Page 1

Tingkah Laku Bermasalah PENGENALAN Tingkah laku bermasalah boleh didefinisikan sebagai tingkah laku yang tidak normal dan terkeluar dari nilai dan norma sosial masyarakat,tidak kira di dalam kehidupan bermasyarakat atau termasuk sekolah. Secara konsepnya, ia bertentangan dengan tingkah laku yang lazimnya dianggap sebagai persepsi, perasaan, dan perlakuan yang pada kebiasaanya dialami oleh banyak orang dalam sesebuah masyarakat sama ada di kawasan pedalaman mahupun bandar. Berdasarkan dari kajian dan pemerhatian oleh pakar psikologi, didapati tingkah laku bermasalah ini timbul kerana kurangnya keupayaan individu dalam proses mengadaptasi atau akomodasi apabila menghadapi perubahan situasi dalam alam persekitaran. Ini menyababkan berlakunya gangguan emosi dan aktiviti kehidupan individu serta seterusnya mengganggu kestabilan dan keharmonian persekitarannya. Dalam konteks pendidikan, tingkah laku bermasalah merujuk kepada sebarang tingkah laku yang yang boleh merosakan kelancaran dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran khususnya di dalam bilik darjah. Kajian terhadap masalah murid sekolah ini membawa kepada dua pecahan utama tingkah laku murid bermasalah iaitu, positif dan negatif. Tingkah laku bermasalah positif yang dikenal pasti seperti perlakuan ingin tahu, cepat belajar, pintar cerdas dan proaktif. Manakala untuk tingkah laku bermasalah negatif pula ialah perlakuan distruktif iaitu tingkah laku anti sosial, disruptif berkaitan tingkah laku mengganggu, dan akhirnya tingkah laku bergantung yang berlebihan.

PRINSIP ASAS DISIPLIN Bagi melaksanakan disiplin yang baik dan berkesan, setiap sekolah hendaklah berasaskan kepada prinsip-prinsip berikut: • Keadilan dan layanan yang sama rata. • Pertimbangan minat dan keperluan murid. • Kebebasan yang berdasarkan undang-undang. • Amalan menghormati seseorang individu. • Perhubungan sihat sesama manusia untuk kehidupan berharmonis. • Perpaduan masyarakat dan negara. Sama ada seseorang murid itu mempunyai masalah bertingkah laku positif dan negatif, ia akan membawa kesan yang tidak baik dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Oleh yang demikian, guru haruslah mengambil tahu dan segera merancang dan melaksana strategi dan tindakan yang sesuai untuk mengubah tingkah laku yang negatif itu. Hal ini sangat penting demi menjamin dan mengawal keadaan bilik darjah yang kondusif dan mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Esei ini akan cuba


menerangkan jenis-jenis tingkah laku bermasalah dengan memberi contoh keadaan yang bersesuaian. Perbincangan terhadap teknik mengenal pasti atau metodologi mengenal pasti serta strategi untuk memodifikasi tingkah laku tersebut di sebuah sekolah yang dikaji akan di tunjukkan.

MASALAH TINGKAH LAKU MURID BERKEPERLUAN KHAS (PKBP) Guru sering menghadapi masalah untuk melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran pengurusan tingkah laku. Secara umumnya masalah tingkah laku atau disiplin bagi murid-murid masalah pembelajaran mempunyai ciri-ciri tertentu. Antara ciri-ciri yang ada pada murid-murid yang bermasalah tingkah laku ialah penumpuan yang singkat, memencil dan menarik diri daripada aktiviti kelas, terlalu bergantung kepada seseorang, tidak mesra dengan guru dan orang lain, gopoh dan tidak sabar, motivasi kendiri rendah, agresif, melanggar perintah, sentiasa mempunyai perasaan negative, memberi jawapan sesuka hati, kurang kemahiran mengawal emosi, perlakuan hiperaktif dan sering resah serta kurang kepercayaan terhadap kebolehan diri. Masalah tersebut secara umumnya telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara faktor yang mempengaruhi pengurusan tingkah laku dan disiplin di dalam kelas seperti kedudukan tempat duduk murid yang jauh dari guru. Susun atur peralatan seperti meja, kerusi, almari memainkan peranan penting dalam mewujudkan kelas yang kondusif dan mempunyai ruang untuk murid dan guru bergerak. Selain itu, alat bahan mengajar yang dipamerkan hendaklah sentiasa ditukar. Guru hendaklah peka di dalam penyediaan bahan yang bersesuaian dengan murid-murid keperluan khas ini. Terdapat sesetengah guru menggunakan muzik latar semasa membuat aktiviti. Hal ini menyebabkan kebisingan di dalam kelas, tindakan agresif, mengada-ngada dan sebagainya. Sekiranya mempelbagaikan suasana tempat belajar iaitu di luar bilik darjah. Oleh kerana mereka mudah tertarik kepada persekitaran, mereka akan hilang tumpuan untuk belajar di luar bilik darjah dan mereka lebih banyak bermain.

TINGKAH LAKU BERMASALAH Sudah menjadi lumrah duniawi setiap menusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan sehingga ke peringkat matang. Perkembangan manusia merujuk perubahan dari aspek jasmani, kognitif, emosi, sosial dan rohani. Hampir semua perkembangan tersebut berkaitan dengan faktor baka dan persekitaran. Berikut adalah berdasarkan pengalaman saya sepanjang mengikuti program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) di sebuah sekolah yang terlatak di sebuah bandaraya yang terkenal. Sekolah ini mempunyai kelas untuk murid masalah pembelajaran (PKBP) di dapati terdapat pelbagai tingkah laku di kalangan murid di sekolah tersebut. Walaupun secara puratanya tingkah laku normal murid-murid adalah lebih ketara di sekolah tersebut, namun tingkah laku bermasalah juga wujud sehingga menyukarkan proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung dengan teratur. Supaya lebih mudah difahami, saya akan menerangkan dahulu tingkah laku bermasalah dan kemudian akan menerangkannya di dalam perenggan tersebut beserta contoh


agar dapat memahami dengan baik. Sepertimana yang telah dijelaskan dalam pengenalan, tingkah laku bermasalah diklasifikasikan kepada dua kategori utama iaitu tingkah laku bermasalah positif dan negatif. Tingkah laku bermasalah positif dalam aspek proses pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada perlakuan pelajar yang ingin tahu secara keterlaluan, cepat belajar, pintar cerdas dan proaktif turut berlaku atau di sekolah dipanggil hiperaktif positif. Walaupun secara umumnya perlakuan tersebut dilihat adalah sangat baik dan positif dari segi pembelajaran seorang murid, namun sebaliknya ia mengganggu kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlaku. Sebagai contoh kes yang berlaku di sekolah, murid A yang berperilaku ingin tahu yang keterlaluan akan menyebabkan murid A itu suka bertanya tidak pututs - putus sehingga mengganggu proses penerangan sesuatu topik yang dipelajari semasa proses pembelajaran dan pengajaran berlaku . Begitu juga perilaku proaktif akan menyebabkan murid lain yang sedang cuba memahami atau memberi fokus terhadap sesuatu topik pembelajaran dan memerlukan kosentrasi serta suasana yang kondusif turut mengalami gangguan dari murid A. Selain itu, tingkah laku bermasalah positif cepat belajar dan pintar cerdas juga akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Pemerhatian yang dapat dilihat ialah, apabila berlaku perlakuan murid seperti ini akan menyebabkan gangguan emosi bukan sahaja kepada murid dalam kelas itu sendiri, malah guru juga turut akan menerima kesannya. Perkara yang dapat dilihat ialah, murid yang bermasalah ini akan cuba untuk memperkatakan perkara yang mereka fahami dalam topik yang sedang diajar oleh guru. Hal ini menyebabkan murid-murid lain yang sama kelas kehilangan minat untuk belajar kerana berasa rendah diri melihat rakan sekelas telah mempunyai pengetahuan yang lebih dalam topik itu selain lebih berminat bertanya murid tersebut berbanding guru yang sedang mengajar. Dalam pada itu, tindak-tanduk pelajar yang mempunyai kelebihan positif pintar cerdas juga menyebabkan guru tidak selesa untuk mengajar. Hal ini dapat dilihat sekiranya guru tersebut kurang bijak mengawal murid-murid dan tidak tegas dalam mengawal murid-murid. Sebagai contoh yang berlaku di sekolah, murid yang hiperaktif positif, ini apabila diberi sesuatu tugasan yang perlu disiapkan akan mengganggu pelajar lain yang masih sedang menyiapkan tugasan yang diberi kerana dia mampu menyiapkannya dengan lebih awal. Murid pintar cerdas ini, bukan sahaja ada di sekolah aliran perdana namun ianya juga ada di aliran PKBP. Walaupun majoriti murid PKBP adalah murid yang berkeperluan khas namun ada sebahagian daripada murid-murid ini yang pintar cerdas. Pertanyaan, mengganggu,dan menjawab soalan sering berlaku sehingga menganggu proses pembelajaran dan pengajaran seperti aliran perdana. Murid yang menjadi pintar cerdas ini adalah murid yang mengalami masalah lembam kerana di dalam kalangan murid PKBP ini merekalah yang lebih berpengetahuan sikit, cuma kurang daya ingatan. Murid-murid ini bersifat demikian adalah kerana inginkan perhatian yang lebih daripada guru yang mengajar, malah murid ini juga cuba mengganggu rakan mereka dan menyebabkan rakan terasa terpinggir dan malu untuk menonjolkan diri ketika di dalam kelas. Penyelesaiannya, guru seharusnya lebih tegas agar murid lebih menghormati , dapat mengelak daripada murid lebih aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, guru boleh


memfokuskan murid agar tumpuan dapat diberikan murid sepenuhnya.

Tingkah laku bermasalah negatif pula terbahagi kepada tiga bahagian iaitu perlakuan distruktif iaitu tingkah laku anti sosial, disruptif berkaitan tingkah laku mengganggu, dan akhirnya tingkah laku bergantung yang berlebihan. Tingkah laku distruktif sering berlaku di kalangan murid yang berusia 10 hingga 15 tahun. Sikap agresif mereka sering ditunjukkan dalam bentuk tingkah laku merosakkan sama ada melalui sindiran atau melalui perbuatan fizikal seperti tumbukmenumbuk, bergaduh, melukai atau menyakiti seseorang yang lain. Tingkah laku merosakkan ini mungkin melibatkan permusuhan nyata, vandalisme dan klik. Tindakan agresif kepada pihak lawan akan ditunjukkan akibat rasa tidak puas hati, benci, marah atau dendam. Tingkahlaku destruktif sebenarnya dipelajari sama ada melalui masyarakat, ibu bapa mahupun televisyen. Di sekolah yang saya melakukan PBS terdapat juga berlaku pergaduhan kecil semasa mereka. Walaupun, dilihat sebagai pergaduhan kecil yang melibatkan kanak-kanak namun ianya akan memberi kesan yang buruk kelak. Tingkah laku masalah ini dicatit di dalam buku disiplin sekolah . Tindakan akan diambil adalah berbentuk amaran untuk pertama kali dan kedua kali dilakukan. Apabila ianya kerab dilakukan maka murid itu akan diambil tindakan berjumpa dengan waris sebelum sekolah mengambil tindakan susulan. Terdapat buku peraturan sekolah dan tindakan yang akan diambil termasuk merotan mengikut undang-undang yang ditetapkan sekolah dengan perserujuan ibubapa dan Jabatan Pendidikan. Murid yang mempunyai tingkah laku desruptif pula sentiasa menganggu dan menjejaskan kelicinan perjalanan pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, tingkah laku menganggu ini juga berlaku di luar bilik darjah sama ada sesama adik beradik mahupun rakan sebaya. membuat bising iaitu tingkah laku yang mengganggu atau disruptif. Kebiasaan masalah ini wujud apabila keadaan murid keperluan khas ini tidak kondusif ketika mengikuti pengajaran dan pembelajaran. Boleh dikatakan kebanyakkan mereka akan membuat bising sama ada ketiadaan guru atau sebaliknya. Mereka akan bercakap sesama mereka, menjerit, mengganggu rakan sekelas dan sebagainya. Hal ini juga disebabkan kurangnya guru mengendalikan murid-murid tersebut seperti tidak mempelbagaikan kaedah penyampaian mengajar, guru menghadirkan diri ke mesyuarat dan meninggalkan mereka tanpa pengawasan, sikap semulajadi murid-murid keperluan khas seperti hiperaktif. Kebiasaan mereka akan hilang minat untuk mengikuti pembelajaran selepas waktu rehat atau melakukan aktiviti luar seperti pendidikan jasmani. Bagi mengatasi kebisingan di dalam kelas guru mesti memainkan peranan dengan menggunakan kaedah modelling iaitu modifikasi tingkah laku melalui ubah suai luaran. Modifikasi ini merujuk kepada peniruan melalui pemerhatian tingkah laku seorang model yang disanjung dan secara tidak langsung mengubah tingkah lakunya. Teori ini telah diperkenalkan oleh Bandura yang menjelaskan pelbagai tingkah laku sosial yang dipelajari oleh kanak-kanak. Jenis-jenis tingkah laku desruptif termasuk hiperaktif, terlalu membuat bising, pergerakan melampau, menganggu rakan sebaya, gelak terbahak-bahak serta menunjukkan keagresifan fizikal seperti tolak-menolak. Biasanya, tingkah laku ini dialami oleh pelajar lelaki berusia 10 hingga 11 tahun. Selalunya tingkah laku desruptif akan menjadi punca terjadinya tingkah laku destruktif jika emosi tidak terkawal dan melibatkan aspek balas dendam, tidak puas hati dan sebagainya. Pemerhatian yang telah dibuat dalam sebuah sesi pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlangsung, memang didapati masalah ini banyak berlaku terutamanya di kelas-kelas hujung dalam sesuatu darjah. Kebiasaannya golongan murid ini memang gemar mengganggu pelajar lain


dengan membuat bising atau melakukan perlakuan agresif dari segi perilaku dan lisan terutamanya apabila mereka tidak dapat memahami sesuatu tugasan yang diberi. Murid yang tingkahlaku bermasalah hiperaktif merupakan murid yang tidak dapat mengawal diri sendiri dan sentiasa melakukan sesuatu aktiviti yang akan menganggu murid lain. Malah murid ini juga boleh membahayakan dirinya sendiri dan juga murid yang lain .Sebagai contoh yang berlaku di sekolah, murid hiperaktif ini memanjat pagar tingkap. kemungkinan murid itu jatuh dan tercedera atau pagar itu jatuh terkena pada murid lain yang boleh menyebabkan kecederaan. Murid hiperaktif ini merupakan murid Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (PKBP). Murid aliran perdana juga ada yang hiperaktif seperti ini. Murid ini akan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran dengan bertindak luar dari kawalan seperti berlari di dalam kelas, membuat bising dan menganggu murid lain. Murid aliran perdana yang menjadi hiperaktif adalah disebabkan oleh kurang berdisiplin ketika dirumah ataupun kurang perhatian ibu bapa yang sentiasa sibuk dengan tugasan kerja. Murid ini berkemungkinan mengalami tekanan dan seterusnya memberontak ketika di sekolah. Bagi murid PKBP pula, Murid ini dikenali sebagai ‘Hiperaktf-impulsf’ kerana bagi muird keperluan khas jenias ini , petunjuk utama adalah gabungan antara hiperaktif iaitu jumlah pergerakan sangat tinggi dan impulsive iaitu melakukan sesuatu tanpa berfikir. Murid jenis ini kerap mengetukngetuk meja dan menggoyang-goyang kerusi, selalu berlari-lari, sentiasa aktif dan banyak bercakap. Terdapat beberapa kaedah dalam mengatasi, membendung dan mengurangkan tingkahlaku bermasalah ini daripada semakin berleluasa. Antaranya adalah dengan menggunakan kaedah memenuhi kehendak pelajar seperti memahanmi keperluan pelajar tersebut. Apabila kehendaknya dituruti barulah lama kelamaan murid tersebut dapat memberi perhatian dalam kelas. Kaedah ini juga boleh dilaksanakan kepada murid keperluan khas Cuma pendekatannya sahaja yang berbeza berbeza. Contohnya bagi murid keperluan khas guru harus mengikut aktiviti pelajar itu seperti berlari tetapi semasa berlari pengisian pembelajaran harus ada umpamanya berlari sambil mengira. Ini boleh menimbulkan minat untuk murid itu belajar.

Dalam pada itu tingkah laku negatif juga menyebabkan tingkah laku menghalang seperti pergantungan berlebihan, kebimbangan, pengunduran dan pengasingan diri. Tingkah laku pergantungan berlebihan ini kerap berlaku di kalangan kanak-kanak yang berumur sepuluh tahun ke bawah. Namun, ianya juga mungkin akan berlarutan hingga remaja. Pada suatu ketika, apabila orang yang diharapkan tiada, individu ini akan berasa cemas, takut, bimbang, tertekan dan tidak tahu apa yang dilakukannya. Individu sebegini juga merupakan individu yang pendiam, tidak aktif, rendah diri, selalu mengalami kebimbangan dan tekanan. Di antara punca berlaku tingkah laku pergantungan berlebihan ialah akibat ibu bapa yang mengamalkan perlindungan terlampau, suasana rumah tangga yang tegang, autokratik dan tidak mempercayai kanak-kanak. Kebimbangan berkait rapat dengan emosi ketakutan. Walaupun kebimbangan adalah suatu keadaan emosi yang berlaku di peringkat dalaman murid namun ianya juga merupakan salah satu daripada jenis tingkah laku bermasalah yang kurang ditonjolkan permasalahannya. Seseorang yang sentiasa bimbang akan sentiasa cemas atau ‘phobia’ menghadapi sesuatu cabaran. Mengikut kajian Barat, kanak-kanak yang selalu berada di dalam kebimbangan akan mendapat markah yang rendah berbanding dengan kanak-kanak yang normal. Mereka banyak


melakukan kesilapan. Kebimbangan adalah fenomena yang akan menyebabkan kanak-kanak mempunyai personaliti dan kendiri yang negatif. Individu sebegini akan menghadapi kesusahan dalam perhubungan dengan orang lain. Antara sebab terjadi tingkah laku kebimbangan ialah percanggahan motif, konflik diri antara tingkah laku dan nilai sebenarnya, penyesuaian diri dalam menghadapi suatu keadaan yang baru, menghadapi suatu keadaan yang sukar diramal dan kehilangan tempat bergantung. Pengunduran diri merupakan penarikan diri daripada suatu situasi kurang selamat atau mengancam. Tingkah laku ini merupakan mekanisme helah bela diri. Pada kebiasaannya, ianya berkaitan dengan pengalaman pahit pada masa lampau. Kanak-kanak yang pernah gagal dalam sesuatu usaha akan mengambil keputusan untuk tidak melibatkan diri dalam sebarang tugas yang ada kaitannya dengan pengalaman awalnya. Tingkah laku pengunduran diri ini jika dibiarkan akan menyebabkan pembentukan konsep diri yang rendah, tidak yakin untuk berinteraksi, dan terjejasnya perkembangan sosial, emosi dan intelek; serta kurang berupaya untuk menyelesaikan masalah. Masalah pengunduran diri juga menyebabkan kanak-kanak menyimpan perasaan dalam hati dan tidak mampu meluahkannya. Ini akan mempengaruhi pemikiran dan pembentukan personaliti mereka. Sekiranya ianya terluah pada sesuatu ketika, ianya akan memungkinkan mereka melepaskan dengan tanpa kawalan emosi termasuk kemungkinan-kemungkinan lain yang membahayakan diri mereka sendiri.

Pengasingan diri merupakan tingkah laku yang cuba menjauhkan diri daripada orang lain yang kurang disenangi. Tingkah laku ini juga merupakan sejenis mekanisme helah bela diri untuk mengelakkan diri daripada berkomunikasi dengan orang lain.Masalah ini turut berlaku di sekolah yang saya menjalaini PBS. Sesetengah murid enggan melibatkan diri dalam aktiviti atau sesi perbincangan yang diadakan di sesebuah bilik darjah apabila murid merasakan dirinya tidak dapat mengikuti pembelajaran. Akhirnya ianya akan menyebabkan murid-murid tidak mempunyai keyakinan diri, rendah diri, pemalu, pendiam, tidak suka berkawan, tidak yakin berinteraksi dan personaliti yang tidak seimbang. Pengasingan diri atau degan kata lain bagi murid berkeperluan khas PKBP adalah Autisme. Autisme merupakan murid-murid yang berada dalam dunianya sendiri. 1943 Leo Kanner mengunakan istilah autistic yang bermakna ‘lari dari reality’ untuk menjelaskan keadaan ini, Leo Kenner membezakan autisme dalam tiga perkara iaitu mengasingkan diri secara melampau sejak dari kecil,terlalu sayang kepada sesuatu objek tertentu dan keinginan yang kuat untuk bersendirian. Bagi mengatasi masalah tingkah laku ini,‌guru seharusnya mengabil tindakan dengan memberi tumpuan kepada murid tersebut secara individu agar murid dapat memberi perhatian. Tetapi tumpuan tersebut Cuma sekejap sahaja kerana murid ini cepat bosan dan akan membuat aktivitinya sendiri. Manakala bagi murid aliran perdana Guru seharusnya membincang dengan ibu bapa murid kerana ini berkemungkinan murid mengalami masalah di rumah. Selain itu, guru seharusnya mengajar apa yang diminati oleh murid kerana sedikit sebanyak akan memberi kesan terhadap murid ketika belajar.


Daripada huraian yang telah dijelaskan berkenaan tingkah laku bermasalah negatif ini, pemerhatian yang telah dibuat mendapati murid yang mengalami simptom ini pada kebiasaanya memerlukan perhatian yang lebih daripada guru. Mereka juga lemah dan lambat untuk memahami setiap pelajaran yang disampaikan oleh guru serta tidak mampu menyelesaikan tugasan atau aktiviti yang diberikan guru dengan sempurna. Dalam pada itu, golongan yang pasif ini juga seringkali menjadi mangsa buli dan ditindas oleh pelajar lain kerana kekurangan yang ada dalam diri mereka. Langkah mengatasi yang telah dijalankan oleh guru untuk mengelakkan masalah ini daripada menghalang kelancaran proses pengajaran dan pembelajaran ialah dengan mengasingkan pelajar ini dan menghimpunkan mereka dalam satu kelompok yang digelar sebagai pelajar pemulihan.

KESIMPULAN Masalah tinglkahlaku bermasalah ini merupaka perkara yang perlu di beri perhatian yang serius kerana bermula dengan permasalahan yang kecil sebegini jika ianya berterusan akan menjadikannya satu kebiasaan. Kemudian ianya akan dibawa hingga ke peringkat dewasa dan masalah ini tidak dapat di ubah lagi. Setiap perlakuan atau perbuatan yang terzahir adalah oleh murid-murid adalah disebabkan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi perbuatan tersebut. Namun setiap perbuatan ini mempunyai kesan-kesan tertentu yang mana kesannya adalah kepada murid itu sendiri tetapi juga memberi kesan kepada orang lain. Oleh itu cara-cara untuk mengatasi tingkah laku bermasalah ini hendaklah bersesuaian dengan tingkah laku bermasalah tersebut. Cara-cara mengatasinya adalah berbeza bergantung kepada masalah-masalah yang dihadapi.


Terdapat pelbagai teknik-teknik dan penyelesaian yang berkesan yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini. Teknik-teknik modifikasi yang boleh dipraktikkan ini adalah untuk membantu murid mengubah tingkah laku negatif kepada tingkah laku positif dan seterusnya melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Apabila tingkah laku positif dapat dibentuk, maka ini akan meningkatkan prestasi dan pencapaian serta keberkesanan aktiviti pembelajaran. Dalam usaha menangani masalah ini, semua pihak harus melibatkan diri samada ibu bapa, guru, masyarakat dan juga pihak kerajaan. Usaha bersama akan membuahkan hasil yang tidak akan mengecewakan semua pihak serta dapat melahirkan murid yang berkaliber serta berwawasan selaras dengan wawasan Negara ke arah masyarakat yang berpengetahuan.


BAHAN BARU

FOKUS : KAJIAN KES Mengapa menggunakan kajian kes? Sebagai seorang pendidik, keba nyakan kajian yang dijalankan tidak melibatkan populasi tetapi hanya individu atau kumpulan yang telah dikenal pasti oleh penyelidik. Penyelidik dalam bidang pendidikan khususnya lebih banyak menumpukan perhatian mereka kepada pelajar, guru, pentadbir, kakitangan termasuklah kakitangan pusat sumber, pembantu makmal dan kakitangan sokongan di sesebuah sekolah. Justeru itu, kajian akan lebih tertumpu kepada individu atau kumpulan dalam sebuah sekolah, dua buah sekolah atau tiga buah sekolah dalam sesuatu kawasan. Oleh yang demikian, kajian kes adalah reka bentuk kajian yang paling sesuai digunakan oleh pe nyelidik berkenaan. Melalui kajian kes, maklumat yang amat teliti, kaya dan mendalam dikumpul untuk menjawab persoalan kajian. Selain itu, kajian kes juga memfokus kepada penghuraian yang holistik/ menyeluruh dan memberikan penjelasan kepada sesuatu peristiwa yang berlaku secara mendalam (Yin, 1994). Kajian ini boleh menjawab soalan ‘bila’, ‘bagaimana’ dan ‘mengapa’. Kajian kes terdiri daripada dua jenis iaitu penerokaan (explanatory) dan diskriptif (descriptive). Kajian ini boleh dilakukan terhadap seorang individu, beberapa orang individu, kumpulan atau beberapa kumpulan dalam sesuatu organisasi seperti sekolah. Sebagai contoh, kajian terhadap seorang pelajar yang bermasalah dan pelajar yang cerdik dalam pembelajaran boleh dilaksanakan berdasarkan penerokaan dan deskriptif. Hal ini demikian kerana kaedah kajian kes memerlukan maklumat yang terperinci dan mendalam bagi seseorang penyelidik. Di samping itu, alat kajian yang sesuai diperlukan untuk memperoleh maklumat yang berkenaan (Chua, 2006). Alat kajian yang biasanya digunakan adalah soal selidik, temu bual, pemerhatian dan penelitian dokumen. Selain itu, penyelidik juga boleh menggunakan dokumen personal seperti diari, memo, surat, fotografi, rakaman dan sebagainya. Soal selidik digunakan untuk mengetahui persepsi responden mengenai sesuatu fenomena. Ujian digunakan untuk mengukur pencapaian responden misalnya soalan-soalan ujian atau ujian penentuan tingkah laku. Temu bual yang digunakan adalah temu bual separa berstruktur dan terbuka supaya kesemua maklumat yang diperlukan dapat disampaikan kepada penyelidik. Begitu juga dengan pemerhatian yang dijalankan adalah pemerhatian turut serta dan pemerhatian tidak turut serta. Selain itu, penelitian dokumen juga boleh digunakan sekiranya diperlukan untuk me- nyokong soal selidik, temu bual atau pemerhatian yang telah dijalankan. Penyelidik tidak perlu menggunakan kesemua alat kajian yang diberikan tetapi memilih alat kajian yang sesuai untuk menjawab persoalan kajian. Walau bagaimanapun, untuk meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan kajian kes yang dijalankan, kaedah ‘triangulasi’ boleh digunakan. Kajian dilakukan ke atas tiga aspek iaitu masa, ruang dan pemerhati. Misalnya pemerhatian dilakukan pada masa yang berlainan, tempat yang berbeza dan dilakukan oleh beberapa orang pemerhati (Chua, 2006). Selain itu, ‘triangulasi’ juga boleh menggunakan tiga alat kajian yang berlainan untuk mendapatkan data yang sama. Seorang penyelidik kajian kes yang menggunakan alat temu bual harus mempunyai kemahiran menyoal yang baik seperti kurang bercakap tetapi lebih banyak mendengar, menyoal apa bila tidak faham, menyoal soalan terbuka, tidak menyampuk ketika responden sedang seronok bercerita, memastikan responden sentiasa fokus kepada soalan yang ditanya, tidak menilai apa yang disampaikan dan berdebat dengan mereka (Gay & Airasian, 2000). Selain itu, penyelidik juga harus mempunyai kemahiran untuk merangsang responden untuk bercerita secara selesa tanpa ragu-ragu. Kesemua perbualan harus direkodkan dengan menggunakan alat perakam audio. Tujuannya adalah supaya tidak ada maklumat yang tercicir dan mudah ditranskripsikan untuk dianalisis. Sebelum dianalisiskan temu bual berkenaan perlu mendapat pengesahan daripada responden untuk tujuan kesahan alat kajian yang digunakan. Terdapat dua jenis pemerhatian yang menjadi pilihan kepada pe-nyelidik kajian kes untuk digunakan supaya boleh menjawab persoalan kajian. Semasa pemerhatian turut serta penyelidik terlibat secara langsung dalam akti-viti yang dijalankan. Dengan menggunakan pemerhatian ini penyelidik mempunyai pengalaman menjalankan aktiviti dan berinteraksi dengan responden dalam kajian yang dijalankankan. Walau bagaimanapun kelemahannya ialah kesukaran penyelidik untuk membuat catatan nota lapangan pemerhatian. Mana kala


pemerhatian tidak turut serta penyelidik hanya melakukan pemerhatian kepada keseluruhan aktiviti yang dijalankan. Kedua-dua pemerhatian dilakukan dalam situasi sebenar dan secara holistic (Gay & Airasian, 2000). Rakaman pemerhatian boleh menggunakan alat perakam audio dan video untuk merakam perbualan dan tingkah laku yang diperhatikan. Penyelidik akan mencatat tingkah laku, perbualan, keadaan tempat, interaksi guru-pelajar, interaksi pelajarpelajar dan perkara-perkara yang diperlukan dalam kajian. Penyelidik boleh meminta bantuan penyelidik lain untuk mencatat pemerhatian yang dijalankan untuk tujuan pengesahan sekiranya perlu. Alat kajian yang terakhir, iaitu penelitian dokumen boleh digunakan untuk mendapatkan data sokongan. Penelitian dokumen boleh menggunakan senarai semak atau mendapatkan tema-tema yang diperlukan. Analisis menggunakan frekuensi dan peratus boleh digunakan.


CONTOH PENGURUSAN TINGKAH LAKU 1.0 PENGENALAN 1.1 Definisi Tingkah laku Tingkah Laku adalah apa yang dilakukan atau diperkatakan oleh seseorang individu. Tingkah laku juga semua tindakan manusia yg boleh diperhati, diukur dan dinilai dan sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau separa sedar. Tingkah laku adalah manifestasi fizikal sebarang sikap yang berasaskan nilai-nilai tertentu. Menurut Lewis M.Beaker (2001), sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau separa sedar. Manakala, menurut Garry Martin dan Joseph Pear (2003), tingkah laku juga merangkumi aktiviti, aksi, prestasi, bertindakbalas, tindakan, dan reaksi dari segi teknik, aktiviti yang melibatkan otot-otot, kelenjar (glandular) dan aktiviti elektrik oleh setiap organ. Pada dasarnya tingkah laku adalah apa sahaja yang diperkatakan atau dilakukan oleh individu. Carl Rogers (1999), menekankan bahawa seseorang individu bertingkah laku mengikut persepsi diri sendiri dan keadaan. Sekiranya individu itu mempunyai konsep kendiri yang positif maka dia berupaya berinteraksi dan bertindak dengan lebih yakin. Menurut AlGhazali pula dari perspektif Islam, tingkah laku manusia mempunyai tujuan agama dan kemanusiaan.Tingkah laku normal dan tidak normal adalah berdasarkan kepada kekerapan dan berlaku sepanjang masa dan mempunyai masalah psikologi. Mengikut (PL94-142) Masalah tingkahlaku atau gangguan emosi yang serius merujuk kepada keadaan di mana ciri-ciri yang berikut berlaku pada tempoh yang lama, pada darjat yang ketara dan keadaan ini menjejaskan prestasi pembelajaran. Tingkah Laku Bermasalah Tingkah laku bermasalah ialah merujuk kepada sebarang tingkah laku sama ada positif ataupun negatif yang menjejaskan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Tingkah laku terbahagi kepada dua iaitu tingkah laku positif dan tingkah laku negatif. Tingkah laku positif terbahagi kepada empat iaitu sikap ingin tahu, cepat belajar, proaktif dan pintar cerdas. Manakala tingkah laku negatif pula terbahagi kepada tiga iaitu tingkah laku distruktif, distruptif dan sikap bergantung. 1.2 Definisi Pengurusan Tingkah Laku Pengurusan tingkah laku boleh ditakrifkan sebagai satu rancangan untuk memodifikasikan tingkah laku bermasalah ke satu matlamat yang telah ditetapkan dengan teknik yang sesuai. (Dr. Ragbir Kaur a/p Joginder Singh (2005). Setiap guru mesti ada satu bentuk sistem pengurusan tingkah laku kawal kelas, pembelajaran yang sihat dan produktif. Membimbing tingkah laku positif dan menghentikan tingkah laku negative dan bebas gangguan. 2.0 FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASALAH TINGKAH LAKU Tingkah laku negatif biasanya dipengaruhi oleh keadaan persekitaran rumah seperti tidak dapat perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa. Faktor seterusnya adalah persekitaran sekolah seperti kurikulum terlalu padat dan berfokus pada peperiksaan. Murid akan rasa tertekan dan menunjukkan tingkah laku bermasalah disusuli dengan strategi pengajaran dan pembelajaran yang membosankan, tidak menarik


perhatian dan tidka mempunyai objektif yang jelas. Faktor ini menyebabkan wujudnya murid bermasalah. Seterusnya keadaan fizikal sekoalah yang padat, panas dan bising menyebabkan murid menunjukkan tingkah laku yang negatif. (Saayah Abu:2008). Penderaan Kanak-Kanak iaitu penderaan fizikal, mental dan emosi sering menjadi topik yang sering dilaporkan oleh media massa. Perkara ini berlaku apabila ibu bapa atau penjaga gagal memberikan kasih sayang yang sepatutnya di samping penjagaan yang berterusan. Mereka sering kali mengancam, mengutuk ataupun meyakiti kanakkanak dengan pelbagai cara. Keadaan ini menyebabkan terjadinya penderaan yang mudah dilihat iaitu kecederaan fizikal dan gangguan dari segi mental dan emosi yang sukar untuk dilihat oleh orang lain. Kanak-kanak yang mengalami masalah penderaan akan terdorong untuk bertindak negatif iaitu sama ada menyendiri dan tidak suka didekati oleh orang lain atau sebaliknya bersikap mahu melepaskan dendam terhadap kanak-kanak lain yang dianggap lebih lemah daripadanya. Kanak-kanak tersebut mungkin melakukan semula apa yang dilakukan oleh orang yang pernah menderanya kepada kanak-kanak lain di sekelilingnya. Namun begitu, menurut Rosenberg, 1987 dalam Saayah Abu (2008) kanak-kanak yang cerdas berupaya melakukan apa yang baik untuk dirinya tanpa mengharap orang lain terlibat dengan aktiviti luaran seperti aktiviti sekolah, biasanya tidak mudah menerima kesan akibat penderaan emosi Keadaan ini menjelaskan bahawa tidak semua kanak-kanak dalam satu keluarga yang sama mengalami gangguan perkembangan apabila emosi mereka didera. Tingkah laku ini dikenal pasti sebagai tingkah laku menunjukkan emosi (expressed emosion) yang dipercayai dapat menetukan masa depan pesakit skizofrenia. Ahli keluarga yang menunjukkan sikap penolakan, pengasingan, sikap tidak peduli dan kerap mengkritik dikira sebagai mempunyai tahap meluahkan emosi yang tinggi. Sekiranya pesakit skizofrenia hidup bersama ahli keluarga yang menunjukkan tahap meluahkan emosi yang tinggi, maka pesakit ini sukar pulih walaupun rawatan ubatubatan telah diberi dengan cukup. 3.0 CARA MENGURUS TINGKAH LAKU Seperti di perkenalkan oleh Lee Center (1976) iaitu model disiplin tegar. Model ini adalah sistem peraturan tingkah laku di adalam kelas yang di buat oleh guru. Apabila kanak-kanak melanggar peraturan, namanya akan dipaparkan pada papan kenyataan dan guru memanggil ibu bapa mereka ke sekolah. Center juga mencadangkan supaya nama itu direkod dan dihantar kepada pengetua. Selain itu, model ini membantu guru mengajar dengan lebih berkesan tanpa sebarang gangguan. Kebanyakkan dilaksanakan di sekolah rendah memandangkan sesuai untuk mengurus tingkah laku kanak-kanak supaya memahami pentadbiran sekolah. Walaubagaimanapun, ia kurang berjaya melatih kanakkanak supaya bertanggungjawab. Selain itu, kelemahannya adalah tidak menghiraukan kurikulum,struktur dan susun atur di dalam bilik darjah. 4.0 TEKNIK PENGURUSAN TINGKAH LAKU Tingkah laku boleh diuruskan dengan mengaplikasikan beberapa teknik. Antara teknikteknik tersebut adalah dengan menggunakan alat pengukuran personal (personal tools), teknik pencegahan (preventives technique), dan tindakan pembetulan (correction measure). Teknik pertama iaitu alat pengukuran personal yang boleh dilaksanakan dengan menggunakan kaedah kedekatan fizikal (physical proximity). Kaedah ini dilaksanakan


dengan guru mendekati sendiri murid yang mempunyai masalah tingkah laku. Kaedah seterusnya adalah dengan menggunakan mobiliti fizikal (physical mobility) iaitu dengan berjalan ke hadapan, ke belakang, ke tepi atau mengelilingi kelas sambil membuat pengawasan. Eksperisi wajah atau pandangan guru yang menyenangkan, menarik, marah, kecewa atau benci turut tergolong dalam teknik pertama ini. Kesimpulannya, guru perlu mahir dalam menggunakan teknik ini. Teknik kedua pula adalah berkaitan dengan pencegahan. Teknik ini dapat mengurangkan ketegangan dan menggalakkan proses pengajaran supaya menjadi lancar. Selain itu, melalui teknik ini iklim yang positif dan persekitaran yang terurus dapat diwujudkan. Maka bagi mewujudkan suasana seperti ini, antara kaedah yang boleh digunakan adalah dengan meminta murid supaya mematuhi rutin bilik darjah, membuat sistem mengutip buku serta murid menerima bentuk peraturan yang digubal. Guru juga boleh memberitahu tentang perlakuan yang diterima atau tidak. Teknik yang terakhir adalah dengan melaksanakan tindakan pembetulan. Tindakan ini dapat dilaksanakan dengan menangani masalah secara spontan dan menghentikan dengan baik tanpa merosakkan apa-apa. Selain itu, pengubahsuaian tingkah laku positif dan menghentikan tingkah laku negatif serta mengharmonikan iklim bilik darjah juga dapat membantu dalam melaksanakan teknik tindakan pembetulan ini. Guru juga boleh menggunakan hukuman yang diketahui oleh murid dan relevan seperti ketuk-ketampi. Di samping itu, jika murid masih melakukan tingkah laku bermasalah itu, guru boleh menukar tempat dan berjumpa dengannya selepas pengajaran. Melalui perjumpaan ini, guru boleh membimbing perlakuannya supaya menjadi lebih baik. Maka, guru haruslah sentiasa memperjelaskan atau mengingatkan mereka berkaitan dengan tingkah laku tersebut. 5.0 PRINSIP-PRINSIP PENGURUSAN TINGKAH LAKU Mengurus TL memerlukan kemahiran guru yang khusus dalam bidang tersebut. Ia berlandaskan kepada prinsip-prinsip tertentu yang perlu dihayati dan dipegang oleh guru.Antara perkara yang perlu diberi perhatian ialah prinsip peneguhan, jenis pemerhatian, dan prinsip pengurusan tingkah laku. Prinsip Peneguhan Peneguhan sangat penting untuk mengekal atau mengurangkan tingkah laku.Dalam membuat peneguhan, peneguh (ganjaran) yang diberikan hendaklah sesuai dan berkesan. Peneguh merupakan sesuatu objek atau situasi yang dapat meneguhkan atau mengekalkan tindak balas atau kelakuan pada masa kini atau memungkinkan peningkatan perlakuan pada masa akan datang. Peneguh yang diberi mestilah sesuatu yang disukai oleh pelajar. ii. Jenis-jenis Pemerhatian Pemerhatian yang pertama adalah pemerhatian yang boleh dijenis mengikut tujuan dan aspek yang hendak diperhati iaitu memerhati sesuatu perlakuan tanpa membuat tafsiran (interpreation) dan tanggapan (judgement) iaitu melapor apa yang dilihat sahaja dan menggunakan tafsiran bukan untuk penilaian semasa tetapi membuat hipotesis yang diperolehi selepas menemu bual individu yang berkenaan. Kedua, pemerhatian yang dibuat mestilah mengikut apa yang telah dirancang dan secara “open-ended� iaitu menilai atau memerhati kemahiran tertentu, pengetahuan, perlakuan


atau sikap yang telah dikenal pasti serta menilai sesuatu yang wujud tanpa dijangka atau di luar perancangan pemerhati tetapi relevan dengan objektif penilaian tersebut. Manakala, yang ketiga adalah pemerhatian untuk jangka pendek dan jangka panjang. Pemerhatian yang dilaksanakan mengikut urutan dalam jangka masa berperingkat supaya mendapat dapatan yang berkesan dan bermakna tentang perkembangan proses atau peristiwa terhadap sesuatu tugasan. 6.0 ASAS PENGURUSAN TINGKAH LAKU Terdapat tiga perkara asas dalam pengurusan tingkah laku. Perkara tersebut adalah peneguhan, hukuman, prompts dan kiu. a) Peneguhan Peneguhan merupakan satu bentuk objek, stimuli atau perbuatan. Ia diberikan kepada tingkah laku tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan dan kekerapan tingkah laku tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa tingkah laku dapat digalakkan melalui amalan peneguhan. b) Hukuman Hukuman merupakan satu bentuk tingkah laku yang diberikan selepas melakukan sesuatu tingkah laku yang salah. Hukuman boleh dibahagikan kepada tiga bahagian. Bahagian pertama adalah satu tingkah laku tertentu terjadi. Bahagian kedua pula menyatakan tentang satu konsikuen semerta mengikuti tingkah laku tersebut dan bahagian ketiga adalah sebahagian hasil daripada tingkah laku yang kemungkinan tidak berlaku lagi di masa akan datang. Hukuman juga merupakan pengawal tingkah laku yang kuat. Hukuman boleh dikategorikan kepada dua iaitu hukuman positif dan hukuman negatif. Hukuman positif adalah bentuk tingkah laku yang diberikan dan diikuti dengan pemberian satu ransangan yang tidak menyenangkan. Manakala hukuman negatif adalah tingkah laku yang diberikan dan diikuti dengan penarikan ransangan yang meneguhkan. c) Prompts Prompts adalah ransangan yang digunakan untuk meningkatkan penglibatan individu dalam melaksanakan tingkah laku yang betul. Ia diberikan sebelum atau semasa tingkah laku itu dilakukan. Terdapat dua jenis prompts iaitu respon dan stimulus. Prompts respon adalah tingkah laku individu lain yang meransangkan respon yang diperlukan. Antaranya adalah prompts lisan, gesture, tunjuk cara dan fizikal. Manakala prompts stimulus pula melibatkan perubahan, penambahan atau penarikan pada stimulus. Ini adalah bertujuan untuk memastikan respon yang betul diperolehi. d) Kiu Kiu adalah amalan yang membolehkan murid untuk membezakan objek atau konsep yang relevan dengan objek atau konsep yang lain. Contohnya, guru membezakan suku kata dengan mengunakan warna merah dan warna hitam. Hal ini akan membantu murid untuk membezakan suku kata pertama dengan suku kata kedua di samping dapat memudahkan proses bacaan. 7.0 TINGKAH LAKU BERMASALAH Dalam konteks pendidikan, tingkah laku bermasalah merujuk kepada sebarang tingkah laku yang boleh merosakan kelancaran dan keberkesanan proses pengajaran dan


pembelajaran khususnya di dalam bilik darjah. Kajian terhadap masalah murid sekolah ini membawa kepada dua pecahan utama tingkah laku murid bermasalah iaitu, positif dan negatif. Tingkah laku bermasalah positif yang dikenal pasti seperti perlakuan ingin tahu, cepat belajar, pintar cerdas dan proaktif. Manakala untuk tingkah laku bermasalah negatif pula ialah perlakuan distruktif iaitu tingkah laku anti sosial, disruptif berkaitan tingkah laku mengganggu, dan akhirnya tingkah laku bergantung yang berlebihan.Sama ada seseorang murid itu mempunyai masalah bertingkah laku positif dan negatif, ia akan membawa kesan yang tidak baik dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Oleh yang demikian, guru haruslah mengambil tahu dan segera merancang dan melaksana strategi dan tindakan yang sesuai untuk mengubah tingkah laku yang negatif itu. Hal ini sangat penting demi menjamin dan mengawal keadaan bilik darjah yang kondusif dan mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Secara umumnya masalah tingkah laku atau disiplin bagi murid-murid masalah pembelajaran mempunyai ciri-ciri tertentu. Antara ciri-ciri yang ada pada murid-murid yang bermasalah tingkah laku ialah penumpuan yang singkat, memencil dan menarik diri daripada aktiviti kelas, terlalu bergantung kepada seseorang, tidak mesra dengan guru dan orang lain, gopoh dan tidak sabar, motivasi kendiri rendah, agresif, melanggar perintah, sentiasa mempunyai perasaan negative, memberi jawapan sesuka hati, kurang kemahiran mengawal emosi, perlakuan hiperaktif dan sering resah serta kurang kepercayaan terhadap kebolehan diri.Masalah tersebut secara umumnya telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara faktor yang mempengaruhi pengurusan tingkah laku dan disiplin di dalam kelas seperti kedudukan tempat duduk murid yang jauh dari guru. Susun atur peralatan seperti meja, kerusi, almari memainkan peranan penting dalam mewujudkan kelas yang kondusif dan mempunyai ruang untuk murid dan guru bergerak. Selain itu, alat bahan mengajar yang dipamerkan hendaklah sentiasa ditukar. 7.1 Ciri-ciri Tingkah Laku Bermasalah 7.1.1 Tingkah Laku Positif Tingkah laku positif merupakan tingkah laku kanak-kanak merupakan tingkah laku yang baik untuk perkembangan mereka kerana dengan adanya tingkah laku ini, kanak-kanak akan lebih bersemangat untuk melibatkan diri dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Sikap ingin tahu kanak-kanak akan membantu guru dalam meransang pemikiran kanak-kanak dan penting dalam perkembangan kognitif mereka. Dengan sikap ingin tahu kanak-kanak ini, guru dapat membina aktiviti yang lebih melibatkan penerokaan kerana pada tahap ini, kanak-kanak akan suka pada aktiviti seperti ini. Kanak-kanak yang cepat belajar juga merupakan tingkah laku yang positif kerana akan memudahkan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Ini kerana, guru tidak perlu melakukan proses pemulihan sekiranya kanak-kanak cepat belajar. Guru Cuma perlu fikirkan aktiviti pengayaan uantuk kanak-kanak tersebut. Kanak-kanak yang proaktif juga merupakan tingkah laku positif. Kanak-kanak proaktif berbeza dengan kanak-kanak hyperaktif. Ini kerana kanak-kanak proaktif merupakan kanak-kanak yang suka melibatkan diri pada aktiviti, suka bermain dan lebih mudah dikawal oleh guru. Kanak-kanak pintar cerdas jarang dijumpai namun jika terdapat kanak-kanak seperti ini, guru harus pandai memberikan aktiviti yang menarik agar mereka tidak mudah bosan. 7.1.2 Tingkah Laku Negatif


Tingkah laku negatif pula merupakan tingkah laku yang mampu memberikan masalah dan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Ini kerana tingkah laku negatif bukan sahaja kanak-kanak yang suka mengganggu rakan lain malah kanakkanak yang seriang memberontak dalam kelas merupakan contoh kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku negatif. Tingkah laku distruktif merupakan tingkah laku kanakkanak iaitu permusuhan nyata iaitu kanak-kanak yang sering menunjukkan tingkah laku fisikal atau pun lisan yang bertujuan menyakiti seseorang. Contohnya, seorang murid sedang beratur untuk dapatkan makanan tiba-tiba seorang murid yang lain, memotong barisan tersebut. Selain itu juga, vandalisme juga merupakan ciri-ciri tingkah laku distruktif. Bagi kanakkanak yang mempunyai tingkah laku distruptif pula, kanak-kanak ini biasanya mempunyai ciri-ciri hyperaktif, suka membuat bising dan agresif. Kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku distruptif merupakan kanak-kanak yang suka bergerak, suka ketawa dengan kuat dan sering menunjukkan tingkah laku agresif kepada rakan-rakan yang lain. Tingkah laku bergantungan pula merupakan kanak-kanak yang sering mengalami emosi kebimbangan, pergantungan berlebihan dan mempunyai nilai kendiri yang rendah. Kanak-kanak ini biasanya sering bergantung pada orang lain dalam apa juga aktiviti yang dijalankan. Kanak-kanak yang terlalu pemalu juga merupakan kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku pergantungan. 7.2 Jenis-jenis Tingkah Laku Bermasalah a) Hiperaktif Hiperaktif adalah tingkah laku yang menunjukkan tingkah laku kurang tumpuan iaitu tidak selari dengan tahap perkembangan mereka. Kanak-kanak hiperaktif juga mudah lupa dengan aktiviti harian mereka dan lalai dalam membuat tugasan. Maka, mereka sukar untuk mengikut arahan dan gagal menyudahkan kerja sekolah. b) Agresif Tingkah laku bermasalah jenis agresif dapat dikenal pasti apabila terdapat beberapa perubahan pada individu. Antaranya seperti tidak dapat tidur malam dan mimpi ngeri, perasaan takut yang amat sangat dan tingkah laku agresif. Selain itu, kanak-kanak ini juga akan cepat naik marah, tidak sabar menunggu giliran dan tidak menerima teguran atau komen orang lain. Kanak-kanak ini juga sering melawan dan menganggap dirinya adalah yang terbaik. c) Separation Anxiety Tingkah laku ini juga dikenali sebagai kebimbangan. Tingkah laku ini dapat ditunjukkan melalui perasaan kurang senang atau takut akibat andaian bahawa sesuatu yang tidak diingini akan berlaku. Perkara ini terjadi akibat daripada pengalaman emosi yang tidak menggembirakan yang pernah dialami oleh seseorang. d) Overdependency Tingkah laku overdependency adalah tingkah laku yang sering bergantung kepada orang lain. Kanak-kanak seperti ini tidak mampu untuk membuat keputusan sendiri kerana memilik pendirian yang kurang tegas dan tiada tujuan. Perkara ini terjadi kerana kanakkanak mendapat perlindungan yang terlalu melampau dan sering kali dimanjakan. Ini


menyebabkan kanak-kanak itu menjadi kurang yakin. Mereka akan sering bimbang dan tertekan jika tiada pertolongan diberikan. e) Withdrawal Withdrawal atau pengasingan diri adalah tingkah laku yang suka menjauhkan diri daripada orang lain yang kurang disenangi. Tingkah laku yang ditunjukkan ini dijadikan sebab untuk membela diri supaya dapat elakkan diri daripada berkomunikasi dengan orang lain. 8.0 KEPENTINGAN MENGURUS TINGKAH LAKU Tingkah laku terpuji penting bagi melahirkan murid yang bersifat sanggup melaksanakan tanggungjawab pada diri, keluarga, institusi dan Negara. Tanpa tingkah laku terpuji dalam diri pelajar tidak mungkin mereka sanggup melaksanakan tanggungjawab diri sebdiri. Mereka lebih rela melakukan kesalahan berbanding melakukan perbuatan baik kerana bagi mereka, tiada faedahnya mereka melakukan kebaikan. Tingkah laku terpuji penting bagi mewujudkan suasana tenang dan kondusif dalam bilik darjah supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan licin, berkesan, dan penuh ceria. Apabila murid yang bermasalah daripada segi disiplin ini tidak wujud dalam kelas, tidak ada murid yang membuat bising dan mengganggu murid lain belajar. Guru juga tidak perlu meninggikan suara ataupun bercakap kasar dengan murid .Ini menyebabkan berbagai-bagai masalah sebalaiknya murid sendiri sudah memahami peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Justeru, hubungan antara guru dan murid dapat diperbaiki dan kemesraan dapat diwujudkan, di sadapat berubah.mping minat bagi menimba ilmu dapat dipertingkatkan. Para pelajar menjadi lebih tekun dan produktif apabila mereka mempunyai tingkah laku terpuji. Apabila mereka mengikut didiplin yang telah ditetapkan, jadual mereka dan tingkah laku mereka dapat berubah. Mereka dapat melakukan sesuatu perkara secara sistematik dan mengikut laluan yang betul tanpa menyalahi undang-undang. Mereka dapat menjadi lebih produktif lagi dalam menghasilkan idea yang menarik dalam pelbagai bidang terutamanya dalam bidang kemahiran. Masa dapat dijimatkan kerana segala tugasan dapat disiapkan dalam tempoh masa yang lebih singkat. Disiplin diri yang tinggi membentuk mereka menepati masa dan tidak membuang masa dengan perkara-perkara yang tidak perlu dilakukan. Sebagaimana yang kita tahu, pelajar kini lebih banyak melakukan tingkah laku bermasalah sehingga hilang pegangan dan hala tuju. Pembangunan tingkah laku terpuji yang tinggi dalam kalangan pelajar mampu melatih pelajar dengan dengan nilai-nilai murni seperti kepatuhan, tanggungjawab, kasih saying, berkerjasama, cintakan kebersihan dan hormat menghormati. Oleh itu, dengan mematuhi disiplin, pelajar sentiasa ingat dan menanamkan sifat-sifat yang baik dalam diri dan membuang sifat-sifat negatif yang tidak perlu ada dalam diri mereka. 9.0 PENAKSIRAN TINGKAH LAKU Bagi kanak-kanak yang dikenalpasti mempunyai masalah tingkah laku, pemerhatian akan dilaksanakan untuk mengetahui situasi sebenar kanak-kanak tersebut secara semula jadi. Ia dilakukan secara tidak disedari supaya kanak-kanak tidak berpura-pura di mana fokus


pemerhatian adalah untuk mengetahui tahap kefungsian kanak-kanak secara semula jadi tanpa diganggu oleh faktor-faktor lain. Penilaian boleh dibuat semasa individu terlibat dalam aktiviti-aktiviti hariannya seperti bermain, bekerja dalam kumpulan dan penglibatannya dalam aktiviti secara berkumpulan dan sebagainya. David Lambert dan David Lines 2000. Penaksiran adalah proses pengumpulan, menterjemah, merekod dan menggunakan maklumat mengenai respon pelajar kepada tugas pendidikan. Gearheat 1990, penaksiran adalah proses yang melibatkan pengumpulan dan penterjemahan secara saintifik sesuatu maklumat yang luas berdasarkan keputusan intervensi dan apabila bersesuaian, keputusan klasfikasi dan penenmpatan. Menurut Salvia dan Ysseldy 1978 . Penaksiran adalah proses pengumpulan data dengan tujuan mengenalpasti dan mengesan masalah pelajar dan membuat keputusan megenai pelajar. Menurut Bailey dan Woldery 1992. Penaksiran adalah suatu proses mengumpul maklumat bagi tujuan membuat keputusan . Mc Cluhen 1994. Penaksiran kanak-kanak khas ialah proses sistematik mengumpul maklumat yang relevan bertujuan membuat keputusan pembelajaran dan perundangan yang berkaitan dengan peruntukan perkhidmatan khas. Penaksiran pembelajaran juga meliputi usaha memahami masalah pembelajaran pelajar dan faktor-faktor yg memberi kesan kepada pencapaian sekolah dan perkembangan diri murid dari berbagai peringkat umur. Terdapat beberapa kaedah atau teknik yang boleh digunakan oleh pemerhati bagi merekod tingkah laku murid. Antaranya adalah time-sampling, event/ frequency recording, duration recording, interval recording, senarai semak, rekod anekdot dan sekil kadar. i. Perekodan Peristiwa Perekodan peristiwa atau perekodan kekerapan bermaksud jumlah sesuatu tingkah laku diperhatikan dalam tempoh masa yang telah diberikan direkod. Contohnya jumlah berapa kali seorang murid bercakap-cakap dengan kawan semasa waktu mata pelajaran Bahasa Malaysia selama 30 minit. Kita boleh merekod tingkah laku murid berasaskan kekerapan sebenar, kadar kejadian atau kejadian tersebut dalam peratus peluang sedia ada. Contohnya, Ali telah mengangkat tangan sebelum menjawab soalan guru hanya sekali dalam waktu mata pelajaran Bahasa Malaysia selama 30 minit atau kita boleh merekod sebagai Ali mengangkat tangannya 0.5 per 15 minit atau Ali mengangkat tangannya sebanyak 5% daripada peluang sedia ada untuk menjawab soalan guru (sekiranya guru telah menyoal sejumlah 20 soalan dalam kelas itu dan murid semua termasuk Ali boleh sukarela mengangkat tangan untuk menjawab soalan guru). i) Lembaran data yang ringkas Lembaran Data Perekodan Peristiwa atau Kekerapan (Event / Frequency Recording Data Sheet) Tarikh : 20 Ogos 2009 Nama Murid : Aniq Afiqah Salleh Kelas : 3 Sinar

Penilai: Cik Faridah Ismail


Pemerhatian Tingkah Laku Murid Mengangkat tangan untuk menjawab soalan Bercakap sewaktu guru mengajar

Kekerapan Kejadian /

Jumlah

Masa

Ulasan Tambahan

1

30 minit

//

2

kelas pada waktu pagi ( 10.00 pagi- 10.30 pagi) semasa sesi bercerita ”Si Kancil”

ii) Lembaran data kekerapan untuk merekod tingkah laku sasaraN ii.

Rekod anekdot

Rekod anekdot adalah penulisan yang ringkas, tepat dan padat mengenai peristiwa dan perubahan yang signifikan yang berlaku pada seseorang murid. Guru boleh menerangkan peristiwa tingkah laku atau insiden dengan perkataan atau gambar. Oleh itu, guru perlu sediakan buku kecil atau helaian kertas yang diletakkan di tempat yang mudah dicapai. Maklumat yang perlu ada dalam rekod anekdot adalah nama kanak-kanak, tarikh, masa, tempat, peristiwa yang berlaku. Ulasan guru dan tindakan guru. Guru dapat mengambil tindakan susulan yang sesuai bagi membantu murid itu. Kegunaan rekod anekdot: Bagi merekod tingkah laku kanak-kanak yang khusus bagi tujuan perancangan aktiviti individu dan bagi kes konferensi. Kebaikan rekod anekdot: · Pemerhati tidak memerlukan sebarang latihan bagi membuat rekod ini. · Pemerhatian ini terbuka(tiada penutup. Pemerhati mencatatkan apa sahaja yang beliau dapat saksikan dan tidak terhad kepada sejenis tingkah laku ataupun catatan. · Pemerhati boleh mencatat apa sahaja kejadian yang tidak diduga tidak kira di mana ia berlaku kerana pemerhati hanya perlu mencatatkannya kemudian. · Pemerhati hanya perlu mencatat tingkah laku yang diperlukan sahaj dan melupakan perkara atau tingkah laku lain. Keburukan rekod anekdot: · Rekod ini tidak memberi gambaran yang lengkap kerana ia hanya merekodkan kejadian yang diperlukan oleh pemerhati sahaja. · Ketetapan rekod ini sangat bergantung pada ingatan pemerhati kerana rekod ini dibuat selepas kejadian itu berlaku. Selalunya catatan atau rekod adalah kurang mendalam. · Kejadian mungkin berlaku diluar konteks dan ini menyebabkan interpretasi kurang tepat ataupun digunakan secara berat sebelah. · Sukar direkod atau dianalisis dan tidak sesuai digunakan dalam kajian saintifik


Borang Rekod Anekdot Pemerhati: .................................................................................................... Tarikh pemerhatian :..................................................................................... Masa pemerhatian : ..................................................................................... Nama pelajar : ............................................................................................. Penerangan tentang kejadian: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... .............................................................................................................. Penerangan tentang lokasi/ latar belakang kejadian : ............................................................................................................................................... ............................................................................................. Nota, cadangan dan langkah: ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... .......................................... Tandatangan: ......................................... iii. Persampelan masa Rekod persampelan masa ini digunakan bagi mencatat pemerhatian ke atas tingkah laku kanak-kanak dalam satu jangka masa. Guru mengenal pasti kanak-kanak yang akan diperhatikan dalam satu tempoh masa. Pemerhatian akan dibahagikan kepada beberapa segmen masa dan kekerapan berlakunya tingkah laku itu dicatat secara berterusan dan ambil tindakan. Tingkah laku yang hendak direkod ini perlu nyata dan kerap dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam masa 15 minit. Kebaikan rekod persampelan masa: · Menjimatkan masa. · Memberi maklumat berkenaanjangka masa tingkah laku itu berlaku. · Maklumat kualitatif ini sesuai bagi analisis menggunakan statistic. · Lebih objektif dan terkawal kerana tingkah laku adalah nyata dan terhad. · Pemerhati dapat mengumpul data berkenaan beberapa orang kanak-kanak ataupun beberapa jenis tingkah laku secara serentak. Keburukan rekod persampelan masa: · Ia merekod tingkah laku yang sudah ditetapkan sahaja dan mungkin akan tertinggal tingkah laku yang berguna. · Ia hanya merekod bila dan kekerapan tingkah laku itu berlaku sahaja. Catatan berkenaan tingkah laku, sebab-sebab dan keputusan ia dilakukan tidak dinyatakan. Ini menyebabkan penilaian menjadi berat sebelah.


Lembaran Data Persampelan Masa Nama Murid : Persekitaran : Bahasa Melayu Tingkah Laku Sasaran : Mengangkat tangan Masa Mula : 8.00 pagi Masa Tamat : 9.00 pagi Tarikh : 20 Ogos 2009 8.00 8.05 8.10 8.15 8.20 8.25 8.30 8.35 8.40 8.45 8.50 8.55 9.00 Sela Masa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nama murid Mior Laila Dewi

+ +

+ -

+

+ -

+ + -

+

+ -

+ + -

+

+ -

+ -

12

+ -

Petunjuk : + (Tingkah laku sasaran ditunjukkan) - (Tingkah laku sasaran tidak ditunjukkan)

Ringkasan Pemerhatian: Jumlah Interval Selaan di mana tingkah laku ditunjukkan Peratus tingkah laku sasaran ditunjukkan Selaan di mana tingkah laku tidak ditunjukkan Peratus tingkah laku sasaran tidak ditunjukkan iv.

Senarai semak

Walaubagaimanapun pemerhatian adalah lebih bermakna apabila guru dapat mengaitkan perubahan tingkah laku kanak-kanak dengan hasil pembelajaran seperti yang telah ditetapkan. Oleh itu, guru boleh menyediakan satu senarai hasil pembelajaran dan digunakan sebagai alat atau instrument semakan semasa membuat pemerhatian untuk setiap murid. Senarai hasil pembelajaran hendaklah mengambil kira domain kognitif, afektif dan psikomotor. Senarai semak ini dapat menyatakan samada murid boleh atau tidak boleh, mencapai atau tidak mencapai hasil pembelajaran yang diingini. Gambaran yang diperoleh ini tidak jelas bagi menggambarkan pencapaian murid itu. Ada juga dalam kalangan guru menggunakan


skala pengelasan iaitu ‘belum menguasai, baik, cemerlang’ bagi memberi gambaran yang lebih jelas berkenaan pencapaian murid itu. Lembaran Data Senarai Semak (Check List Data Sheet) BUTIR-BUTIR DIRI MURID Nama Murid : ……………………………………. Umur : .................Tarikh Lahir: .................. No. Surat Beranak :................ Kelas: ................. No Pendaftaran JKM: .................................................. Jenis Kecacatan/ Tahap : ............................................................................ Jantina : L / P Kaum : .......................... Agama: ..................................... Bil. Adik Beradik: .............................. Anak ke- : ....................................

PENGESAHAN IBU BAPA/ PENJAGA PERLAKUAN YANG KETARA Agresif ( ) Pasif ( ) Kognitif ( ) Emosi ( ) Negatif Sosial ( ) Motor Kasar ( ) Motor Halus ( ) Pertuturan ( ) Pengurusan Diri ( ) Tertib Makan ( ) Nama : ............................................................................. No K/P : ........................................................................... Alamat : .......................................................................... ........................................................................... ........................................................................... Tandatangan: ....................... Tarikh: ..........................

Bil 1.

Keterangan Tingkah Laku Perlakuan Agresif 1.1 Merosakkan harta sendiri/ orang lain 1.2 Selalu berkelahi/ bertindak 1.3 Cepat marah/ meradang 1.4 Mengacau/ Menguasai orang lain 1.5 Mencederakan diri 1.6 Mencederakan orang lain

Tunjuk Ya

Ulasan Tidak


2.

3.

4.

1.7 Panas baran 1.8 Perlakuan negatif berlaku dengan tibatiba 1.9 Hiperaktif Perlakuan Pasif 2.1 Memencilkan diri 2.2 Sugul 2.3Terlalu pendiam 2.4 Terlalu malas 2.5 Mudah terganggu perhatian 2.6 Terlalu malu 2.7 Lembab pergerakan 2.8 Lembab membuat sesuatu Perlakuan Negatif Sosial 3.1 Mengusik 3.2 Bercakap bohong 3.3 Tidak menepati janji 3.4 Engkar/ tidak menurut perintah 3.5 Berbahasa Kasar 3.6 Terlalu suka bercakap 3.7 Selalu buang air dalam bilik darjah 3.8 Suka membuat bising 3.9 Mengambil tanpa meminta 3.10 Tidak bekerjasama 3.11 Tidak bertimbang rasa Pemasalahan Emosi 4.1 Gelisah 4.2 Menggerakkan bahagian anggota badan tanpa dapat dikawal 4.3 Bebal 4.4 Menipu / berbohong 4.5 Selalu mengadu sakit 4.6 Menangis dalam kelas 4.7 Memerlukan perhatian yang lebih 4.8 Risau 4.9 Berkhayal/ termenung 4.10 Membuat sesuatu tanpa tujuan v. Duration recording Merekodkan jangka masa mengenai tingkah laku dapat dibuat dengan mencatatkan masa mula dan masa tamat tingkah laku itu terjadi. Teknik ini selalunya digunakan bagi memerhatikan tingkah laku yang kurang terjadi dan diteruskan bagi tempoh yang tertentu. Contoh merekodkan jangka masa adalah apabila seorang pelajar kerap menangis di dalam kelas. Setiap kali pelajar itu menangis, anda mencatat masa mula dan masa tamat serta membuat pengiraan jangka masa episod menangis tadi.


Contoh-contoh lain merekod jangka masa adalah berapa lama yang diperlukan oleh seorang pelajar menyelasaikan kerja rumah matematiknya, tempoh masa yang diambil membersihkan kelas ataupun berapa lama yang dihabiskan bagi pelajar berkenaan mengetuk penselnya di atas meja secara berterusan. Jadual dibawah menunjukkan borang jangka masa yang boleh digunakan dalam teknik ini. Lembaran Data Perekodan Masa (Duration Recording Data Sheet) Nama Murid : Dayang Sarah Awang Lah Tarikh Lahir : 12.08.1999 Siti Aisya Ali : 23.01.2000 Waqi ahmad : 07.09.2000 Kelas : 3 Sinar Penilai: Pn. Amnah Sarian Definisi Tingkah Laku yang Direkod : Membuat tugasan Tarikh : 21 0gos 2009 Tempoh masa : 30 minit Onset offset onset offset onset offset onset offset Nama Murid Wati 9.00-9.05 9.06-9.15 9.16-9.20 9.20-9.30 Kumar 9.00- 9.08 9.09- 9.20 9.21- 9.25 9.26- 9.30 Firdaus 9.00-9.04 9.05- 9.10 9.11- 9.15 9.16- 9.30 Interval recording Interval recording ataupun merekod jarak masa adalah teknik yang mngukur samada tingkah laku itu berlaku ataupun tidak dalam jangka masa yang ditetapkan. Jumlah masa pemerhatian dibahagikan dengan jarak masa yang lebih kecil. Pemerhati mencatatkan samada tingkah laku itu terjadi ataupun tidak dalam masa itu. Dengan berpandukan pada teknik merekod jarak masa ini, guru dapat membuat anggaran tentang kedua-kedua frekuensi dan jarak masa tingkah laku pada masa yang sama. Pemerhati akan mencatat sekali sahaja sekiranya tingkah laku terbabit berlaku pada bilabila masa sepanjang jarak masa ini. Merekod jarak masa memerlukan tumpuan yang tidak berbelah bahagi dari pemerhati memandangkan pemerhatian dilakukan secara berterusan bagi tempoh yang ditetapkan. Teknik ini dapat dilakukan dalam beberapa perlakuan seperti ketika kanak-kanak membaling permainan mereka ketika lapang. Apabila masa lapang ini adalah 15 minit, bahagikan jarak masa ini kepada selang satu minat. Pada minit pertama, apabila seorang kanak-kanak membaling alat permainannya, karak masa ditandakan. Pada minit kedua, jika dia tidak membaling alat permainan itu, maka jarak masa tidak ditandakan. Walaubagaimanapun apabila kanak-kanak ini membaling tiga alat permainan yang berbeza pada minit ketiga, jarak masa ditandakan hanya sekali sahaja. Borang bagi mengukur jarak masa boleh didapati pada jadual dibawah:


Lembaran Data Perekodan Interval (Interval Recording Data Sheet) Nama Murid : Tarikh Lahir: Kelas : Penilai : Definisi Tingkah Laku yang direkod (TL sasaran) : Masa

Tingkah laku Duduk Berdiri

Goyang

Lokasi Dapur

Ruang tamu

Bilik Tidur Ulasan

8.00 pg 9.00 pg 10.00 pg 11.00 pg 12.00 tgh 1.00 ptg 2.00 ptg vii.

Sekil kadar

Sekil kadar hampir sama dengan frekuensi. Merekodkan kadar tingkah laku membabitkan pengumpulan maklumat tentang frekuensi tingkah laku yang diperhatikan dan panjang tempoh pemerhatian itu. Kadar adalah nisbah bilangan tingkah laku terbabit berlaku dalam masa yang ditetapkan dan tempoh masa. Kadar dihitung dengan menbahagikan bilangan tingkah laku yang terjadi ini dengan minit, jam ataupun hari ketika pemerhatian dibuat. Frekuensi ataupun berapa kali seorag pelajar meninggalkan tempat duduknya ketika kelas matematik dijalankan dapat dicatatkan sebagai kadar kija tempoh kelas dijalankan ataupun tempoh masa pemerhatian diketahui. Kadar tingkah laku dapat dikira purata sekiranya pemerhatian dibuat beberapa kali sepanjang tempoh. Daripada beberapa siri pemerhatian ini, kadar purata pelajar meninggalkan tempat duduknya dapat ditentukan. Jadual dibawah menunjukkan bagaimana kita dapat mencatatkan tingkah laku meninggalkan tempat duduk sebagai kadar. Lembaran Data Sekil Kadar (Rate Scale Data Sheet) BUTIR-BUTIR DIRI MURID Nama Murid : ……………………………………. Umur : .................Tarikh Lahir: .................. No. Surat Beranak :................ Kelas: ................. No Pendaftaran JKM: .................................................. Jenis Kecacatan/ Tahap : ............................................................................ Jantina : L / P Kaum : .......................... Agama: ..................................... Bil. Adik Beradik: .............................. Anak ke- : ....................................


PERLAKUAN YANG KETARA Agresif ( ) Pasif ( ) Kognitif ( ) Emosi ( ) Negatif Sosial ( ) Motor Kasar ( ) Motor Halus ( ) Pertuturan ( ) Pengurusan Diri ( ) Tertib Makan ( ) PENGESAHAN IBU BAPA/ PENJAGA Nama : ............................................................................. No K/P : ........................................................................... Alamat : .......................................................................... ........................................................................... ........................................................................... Tandatangan: ....................... Tarikh: ..........................

Bil 1.

2.

Keterangan Tingkah Laku Perlakuan Agresif 1.10Merosakkan harta sendiri/ orang lain 1.11Selalu berkelahi/ bertindak 1.12Cepat marah/ meradang 1.13Mengacau/ Menguasai orang lain 1.14Mencederakan diri 1.15Mencederakan orang lain 1.16Panas baran 1.17Perlakuan negatif berlaku dengan tiba-tiba 1.18Hiperaktif Perlakuan Pasif 2.1 Memencilkan diri 2.2 Sugul 2.3Terlalu pendiam 2.4 Terlalu malas 2.5 Mudah terganggu perhatian 2.6 Terlalu malu 2.7 Lembab pergerakan

Tahap Tingkah Laku 1 2 3 4

Ulasan 5


3.

4.

2.8 Lembab membuat sesuatu Perlakuan Negatif Sosial 3.1 Mengusik 3.2 Bercakap bohong 3.3 Tidak menepati janji 3.4 Engkar/ tidak menurut perintah 3.5 Berbahasa Kasar 3.6 Terlalu suka bercakap 3.7 Selalu buang air dalam bilik darjah 3.8 Suka membuat bising 3.9 Mengambil tanpa meminta 3.10 Tidak bekerjasama 3.11 Tidak bertimbang rasa Pemasalahan Emosi 4.1 Gelisah 4.2 Menggerakkan bahagian anggota badan tanpa dapat dikawal 4.3 Bebal 4.4 Menipu / berbohong 4.5 Selalu mengadu sakit 4.6 Menangis dalam kelas 4.7 Memerlukan perhatian yang lebih 4.8 Risau 4.9 Berkhayal/ termenung 4.10 Membuat sesuatu tanpa tujuan

Skala : 1- tidak memuaskan 2- kurang memuaskan 3- sederhana 4- baik 5- sangat baik viii.

Rekod berterusan

Ia adalah catatan lengkap berkenaan kejadian dan dicatat mengikut urutan masa kejadian berlaku. Guru atau pemerhati akan duduk ataupun berdiri dari jarak beberapa meter daripada murid dan mula mencatat apa sahaja kejadian yang berlaku dalam masa yang telah ditetapkan. Masanya mungkin lima minit ataupun mungkin diulang beberapa kali pada hari itu. Rekod ini berbeza daripada rekod anekdot kerana ia merekod semua kejadian yang berlaku bukan hanya kejadian dipilih ataupun yang diperlukan sahaja.


Catatannya juga menggunakan ayat yang pendek dan ditulis dengan menggunakan ayat yang pendek dan ditulis dengan menggunakan teknik penulisan ringkas jika boleh. Kebaikan rekod berterusan: ¡ Rekod yang lengkap, komprehensif dan tidak terhad kepada satu kejadian sahaja. ¡ Rekod ini terbuka dan membolehkan guru mencatat apa sahaja yang beliau lihat. ¡ Guru atau pemerhati tidak perlu mempunyai kemahiran pemerhati yang khusus. Keburukan rekod berterusan: ¡ Memerlukan banyak masa. ¡ Sukar merekod semua kejadian dengan lengkap. ¡ Baik bagi merekod pemerhati individu tetapi sukar merekod pemerhatian secara kumpulan. ix.

Rekod Spesimen

Hampir sama dengan rekod berterusan, tetapi ia lebih lengkap, lebih jelas dan kriterianya sudah ditetapkan seperti masa dan kanak-kanak yng terlibat. Rekod ini selalu digunakan oleh penyelidik yang memrlukan catatan menyeluruh dan lengkap berkenaan satu-satu tingkah laku. Kebaikan dan keburukannya juga hamper sama dengan rekod berterusan.

CONTOH PEMERHATIAN Saya telah melakukan kajian terhadap seorang kanak-kanak perempuan yang benama Maziah dan dia lebih suka dikenali sebagai Mama. Dia yang menghadapi masalah pembelajaran dan dikategorikan sebagai Sindrom Down yang juga mempunyai masalah kecacatan mental dan sudah berusia 11 tahun. Apa yang saya dapati setelah membuat pemerhatian selama lima hari banyak tingkah laku negatif yang dapat dikesan antaranya adalah dia seorang yang suka mengganggu, suka mencubit, suka memukul rakanrakannya dan tidak memberi tumpuan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Menurut guru kelasnya, Maziah suka mencubit rakan sekelasnya yang tidak rapat dengannya. Selain itu, jika rakannya itu tidak memenuhi kehendak dia akan memukul kepala rakannya dengan apa sahaja yang ada ditangannya. Contohnya, semasa bermain-main gabus dengan rakan-rakannya di bahagian belakang kelas dia telah memukul kepala rakannya dengan gabus kerana rakannya itu tidak mengendahkan arahan dia supaya jangan bermain ditempat yang sama dengannya. Semasa proses pengajaran dan pengajaran berlangsung, dia akan menjelir lidah kepada rakan-rakannya walaupun rakannya itu tidak melakukan apa-apa. Maziah tidak menumpukan perhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Maziah juga suka memarahi rakan-rakannya tanpa sebab kerana rakan-rakannya yang lain tidak suka berkawan dengannya yang suka menjelir lidah dan memukul. Rakan-


rakannya tidak berapa rapat dengannya kerana tabiaatnya yang suka memukul dan menjelir lidah itu. Namun begitu, walaupun Maziah mempunyai banyak tingkah laku negatif tetapi dia juga mempunyai banyak tingkah laku positif. Maziah merupakan kanak-kanak yang mampu mengurus dirinya sendiri, dia boleh makan dan meletakkan kembali pinggan ditempat yang telah disediakan. Menurut ibunya yang juga seorang guru, Maziah sudah pandai mengurus dirinya sendiri seperti mandi, memakai baju dan memakai kasut tanpa bantuan orang lain. Tingkah laku negatifnya itu sahaja yang belum dapat diubah. Menurut ibunya lagi, dia juga berkelakuan begitu juga dengan adiknya di rumah. Suka memukul dan menjelir lidah. Namun, setelah ditegur Maziah akan berhenti melakukan perbuatan tersebut seketika. KAJIAN KES TINGKAH LAKU BERMASALAH Nama murid : Maziah binti Mohd Yusoff Kategori : Sindrom Down + Terencat Akal Tingkah laku berterusan: 1) menjelir lidah 2) memukul kawan 3) berkhayal 4) menyanyi dengan kuat 5) tidak dapat menumpukan perhatian 6) menangis tanpa sebab Tingkah laku semasa: 1) berada dalam dunia sendiri 2) suka mengganggu rakan Berdasarkan rekod tersebut terdapat beberapa perancangan bagi menguruskan tingkah laku yang direkodkan dalam bentuk borang-borang yang bersesuaian.

RANCANGAN PENGURUSAN TINGKAH LAKU Masalah tingkah laku suka memukul kawan Nama Murid Tarikh Mula Masalah Tingkah Laku Tarikh Lahir Umur Pengetahun sedia ada

: Maziah binti Mohd Yusoff : 16 Ogos 2009 : Memukul kawan : 25.09.1998 : 11 tahun : Dimarahi dan ditegur oleh guru jika memukul kawan


Matlamat kawan. Pemerhatian Tingkah laku yang hendak diuruskan Tingkah laku sasaran Masa tingkah laku dilakukan Sebab keutamaan

Strategi atau kaedah

Peneguhan

: Mengurangkan atau menghentikan aktiviti memukul · Memukul kawan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. · Suka memukul kawan · berhenti daripada tingkah laku tersebut · semasa tiada sebarang aktiviti · semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran · keadaan marah dan berseorangan · Murid tidak dapat membezakan antara tingkah laku positif atau negatif. · Mengelakkan tingkah laku tersebut menjadi berterusan sehingga dewasa. · Membuatkan rakan lain tidak selamat dengan dirinya · Memberi kesan kepada rakan-rakan · Sentiasa mengawal tingkah laku tersebut. · melaksanakan aktiviti yang diminatinya seperti puzzle. · Memberi peneguhan negatif untuk mengurangkan tingkah laku tersebut. · menasihati murid supaya tidak mengulangi tingkah laku tersebut · memberi ganjaran seperti pujian jika berjaya menghentikan tingkah laku tersebut. · Menggalakkan mereka belajar secara berkumpulan supaya rakan lain berasa selesa dan selamat dengannya. · memperbanyakkan penggunaan bahan bantu belajar supaya murid tidak berasa bosan. · Positif ü memberikan ganjaran ü memberikn pujian seperti ”bagus” atau ’baik”. · Negatif ü memberi teguran ü duduk di belakang ü tidak dibenarkan bermain dengan rakan-rakan ü hukuman

PENGURUSAN TINGKAH LAKU SASARAN Catatan ditulis dalam bentuk borang rekod anekdot untuk dimasukkan ke dalam fail murid. Sekolah Kebangsaan Seri ketereh Borang Rekod Anekdot


Pemerhati: Nazifah Binti Lang Tarikh pemerhatian :16 Ogos 2009 Masa pemerhatian : 9.15 pagi Nama pelajar : Maziah binti Mohd Yusoff Penerangan tentang kejadian: - suka memukul kawan - berkhayal - menjelir lidah Penerangan tentang lokasi/ latar belakang kejadian : - berlaku semasa guru sedang mengajar di hadapan kelas - bermain bersama rakan. Nota, cadangan dan langkah: 1) melaksanakan intervensi dengan menggunakan kaedah ganjaran. 2) memberi nasihat dan teguran gterhadap perlakuan tersebut. Tandatangan: fauziah

Rekod dalam bentuk Senarai Semak Senarai Sem PERLAKUAN YANG KETARA Agresif ( ) Pasif ( ) Kognitif ( ) Emosi ( )


Negatif Sosial Motor Kasar Motor Halus Pertuturan Pengurusan Diri Tertib Makan

Bil 1.

( ( ( ( ( (

) ) ) ) ) )

Keterangan Tingkah Laku

Tunjuk Ya

Perlakuan Agresif 1.19Merosakkan harta sendiri/ orang lain 1.20Selalu berkelahi/ bertindak 1.21Cepat marah/ meradang 1.22Mengacau/Menguasai orang lain 1.23Mencederakan diri √ 1.24Memukul orang lain 1.25Menjelir lidah √ 1.26Panas baran 1.27Perlakuan negatif berlaku dengan tibatiba 1.28Hiperaktif √ √

Ulasan Tidak

*tingkah laku 1.24 perlu diberi intervensi*


√ 2.

Perlakuan Pasif 2.1 Memencilkan diri 2.2 Sugul 2.3Terlalu pendiam 2.4 Terlalu malas 2.5 Mudah terganggu perhatian 2.6 Terlalu malu 2.7 Lembab pergerakan 2.8 Lembab membuat sesuatu

√ √

√ √ √ √

3.

Perlakuan Negatif Sosial 3.1 Mengusik 3.2 Bercakap bohong 3.3 Tidak menepati janji 3.4 Engkar/ tidak menurut perintah 3.5 Berbahasa Kasar 3.6 Terlalu suka bercakap 3.7 Selalu buang air dalam bilik darjah 3.8 Suka membuat bising 3.9 Mengambil tanpa meminta 3.10 Tidak bekerjasama 3.11 Tidak bertimbang rasa

√ √ √ √ √ √ √ √

√ √

4.

Pemasalahan Emosi 4.1 Gelisah 4.2 Menggerakkan bahagian anggota badan √ tanpa dapat dikawal 4.3 Bebal 4.4 Menipu /berbohong 4.5 Selalu mengadu sakit 4.6 Menangis dalam kelas 4.7 Memerlukan perhatian yang lebih √ 4.8 Risau

√ √ √ √ √ √


4.9 Berkhayal/ termenung 4.10 Membuat sesuatu tanpa tujuan

√ √

i) Data Awal- Tingkah Laku Sasaran (memukul rakan) Masa 8.30-9.30 pagi 9.30-10.30 10.30-11.30 Hari pagi pagi Ahad 3 1 2 (16/8/09) Isnin 4 2 3 (17/8/09) Selasa 3 2 0 (18/8/09) Rabu 2 1 0 (19/8/09) Khamis 2 0 3 (20/8/09)

11.30-12.30 tengah hari 2

Jumlah

2

11

3

8

1

4

1

5

8

Penilaian : · Pemerhatian telah dibuat berdasarkan tugasan yang diberikan · Maklumat diperolehi daripada guru dan pembantu guru · Temubual guru dan ibu bapa · Hukuman, teguran, ganjaran, peneguhan Hasil penilaian: · Daripada hasil pemerhatian, Maziah akan berhenti melakukan perbuatan tersebut jika guru menegur dan diminta meminta maaf. · Tingkah laku berkurangan setiap kali menjelang tengah hari. · Guru perlu memantau tingkah laku tersebut dari semasa ke semasa.

ii) Semasa menjalankan intervensi Masa 8.30-9.30 pagi 9.30-10.30 Hari pagi Ahad 2 1 (1/9/09) Isnin 2 2 (2/9/09) Selasa 1 2 (3/9/09)

10.30-11.30 pagi 2

11.30-12.30 tengah hari 2

Jumlah

1

1

6

2

0

5

7


Rabu (4/9/09) Khamis (5/9/09) Ahad (8/9/09) Isnin (9/9/09) Selasa (10/9/09) Rabu (11/9/09) Khamis (12/9/09)

0

2

2

1

5

1

2

1

1

5

2

1

1

0

4

1

1

1

0

3

0

1

1

0

2

1

1

0

0

2

1

0

0

0

1

Penilaian : · Pemerhatian telah dibuat berdasarkan tugasan yang diberikan · Maklumat diperolehi daripada guru dan pembantu guru · Temubual guru dan ibu bapa · Hukuman, teguran, ganjaran, peneguhan Hasil penilaian: · Guru memberi teguran kepada Maziah secara baik dan lembut. · Guru membuat aktiviti yang diminati Maziah seperti puzzle untuk menarik minatnya. · Guru memberikan peneguhan negatif terhadap perlakuan tersebut. iii) Selepas menjalankan intervensi Masa Hari Ahad (15/9/09) Isnin (16/9/09) Selasa (17/9/09) Rabu (18/9/09) Khamis (19/9/09)

8.30-9.30 pagi 9.30-10.30 pagi 0 1

10.30-11.30 pagi 1

11.30-12.30 tengah hari 0

Jumlah

1

1

0

0

2

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2


Penilaian : · Pemerhatian telah dibuat berdasarkan tugasan yang diberikan · Maklumat diperolehi daripada guru dan pembantu guru · Temubual guru dan ibu bapa · Hukuman, teguran, ganjaran, peneguhan Hasil penilaian: · Tingkah laku yang ditunjukkan berkurangan setelah intervensi dilakukan · Maziah dan rakan-rakan telah dapat bermain bersama dengan selesa serta dapat menumpukan perhatian di dalam kelas · Maziah sudah tidak berani memukul rakan-rakannya.

Bibliografi Buku Saayah binti Abu, Menjadi Guru Tadika Rohani binti Abdullah, Nani binti Menon dan Mohd Sharani bin Ahmad,Panduan Kurikulum Prasekolah. Open University Malaysia, Pengurusan Tingkah Laku Kanak-kanak Berkeperluan Khas, Fakulti Pendidikan dan Bahasa. Wan Norazman Wan Salleh, Universiti Kebangsaan Malaysia, Pengurusan Tingkah Laku.

Kepentingan interaksi dalam pengurusan bilik darjah i) Membolehkan guu memotivasi murid-murid supaya menimbulkan minat dan perhatian mereka terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. (ii) Aktiviti soal jawab dapat menggerakkan murid-murid berfikir memerlukan proses interaksi di antara guru dengan murid-muridnya. (iii) Interaksi mengeratkan perhubungan guru dengan murid-murud dalam bilik darjah. Perhubungan guru dan murid-muridnya yang mesra adalah syarat pentingbagi guru menyampai pelajaran dengan berkesan. (iv) Interaksi dalam pengajaran dan pembelajaran adalah penting kerana interaksi merupakan proses utama bagi guru menyampaikan ilmu pengetahuan kepadamurid-muridnya. (v) Melalui interaksi, guru dapat melaksanakan rancangan mengajarnya mengikut objektif pelajar yang


ditentukan. (vi) Melalui interaksi dengan bahan pelajaran, guru dapat menyampaikan pelajarannya dengan berkesan. (vii) Pertukaran maklumat atau idea di antara guru dengan murid memerlukan interaksi dua hala. (viii) Aktiviti kumpulan, khasnya aktiviti perbincangan, hanya dapat dijalnkan melalui interaksi di antara murid dalam kumpulan. (ix) Interaksi berkomputer membolehkan murid-murid memperoleh ilmu dan kemahiran terkini yang sukar didapati daripada buku-buku atau media bercetak yang sedia ada.

Tingkah laku bermasalah