Page 236

ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

·Ð®± ³·½®± ñ ³·²·

¿½½»--±®·»- ¿²¼ ½±³°±²»²¬-

´·¹¸¬ -±«®½»

É

Ô³

±°¬·½

½±¼»

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬» ìôé É ìðð

èp

ÞÕïè

ìôé É ìðð ìôé É ìðð ìôé É ìðð

ÛÌ ÛÔ íìp

ÞÕîð ÞÕîî

ìôé É ìðð

çðp

ÞÕîì ÞÕîê

ìôé É íèð ìôé É íèð ìôé É íèð

èp ÛÌ ÛÔ

ÞÕïç ÞÕîï ÞÕîí

ìôé É íèð ìôé É íèð

íìp çðp

ÞÕîë ÞÕîé

íîp

ÞÕîè

Í°·µ» º±® ¹®±«²¼ ¿°°´·½¿¬·±²

½±¼»

Þ±¨ º±® °±©»® -«°°´·»- ÞÆíí ×Ðêé

½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

Ü®·ª»® Ù®±«° Ý´¿-- ×× îîðóîìðÊ¿½ ݱ³°±-»¼ ±º ÜßÔ× íëð³ß ·²¬»®º¿½» ¿²¼ íð É îèʼ½ »´»½¬®±²·½ ¾¿´´¿-¬ò ׬ ¿´´±©- º±® ½±²²»½¬·±² ±º ³¿¨ î ´«³·²¿·®»-ò ѽ½«°·»- í ÜßÔ× ¿¼¼®»--»-ò º±® ÞÕîè ½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

É¿®³ ©¸·¬» èê

½±¼»

ÞÆêð

º±® çèëê ½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬» ¼·³ò îèð¨ïçð¨ïíð¸

çèëê

É¿¬»®¬·¹¸¬ ½±²²»½¬±® µ·¬ ×Ðêè

çëèï

º±® ³±²±½¸®±³¿¬·½ ÔÛÜ ½±´±«® ðì ¾´¿½µ

ݱ³°´»¬» ©·¬¸ °±©»® -«°°´§ Ý´¿-- ±º ײ-«´¿¬·±² ××

ÎÙÞ ìôê É îðð

Ü®·ª»® Ù®±«° ¬± ¾» ±®¼»®»¼ -»°¿®¿¬»´§ò

ݱ³°¿¬·¾´» ©·¬¸ ´·¹¸¬ ³¿²¿¹»³»²¬ -§-¬»³- ±º ¬¸» ·Ù«¦¦·²· ®¿²¹» ·´´«-¬®¿¬»¼ ±² °¿¹» ïîóïìò Ú±® ¬¸» -§-¬»³ ¼»º·²·¬·±²ô ®»º»® ¬± ¬¸» ·²-¬®«½¬·±²-ò

ݱ´±«®-

ðï

ïë

ÉØ×ÌÛ

ÙÎÛÇ

îíí

iGuzzini 2013-2014 EXTERIOR part1  

Hlavný katalóg svietidiel iGuzzini exteriér 2013-2014. Main catalogue of external light iGuzzini 2013-2014.

iGuzzini 2013-2014 EXTERIOR part1  

Hlavný katalóg svietidiel iGuzzini exteriér 2013-2014. Main catalogue of external light iGuzzini 2013-2014.

Advertisement