Page 32

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³ÔÛÜ

Û²»®¹§ -¿ª·²¹ Ô·¹¸¬·²¹ ¿²¼ »²»®¹§ ½±³°¿®·-±²ô ©·¬¸ »¯«¿´ ª¿´«»-ô ¾»¬©»»² ¬¸» ²»© ÔÛÜ -¬®»»¬ ±°¬·½- ¿²¼ ¬¸±-» ©·¬¸ ¬®¿¼·¬·±²¿´ -±«®½»-ò

Ô·¹¸¬ -±«®½»

É

ÝÎ×

Õ

ÔÛÜ

íï

ëì

éî

ïìê

éð

ìððð

ØÍÌ

èí êðû

ïïé ëíû

ïéð ëéû

îéë ìéû

îð

îððð

Ø×Ì

èí êðû

ïïé ëíû

ïéð ëéû

îéë ìéû

èð

ìððð

ØÓÛ

çî êêû

ïëð êìû

îéë éìû

ó

ìë

ìððð

Ò± °¸±¬±¾·±´±¹·½¿´ ®·-µ-

η-µ ¹®±«°-

½±³°´·¿²½» ©·¬¸ ¬¸» ²»© -¬¿²¼¿®¼ ±º ¬¸» þÛ¨»³°¬ Ù®±«°þ ½¿¬»¹±®§ ø²± ¼¿²¹»®- ¼«» ¬± ·²º®¿®»¼ô ¾´«» ´·¹¸¬ ¿²¼ ËÊ ®¿¼·¿¬·±²÷ ¿²¼ ¬¸»§ ¹«¿®¿²¬»» ¬¸» ½±³°´·¿²½» ©·¬¸ ¬¸» -¿º»¬§ ®»¯«·®»³»²¬-»¬ ¾§ ¬¸» -»´º-¿³» -¬¿²¼¿®¼ò øη-µ ¹®±«° ð÷

Û¨¬®»³» ±°»®¿¬·²¹ ½±²¼·¬·±²-

°»®º»½¬´§ ·² ¿²§ »²ª·®±²³»²¬¿´ ¬»³°»®¿¬«®» ½±²¼·¬·±²ò ß² ¿½¬·ª» ½±²¬®±´ -§-¬»³ ½±²¬·²«±«-´§ ³±²·¬±®- ¬¸» ¬»³°»®¿¬«®» ¿²¼ ¿¼¶«-¬¬¸» ª±´¬¿¹» ·²¬»²-·¬§ ·² ±®¼»® ¬±

ð Û¨»³°¬ Ò± °¸±¬±¾·±´±¹·½¿´ ¸¿¦¿®¼ò

ï

î

Ô±© ®·-µ Ò± °¸±¬±¾·±´±¹·½¿´ ¸¿¦¿®¼ ·² ²±®³¿´ ±°»®¿¬·²¹ ½±²¼·¬·±²-ò

Ó±¼»®¿¬» ®·-µ ܱ»- ²±¬ °±-» ¿ ¸¿¦¿®¼ ¼«» ¬± ¿ª»®-·±² ®»-°±²-» ¬± ¾®·¹¸¬ ´·¹¸¬ ±® ¬¸»®³¿´ ¼·-½±³º±®¬ò

í Ø·¹¸ ®·-µ Ø¿¦¿®¼±«- ¿´-± º±® ³±³»²¬¿®§ »¨°±-«®»-ò

λ°´¿½»¿¾´» ÔÛÜ

̸» ·²¼·ª·¼«¿´ ³±¼«´»- ±® »ª»² ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ÔÛÜ- ½¿² ¾» ®»°´¿½»¼ ·²-¬»¿¼ ±º ¬¸» »²¬·®» ±°¬·½¿´ ¿--»³¾´§ò

¿²¼ ¬¸» ´·º» ±º ¬¸» ÔÛÜ- «²¿´¬»®»¼ò

îç

iGuzzini 2013-2014 EXTERIOR part1  

Hlavný katalóg svietidiel iGuzzini exteriér 2013-2014. Main catalogue of external light iGuzzini 2013-2014.

iGuzzini 2013-2014 EXTERIOR part1  

Hlavný katalóg svietidiel iGuzzini exteriér 2013-2014. Main catalogue of external light iGuzzini 2013-2014.

Advertisement