Page 235

ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

·Ð®± ³·½®± ñ ³·²·

½±³°±²»²¬-

´·¹¸¬ -±«®½»

É

Ô³

±°¬·½

Ô

ÞÖèè

îôî É ïçð ìôé É íçð ìôé É íçð

èp ïèp îêp

ÞÖçðö ÞÖçì

îôî É ïçð

èìp

ÞÖçè ÞÕððö

É¿®³ ©¸·¬» ëê

ìôé É íêð îôî É ïèð ìôé É íêð

Ô èp ïèp

ÞÖèç ÞÖçïö ÞÖçë

ìôé É íêð îôî É ïèð

îêp èìp

ÞÖçç ÞÕðïö

б©»® -«°°´§ ¬± ¾» ±®¼»®»¼ -»°¿®¿¬»´§ ¬± ëðð³ß ö б©»® -«°°´§ ½±¼»- ³¿¨éðð ³ß øº±® ¬¸» ¿ ëðð³ß ¼¿¬¿ ®»º»® ¬± ¬¸» ±²ó´·²» ½¿¬¿´±¹«»÷

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬» îôî É ïçð ìôé É íçð

èp ïêp

ÞÖçîö ÞÖçê

èp ïêp

ÞÖçíö ÞÖçé

É¿®³ ©¸·¬» îôî É ïèð ìôé É íêð

èð ëê

б©»® -«°°´§ ¬± ¾» ±®¼»®»¼ -»°¿®¿¬»´§ ¬± ëðð³ß ö б©»® -«°°´§ ½±¼»- ³¿¨éðð ³ß øº±® ¬¸» ¿ ëðð³ß ¼¿¬¿ ®»º»® ¬± ¬¸» ±²ó´·²» ½¿¬¿´±¹«»÷

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬» ìôé É íçð ìôé É íçð

ïèp îêp

ÞÕïì ÞÕïê

ïèp îêp

ÞÕïë ÞÕïé

É¿®³ ©¸·¬» ìôé É íêð ìôé É íêð

èí

çð

îíî

ݱ³°´»¬» ©·¬¸ °±©»® -«°°´§ ¿²¼ °¿--󬸮±«¹¸ ½¿¾´»Ý´¿-- ±º ײ-«´¿¬·±² ××

½±¼»

½±¼»

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬» ìôé É íçð

Û´»½¬®±²·½ °±©»® -«°°´§ ê É ó ×Ðîð

ÞÆçè

Ê×Ò ãïððóîìðÊ¿½ ñ ëðóêð ئ ÊÑËÌãïîʼ½ ëðð³ß ¼·³ò ìð¨ìî¨îî¸ ½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

Û´»½¬®±²·½ °±©»® -«°°´§ ïîÉ ó ×Ðîð

ÞÆçç

Ê×Ò ãîîðóîìðÊ¿½ ñ ëðóêð ئ ÊÑËÌã îìʼ½ ëðð³ß ¼·³ò íè¨ïïç¨îè¸ ½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

Û´»½¬®±²·½ °±©»® -«°°´§ îðÉ ó ×Ðîð

ÞÆßð

½±¼»

Þ±¨ º±® »´»½¬®±²·½ °±©»® -«°°´§ ×Ðêé

º±® ÞÆçèóÞÆççóÞÆßðóÓÈÚç ½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬» ¼·³ò ïìð¨îíð¨çë¸

ݱ²²»½¬±® ¾´±½µ ©·¬¸ ÞÆÕé º¿-¬ó½±«°´·²¹ ¬»®³·²¿´×Ðêê ½±´±«® ïë ¹®»§ -«·¬¿¾´» º±® ½¿¾´»- î¨ì ³³î

É¿¬»®¬·¹¸¬ ½±²²»½¬±® µ·¬ ×Ðêè

Ê×Ò ãïïðóîìðÊ¿½ ñ ëðóêð ئ ÊÑËÌãìîʼ½ ëðð³ß ¼·³ò íè¨ïïç¨îè¸ ½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

½±´±«® ðì ¾´¿½µ

Û´»½¬®±²·½ °±©»® -«°°´§ ïéÉ ó ×Ðîð

ݱ²²»½¬±® ×Ðêè

ÓÈÚç

Ê·²ãîîðóîìðÊ¿½ ñ ëðóêð ئ ʱ«¬ãîóîëʼ½ éðð³ß ¼·³ò íé¨ïîè¨îè¸ º±® ÞÖçðóÞÖçïóÞÖçîóÞÖçí ÞÕððóÞÕðïóÞÕðìóÞÕðë ½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

çëèî

çëèï

ÞÆÕê

½±´±«® ðì ¾´¿½µ Í«·¬¿¾´» º±® ½¿¾´»- î¨îôë ³³î

iGuzzini 2013-2014 EXTERIOR part1  

Hlavný katalóg svietidiel iGuzzini exteriér 2013-2014. Main catalogue of external light iGuzzini 2013-2014.

iGuzzini 2013-2014 EXTERIOR part1  

Hlavný katalóg svietidiel iGuzzini exteriér 2013-2014. Main catalogue of external light iGuzzini 2013-2014.

Advertisement