Page 13

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

̸» ·³°±®¬¿²½» ±º ¯«¿´·¬§ ©¸»² ½¸±±-·²¹ ÔÛÜ-

̸» ¼»ª»´±°³»²¬ °®±½»-- ±º ÔÛÜ °®±¼«½¬- ·- ½±³°´»¨ ¿²¼ ¼»´·½¿¬»ò ׬ ¬¿µ»- ¿¬¬»²¬·ª» ¯«¿´·¬§ ½±²¬®±´- ¬±

ðôìê

ðòç îéððÕ

ðôìë

íðððÕ

ðôìì íëððÕ

ðôìí

®»¯«·®»³»²¬-ò ̸»®»º±®» ·Ù«¦¦·²· ¸¿½±²¬®±´- ¿¬ »¿½¸ -¬»° ±º ¬¸» °®±¼«½¬·±² ©·¬¸ ¬±° ¯«¿´·¬§ ¿²¼ ¬±° °»®º±®³¿²½»ò

èÝí èÞí èÝî éÝí èÞî èÝì éÞí éÝî èÞì èÝï èÞï êÝí éÝï éÝì èÜí êÝî éÞï éÞì éÜí èßî èßí èÜî êÞí êÝì êÝï ëÝí êÞî èÜï èÜì éßí éÜî ëðððÕ èßì éßî êÞì èßï ëÝî êÜí éÜï éÜì ëÝì êÞï ëÞí êÜî éßï éßì ëÝï êßí ëÞî êÜì ëÞì ëÜí êßî êÜï êßì ìÝ ëÞï ëßí ëÜî ßÒÍ× ëÜì êßï ëßî ìÞ ëÜï Ýéèòíééß ëßì íÝ ìÜ ëßï ìß íÜ

ìëððÕ

ðôìï ðôìð ðôíç ðôíè ðôíé

ðôíë

ëìð

ðòé

ìðððÕ

ðôìî

ðôíê

ëîð

ðòè

íÞ

éÞî

íß

ëêð

ð

•ßŽ

ðòë ðòì

ïðððð

ðòí

ðôíí

ëèð îëðð ìððð íððð êððð îððð ïëðð

êðð êîð

ìçð

éðð

ðòî ìèð

ðòï

ðôíì

Þ´¿½µ¾±¼§ ο¼·¿¬·±² Ý«®ª»

ðòê

ìéð ìêð

ðòð

íèð

ðòð ðòï ðòî ðòí ðòì ðòë ðòê ðòé ðòè

Ù®¿°¸·½¿´ ®»°®»-»²¬¿¬·±² ±º ¬¸» Þ×Ò -¬®«½¬«®»ô -°´·¬ ·²¬± º±«® °¿®¬-ò ̸» ½¸¿®¬ -¸±©- ¬¸» ÔÛÜ É¸·¬» Ì»³°»®¿¬«®» ½±´±«®- ¬§°·½¿´ ±º ©¸·¬» ÔÛÜ-æ ݱ±´ ɸ·¬» êðððÕô Ò»«¬®¿´ ɸ·¬» ìðððÕ ¿²¼ É¿®³ ɸ·¬» íðððÕò

Ý×Û ïçíï ½¸®±³¿¬·½ ¼·¿¹®¿³

¬± ¿´©¿§- ¹«¿®¿²¬»» «²·º±®³·¬§ô »ª»² º±® °´¿²¬- ©·¬¸ ³·¨»¼ °®±¼«½¬-ò

ݱ´±«® -¬¿¾·´·¬§ ¬± ¬¸» Ü¿ª·¼ Ó¿½ß¼¿³ ³»¬¸±¼ò ß² ¿ ®»¹·±² ±º ¬¸» -¬¿²¼¿®¼ ½¸®±³¿¬·½ ¼·¿¹®¿³³» ¬¸¿¬ ½±²¬¿·²- ¿´´ ½±´±«®- ¬¸¿¬ ¿®» ·²¼·-¬·²¹«·-¸¿¾´» º±® ¬¸» ¸«³¿² »§»ô º®±³ ¬¸» ½±´±«® ·² ¬¸» ½»²¬®» ±º ¬¸» »´´·°-» ø®»º»®»²½» ½±´±«®÷ò ï -¬»°æ ·³°±--·¾´» ¬± °»®½»·ª» ¿ ½¸®±³¿¬·½ ¼·ºº»®»²½»æ ¿ ½±´±«® ¼·ºº»®»²½»å ì -¬»°æ °»®½»°¬·¾´» ½¸®±³¿¬·½ ¼·ºº»®»²½»ò ¿®»¿- ¹«¿®¿²¬»» ¬¸» ½¸®±³¿¬·½ -¬¿¾·´·¬§ äã ìò ̸» ¿®½¸·¬»½¬«®¿´ ´·¹¸¬·²¹ ø°®±¶»½¬±®-ô Ô·¹¸¬ Ë° »¬½ò÷ ¹«¿®¿²¬»»¬¸» ½¸®±³¿¬·½ -¬¿¾·´·¬§ äã íò ͬ®·½¬ -»´»½¬·±² ½®·¬»®·¿ º±® ¬¸» ÔÛÜ- «-»¼ ²±¬ ±²´§ ¹«¿®¿²¬»»- »¨½»´´»²¬ ½±´±«® «²·º±®³·¬§ ¿³±²¹-¬ ´«³·²¿·®»-ô ¾«¬ ¿´-± »²-«®»- ¬¸¿¬ ¬¸·- º»¿¬«®» ´¿-¬- º±® §»¿®-ò

ðôìî

íððð Õ ðôìð

ìððð Õ ðôíè

ͬ»° ï ðôíê

ͬ»° î ͬ»° í ðôíì

ͬ»° ì

ðôíë

ðôìð

Ó¿½ ß¼¿³ Û´´·°-»- øïôîôí ¿²¼ ì -¬»°÷ ßÒÍ× ÒÛÓß Í¬¿²¼¿®¼

ïð

ðôìë

ðôë

iGuzzini 2013-2014 EXTERIOR part1  

Hlavný katalóg svietidiel iGuzzini exteriér 2013-2014. Main catalogue of external light iGuzzini 2013-2014.

iGuzzini 2013-2014 EXTERIOR part1  

Hlavný katalóg svietidiel iGuzzini exteriér 2013-2014. Main catalogue of external light iGuzzini 2013-2014.

Advertisement