Page 1

îðïíóïì

Û¨¬»®²¿´ ´·¹¸¬·²¹ -§-¬»³-


Ø»¿¼¯«¿®¬»®·Ù«¦¦·²· ·´´«³·²¿¦·±²» -°¿ êîðïç λ½¿²¿¬·ô ׬¿´§ ª·¿ Ó¿®·¿²± Ù«¦¦·²·ô íé ÐÑ Þ±¨ ëêòéëòïðí Ì»´ò øõíç÷ ðéïòéëèèï Ú¿¨ øõíç÷ ðéïòéëèèîçë ·¹«¦¦·²·à·¹«¦¦·²·ò·¬ ©©©ò·¹«¦¦·²·ò½±³ ª·¼»±æ øõíç÷ ðéïòéëèèìëí

Í«¾-·¼·¿®·»ÞÛÔÙ×ËÓ Þ»´¹·«³ ¿²¼ Ô«¨»³¾±«®¹ ·Ù«¦¦·²· ·´´«³·²¿¦·±²» Þ»²»´«¨ Þª¾¿ñÍ°®´ λ-·¼»²¬·» •Ø»¬ Ó«-»«³ ×׌ Ó«-»«³-¬®¿¿¬ ïïô ÞËÍ ß Þóîððð ß²¬©»®°»² Ì»´ò øõíî÷ ðí îìïïìðð Ú¿¨ øõíî÷ ðí îìèêêìè ·²º±à·¹«¦¦·²·ò¾» ̸» Ò»¬¸»®´¿²¼·Ù«¦¦·²· ·´´«³·²¿¦·±²» Þ»²»´«¨ Þª¾¿ñÍ°®´ ݱ-¬»®©»¹ô ë êéðî ßß É¿¹»²·²¹»² Ì»´ò øõíï÷ íòïéìçéèêë Ú¿¨ øõíï÷ íòïéìçéèêê ·²º±à·¹«¦¦·²·ò²´ ÝØ×Òß ·Ù«¦¦·²· Ô·¹¸¬·²¹ øݸ·²¿÷ ݱòô Ô¬¼ Ò±ò îéëè Ø«¿² ݸ»²¹ É»-¬ α¿¼ Ú»²¹¨·¿² ײ¼«-¬®·¿´ п®µ ͸¿²¹¸¿· îðïìðï Ì»´ò øõèê÷ ðîïòêíìïïï çç Ú¿¨ øõèê÷ ðîïòííêëëî ðï ·²º±à·¹«¦¦·²·ò½² ÜÛÒÓßÎÕ ·Ù«¦¦·²· ·´´«³·²¿¦·±²» Ü¿²³¿®µ Ú·´·¿´ ¿º ·Ù«¦¦·²· ·´´«³·²¿¦·±²» Í°¿ô ׬¿´·»² Ê:®µ-¬»¼-³¿¹¿-·²»¬ λº-¸¿´»ª»¶ ïëíßô î ïìíî Õ(¾»²¸¿ª² Õ Ì»´ò øõìë÷ ííïéçëçë Ú¿¨ øõìë÷ ííïéçëçê ·²º±à·¹«¦¦·²·ò¼µ Ú×ÒÔßÒÜ ·Ù«¦¦·²· Ú·²´¿²¼ ú Þ¿´¬·½ ѧ Ô»³«²¬·»ô íóë ððëïð Ø»´-·²µ· Ì»´ò øõíëè÷ îðé îèçèìð Ú¿¨ øõíëè÷ ç èðîìëêê ·¹«¦¦·²·à·¹«¦¦·²·òº· ÚÎßÒÝÛ ·Ù«¦¦·²· ·´´«³·²¿¦·±²» Ú®¿²½» ïð ¾±«´»ª¿®¼ ¼» ´¿ Þ¿-¬·´´» éëðïî п®·Ì»´ò øõíí÷ ïòìðëîèïèï Ú¿¨ øõíí÷ ïòìðëîèïèî ·¹«¦¦·²·à·¹«¦¦·²·òº® ÙÛÎÓßÒÇ ·Ù«¦¦·²· ·´´«³·²¿¦·±²» Ü»«¬-½¸´¿²¼ Ù³¾Ø ó Æ»²¬®¿´» Þ«²-»²-¬®¿--»ô ë èîïëî д¿²»¹¹ Ì»´ò øõìç÷ ðèçòèëêçèèð Ú¿¨ øõìç÷ ðèçòèëêçèèíí ·²º±à·¹«¦¦·²·ò¼» ØÑÒÙ ÕÑÒÙóÓßÝßÑóÌß×ÉßÒ ·Ù«¦¦·²· ر²¹ Õ±²¹ Ô·³·¬»¼ ˲·¬- èðí ú èðë 謸 Ú´±±® ̱©»® × Û²¬»®°®·-» ͯ«¿®» × Ò±òç ͸»«²¹ Ç«»¬ α¿¼ Õ±©´±±²ô ر²¹ Õ±²¹ Ì»´ò øõèëî÷ îëïêêëðì Ú¿¨ øõèëî÷ îèëêîçèï ·¹«¦¦·²·à·¹«¦¦·²·ò½±³ò¸µ ÒÑÎÉßÇ ·Ù«¦¦·²· ·´´«³·²¿¦·±²» Ò±®¹» ßòÍò Þ®§²-ª»·»²ô ë ðêêé Ñ-´± Ì»´ò øõìé÷ îíðêéèëð Ú¿¨ øõìé÷ îîêìèéíé ·¹«¦¦·²·ò²±®¹»à·¹«¦¦·²·ò²±

ÒÑÎÌØ ßÓÛÎ×Ýß ·Ù«¦¦·²· Ô·¹¸¬·²¹ Ò±®¬¸ ß³»®·½¿ ëìëë Ϋ» Ü» Ù¿-°»ô -«·¬» ïðð Ó±²¬®7¿´ô ÏÝô ÝßÒßÜß ØîÌ íÞí Ì»´ò ëïì ëîí ïííç ó Ú¿¨ ëïì ëîë êïðé íèí ß¼»´¿·¼» ͬ®»»¬ É»-¬ ̱®±²¬±ô ÑÒô ÝßÒßÜß ÓëÊ ïÍì Ì»´ò ìïê ìðè íççë ó Ú¿¨ ìïê ìðè ìîêç èîé б©»´´ ͬ®»»¬ Ê¿²½±«ª»®ô ÞòÝòô ÝßÒßÜß Êêß ïØé Ì»´ò êðì îïë ïëíç ó Ú¿¨ êðì îïë ïëìè ·Ù«¦¦·²· Ô·¹¸¬·²¹ ËÍßô Ô¬¼ êð Ó¿¼·-±² ߪ»²«»ô î²¼ º´±±® Ò»© DZ®µô ÒÇ ïððïð ó ËÍß Ì»´ò øõï÷ îïî ìèïèïèè ÎËÍÍ×ß ÑÑÑ •·Ù«¦¦·²· ×´´«³·²¿¦·±²» Ϋ--·¿Œ Þ±´-¸¿§¿ ݸ»®µ·¦±ª-µ¿§¿ô îìñß ïðéëëí Ó±-½±© Ϋ--·¿² Ú»¼»®¿¬·±² Ì»´ò øõé÷ ìçëòíèðîéêé Ú¿¨ øõé÷ ìçëòíèðîçèï ·²º±à·¹«¦¦·²·®«--·¿ò®«

ðí Ú±® ¬¸» ÛÒÛÝ ³¿®µ ®»º»® ¬± ¬¸» ¼±©²´±¿¼ ¿®»¿ ¿¬ ½¿¬¿´±¹ò·¹«¦¦·²·ò½±³

·Ù«¦¦·²· ©¿®®¿²¬- ¬¸¿¬ ¬¸»·® °®±¼«½¬- ¿®» º®»» º®±³ ¿²§ ¼»º»½¬ ·² ³¿²«º¿½¬«®·²¹ ¿²¼ñ±® ³¿¬»®·¿´ ·² ½¿-» ±º °®±°»® «-»ô º±® ¿ °»®·±¼ ±º º·ª» §»¿®- º®±³ ¬¸» ¼¿¬» ±º ¬¸» ·²ª±·½» °®·±® ¬± ±²´·²» ®»¹·-¬®¿¬·±² ¿¬ ©©©ò·¹«¦¦·²·ò½±³ ¿²¼ ¿½½»°¬¿²½» ±º -°»½·º·½ ½±²¼·¬·±²-ò ײ ¿²§ ½¿-»ô ·Ù«¦¦·²· ®»½±¹²·-»- ¬¸» ©¿®®¿²¬§ ®·¹¸¬- º±®»-»»² ¾§ ¬¸» ´¿©ò

Í×ÒÙßÐÑÎÛ ·Ù«¦¦·²· ͱ«¬¸ Û¿-¬ ß-·¿ í ײ¬»®²¿¬·±²¿´ Þ«-·²»-- п®µ ˲·¬ Ò±-ò ýðîóïèñïç Ò±®¼·½ Û«®±°»¿² Ý»²¬®» êðççîé Í·²¹¿°±®» Ì»´ò øõêë÷ êëêééçïð Ú¿¨ øõêë÷ êëêéçïéé ·²º±à·¹«¦¦·²·ò-¹ ÍÐß×Ò ·Ù«¦¦·²· ×´´«³·²¿¦·±²» ×¾7®·½¿ Íòß ßª¼¿ò ¼» ´¿ Ù»²»®¿´·¬¿¬ô ïêèóïéð п®½ ¼Žß½¬·ª·¬¿¬- Û½±².³·¯«»Ý¿² Í¿²¬ Ö±¿² ðèïéì Í¿²¬ Ý«¹¿¬ ¼»´ Ê¿´´8- Þ¿®½»´±²¿ Ì»´ò øõíì÷ çíòëèèððíì Ú¿¨ øõíì÷ çíòêççççéì ·¹«¦¦·²·à·¹«¦¦·²·ò»ÍÉÛÜÛÒ ·Ù«¦¦·²· ×´´«³·²¿¦·±²» Í©»¼»² Ú·´·¿´ ±º ·Ù«¦¦·²· ×´´«³·²¿¦·±²» Íò°òßòô ׬¿´§ [-*¹¿¬¿²ô ïïë ïïê îì ͬ±½µ¸±´³ Ì»´ò øõìê÷ èòêïëïëìð Ú¿¨ øõìê÷ èòêïëîëìð ·¹«¦¦·²·à·¹«¦¦·²·ò-» ÍÉ×ÌÆÛÎÔßÒÜ ·Ù«¦¦·²· ·´´«³·²¿¦·±²» ͽ¸©»·¦ ßÙ Ë»¬´·¾»®¹-¬®¿--»ô ïçì èðìë Æ$®·½¸ Ì»´ò øõìï÷ ðììòìêëìêìê Ú¿¨ øõìï÷ ðììòìêëìêìé ·²º±à·¹«¦¦·²·ò½¸ ËÒ×ÌÛÜ ßÎßÞ ÛÓ×ÎßÌÛÍ ·Ù«¦¦·²· Ó·¼¼´» Û¿-¬ ÚÆÛ Ü«¾¿· ß·®°±®¬ Ú®»» Ʊ²» ß«¬¸±®·¬§ øÜ¿º¦¿÷ Þ´¼¹ò êÛÞô Ѻº·½» Ò±ò èíë ÐÑ Þ±¨ ëìèîé Ü«¾¿· ˲·¬»¼ ß®¿¾ Û³·®¿¬»Ì»´ò øõçéï÷ ìòéðïéèîë Ú¿¨ øõçéï÷ ìòéðïéèíð ·²º±à·¹«¦¦·²·ò¿» ËÒ×ÌÛÜ Õ×ÒÙÜÑÓ ·Ù«¦¦·²· ·´´«³·²¿¦·±²» ËÕ Ô¬¼ ß-¬±´¿¬ É¿§ ß-¬±´¿¬ Þ«-·²»-- п®µ Ѻº Ñ´¼ ᮬ-³±«¬¸ α¿¼ ÙËí ïÒÛ Ù«·´¼º±®¼ Í«®®»§ Ì»´ò øõìì÷ ðïìèíòìêèððð Ú¿¨ øõìì÷ ðïìèíòìêèððï ·²º±à·¹«¦¦·²·ò½±ò«µ

з¿¦¦¿ ¼»´ Ü«±³± øÝ¿¬¸»¼®¿´ ͯ«¿®»÷ Ú´±®»²½» ó ׬¿´§ Ë°¹®¿¼·²¹ ©±®µ ©¿- ½¿®®·»¼ ±«¬ ±² ¬¸» ´·¹¸¬·²¹ ±º Ú´±®»²½» Ý¿¬¸»¼®¿´ ¿²¼ ¬¸» -«®®±«²¼·²¹ ¿®»¿- ¬¸¿²µ¬± ¬¸» ·²·¬·¿¬·ª» ¿²¼ -«°°±®¬ ±º ¬¸» Ú´±®»²½» ݸ¿³¾»® ±º ݱ³³»®½»ô ©¸·½¸ °®±³±¬»¼ ¿ °®±¶»½¬ º±® ·³°®±ª·²¹ ´·ª¿¾·´·¬§ ·² ¬¸·- °¿®¬ ±º ¬¸» ½·¬§ò ̸» ²»© ´·¹¸¬·²¹ ·²½®»¿-»- ´·¹¸¬ ´»ª»´-ô ©·¬¸ ¹®»¿¬»® «²·º±®³·¬§ ±² ¬¸» ª¿-¬ -«®º¿½»- ±º ¬¸» Ý¿¬¸»¼®¿´ô ¿´-± ¹«¿®¿²¬»»·²¹ ·³°®±ª»¼ ½±´±«® ®»²¼»®·²¹ò ß´´ ±º ¬¸·- ©·¬¸±«¬ ¿¼¼·²¹ ²»© ·²-¬¿´´¿¬·±² °±·²¬-ò Ô·¹¸¬·²¹ ¼»-·¹²»®æ ß®½¸·¬»½¬ ¿²¼ Ô·¹¸¬·²¹ Ü»-·¹²»® ß²¬±²·± Ϋ--± 豬±æ Ù¿¾®·»´» Ó¿²²»´´·


·Ù«¦¦·²· ﮬ²»®- º±® ¾»¬¬»® ´·¹¸¬ λ-»¿®½¸ ¿²¼ ·²²±ª¿¬·±² Û½±ó-«-¬¿·²¿¾·´·¬§ ̸» ·³°±®¬¿²½» ±º ¯«¿´·¬§ ©¸»² ½¸±±-·²¹ ÔÛÜܧ²¿³·½ ´·¹¸¬ Ѳ´·²» ½¿¬¿´±¹«» ײº±®³¿¬·±² º±® ¬¸» ®»¿¼»®

î ì ê è ïð ïî ïê ïè

б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

îí

Ú´±±¼´·¹¸¬-

îïë

λ½»--»¼ ´«³·²¿·®»-

îéç

Þ±´´¿®¼- ¿²¼ Ù¿®¼»² -§-¬»³-

íëë

Ô·²»¿® ´«³·²¿·®»- º±® º¿9¿¼» ´·¹¸¬·²¹

ìïï

É¿´´ ¿²¼ ½»·´·²¹ó³±«²¬»¼ ´«³·²¿·®»-

ìíç

Ô¿³°Ý±¼»ñ°¿¹» ®»º»®»²½» ß¼¼®»--»Ù»²»®¿´ ·²º±®³¿¬·±² ß´°¸¿¾»¬·½ ·²¼»¨

ëðð ëðë ëïí ëïê ëïé

ï


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

·Ù«¦¦·²·

·Ù«¦¦·²· ·´´«³·²¿¦·±²» ©¿- »-¬¿¾´·-¸»¼ ·² ïçëç ©·¬¸ ¬¸» ²¿³» Ø¿®ª»§ Ý®»¿¦·±²· ¬± ³¿µ» »²¿³»´´»¼ ½±°°»® ±¾¶»½¬- ¿²¼ ¼»½±®¿¬·ª» ´¿³°-ò ̱¼¿§ô «²¼»® ¬¸» ¹«·¼¿²½» ±º ½±³°¿²§ ½¸¿·®³¿² ß¼±´º± Ù«¦¦·²· ¿²¼ ÝÛÑ ß²¬±²·± Í¿²¬·ô ·¬ ·- ¿² ·²¬»®²¿¬·±²¿´ ´»¿¼»® ·² ¬¸» °®±¼«½¬·±² ±º ´«³·²¿·®»º±® ·²¼±±® ¿²¼ ±«¬¼±±® ¿®½¸·¬»½¬«®¿´ ´·¹¸¬·²¹ò ײ λ½¿²¿¬·ô ׬¿´§ô ¬¸» ½±³°¿²§ ¸»¿¼¯«¿®¬»®-ô º¿½¬±®§ ¿²¼ ´±¹·-¬·½- ½»²¬®» »¨¬»²¼ ±ª»® ¿ ïëðôððð -¯«¿®» ³»¬®» ¿®»¿ò ̱¹»¬¸»® ©·¬¸ Ì»«½± Ù«¦¦·²·ô ¾¿¬¸®±±³ ó ©¿¬»® »¨°»®·»²½» -»½¬±®ô ¿²¼ Úò´´· Ù«¦¦·²·ô ¸±«-»©¿®»-óµ·¬½¸»²©¿®»ó ¬¿¾´»©¿®» -»½¬±®ô ·¬ º±®³Ù®«°°± Ù«¦¦·²· ¿²¼ ·- °¿®¬ ±º Ú·³¿¹ô ¬¸» º¿³·´§ ¸±´¼·²¹ ½±³°¿²§ò

î

Ú±® ³±®» ¬¸¿² ¬¸®»» ¼»½¿¼»- ¬¸» ½±³°¿²§ ¸¿- -¬®·ª»² ¬± -°®»¿¼ ¿²¼ °®±³±¬» ¬¸» ½«´¬«®» ±º ´·¹¸¬ ¬¸®±«¹¸ ¬®¿·²·²¹ º±® ¼»-·¹²»®-ô ¿®½¸·¬»½¬- ¿²¼ ±°»®¿¬±®-ô »ª»² ½¿®®·»¼ ±«¬ ¾§ ³»¿²±º ³»»¬·²¹- ©·¬¸ »¨°»®¬-ô º¿³±«´·¹¸¬·²¹ ¼»-·¹²»®- -«½¸ ¿- Ô«·¹· Ó¿²¦±²·ô Ê¿² Ó¿´±¬µ·ô Ô±«·- Ý´¿·®ô з»®± Ý¿-¬·¹´·±²·ô Ì·²± Õ©¿²ò ײ²±ª¿¬·ª» ´«³·²¿·®»-ô ¼»-·¹²»¼ ¾§ ¬¸» ª»®§ ¾»-¬ ·²¬»®²¿¬·±²¿´ ¼»-·¹²»®-ô »²»®¹§ -¿ª·²¹-ô -¿º»¬§ô ¿¼¼»¼ ª¿´«» º±® ¾«·´¼·²¹-ô »²¸¿²½»¼ ¸·-¬±®·½¿´ ¿²¼ ½«´¬«®¿´ ¸»®·¬¿¹»ô ®»¼«½»¼ ´·¹¸¬ °±´´«¬·±²æ ·Ù«¦¦·²· ±ºº»®- ¿´´ ±º ¬¸·¬± ¿®½¸·¬»½¬- ¿²¼ ¼»-·¹²»®- º±® ¬¸»·® ´·¹¸¬·²¹ ½®»¿¬·±²-ô ¾´»²¼·²¹ ©·¬¸ ¿²¼ -«·¬¿¾´» º±® ¼·ºº»®»²¬ ¿®½¸·¬»½¬«®»-ò Þ»¬¬»® ´·¹¸¬ º±® ¿ ¾»¬¬»® ´·º»ò


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

í


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ﮬ²»®- º±® ¾»¬¬»® ´·¹¸¬

·Ù«¦¦·²· ݸ·²¿ ó ͸¿²¹¸¿· Ò»© °®»³·-»- ·² Ú»²¹¨·¿²

·Ù«¦¦·²· ¸¿- ¾®¿²½¸»- ¿´´ ±ª»® Û«®±°»ô ·³°±®¬¿²¬ -·¬»-ô ³»»¬·²¹ °´¿½»-ô ¿´´±©·²¹ ¼·-½«--·±² ¿²¼ ½±³°¿®·-±²ô ¬®¿·²·²¹ ¿²¼ ·²º±®³¿¬·±²ô ©¸»®» ¬¸» -¿³» ´»ª»´ ±º ¿--·-¬¿²½» ¿- ¿¬ ¬¸» ׬¿´·¿² ¸»¿¼¯«¿®¬»®-æ ¿®½¸·¬»½¬-ô ´·¹¸¬·²¹ ¼»-·¹²»®-ô ¼»-·¹²»®- ¿²¼ ¿²§±²» »´-» ·²ª±´ª»¼ ·² ´·¹¸¬·²¹ ¼»-·¹² ¿®» ©»´½±³» ¬± ¬¸» °®»³·-»¾»-¬ -«·¬»¼ ¬± ¬¸»·® °®±¶»½¬-ô ´·¹¸¬·²¹ ¼»-·¹² -±´«¬·±²-ô ¬¸» ³±-¬ ·²²±ª¿¬·ª» ¬»½¸²±´±¹·»- ¿²¼ ·Ù«¦¦·²· ¬±±´- º±® ¿½¸·»ª·²¹ ¬¸» ¼»-·®»¼ ´·¹¸¬·²¹ -»¬«°ò

ɱ®µ-¸±° ¿¬ ·Ù«¦¦·²· Ø»¿¼¯«¿®¬»®É±®µ-¸±° ¿¬ ·Ù«¦¦·²· Í°¿·²

Ò»© DZ®µ ͸±©®±±³

ì


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ îððî ·Ù«¦¦·²· °»®º»½¬»¼ ¿ ³¿²·º»-¬± ±º ¬¸» Þ»¬¬»® Ô·¹¸¬ º±® ¿ Þ»¬¬»® Ô·º» °¸·´±-±°¸§ ©¸·½¸ ©¿°«¾´·-¸»¼ ·² -°»½·¿´·-¬ ®»ª·»©- ¿²¼ ¼¿·´§ ²»©-°¿°»®- ¿- °¿®¬ ±º ·¬¿¼ª»®¬·-·²¹ ½¿³°¿·¹²ò ̸» ½»²¬®¿´ ·¼»¿ ·- ¬¸¿¬ ±º ¬¸» ²»»¼ ¬± ·³°®±ª» ¬¸» ¯«¿´·¬§ ±º ¬¸» »²ª·®±²³»²¬ ¿²¼ ¬¸»®»º±®» ¬¸» ¯«¿´·¬§ ±º ´·º» º±® ±«®-»´ª»-ô ¬¸» °»±°´» ©¸± ´·ª» ·² ·¬ò ײ îððì ¿¬¬»²¬·±² ©¿- º±½«-»¼ ±² ¬¸» ²»»¼ º±® »¨°»®¬ ½±±°»®¿¬·±² ¾»¬©»»² ·²¼·ª·¼«¿´-æ ¿®½¸·¬»½¬ô ´·¹¸¬·²¹ ¼»-·¹²»®ô ¼»-·¹²»® ¿²¼ ½´·»²¬ò

ë


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

λ-»¿®½¸ ¿²¼ ·²²±ª¿¬·±²

Ú±® ·Ù«¦¦·²· ¼»-·¹² ¸¿- ²»ª»® ¾»»² ¿¾±«¬ ¬¸» °«®» ¿²¼ -·³°´» ¼»-·¹² ±º ¿ °®±¼«½¬ «²¼»®-¬±±¼ ¿- ¬¸» ®»-«´¬ ±º ¿² ·²²±ª¿¬·±²ò ׬ ¸¿- ¿´©¿§- ¾»»² ¬¸» ¼®·ª·²¹ º±®½» ¾»¸·²¼ ¿² »²¬·®» ·²²±ª¿¬·±² °®±½»-¿²¼ ®»-±«®½»- ¿²¼ ·- ¿ º¿½¬±® ¼®·ª·²¹ ½¸¿²¹»- ·² ¬¸» ³»¿²·²¹-ô ´¿²¹«¿¹»ô ª¿´«»- ¿²¼ ·¼»²¬·¬§ ±º ¬¸» °®±¼«½¬ ¿©»´´ ¿- ±º ¬¸» ½±³°¿²§ ·¬-»´ºò ̸¿¬Ž- ©¸§ô ¿´±²¹-·¼» ·¬- ½±±°»®¿¬·±² ©·¬¸ ·²¬»®²¿¬·±²¿´ ¼»-·¹²»®- -«½¸ ¿Ó¿--·³± ×±-¿ Ù¸·²· ±® ¿®½¸·¬»½¬- ´·µ» 벦± з¿²± º±® °®±¼«½¬ ¼»ª»´±°³»²¬ ©» »-¬¿¾´·-¸»¼ ®»´¿¬·±²-¸·°- ©·¬¸ °¿®¬²»®- -«½¸ ¿- Ø¿®ª¿®¼ ˲·ª»®-·¬§ô Þ±-¬±² Ó×Ìô α³»Ž- •Ô¿ Í¿°·»²¦¿Œ ˲·ª»®-·¬§ ¿²¼ Ó·´¿² б´§¬»½¸²·½ô ÛÒÛß ó ׬¿´·¿² ß¹»²½§ º±® Ò»© Ì»½¸²±´±¹·»-ô Û²»®¹§ ¿²¼ Í«-¬¿·²¿¾´» Ü»ª»´±°³»²¬ô ¬¸» Ý»²¬®¿´ ײ-¬·¬«¬» ±º λ-¬±®¿¬·±² ¿²¼ ¬¸» Ô·¹¸¬·²¹ λ-»¿®½¸ Ý»²¬»®ô Ì®±§ øÒÇ÷ò ̸» ½±³°¿²§ ·- ¿´-± ¿ ³»³¾»® ±º ßÜ×ô ÐÔÜß ¿²¼ ×ÒßÎÝò

Ó¿²§ ¿©¿®¼- ¼»³±²-¬®¿¬» ¾±¬¸ ¬¸» ª¿´«» ±º ¬¸» ¼»-·¹² ±º ·Ù«¦¦·²· °®±¼«½¬- ¿²¼ ¬¸» ½±³°¿²§Ž»²¬®»°®»²»«®·¿´ ¿½¬·ª·¬·»-ò ײ ïçèç ¬¸» ݱ³°¿--± ¼ŽÑ®± øÙ±´¼»² ݱ³°¿--÷ ©»²¬ ¬± Þ®«²± Ù»½½¸»´·²Ž- ͸«¬¬´» -§-¬»³ ±º -°±¬´·¹¸¬- ¿²¼ ·² ïççè ·¬ ©¿- °®»-»²¬»¼ º±® 벦± з¿²±ŽÒ«ª±´¿ ´«³·²¿·®»ò ײ ïççï ¬¸» ݱ³°¿--± ¼ŽÑ®± ©¿- ®»½»·ª»¼ ¾§ Ù®«°°± Ù«¦¦·²· •º±® ¼»ª»´±°·²¹ ±ª»® ¬·³» ¿ °®±¼«½¬·±² ¿²¼ ¼»-·¹² °¸·´±-±°¸§ ©¸·½¸ ·- ª»®§ ½±²-·-¬»²¬ô ·² ©¸·½¸ ¬¸» ½«´¬«®» ±º ¼»-·¹² ¸¿¾»»² ¿ ½±³³±² ¼»²±³·²¿¬±® ¿²¼ ¿ ¼·-¬·²½¬·ª» »´»³»²¬Œò ײ ïççè ¬¸» Ù«¹¹»²¸»·³ Ю·¦» ©¿- ¿©¿®¼»¼ ·² ®»½±¹²·¬·±² ±º ¬¸» ½±³°¿²§Ž½±³³·¬³»²¬ ¬± Ý«´¬«®» ¿²¼ ·² îððï ·Ù«¦¦·²· ®»½»·ª»¼ ¬¸» Ô»±²¿®¼± Ï«¿´·¬§ ß©¿®¼ò

ê


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ ïçéê ¿´´ ·Ù«¦¦·²· °®±¼«½¬©»®» ¿©¿®¼»¼ ¬¸» ×ÓÏ ³¿®µò ïçèð -¿© ¬¸» ·²¿«¹«®¿¬·±² ±º ¬¸» Ï«¿´·¬§ ݱ²¬®±´ ¿²¼ Ì»-¬·²¹ Ü»°¿®¬³»²¬ô ©¸·½¸ ·² ïççî ©¿¿½½®»¼·¬»¼ ¾§ ×ÓÏ ¿½½±®¼·²¹ ¬± ¬¸» ÍòÓòÌò øÍ«°»®ª·-»¼ Ó¿²«º¿½¬«®»ŽÌ»-¬·²¹÷ °®±½»¼«®» º±® ¬¸» ·--«·²¹ ±º »¿®²»¼ ×ÍÑ çððï Ï«¿´·¬§ ͧ-¬»³ °®±¼«½¬- ©»®» ¿°°®±ª»¼ º±® ¬¸» ÛÒÛÝ ³¿®µò ïççé ¾®±«¹¸¬ ¬¸» °¸±¬±³»¬®·½ ×ÓÏóл®º±®³¿²½» ³¿®µò ײ ®»½»²¬ §»¿®-ô ¿- ¬¸» ½±³°¿²§ ¬±±µ ±² ¿ ³±®» ·²¬»®²¿¬·±²¿´ ¼·³»²-·±²ô ¬¸» ·Ù«¦¦·²· Ô¿¾±®¿¬±®§ ©¿- ¿°°®±ª»¼ ¾§ ˲¼»®©®·¬»®Ž- ´¿¾±®¿¬±®·»- ײ½ò ¬±

º±® ¬¸» ÝÝÝ øݸ·²¿ ݱ³°«´-±®§ ¯«¿´·º§ º±® ¬¸»-» ³¿®µ- ¾»º±®» ¬¸»§ ½¿² ¾» ³¿®µ»¬»¼ ·² ¬¸» ˲·¬»¼ ͬ¿¬»¿²¼ ݸ·²¿ ®»-°»½¬·ª»´§ò

×Ð ·²¹®»-- °®±¬»½¬·±² ®¿¬·²¹ ¬»-¬

̸»®³¿´ ®»-·-¬¿²½» ¬»-¬

ðí ËÒ× ÛÒ ×ÍÑ çððï

豬±³»¬®·½ ´¿¾±®¿¬±®§

é


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Û½±ó-«-¬¿·²¿¾·´·¬§

·Ù«¦¦·²· ¸¿- ¿´-± °®±³±¬»¼ ¬±° ¯«¿´·¬§ ¿®½¸·¬»½¬«®»ô °¿§·²¹ -°»½·¿´ ¿¬¬»²¬·±² ¬± ¾»·²¹ »²ª·®±²³»²¬¿´´§ º®·»²¼´§ò ײ ïççé ¬¸» ¾«·´¼·²¹ ¼»-·¹²»¼ ¾§ Ó¿®·± Ý«½·²»´´¿ ©¿- »®»½¬»¼ô ¬¸» ¾«·´¼·²¹ ·² ׬¿´§Ž- Ó¿®½¸»- ®»¹·±²ò ̸» ·Ù«¦¦·²· ·´´«³·²¿¦·±²» ËÕ °®»³·-»-ô ¼»-·¹²»¼ ¾§ з»® Ô«·¹· ݱ°¿¬ ©±² ¬¸» îððè •»¨½»´´»²¬Œ ®¿¬·²¹ ·² ¬¸» ÞÎÛÛßÓ øÞ«·´¼·²¹ λ-»¿®½¸ô Û-¬¿¾´·-¸³»²¬ Û²ª·®±²³»²¬¿´ ß--»--³»²¬ Ó»¬¸±¼÷ ¿--»--³»²¬ò

ײ ѽ¬±¾»® îðïï ¬¸» ¾«·´¼·²¹ ¼»-·¹²»¼ ¾§ Ö±-»° Ó·¿- º±® ·Ù«¦¦·²· ×¾»®·½¿ ©¿«²ª»·´»¼ ¬± ¬¸» °«¾´·½ô ½±³¾·²·²¹ «-» ±º ³¿¬»®·¿´ ¿²¼ ¬¸» ·²¬»¹®¿¬·±² ±º ²¿¬«®¿´ ´·¹¸¬·²¹ ¿²¼ ª»²¬·´¿¬·±² ¬± -´¿-¸ »²»®¹§ ½±²-«³°¬·±²ò ײ îðïï Ó·¿-Ž- ¾«·´¼·²¹ ©¿- ©·²²»® ±º ¬¸» ß®½¸¼¿·´§ ß©¿®¼ º±® ¾«·´¼·²¹ ±º ¬¸» §»¿® ·² ¬¸» •×²-¬·¬«¬·±²¿´ ß®½¸·¬»½¬«®»Ž ½¿¬»¹±®§ ¿²¼ ©¿- -»´»½¬»¼ ¾§ ¬¸» ¶«®§ ±º ¬¸» ɱ®´¼ ß®½¸·¬»½¬«®» Ú»-¬·ª¿´ îðïî ¬± ½±³°»¬» º±® ¬¸» ¬·¬´» ±º ¾»-¬

·Ù«¦¦·²· ËÕ °®»³·-»-

̸» ´¿-¬ ¾«·´¼·²¹ ¬± ¹± «° ·² ¬¸» ·Ù«¦¦·²· ·²¼«-¬®·¿´ ¦±²»ô ¬¸» Ô·¹¸¬ Ô¿¾±®¿¬±®§ô ¼»-·¹²»¼ ¾§ Ó¿«®·¦·± Ê¿®®¿¬¬¿ ·- ¿ ¾«·´¼·²¹ ¾¿-»¼ ±² ¬»½¸²±´±¹·½¿´ -±´«¬·±²- ©¸·½¸ ½«¬ »²»®¹§ ¿²¼ ®«²²·²¹ ½±-¬- ¬± -«½¸ ¿² »¨¬»²¬ ¬¸¿¬ ·¬ -½±®»¼ íòë ·² ·¬- Í«-¬¿·²¿¾´» Þ«·´¼·²¹ ݸ¿´´»²¹» ¿--»--³»²¬ô ±² ¿ -½¿´» ±º ï ¬± ëò ̸» ®»-«´¬ ©¿- ¬¸» ¸·¹¸»-¬ -½±®» -± º¿®

·Ù«¦¦·²· Í°¿·² °®»³·-»-

Ô·¹¸¬ Ô¿¾±®¿¬±®§

Ü«¿´ -¸»¿¬¸ º¿½¿¼»

Ù®»»² ®±±º Ì»½¸²·½¿´ ©¿´´

豬±ª±´¬¿·½ ®±±º

ο¼·¿²¬ º¿´-» ½»·´·²¹ ͬ¿²¼ º±® ®»½¸¿®¹·²¹ »´»½¬®·½ ½¿®-

è

ͧ-¬»³ -µ§´·¹¸¬ ©»´´

Ø»¿¬ °«³° ©·¬¸ -¬±®¿¹» ¬¿²µ


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ûª»² ¬¸» °®±¼«½¬ ³«-¬ ¾» »²ª·®±²³»²¬¿´´§ º®·»²¼´§ ¿²¼ ¬¸·- ·¿½¸·»ª»¼ ¾§ «-·²¹ ¬¸» ³±-¬ ¿¼ª¿²½»¼ ¬»½¸²±´±¹·½¿´ -±´«¬·±²- º±® ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ½±³°±²»²¬- ±º ¬¸» °®±¼«½¬ò Ô¿³°Û²»®¹§ -¿ª·²¹ ¿²¼ ¸·¹¸ »²»®¹§ ¾¿´´¿-¬- ·²½®»¿-» »ºº»½¬·ª»²»-¾§ ïðûô ®»¼«½·²¹ ¬¸» ¿¾-±®°¬·±² ±º »´»½¬®·½·¬§ô ¿¬ ¬¸» -¿³» ¬·³» ¹«¿®¿²¬»»·²¹ ¿ ´±²¹»® ´·º»¬·³» ¿²¼ ·³°®±ª»¼ -¬¿¾·´·¬§ò Ñ°¬·½Ì¸» ½±²¬·²«±«- -»¿®½¸ º±® ·³°®±ª»³»²¬- ·² ±°¬·½- ´»¼ ¬± ¬¸» °®±¼«½¬·±² ±º -«°»®ó°«®» ¿´«³·²·«³ ª»®-·±²-ô ¬®»¿¬»¼ ©·¬¸ ¿ ³«´¬·ó´¿§»® ½±¿¬·²¹ ©¸·½¸ ½¿² ·²½®»¿-» ¬¸» ´·¹¸¬ »³·¬¬»¼ ¾§ ïëûò Ò»© ´¿³°Î»-»¿®½¸ ¿²¼ ¬»-¬·²¹ ±º ²»© ´¿³°-ô ³¿·²´§ ÔÛÜ-ô ·- ½¿®®·»¼ ±«¬ ½±²-¬¿²¬´§ô ·² ½±±°»®¿¬·±² ©·¬¸ ¬¸» -»½¬±®Ž´»¿¼·²¹ -«°°´·»®- ¿²¼ °®±º»--·±²¿´-ò ݱ²¬®±´ -§-¬»³Ô·¹¸¬·²¹ ³¿²¿¹»³»²¬ ¿²¼ ½±²¬®±´ ©¸»®» ¿²¼ ©¸»² ²»»¼»¼ô ¿²¼ ·² ¬¸» ½±®®»½¬ ¯«¿²¬·¬·»-ô ¿®» ±¬¸»® ¬±±´©¸·½¸ ¹«¿®¿²¬»» ®»¼«½»¼ »²»®¹§ ½±²-«³°¬·±²ò

̸·- ¼»³±²-¬®¿¬»- ¬¸» ½±³°¿²§Ž¼»¬»®³·²¿¬·±² ¬± µ»»° ¬¸» »²ª·®±²³»²¬¿´ ·³°¿½¬ ±º ·¬°®±¼«½¬·±² ¿½¬·ª·¬·»- «²¼»® ½±²¬®±´ò É¿¬»®ô ³»¬¸¿²» ¿²¼ »´»½¬®·½·¬§ ½±²-«³°¬·±² ¿®» ³±²·¬±®»¼ ±² ¿ ³±²¬¸´§ ¾¿-·-ò Ó»¿-«®»- ¸¿ª» ¿´-± ¾»»² ·³°´»³»²¬»¼ ¬± °®±¼«½» ¿ çðû ½«¬ ·² »³·--·±²- º®±³ ¬¸» °¿·²¬·²¹ ¼»°¿®¬³»²¬ò ̸»®» ·- ìðû ¼·ºº»®»²¬·¿¬»¼ °®±¼«½¬·±² ©¿-¬» ½±´´»½¬·±²ò Ë° ¬± ïé𠽫¾·½ ³»¬®»®»«-»¼ò ײ îðïï ¿ °¸±¬±ª±´¬¿·½ °´¿²¬ ©¿- -¬¿®¬»¼ «°ô ©¸·½¸ ·- ½±³°´»¬»´§ ·²¬»¹®¿¬»¼ ·² ¬¸» ®±±º ±º ¬¸» º±«® ³¿·² °®±¼«½¬·±² -¬®«½¬«®»-ò ̸» °´¿²¬Ž²±³·²¿´ ¬±¬¿´ ±«¬°«¬ ·- ïëççôêïð µÉ° ¼·ª·¼»¼ ·²¬± ë -»½¬·±²-ò Ú±®»½¿-¬ ¿²²«¿´ ±«¬°«¬ô ¿½½±®¼·²¹ ¬± ÐÊÙ×Í ¼¿¬¿ô ·- ïôçíìôéçð µÉ¸ô ©¸·½¸ -¸±«´¼ ½±ª»® ¿®±«²¼ îëû ±º °®±¼«½¬·±² ½±²-«³°¬·±² º±® ¬¸» λ½¿²¿¬· º¿½¬±®§ò

ËÒ× ÛÒ ×ÍÑ ïìððï

豬±ª±´¬¿·½ °´¿²¬ ¿¬ ¬¸» λ½¿²¿¬· ¸»¿¼¯«¿®¬»®-

ç


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

̸» ·³°±®¬¿²½» ±º ¯«¿´·¬§ ©¸»² ½¸±±-·²¹ ÔÛÜ-

̸» ¼»ª»´±°³»²¬ °®±½»-- ±º ÔÛÜ °®±¼«½¬- ·- ½±³°´»¨ ¿²¼ ¼»´·½¿¬»ò ׬ ¬¿µ»- ¿¬¬»²¬·ª» ¯«¿´·¬§ ½±²¬®±´- ¬±

ðôìê

ðòç îéððÕ

ðôìë

íðððÕ

ðôìì íëððÕ

ðôìí

®»¯«·®»³»²¬-ò ̸»®»º±®» ·Ù«¦¦·²· ¸¿½±²¬®±´- ¿¬ »¿½¸ -¬»° ±º ¬¸» °®±¼«½¬·±² ©·¬¸ ¬±° ¯«¿´·¬§ ¿²¼ ¬±° °»®º±®³¿²½»ò

èÝí èÞí èÝî éÝí èÞî èÝì éÞí éÝî èÞì èÝï èÞï êÝí éÝï éÝì èÜí êÝî éÞï éÞì éÜí èßî èßí èÜî êÞí êÝì êÝï ëÝí êÞî èÜï èÜì éßí éÜî ëðððÕ èßì éßî êÞì èßï ëÝî êÜí éÜï éÜì ëÝì êÞï ëÞí êÜî éßï éßì ëÝï êßí ëÞî êÜì ëÞì ëÜí êßî êÜï êßì ìÝ ëÞï ëßí ëÜî ßÒÍ× ëÜì êßï ëßî ìÞ ëÜï Ýéèòíééß ëßì íÝ ìÜ ëßï ìß íÜ

ìëððÕ

ðôìï ðôìð ðôíç ðôíè ðôíé

ðôíë

ëìð

ðòé

ìðððÕ

ðôìî

ðôíê

ëîð

ðòè

íÞ

éÞî

íß

ëêð

ð

•ßŽ

ðòë ðòì

ïðððð

ðòí

ðôíí

ëèð îëðð ìððð íððð êððð îððð ïëðð

êðð êîð

ìçð

éðð

ðòî ìèð

ðòï

ðôíì

Þ´¿½µ¾±¼§ ο¼·¿¬·±² Ý«®ª»

ðòê

ìéð ìêð

ðòð

íèð

ðòð ðòï ðòî ðòí ðòì ðòë ðòê ðòé ðòè

Ù®¿°¸·½¿´ ®»°®»-»²¬¿¬·±² ±º ¬¸» Þ×Ò -¬®«½¬«®»ô -°´·¬ ·²¬± º±«® °¿®¬-ò ̸» ½¸¿®¬ -¸±©- ¬¸» ÔÛÜ É¸·¬» Ì»³°»®¿¬«®» ½±´±«®- ¬§°·½¿´ ±º ©¸·¬» ÔÛÜ-æ ݱ±´ ɸ·¬» êðððÕô Ò»«¬®¿´ ɸ·¬» ìðððÕ ¿²¼ É¿®³ ɸ·¬» íðððÕò

Ý×Û ïçíï ½¸®±³¿¬·½ ¼·¿¹®¿³

¬± ¿´©¿§- ¹«¿®¿²¬»» «²·º±®³·¬§ô »ª»² º±® °´¿²¬- ©·¬¸ ³·¨»¼ °®±¼«½¬-ò

ݱ´±«® -¬¿¾·´·¬§ ¬± ¬¸» Ü¿ª·¼ Ó¿½ß¼¿³ ³»¬¸±¼ò ß² ¿ ®»¹·±² ±º ¬¸» -¬¿²¼¿®¼ ½¸®±³¿¬·½ ¼·¿¹®¿³³» ¬¸¿¬ ½±²¬¿·²- ¿´´ ½±´±«®- ¬¸¿¬ ¿®» ·²¼·-¬·²¹«·-¸¿¾´» º±® ¬¸» ¸«³¿² »§»ô º®±³ ¬¸» ½±´±«® ·² ¬¸» ½»²¬®» ±º ¬¸» »´´·°-» ø®»º»®»²½» ½±´±«®÷ò ï -¬»°æ ·³°±--·¾´» ¬± °»®½»·ª» ¿ ½¸®±³¿¬·½ ¼·ºº»®»²½»æ ¿ ½±´±«® ¼·ºº»®»²½»å ì -¬»°æ °»®½»°¬·¾´» ½¸®±³¿¬·½ ¼·ºº»®»²½»ò ¿®»¿- ¹«¿®¿²¬»» ¬¸» ½¸®±³¿¬·½ -¬¿¾·´·¬§ äã ìò ̸» ¿®½¸·¬»½¬«®¿´ ´·¹¸¬·²¹ ø°®±¶»½¬±®-ô Ô·¹¸¬ Ë° »¬½ò÷ ¹«¿®¿²¬»»¬¸» ½¸®±³¿¬·½ -¬¿¾·´·¬§ äã íò ͬ®·½¬ -»´»½¬·±² ½®·¬»®·¿ º±® ¬¸» ÔÛÜ- «-»¼ ²±¬ ±²´§ ¹«¿®¿²¬»»- »¨½»´´»²¬ ½±´±«® «²·º±®³·¬§ ¿³±²¹-¬ ´«³·²¿·®»-ô ¾«¬ ¿´-± »²-«®»- ¬¸¿¬ ¬¸·- º»¿¬«®» ´¿-¬- º±® §»¿®-ò

ðôìî

íððð Õ ðôìð

ìððð Õ ðôíè

ͬ»° ï ðôíê

ͬ»° î ͬ»° í ðôíì

ͬ»° ì

ðôíë

ðôìð

Ó¿½ ß¼¿³ Û´´·°-»- øïôîôí ¿²¼ ì -¬»°÷ ßÒÍ× ÒÛÓß Í¬¿²¼¿®¼

ïð

ðôìë

ðôë


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ô«³·²¿·®»- ©¸·½¸ «-» ÔÛÜ¿®» ¿--»³¾´»¼ ¿¬ ¿ ½±²-¬¿²¬ ¿³¾·»²¬ ¬»³°»®¿¬«®» ¿²¼ ©·¬¸ ¿ ®»¼«½¬·±² ·² »´»½¬®±-¬¿¬·½ ½¸¿®¹»-ô ¬± »²-«®» ¬¸¿¬ ¬¸» ÔÛÜ- ¸¿ª» ¬¸» ´±²¹»-¬ °±--·¾´» ´·º»¬·³»ò

ß² ·²½®»¿-» ·² ¬»³°»®¿¬«®» ¸¿- ¿ ²»¹¿¬·ª» ·³°¿½¬ ±² ¬¸» ¯«¿´·¬§ ±º ´·¹¸¬ °®±¼«½»¼ ¾§ ÔÛÜ- ¿²¼ ¬¸»·® ´·º»¬·³»ò ̱ ³¿·²¬¿·² ¬¸» Ô·º»¬·³» ±º ¬¸» ÔÛÜ©¸»² ¬¸» »²ª·®±²³»²¬ ¬»³°»®¿¬«®» ½¸¿²¹»- ø»¨¬®»³» ½±²¼·¬·±²-÷ ¬¸» ÔÛÜ ¿² ·²¬»®²¿´ ¬»³°»®¿¬«®» ½±²¬®±´ ¬¸¿¬ ³¿·²¬¿·²- ¬¸» ¶«²½¬·±² ¬»³°»®¿¬«®» ±º ¬¸» ÔÛÜ- ½±²-¬¿²¬ò

·² ±®¼»® ¬± ¹«¿®¿²¬»» ±°¬·³¿´ ´·¹¸¬ ¼·-¬®·¾«¬·±² ±º ¬¸» Ô·¹¸¬ Ó±¼«´» Û²¹·²» ¿²¼ ±º ¬¸» Í·²¹´» ݸ·°ò ̸» ±°¬·½ -±´«¬·±² ¹«¿®¿²¬»»- ¬¸» ½«¬ ±ºº »ºº»½¬ ¿²¼ °®»ª»²¬- ¹´¿®»ò Í·²¹´» ݸ·° ³±¼»´- «-» °«®°±-»ó ¼»-·¹²»¼ ´»²-»- ³¿¼» «-·²¹ ¸·¹¸ó ¬»½¸ -§-¬»³- ©¸·½¸ ·²½®»¿-» ¬¸»·® ¬®¿²-°¿®»²½§ ¿²¼ ®»º®¿½¬·±² ½¿°¿½·¬§ò

̸» ½±³°¿²§ ·- ¿ ³»³¾»® ±º ¬¸» Ƹ¿¹¿ ݱ²-±®¬·«³ô ©¸·½¸ °®±³±¬»- ¬¸» ·²¬»®½¸¿²¹»¿¾·´·¬§ ±º ÔÛÜ ´¿³°- º±® ¿´´ ´·¹¸¬·²¹ ¿°°´·½¿¬·±²-ò

ïï


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ܧ²¿³·½ ´·¹¸¬

ÔÓÍ Ï«·½µ Ó±²±-°¿½» ±°»² -§-¬»³ «-»¼ ¬± ³¿²¿¹» °®»-»¬ -½»²»- ±º ©¸·¬» ±® ½±´±«®»¼ ´·¹¸¬ò ̸» -§-¬»³ ±ºº»®- ¬¸» °±--·¾·´·¬§ ±º ½¸±±-·²¹ º®±³ ïð ¼·ºº»®»²¬ °®»-»¬-ô °®»-»¬ -½»²»- ¿²¼ °®»-»¬ ¿¬³±-°¸»®»¿²¼ ´·¹¸¬ »ºº»½¬- ¼»-·¹²»¼ º±® ¿ °¿®¬·½«´¿® -°¿½»ò ß º®»»´§ -»¬¬¿¾´» ±°¬·±² ·- ¿´-± ¿ª¿·´¿¾´»ò ÔÓÍ Ï«·½µ ·- ¿² ±°»² ´·¹¸¬ ³¿²¿¹»³»²¬ -§-¬»³ ¬¸¿¬ «-»- ÜßÔ× ½±³³«²·½¿¬·±² °®±¬±½±´ ¬± ½®»¿¬» ½«-¬±³·-»¼ ¿²¼ ¹«¿®¿²¬»» ³¿¨·³«³ »²»®¹§ -¿ª·²¹-ò

ÕõñÕó ½±²¬®±´ ¾«¬¬±²¿¼¶«-¬³»²¬ ±º ÔÛÜ íìðð)ëìððÕ ½±´±«® ¬»³°»®¿¬«®» ÚÔËÑ îéðð)êëððÕ Ô«¨õñÔ«¨ó ¿¼¶«-¬³»²¬ ±º ´«³·²±«- ·²¬»²-·¬§

Ü·³³·²¹ ¿½½±®¼·²¹ ¬± Õ®«·¬¸±ºŽ- ½«®ª» ©·¬¸ õñó ¾«¬¬±²- ¬± -»¬ ª¿®·¿¬·±²¬¸¿¬ ®»°®±¼«½» ²¿¬«®¿´ ´«³·²±«- -½»²»-

ѲñѺº ·² -±º¬ ³±¼» Þ«¬¬±²- ©·¬¸ ´«³·²±«Ó¿²«¿´ ¼·³³·²¹ ©·¬¸ õñó ¾«¬¬±²- ¬± -»¬ ª¿®·¿¬·±²¬¸¿¬ ®»°®±¼«½» ½«-¬±³·-»¼ ´·¹¸¬ ´»ª»´-

Ô«³·²±«- -½»²»¾·±¼§²¿³·½ ½§½´»-

ïî


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ó¿·² ˲·¬ êì ÜßÔ× ¿¼¼®»--»Ë-»¼ ¬± ½±²¬®±´ ¿´´ ´«³·²¿·®»©·¬¸ õ ¿²¼ ó µ»§-ò Ë-»¼ ¬± -©·¬½¸ ±²ñ ±ºº ¿²¼ ½±²¬®±´ ¹®±«°- ±º ´·¹¸¬ -±«®½»ßô Þô Ý ¿²¼ Ü -»°¿®¿¬»´§ ¿²¼ °´¿§ ³¿¨ò í ´·¹¸¬·²¹ -½»²»-ò Ë-»¼ ¬± -©·¬½¸ ±²ñ±ºº ´«³·²¿·®»·² »²¬·®» -°¿½» ©·¬¸ ѲñѺº µ»§ò ײ ½¿-» ±º ¿¬ ´»¿-¬ ±²» ³«´¬·-»²-±®ô ´·¹¸¬·²¹ -½»²» í ©·´´ -»¬ ¬¸» ¿«¬±³¿¬·½

ײ¬ò ËÍÞó×Î õ ÍÉ çéîï

ÔÓÍ Ï«·½µ çéïè

Û´»½¬®±²·½ °±©»® -«°°´§ ¼»-·¹²»¼ ¬± ³±«²¬ ±² ¿ Ü×Ò Í°´·¬ ¿²¼ д¿§ çéîí

ççðè

ßÞÝÜ Ý±³°±²»²¬-

¿½½±®¼·²¹ ¬± ¼¿§´·¹¸¬ ø»²»®¹§ -¿ª·²¹÷ò Û¯«·°°»¼ ©·¬¸ ×Î ®»½»·ª»®ñ¬®¿²-³·¬¬»® ¬± ½±³³«²·½¿¬» ©·¬¸ ÐÝ ±® ·²º®¿®»¼

Ü·³³»® ÜßÔ× îíðÊ çêíêñíððÉ ÙéìïñïðððÉ

ÐÝ ¿²¼ ·¬ ½¿² °´¿§ ³¿¨ò é ¹®±«°- ±® é

ÜßÔ× Ì®¿²-º±®³»® çêíìñíëñïðëÉ çêíëñëðñïëðÉ

®»º»® ¬± ¬¸» ·²-¬®«½¬·±²-ò

Ô¿³°-ñ Ô«³·²¿·®»-

ÛòÌò

·² ¬¸» •×²¬»®²¿´ ´·¹¸¬·²¹ -§-¬»³-Œ ½¿¬¿´±¹«»ò

ÜßÔ× ½±²ª»®¬»® óâ ïóïðÊ Ùéêë

ÜßÔ× Þ±±-¬»® êì Ùéìë

ïîÊ ÛòÌò

îíðÊ

ïîÊ

ÐÎÑÌÑÝÑÔ Ë° ¬± êì ÜßÔ× ½±³°±²»²¬-

³¿¨ êì

³¿¨ êì

îíðÊ

ïîÊ ÛòÌò

λ´8 ÜßÔ× çêíé ï¨ ³¿¨ êì Ùêèï î¨ ³¿¨ íî

̸» ®¿²¹»ô ½±¼»- ¿²¼

ïîÊ

Ù´·³ Ý«¾» ·Ð®±

Ü®·ª»® Ù®±«° øï ´±¿¼ñí ¿¼¼®»--»- ÜßÔ×÷ çèëê ݱ´±«® ÔÛÜ ×²¬»®º¿½» øï ´±¿¼ñí ¿¼¼®»--»- ÜßÔ×÷ çêíç

Ô»¼°´«Ô«²Ë° Ô»¼ Ì«¾»

Û´»½¬®±²·½ °±©»® -«°°´§ ¼»-·¹²»¼ ¬±

ɱ±¼§ Ô·¹¸¬ Ë° ©ò°ò Ô·¹¸¬ Ë° ´·¹¸¬ Ô·²»¿´«½» Ô·²»¿´«½» Ó·²· øï ´±¿¼ ñí ¿¼¼®»--»- ÜßÔ×÷

Û´»½¬®±²·½ °±©»® -«°°´§ ìè)ëêʼ½ ¼»-·¹²»¼ ¬± ³±«²¬ ±² ¿ Ü×Ò

ççðèñïðÉ ççðçñîìÉ ççïðñéîÉ ççïïñçêÉ ççïîñîìðÉ

ÞÆïìñïððÉ ÞÆïëñîìðÉ ÞÆïêñìèðÉ

Ó¿²¿¹»¼ º®±³ ÐÝ

Ó¿²¿¹»¼ º®±³ ÐÝ

λ³±¬» ˲·¬³¿¨ î

ß«¨·´·¿®§ µ»§°¿¼ çéïç

³¿¨ î

Ы-¸ó¾«¬¬±² ·²¬»®º¿½» çéîî

³¿¨ ìõî ØÜ

λ½»--»¼ ³«´¬·-»²-±® çéïï ó çéìë ó çéìê ó çéìé çéìè ó çéìç

³¿¨ ìõî ØÜ

λ½»--»¼ ³«´¬·-»²-±® çéðè ó çéëð ó çéëï ó çéëî çéëí ó çéëì ײº®¿®»¼ ®»³±¬» ½±²¬®±´ çéîð

ïí


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ܧ²¿³·½ ´·¹¸¬

ݱ´±«® Ï«·½µ «-»¼ ¬± ½±²¬®±´ ½±´±«® ©·¬¸ ÔÛÜ Ì¸» ¾«¬¬±²- ©·¬¸ ´·¹¸¬ ³»³±®§ ¿®» «-»¼ ¬± ±¾¬¿·² ³¿¨ò é ½±´±«® ¿²¼ ½¸¿²¹» ¬¸» -°»»¼ ±º ¬¸» -»´»½¬»¼ -»¯«»²½»-ò ݱ³°¿¬·¾´» ±²´§ ©·¬¸ ·Ù«¦¦·²·

ݱ´±«® ´«³·²±«- -½»²»-

Ѳñ±ºº ·² -±º¬ ³±¼»

Þ«¬¬±²- ©·¬¸ ´«³·²±«- ³»³±®§ ݱ²¬®±´ ¾«¬¬±²«-»¼ ¬± ½¸¿²¹» ¬¸» »¨»½«¬·±² -°»»¼ ±º ¬¸» -»´»½¬»¼ -»¯«»²½» ½±´±«® ·- ½¸¿²¹»¼ ¿¬ »ª»®§ ¬±«½¸ º±® ¿ ³¿¨ò ±º é

ïì


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ó¿·² ˲·¬ Ó¿¨ êì ÜßÔ× ´±¿¼Ì¸» ²«³¾»® ±º °®±¼«½¬- ³¿²¿¹»¼ ¾§ ¬¸» -§-¬»³ ·- ¼»¬»®³·²»¼ ¾§ ¬¸» ®¿¬·± ¾»¬©»»² ¬¸» ³¿¨·³«³ °»®³·¬¬»¼ ´±¿¼ øêì ÜßÔ× ´±¿¼-÷ ¿²¼ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ´±¿¼- ±º »¿½¸ °®±¼«½¬ò

ݱ´±® Ï«·½µ çéíð

Û´»½¬®±²·½ °±©»® -«°°´§ ¼»-·¹²»¼ ¬± ³±«²¬ ççðè

ßÞ ®»º»® ¬± ¬¸» ·²-¬®«½¬·±²-ò

̸» ®¿²¹»ô ½±¼»- ¿²¼ ݱ³°±²»²¬-

·² ¬¸» •×²¬»®²¿´ ´·¹¸¬·²¹ -§-¬»³-Œ ½¿¬¿´±¹«»ò ³¿¨ êì

Ü®·ª»® Ù®±«° øï ´±¿¼ñí ¿¼¼®»--»- ÜßÔ×÷ çèëê

³¿¨ êì ݱ´±«® ÔÛÜ ×²¬»®º¿½» øï ´±¿¼ñí ¿¼¼®»--»- ÜßÔ×÷ çêíç

³¿¨ êì

Ô¿³°-ñÔ«³·²¿·®»-

Ù´·³ Ý«¾» ·Ð®±

Ô»¼°´«Ô«²óË° Ô»¼ Ì«¾»

Û´»½¬®±²·½ °±©»® -«°°´§ ¼»-·¹²»¼ ¬±

ɱ±¼§ Ô·¹¸¬ Ë° ©ò°ò Ô·¹¸¬ Ë° ´·¹¸¬ Ô·²»¿´«½» Ô·²»¿´«½» ³·²· øï ´±¿¼ñ í ÜßÔ× ¿¼¼®»--»-÷

Û´»½¬®±²·½ °±©»® -«°°´§ ìè)ëêʼ½ ¼»-·¹²»¼ ¬± ³±«²¬ ±² ¿ Ü×Ò

ççðèñïðÉ ççðçñîìÉ ççïðñéîÉ ççïïñçêÉ ççïîñîìðÉ

ÞÆïìñïððÉ ÞÆïëñîìðÉ ÞÆïêñìèðÉ

Ó¿¨·É±±¼§ д¿¬»¿ Ô·²»¿´«½» ½±³°¿½¬ øï ´±¿¼ñí ÜßÔ× ¿¼¼®»--»-÷

³¿¨ êì

λ³±¬» ˲·¬-

λ³±¬» ½±²¬®±´ çéíï

ïë


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ý¿¬¿´±¹± ±² ´·²»

Ю±¼«½¬ ¼¿¬¿ -¸»»¬

½¿¬¿´±¹ò·¹«¦¦·²·ò½±³ É» ¸¿ª» ½®»¿¬»¼ ¬¸·- ¬±±´ ¬± ¿²-©»® ¬¸» ²»»¼- ±º ¿®½¸·¬»½¬¿²¼ ´·¹¸¬·²¹ ¼»-·¹²»®- ¿²¼ °®±ª·¼» ¬¸»³ ©·¬¸ ¼»¬¿·´»¼ô »¨¿½¬ô ½®±--󮻺»®»²½»¼ ·²º±®³¿¬·±² ±² °®±¼«½¬- ¿²¼ °»®º±®³¿²½»ò Ô·¹¸¬·²¹ º·¬¬·²¹- ½¿² ¾» -·³°´§ -»¿®½¸»¼ ©·¬¸ ª¿®·±«- ³±¼»- ¿²¼ º·´¬»®- ¾¿-»¼ ±² ¬¸»·® °»®º±®³¿²½»ô ¬§°» ¿²¼ ¿°°´·½¿¬·±² ½¸¿²²»´ò Ó±®»±ª»®ô ©» ¸¿ª» «°¹®¿¼»¼ ¬¸» ³¿²¿¹»³»²¬ ¿²¼ -»¿®½¸ ±º -±³» ·²º±®³¿¬·±²ô -«½¸ ¿- ¬¸» ¼±©²´±¿¼ ±º °¸±¬±³»¬®·½ ¼¿¬¿ ·² ¬¸» ³±-¬ °±°«´¿® º±®³¿¬-ò ̸» -·³°´»ô ·²¬«·¬·ª» ¹®¿°¸·½ ´¿§±«¬ -«°°±®¬- ¿²¼ -·³°´·º·»- ²¿ª·¹¿¬·±²ò ̸» ±²ó´·²» ½¿¬¿´±¹«»ô ©¸·½¸ ·- ½±²-¬¿²¬´§ «°¼¿¬»¼ ·² »ª»®§ -»½¬·±² ø²»© °®±¼«½¬-ô °¸±¬±³»¬®·½ ½«®ª»-ô ²»© ´·¹¸¬ -±«®½»-ô »¬½ò÷ô ·- ¬¸» ³±-¬ °®»½·-» ¿²¼ ½±³°´»¬» ¬±±´ ¬± ¹»¬ ¬± µ²±© ¬¸» ©·¼» ®¿²¹» ±º ·Ù«¦¦·²· °®±¼«½¬-ò

Ú®»» -»¿®½¸ ¿²¼ -»¿®½¸ ¾§ ½±¼»

Ò¿ª·¹¿¬·±² ¾§ -»½¬·±²±º ¬¸» ®¿²¹»

ܱ©²´±¿¼ ̸» ¼±©²´±¿¼ °®±ª·¼»º«´´ ·²º±®³¿¬·±² ¿²¼ ¼±©²´±¿¼ º·´»- º±® ¬¸» -»´»½¬»¼ °®±¼«½¬ô ©·¬¸ °±--·¾·´·¬§ ±º -»´»½¬·²¹ ¼·ºº»®»²¬ ¿½½»--±®§ñ´¿³° ½±³¾·²¿¬·±²- ¬± ¼·-°´¿§ ¿´´ °¸±¬±³»¬®·½ ¿²¼ ²±²ó°¸±¬±³»¬®·½ ¼¿¬¿ ¬¸¿¬ ·- »--»²¬·¿´ º±® ´·¹¸¬·²¹ ¼»-·¹²ò

Ò¿ª·¹¿¬·±² ¾§ °®±¼«½¬ ¬§°»

Ò¿ª·¹¿¬·±² ¾§ ¿°°´·½¿¬·±² ½¸¿²²»´

豬±³»¬®·½ ·²º±®³¿¬·±²

̸» ¼»-·¹² -¸»»¬ ½¿² ¾» ½±³°´»¬»¼ ©·¬¸ ¿½¬«¿´ ª¿´«»- ±® ª¿´«»- ·² ®»´¿¬·±² ¬± Õ´³ô ½¿´½«´¿¬·²¹ ¬¸» ª¿´«»- º±® ¬¸» ¼»-·®»¼ ¼·-¬¿²½»-ò ̸» ¼¿¬¿ ½¿² ¿´-± ¾» ª·»©»¼ ·² ËÍ Ý«-¬±³»®§ ͧ-¬»³ «²·¬- ±º ³»¿-«®»³»²¬ò ïê


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ý»®¬·º·½¿¬·±²

ײ-¬¿´´¿¬·±² ·²-¬®«½¬·±²-

Þ®±½¸«®»

Ü¿¬¿ -¸»»¬ 豬±³»¬®·½ ¿²¼ »´»½¬®±²·½ ª¿´«»±² ¬¸» ¼¿¬¿ -¸»»¬æ

îÜ ¿²¼ íÜ ¼®¿©·²¹- ·² ¼©¹

豬±³»¬®·½ ·²º±®³¿¬·±²

豬±³»¬®·½ ¼·¿¹®¿³-

豬±³»¬®·½ ¼¿¬¿ ½¿² ¾» ¼±©²´±¿¼»¼ ·² ¬¸» º±´´±©·²¹ º±®³¿¬-æ ò´¼¬ô ò·»-ô ¬³ïìô ò«´¼ ͬ¿²¼¿®¼ °¸±¬±³»¬®·½ ¼»-·¹²

Ü®¿¹ ¿²¼ Ü®±° ¿´-± ¿´´±©- ¼·®»½¬ ·³°±®¬·²¹ ±º í¼ ¼®¿©·²¹- ¿²¼ °¸±¬±³»¬®·½ ¼¿¬¿ ·²¬±

ïé


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײº±®³¿¬·±² º±® ¬¸» ®»¿¼»®

ݸ¿°¬»®Û¿½¸ °®±¼«½¬ ½¿¬»¹±®§ ·- °®»½»¼»¼ ¾§ ·²¬®±¼«½¬±®§ °¿¹»- ·²¼·½¿¬·²¹ ¬¸» ½±³³±² ´·¹¸¬·²¹ ¼»-·¹² ¿²¼ ¬»½¸²·½¿´ º»¿¬«®»- «-·²¹ °¸±¬±¹®¿°¸-ô ·´´«-¬®¿¬·±²- ¿²¼ ·½±²-ô ©¸·½¸ ½¿² ¾» º±«²¼ ·² ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ °®±¼«½¬-ò

Ю±·»¬¬±®·

ݱ³º±®¬ ª·-·ª±

Ю±·»¬¬±®· Ü·-°±²·¾·´» «²¿ ª¿-¬¿ -»® ·» ¼· ¿½½ »--±®· ±¬¬·½· ½ ¸» ½ ±²-»²¬±²± ¼· ¿¬¬»²«¿®» ´Ž¿¾¾¿¹´·¿³»²¬±ò Ѭ¬·½¸» °»® ¿®»» ®»-·¼»²¦ ·¿´·

Ì»½¸²·½¿´ º»¿¬«®»-

ɱ±¼§ô Ó·²·É±±¼§ô ·Ð® ± ³·½®±ô ³·²·ô °·½½±´± » ³»¼·±ò ß´»¬¬» ¼·®»¦·±²¿´·

Ê·-·»®¿

ͽ¸»®³± ½·´·²¼® ·½±

ÎÙÞ

ÍÍ ó Í«°»® Í°±¬ ¼¿ ê

Í ó Í°±¬ ¼¿ ép¿ ïëp

Ó ó Ó»¼·«³ ¼¿ ïêp¿ îëp

ÔÛÜ ÎÙÞ ¹»²»®¿ ´«½» ª¿® ·¿¾·´»ò Ô¿ ³·-½ »´¿¦·±²» ¾¿-» ø®»¼ô ¹®»»²ô ±¬¬»²»®» «²¿ ½®±³¿¬·½¿ ½±³°´»¬¿ô ½® »¿²¼±

Ú·´¬ ®·

½±´±® ¿¬· ½±²-»²¬» ¼· -±¬¬±´·²»¿®»

½±²-»²¬» «²¿ ³·¹´·±®» «²·º±®³·¬@

» ±¹¹»¬¬·ò

Ñ°¬·½- ¿ª¿·´¿¾´» ¾§ °®±¼«½¬ ½¿¬»¹±®§

Ú ó Ú´±±¼ ¼¿ îêp ¿ ìëp

ÉÚ ó É·¼» Ú´±±¼ ¼¿ ìêp¿ êðp

Û ó Û´´·¬¬·½¿ ¼ïã ¼¿ îðp ¿ íëp ¼îã ¼¿ ìðp ¿ éðp

Ú·´¬®· ½±´±®¿¬·

Ô ó Ô¿³¿ ¼· Ô«½»

ÛÔ ó Û´´´·¬¬·½¿ Ô±²¹·¬«¼·²¿´»

Ú·´¬®± ¼·ºº±²¼»²¬» °®·-³¿¬±

ÛÌ ó Û´´´·¬¬·½¿ Ì® ¿-ª»®-¿´»

ç

è

Ю»-»²¬¿¬·±² Û¿½¸ °®±¼«½¬ ·- °®»-»²¬»¼ «-·²¹ ±²» ±® ³±®» ·³¿¹»- ©¸·½¸ -¸±© ±ºº ·¬¼»-·¹²ô ¿°°´·½¿¬·±²- ¿²¼ ¼·³»²-·±²-ò ¬¸»² ·´´«-¬®¿¬»¼ô ¿²¼ ¬¸» ¿½½»--±®·»¿ª¿·´¿¾´»ò ̸» ·½±²- -«³³¿®·-» º«®¬¸»® ¿¼ª¿²¬¿¹»- ±º ¬¸» ´«³·²¿·®»ò

Ü»-·¹²

Í·¦»-

ïè

×½±²-


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

豬±³»¬®·½ ¿²¼ ´·¹¸¬·²¹ ¼»-·¹² ª¿´«»Ì¸» ¬¿¾´»- -¸±© ¬¸» ´¿³°- ¿²¼ °±©»® ®¿¬·²¹-ô ¬¸» ±°¬·½-ô ¬¸» °¸±¬±³»¬®·½ ¿²¼ ´·¹¸¬·²¹ ¼»-·¹² ª¿´«»-ô ¿²¼ ¬¸» ´·¹¸¬ ¼·-¬®·¾«¬·±² ±º ¬¸» ´«³·²¿·®»-ò Ñ°¬·½-

Ñ°¬·½Ô·¹¸¬ ½±²»Ð±´¿® ¼·¿¹®¿³-

×-±´«¨ Ô·¹¸¬ -±«®½»-

Ю±¼«½¬ ½±¼» °®»-»²¬¿¬·±² ̸·- -»½¬·±² ½±²¬¿·²- ¬¸» ½±¼»-ô ¬¸» ¼»-½®·°¬·±² ±º ¬¸» ´«³·²¿·®»- ¿²¼ ±º ¬¸» ¿½½»--±®·»- º±® »¿½¸ ¾±¼§ -·¦»ò ̸» ½±´±«® ½±¼»- ¿®» °®±ª·¼»¼ ¿¬ ¬¸» ¾±¬¬±³ ±º ¬¸» °¿¹»ò Ú±® ¿´´ ÔÛÜ ´«³·²¿·®»-ô »¨½»°¬ º±® °±´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-ô ¬¸» ´«³·²±«-

ß½½»--±®·»-

ª¿´«»-ô ·²½´«¼·²¹ ¬¸» ±«¬°«¬ò ̸» ¼¿¬¿ -¸»»¬ ±º ¬¸» ±²´·²» ½¿¬¿´±¹«» ª¿´«» ©¸·½¸ ½±²-·¼»®- ¬¸» ±«¬°«¬ ±º ¬¸» ´¿³°- ¿²¼ ±º ¬¸» -§-¬»³ò

Ô«³·²¿·®»

ݱ´±®-

ïç


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײº±®³¿¬·±² º±® ¬¸» ®»¿¼»®

Ü»¹®»» ±º °®±¬»½¬·±²

¬± ¬¸» °»²»¬®¿¬·±² ±º -±´·¼- ¿²¼

Ú×ÎÍÌ ×ÜÛÒÌ×Ú×ÝßÌ×ÑÒ ÒËÓÞÛÎ Ü»¹®»» ±º °®±¬»½¬·±² ¿¹¿·²-¬ °»²»¬®¿¬·±² ±º -±´·¼-ò

ÍÛÝÑÒÜ ×ÜÛÒÌ×Ú×ÝßÌ×ÑÒ ÒËÓÞÛÎ Ü»¹®»» ±º °®±¬»½¬·±² ¿¹¿·²-¬ °»²»¬®¿¬·±² ±º ´·¯«·¼-ò

ÔÛÊÛÔ ÑÚ ÍØÑÝÕ ÎÛÍ×ÍÌßÒÝÛ ×¬ ¼»-·¹²¿¬»- ¬¸» ´»ª»´ ±º -¸±½µ ®»-·-¬¿²½» ¿½½±®¼·²¹ ¬± ÝÛ× ÛÒ ëðïðîò

ð

Ò±¬ °®±¬»½¬»¼

ð

Ò±¬ °®±¬»½¬»¼

×Õðð

Ò±¬ °®±¬»½¬»¼

ï

Ю±¬»½¬»¼ ¿¹¿·²-¬ °»²»¬®¿¬·±² ±º -±´·¼´¿®¹»® ¬¸¿² ëð ³³

ï

Ю±¬»½¬»¼ ¿¹¿·²-¬ ¬¸» ª»®¬·½¿´ º¿´´ ±º ©¿¬»® ¼®±°-

×Õðï

Ю±¬»½¬»¼ ¿¹¿·²-¬ ðôïë Ö -¸±½µ-

×Õðî

Ю±¬»½¬»¼ ¿¹¿·²-¬ ðôî Ö -¸±½µ-

Ю±¬»½¬»¼ ¿¹¿·²-¬ °»²»¬®¿¬·±² ±º -±´·¼´¿®¹»® ¬¸¿² ïî ³³

î

Ю±¬»½¬»¼ ¿¹¿·²-¬ ¬¸» º¿´´ ±º ©¿¬»® ¿¬ ¿ ³¿¨·³«³ ¿²¹´» ±º ïëp

×Õðí

Ю±¬»½¬»¼ ¿¹¿·²-¬ ðôíë Ö -¸±½µ-

×Õðì

Ю±¬»½¬»¼ ¿¹¿·²-¬ ðôë Ö -¸±½µ-

Ю±¬»½¬»¼ ¿¹¿·²-¬ °»²»¬®¿¬·±² ±º -±´·¼´¿®¹»® ¬¸¿² îôë ³³

í

Ю±¬»½¬»¼ ¿¹¿·²-¬ ®¿·²

×Õðë

Ю±¬»½¬»¼ ¿¹¿·²-¬ ðôé Ö -¸±½µ-

ì

Ю±¬»½¬»¼ ¿¹¿·²-¬ -°´¿-¸»-

×Õðê

Ю±¬»½¬»¼ ¿¹¿·²-¬ ï Ö -¸±½µ-

Ю±¬»½¬»¼ ¿¹¿·²-¬ ¬¸» °»²»¬®¿¬·±² ±º -±´·¼´¿®¹»® ¬¸¿² ï ³³

ë

Ю±¬»½¬»¼ ¿¹¿·²-¬ ¶»¬±º ©¿¬»®

×Õðé

Ю±¬»½¬»¼ ¿¹¿·²-¬ î Ö -¸±½µ-

ê

Ю±¬»½¬»¼ ¿¹¿·²-¬ ©¿ª»-

×Õðè

Ю±¬»½¬»¼ ¿¹¿·²-¬ ë Ö -¸±½µ-

Ю±¬»½¬»¼ ¿¹¿·²-¬ ¬¸» °»²»¬®¿¬·±² ±º ¼«-¬

é

Ю±¬»½¬»¼ ¿¹¿·²-¬ ¬¸» »ºº»½¬- ±º ·³³»®-·±²

×Õðç

Ю±¬»½¬»¼ ¿¹¿·²-¬ ïð Ö -¸±½µ-

×Õïð

Ю±¬»½¬»¼ ¿¹¿·²-¬ îð Ö -¸±½µ-

øײ¬»®²¿¬·±²¿´ Ю±¬»½¬·±²÷ º±´´±©»¼

¿¹¿·²-¬ ¬¸» ·²¹®»-- ±º -±´·¼- ¿²¼ ¬¸» -»½±²¼ ²«³¾»® ¿¹¿·²-¬ ´·¯«·¼ø×ÛÝ ëîç ó ÛÒ êðëîç °«¾´·½¿¬·±²÷ò ̸» ´»¬¬»®- ×Õ ·²¼·½¿¬» ¬¸» ¬¸» ´»ª»´ ±º -¸±½µ ®»-·-¬¿²½» ±º ¬¸» ´«³·²¿·®»ô ¿½½±®¼·²¹ ¬± ÝÛ× ÛÒ ëðïðîò

î

í

ì

ë

ê

ݱ³°´»¬»´§ °®±¬»½¬»¼ ¿¹¿·²-¬ °»²»¬®¿¬·±² ±º ¼«-¬

è

òòò³

Ю±¬»½¬»¼ ¿¹¿·²-¬ ¬¸» »ºº»½¬- ±º °®±´±²¹»¼ ·³³»®-·±²

¬± ¬¸» »´»½¬®·½¿´ °®±¬»½¬·±²ò «-»¼ º±® ·²-¬¿´´¿¬·±²ò Ý´¿-- ð

Ý´¿-- ×

É·¬¸ º«²½¬·±²¿´ ·²-«´¿¬·±²ô ¾«¬ ©·¬¸±«¬ ¼±«¾´» ®»·²º±®½»¼ ·²-«´¿¬·±² ·² »ª»®§ °¿®¬ ¿²¼ ©·¬¸±«¬ »¿®¬¸ ½±²²»½¬·±²-ò É·¬¸ º«²½¬·±²¿´ ·²-«´¿¬·±² ·² »ª»®§ °¿®¬ ¿²¼ ©·¬¸ »¿®¬¸ ¬»®³·²¿´ ±® ½´¿³° ±® ©·¬¸ »´»½¬®·½ °±©»® -«°°´§ ½¿¾´» ½±³°´»¬» ©·¬¸ »¿®¬¸ ©·®»- ¿²¼ ®»´¿¬·ª» °´«¹ ©·¬¸ »¿®¬¸ ½±²¬¿½¬ ·º ¬¸» «²·¬ ·- ³±¾·´»ò

îð

Ý´¿-- ××

É·¬¸ ¼±«¾´» ·²-«´¿¬·±² ¿²¼ñ±® ®»·²º±®½»¼ ·²-«´¿¬·±² ·² »ª»®§ °¿®¬ ¿²¼ ©·¬¸±«¬ »¿®¬¸ ½±²²»½¬·±²-ò

Ý´¿-- ×××

Ü»-·¹²»¼ º±® ½±²²»½¬·²¹ ¬± ´±© ª±´¬¿¹» ½·®½«·¬-ô ©·¬¸±«¬ ¿²§ ·²¬»®²¿´ ±® »¨¬»®²¿´ ½·®½«·¬ º«²½¬·±²·²¹ ¿¬ ¿ ª±´¬¿¹» ¼·ºº»®»²¬ º®±³ -¿º»¬§ ´±© ª±´¬¿¹»ò

·²-¬¿´´»¼ ±² ²±®³¿´´§


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

×½±²Ô»¹»²¼ ±º °®±¼«½¬ º»¿¬«®»- ·²¼·½¿¬»¼ ±² ¬¸» °®»-»²¬¿¬·±² °¿¹»- º±® »¿½¸ ´«³·²¿·®»ò-

´«³·²¿·®» ¿²¹´» ®»´¿¬·ª» ¬± ¬¸» ¸±®·¦±²¬¿´ °´¿²»

±°¬· -³¿®¬

-»´º ´»¿®²·²¹ ¼®·ª»®

´«³·²¿·®» ®±¬¿¬·±² ¿¾±«¬ ¬¸» ª»®¬·½¿´ ¿¨·-

ÎÙÞ ª»®-·±²-

³«´¬·©¿¬¬ ¾¿´´¿-¬-

²± «°©¿®¼ »³·--·±² ±º ¬¸»

½±³°¿¬·¾·´·¬§ ©·¬¸ ´·¹¸¬ ³¿²¿¹»³»²¬ -§-¬»³

¿¼¶«-¬¿¾´» ±°¬·½

´«³·²¿·®»©·¬¸ ¸·¹¸ ª·-«¿´ ½±³º±®¬

¼·³³¿¾´» «-·²¹ -¬¿²¼¿®¼ ½±²¬®±´- º±®

¼±«¾´» ¿¼¶«-¬¿¾·´·¬§ ±º ¬¸» ±°¬·½-

²± °¸±¬±¾·±´±¹·½¿´ ®·-µ-

¹®¿¼«¿¬»¼ -½¿´» ¿²¼ ´±½µ·²¹ ¼»ª·½» º±® °±-·¬·±²·²¹

¸·¹¸ ±«¬°«¬

©¿-¸»®-

½±³°¿¬·¾·´·¬§ ©·¬¸ ÜßÔ× °®±¬±½±´

·²¼·½¿¬±® ´·¹¸¬·²¹

½±³°¿¬·¾·´·¬§ ©·¬¸ ÜÓÈ °®±¬±½±´

´«³·²¿·®»

»³»®¹»²½§ ´·¹¸¬·²¹

-»°¿®¿¬» -©·¬½¸·²¹

-¬¿¬·½ ´±¿¼ ®»-·-¬¿²½»

·²-¬¿´´¿¬·±² ©·¬¸±«¬ ¬±±´-

¼±«¾´» -¬¿®¬·²¹

·³°¿½¬ ®»-·-¬¿²½»

®»°´¿½»¿¾´» ¼®·ª»® «²·¬ ¿²¼ ½±²¬®±´ ¹»¿®

¾·ó»²»®¹§ -§-¬»³-

°®±¬»½¬·±² ¿¹¿·²-¬ ½±´´·-·±² ©·¬¸ ¾¿´´-

λ°´¿½»¿¾´» ÔÛÜ «²·¬

¬©·´·¹¸¬ °¸±¬±½»´´

¬»³°»®¿¬«®» ±º ½±²¬¿½¬ äéëp

±°»®¿¬·±² ·² »¨¬®»³» ½±²¼·¬·±²-

-°·µ» °®±¬»½¬·±²

´«³·²¿·®» ®»¼«½»¼ ¸»·¹¸¬

°¿--󬸮±«¹¸ ½¿¾´»-

¬»´»³¿²¿¹»³»²¬

´«³·²¿·®» ®»¼«½»¼ ¼·³»²-·±²-

½´¿-- ××ô ©·¬¸ °®±ª·-·±²º±® Ý´¿-- ×

ðóï𠪱´¬

¿¼¶«-¬³»²¬ ±º ´·¹¸¬ ¾»¿³ ±°»²·²¹

ÕÙ

¼·³³¿¾´» «-·²¹ -¬¿²¼¿®¼ ½±²¬®±´º±® ÔÛÜ-

îï


îî


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ë®¾¿² ´·¹¸¬·²¹

Ò»©

Ò»©

Ò»©

Ò»©

íë Ô¿ Ê»²¿®·¿

ìï ß´¾»®±

ìë ß²»´´±

ìç ËòÚòÑò

ÔÛÜ

éí ·Ì»µ¿ ÔÛÜ

ÔÛÜ

éç д¿¬»¿ ͧ-¬»³ ÔÛÜ

Ò»©

Ò»©

çé ɱ©

ïðç ß®½¸·´»¼» ØÐ

ÔÛÜ

ÔÛÜ

ÔÛÜ

ÔÛÜ

Ò»©

ëç Ý®±©² ÔÛÜ

êé ·Î±´´ êë ͧ-¬»³ ÔÛÜ

èé Ú´¿³·²·¿ ͧ-¬»³

ïïé Ô¿ª·²·¿ ͧ-¬»³ ÔÛÜ

ïëï Ü»´±

ïëï ß®¹±

ïëë ͬ®»»¬

ïêï Ú®¿³»É±±¼§

ïêç Ý·¬§É±±¼§

ïéé Ó«´¬·É±±¼§

ïîç ·Î±¿¼ ÔÛÜ

ïíé Ü»´°¸· ØÐ ÔÛÜ

ïíé ß®¹± ØÐ ÔÛÜ

Ó«´¬·°´»

ÔÛÜ

ÔÛÜ

ÔÛÜ

ïèé Ó«´¬·Ð®± ÔÛÜ

É¿´´ ¿°°´·½¿¬·±²-

ìç ËòÚòÑò ÔÛÜ

ïîç ·Î±¿¼ ÔÛÜ

éç д¿¬»¿ ͧ-¬»³ ÔÛÜ

ïíé Ü»´°¸· ØÐ ÔÛÜ

èé Ú´¿³·²·¿ ͧ-¬»³

çé ɱ©

ïíé ß®¹± ØÐ

ïëï Ü»´±

ÔÛÜ

ÔÛÜ

ïðç ß®½¸·´»¼» ØÐ ÔÛÜ

ïëï ß®¹±

ïïé Ô¿ª·²·¿ ͧ-¬»³ ÔÛÜ

ïêç Ý·¬§É±±¼§ ÔÛÜ

̸» °±´»- ½¿² ¾» º±«²¼ ±² °¿¹» ïçë

Ø»®±² ̱©»® ó Ô±²¼®¿ô ËÕ Ð®±¹»¬¬± ¿®½¸·¬»¬¬±²·½±æ ÕÐÚ ß®½¸·¬»½¬- ó Ú±¬±æ Ö¿³»- Ò»©¬±² 豬±¹®¿°¸-

îí


ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ë®¾¿² ´·¹¸¬·²¹ °±´»- ¸ ìððð ñ ¸ çððð

çððð èððð éððð êððð ëððð ìððð

Ô¿ Ê»²¿®·¿

Ë®¾¿² ´·¹¸¬·²¹ °±´»- ¸ êððð ñ ¸ ïîððð

ß´¾»®±

ß²»´´±

ËòÚòÑò

Ý®±©²

ïîððð ïïððð ïðððð çððð èððð éððð êððð

ɱ©

ß®½¸·´»¼» ØÐ

ËòÚòÑò

çððð èððð éððð êððð ëððð ìððð

Ú®¿³»É±±¼§

îì

Ý·¬§É±±¼§


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

·Î±´´ êë ͧ-¬»³

Ô¿ª·²·¿ ͧ-¬»³

Ó«´¬·É±±¼§

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

·Ì»µ¿

д¿¬»¿ ͧ-¬»³

·Î±¿¼

Ú´¿³·²·¿ ͧ-¬»³

Ü»´°¸· ØÐ

Ü»´°¸· ØÐ

ß®¹± ØÐ

ß®¹± ØÐ

ß®¹±

Ü»´±

ß®¹±

Ü»´±

ͬ®»»¬

Ó«´¬·Ð®±

îë


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³ÔÛÜ

Ñ°¬· ͳ¿®¬

̸»-» ¸·¹¸ °»®º±®³·²¹ ±°¬·½- ®»°®»-»²¬ ¬¸» ²»© þº®±²¬·»®þ ·² -¬®»»¬ ´·¹¸¬·²¹ò ½±²-«³°¬·±²ô ´±²¹ ´¿-¬·²¹ -±«®½»-ô ®»¼«½¬·±² ±º ÝÑî »³·--·±²- ¿²¼ »¨½»´´»²¬ ½¸®±³¿¬·½ §·»´¼ô ¿´´ ¿·³»¼ ¿¬ ±°¬·³·-·²¹ »²»®¹§ ½±²-«³°¬·±² ¿²¼ »½±ó-«-¬¿·²¿¾·´·¬§ò Ñ°¬· ͳ¿®¬ ½±²-·-¬- ±º ¬©± ±°¬·½ -§-¬»³- ¬¸¿¬ »²-«®» »¨½»°¬·±²¿´ ª·-«¿´

¬¸» ±¬¸»® º±® °»¼»-¬®·¿² «®¾¿² ¿®»¿ø¹´¿®» ·²¼»¨ Ùê÷ò

Û¨½´«-·ª» ¿²¼ ´·½»²-»¼ ±°¬·½ °®·²½·°´»ò Ñ«¬¼±±® ÔÛÜ- ¿®» ìðððÕ ¿²¼ ÝÎ× éðò

ß´«³·²·«³ ©·¬¸ -·´ª»® ¼»°±-·¬-ò

ÍÌ ó α¿¼ ±°¬·½¼ã ¸ã Ôã × ã

Ôñ¸ ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ É·¼¬¸ ±º ¿®»¿ ¬± ¾» ´·¬ Í°¿½·²¹ ¾»¬©»»² °±´»-

×

óçðp

çðp

«®¾¿² ¿²¼ ·²¬»®«®¾¿² ¿®»¿-

ïëð

¸

óêðp

êðp

íðð óíðp

ðp

ìëð

íðp

Ô óçðp

çðp

êðp

íðð óíðp

ðp ìëð

íðp

óçðp

çðp ïëð

óêðp

êðp

íðð óíðp

ðp

ìëð

çðp ïëð

îê

êðp

íðð óíðp

ðp ìëð

ÍÌïòî × ã ì¸ ¼ ã ïôî Ù´¿®» ײ¼»¨æ Ùì

ÍÌïÝ Ý±³º±®¬ α¿¼ ±°¬·½ º±® °»¼»-¬®·¿² «®¾¿² ¿®»¿× ã íôé¸ ¼ãï Ù´¿®» ײ¼»¨æ Ùê

íðp

óçðp

óêðp

× ã ì¸ ¼ãï Ù´¿®» ײ¼»¨æ Ùì

«®¾¿² ¿²¼ ·²¬»®«®¾¿² ¿®»¿-

ïëð óêðp

ÍÌï

íðp

ÍÌÑòèÝ Ý±³º±®¬ ±°¬·½ º±® ¾·½§½´» ´¿²»× ã ë¸ ¼ ã ðôë ñ ðôè Ù´¿®» ײ¼»¨æ Ùê


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³ÔÛÜ

ß ó ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½ ¼ ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô ã É·¼¬¸ ±º ¿®»¿ ¬± ¾» ´·¬

óî î ì

¸ ïë

ê

îðîë

¸ãé ¼ãî

è ïð

ïð

Ô

ïî

ßêð ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½ êðp

íð îì ïè

óî î

ßìëÝ Ý±³º±®¬ ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½ ìë

ì

¸ãé ¼ ã ïôê

ê è

é

ïð

ì

ÍÓ ó ͧ³³»¬®·½ ±°¬·½ ¼ ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô ã É·¼¬¸ ±º ¿®»¿ ¬± ¾» ´·¬

ïî ç

¸ãê ¼ ã ïôï

ì

Ù´¿®» ײ¼»¨æ Ùì

ê è

ê

¸

óî î

í

ïð

Ô

ÍÝ ó ݱ³º±®¬ ͧ³³»¬®·½ ±°¬·½ ¼ ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô ã É·¼¬¸ ±º ¿®»¿ ¬± ¾» ´·¬

óî î

ïí ç

ì ê

ë í ïòë ðòç

¸

¸ãé ¼ãï

è ïð

Ô

ßÔ± ó ÔÛÜ Ô±²¹·¬«¼·²¿´ ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½ ¼ã ¸ã Ôã × ã

Ôñ¸ ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ É·¼¬¸ ±º ¿®»¿ ¬± ¾» ´·¬ Í°¿½·²¹ ¾»¬©»»² °±´»-

× ¸

óçðp

çðp

óêðp óíðp

ïëð íðð ìëð êðð ðp éëð

× ã ìôê¸ ¼ ã ðôê Ù´¿®» ·²¼»¨ Ùê

êðp íðp

Ô

îé


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³ÔÛÜ

ͳ¿®¬ ´·¹¸¬ ½±²¬®±´

Ю±º·´»

Û²»®¹§ Í¿ª·²¹

б©»®

Ûºº·½·»²½§

ï íëð³ß

ͬ¿²¼¿®¼

ïðì´³ñÉ

î ìëð³ß

õïéû

ïðð´³ñÉ

í ëîë³ß

õîéû

çé´³ñÉ

ìö Ó·¼²·¹¸¬ ®»½±¹²·¬·±² íëð³ß

ͬ¿²¼¿®¼

ïðì´³ñÉ

ͳ¿®¬ ´·¹¸¬ ½±²¬®±´ ·- -«°°´·»¼

°®±¹®¿³³¿¾´»ô ·² ¬»®³- ±º ¬¸» ±² ¬¸» ¼®·ª»® ±º ¬¸» °®±¼«½¬ò ̸» ¼¿¬¿ ·²¼·½¿¬»¼ ¿®» -«¾¶»½¬ ¬± ½¸¿²¹» ¾»¬©»»² ½±¼»-ò ̱ ½±²-«´¬ ¬¸» ¼¿¬¿ ±º »ª»®§ -·²¹´» °®±¼«½¬ ¹± ¬±æ ¸¬¬°æññ½¿¬¿´±¹ò·¹«¦¦·²·ò½±³

ß ËÍÞ ·²¬»®º¿½» ·- ¿ª¿·´¿¾´» ¬± ½«-¬±³·-» ¬¸» ª¿®·±«- -¬¿²¼¿®¼ °®±º·´»-ò ̸» -±º¬©¿®» ½¿² ¾» ¼±©²´±¿¼»¼ º®±³ ¬¸» ¼±©²´±¿¼ ¿®»¿ ±º ¬¸» ·Ù«¦¦·²· ©»¾-·¬»ò

î¸

ì¸

ïððû -»´ºó´»¿®²·²¹ ·²½´«¼»- ³·¼²·¹¸¬ ®»½±¹²·¬·±²ô ¬¸¿²µ- ¬± ¿² ¿´¹±®·¬¸³ô ©¸·½¸ ®»¼«½»- °±©»®ô ¿²¼ ½±²-»¯«»²¬´§ ½±²-«³°¬·±²ô ±º ¬¸»

çðû

éðû

Í©·¬½¸ ±² °±·²¬

ððæðð

Í©·¬½¸ ±ºº °±·²¬

Ì»´»³¿²¿¹»³»²¬

ÌÓ

̸·- -§-¬»³ ¿´´±©- ¬¸» ´·¹¸¬·²¹ -§-¬»³- ¬±æ λ³±¬» ½±²¬®±´ ±º ¬¸» ±°»®¿¬·²¹ °¿®¿³»¬»®-ò ݱ³³¿²¼ -©·¬½¸ ±²ô ¿¼¶«-¬³»²¬ ¿²¼ -©·¬½¸ ±ººò д¿² ¬¸» ³¿·²¬»²¿²½»ò ̸» Ì»´»³¿²¿¹»³»²¬ô º«®¬¸»®³±®»ô ½¿² ³¿²¿¹» ´·¹¸¬·²¹ -§-¬»³¬¸®±«¹¸ ¿ ®»³±¬» ¼·¿¹²±-¬·½-ò þб©»® Í«°°´§þ ¿²¼ þÔÛÜ Ü®·ª»® ÜßÔ×þ øðóïðÊñïóïðÊ÷ ½±³°¿¬·¾´» ©·¬¸ ¬¸» -§-¬»³- ·² ¬¸» ³¿®µ»¬ ¿®» ¿ª¿·´¿¾´»ò

îè

λ³±¬» ³±²·¬±®·²¹ ½±²¬®±´ «²·¬ ±º ¬¸» »´»½¬®·½¿´ °¿²»´

ÜßÔ× ×Ðêë ·²¬»®º¿½» ·²-¬¿´´»¼ ·² ¬¸» ±°¬·½¿´ ¿--»³¾´§

ÜßÔ× ×Ðêë ·²¬»®º¿½» ·²-¬¿´´»¼ ·² ¬¸» ´·¼

Ó¿²¿¹»³»²¬ ¿²¼ ½±²¬®±´ °±·²¬ îíðÊ¿½


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³ÔÛÜ

Û²»®¹§ -¿ª·²¹ Ô·¹¸¬·²¹ ¿²¼ »²»®¹§ ½±³°¿®·-±²ô ©·¬¸ »¯«¿´ ª¿´«»-ô ¾»¬©»»² ¬¸» ²»© ÔÛÜ -¬®»»¬ ±°¬·½- ¿²¼ ¬¸±-» ©·¬¸ ¬®¿¼·¬·±²¿´ -±«®½»-ò

Ô·¹¸¬ -±«®½»

É

ÝÎ×

Õ

ÔÛÜ

íï

ëì

éî

ïìê

éð

ìððð

ØÍÌ

èí êðû

ïïé ëíû

ïéð ëéû

îéë ìéû

îð

îððð

Ø×Ì

èí êðû

ïïé ëíû

ïéð ëéû

îéë ìéû

èð

ìððð

ØÓÛ

çî êêû

ïëð êìû

îéë éìû

ó

ìë

ìððð

Ò± °¸±¬±¾·±´±¹·½¿´ ®·-µ-

η-µ ¹®±«°-

½±³°´·¿²½» ©·¬¸ ¬¸» ²»© -¬¿²¼¿®¼ ±º ¬¸» þÛ¨»³°¬ Ù®±«°þ ½¿¬»¹±®§ ø²± ¼¿²¹»®- ¼«» ¬± ·²º®¿®»¼ô ¾´«» ´·¹¸¬ ¿²¼ ËÊ ®¿¼·¿¬·±²÷ ¿²¼ ¬¸»§ ¹«¿®¿²¬»» ¬¸» ½±³°´·¿²½» ©·¬¸ ¬¸» -¿º»¬§ ®»¯«·®»³»²¬-»¬ ¾§ ¬¸» -»´º-¿³» -¬¿²¼¿®¼ò øη-µ ¹®±«° ð÷

Û¨¬®»³» ±°»®¿¬·²¹ ½±²¼·¬·±²-

°»®º»½¬´§ ·² ¿²§ »²ª·®±²³»²¬¿´ ¬»³°»®¿¬«®» ½±²¼·¬·±²ò ß² ¿½¬·ª» ½±²¬®±´ -§-¬»³ ½±²¬·²«±«-´§ ³±²·¬±®- ¬¸» ¬»³°»®¿¬«®» ¿²¼ ¿¼¶«-¬¬¸» ª±´¬¿¹» ·²¬»²-·¬§ ·² ±®¼»® ¬±

ð Û¨»³°¬ Ò± °¸±¬±¾·±´±¹·½¿´ ¸¿¦¿®¼ò

ï

î

Ô±© ®·-µ Ò± °¸±¬±¾·±´±¹·½¿´ ¸¿¦¿®¼ ·² ²±®³¿´ ±°»®¿¬·²¹ ½±²¼·¬·±²-ò

Ó±¼»®¿¬» ®·-µ ܱ»- ²±¬ °±-» ¿ ¸¿¦¿®¼ ¼«» ¬± ¿ª»®-·±² ®»-°±²-» ¬± ¾®·¹¸¬ ´·¹¸¬ ±® ¬¸»®³¿´ ¼·-½±³º±®¬ò

í Ø·¹¸ ®·-µ Ø¿¦¿®¼±«- ¿´-± º±® ³±³»²¬¿®§ »¨°±-«®»-ò

λ°´¿½»¿¾´» ÔÛÜ

̸» ·²¼·ª·¼«¿´ ³±¼«´»- ±® »ª»² ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ÔÛÜ- ½¿² ¾» ®»°´¿½»¼ ·²-¬»¿¼ ±º ¬¸» »²¬·®» ±°¬·½¿´ ¿--»³¾´§ò

¿²¼ ¬¸» ´·º» ±º ¬¸» ÔÛÜ- «²¿´¬»®»¼ò

îç


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³Ü·-½¸¿®¹» ´¿³°-

Ñ°¬·½Ì¸» »ª±´«¬·±² ±º ¬¸» ¼»-·¹² ¿²¼ ¬¸» ¸·¹¸ ¯«¿´·¬§ ±º ¬¸» ³¿¬»®·¿´- »³°´±§»¼ ·² ¬¸» ³¿²«º¿½¬«®·²¹ °®±½»-- ±º ±«® ±º ¿´´ ¬¸» -¬¿¹»- ±º °®±¼«½¬·±²ô ¿´´±© «- ¬± °®±¼«½» ·²½®»¿-·²¹´§ ¸·¹¸ °»®º±®³¿²½» ±°¬·½- ¬¸¿¬ ½±³°´§ ©·¬¸ »²»®¹§ -¿ª·²¹ °±´·½·»-ò

ÍÌ ó α¿¼ ±°¬·½ ¼ã ¸ã Ôã × ã

Ôñ¸ ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ É·¼¬¸ ±º ¿®»¿ ¬± ¾» ´·¬ Í°¿½·²¹ ¾»¬©»»² °±´»-

× ¸

óçðp

çðp

óêðp óíðp

éë ïëð îîë íðð ðp íéë

× ã íôé¸ ¼ ã ðôèë

êðp íðp

Ô

× ¸

óçðp

çðp

× ã ê¸ ¼ ã ðôê óêðp

êðp óíðp

Ô

íð

Ñ°¬·½ º±® ¾·½§½´» ´¿²»-

ðp

íðp


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³Ü·-½¸¿®¹» ´¿³°-

Ñ°¬·½ ×× ¼ã ¸ã Ôã × ã

Ôñ¸ ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ É·¼¬¸ ±º ¿®»¿ ¬± ¾» ´·¬ Í°¿½·²¹ ¾»¬©»»² °±´»-

×

óçðp

çðp

× ã íôé¸ ¼ ã ðôé

ïëð

¸

óêðp

êðp

íðð ìëð óíðp

ðp

íðp

Ô

ßÔ ó Ô±²¹·¬«¼·²¿´ ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½ ¼ã ¸ã Ôã × ã

Ôñ¸ ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ É·¼¬¸ ±º ¿®»¿ ¬± ¾» ´·¬ Í°¿½·²¹ ¾»¬©»»² °±´»-

× ¸

óçðp

çðp

óêðp ðp

óíðp

éë ïëð îîë íðð

× ã ê¸ ¼ãï

êðp íðp

Ô

ß ó ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½ ¼ ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô ã É·¼¬¸ ±º ¿®»¿ ¬± ¾» ´·¬

óî ïë ïí

¸

è ë

î ì ê

ê

¸ãé ¼ãî

è ïð

í

Ô

î

ßìë ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½ ìëp

ì ê

¸ãê ¼ ã ïôê

óî

ïç ê ïî

î

ßêð ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½ êðp

íð

è ïð

ÍÓ ó ͧ³³»¬®·½ ±°¬·½ ¼ ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô ã É·¼¬¸ ±º ¿®»¿ ¬± ¾» ´·¬

îï ïì è ê

¸

ì

óî î

¸ãê ¼ ã ïôï

ì ê è ïð

Ô

íï


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³ÔÛÜ ¿²¼ Ü·-½¸¿®¹» ´¿³°-

Ô·¹¸¬ °±´´«¬·±²

Ô·¹¸¬ °±´´«¬·±² ·- ¿² ¿´¬»®¿¬·±² ±º ¬¸» ²¿¬«®¿´ ´·¹¸¬ ´»ª»´- º±«²¼ ·² ¬¸» ²·¹¸¬ó¬·³» »²ª·®±²³»²¬ò ̸»-» -°»½·¿´ ±°¬·½- ½±³°´»¬»´§ »´·³·²¿¬» ¬¸»

Ù®¿¼«¿¬»¼ -½¿´» ¿²¼ ¾´±½µ¿¹» ±º ¬¸» ¿·³

̸» ¿¼¶«-¬¿¾·´·¬§ ±º ¬¸» ±°¬·½¿´ ¿--»³¾´§ ¿´´±© ¬¸» ¾»¿³ ¬± ¾» ¿·³»¼ ±² ¬¸» ¿®»¿ ¾»·²¹ ·´´«³·²¿¬»¼ô ©¸·´-¬ ¬¸» ¹®¿¼«¿¬»¼ -½¿´» ¿²¼ ¬¸» ¾´±½µ¿¹» »²-«®» ¬¸» °®»½·-·±² ±º ¬¸» ¿·³·²¹ °±-·¬·±² ±ª»® ¬·³»ò

íî

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³ÔÛÜ ¿²¼ Ü·-½¸¿®¹» ´¿³°-

ʱ´¬¿¹» -°·µ»-

Ѫ»®ª±´¬¿¹»- ¸¿ª» ¾»½±³» ¼«» ¬¸» °®±´·º»®¿¬·±² ±º ·²½®»¿-·²¹´§ -±°¸·-¬·½¿¬»¼ ¿²¼ -»²-·¬·ª» »´»½¬®±²·½ »¯«·°³»²¬ ·² ½·ª·´ô ½±³³»®½·¿´ ¿²¼ ·²¼«-¬®·¿´ ¿°°´·½¿¬·±²-ò ̸» °®±¬»½¬·±² ®»¯«·®»³»²¬ »³°´±§»¼ ¾§ ·Ù«¦¦·²· ·´´«³·²¿¦·±²» ¿¹¿·²-¬

ª±´¬¿¹» -°·µ»- ¿¬ ïðµÊ ¾»¬©»»² °±©»® -«°°´§ ½±²¼«½¬±®- ¿²¼ ¹®±«²¼·²¹ ·- «-»¼ ·² ¼»ª·½»- º±® ±«¬¼±±® ·²-¬¿´´¿¬·±² ©·¬¸ ³»¼·«³ »¨°±-«®»ô ¬¸«- ¿´´±©·²¹ º±® ¿² »¨½»´´»²¬ ®»´·¿¾·´·¬§ ·²¼»¨ ±º ¬¸» °®±¼«½¬ò ̸» »¨°±-«®» ´»ª»´- ¿®»

Ô±© Û¨°±-«®» ß®»¿- ©·¬¸ ´±© ´·¹¸¬·²¹ ¿½¬·ª·¬§ ±® -³¿´´ ´±¿¼ -©·¬½¸»-ò

Ñ°¬·½¿´ ¿--»³¾´§ ±°»²·²¹

ß«¬±³¿¬·½ ¼±±® ´±½µ

Ó»¼·«³ Û¨°±-«®» ß®»¿- ©·¬¸ ³»¼·«³ó ¸·¹¸ ´·¹¸¬·²¹ ¿½¬·ª·¬§

Ø·¹¸ Û¨°±-«®» ß®»¿- ©·¬¸ ¸·¹¸ ´·¹¸¬·²¹ ¿½¬·ª·¬·»- ¿²¼ »´»½¬®·½¿´ ½¸¿²¹»-ò

-©·¬½¸»-ò

Ì©·´·¹¸¬ °¸±¬±½»´´

©·¬¸ ¿ -»²-±® ©¸·½¸ -©·¬½¸»- ¬¸» ´·¹¸¬·²¹ ±² ±® ±ºº ¾¿-»¼ ±² ½¸¿²¹»¬± ¬¸» ²¿¬«®¿´ ´·¹¸¬ò

Ó¿·²¬»²¿²½»

̸» ®±«¬·²» ³¿·²¬»²¿²½» ±º ³¿²§ ¿²¼ ¯«·½µ ¬±±´óº®»» ±°»®¿¬·±²-ô ©¸·½¸ »²-«®» ¿ ½±²-·¼»®¿¾´» -¿ª·²¹ ·² ®»-±«®½»-ò

λ³±ª¿¾´» °´¿¬»

íí


íì


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ô¿ Ê»²¿®·¿ ¼»-·¹² Ó·½¸»´» Ü» Ô«½½¸·

çððð

̸» п´¿½» ±º Ê»²¿®·¿ ó ̱®·²±ô ׬¿´§ ß®½¸·¬»½¬«®¿´ °®±¶»½¬æ ¿®½¸ò Ó·½¸»´» Ü» Ô«½½¸· ó 豬±æ п±´± Ý¿®´·²·

íë


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ô¿ Ê»²¿®·¿

ðí

Ú»¿¬«®»-

º±® «-» ©·¬¸ ÔÛÜ ´¿³°-ò

·²-·¼» ¬¸» °®±¼«½¬ò

¿²¼ °±´»ò

éð ³·½®±² ¸±¬ ¹¿´ª¿²·¦»¼ -¬»»´ò ׬ ¸¿- ¿ ¬»¨¬«®·¦»¼ ¿½®§´·½ °±©¼»® ½±¿¬·²¹ -«®º¿½» º·²·-¸ ¿²¼ º´«-¸ ´·¼

½±ª»® ·² °¿·²¬»¼ º·¾®»¹´¿--å ±°¬·½¿´ ¿--»³¾´§ -»½«®»¼ ¬± ¬¸» °±´» ©·¬¸ °¿·²¬»¼ -¬»»´ ¬«¾«´¿® -»½¬·±²-ò ²»«¬®¿´ ©¸·¬» ³±²±½¸®±³¿¬·½ ÔÛܺ±® ¹»²»®¿´ ´·¹¸¬·²¹ò

×Ðêé ø×Ðêì ½±³°±²»²¬ó¸±´¼·²¹ ¾±¨÷ ×Õðé

¿²½¸±®·²¹ °´¿¬»ò ̸» °±´» ·- º·¬¬»¼ ©·¬¸ ¿² ·²¬»®²¿´ ¹®±«²¼·²¹ -§-¬»³ô ¹®±«²¼·²¹ ´«¹ô ·²-»®¬ ¿²¼ -½®»©ò

Ñ°¬·½¿´ -§-¬»³ ̸» ±°¬·½¿´ ¿--»³¾´§ ½±²-·-¬±º ¬¸®»» ´·¹¸¬ »³·--·±² -»½¬±®- ¬¸¿¬ô ¬¸¿²µ- ¬± ¬¸» ½±³¾·²¿¬·±² ±º ±°¬·½¿²¼ -°±¬- ¿²¼ ³»¼·«³ô »²-«®» º±® °®»½·-» ´·¹¸¬·²¹ -±´«¬·±²-ò ̸» ´·¹¸¬ ¼·-¬®·¾«¬·±² ½¿² ¾» ½«-¬±³·-»¼ô ±² ®»¯«»-¬ô ¾¿-»¼ ±² ¬¸» ·²-¬¿´´¿¬·±² ®»¯«·®»³»²¬-ò

Í ó Í°±¬

ìî ÔÛÜ ²»«¬®¿´ ©¸·¬»

Ó ó Ó»¼·«³

èè ÔÛÜ ²»«¬®¿´ ©¸·¬»

̸» ¼·ºº»®»²¬ ·²½´·²¿¬·±² ±º ¬¸» °®±¶»½¬±®-ô ¿²¼ ¬¸»®»º±®» ±º ¬¸» «²·º±®³ ¿²¼ ¸±³±¹»²±«- ´·¹¸¬·²¹ò

íê


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ô¿ Ê»²¿®·¿

-§³³»¬®·½¿´ ¿²¼ ¿-§³³»¬®·½¿´ô ¿- ©»´´ ¿- ´·¹¸¬·²¹ °®»½·-·±²ò

ß-§³³»¬®·½¿´ ´·¹¸¬ ¼·-¬®·¾«¬·±²

îð

ç³

ïð

ë

Ô«¨

ìð³

ͧ³³»¬®·½¿´ ´·¹¸¬ ¼·-¬®·¾«¬·±²

îð

ìð³

´·¹¸¬ -±«®½»

ïð

ë Ô«¨

ìð³

É

Ô³

±°¬·½

½±¼»

( ïìïï

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬» ïìð É ïîèìð ìíè É îçêíð

ß ÍÓ

ßÆéð ßÛÞð

ݱ³°´»¬» ±º °±´» ©·¬¸ °´¿¬»

ݱ´±«®-

ïë ÙÎÛÇ

íé


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ô¿ Ê»²¿®·¿

̸» п´¿½» ±º Ê»²¿®·¿ Ü» Ô«½½¸· ©¿- ½±³³·--·±²»¼ ¬± ¼»-·¹² ¿ ²»© «®¾¿² ´·¹¸¬·²¹ п´¿½» ±º Ê»²¿®·¿ ¿²¼ ·¬- ®»½»²¬´§ ®»-¬±®»¼ ³¿¶»-¬·½ ¹¿®¼»²-ò ̸·- -°»½·¿´ °®±¶»½¬ º±® ¿ -°»½·¿´ ¬§°·½¿´ -·¬«¿¬·±² ±º ׬¿´·¿² ½·¬·»-ò ·² Ê»²¿®·¿ «-»- ¿ ½®±©² ±º ¿·³»¼ ½¿-¬ ·®±² ÔÛÜ-ô ¬¸¿¬ ·´´«³·²¿¬» ¬¸» ©¸±´» ¿®»¿ ±º ¬¸» -¯«¿®»ò Ó·½¸»´» Ü» Ô«½½¸·æ •Ûª»®§ ÔÛÜ ¸¿¾»»² °±-·¬·±²»¼ ±² ¬¸» ½®±©² ©·¬¸ ¿ °®»½·-» ¿²¼ ½¿´½«´¿¬»¼ ´¿§±«¬ ¿²¼ ɸ»² ©» ®»¿´·-»¼ ¬¸¿¬ ©» ¼·¼²Ž¬ ²»»¼ ¬± ½±ª»® ¬¸» »²¬·®» ½®±©² ©·¬¸ ÔÛÜ-ô ©» -·³°´§ ¼»½·¼»¼ ¬¸¿¬ ©» ©±«´¼²Ž¬ °«¬ ¬¸»³ ©¸»®» ¬¸»§ ©»®»²Ž¬ ²»»¼»¼Œò

̸» п´¿½» ±º Ê»²¿®·¿ ó ̱®·²±ô ׬¿´§ íè

ß®½¸·¬»½¬«®¿´ °®±¶»½¬æ ¿®½¸ò Ó·½¸»´» Ü» Ô«½½¸· ó 豬±æ п±´± Ý¿®´·²·


íç


รฌรฐ


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ß´¾»®± Ü»-·¹² Û²¦± Û«-»¾·

̸» Ê»²·½» Þ·»²²¿´»ô ׬¿´·¿² °¿ª·´·±² ó Ê»²·½»ô ׬¿´§ ß®½¸·¬»½¬«®¿´ °®±¶»½¬æ Ô«½¿ Æ»ª· ó 豬±æ ͬ»º¿²± Ó·´»¬±

ìï


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ß´¾»®±

ðí

Ú»¿¬«®»-

º±® «-» ©·¬¸ ÔÛÜ-ò ¿ °±´» ¿²¼ ¿®³ø¾®¿²½¸»-÷ ¸±«-·²¹ ¬¸» ÔÛÜ-ò

ÔÛÜ- ·² -¬¿·²´»-- -¬»»´ ¬«¾«´¿® -»½¬·±²- ¿²¼ °¿·²¬»¼ ©¸·¬»ò

·²-»®¬»¼ ·² ¬¸» ´·¼ò »¨¬»®²¿´ ¹®±«²¼·²¹ -§-¬»³ò

øîêð¨îêð ³³÷ò

í³¬ãîð ´«¨

̸» ²«³¾»® ±º ¾®¿²½¸»- ¬¸¿¬ °®±¼«½» ¾» ½«-¬±³·-»¼ò

´·¹¸¬ -±«®½»

É

Ô³

±°¬·½

½±¼»

ݱ³°´»¬» ©·¬¸ -«²µ °±´» É¿®³ ©¸·¬» ïíí É îçëð

ÍÓ

ßÜÎð

ÍÓ

ßÜÎî

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬» ïíí É íïèð

ݱ³°´»¬» ±º °±´» ©·¬¸ °´¿¬» É¿®³ ©¸·¬» ïíí É îçëð

ÍÓ

ßÜÎï

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬» ïíí É íïèð

ÍÓ

ßÜÎí

îèðð

ݱ´±«®ß´¾»®± 豬±æ ͬ»º¿²± Ó·´»¬±

ðï ÉØ×ÌÛ

ìî


ìí


ìì


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ß²»´´± Ü»-·¹² Ó¿®½ ß«®»´

ííìð

ß®½¸·¬»½¬«®¿´ °®±¶»½¬æ ¿®½¸ò Ó¿®½ ß«®»´

ìë


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ß²»´´±

Ú»¿¬«®»-

Ñ°¬·½¿´ -§-¬»³

ìê

ðí


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ß²»´´±

ÍÓ ó ͧ³³»¬®·½ ±°¬·½

ÔÛÜ

óî î

¸

í

îð ïð

ì ê

ܱ©² ´·¹¸¬ ¸ãí

è ïð

Ô

¼ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô ã É·¼¬¸ ±º ¿®»¿ ¬± ¾» ´·¬

´·¹¸¬ -±«®½»

É

Ô³

±°¬·½

½±¼»

( çðð

ܱ©² ´·¹¸¬ É¿®³ ©¸·¬» ëï É îêîð

ÍÓ

ßÞÜí

ÍÓ

ßÞÓí

Ë°ñ¼±©² ´·¹¸¬ É¿®³ ©¸·¬» ëé É îçîð ݱ³°´»¬» ±º °±´» ©·¬¸ °´¿¬»

ݱ´±«®-

éð ßÒÌØÎßÝ×ÌÛ ÙÎÛÇ

ìé


ìè


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ËòÚòÑò ¼»-·¹² з¿²± ¼»-·¹²

èððð

êððð

ìððð

ìç


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ËòÚòÑò

ðí

Ú»¿¬«®»-

º±® «-» ©·¬¸ ÔÛÜ-ò

×Ðêê ×Õðè

¬¸¿¬ ½´±-»- ¬¸» ÔÛÜ ½±³°¿®¬³»²¬ ©·¬¸ -½®»©-ò

»²¼·²¹ °¿®¬- ©·¬¸ ¼·¿³»¬»®¼·-¬®·¾«¬·±²¿--»³¾´§å -±¼·«³ó½¿´½·«³ -»¿´·²¹ ·² -¬¿·²´»-- -¬»»´ò °±´§½¿®¾±²¿¬» º±® ª»®-·±²- ©·¬¸ ÍÝ ±°¬·½ô -·´·½±²»¼ ¬± º®¿³»

±² ®»¯«»-¬ ª»®-·±²-æ

Ê»®-·±²-

´·¹¸¬·²¹ ±°¬·½- ¬¸¿¬ »²-«®» »¨½»°¬·±²¿´ øÙ´¿®» ·²¼»¨ Ùì÷ ¿²¼ º±® °»¼»-¬®·¿² «®¾¿² ¿®»¿- øÙ´¿®» ·²¼»¨ Ùê÷ò

α¿¼ñß-§³³»¬®·½ ±°¬·½

ݱ³º±®¬ ͧ³³»¬®·½ ±°¬·½

Ó¿¨·³«³ ´«³·²±«- ·²¬»²-·¬§ ·² ½¼ñÕ´³ ½´¿--

éðp ó

çðp

Ùî

ó

íð

Ùí

ó

îð

Ùì

ëðð

ïðð

ïð

Ùê

íëð

ïðð

ð

Ù´¿®» ײ¼»¨ ¬¿¾´»

ëð

èðp îðð


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ËòÚòÑò

α¿¼ ¿²¼ ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½ ̸»-» ª»®-·±²- ¿®» °®±ª·¼»¼ ©·¬¸ Ñ°¬· ͳ¿®¬ô ¬¸» ´¿-¬ó¹»²»®¿¬·±² -¬®»»¬ ±°¬·½´±© ½±²-«³°¬·±²ô Ýðî ®»¼«½¬·±² ¿²¼ »¨½»´´»²¬ ½¸®±³¿¬·½ ®»²¼»®·²¹ò ìîí

î¸

ì¸

ͳ¿®¬ Ô·¹¸¬ ݱ²¬®±´

´»ª»´- ¿²¼ ¼·ºº»®»²¬ °±©»®-ò

º±® »¨¿³°´»ô ³·¼²·¹¸¬ ®»½±¹²·¬·±² ±® ¼»½®»¿-·²¹ ¬¸» ±«¬°«¬ ´«³»² ´»ª»´-

Í©·¬½¸ ±² °±·²¬

ððæðð

Í©·¬½¸ ±ºº °±·²¬

©·¬¸ ³·¼²·¹¸¬ ®»½±¹²·¬·±²

ëï


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ËòÚòÑò

ݱ³º±®¬ ͧ³³»¬®·½ ±°¬·½ ̸·- ±°¬·½ô ¼»-·¹²»¼ º±® °»¼»-¬®·¿² ¿®»¿- øÙ´¿®» ·²¼»¨ Ùê÷ô ½±²¬®·¾«¬»- ¬± ½®»¿¬·²¹ ¿ ½±³º±®¬¿¾´» »²ª·®±²³»²¬ ©·¬¸ þ-±º¬þ ´·¹¸¬ -·³·´¿® ¬± ¬¸» »ºº»½¬ ¿½¸·»ª»¼ ©·¬¸ ·²¼·®»½¬ ´·¹¸¬·²¹ò ìîí

êíì

î¸

è¸

î¸

ê¸

î¸

ì¸

ͳ¿®¬ Ô·¹¸¬ ݱ²¬®±´ ̸» ¼®·ª»® ¿´´±©- ¬¸» «-» ±º ì ¼·ºº»®»²¬ ´»ª»´- ¿²¼ ì ¼·ºº»®»²¬ °±©»®-ò ª¿®·¿¾´» ®»¼«½¬·±² ¿²¼ ³·¼²·¹¸¬ ®»½±¹²·¬·±²

®»¼«½¬·±² ¿²¼ ³·¼²·¹¸¬ ®»½±¹²·¬·±²

®»¼«½¬·±² ¿²¼ ³·¼²·¹¸¬ ®»½±¹²·¬·±²

º±® »¨¿³°´»ô ³·¼²·¹¸¬ ®»½±¹²·¬·±² ±® ¼»½®»¿-·²¹ ¬¸» ±«¬°«¬ ´«³»² ´»ª»´Í©·¬½¸ ±² °±·²¬

ëî

ððæðð

Í©·¬½¸ ±ºº °±·²¬


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ËòÚòÑò

ÍÌ ó ÔÛÜ Î±¿¼ ±°¬·½-

×

ÔÛÜ

óçðp

çðp

«®¾¿² ¿²¼ ·²¬»®«®¾¿² ¿®»¿-

ïëð

¸

óêðp óíðp

Ô

ÔÛÜ

êðp

íðð ðp ìëð

çðp

Ôñ¸ ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ É·¼¬¸ ±º ¿®»¿ ¬± ¾» ´·¬ Í°¿½·²¹ ¾»¬©»»² °±´»-

óíðp

ÔÛÜ

êðp

íðð ðp ìëð

çðp

êðp

íðð ðp ìëð

ÍÌïÝ Ý±³º±®¬ α¿¼ ±°¬·½ º±® °»¼»-¬®·¿² «®¾¿² ¿®»¿× ã íôé¸

ïëð

óíðp

× ã ì¸ Ù´¿®» ײ¼»¨æ Ùì

íðp

óçðp

óêðp

ÍÌïòî «®¾¿² ¿²¼ ·²¬»®«®¾¿² ¿®»¿-

ïëð

¼ã ¸ã Ôã × ã

× ã ì¸ Ù´¿®» ײ¼»¨æ Ùì

íðp

óçðp

óêðp

ÍÌï

Ù´¿®» ײ¼»¨æ Ùê íðp

ß ó ÔÛÜ ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½-

ÔÛÜ

ìëôèÉö

óî î ì

¸

ïðïî

ïë

ê

ßêð ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½ êðp ¸ãé ¼ãî

è

é ë

Ô

ÔÛÜ

ìëôèÉö ïí ç ë

ßìëÝ

î ì

¸ãé

ê

í ïòë ðòç

¼ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô ã É·¼¬¸ ±º ¿®»¿ ¬± ¾» ´·¬

óî

è ïð

ÍÝ ó ݱ³º±®¬ ͧ³³»¬®·½ ±°¬·½

ÔÛÜ

íéôíÉö ¤ êðôíÉ

óî ïí ç ë

¸

Ô

í ïòë ðòç

¸ãé

î ì ê

Ù´¿®» ײ¼»¨ Ùê

è ïð

б©»®- ®»º»® ¬± ¬¸» ²»«¬®¿´ ©¸·¬» ½±´±«® ¬»³°»®¿¬«®»ò ö É¿¬¬¿¹» ®»º»®- ¬± ·-±´«¨ ®»°®»-»²¬»¼

¼ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô ã É·¼¬¸ ±º ¿®»¿ ¬± ¾» ´·¬

ëí


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ËòÚòÑò

ͧ-¬»³ ½±³°±-·¬·±²

-·²¹´» ·²-¬¿´´¿¬·±²

¼±«¾´» ·²-¬¿´´¿¬·±²

¼±«¾´» ·²-¬¿´´¿¬·±²

-·²¹´» ·²-¬¿´´¿¬·±²

·²¬»®³»¼·¿¬» ·²-¬¿´´¿¬·±²

ëì

·²¬»®³»¼·¿¬» ·²-¬¿´´¿¬·±²


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ËòÚòÑò

-·²¹´» ·²-¬¿´´¿¬·±² ø¸±®·¦±²¬¿´ ¿®³÷

¼±«¾´» ·²-¬¿´´¿¬·±² ø¸±®·¦±²¬¿´ ¿®³÷

-·²¹´» ·²-¬¿´´¿¬·±² ø¬®¿²-ª»®-¿´ ¿®³÷

¼±«¾´» ·²-¬¿´´¿¬·±² ø¬®¿²-ª»®-¿´ ¿®³÷

º±® ·²-¬¿´´·²¹ î ¿--»³¾´·»ø±²´§ º±® -³¿´´ ¾±¼§ ìîí÷ò

¼±«¾´» ·²-¬¿´´¿¬·±²

©¿´´ ·²-¬¿´´¿¬·±² ¿®³

ß¼¿°¬±®- ¿®» ¿ª¿·´¿¾´» ¬± ·²-¬¿´´ ¬¸» ¿®³- ±² »ª»®§ ¬§°» ±º °±´»æ

ëë


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ËòÚòÑò

´·¹¸¬ -±«®½»

É

Ô³

±°¬·½

½±¼»

´·¹¸¬ -±«®½»

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬»

ìîí

É

Ô³

±°¬·½

½±¼»

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬» ÞÔðí ÞÔðë

êð É ìðéð

ÍÝ

ÞÔïç

É¿®³ ©¸·¬» êð É íéèð

ÍÝ

ÞÔïè

íé É îíîð íï É íïèð

ÍÝ ÍÌï

ìð É ìðéð ìð É ìïîð íï É íðíð

ÍÌï ÞÔðé ÍÌïòî ÞÔðç ÍÌïÝ ÞÔïí

ìê É ìëìð ìê É ìéèð

ÍÌïÝ ßêð

ÞÔïë ÞÔïï

½±¼ò

ìê É ìíðð

ßìëÝ

ÞÔïé

ÞÆÌç ½±´±«® ðì ¾´¿½µ ݱ³°´»¬» ©·¬¸ ½¿¾´» ¿²¼ ¾¿¬¬»®§

É¿®³ ©¸·¬» íé É îïëð

ÍÝ

ÞÔðî

íï É îìêð ìð É íïëð

ÍÌï ÍÌï

ÞÔðì ÞÔðê

ìð É íïèð íï É îíìð ìê É íëïð

ÍÌïòî ÞÔðè ÍÌïÝ ÞÔïî ÍÌïÝ ÞÔïì ßêð ÞÔïð ßìëÝ ÞÔïê

ìê É íêçð ìê É ííîð

êíì

̸» ±«¬°«¬ ´«³»² ¿²¼ °±©»® ª¿´«» ±º ¬¸» -§-¬»³- ®»º»® ¬± ¬¸» Ю±º·´»- ©·¬¸ ¬¸» ¹®»¿¬»-¬ ±º ±¬¸»® °®±º·´»- ½¿² ¾» ½±²-«´¬»¼ ·² ¬¸» ±²´·²» ½¿¬¿´±¹«»æ •¸¬¬°æññ½¿¬¿´±¹ò·¹«¦¦·²·ò½±³Œ

½±¼ò

ÞÆÌç ½±´±«® ðì ¾´¿½µ ݱ³°´»¬» ©·¬¸ ½¿¾´» ¿²¼ ¾¿¬¬»®§

·²-¬¿´´¿¬·±² ©·¬¸ ¿®³-

¸±®·¦±²¬¿´ ¿®³ º±® ·²-¬¿´´·²¹ ï ¿--»³¾´§

´»²¹¬¸

( °±´»

íçè

éê

½±¼»

ÞÆÐí

( °±´» ½±«²¬»® º´¿²¹»

éê

ÞÆÐë

êïêï êïêî

º±® -³¿´´ ±°¬·½¿´ ¿--»³¾´§

éê

½±¼»

ÞÆÏî

ÞÆÐì ̱ ¾» ±®¼»®»¼ ¬± -»½«®» ¬¸» ¿®³ ¬± ¬¸» °±´»ò Ò±¬ ®»¯«·®»¼ ©¸»² ·²-¬¿´´·²¹ ¬©± ±°°±-·¬» ¿®³-ò

ÞÆÐê ÞÆÐé

Ý

º±® ´¿®¹» ±°¬·½¿´ ¿--»³¾´§ ̸» ½±«²¬»® º´¿²¹» ³«-¬ ¾» ±®¼»®»¼ô ¬± -»½«®» ¬¸» ¿®³ ¬± ¬¸» °±´»ò Ý

¸±®·¦±²¬¿´ ¿®³ º±® ·²-¬¿´´·²¹ î ¿--»³¾´·»-

èìð

ÞÆËë

ß¼¿°¬±® º±® º´¿²¹»

êð øéê÷

ÞÆÏí êïêí êïêì

º±® -³¿´´ ±°¬·½¿´ ¿--»³¾´§

ÞÆÐè ÞÆÐç º±® ´¿®¹» ±°¬·½¿´ ¿--»³¾´§ ̸» ½±«²¬»® º´¿²¹» ³«-¬ ¾» ±®¼»®»¼ô ¬± -»½«®» ¬¸» ¿®³ ¬± ¬¸» °±´»ò

Ý

Ý

¬®¿²-ª»®-¿´ ¿®³ º±® ·²-¬¿´´·²¹ î ¿--»³¾´·»-

ÞÆËê ÞÆÏð ÞÆÏï º±® ´¿®¹» ±°¬·½¿´ ¿--»³¾´§ ̸» ½±«²¬»® º´¿²¹» ³«-¬ ¾» ±®¼»®»¼ô ¬± -»½«®» ¬¸» ¿®³ ¬± ¬¸» °±´»ò Ý

ëê

©¿´´ ¿¬¬¿½¸³»²¬

º±® -³¿´´ ±°¬·½¿´ ¿--»³¾´§

º±® -³¿´´ ±°¬·½¿´ ¿--»³¾´§ Ý

ÞÆÉì


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ËòÚòÑò

½§´·²¼®·½¿´ °±´»- º±® ï ±°¬·½¿´ ¿--»³¾´§

¾«®·»¼

¸ ±ººó¹®±«²¼

( °±´»

ìððð

éê

½§´·²¼®·½¿´ °±´»- º±® ½±³°±-·¬·±²- ±º î ±°¬·½¿´ ¿--»³¾´·»( -¸¿²µ

êððð

éê

êððð êððð éððð

éê éê

ìððð

¸ ±ººó¹®±«²¼

( °±´»

½±¼»

êððð

ïëìî

ïîðë ïëïè

êððð éððð

ïëêï ïëìí

ïëëê ïëîì ïëëè

éððð

ïëêî

êððð éððð

ïëçé ïëçè

¾«®·»¼

ïëïç ïëîè

éððð éððð ©·¬¸ °´¿¬»

½±¼»

ïîéï

éê

êððð

ïîéî ïíìì

©·¬¸ °´¿¬»

ïëîï ïëîî

éððð

¿½½»--±®§ º±® °±´»- ©·¬¸ -¸¿²µ

½§´·²¼®·½¿´ °±´»- º±® ½±³°±-·¬·±²- ±º ì ±°¬·½¿´ ¿--»³¾´·»( °±´»

¸ ±ººó¹®±«²¼

½±¼»

ÞÆÓê ÞÆÓé

»²¼ ½¿°

¾«®·»¼

( °±´»

½±¼»

èððð èððð

ïëìì ïëêë

çððð

ïëìë ïëìê ïëëî

©·¬¸ °´¿¬»

èððð çððð

ïëçç ïëìé ïëìè ïëëì

Ѳ´§ -³¿´´ ±°¬·½¿´ ¿--»³¾´·»- ³«-¬ ¾» ·²-¬¿´´»¼ ±² °±´»©·¬¸ ¿ ¼·¿³»¬»® ±º ( éêò Ѳ´§ ´¿®¹» ±°¬·½¿´ ¿--»³¾´·»Ì¸» ¬»½¸²·½¿´ -°»½·º·½¿¬·±²- ±º ¬¸» °±´»- ¿®» °®»-»²¬»¼

ݱ´±«®-

Þë ÙÎÛÇñ ÉØ×ÌÛ

ëé


ëè


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ý®±©²

λ¼ ܱ¬ Ü»-·¹² ß©¿®¼

¼»-·¹² Ó·½¸»´» Ü» Ô«½½¸·

α¿¼ ñ ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½

ͧ³³»¬®·½ ±°¬·½

çððð

éððð

Ô¿²¼¯«¿®¬ô «®¾¿² ´·¹¸¬·²¹ ó Ô¿²¼¯«¿®¬ô Í©·¬¦»®´¿²¼ 豬±æ п±´± Ý¿®´·²·

ëç


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ý®±©²

ðí

Ú»¿¬«®»-

±² ®»¯«»-¬ ª»®-·±²-æ

ß«¬±³¿¬·½ ¼±±® ´±½µ

êð


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ý®±©²

Ô·¹¸¬ ©·¬¸±«¬ -¸¿¼»Ê»®-·±²- ©·¬¸ -§³³»¬®·½¿´ ±°¬·½ ´¿³°- ¸¿ª» ¿² ±°¬·½ ©¸·½¸ ·²½´«¼»-

»³·¬¬»¼ ¾§ ¬¸» ´¿³° ¿²¼ ¼·®»½¬- ·¬ ¬±©¿®¼- ¬¸» -¸¿¼±© ¦±²»- ±² ¬¸» ¹®±«²¼ ½®»¿¬»¼ ¾§ ¬¸» ¿®³-ò

Ñ°¬· ͳ¿®¬ ó ÔÛÜ ª»®-·±²

Ó¿¨·³«³ ´«³·²±«- ·²¬»²-·¬§ ·² ½¼ñÕ´³

´·¹¸¬·²¹ ±°¬·½- ¬¸¿¬ »²-«®» »¨½»°¬·±²¿´

½´¿--

éðp

øÙ´¿®» ·²¼»¨ Ùì÷ ¿²¼ º±® °»¼»-¬®·¿² «®¾¿² ¿®»¿- øÙ´¿®» ·²¼»¨ Ùê÷ò

ó

èðp

çðp

îðð

Ùî

ó

íð

Ùí

ó

îð

Ùì

ëðð

ïðð

ïð

Ùê

íëð

ïðð

ð

Ù´¿®» ײ¼»¨ ¬¿¾´»

ͳ¿®¬ Ô·¹¸¬ ݱ²¬®±´ ó ÔÛÜ ª»®-·±² î¸

ì¸

´»ª»´- ¿²¼ ¼·ºº»®»²¬ °±©»®-ò

º±® »¨¿³°´»ô ³·¼²·¹¸¬ ®»½±¹²·¬·±² ±® ¼»½®»¿-·²¹ ¬¸» ±«¬°«¬ ´«³»²

Í©·¬½¸ ±² °±·²¬

ððæðð

Í©·¬½¸ ±ºº °±·²¬

©·¬¸ ³·¼²·¹¸¬ ®»½±¹²·¬·±²

êï


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ý®±©²

ÍÌ ó α¿¼ ±°¬·½-

×

ÔÛÜ

óçðp

çðp

«®¾¿² ¿²¼ ·²¬»®«®¾¿² ¿®»¿-

ïëð

¸

óêðp óíðp

Ô

ÔÛÜ

êðp

íðð ðp

ìëð

çðp

Ôñ¸ ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ É·¼¬¸ ±º ¿®»¿ ¬± ¾» ´·¬ Í°¿½·²¹ ¾»¬©»»² °±´»-

ÔÛÜ

êðÉ

êðp

íðð ðp ìëð

óíðp

çðp

ØÍÌ Ø×ÌóÝÛ

ìëð

Ù´¿®» ײ¼»¨æ Ùê íðp

óçðp

ÛîéñÛìð

Ø×ÌóÝÛ

êðp

íðð ðp

çðp

óíðp

ëð ïðð ïëð îðð ðp îëð

óíðp

éë ïëð îîë íðð íéë ìëð ðp ëîë

óêðp

êðÉ ¤ çðÉ

× ã íôé¸

êðp íðp

óçðp

çðp

óêðp

ÍÌïÝ Ý±³º±®¬ α¿¼ ±°¬·½ º±® °»¼»-¬®·¿² «®¾¿² ¿®»¿× ã íôé¸

ïëð

óíðp

× ã ì¸ Ù´¿®» ײ¼»¨æ Ùì

íðp

óçðp

óêðp

ÍÌïòî «®¾¿² ¿²¼ ·²¬»®«®¾¿² ¿®»¿-

ïëð

¼ã ¸ã Ôã ×ã

× ã ì¸ Ù´¿®» ײ¼»¨æ Ùì

íðp

óçðp

óêðp

ÍÌï

× ã íôé¸

êðp íðp

ÍÓ ó ͧ³³»¬®·½ ±°¬·½

ÔÛÜ

êðÉö

óî î

ïî

ì ê

ç ê

¸

¸ãé ¼ãî

è

í

ïð

Ô

ØÍÌ Ø×ÌóÝÛ

îëðÉö

óî

Ûìð

¼ã Ôñ¸ ¸ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ôã É·¼¬¸ ±º ¿®»¿ ¬± ¾» ´·¬

îí ïè

Ø×ÌóÝÛ

¸ãè

î íî

ìë

éï

ïïé

ì ê è ïð

êðÉö ¤ çðÉ

óî îè ïç ïî ë

ì

è

ê

¸ãê

î ê è ïð

ØÍÛ Ø×ÛóÝÛ

éðÉö

óî

ÛîéñÛìð é í

ïð

ïê

îî

ì

óî ïê ïî è

ö É¿¬¬¿¹» ®»º»®- ¬± ·-±´«¨ ®»°®»-»²¬»¼

êî

ê è ïð

Ø×ÌóÝÛ

í

ì

¸ãé

î ì

ë

î ì ê è ïð

¸ãé


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ý®±©²

ß ó ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½-

ÔÛÜ

éêÉö ïë

îë îð

ïð

¸

óî î

ßêð ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½ êðp

ì

¸ãé ¼ãî

ê è

ë

ïð

Ô

ÔÛÜ

éêÉö

íë îë ïë ïð

ßìëÝ

ì

¸ãé

ê è

ë

¼ã Ôñ¸ ¸ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ôã É·¼¬¸ ±º ¿®»¿ ¬± ¾» ´·¬

óî î

ïð

ØÍÌ Ø×ÌóÝÛ

îëðÉö ïïï èî

Ûìð

óî î

¸ãè ¼ãî

ì

ëì íé

ê è

îí ïë

ïð

Ø×ÌóÜÛ Ø×ÌóÜÛóÝÛ ØÍÌóÜÛ

éðÉö

óî îê ïé

Ψéì

Ø×ÌóÝÛ

ë

ïï

é

î ì ê è ïð

îëðÉö

óî ëî ìí

î

¸ãê ¼ãî

ì ê

îé ç

¸ãê ¼ãî

ïç ïì

è ïð

Ø×ÌóÝÛ

êðÉö ¤ çðÉ

óî î

¸ãê ¼ãî

ì

í

ç ëê

ïì

ïé

ê è ïð

ö É¿¬¬¿¹» ®»º»®- ¬± ·-±´«¨ ®»°®»-»²¬»¼

Û ó Û´´·°¬·½¿´ ±°¬·½

ÔÛÜ

íïôîÉö

ïë ç ê

¸

í

óî î

¸ãê

ì ê è ïð

Ô

¼ã Ôñ¸ ¸ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ôã É·¼¬¸ ±º ¿®»¿ ¬± ¾» ´·¬

êí


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ý®±©²

´·¹¸¬ -±«®½»

É

Ô³

±°¬·½

½±¼»

´·¹¸¬ -±«®½»

ß-§³³»¬®·½¿´ ±°¬·½¿´ ¿--»³¾´§ Ò»«¬®¿´ ©¸·¬» íï É íïèð

ÍÌï

ëì É ëéðð êí É êëçð êð É êðëð

ÍÌï ÞÓîè ÍÌïòî ÞÓîç ÍÌïÝ ÞÓíð

éê É éçëè éê É éïêê

ßêð ÞÓíï ßìëÝ ÞÓíî

ÞÓîé

Ø×ÌóÝÛ øÙïî÷ ( êêì

Ø×ÌóÝÛ øÛîéñÛìð÷

Ø×ÌóÝÛ øÐÙÆïî÷

Ø×ÌóÜÛóÝÛ øΨé-÷

ëð É éð É

ÍÌ ÍÌ

ÞÙëì ÞÙëë

ØÍÌ

ïðð É ïëð É îëð É

ÍÌ ÍÌ ÍÌ

ÞÙëê ÞÙëé

Ø×ÌóÝÛ

îëð É

ß

ÞÙëè ÞÙêè

êð É çð É êð É

ÍÌ ÍÌ ß

ÞÙëç ÞÙêð ÞÙêç

çð É

ß

ÞÙéð

éð É

ß

ÞÙêë

ïëð É

ß

ÞÙêê

îëð É

ß

ÞÙêé

̸» ±«¬°«¬ ´«³»² ¿²¼ °±©»® ª¿´«» ±º ¬¸» -§-¬»³- ®»º»® ¬± ¬¸» Ю±º·´»- ©·¬¸ ¬¸» ¹®»¿¬»-¬ ´·¹¸¬ »ºº·½·»²½§ øЮ±º·´» ï ¿²¼ ì÷ò ̸» ª¿´«»±º ±¬¸»® °®±º·´»- ½¿² ¾» ½±²-«´¬»¼ ·² ¬¸» ±²´·²» ½¿¬¿´±¹«»æ •¸¬¬°æññ½¿¬¿´±¹ò·¹«¦¦·²·ò½±³Œ

¿½½»--±®·»-

½±¼»

²± º±® ÔÛÜ ½±´±«® îì ½´»¿® ¬®¿²-°¿®»²¬

êì

Û

ÞÓíì

êð É ëéíð

ÍÓ

ÞÓíí

éð É

ÍÓ

ÞÙéï

ïðð É ïëð É îëðÉ

ÍÓ ÍÓ ÍÓ

ÞÙéî ÞÙéí ÞÙéì

îëðÉ

ÍÓ

ÞÙéëö

Ø×ÌóÝÛ

Û´»½¬®±²·½ êð É

ÍÓ

ÞÙéè

çðÉ

ÍÓ

ÞÙéç

ØÍÛ øÛîéñÛìð÷

éð É ïðð É

ÍÓ ÍÓ

ÞÙéê

ïëð É

ÍÓ

Ø×ÛóÝÛ

ÞÙçë ÞÙéé

øÛîéñÛìð÷

ö ̸» «-» ±º ¬¸» ¿½½»--±®§ ·- ®»½±³³»²¼»¼ º±® ª»®-·±²- ©·¬¸ Ø×ÌóÝÛ ´¿³°

øÙïî÷

êïëí

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬» íï É íðíð

øÛìð÷

Û´»½¬®±²·½

øΨé-÷

Ù´¿-- º±® ª·-«¿´ ½±³º±®¬ (ãíéé

½±¼»

øÛìð÷

øÐÙÆïî÷

ØÍÌóÜÛ

Ø×ÌóÝÛ

±°¬·½

É¿®³ ©¸·¬» ª»®-·±²- ¿ª¿·´¿¾´» ±² ®»¯«»-¬

É¿®³ ©¸·¬» ª»®-·±²- ¿ª¿·´¿¾´» ±² ®»¯«»-¬ øÛîéñÛìð÷

Ô³

ͧ³³»¬®·½¿´ ±°¬·½¿´ ¿--»³¾´§

( êêì

ØÍÌ

É

½±¼»

ËÍÞ °»² °®±º·´»®

ÞÆÌç

º±® ÔÛÜ ª»®-·±²½±´±«® ðì ¾´¿½µ ݱ³°´»¬» ©·¬¸ ½¿¾´» ¿²¼ ¾¿¬¬»®§


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ý®±©²

½§´·²¼®·½¿´ °±´»-

½±²·½¿´ °±´»¸ ±ººó¹®±«²¼ ( °±´»

¾«®·»¼

©·¬¸ °´¿¬»

( -¸¿²µ

½±¼»

ïîðí

íëðð

ïðî

ëððð êððð

ïðî ïðî

éê

ïîðë ïëïè

êððð êððð éððð

ïëçñïðî ïîð ïëçñïðî

éê ïðî éê

ïëëê ïëîì ïëëè

éððð éððð

ïîð ïîð

ïðî ïðî

ïëïç ïëîè

èððð èððð èððð

ïëçñïðî ïîð ïîð

éê ïðî ïðî

ïëëç ïëîð

ëððð êððð

ïðî ïîð

ïðî

ïëëë ïíìì ïëîï

éððð èððð

ïîð ïîð

ïðî ïðî

ïëîî ïëîí

¾«®·»¼

©·¬¸ °´¿¬»

¸ ±ººó¹®±«²¼

( °±´»

ìððð

ïðêóêð

ïîéë

½±¼»

éððð çððð

ïíèóêð ïëèóêð

ïîèï ïîèî

ìððð éððð

ïððóêð ïíðóêð

ïîéè ïîèí

çððð

ïëðóêð

ïîèì

̸» ¬»½¸²·½¿´ -°»½·º·½¿¬·±²- ±º ¬¸» °±´»¿®» °®»-»²¬»¼ ±² °¿¹» ïçëò

½±¼» ¿¼¿°¬»® º±® °±´»

º®±³ ( ïðî ¬± ( éê º®±³ ( ê𠬱 ( éê

êïíì êïëî

ݱ´±«®-

ïë ÙÎÛÇ

êë


êê


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

·Î±´´ êë ͧ-¬»³ ¼»-·¹² ß®¬»½í ͬ«¼·±ô ß´¼¿§¶±ª»®

èððð

êððð

ìððð

êé


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

·Î±´´ êë ͧ-¬»³

Ú»¿¬«®»-

êè

ðí


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

·Î±´´ êë ͧ-¬»³

ÍÓ ó ͧ³³»¬®·½ ±°¬·½

ÔÛÜ

îèÉö ¤ ìëÉ

óî î

íë ê ðòç ðòî ðòï

¸

× ã íôî¸ ¼ ã ðôè

ì ê è ïð

Ø×ÌóÝÛ

Ô

íëÉö ¤ éðÉ

Ùïî

óî î

íê ïî

ì

î ðòê ðòî ðòï

¼ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô

× ã íôë¸ ¼ ã ðôè

ê è ïð

ßÔ ó Ô±²¹·¬«¼·²¿´ ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½

×

Ø×ÌóÝÛ

íëÉ ¤ éðÉ

óçðp

çðp

Ùèôë

¸

óêðp óíðp

Ô

Ø×ÌóÌÝóÝÛ

íëÉ ¤ éðÉ

ðp

éë ïëð îîë íðð

êðp íðp

óçðp

çðp

Ùïî óêðp

¼ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô ×

óíðp

ëð ïðð ïëð îðð ðp îëð

× ã ëôï ¼ ã ïôî

× ã ëôï ¼ ã ïôî

êðp íðp

êç


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

·Î±´´ êë ͧ-¬»³

¿½½»--±®·»-

´·¹¸¬ -±«®½»

É

Ô³

±°¬·½

½±¼»

½±¼»

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬»

( íêî

îè É ïìðð

ÍÓ

Þ×ìë

É¿®³ ©¸·¬» îè É ïíêë

ÍÓ

Þ×ìê

øÙïî÷

Û´»½¬®±²·½ íë É

Ø×ÌóÌÝóÝÛ

Û´»½¬®±²·½

Ø×ÌóÝÛ

øÙèôë÷

λº®¿½¬±® º±® »´´·°¬·½¿´

Í°·´´ ®·²¹ º±® Ô±²¹·¬«¼·²¿´ ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½

º±® Þ×ìíóÞ×ìëóÞ×ìê ½±´±«® îì ½´»¿® ¬®¿²-°¿®»²¬

Ü·ºº«-·²¹ ¹´¿--

íë É

½±¼»

ÞÆðï

ÍÓ

Þ×ìí

º±® Þ×ìíóÞ×ìëóÞ×ìê ½±´±«® êë ²·¬®·½

ßÔ

Þ×ìì

Í°·´´ ®·²¹ º±® ͧ³³»¬®·½ ±°¬·½

ÞÆðé

º±® Þ×ìì

ÞÆðî

ÞÆØð ½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

ÞÆÏì ײ-¬¿´´¿¬·±² µ·¬ º±® ½§´·²¼®·½¿´ ²±²ó °»®º±®¿¬»¼ °±´»- ©·¬¸ ( êð ³³ ¬± ( ïîð ³³

ÞÆðë

º±® Þ×ìí

½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

( ïêì

¿½½»--±®·»-

´·¹¸¬ -±«®½»

É

Ô³

±°¬·½

½±¼»

½±¼»

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬»

Ø×ÌóÝÛ øÙïî÷

λº®¿½¬±® º±® »´´·°¬·½¿´

ìï É îëîð

ÍÓ

Þ×ìç

É¿®³ ©¸·¬» ìï É îìéë

ÍÓ

Þ×ëð

º±® Þ×ìéóÞ×ìçóÞ×ëð ½±´±«® îì ½´»¿® ¬®¿²-°¿®»²¬

Ü·ºº«-·²¹ ¹´¿--

Û´»½¬®±²·½ éð É éð É

ÍÓ ßÔ

½±¼»

Í°·´´ ®·²¹ º±® Ô±²¹·¬«¼·²¿´ ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½

ììçî

º±® Þ×ìè

ììçí

ÞÆØð

º±® Þ×ìéóÞ×ìçóÞ×ëð ½±´±«® êë ²·¬®·½

Þ×ìé Þ×ìè

Í°·´´ ®·²¹ º±® ͧ³³»¬®·½ ±°¬·½

( ìêé

êèéì

½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

ײ-¬¿´´¿¬·±² µ·¬ º±® ÞÆÏì ½§´·²¼®·½¿´ ²±²ó °»®º±®¿¬»¼ °±´»- ©·¬¸ ( êð ³³ ¬± ( ïîð ³³

êèèð

º±® Þ×ìé

½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬» ( îïè

½§´·²¼®·½¿´ °±´»-

¾«®·»¼

©·¬¸ °´¿¬»

¿½½»--±®§ º±® °±´»- ©·¬¸ -¸¿²µ ¸ ±ººó¹®±«²¼

( °±´»

ìððð ëððð

éê ïðî

( -¸¿²µ

½±¼»

êððð êððð

ïðî ïîð

éê ïðî

îëïì îëïê

êððð éððð éððð

ïëçñïðî ïîð ïîð

éê ïðî ïðî

îëïé îëïè

éððð ìððð

ïëçñïðî éê

éê

ëððð êððð éððð

ïðî ïîð ïîð

îëïð îëïî

ïðî ïðî

( °±´» »²¼ ½¿°

îëîð îëîï îëïï îëïí îëïë îëïç

̸» °±´»- ¿®» ¼®·´´»¼ º±® ¬¸» ·²-¬¿´´¿¬·±² ̸» ¬»½¸²·½¿´ -°»½·º·½¿¬·±²- ±º ¬¸» °±´»¿®» °®»-»²¬»¼ ±² °¿¹» ïçëò

ݱ´±«®ß®½¸·¬»½¬«®¿´ °®±¶»½¬æ ײ¿µ§ ß´¼¿§ô Ó¿®¹¿®·¬¿ Ö±ª»® ó Ô·¹¸¬·²¹ °®±¶»½¬æ Ó¿«®·½· Ù·²»Ð¸±¬±æ Ö±-8 Ø»ª·¿

ïë ÙÎÛÇ

éð

ïðî ø-¸¿²µ ( éê÷ ïîð ø-¸¿²µ ( ïðî÷

½±¼»

ÞÆÓê ÞÆÓé


éï


éî


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

·Ì»µ¿

íëðð

îëðð

éí


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

·Ì»µ¿

ðí

Ú»¿¬«®»-

¸¿´±¹»² ´¿³°- ¿²¼ ÔÛÜ-ò

×Ðêê ×Õðç

º¿-¬»²·²¹ °´¿¬» ¿²¼ ½±ª»® ³¿¼» ±º ¼·»ó½¿-¬ ¿´«³·²·«³ ¿´´±§ò

°±´» ø¸ãïòðððô îòëðð » íòëðð ³³÷ô ©¿´´ó³±«²¬»¼ ø«°ñ¼±©² ´·¹¸¬÷ô -¸±° ©·²¼±©- ¿²¼ ¹®±«²¼ñ°¿ª»³»²¬ò ¿²¼ º®¿³»å ì ³³ ¬¸·½µ ¬®¿²-°¿®»²¬ ¬»³°»®»¼ -±¼·«³ó½¿´½·«³ ½´±-·²¹ ¹´¿--å -«°»®ó°«®» ¿´«³·²·«³

¿²¼ ¿®³ º±® -¸±© ©·²¼±©-

±º ßî -¬¿·²´»-- -¬»»´ò

Ê»®-·±²-

ø¸ïððð÷ô ¿²¼ ©·¬¸ ¿®³ °®»-»²¬»¼ ±² °¿¹» íëé

©·¬¸ ¿®³

©¿´´ó³±«²¬»¼

éì


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

·Ì»µ¿

ßÔ± ó ÔÛÜ Ô±²¹·¬«¼·²¿´ ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½

×

ÔÛÜ

îìÉ

¸

óçðp

çðp

óêðp óíðp

éë ïëð îîë íðð íéë ðp ìëð ëîë

× ã ìòê¸ ¼ ã ðôì

êðp íðp

Ô

ßÌ ó Ì®¿²-ª»®-¿´ ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½

×

Ø×ÌóÝÛ

íëÉ

óçðp

çðp

Ùïî

¸

óêðp óíðp

Ô

ÏÌóÜÛïî ÛÍ

ïëðÉ

éë ïëð îîë íðð ðp íéë

ïíÉ

íðp çðp

óêðp

ÌÝóÌÛÔ

êðp

óçðp

Îé-

éë ïëð îîë íðð

óíðp

ðp

óíðp

ëð ïðð ïëð îðð ðp îëð

íðp çðp

óêðp

× ã ì¸ ¼ ã ïôê

êðp

óçðp

ÙÈîì¯óï

× ã íôë¸ ¼ ã ïôé

× ã ï¸ ¼ ã ïôê

êðp íðp

ßÔ ó Ô±²¹·¬«¼·²¿´ ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½

×

Ø×ÌóÝÛ

îðÉ

óçðp

çðp

ÐÙÖë

¸

ïëð

óêðp

× ã ê¸ ¼ãï

êðp

íðð óíðp

Ô

Ø×ÌóÌÝóÝÛ

íëÉ

ðp

íðp

óçðp

çðp

Ùèôë óêðp

¼ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô ×

óíðp

éë ïëð îîë ðp íðð

× ã ê¸ ¼ãï

êðp íðp

éë


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

·Ì»µ¿

¿½½»--±®·»-

´·¹¸¬ -±«®½»

É

Ô³

¸»·¹¸¬

±°¬·½

½±¼»

½±¼»

ÞÝìé

Þççé Ü·ºº«-·²¹ ¹´¿-¬± ¾» º·¬¬»¼ ©·¬¸ ¿½½»--±®§ó¸±´¼»® º®¿³»

ݱ±´ ©¸·¬» îé É îíïð

îëðð

ßÔ±

½±´±«® êë ²·¬®·½

Ѳ ®»¯«»-¬ ¿ª¿·´¿¾´» ©·¬¸ ©¿®³ ©¸·¬» ª»®-·±² ½±¼» ÞÝìè

Ø×ÌóÌÝóÝÛ øÙèôë÷

ìîè

Ø×ÌóÝÛ øÙïî÷

Û´»½¬®±²·½ íë É

îëðð

ßÔ

Þèïé

íë É

íëðð

ßÔ

ÞÝíé

Û´»½¬®±²·½ íë É

îëðð

ßÌ

Þèïì

íë É

íëðð

ßÌ

ÞÝíë

Þççé ݱ´±«®»¼ º·´¬»®¬± ¾» º·¬¬»¼ ©·¬¸ ¿½½»--±®§ó¸±´¼»® º®¿³» ²± º±® ÔÛÜ ½±´±«® ðë ®»¼ ó ðê §»´´±© ðç -µ§ ¾´«» ̸» º·´¬»® ·² ½±´±«® ðç ø-µ§ ¾´«»÷ ½¿²²±¬ ¾» ·²-¬¿´´»¼ ±² ¬¸» ª»®-·±²-æ íë É Ø×ÌóÝÛ øÙïî÷

½±¼»

Ô±«ª®» º±® ßÔ ±°¬·½

Þççì

½±´±«® ðì ¾´¿½µ Ý¿² ¿´-± ¾» º·¬¬»¼ ©·¬¸ ¿½½»--±®§ó¸±´¼»® º®¿³»

Ô±«ª®» º±® ßÌ ±°¬·½

Þççë

½±´±«® ðì ¾´¿½µ Ý¿² ¿´-± ¾» º·¬¬»¼ ©·¬¸ ¿½½»--±®§ó¸±´¼»® º®¿³»

Ú·¨·²¹ °´¿¬» ©·¬¸ ¿²½¸±®º±® ¿°°´·½¿¬·±² ±² ½±²½®»¬» °´·²¬¸

Þëïè

½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

ß½½»--±®§óº®¿³»

Þççê

½±´±«® ïë ¹®»§

Õ·¬ º±® º·¨·²¹ ±² ½±²½®»¬»ô -±´·¼ ¾®·½µ ¿²¼ ²¿¬«®¿´ -¬±²»

ëëçê

º±® °±´»- ¸ãîëðð ½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

Ю±¬»½¬·±² ¹®·´´» ½±´±«® ïë ¹®»§ Ý¿² ¿´-± ¾» º·¬¬»¼ ©·¬¸ ¿½½»--±®§ó¸±´¼»® º®¿³» ïëî îïð

ݱ±´ ©¸·¬» î¨îé É îíïð îëðð

ßÔ±

ÞÝìç

Ѳ ®»¯«»-¬ ¿ª¿·´¿¾´» ©·¬¸ ©¿®³ ©¸·¬» ª»®-·±² ½±¼» ÞÝëð

Ø×ÌóÌÝóÝÛ øÙèôë÷

éèê

Ø×ÌóÝÛ øÙïî÷

Û´»½¬®±²·½ î¨íë É

îëðð

ßÔ

Þèîî

î¨íë É

íëðð

ßÔ

ÞÝìï

Û´»½¬®±²·½ î¨íë É

îëðð

ßÌ

Þèïç

î¨íë É

íëðð

ßÌ

ÞÝíç

ïëî îïð

ݱ´±«®Ý¿³°»´´± Þ·½§½´» Ô¿²» Ó«²·½·°¿´·¬§ ±º Ý¿³°»´´± -«´ Ý´·¬«³²± øÚ±´·¹²±÷ô ׬¿´§ ß®½¸·¬»½¬«®¿´ °®±¶»½¬æ ͬ¿°» Ý´·³¿ô Ù·±®¹·± Ó¿¬¬·¿²¹»´· ¿²¼ Ú¿¾®·¦·± Ó¿¹²¿ ó 豬±æ Ù·«-»°°» Í¿´«¦¦·

ïë ÙÎÛÇ

éê

Þççí

×Ðêê ¾±¨ º±® °¿--󬸮±«¹¸ ½¿¾´»½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

Þëïð


éé


éè


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

д¿¬»¿ ͧ-¬»³ ¼»-·¹² Ðò Ý¿-¬·¹´·±²· ó Óò Ý«½·²»´´¿

èððð éððð êððð ëððð

íëðð

Ϋ¾3 Ы¾´·½ ß®»¿ ¿²¼ Ý¿® п®µ ó Ϋ¾3ô Þ¿®½»´±²¿ô Í°¿·² ß®½¸·¬»½¬«®¿´ °®±¶»½¬æ Ö±-»° Ó·@-ô Ó·ßÍ ß®¯«·¬»½¬»- ó Ô·¹¸¬·²¹ °®±¶»½¬æ Í·´ª·¿ Þ®¿²¼· ó 豬±æ ß¼®·@ Ù±«´¿

éç


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

д¿¬»¿ ͧ-¬»³

Ú»¿¬«®»-

Ú´±±¼´·¹¸¬

èð

ðí


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

д¿¬»¿ ͧ-¬»³

ÍÌ ó α¿¼ ±°¬·½

×

Ø×ÌóÜÛ ØÍÌóÜÛ

éðÉ ¤ ïëðÉ îëðÉ

óçðp

çðp

× ã íôç¸ ¼ãï

éë

¸

óêðp

êðp

ïëð îîë

Ô

Ø×ÌóÝÛ

îëðÉ

óíðp

ðp íðð

óíðp

ïðð îðð íðð ìðð ðp ëðð

óíðp

ïëð íðð ìëð êðð ðp éëð

íðp

óçðp

çðp

Ùïî óêðp

¼ ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô ×

× ã íôç¸ ¼ãï

êðp íðp

ßÔ± ó ÔÛÜ Ô±²¹·¬«¼·²¿´ ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½

×

ÔÛÜ

íêÉ

¸

óçðp

çðp

óêðp

× ã ìôê¸ ¼ ã ðôê

êðp íðp

Ô

¼ ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô ×

ß ó ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½

Ø×ÌóÜÛ ØÍÌóÜÛ

éðÉö ¤ ïëðÉ îëðÉ

óî î

¸ãè ¼ ã ïôë

ì ê

¸ î

Ô

Ø×ÌóÜÛ

ïç ê ïî

íð

îëðÉö

è ïð óî î

Ú½î

¸ ã ïð ¼ ã ïôë

ì

¼ ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô

êê éè íè ëí ïí îë

ÏÌóÜÛ

íððÉö

ê è ïð óî î

¸ ã ïð ¼ ã ïôë

ì

ïê ç ïî í ê

îî

ê è ïð

èï


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

д¿¬»¿ ͧ-¬»³

ͧ-¬»³ ½±³°±-·¬·±²

-·²¹´» ¿®³

-·²¹´» ¿®³

·²¬»®³»¼·¿¬» ¿®³

ß®³- º±® ½±²·½¿´ °±´»Ì¸»®» ¿®» ¬¸®»» ¬§°»- ±º ¿®³·²¬»®³»¼·¿¬» ¿®³- ¿²¼ ¬©± ©¿´´ ¿®³-ò

-·²¹´» ¿®³ Ôãêèî

©¿´´ ¿®³ Ôãëíè

·²¬»®³»¼·¿¬» ¿®³ Ôãííé

èî

©¿´´ ¿®³


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

д¿¬»¿ ͧ-¬»³

-·²¹´» ¿®³

-·²¹´» ¿®³

-·²¹´» ¿®³ ø·²¬»®³»¼·¿¬» ·²-¬¿´´¿¬·±²÷

-·²¹´» ¿®³

©¿´´ ¿®³

ß®³- º±® °±´»- ( ïðî

-·²¹´» ¿®³ Ôãìðð

©¿´´ ¿®³ Ôãéðð

-·²¹´» ¿®³ Ôãìðð ø·²¬»®³»¼·¿¬» ·²-¬¿´´¿¬·±²÷

èí


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

д¿¬»¿ ͧ-¬»³

É

íéð ìíï

±°¬·½

½±¼»

ìðÉ îçêð ÔÛÜ É¿®³ ©¸·¬»

Ô³

ßÔ±

ÞÝìê

ìðÉ íìêð ÔÛÜ éð É Ø×ÌóÝÛ øÙïî÷

ßÔ± ÍÌ

ÞÝìë éììì

ïëð É îëð É éð É

ÍÌ ÍÌ ÍÌ

éììë éìçç éêçè

ÍÌ

éêçç

ïëð É

´·¹¸¬ -±«®½»

Ø×ÌóÝÛ øÙïî÷ Ø×ÌóÝÛ øÙïî÷ Ø×ÌóÜÛóÝÛ ØÍÌóÜÛ Ø×ÌóÜÛóÝÛ ØÍÌóÜÛ

íéð ìíï

É

´·¹¸¬ -±«®½»

±°¬·½

éð É

ß

éíéé

ß

éíéè

îëð É

Ø×ÌóÜÛóÝÛ ØÍÌóÜÛ Ø×ÌóÜÛóÝÛ ØÍÌóÜÛ Ø×ÌóÜÛ øÚ½î÷

ß

éíçë

íðð É

ÏÌóÜÛïî ÛÍ øÎé-÷

ß

éíçí

ïëð É

½±¼»

̸» »²¬·®» ®¿²¹» ±º д¿¬»¿ º´±±¼´·¹¸¬- ·- °®»-»²¬»¼ ·² ¬¸» Ú´±±¼´·¹¸¬- -»½¬·±² ±² °¿¹» îêé

·²-¬¿´´¿¬·±² ©·¬¸ ¿®³- ±² ½±²·½¿´ °±´»-

-·²¹´» °±´»ó¬±°

·²¬»®³»¼·¿¬»

´»²¹¬¸

¸»·¹¸¬

êèî

çèð

ïïìë

´»²¹¬¸

¸»·¹¸¬

ïîèë

çèð

ïïìé

ëíè

íðë

ïïìì

ïðëé

íðë

ïïìê

îéð

îíð

ïîêî

ìêð

îíð

ïîêí

êíî

íðë

ïïìè

ííé

îíð

ïîêì

±² °±´»- ½±¼» ïîèïóïîèí ø¿¬ ¿ ¸»·¹¸¬ ±º ì ³ ±ºº ¬¸» ¹®±«²¼÷ èì

½±¼» ¼±«¾´» °±´»ó¬±°

½±¼»


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

д¿¬»¿ ͧ-¬»³

·²-¬¿´´¿¬·±² ©·¬¸ ¿®³- ±² ½§´·²¼®·½¿´ °±´»-

©¿´´ó³±«²¬»¼ ·²-¬¿´´¿¬·±² ©·¬¸ ¿®³-

´»²¹¬¸ -·²¹´»

½±¼»

ìðð

ÞÆçî

çðð ïëðð

ÞÆçí ÞÆçì

´»²¹¬¸

¸»·¹¸¬

ëíè

íðë

ïïìç

½±¼»

îíç

îíð

ïîêë

¬± -»½«®» ¬¸» ¿®³ ¬± ¬¸» °±´»ò

ÞÆçë

½±«²¬»® º´¿²¹»

Ò±¬ ®»¯«·®»¼ ©¸»² ·²-¬¿´´·²¹ ¬©± ±°°±-·¬» ¿®³-ò

ÞÆçê

éðð

½§´·²¼®·½¿´ °±´»-

¾«®·»¼

©·¬¸ °´¿¬»

½±²·½¿´ °±´»¸ ±ººó¹®±«²¼

( °±´»

íëðð ëððð

ïðî ïðî

ïîðí ïîðë

½±¼»

êððð éððð

ïðî ïðî

ïëìî ïëìí

èððð

ïîéñïðî

ïëìì

ëððð

ïðî

ïíìì

êððð éððð èððð

ïëçñïðî ïëçñïðî ïëçñïðî

ïëçé ïëçè

¾«®·»¼

©·¬¸ °´¿¬»

¸ ±ººó¹®±«²¼

( °±´»

ìððð éððð

ïðêóêð ïíèóêð

ïîéë ïîèï

½±¼»

çððð

ïëèóêð

ïîèî

ìððð

ïððóêð

ïîéè

éððð çððð

ïíðóêð ïëðóêð

ïîèí ïîèì

ïëçç

̸» ¬»½¸²·½¿´ -°»½·º·½¿¬·±²- ±º ¬¸» °±´»¿®» °®»-»²¬»¼ ±² °¿¹» ïçëò

ݱ´±«®-

ïë ÙÎÛÇ

èë


èê


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ú´¿³·²·¿ ͧ-¬»³ ¼»-·¹² Ö¿² É·½µ´¹®»²

Ú´¿³·²·¿ ß

Ú´¿³·²·¿ Þ

éððð êððð

ìëðð

èé


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ú´¿³·²·¿ ͧ-¬»³ ß

ðí

Ú»¿¬«®»-

©·¬¸ ³»¬¿´ ¸¿´·¼» ¿²¼ -±¼·«³ ¼·-½¸¿®¹» ´¿³°-ò

¿- ¿ °±´» ¬±° ±² ¿ êð ³³ ¼·¿³»¬»®

±®¼»®»¼ -»°¿®¿¬»´§ò

·² ª¿®·±«- ´»²¹¬¸-ò -«°»®°«®» ¿´«³·²·«³å ¬»³°»®»¼ -±¼·«³ó½¿´½·«³ -»¿´·²¹ ¹´¿-¬¸·½µ²»-- ì ³³å ·²¶»½¬·±² ³±´¼»¼

Ю±º»--·±²¿´ ±°¬·½Ì¸»-» α¿¼ ±°¬·½-ô ͧ³³»¬®·½¿´ ¿²¼ ß-§³³»¬®·½¿´ô ¿®» ¼»-·¹²»¼ ¬± ³¿®®§ ¿»-¬¸»¬·½ ¿²¼ °»®º±®³¿²½» °±´»ó¬±° ¿²¼ ¿®³ ª»®-·±²-ò ײ ª»®-·±²- ©·¬¸ ¿®³- ¬¸» ±°¬·½¿´ «°©¿®¼- ±® ¼±©²©¿®¼-ò

èè

×Ðêê ×Õðè


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ú´¿³·²·¿ ͧ-¬»³ ß

ÍÌ ó α¿¼ ±°¬·½

×

Ø×ÌóÜÛ ØÍÌóÜÛ

éðÉ ¤ ïëðÉ

óçðp

çðp

ïëð

¸

óêðp

êðp

Ë° ´·¹¸¬ × ã íôé¸ ¼ ã ðôç

íðð óíðp

Ô

ðp

íðp

óçðp

çðp ïëð

óêðp

êðp

íðð

ܱ©² ´·¹¸¬ × ã íôç¸ ¼ãï

ìëð

¼ ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô ×

óíðp

ðp

íðp

ÍÓ ó ͧ³³»¬®·½ ±°¬·½

Ø×ÌóÜÛ ØÍÌóÜÛ

éðÉö ¤ ïëðÉ

óî î ê

¸

ì ê

ç

í

× ã íôë¸ ¼ãî

è

ï

ïð

Ô îï ïê é

óî

ܱ©² ´·¹¸¬

î ì

× ã íôé¸ ¼ ã îôë

ê

í ïòî ðòê

¼ ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô

Ë° ´·¹¸¬

è ïð

ß ó ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½

Ø×ÌóÜÛ ØÍÌóÜÛ

éðÉö ¤ ïëðÉ

óî î ì

¸ ï

ç ïî í ê

ïè

Ô ïë

î ïòð

ë

¸ãè ¼ãî

ïð óî

ç

¼ ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô

ê è

Ë° ´·¹¸¬

î ì ê

ܱ©² ´·¹¸¬ ¸ãè ¼ ã îôí

è ïð

èç


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ú´¿³·²·¿ ͧ-¬»³ Þ

ðí

Ú»¿¬«®»-

©·¬¸ ³»¬¿´ ¸¿´·¼» ¿²¼ -±¼·«³ ¼·-½¸¿®¹» ´¿³°-ò

×Ðêê ×Õðè

¿- ¿ °±´» ¬±° ±² ¿ êð ³³ ¼·¿³»¬»®

±®¼»®»¼ -»°¿®¿¬»´§ò

·² ª¿®·±«- ´»²¹¬¸-ò -«°»®°«®» ¿´«³·²·«³å ¬»³°»®»¼ -±¼·«³ó½¿´½·«³ -»¿´·²¹ ¹´¿-¬¸·½µ²»-- ì ³³å ·²¶»½¬·±² ³±´¼»¼

ß½½»--±®·»-

¼»½±®¿¬·ª» ¿½½»--±®·»- ¬¸¿¬ ·³°®±ª» ¬¸» ¯«¿´·¬§ ±º ¬¸» ´·¹¸¬·²¹ °»®º±®³¿²½» ¿²¼ ·²½®»¿-» ª·-«¿´ ½±³º±®¬ò

Ô±«ª®» ¼»-·¹²»¼ ¬± ´·³·¬ «°©¿®¼

çð

Ù´¿-- ½±²»

Ñ°¿´·²» ¼·ºº«-»®


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ú´¿³·²·¿ ͧ-¬»³ Þ

ÍÓ ó ͧ³³»¬®·½ ±°¬·½

Ø×Ì Ûîé ¤ Ûìð

éðÉö ¤ ïððÉ ïëðÉ

óî î

í

¸

ì

ì

êé

ê è

î ðòé

¸ãè ¼ãï

ïð

Ô

óî ïé ïð í

¼ã Ôñ¸ ¸ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô

Ë° ´·¹¸¬

ë

î ïòð

î ì ê

ܱ©² ´·¹¸¬ ¸ãè ¼ãï

è ïð

ØÍÌ Ûîé ¤ Ûìð

éðÉö ¤ ïððÉ ïëðÉ

óî î

í

ì

ì ê

êé

î

Ë° ´·¹¸¬ ¸ãè ¼ãï

è ïð

ðòé

óî ïé

î ì ê

ïð ë í î ïòð

ܱ©² ´·¹¸¬ ¸ãè ¼ãï

è ïð

Ø×ÌóÝÛ Ûîé ¤ Ûìð

éðÉö ¤ ïððÉ ïëðÉ

óî î

í

ë

ì

éç

ê è

î ðòç

Ë° ´·¹¸¬ ¸ãè ¼ãï

ïð

îð ïî ê î

óî î ì ê è

ì

ï

ܱ©² ´·¹¸¬ ¸ãè ¼ãï

ïð

ØÍÛ Ûîé ¤ Ûìð

éðÉö ¤ ïððÉ ïëðÉ

óî î

î

í

ì

ì ê

êé

Ë° ´·¹¸¬ ¸ãè ¼ãï

è

ðòé

ïð

ïé ïð ë î ïòð

óî î ì ê è

í

ܱ©² ´·¹¸¬ ¸ãè ¼ãï

ïð

Ø×ÛóÝÛ Ûîé ¤ Ûìð

éðÉö ¤ ïððÉ ïëðÉ

óî î

í

ì

ì ê

ëê

ïòì

¸ãè ¼ãï

è ïð

ðòê

ïë ç í ïòì ðòç

Ë° ´·¹¸¬

ì

óî î ì ê è

ܱ©² ´·¹¸¬ ¸ãè ¼ãï

ïð

çï


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ú´¿³·²·¿ ͧ-¬»³

ͧ-¬»³ ½±³°±-·¬·±²

©¿´´ ¿®³

°±´»ó¬±°

©¿´´ ¿®³

б´»ó¬±° ±² °±´»- ©·¬¸ ¬»®³·²¿´- ( êð ³³ò Ú±® °±´»- ( éê ¿²¼ ( ïðî ³³ ¿°°´·½¿¬·±²ò

°±´»ó¬±°

©¿´´ ¿®³ Ôãêðð

¿¼¿°¬»®

©¿´´ ¿®³ Ôãçðð

É¿´´ó³±«²¬»¼

çî


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ú´¿³·²·¿ ͧ-¬»³

-·²¹´» ¿®³

·²¬»®³»¼·¿¬» ¿®³

-·²¹´» ¿®³

·²¬»®³»¼·¿¬» ¿®³

ß®³-

·² ª¿®·±«- ´»²¹¬¸-ò

-·²¹´» ¿®³ Ôãçðð

·²¬»®³»¼·¿¬» ¿®³ Ôãêðð

çí


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ú´¿³·²·¿ ͧ-¬»³ ß

´·¹¸¬ -±«®½»

É

±°¬·½

½±¼»

´·¹¸¬ -±«®½»

Ñ°¬·½¿´ ¿--»³¾´§ °±·²¬·²¹ «°©¿®¼-

É

±°¬·½

½±¼»

Ñ°¬·½¿´ ¿--»³¾´§ °±·²¬·²¹ ¼±©²©¿®¼-

Ø×ÌóÜÛóÝÛ

éð É ïëð É

ÍÌ ÍÌ

Þðìë Þðìè

Ø×ÌóÜÛóÝÛ

éð É ïëð É

ÍÌ ÍÌ

Þðëï Þðëì

ØÍÌóÜÛ

éð É ïëð É éð É

ÍÓ ÍÓ ß

Þðìê Þðìç Þðìé

ØÍÌóÜÛ

éð É ïëð É éð É

ÍÓ ÍÓ ß

Þðëî Þðëë Þðëí

ïëð É

ß

Þðëð

ïëð É

ß

Þðëê

ß²¬·ó¹´¿®» ½§´·²¼»®

Þçëê

( íìð

½±¼ò ½±´±«® ïë ¹®»§ ײ½®»¿-»- ¬¸» ´»ª»´ ±º ª·-«¿´ ½±³º±®¬ °»®½»·ª»¼ ·² ¬¸»

( íìð

·²-¬¿´´¿¬·±² ©·¬¸ ¿®³-

°±´»ó¬±° ·²-¬¿´´¿¬·±² ´»²¹¬¸

-·²¹´» °±´»ó¬±°

½±¼»

êðð çðð

Þïïê Þïïé

ïëðð

Þïïçö

½±¼»

º®±³ ( ïðî ¬± ( ê𠺮±³ ( éê ¬± ( êð

¿¼¿°¬»® º±® °±´»

Þïíð Þïîç

±² °±´»- ©·¬¸ ¬»®³·²¿´- ( êð ³³ò

ö º±® °±´»- ¸ãêðððñéððð

±´±«® ïë ¹®»§

¼±«¾´» °±´»ó¬±°

êððõêðð çððõçðð

Þïîî Þïîí

°±´»-

º±® °±´»- ¸ãìëððñêððð

¾«®·»¼

·²¬»®³»¼·¿¬»

êðð

Þïîë

çðð

Þïîêö ©·¬¸ °´¿¬»

ö Ú±® °±´»- ¸ãêðððñéðððò

©¿´ó³±«²¬»¼

êðð

Þïîé

çðð

Þïîè

¸ ±ººó¹®±«²¼

( °±´»

ìëðð êððð

ïðî ïðî

ïîçé ïîçè

éððð

ïðî

ïîçç

ìëðð êððð

ïðî ïðî

ïîçí

éððð

ïðî

̸» ¬»½¸²·½¿´ -°»½·º·½¿¬·±²- ±º ¬¸» °±´»¿®» °®»-»²¬»¼ ±² °¿¹» ïçëò

ݱ´±«®-

Þê ÙÎÛÇñ ÌÎßÒÍÐßÎÛÒÌ

çì

½±¼»

ïîçì ïîçë


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ú´¿³·²·¿ ͧ-¬»³ Þ

¿½½»--±®·»- º±® ±°¬·½¿´ ¿--»³¾´§ °±·²¬·²¹ «°©¿®¼´·¹¸¬ -±«®½»

É

ØÍÌ

éð É

Þðêë

ïðð É ïëð É

Þðêé Þðéî

øÛîéñÛìð÷

Ø×ÌóÝÛ

½±¼»

½±¼»

Þçîì Þçíç

º±® Þðêë º±® ÞðêéóÞðéî ½±´±«®

øÛìð÷

ØÍÛ

º±® Þðêë

Ø×ÛóÝÛ

º±® ÞðêéóÞðéî

øÛîé÷

½±´±«®

Ù´¿-- ½±²»

º±® Þðêë º±® ÞðêéóÞðéî

Þçîë Þçìð

ß-§³³»¬®·½¿´ -½®»»² Þçíï Þçíî

º±® Þðêë º±® Þðêé

Þçíí Þçíì

½±´±«®

Þçîç

º±® ÞðêëóÞðêé ½±´±«® ßï ¹®»§ñ²·¬®·½

Ю±¬»½¬·±² -½®»»²

½±¼»

½±´±«®

ß-§³³»¬®·½¿´ -½®»»²

øÛîé÷

( íìð

¿½½»--±®·»- º±® ±°¬·½¿´ ¿--»³¾´§ °±·²¬·²¹ ¼±©²©¿®¼-

ײ¬»®³»¼·¿¬» ½¿°

Þçîè

½±´±«® ïë ¹®»§

Þçíë

½±´±«® ïî ¿´´«³·²·«³ ©·¬¸ ±¬¸»® ¿½½»--±®·»-

·²-¬¿´´¿¬·±² ©·¬¸ ¿®³-

°±´»ó¬±° ·²-¬¿´´¿¬·±² ´»²¹¬¸

-·²¹´» °±´»ó¬±°

êðð

½±¼»

Þïïì

½±¼»

º®±³ ( ïðî ¬± ( ê𠺮±³ ( éê ¬± ( êð

¿¼¿°¬»® º±® °±´»

º±® °±´»- ¸ãíëðð

êðð

Þïïê

º±® °±´»- ¸ãìëðð

çðð

Þïíð Þïîç

±² °±´»- ©·¬¸ ¬»®³·²¿´- ( êð ³³ò

Þïïé

±´±«® ïë ¹®»§

º±® °±´»- ¸ãìëððñêððð

ïëðð

Þïïç

º±® °±´»- ¸ãêððð

¼±«¾´» °±´»ó¬±°

êððõêðð

Þïîð

°±´»-

º±® °±´»- ¸ãíëðð

êððõêðð

Þïîî

º±® °±´»- ¸ãìëðð

çððõçðð

¾«®·»¼

Þïîí

º±® °±´»- ¸ãìëððñêððð

·²¬»®³»¼·¿¬»

êðð

¸ ±ººó¹®±«²¼

( °±´»

íëðð

êð

ïîçê

½±¼»

ìëðð êððð

ïðî ïðî

ïîçé ïîçè

íëðð

êð

ìëðð êððð

ïðî ïðî

ïîëð ïîçí ïîçì

Þïîë

º±® °±´»- ¸ãìëððñêððð

çðð

Þïîê

º±® °±´»- ¸ãêððð

©¿´ó³±«²¬»¼

êðð

©·¬¸ °´¿¬»

Þïîé

̸» ¬»½¸²·½¿´ -°»½·º·½¿¬·±²- ±º ¬¸» °±´»¿®» °®»-»²¬»¼ ±² °¿¹» ïçëò

ݱ´±«®-

Þê ÙÎÛÇñ ÌÎßÒÍÐßÎÛÒÌ

çë


çê


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ɱ© ¼»-·¹² з¿²± ¼»-·¹²

ïîððð

ïðððð

èððð

êððð

Ý·ª·¬¿²±ª¿ô Ò±®¬¸»®² Í»¿ Ú®±²¬ ó Ý·ª·¬¿²±ª¿ Ó¿®½¸»ô ׬¿´§ 豬±æ Ù·«-»°°» Í¿´«¦¦·

çé


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ɱ©

ðí

Ú»¿¬«®»-

º±® «-» ©·¬¸ ÔÛÜ-ò

»²¼·²¹ °¿®¬ º®±³ ( ìê ¬± ( éê ³³ò

©·¬¸ ´¿¬»®¿´ ¿®³- ±® ±² ¬¿°»®»¼ °±´»- ©·¬¸ ¿¬¬¿½¸³»²¬ ¼·¿³»¬»® ( ìêñêðñéê ³³ò ·² -¬¿·²´»-- -¬»»´ò -±¼·«³ó½¿´½·«³ -»¿´·²¹ ¹´¿--ô ë ³³ ¬¸·½µô -·´·½±²»¼ ¬± º®¿³» ¬¸¿¬ ½´±-»¬¸» ÔÛÜ ½±³°¿®¬³»²¬ ©·¬¸ ¿ ¸·²¹» ¿²¼ î -½®»©-ò

±² ®»¯«»-¬ ª»®-·±²-æ

Ñ°¬·½¿´ ¿--»³¾´§

Ì·³»´»-- ÔÛÜ Ì»½¸²±´±¹§

©·¬¸ ¬»½¸²±´±¹·½¿´ ¼»ª»´±°³»²¬øÚ«¬«®» Ю±±º÷ò Ó¿·²¬»²¿²½» ·- -·³°´» ø®»°´¿½»³»²¬ ¬·³» íð -»½±²¼-÷ ¿²¼ º±® ¬¸» »´»½¬®·½¿´ ½·®½«·¬- ø®»°´¿½»³»²¬ ¬·³» êð -»½±²¼-÷ò

¬± ¿½½±³³±¼¿¬» ³±®» ¿¼ª¿²½»¼ ª»®-·±²-

çè

×Ðêé ×Õðè


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ɱ©

ͳ¿®¬ Ô·¹¸¬ ݱ²¬®±´ î¸

ì¸

ïððû ´»ª»´- ¿²¼ ¼·ºº»®»²¬ °±©»®-ò

çðû

éðû

±® ¼»½®»¿-·²¹ ¬¸» ±«¬°«¬ ´«³»²

Í©·¬½¸ ±² °±·²¬

ððæðð

Í©·¬½¸ ±ºº °±·²¬

©·¬¸ ³·¼²·¹¸¬ ®»½±¹²·¬·±²

Ñ°¬· ͳ¿®¬ ɱ© ½´¿--

éðp

èðp

çðp

Ùï

ó

îðð

ëð

Ùî

ó

ïëð

íð

Ùí

ó

ïðð

îð

Ùì

ëðð

ïðð

ïð

Ùë

íëð

ïðð

ïð

Ùê

íëð

ïðð

ð

çç


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ɱ©

ÍÌ ó ÔÛÜ Î±¿¼ ±°¬·½-

×

ÔÛÜ

íïôîÉ ¤ ëìôìÉ éïôëÉ ¤èìôïÉ ïðïôíÉ ¤ ïîîôîÉ

¸

óçðp

çðp

íðð ðp ìëð

óíðp

Ô

ÔÛÜ

ìðôïÉ ¤ êîôë èìôïÉ ¤ çèÉ ïîðôêÉ

Ôñ¸ ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ É·¼¬¸ ±º ¿®»¿ ¬± ¾» ´·¬ Í°¿½·²¹ ¾»¬©»»² °±´»-

íèôêÉ ¤ êðÉ èíÉ ¤ çèÉ

× ã ì¸ ¼ãï Ù´¿®» ײ¼»¨æ Ùì

çðp

ÍÌïòî «®¾¿² ¿²¼ ·²¬»®«®¾¿² ¿®»¿-

ïëð íðð ðp ìëð

óíðp

ÔÛÜ

êðp íðp

óçðp

óêðp

¼ã ¸ã Ôã ×ã

«®¾¿² ¿²¼ ·²¬»®«®¾¿² ¿®»¿-

ïëð óêðp

êðp

× ã ì¸ ¼ ã ïôî Ù´¿®» ײ¼»¨æ Ùì

çðp

ÍÌïÝ Ý±³º±®¬ α¿¼ ±°¬·½ º±® °»¼»-¬®·¿² «®¾¿² ¿®»¿-

íðp

óçðp ïëð óêðp

ÔÛÜ

íïôîÉ

êðp

íðð óíðp

ðp

ìëð

çðp ïëð êðp

íðð ðp ìëð

óíðp

× ã íôé¸ ¼ãï Ù´¿®» ײ¼»¨æ Ùê

íðp

óçðp

óêðp

ÍÌï

ÍÌÑòèÝ Ý±³º±®¬ ±°¬·½ º±® ¾·½§½´» ´¿²»× ã ë¸ ¼ ã ðôë ñ ðôè Ù´¿®» ײ¼»¨æ Ùê

íðp

ß ó ÔÛÜ ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½-

ÔÛÜ

êðÉö ¤ çïÉ ïðìôîÉ

óî î

¸ ïë

îðîë

ïð

Ô

ÔÛÜ

êðÉö ¤ çïÉ ïðìôîÉ

î íð îì ïè

é ì

б©»®- ®»º»® ¬± ¬¸» ²»«¬®¿´ ©¸·¬» ½±´±«® ¬»³°»®¿¬«®»ò ö É¿¬¬¿¹» ®»º»®- ¬± ·-±´«¨ ®»°®»-»²¬»¼

ïðð

¸ãé ¼ãî

è ïð óî

ïî

¼ ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô ã É·¼¬¸ ±º ¿®»¿ ¬± ¾» ´·¬

ì ê

ßêð ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½ êðp

ì ê è ïð

ßìëÝ Ý±³º±®¬ ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½ ìëp ¸ãé ¼ ã ïôê


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ɱ©

ͧ-¬»³ ½±³°±-·¬·±²

-·²¹´»

¬®·°´»

·²¬»®³»¼·¿¬»

©¿´ó³±«²¬»¼

б´»ó¬±° ·²-¬¿´´»¼ ±² °±´»ó¬±° °±-·¬·±² ø-·²¹´»ô

°±-·¬·±² ¿²¼ ±² ©¿´´-ò

-·²¹´» °±´»ó¬±°

©¿´´ ¿¬¬¿½¸³»²¬

ײ¬»®³»¼·¿¬» ¿¬¬¿½¸³»²¬

ïðï


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ɱ©

¿®³ ©·¬¸ ¬·» ®±¼

¿®³- ©·¬¸ ¬·» ®±¼

¿®³-

ß®³-

¿®³ ©·¬¸ ¬·» ®±¼ Ôãïëðð

¿®³ Ôãçðð

ïðî

¿®³


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ɱ©

ͧ-¬»³ ½±³°±-·¬·±² ·²-¬¿´´»¼ ±² ½«®ª»¼ ½±²·½¿´ °±´»- ¿²¼ °±´»- ©·¬¸ ¿®³-ô ©·¬¸ »²¼·²¹ °¿®¬ º®±³ ( ìê ¬± ( éê ³³ò

°±´» ©·¬¸ -·²¹´» ¿®³

°±´» ©·¬¸

½±²·½¿´ ½«®ª»¼ °±´» ©·¬¸ ·²¬»®³»¼·¿¬» ¿¬¬¿½¸³»²¬

½±²·½¿´ ½«®ª»¼ °±´»

ݱ²·½¿´ ½«®ª»¼ °±´» ©·¬¸ «°°»® ¿²¼ «°°»®ñ·²¬»®³»¼·¿¬» ¿¬¬¿½¸³»²¬ò

Ü»½±®¿¬·ª» °±·²¬ ©·¬¸ ÔÛÜ

б´» ©·¬¸ ¿®³

ïðí


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ɱ©

´·¹¸¬ -±«®½»

É

Ô³

±°¬·½

½±¼»

´·¹¸¬ -±«®½»

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬»

éëè

Ô³

±°¬·½

½±¼»

ÞØìî ÞØëç

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬»

íï É íïèð ëì É ëéðð

ÍÌï ÍÌï

ÞØíí ÞØíê

ïðï É ïðéðð ïîî É ïíðíð

ÍÌï ÍÌï

éî É éìïð èì É èèêð ìð É ìïîð

ÍÌï ÞØíè ÍÌï ÞØìð ÍÌïòî ÞØíì

çè É ïðìéð ïîï É ïîèèð çè É ççìð

ÍÌïòî ÞØìí ÍÌïòî ÞØêð ÍÌïÝ ÞØêë

êí É êëçð èì É èèêð

ÍÌïòî ÞØíé ÍÌïòî ÞØìï

ïðì É ïïïëð ïðì É ïððíð

ßêð ÞØëè ßìëÝ ÞÕíë

íï É íðíð íç É íéèð êð É êðëð

É¿®³ ©¸·¬»

èí É èíîð êð É êíéð

ÍÌðòèÝ ÞØêï ÍÌïÝ ÞØêî ÍÌïÝ ÞØêí ÍÌïÝ ÞØêì ßêð ÞØíë

çï É çëëð êð É ëéíð

ßêð ÞØíç ßìëÝ Þ ×ì ï

çï É èêðð

ßìëÝ Þ ×ì î

É¿®³ ©¸·¬» íï É îíèë

ÍÌï

ÞÒëï

ëì É ìîéë éî É ëëëé

ÍÌï ÍÌï

ÞÒëî ÞÒëí

èì É êêìë ìð É íðçð êí É ìçìî

ÍÌï ÞÒëì ÍÌïòî ÞÒëë ÍÌïòî ÞÒëê

èì É êêìë íï É îîéî

ÍÌïòî ÞÒëé ÍÌðòèÝ ÞÒêð

íç É îèíë êð É ìëíé èí É êîìð

ÍÌïÝ ÍÌïÝ ÍÌïÝ

êð É ìééé çï É éïêî

ßêð ßêð

êð É ìîçé çï É êìëð

ßìëÝ ÞÒêì ßìëÝ ÞÒêë

ÞÒêí ÞÒëè ÞÒëç

½±¼»

ËÍÞ °»² °®±º·´»®

èðé

ÞÒêê ÞÒêé

ïðï É èðîë ïîî É çééî

ÍÌï ÍÌï

çè É éèëî ïîï É çêêð

ÍÌïòî ÞÒêè ÍÌïòî ÞÒêç

çè É éìëë ïðì É èíêî ïðì É éëîî

ÍÌïÝ ÞÒéï ßêð ÞÒéð ßìëÝ ÞÒéî

½±¼»

ËÍÞ °»² °®±º·´»®

ÞÆÌç

ÞÒêï ÞÒêî

×Õðé

ïðì

É

ÞÆÌç

̸» ±«¬°«¬ ´«³»² ¿²¼ °±©»® ª¿´«» ±º ¬¸»

±²´·²» ½¿¬¿´±¹«»æ •¸¬¬°æññ½¿¬¿´±¹ò·¹«¦¦·²·ò½±³Œ


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ɱ©

·²-¬¿´´¿¬·±² ©·¬¸ ¿®³- ±² ½§´·²¼®·½¿´ °±´»-

-·²¹´»

°±´»ó¬±° ·²-¬¿´´¿¬·±²

´»²¹¬¸

( °±´»

çðð

ïðî

êïëì

½±¼»

çðð

ïîð

êïëé

( °±´» ¿¬¬¿½¸³»²¬

½±¼»

¼±«¾´»

ïðî

êïêë

¬®·°´»

ïðî

êïêê

¿¼¿°¬»® º±® °±´»

º®±³ ïðî ¬± éê

êïíì

̸» ½±«²¬»® º´¿²¹» ³«-¬ ¾» ±®¼»®»¼ô ¬± -»½«®» ¬¸» ¿®³ ¬± ¬¸» °±´»ò

-·²¹´» ©·¬¸ ¬·» ®±¼

ïëðð

ïðî

êïëë

ïëðð

ïîð

êïëè

̸» ½±«²¬»® º´¿²¹» ³«-¬ ¾» ±®¼»®»¼ô ¬± -»½«®» ¬¸» ¿®³ ¬± ¬¸» °±´»ò

½±«²¬»® º´¿²¹»

ïðî

êïêï

ïîð

êïêî

̱ ¾» ±®¼»®»¼ ¬± -»½«®» ¬¸» -·²¹´» ¿®³ ¬± ¬¸» °±´»ò Ò±¬ ®»¯«·®»¼ ©¸»² ·²-¬¿´´·²¹ ¬©± ±°°±-·¬» ¿®³-ò

èç øïðî÷ ïïì øïîð÷

¿¼¿°¬»® º±® º´¿²¹»

êïêí êïêì

Ú±® ·²-¬¿´´·²¹ ¿®³ ±² °±´»- ©·¬¸ ¿ ¼·¿³»¬»® ±º ( èç ó ( ïïì ³³ò

©¿´´ó³±«²¬»¼ ·²-¬¿´´¿¬·±² ½±¼» ·²¬»®³»¼·¿¬» ¿¬¬¿½¸³»²¬

íðð íðð

ïðî ïîð

êïëê êïëç

©¿´´ ¿¬¬¿½¸³»²¬

êïêð

ݱ´±«®-

ïë ÙÎÛÇ

ïðë


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ɱ©

½§´·²¼®·½¿´ °±´»- º±® °±´»ó¬±° ·²-¬¿´´¿¬·±² ±º í ±°¬·½¿´ ¿--»³¾´·»- ±® º±® ¿®³-

¾«®·»¼

©·¬¸ °´¿¬»

¸ ±ººó¹®±«²¼

( °±´»

êððð

ïðî

ïëìî

êððð éððð

ïëçñïðî ïðî

ïëêï ïëìí

éððð èððð èððð

ïëçñïðî ïîéñïðî ïëçñïðî

ïëêî ïëìì ïëêë

çððð ïðððð

ïçìñïîð ïçìñïîð

ïëìë ïëìê

ïîððð êððð éððð

ïçìñïîð ïëçñïðî ïëçñïðî

ïëëî ïëçé

èððð çððð

ïëçñïðî ïçìñïîð

ïëçè ïëçç ïëìé

ïðððð ïîððð

ïçìñïîð ïçìñïîð

ïëìè ïëëì

½±¼»

½§´·²¼®·½¿´ °±´»- º±® °±´»ó¬±° ·²-¬¿´´¿¬·±² ±º ïñî ±°¬·½¿´ ¿--»³¾´·»-

¾«®·»¼

©·¬¸ °´¿¬»

½±²·½¿´ °±´»- º±® °±´»ó¬±° ·²-¬¿´´¿¬·±² ±º ïñî ±°¬·½¿´ ¿--»³¾´·»-

( -¸¿²µ

¾«®·»¼

©·¬¸ °´¿¬»

¸ ±ººó¹®±«²¼

( °±´»

ìððð

ïðêóêð

ïîéë

½±¼»

éððð çððð

ïíèóêð ïëèóêð

ïîèï ïîèî

ìððð éððð

ïððóêð ïíðóêð

ïîéè

çððð

ïëðóêð

ïîèí ïîèì

-¸¿°»¼ °±´»-

¸ ±ººó¹®±«²¼

( °±´»

½±¼»

¸ ±ººó¹®±«²¼ ( °±´»

ëððð êððð

ïðî ïðî

éê

ïîðë ïëïè

êððð êððð

ïëçñïðî ïîð

éê ïðî

éððð éððð éððð

ïëçñïðî ïîð ïîð

éê ïðî ïðî

èððð èððð

ïëçñïðî ïîð

éê ïðî

èððð ëððð êððð

ïîð ïðî ïîð

ïðî

ïëëë ïíìì

êéðð èéðð

ïðî

éððð èððð

ïîð ïîð

ïðî ïðî

ïëîï ïëîî ïëîí

êéðð èéðð

( ´¿¬»®¿´ ¿¬¬¿½¸³»²¬

½±¼»

©·¬¸ -·²¹´» ¿®³ êéðð ïêð

éê

ïëïï

ïëëê ïëîì

èéðð

ïêð

éê

ïëïë

ïëëè ïëïç

êéðð èéðð

ïêð ïêð

éê éê

ïëèë ïëèè

ïêð ïêð

éê éê

ïëêê ïëéð

ïêð ïêð

éê éê

ïçðç ïçïð

êððð êððð èððð

êð êð êð

ïëðê ïëðèö

èððð

êð

ïëîè ïëëç ïëîð

¾«®·»¼

©·¬¸ °´¿¬»

©·¬¸ -·²¹´» ¿®³

½«®ª»¼ ½±²·½¿´

ïëðé ïëðçö

ö Ê»®-·±²- ©·¬¸ ·²¬»®³»¼·¿¬» ¿¬¬¿½¸³»²¬

̸» ¬»½¸²·½¿´ -°»½·º·½¿¬·±²- ±º ¬¸» °±´»¿®» °®»-»²¬»¼ ±² °¿¹» ïçëò

¿½½»--±®§ º±® ½«®ª»¼ ½±²·½¿´ °±´»½±¼» ¼»½±®¿¬·ª» °±·²¬ ©·¬¸ ÔÛÜ

б²¬»®»-·²¿ ó Í©·¬¦»®´¿²¼ 豬±æ п±´± Ý¿®´·²·

ïðê

ÔÛÜ Þ´«» ÔÛÜ Ò»«¬®¿´ ©¸·¬»

ÞÆÝë ÞÆÝê


ïðé


ïðè


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

çððð èððð éððð êððð

ïðç


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ðí

Ú»¿¬«®»-

º±® «-» ©·¬¸ ÔÛÜ-ò

×Ðêé ×Õðè

©·¬¸ »²¼·²¹ °¿®¬ ±º ( éê ³³ò

©·¬¸ ´¿¬»®¿´ ¿®³- ±® ±² ¬¿°»®»¼ °±´»- ©·¬¸ ¿¬¬¿½¸³»²¬ ¼·¿³»¬»® ( ìêñêðñéê ³³ò ·² -¬¿·²´»-- -¬»»´ò -±¼·«³ó½¿´½·«³ -»¿´·²¹ ¹´¿--ô ë ³³ ¬¸·½µô -·´·½±²»¼ ¬± º®¿³»ò

±² ®»¯«»-¬ ª»®-·±²-æ

Ì·³»´»-- ÔÛÜ Ì»½¸²±´±¹§

©·¬¸ ¬»½¸²±´±¹·½¿´ ¼»ª»´±°³»²¬øÚ«¬«®» Ю±±º÷ò Ó¿·²¬»²¿²½» ·- -·³°´» ø®»°´¿½»³»²¬ ¬·³» íð -»½±²¼-÷ ¿²¼ º±® ¬¸» »´»½¬®·½¿´ ½·®½«·¬- ø®»°´¿½»³»²¬ ¬·³» êð -»½±²¼-÷ò

¬± ¿½½±³³±¼¿¬» ³±®» ¿¼ª¿²½»¼ ª»®-·±²-

ͳ¿®¬ Ô·¹¸¬ ݱ²¬®±´ î¸

ì¸

ïððû ´»ª»´- ¿²¼ ¼·ºº»®»²¬ °±©»®-ò

çðû

éðû

±® ¼»½®»¿-·²¹ ¬¸» ±«¬°«¬ ´«³»²

Í©·¬½¸ ±² °±·²¬

©·¬¸ ³·¼²·¹¸¬ ®»½±¹²·¬·±²

ïïð

ððæðð

Í©·¬½¸ ±ºº °±·²¬


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ñ°¬· ͳ¿®¬

½´¿--

ª·-«¿´

éðp

èðp

çðp

Ùï

ó

îðð

ëð

Ùî

ó

ïëð

íð

Ùí

ó

ïðð

îð

Ùì

ëðð

ïðð

ïð

Ùë

íëð

ïðð

ïð

Ùê

íëð

ïðð

ð

ÍÌ ó ÔÛÜ Î±¿¼ ±°¬·½-

×

ÔÛÜ

íïôîÉ ¤ ëìôìÉ èìôïÉ

óçðp

çðp

ÍÌï

êðp

× ã ì¸ ¼ãï Ù´¿®» ײ¼»¨æ Ùì

çðp

ÍÌïòî

êðp

× ã ì¸ ¼ ã ïôî Ù´¿®» ײ¼»¨æ Ùì

çðp

ÍÌïÝ Ý±³º±®¬ α¿¼ ±°¬·½

ïëð óêðp

¸

íðð óíðp

Ô

ÔÛÜ

ìðôïÉ ¤ êîôëÉ èìôïÉ

ðp

ìëð

íðp

óçðp ïëð óêðp

¼ ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô ×

íðð ðp ìëð

óíðp

ÔÛÜ

íèôêÉ ¤ êðÉ

íðp

óçðp ïëð óêðp

êðp

íðð óíðp

ðp

ìëð

× ã íôé¸ ¼ãï Ù´¿®» ײ¼»¨æ Ùê

íðp

ß ó ÔÛÜ ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½-

ÔÛÜ

çïÉö

¸ ïë

îðîë

ïð

Ô

ÔÛÜ

óî î

ßêð

ì

¸ãé ¼ãî

ê è ïð

çïÉö

óî î ì

¼ ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô

é ì

ïî

íð îì ïè

ê

ßìëÝ ¸ãé ¼ ã ïôê

è ïð

ïïï


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ͧ-¬»³ ½±³°±-·¬·±²

-·²¹´»

¬®·°´»

б´»ó¬±° ·²-¬¿´´»¼ ±² °±´»ó¬±° °±-·¬·±² ø-·²¹´»ô

°±-·¬·±² ¿²¼ ±² ©¿´´-ò

-·²¹´» °±´»ó¬±°

©¿´´ ¿¬¬¿½¸³»²¬

ײ¬»®³»¼·¿¬» ¿¬¬¿½¸³»²¬

ïïî

·²¬»®³»¼·¿¬»

©¿´ó³±«²¬»¼


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

°±´» ©·¬¸ -·²¹´» ¿®³

ݱ²·½¿´ ½«®ª»¼ °±´» ©·¬¸ «°°»® ¿²¼ «°°»®ñ·²¬»®³»¼·¿¬» ¿¬¬¿½¸³»²¬ò

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

°±´» ©·¬¸

½±²·½¿´ ½«®ª»¼ °±´»

½±²·½¿´ ½«®ª»¼ °±´» ©·¬¸ ·²¬»®³»¼·¿¬» ¿¬¬¿½¸³»²¬

Ü»½±®¿¬·ª» °±·²¬ ©·¬¸ ÔÛÜ

б´» ©·¬¸ ¿®³

ïïí


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

¿½½»--±®·»-

´·¹¸¬ -±«®½»

É

Ô³

±°¬·½

½±¼»

½±¼»

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬»

éêë

ËÍÞ °»² °®±º·´»®

ÞÆÌç

ÞÔêê ÞÔêé

íï É íïèð ëì É ëéðð

ÍÌï ÍÌï

èì É èèêð ìð É ìïîð êí É êëçð

ÍÌï ÞÔêè ÍÌïòî ÞÔêç ÍÌïòî ÞÔéð

èì É èèêð íç É íéèð

ÍÌïòî ÞÒéí ÍÌïÝ ÞÔéí

êð É êðëð êð É êíéð

ÍÌïÝ ßêð

ÞÔéì ÞÔéï

çï É çëëð êð É ëéíð çï É èêðð

ßêð ßìëÝ ßìëÝ

ÞÔéî ÞÔéë ÞÔéê

̸» ±«¬°«¬ ´«³»² ¿²¼ °±©»® ª¿´«» ±º ¬¸»

±²´·²» ½¿¬¿´±¹«»æ •¸¬¬°æññ½¿¬¿´±¹ò·¹«¦¦·²·ò½±³Œ

°±´»ó¬±° ·²-¬¿´´¿¬·±²

©¿´´ó³±«²¬»¼ ·²-¬¿´´¿¬·±² ( °±´» ¿¬¬¿½¸³»²¬

½±¼»

¼±«¾´»

ïðî

êïêë

¬®·°´»

ïðî

êïêê

·²¬»®³»¼·¿¬» ¿¬¬¿½¸³»²¬ Ôãíðð

ïðî ïîð

êïëê êïëç

¿¼¿°¬»® º±® °±´»

º®±³ ( ïðî ¬± ( éê

êïíì

½±¼» ©¿´´ ¿¬¬¿½¸³»²¬

ݱ´±«®-

ïë ÙÎÛÇ

ïïì

êïêð


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

½§´·²¼®·½¿´ °±´»- º±® °±´»ó¬±° ·²-¬¿´´¿¬·±² ±º í ±°¬·½¿´ ¿--»³¾´·»-

¾«®·»¼

©·¬¸ °´¿¬»

½±²·½¿´ °±´»- º±® °±´»ó¬±° ·²-¬¿´´¿¬·±² ±º ïñî ±°¬·½¿´ ¿--»³¾´·»-

¸ ±ººó¹®±«²¼

( °±´»

êððð

ïðî

ïëìî

½±¼»

êððð éððð

ïëçñïðî ïðî

ïëêï ïëìí

éððð èððð èððð

ïëçñïðî ïîéñïðî ïëçñïðî

ïëêî ïëìì ïëêë

çððð ïðððð

ïçìñïîð ïçìñïîð

ïëìë ïëìê

ïîððð êððð éððð

ïçìñïîð ïëçñïðî ïëçñïðî

ïëëî ïëçé

èððð çððð

ïëçñïðî ïçìñïîð

ïëçè ïëçç ïëìé

ïðððð ïîððð

ïçìñïîð ïçìñïîð

ïëìè ïëëì

½§´·²¼®·½¿´ °±´»- º±® °±´»ó¬±° ·²-¬¿´´¿¬·±² ±º ïñî ±°¬·½¿´ ¿--»³¾´·»-

¾«®·»¼

©·¬¸ °´¿¬»

( -¸¿²µ

¾«®·»¼

©·¬¸ °´¿¬»

¸ ±ººó¹®±«²¼

( °±´»

ìððð

ïðêóêð

ïîéë

½±¼»

éððð çððð

ïíèóêð ïëèóêð

ïîèï ïîèî

ìððð éððð

ïððóêð ïíðóêð

ïîéè

çððð

ïëðóêð

ïîèí ïîèì

-¸¿°»¼ °±´»-

¸ ±ººó¹®±«²¼

( °±´»

½±¼»

ëððð êððð

ïðî ïðî

éê

êððð êððð

ïëçñïðî ïîð

éê ïðî

ïëïè ïëëê ïëîì

éððð éððð

ïëçñïðî ïîð

éê ïðî

ïëëè ïëïç

éððð èððð èððð

ïîð ïëçñïðî ïîð

ïðî éê ïðî

ïëîè ïëëç ïëîð

èððð ëððð

ïîð ïðî

ïðî

ïëëë ïíìì

êððð éððð èððð

ïîð ïîð ïîð

ïðî ïðî ïðî

ïëîï ïëîî

ïîðë

¾«®·»¼

©·¬¸ °´¿¬»

ïëîí

¸ ±ººó¹®±«²¼ ( °±´»

( ´¿¬»®¿´ ¿¬¬¿½¸³»²¬

©·¬¸ -·²¹´» ¿®³ êéðð ïêð

éê

èéðð

ïêð

éê

ïëïï ïëïë

êéðð èéðð

ïêð ïêð

éê éê

ïëèë ïëèè

½±¼»

©·¬¸ -·²¹´» ¿®³ êéðð èéðð

ïêð ïêð

éê éê

ïëêê ïëéð

êéðð èéðð

ïêð ïêð

éê éê

ïçðç

êððð êððð

êð êð

ïëðê ïëðèö

èððð èððð

êð êð

ïëðé ïëðçö

ïçïð

½«®ª»¼ ½±²·½¿´

̸» ¬»½¸²·½¿´ -°»½·º·½¿¬·±²- ±º ¬¸» °±´»¿®» °®»-»²¬»¼ ±² °¿¹» ïçëò

ö Ê»®-·±²- ©·¬¸ ·²¬»®³»¼·¿¬» ¿¬¬¿½¸³»²¬

¿½½»--±®§ º±® ½«®ª»¼ ½±²·½¿´ °±´»½±¼» ¼»½±®¿¬·ª» °±·²¬ ©·¬¸ ÔÛÜ

ÔÛÜ Þ´«» ÔÛÜ Ò»«¬®¿´ ©¸·¬»

ÞÆÝë ÞÆÝê

ïïë


ïïê


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ô¿ª·²·¿ ͧ-¬»³

ßÜ× Ü»-·¹² ײ¼»¨

¼»-·¹² Ó¿--·³·´·¿²± ú ܱ®·¿²¿ Ú«µ-¿-

ïðððð çððð ñ èððð

éððð ñ êððð

豬±æ Ø»²¹¦¸±²¹ Ôª

ïïé


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ô¿ª·²·¿ ͧ-¬»³

ðí

Ú»¿¬«®»-

×Ðêê ×Õðè

ÔÛÜ-ô ³»¬¿´ ¸¿´·¼» ¿²¼ -±¼·«³ ¼·-½¸¿®¹» ´¿³°-ò ´¿³°ó¸±´¼»® -»½«®»¼ ©·¬¸ ¿²±¼·¦»¼ ¼»ª·½» ±º ¬¸» ´¿³°ò ¿²¼ °±´»ó¬±° ø©·¬¸ ¿ -·²¹´»ô Ü·»ó½¿-¬ ¿´«³·²·«³ ´¿¬»®¿´ ¿¬¬¿½¸³»²¬ º±® ¬¿°»®»¼ °±´»©·¬¸ ¼·¿³»¬»® º®±³ ìê ¬± éê ³³ò

±² ®»¯«»-¬ ª»®-·±²-æ

Ñ°¬·½¿´ ¿--»³¾´§

Ø·²¹» ±°»²·²¹ ©·¬¸ ¬©± ½¿°¬·ª»

ïïè

Ù®±±ª» ¿´´±©·²¹ ©¿¬»® ¬± ®«² ±ºº


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ô¿ª·²·¿ ͧ-¬»³

ͳ¿®¬ Ô·¹¸¬ ݱ²¬®±´ ó ÔÛÜ ª»®-·±² î¸

ì¸

ïððû ´»ª»´- ¿²¼ ¼·ºº»®»²¬ °±©»®-ò

çðû

éðû

±® ¼»½®»¿-·²¹ ¬¸» ±«¬°«¬ ´«³»²

Í©·¬½¸ ±² °±·²¬

ððæðð

Í©·¬½¸ ±ºº °±·²¬

©·¬¸ ³·¼²·¹¸¬ ®»½±¹²·¬·±²

Ñ°¬· ͳ¿®¬ ó ÔÛÜ ª»®-·±² Ô¿ª·²·¿ ·ª·-«¿´

½´¿--

éðp

èðp

çðp

Ùï

ó

îðð

ëð

Ùî

ó

ïëð

íð

Ùí

ó

ïðð

îð

Ùì

ëðð

ïðð

ïð

Ùë

íëð

ïðð

ïð

Ùê

íëð

ïðð

ð

ïïç


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ô¿ª·²·¿ ͧ-¬»³

ÍÌ ó ÔÛÜ Î±¿¼ ±°¬·½-

×

ÔÛÜ

íéôêÉ ¤ êëôçÉ èëôîÉ ¤ ïðïÉ

óçðp

çðp

ÍÌï

êðp

× ã ì¸ ¼ãï Ù´¿®» ײ¼»¨æ Ùì

çðp

ÍÌïòî

êðp

× ã ì¸ ¼ ã ïôî Ù´¿®» ײ¼»¨æ Ùì

çðp

ÍÌïÝ Ý±³º±®¬ α¿¼ ±°¬·½

ïëð

¸

óêðp

íðð óíðp

Ô

ÔÛÜ

ìéôëÉ ¤ éíôçÉ çìôêÉ

ðp ìëð

íðp

óçðp ïëð óêðp

¼ ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô ×

íðð óíðp

ÔÛÜ

ìêôìɤ éîôíÉ çìôêÉ

ðp ìëð

íðp

óçðp ïëð óêðp óíðp

Ø×ÌóÜÛóÝÛ ØÍÌóÜÛ

éðÉ ¤ ïëðÉ

ìëð

éë ïëð îîë íðð ðp íéë

× ã íôé¸ ¼ ã ðôèë

êðp íðp

óçðp

çðp

Ûîé

× ã íôé¸ ¼ãï Ù´¿®» ײ¼»¨æ Ùê

íðp çðp

óíðp

éðÉ

ðp

óçðp

óêðp

ØÍÌ Ø×ÌóÝÛ

êðp

íðð

× ã íôé¸ ¼ ã ðôç

éë óêðp

êðp ïëð óíðp

Ø×ÌóÝÛ Ûìð

ïððÉ ¤ ïëðÉ îëð

ðp

óçðp

çðp

óêðp

îëðÉ

ðp

íðp

óçðp

çðp

Ùïî óêðp óíðp

Ø×ÌóÝÛ

êðÉ ¤ ïìðÉ

× ã íôé¸ ¼ ã ðôç

êðp

éë óíðp

Ø×ÌóÝÛ

íðp

éë ïëð îîë íðð ðp íéë

× ã íôé¸ ¼ ã ðôèë

êðp íðp

óçðp

çðp

ÐÙÆïî

× ã íôé¸ ¼ ã ðôèë

éë óêðp óíðp

Ø×Ì ØÍÌ

ïëðÉ

êðp

ïëð ðp

îîë

íðp

óçðp

çðp

Ûìð

éë óêðp

êðp ïëð óíðp

ïîð

ðp îîë

íðp

× ã íôé¸ ¼ ã ðôç


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ô¿ª·²·¿ ͧ-¬»³

ß ó ÔÛÜ ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½-

ÔÛÜ

êðÉ ¤ éëÉ

¸ ïë

îðîë

ïð

Ô

ÔÛÜ

óî î

ßêð

ì

¸ãé ¼ãî

ê è ïð

êðÉ ¤ éëÉ

óî î ì

¼ ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô

é

ïî

íð îì ïè

éðÉö ¤ ïëðÉ

óî ìï ë

è

ïí

îì

éðÉö

óî î ïë ïí

Ûîé è ë

îëðÉö èç êð íê îí ïð

î ì

ïð

êðÉö ¤ ïìðÉ

óî

ÐÙÆïî

íî îï ïì é

î

îëðÉö ¤ ìððÉ

ì ê

óî ïëð

Ú½î

çð ëï îç ïç

¸ãê ¼ãî

è ïð

í ï

ïì

¸ãê ¼ãî

ê è

ë

Ø×ÌóÜÛ ØÍÌóÜÛ

¸ãè ¼ãî

ì

óî

Ùïî

Ø×ÌóÝÛ

¸ãê ¼ãî

ê è ïð

ê

í

Ø×ÌóÝÛ

î ì ê è ïð

ì

ØÍÌ Ø×ÌóÝÛ

¸ãé ¼ ã ïôê

è ïð

ì

Ø×ÌóÜÛóÝÛ ØÍÌóÜÛ

ê

ßìëÝ

î ì

¸ãê ¼ãî

ê è ïð

ïîï


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ô¿ª·²·¿ ͧ-¬»³

ͧ-¬»³ ½±³°±-·¬·±²

-·²¹´»

¼±«¾´»

¬®·°´»

·²¬»®³»¼·¿¬»

б´»ó¬±° б´»ó¬±° Ô¿ª·²·¿ ·- ¿ª¿·´¿¾´» ·² -·²¹´»ô ¼±«¾´» ¿²¼ ¬®·°´» ª»®-·±²ò

°±´»ó¬±°

©¿´´ ¿¬¬¿½¸³»²¬

ïîî

·²¬»®³»¼·¿¬» ¿¬¬¿½¸³»²¬

©¿´ó³±«²¬»¼


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ô¿ª·²·¿ ͧ-¬»³

-·²¹´» ¿®³

-·²¹´» ¿®³

©¿´´ ¿®³

ß®³-

¿®³ Ôãïëðð

¿®³ Ôãçðð

ïîí


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ô¿ª·²·¿ ͧ-¬»³

ͧ-¬»³ ½±³°±-·¬·±²

°±´» ©·¬¸ -·²¹´» ¿®³

°±´» ©·¬¸

½±²·½¿´ ½«®ª»¼ °±´»

ݱ²·½¿´ ½«®ª»¼ °±´» ©·¬¸ «°°»® ¿²¼ «°°»®ñ·²¬»®³»¼·¿¬» ¿¬¬¿½¸³»²¬ò

Ü»½±®¿¬·ª» °±·²¬ ©·¬¸ ÔÛÜ

б´» ©·¬¸ ¿®³

ïîì

½±²·½¿´ ½«®ª»¼ °±´» ©·¬¸ ·²¬»®³»¼·¿¬» ¿¬¬¿½¸³»²¬


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ô¿ª·²·¿ ͧ-¬»³

´·¹¸¬ -±«®½»

É

Ô³

±°¬·½

½±¼»

´·¹¸¬ -±«®½»

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬»

É

Ô³

±°¬·½

½±¼»

ÞÓïé ÞÐéì

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬»

íï É ëì É

íïèð ëéðð

ÍÌï ÍÌï

ÞÔçë ÞÔçê

éî É èì É

éìïð èèêð

ÍÌï ÍÌï

ìð É êí É íç É

ìïîð êëçð íéèð

ÍÌïòî ÞÔçé ÍÌïòî ÞÔçè ÍÌïÝ ÞÔçç

éè É éè É éë É

èîíé éèîë éçêî

ÍÌïòî ÞÓïè ÍÌïÝ ÞÓîì ßêð ÞÓîë

êð É êð É

êðëð êíéð

ÍÌïÝ ÞÓðð ßêð ÞÓðï

éë É

éïêî

ßìëÝ ÞÓîê

êð É

ëéíð

ßìëÝ ÞÓðî

êïé

éíî

̸» ÞÔçêóÞÔçèóÞÓððóÞÓðïóÞÓðî ½±¼»-

ØÍÌ øÛìð÷

±º îëpÝò

ïðð É ïëð É

ÍÌ ÍÌ

Þìïï Þìïî

îëð É

ÍÌ

Þîïí

îëð É

ÍÌ

Þîïì

ìðð É

ÍÌ

Þîïë

îëð É

ß

Þîïé

ìðð É

ß

Þîïè

Ø×ÌóÝÛ

Ø×ÌóÜÛóÝÛ

éð É ïëð É

ÍÌ ÍÌ

Þìïíö Þìïë

ØÍÌóÜÛ

éð É ïëð É

ß ß

Þìîëö Þìîé

øÛìð÷

Ø×Ì øÑ-®¿³÷ øÛìð÷

ØÍÌ øÛìð÷

ØÍÌ øÛîé÷

éð É

ÍÌ

Þìïì

éð É

ß

Þìîê

Ø×Ì øи·´·°-÷ øÛìð÷

Ø×ÌóÝÛ

Ø×ÌóÜÛ

øÛîé÷

øÚ½î÷

Ø×ÌóÝÛ øÙïî÷

Ø×ÌóÝÛ øÐÙÆïî÷

îëð É

ÍÌ

Þìïê

îëð É

ß

Þìîè

ØÍÌóÜÛ øÚ½î÷

Ø×ÌóÜÛ

Û´»½¬®±²·½ êð É

ÍÌ

Þìïç

ïìð É êð É

ÍÌ ß

Þìîð Þìíï

ïìð É

ß

Þìíî

øÚ½î÷

½±¼»

ËÍÞ °»² °®±º·´»®

½±¼»

ËÍÞ °»² °®±º·´»®

ÞÆÌç

º±® ÔÛÜ ª»®-·±²

ÞÆÌç

º±® ÔÛÜ ª»®-·±²

̸» ±«¬°«¬ ´«³»² ¿²¼ °±©»® ª¿´«» ±º ¬¸»

±²´·²» ½¿¬¿´±¹«»æ •¸¬¬°æññ½¿¬¿´±¹ò·¹«¦¦·²·ò½±³Œ

ݱ´±«®-

ïë ÙÎÛÇ

ïîë


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ô¿ª·²·¿ ͧ-¬»³

·²-¬¿´´¿¬·±² ©·¬¸ ¿®³- ±² ½§´·²¼®·½¿´ °±´»-

-·²¹´»

¼±«¾´»

°±´»ó¬±° ·²-¬¿´´¿¬·±²

´»²¹¬¸

( °±´»

çðð

ïðî

Þìíé

½±¼»

çðð ïëðð

ïîð ïðî

ïëðð îîðð îîðð

( °±´» ¿¬¬¿½¸³»²¬

½±¼»

êð

ÞÆÙí

Þììð Þìíè

éê ïðî

ÞÆÙì Þìëð

ïîð ïðî ïîð

Þììï Þìíç Þììî

ïîð

Þîîð

ïèðð

ïðî

Þììí

êð

ÞÆÙë

ïèðð ïèðð ïèðð

ïîð ïðî ïîð

Þììê Þììì

ÞÆÙê Þìëï

ììðð ììðð

ïðî ïîð

Þììé Þììë Þììè

éê ïðî ïîð

ïðî

Þìëç

ïðî

Þìëîö

ïîð

Þìêð

ïîð

Þîîî

·²¬»®³»¼·¿¬» ¿¬¬¿½¸³»²¬

-·²¹´»

¼±«¾´»

¬®·°´»

Þîîï

ø®»º»® ¬± ¬¸» ·²-¬®«½¬·±²- -¸»»¬÷

·²-¬¿´´¿¬·±² ±² -¸¿°»¼ °±´»-

©¿´´ó³±«²¬»¼ ·²-¬¿´´¿¬·±² ( ´¿¬»®¿´ ¿¬¬¿½¸³»²¬

´¿¬»®¿´ ¿¬¬¿½¸³»²¬

¼»½±®¿¬·ª» °±·²¬ ©·¬¸ ÔÛÜ

½±¼»

ÞÆÝè

©¿´´ ¿¬¬¿½¸³»²¬

Þîîí

ÔÛÜ Þ´«»

ÞÆÝë ÞÆÝê

©¿´´ ¿¬¬¿½¸³»²¬ ©·¬¸ ¿®³ Ôãìðð

Þììç

ÔÛÜ Ò»«¬®¿´ ©¸·¬» Ú±® ½«®ª»¼ ½±²·½¿´ °±´»-

ïîê

½±¼»

º®±³ ( ìê ¬± ( éê ³³


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ô¿ª·²·¿ ͧ-¬»³

½§´·²¼®·½¿´ °±´»-

-¸¿°»¼ °±´»¸ ±ººó¹®±«²¼ ( °±´»

¾«®·»¼

©·¬¸ °´¿¬»

½±¼»

êððð

ïðî

ïëìî

èððð èððð çððð

ïðî ïîéñïðî ïçìñïîð

ïëìí ïëìì

ïðððð ïîððð

ïçìñïîð ïçìñïîð

ïëìë ïëìê ïëëî

êððð éððð èððð

ïëçñïðî ïëçñïðî ïëçñïðî

ïëçé ïëçè ïëçç

çððð ïðððð

ïçìñïîð ïçìñïîð

ïîððð

ïçìñïîð

¸ ±ººó¹®±«²¼ ( °±´» ¾«®·»¼

( ´¿¬»®¿´ ¿¬¬¿½¸³»²¬

½±¼»

©·¬¸ -·²¹´» ¿®³ êéðð ïêð èéðð ïêð ©·¬¸ ¼±«¾´» ¿®³

éê éê

ïëïï ïëïë

êéðð èéðð

ïêð ïêð

éê éê

ïëèë ïëèè

©·¬¸ -·²¹´» ¿®³ êéðð ïêð èéðð ïêð

éê éê

ïëêê ïëéð

ïëìé ïëìè

©·¬¸ ¼±«¾´» ¿®³ êéðð ïêð

éê

ïçðç

ïëëì

èéðð

éê

ïçïð

©·¬¸ °´¿¬»

ïêð

½«®ª»¼ ½±²·½¿´ êððð êððð

ïìé ³¿¨ ïìé ³¿¨

êð êð

ïëðê ïëðèö

èððð èððð

ïéî ³¿¨ ïéî ³¿¨

êð êð

ïëðé ïëðçö

ö Ê»®-·±²- ©·¬¸ ·²¬»®³»¼·¿¬» ¿¬¬¿½¸³»²¬

̸» ¬»½¸²·½¿´ -°»½·º·½¿¬·±²- ±º ¬¸» °±´»¿®» °®»-»²¬»¼ ±² °¿¹» ïçëò

ݱ´±«®-

ïë ÙÎÛÇ

ïîé


ïîè


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

·Î±¿¼ ¼»-·¹² Ö»¿² Ó·½¸»´ É·´³±¬¬»

ïðððð

èððð

êððð

Ü«¾´·² Ìî ó Ü«¾´·²ô ×®»´¿²¼ ß®½¸·¬»½¬«®¿´ °®±¶»½¬æ ß®½¸·¬»½¬ п-½¿´ ¿²¼ É¿¬-±²ô ÓúÛ Ý±²-«´¬¿²¬ ó Ô·¹¸¬·²¹ °®±¶»½¬æ ß®«° ú ﮬ²»®- ó 豬±æ 豬±¹®¿°¸·-½¸»- Ô·½¸Ìô ßν¸·¬»µ¬«ÎúÜ»-·¹²

ïîç


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

·Î±¿¼

ðí

Ú»¿¬«®»-

×Ðêê ×Õðè

¿´«³·²·«³ -«°°±®¬- ¿²¼ ½¿¾´»©·¬¸ ³»¬¿´ ¸¿´·¼» ¿²¼ -±¼·«³ ¼·-½¸¿®¹» ´¿³°-ò «°±² ®»¯«»-¬ò ±ª»®¸¿²¹·²¹ ¿®³ ø-·²¹´» ±® ¼±«¾´»÷ô ·²¬»®³»¼·¿¬» ¿®³ô ¿²¼ ©¿´´ó³±«²¬»¼ ¿¬¬¿½¸³»²¬ò

±® ¿ ¼±«¾´» ¿®³ò ̱ ¾» ±®¼»®»¼

·²¬»®³»¼·¿¬» ·²-¬¿´´¿¬·±² ±² °±´»-

±² ®»¯«»-¬ ª»®-·±²-æ

-»¿´·²¹ ¹´¿-- ©·¬¸ ½«-¬±³·¦»¼ ¿´«³·²·«³ ¿²¼ ¹¿´ª¿²·¦»¼ -¬»»´ -¸»»¬ ´¿³° ¸±´¼»® -»½«®»¼ ©·¬¸ ¿²±¼·¦»¼

λ³±ª¿¾´» °´¿¬»

Ñ°¬·½ ©·¬¸ -·´µó-½®»»²»¼ ¹´¿-«°±² ®»¯«»-¬

ïíð

Ü»½±³°®»--·±² ª¿´ª»


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

·Î±¿¼

ͳ¿®¬ Ô·¹¸¬ ݱ²¬®±´ ó ÔÛÜ ª»®-·±² î¸

ì¸

¬± íëð³ß ¬± ìëð ³ß ¬± ëîë³ß ¬± íëð³ß

±® ¼»½®»¿-·²¹ ¬¸» ±«¬°«¬ ´«³»²

ððæðð

©·¬¸ ³·¼²·¹¸¬ ®»½±¹²·¬·±²

Ñ°¬· ͳ¿®¬ ó ÔÛÜ ª»®-·±²

´·¹¸¬·²¹ ±°¬·½- ¬¸¿¬ »²-«®» »¨½»°¬·±²¿´

«®¾¿² ¿®»¿- øÙ´¿®» ·²¼»¨ Ùê÷ò

½´¿--

éðp

èðp

Ùï

ó

îðð

ëð

Ùî

ó

ïëð

íð

Ùí

ó

ïðð

îð

Ùì

ëðð

ïðð

ïð

Ùë

íëð

ïðð

ïð

Ùê

íëð

ïðð

ð

Ù´¿®» ײ¼»¨ ¬¿¾´»

ïíï


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

·Î±¿¼

ÍÌ ó α¿¼ ±°¬·½-

×

ÔÛÜ

íïôîÉ ¤ ëìôìÉ

óçðp

çðp

«®¾¿² ¿²¼ ·²¬»®«®¾¿² ¿®»¿-

ïëð

¸

óêðp

íðð óíðp

Ô

ÔÛÜ

ìðôïÉ ¤ êîôëÉ

ðp ìëð

êðp

× ã ì¸ ¼ãï Ù´¿®» ײ¼»¨æ Ùì

çðp

ÍÌïòî

íðp

óçðp

«®¾¿² ¿²¼ ·²¬»®«®¾¿² ¿®»¿-

ïëð óêðp

¼ ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô ×

íðð óíðp

ÔÛÜ

íèôêÉ ¤ êðÉ

ðp ìëð

êðp

¼ ã ïôî Ù´¿®» ײ¼»¨æ Ùì

çðp

ÍÌïÝ Ý±³º±®¬ α¿¼ ±°¬·½

íðp

óçðp ïëð óêðp

Ø×ÌóÜÛ ØÍÌóÜÛ

éðÉ ¤ ïëðÉ

êðp

íðð óíðp

ðp

ìëð

ÍÌï

× ã íôé¸ ¼ãï Ù´¿®» ײ¼»¨æ Ùê

íðp

óçðp

çðp

¼ãï éë

묎-

ïëð

óêðp

êðp

îîë óíðp

Ø×ÌóÝÛ ÝÐÑóÌÉ

ïìðÉ

ðp íðð

íðp

óçðp

çðp

ÐÙÆïî óêðp óíðp

Ø×ÌóÝÛ

îëðÉ

ïðð îðð íðð ðp ìðð

êðp íðp

óçðp

çðp

¼ãï

Ùïî éë óêðp

êðp

ïëð îîë óíðp

ïíî

× ã ì¸ ¼ãï

ðp íðð

íðp


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

·Î±¿¼

ß ó ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½-

ÔÛÜ

êðÉö

¸ ïë

îðîë

ïð

Ô

ÔÛÜ

óî î

ßêð

ì

¸ãé ¼ãî

ê è ïð

êðÉö

óî î ì

¼ ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô

ïî

é

íð îì ïè

éðÉö ¤ ïëðÉ

óî î

Ψéí

ê

ç

ïë ïí

ïìðÉö

ì ê

óî î

ÐÙÆïî ëí íç îë

êì

ïí

¸ãè ¼ ã ïôë

ì ê è ïð

ì

Ø×ÌóÝÛ

¸ãè ¼ ã ïôë

è ïð

ïòð

Ø×ÌóÝÛ ÝÐÑóÌÉ

¸ãé ¼ ã ïôê

è ïð

ì

Ø×ÌóÜÛ ØÍÌóÜÛ

ê

ßìëÝ

îëðÉö

óî

Ùïî

¸ ã ïð

î ì

ïî

îí

íë

ìè

ëç

ê è ïð

ïíí


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

·Î±¿¼

ͧ-¬»³ ½±³°±-·¬·±²

-·²¹´»

¼±«¾´»

·²¬»®³»¼·¿¬»

©¿´´ ¿¬¬¿½¸³»²¬

·²¬»®³»¼·¿¬» ¿¬¬¿½¸³»²¬

ïíì

©¿´ó³±«²¬»¼


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

·Î±¿¼

¿½½»--±®·»-

´·¹¸¬ -±«®½»

É

Ô³

±°¬·½

½±¼»

½±¼»

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬»

ëèë

ÞÆÌç ÞÓðíö ÞÓðìö

íï É ëì É

íïèð ëéðð

ÍÌï ÍÌï

ìð É êí É íç É

ìïîð êëçð íéèð

ÍÌïòî ÞÓðëöö ÍÌïòî ÞÓðêö ÍÌïÝ ÞÓðéöö

êð É êð É

êðëð êíéð

ÍÌïÝ ÞÓðèö ßêð ÞÓðçö

êð É

ëéíð

ßìëÝ ÞÓïðö

½±´±«® ðì ¾´¿½µ

É¿®³ ©¸·¬» ª»®-·±²- ¿ª¿·´¿¾´» ±² ®»¯«»-¬ò ö ïóì ¿²¼ ¿¬ ¿ îëpÝò öö

øΨé-÷

éð É ïëð É

ÍÌ ÍÌ

Þìðí Þìðì

ØÍÌóÜÛ

éð É ïëð É

ßìë ßìë

Þìðé Þìðè

Û´»½¬®±²·½ ïìð É

ÍÌ

Þìðê

ïìð É

ßìë

Þìïð

îëð É

ÍÌ

Þìðë

îëð É

ßìë

Þìðç

Ø×ÌóÜÛóÝÛ

øΨé-÷

Ø×ÌóÝÛ øÐÙÆïî÷

Ø×ÌóÝÛ øÙïî÷

·²-¬¿´´¿¬·±²

-¸¿°»¼ °±´»½±¼»

·²¬»®³»¼·¿¬» ¿¬¬¿½¸³»²¬ º±® °±´»-

©¿´´ ¿¬¬¿½¸³»²¬

ïïîè

ïïîç

¾«®·»¼

©·¬¸ °´¿¬»

¸ ±ººó¹®±«²¼

( °±´»

©·¬¸ -·²¹´» ¿®³ êððð

½±¼»

ïêð

ïëíð

èððð ïðððð ©·¬¸ ¼±«¾´» ¿®³

ïêð ïêð

ïëíï ïëíî

êððð èððð

ïêð ïêð

ïëíê ïëíé

ïðððð

ïêð

ïëíè

©·¬¸ -·²¹´» ¿®³ êððð

ïêð

ïëíí

èððð ïðððð

ïêð ïêð

ïëíì ïëíë

©·¬¸ ¼±«¾´» ¿®³ êððð èððð

ïêð ïêð

ïëíç

ïðððð

ïêð

ïëìð ïëìï

ݱ´±«®-

ïë ÙÎÛÇ

ïíë


ïíê


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ß®¹± ¿²¼ Ü»´°¸· ØÐ

Ü»´°¸·

ß®¹± -°¿²ó©·®» ·²-¬¿´´¿¬·±²

ß®¹±

ïîððð

ïðððð

èððð éððð

ëððð

ïíé


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ß®¹± ¿²¼ Ü»´°¸· ØÐ

ðí

Ú»¿¬«®»-

ÔÛÜ-ô ³»¬¿´ ¸¿´·¼»ô -±¼·«³ ¼·-½¸¿®¹»

©·¬¸ -·²¹´» ¿²¼ ¼±«¾´» ¿¬¬¿½¸³»²¬

¿®³ ø-·²¹´» ±® ¼±«¾´»÷ ¿²¼ °±´»ó¬±°ò ¿²¼ ´·¼ ±² ®»¯«»-¬ ª»®-·±²-æ

Ñ°¬·½¿´ ¿--»³¾´§

Ü»´°¸· ííð

ïíè

Ü»´°¸· ìëï

ß®¹±

ß«¬±³¿¬·½ ¼±±® ´±½µ

Ü·-½±²²»½¬·²¹ -©·¬½¸


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ß®¹± ¿²¼ Ü»´°¸· ØÐ

ͳ¿®¬ Ô·¹¸¬ ݱ²¬®±´ ó ÔÛÜ ª»®-·±² î¸

ì¸

¬± íëð³ß ¬± ìëð ³ß ¬± ëîë³ß ¬± íëð³ß

±® ¼»½®»¿-·²¹ ¬¸» ±«¬°«¬ ´«³»²

ððæðð

©·¬¸ ³·¼²·¹¸¬ ®»½±¹²·¬·±²

Ñ°¬· ͳ¿®¬ ó ÔÛÜ ª»®-·±²

½´¿--

øÙ´¿®» ·²¼»¨ Ùê÷ò

éðp

èðp

Ùï

ó

îðð

ëð

Ùî

ó

ïëð

íð

Ùí

ó

ïðð

îð

Ùì

ëðð

ïðð

ïð

Ùë

íëð

ïðð

ïð

Ùê

íëð

ïðð

ð

Ù´¿®» ײ¼»¨ ¬¿¾´»

ïíç


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ß®¹± ¿²¼ Ü»´°¸· ØÐ

ÍÌ ó α¿¼ ±°¬·½-

×

ÔÛÜ

íïôîÉ ¤ ëìôìÉ éïôëÉ ¤ èìôïÉ

óçðp

çðp

«®¾¿² ¿²¼ ·²¬»®«®¾¿² ¿®»¿-

ïëð

¸

óêðp

íðð óíðp

Ô

ÔÛÜ

ìðôïÉ ¤êîôëÉ èìôïÉ

ðp ìëð

êðp

× ã ì¸ ¼ãï Ù´¿®» ײ¼»¨æ Ùì

çðp

ÍÌïòî

íðp

óçðp

«®¾¿² ¿²¼ ·²¬»®«®¾¿² ¿®»¿-

ïëð óêðp

¼ ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô ×

íðð óíðp

ÔÛÜ

íèôêÉ ¤ êðÉ èíÉ

ðp ìëð

êðp

× ã ì¸ ¼ ã ïôî Ù´¿®» ײ¼»¨æ Ùì

çðp

ÍÌïÝ Ý±³º±®¬ α¿¼ ±°¬·½

íðp

óçðp ïëð óêðp

ÔÛÜ

íïôîÉ

êðp

íðð óíðp

ðp

ìëð

çðp

ØÍÌóÜÛ

éðÉ

êðp

íðð ðp ìëð

Ù´¿®» ײ¼»¨æ Ùê íðp

óçðp

çðp

묎-

¸ãê ¼ãî óêðp

êðp óíðp

Ø×ÌóÝÛ

ÍÌÑòèÝ Ý±³º±®¬ × ã ë¸

ïëð

óíðp

× ã íôé¸ ¼ãï Ù´¿®» ײ¼»¨æ Ùê

íðp

óçðp

óêðp

ÍÌï

íëÉ

ðp

íðp

óçðp

çðp

Ùïî

× ã íôé¸ ¼ ã ðôèë

éë óêðp

êðp ïëð óíðp

Ø×ÌóÝÛ ÝÐÑóÌÉ

ïìðÉ

çðp

óêðp óíðp

ïððÉ

óíðp

éë ïëð îîë íðð íéë ðp ìëð

× ã íôé¸ ¼ ã ðôèë

êðp íðp çðp

óêðp

ïëðÉ

éë ïëð îîë íðð íéë ðp ìëð

óçðp

Ûìð

ØÍÌóÜÛ

íðp

óçðp

ÐÙÆïî

ØÍÌ Ø×ÌóÝÛ ÝÜÑóÌÌ

ðp

× ã íôé¸

êðp íðp

óçðp

çðp

묎-

× ã íôé¸ ¼ ã ðôèë

éë óêðp

êðp

ïëð îîë óíðp

ØÍÌ

îëðÉ

ðp

íðp

óçðp

çðp

Ûìð

× ã íôé¸ ¼ ã ðôèë

éë óêðp óíðp

Ø×ÌóÝÛ ÝÜÓóÌ

íïëÉ

êðp

ïëð ðp

îîë

íðp

óçðp

çðp

ÐÙÆïè éë

óêðp

êðp

ïëð óíðp

ïìð

ðp

íðp

× ã íôé¸ ¼ ã ðôèë


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ß®¹± ¿²¼ Ü»´°¸· ØÐ

ß ó ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½-

ÔÛÜ

êðÉö

¸ ïë

¼ ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô

ÔÛÜ

ïî

íð îì ïè

ïìðÉö

ßìëÝ

ì

¸ãé ¼ ã ïôê

óî î ì

êë ìì îí ïï

è ïð

îëðÉö

óî î

Ûìð ïðð éê ïê

îí

íí

ìé

ì ê

óî ìè

è

¸ãè ¼ãî

è ïð

ïëðÉö îé ïé ïï

¸ãê ¼ãî

ê

ë

ØÍÌóÜÛ

óî î

ïð

ÐÙÆïî

ØÍÌ

¸ãé ¼ãî

ê è

ì

Ø×ÌóÝÛ ÝÐÑóÌÉ

ì

ïð

êðÉö

é

ßêð

ê è

îðîë

ïð

Ô

óî î

î ì

¸ãê ¼ãî

ê è ïð

ïìï


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ß®¹± ¿²¼ Ü»´°¸· ØÐ

ͧ-¬»³ ½±³°±-·¬·±²

-·²¹´»

¼±«¾´»

б´»ó¬±° ̸» °±´»ó¬±° ·- ¿ª¿·´¿¾´» ·² -·²¹´»ô ¼±«¾´» ¿²¼ ¬®·°´» ª»®-·±² ¿²¼ ½¿² ¾»

©¿´´ ¿¬¬¿½¸³»²¬

ײ¬»®³»¼·¿¬» ¿¬¬¿½¸³»²¬

ïìî

¬®·°´»

·²¬»®³»¼·¿¬»

©¿´ó³±«²¬»¼


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ß®¹± ¿²¼ Ü»´°¸· ØÐ

´·²»¿® ¿®³

´·²»¿® ¿®³ ø¼±«¾´» ½±³°±-·¬·±²÷

¬·´¬»¼ ¿®³

¬·´¬»¼ ¿®³ ø¼±«¾´» ½±³°±-·¬·±²÷

Ô·²»¿® ¿®³-

Ì·´¬»¼ ¿®³- ©·¬¸ ¬·» ®±¼ ±® ·² ¼±«¾´» ½±³°±-·¬·±²ò

ïìí


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ß®¹± ¿²¼ Ü»´°¸· ØÐ

ͧ-¬»³ ½±³°±-·¬·±² ©·¬¸ ¿ ´¿¬»®¿´ ¿¬¬¿½¸³»²¬ ±² ½«®ª»¼ ½±²·½¿´ °±´»- ¿²¼ ±² °±´»- ©·¬¸ ¿®³-

°±´» ©·¬¸ -·²¹´» ¿®³

°±´» ©·¬¸ ¼±«¾´» ¿®³

½±²·½¿´ ½«®ª»¼ °±´»

½±²·½¿´ ½«®ª»¼ °±´» ©·¬¸ ·²¬»®³»¼·¿¬» ¿¬¬¿½¸³»²¬

ݱ²·½¿´ ½«®ª»¼ °±´» Ü»½±®¿¬·ª» °±·²¬ ©·¬¸ ÔÛÜ

¿¬¬¿½¸³»²¬ò

б´» ©·¬¸ ¿®³ ©·¬¸ -·²¹´» ¿²¼ ¼±«¾´» ¿®³ò

ïìì


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ß®¹± ØÐ

¿½½»--±®·»-

´·¹¸¬ -±«®½»

É

Ô³

±°¬·½

½±¼»

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬» íïèð ëéðð

ÍÌï ÍÌï

ìð É êí É íï É

ìïîð êëçð íðíð

ÍÌïòî ÞÔèè ÍÌïòî ÞÔèç ÍÌðòèÝ ÞÔçð

ïê É íç É

ïëçð íéèð

ÍÌïÝ ÍÌïÝ

ÞÐéí ÞÔçï

êð É êð É

êðëð êíéð

ÍÌïÝ ßêð

ÞÔçî ÞÔçí

êð É

ëéíð

ßìëÝ

ÞÔçì

½±¼»

ÞÆÌç

×Õïð

ÞÔèê ÞÔèé

íï É ëì É

½±¼»

ÞÆìí ½±´±«® ðì ¾´¿½µ

½±´±«® îì ½´»¿® ¬®¿²-°¿®»²¬

É¿®³ ©¸·¬» ª»®-·±²- ¿ª¿·´¿¾´» ±² ®»¯«»-¬ò ̸» ½±¼»( íêç

ëð É éð É ïðð É

ÍÌ ÍÌ ÍÌ

ÞÜèê ÞÝèî ÞÝèí

ïëð É éð É

ÍÌ Ý

ÞÝèë ÞÝèç

øΨé-÷

éð É ïëð É

ß ß

ÞÝçð ÞÝçï

ØÍÌ

ïðð É øÞ·óÛ²»®¹§÷

ÍÌ

ÞÝèêö

øΨé-÷

ïëð É øÞ·óÛ²»®¹§÷ ïëð É øÞ·óÛ²»®¹§÷

ÍÌ ß

ÞÝèèö ÞÝçíö

Ø×ÌóÝÛ

Û´»½¬®±²·½ íë É

ÍÌ

ÞÝèï

Û´»½¬®±²·½ êð É

ÍÌ

ÞÝèéö

ïìð É êð É ïìð É

ÍÌ ß ß

ÞÝèì ÞÝçìö ÞÝçî

Û´»½¬®±²·½ ïëð É ïëð É

ÍÌ ß

ÞÜððö

Û´»½¬®±²·½ íí É

Ú

ÞÝçë

ØÍÌ Ø×ÌóÝÛ

Ø×ÌóÜÛóÝÛ øΨé-÷

ØÍÌóÜÛ

øÛìð÷

ØÍÌóÜÛ

øÙïî÷

Ø×ÌóÝÛ øÐÙÆïî÷

Ø×ÌóÜÛóÝÛ øΨé-÷

ÌÝóÌÛÔ øÛîé÷

ÞÜðíö

ö Ê»®-·±²- ¿ª¿·´¿¾´» ±² ®»¯«»-¬

ݱ´±«®-

ðì

ïë

ÞÔßÝÕ

ÙÎÛÇ

ïìë


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ü»´°¸· ØÐ

´·¹¸¬ -±«®½»

É

Ô³

±°¬·½

½±¼»

´·¹¸¬ -±«®½»

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬»

Ø×ÌóÝÛ

ÞÔéé ÞÔéè

éî É èì É

éìïð èèêð

ÍÌï ÍÌï

ìð É êí É íï É

ìïîð êëçð íðíð

ÍÌïòî ÞÔéç ÍÌïòî ÞÔèð ÍÌðòèÝ ÞÔèï

èì É èí É çï É

èèêð èíîð çëëð

ÍÌïòî ÞÓïí ÍÌïÝ ÞÓïì ßêð ÞÓïë

ïê É íç É

ïëçð íéèð

ÍÌïÝ ÍÌïÝ

ÞÐéî ÞÔèî

çï É

èíîð

ßìëÝ ÞÓïê

êð É êð É

êðëð êíéð

ÍÌïÝ ßêð

ÞÔèí ÞÔèì

êð É

ëéíð

ßìëÝ

ÞÔèë

ëð É éð É ïðð É

ÍÌ ÍÌ ÍÌ

ÞÜèë ÞÝëé ÞÝëè

É¿®³ ©¸·¬» ª»®-·±²- ¿ª¿·´¿¾´» ±² ®»¯«»-¬ò

Ø×ÌóÝÛ

ïëð É îëð É ïëð É

ÍÌ ÍÌ ß

ÞÚïç ÞÚîð ÞÚîí

øÛìð÷

îëð É

ß

ÞÚîì

ØÍÌ

ïëðÉ øÞ·óÛ²»®¹§÷ ïëð É øÞ·óÛ²»®¹§÷

ÍÌ ß

ÞÚîî ÞÚîê

ìðð É

ß

ÞÚèïö

Û´»½¬®±²·½ íïë É

ÍÌ

ÞÚîï

íïë É

ß

ÞÚîë

Û´»½¬®±²·½ ïìð É

ÍÌ

ïìð É

ß

ÞÚééö ÞÚèðö

ØÍÌ øÛìð÷

øÛìð÷

Ø×ÌóÝÛ

øΨé-÷

ÍÌ Ý

ÞÝêð ÞÝêì

ØÍÌóÜÛ øΨé-÷

éð É ïëð É

ß ß

ÞÝêë ÞÝêê

ØÍÌ

ïðð É øÞ·óÛ²»®¹§÷

ÍÌ

ÞÝêïö

øÛìð÷

Ø×ÌóÝÛ øÐÙÆïî÷

ö Ê»®-·±²- ¿ª¿·´¿¾´» ±² ®»¯«»-¬

ØÍÌóÜÛ

ÍÌ ß

ÞÝêíö ÞÝêèö

íë É

ÍÌ

ÞÝëê

Û´»½¬®±²·½ êð É

ÍÌ

ÞÝêîö

ïìð É êð É

ÍÌ ß

ÞÝëç ÞÝêçö

ïìð É

ß

ÞÝêé

Û´»½¬®±²·½ ïëð É

ÍÌ

ÞÝéëö

ïëð É

ß

ÞÝéèö

Û´»½¬®±²·½ íí É

Ú

ÞÝéð

øΨé-÷

ïëð É øÞ·óÛ²»®¹§÷ ïëð É øÞ·óÛ²»®¹§÷

Ø×ÌóÝÛ

Û´»½¬®±²·½

øÙïî÷

Ø×ÌóÝÛ øÐÙÆïî÷

Ø×ÌóÜÛóÝÛ øΨé-÷

ÌÝóÌÛÔ øÛîé÷

ö Ê»®-·±²- ¿ª¿·´¿¾´» ±² ®»¯«»-¬

¿½½»--±®·»-

½±¼»

½±¼»

ÞÆìï

ÞÆÌç

×Õïð ½±´±«® ðì ¾´¿½µ

ïìê

ÞÓïï ÞÓïî

ÍÌï ÍÌï

ïëð É éð É

½±´±«® îì ½´»¿® ¬®¿²-°¿®»²¬

½±¼»

íïèð ëéðð

øÐÙÆïè÷

Ø×ÌóÜÛóÝÛ

±°¬·½

íï É ëì É

ìëï

ØÍÌ

Ô³

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬»

É¿®³ ©¸·¬» ª»®-·±²- ¿ª¿·´¿¾´» ±² ®»¯«»-¬ò ̸» ½±¼»-

ííð

É


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ß®¹± ¿²¼ Ü»´°¸· ØÐ

°±´»ó¬±° ·²-¬¿´´¿¬·±² ±² ½§´·²¼®·½¿´ °±´»( °±´» ¿¬¬¿½¸³»²¬ -·²¹´»

¼±«¾´»

½§´·²¼®·½¿´ °±´»- º±® °±´»ó¬±°

ÞÜïí

éê ïðî ïîð

êð éê ïðî ïîð

¸ ±ººó¹®±«²¼ ( °±´»

½±¼»

êð

( -¸¿²µ

ïðî

ïîðíö

ÞÜïë ÞÜïé

ëððð ëððð

ïðî ïîð

ïîðë ïîçï

êïîð

êððð êððð êððð

ïðî ïîð

éê ïðî éê

ïëïè ïëîì ïëëê

éððð éððð

ïîð ïîð

ïðî ïðî

ïëïç ïëîè

éððð èððð èððð

ïîð ïîð

éê ïðî ïðî

ïëëè ïëîð

ÞÜïì ÞÜïê ÞÜïè êïîï

èððð

éê ïîð

ïðî ïîð

ÞÜïç êïîî

©·¬¸ °´¿¬»

ïëëî ïíìì ïîçî

ïîððð ëððð ëððð

ïðî ïîð

êððð éððð

ïîð ïîð

ïðî

èððð

ïîð

ïðî

ïðððð

¼»½±®¿¬·ª» °±·²¬ ©·¬¸ ÔÛÜ

ïëîí ïëìé

-¸¿°»¼ °±´»( °±´» ¿¬¬¿½¸³»²¬

´¿¬»®¿´ ¿¬¬¿½¸³»²¬

ïëîï ïëîî

ïëìè ïëëì

ïîððð

·²-¬¿´´¿¬·±² ±² -¸¿°»¼ °±´»-

ïëëë ïëëç ïîéì ïëìë ïëìê

ïððð𠬮·°´»

½±¼»

íëðð

¾«®·»¼

¼¿ ìê ¿ éê

ÔÛÜ Ò»«¬®¿´ ©¸·¬»

½±¼»

ÞÆÝç

ÞÆÝë ÞÆÝê

¾«®·»¼

©·¬¸ °´¿¬»

¸ ±ººó¹®±«²¼ ( °±´»

( ´¿¬»®¿´ ¿¬¬¿½¸³»²¬

©·¬¸ -·²¹´» ¿®³ êéðð ïêð

½±¼»

éê

ïëïï

èéðð ïêð ©·¬¸ ¼±«¾´» ¿®³

éê

ïëïë

êéðð èéðð

ïêð ïêð

éê éê

ïëèë ïëèè

©·¬¸ -·²¹´» ¿®³ êéðð ïêð

éê

ïëêê

èéðð ïêð ©·¬¸ ¼±«¾´» ¿®³

éê

ïëéð

êéðð èéðð

éê éê

ïçðç ïçïð

½«®ª»¼ ½±²·½¿´ êððð ïìé ³¿¨

êð

ïëðê

êððð èððð èððð

êð êð êð

ïëðèö ïëðé

ïêð ïêð

ïìé ³¿¨ ïéî ³¿¨ ïéî ³¿¨

ïëðçö

ö Ê»®-·±²- ©·¬¸ ·²¬»®³»¼·¿¬» ¿¬¬¿½¸³»²¬

ݱ´±«®-

ðì

ïë

ÞÔßÝÕ

ÙÎÛÇ

ïìé


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ß®¹± ¿²¼ Ü»´°¸· ØÐ

·²-¬¿´´¿¬·±² ©·¬¸ ¿®³- ±² ½§´·²¼®·½¿´ °±´»´»²¹¬¸

½§´·²¼®·½¿´ °±´»( °±´»

¸ ±ººó¹®±«²¼ ( °±´»

½±¼»

ïðî

ÞÆìì

ïëðð

ïîð ïðî

ïëðð

ïîð

´·²»¿®

ïîð

ïîçï

êïíð ÞÆìë

êððð êððð

ïðî

ïëìî ïëêï

êïíï

éððð éððð èððð

ïðî

ïëìí ïëêî ïëìì

¬± -»½«®» ¬¸» ¿®³ ¬± ¬¸» °±´»ò

¬·´¬»¼ ©·¬¸ ¬·» ®±¼

ïëðð

ïðî

ÞÆìè

ïðî

êïíë ©·¬¸ °´¿¬»

½±«²¬»® º´¿²¹»

ïðððð ïîððð êððð

ïëìê ïëëî

éððð èððð

ïëçé ïëçè ïëçç

ïðððð

ïëìé ïëìè

ïîð

êïíî

ïîððð

ïëëì

ïðî ïîð

ÞÜîï êïîí

½±¼»

ïìè

ïëêë ïëìë

ÞÆìê

©¿´´ó³±«²¬»¼ ·²-¬¿´´¿¬·±²

©¿´´ ¿¬¬¿½¸³»²¬

èððð

ïðî

̱ ¾» ±®¼»®»¼ ¬± -»½«®» ¬¸» ´·²»¿® ¿®³ ©·¬¸±«¬ ¬·» ®±¼ ¬± ¬¸» °±´»ò Ò±¬ ®»¯«·®»¼ ©¸»² ·²-¬¿´´·²¹ ¬©± ±°°±-·¬» ¿®³-ò

·²¬»®³»¼·¿¬» ¿¬¬¿½¸³»²¬

½±¼»

ëððð

¾«®·»¼

ÞÜîð


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ß®¹± -°¿²ó©·®» ·²-¬¿´´¿¬·±²

ðí

Ú»¿¬«®»-

×Ðêê

-¬¿·²´»-- -¬»»´ ©·®»ò

±² ®»¯«»-¬ ª»®-·±²-æ

ÍÌ ó α¿¼ ±°¬·½

× ¸

½±®¼ ¿²¼ ¼»½±³°®»--·±² ª¿´ª»ò Ô

Ü»½±³°®»--·±² ª¿´ª» ìèÉ

ÔÛÜ

óçðp

çðp

óêðp óíðp

ðp

ïëð íðð ìëð êðð

êðp íðp

¿½½»--±®·»-

´·¹¸¬ -±«®½»

É

Ô³

±°¬·½

½±¼»

½±¼»

ݱ±´ ©¸·¬»

ÞÆÌç

êð É íííð

ÍÌ

éðïð

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬» êî É íïçð

ÍÌ

ÞÚðê

½±´±«® ðì ¾´¿½µ

ݱ´±«®-

( íéð

ðì

ïë

ÞÔßÝÕ

ÙÎÛÇ

ïìç


ïëð


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ü»´± ó ß®¹± ¼»-·¹² Ü»ª·²»

ïðððð

èððð

ëððð

ïëï


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ü»´± ó ß®¹±

ðí

Ú»¿¬«®»-

©·¬¸ ³»¬¿´ ¸¿´·¼» ¿²¼ -±¼·«³ ¼·-½¸¿®¹» ´¿³°-ò

×Ðêê ×Õðè

¿²±¼·¦»¼ -«°»®°«®» ¿´«³·²·«³

·² ¬¸» ´±©»® °¿®¬ ©·¬¸ ¿ ¬®¿²-°¿®»²¬ ¬»³°»®»¼ -±¼·«³ó½¿´½·«³ -»¿´·²¹

Ñ°¬·½¿´ ¿--»³¾´§

¿²¼ ¸»³·-°¸»®·½¿´ ª»®-·±²ò ̸» ¿®³¿²¼

Ü»´±

ß®¹±

ÍÌ ó α¿¼ ±°¬·½

×

ØÍÌ Ø×ÌóÝÛ

ïððÉ ¤ ïëðÉ îëðÉ

óçðp

çðp

Ûìð

× ã íôé¸

ïëð óêðp

¸

êðp íðð óíðp

Ô

Ø×ÌóÝÛ

îëðÉ

ðp

íðp

óçðp

çðp

× ã íôé¸

Ûìð éë óêðp

êðp ïëð óíðp

ðp

íðp

Ñ°¬·½ ××

×

ØÍÌ Ø×ÌóÝÛ

ïððÉ ¤ ïëðÉ îëðÉ

óçðp

çðp

× ã ìôèë¸ ¼ ã ðôë

ïëð

Ûìð ¸

óêðp

êðp

íðð ìëð óíðp

Ô

Ø×ÌóÝÛ

îëðÉ

çðp

óêðp

ïëî

íðp

óçðp

Ûìð

¼ ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô ×

ðp

óíðp

ïëð íðð ìëð êðð ðp éëð

êðp íðp

× ã î¸ ¼ ã ïôí


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ü»´± ó ß®¹±

Ü»´±

ß®¹± ´·¹¸¬ -±«®½»

É

±°¬·½

ØÍÌ

ïðð É

ÍÌ

Þïëç

ïëð É ïðð É

ÍÌ ××

éèëê Þïêð

øÛìð÷

ïëð É îëð É

×× ××

éêêï éêêî

ØÍÌ

îëð É

ÍÌ

éèëé

øÛìð÷

Ø×ÌóÝÛ

½±¼»

îëð É

Þïêï

½±¼»

ïëð É ïðð É

ÍÌ ××

éèêð Þïêî

øÛìð÷

ïëð É îëð É

×× ××

éêéð éêéï

ØÍÌ

îëð É

ÍÌ

éèêï

ÍÌ

éèéê

îëð É

ÍÌ

éèéé

Ø×Ì øÛìð÷

½§´·²¼®·½¿´ °±´»( °±´»

©¿´´ ¿¼¶«-¬¿¾´» ¿®³

ÍÌ

øÛìð÷

·²-¬¿´´¿¬·±²

©¿´´ ¿®³

±°¬·½

ïðð É

Ø×ÌóÝÛ

øÛìð÷

¿®³ º±® °±´»-

É

ØÍÌ øÛìð÷

øÛìð÷

Ø×Ì

´·¹¸¬ -±«®½»

Ü»´±

ß®¹±

ïííï

ïííí

ïíèè ïíìé

ïíçî ïíìç

ïíçé

ïèíî

ïíçç

¾«®·»¼

©·¬¸ °´¿¬»

¸ ±ººó¹®±«²¼

( °±´»

ëððð

ïðî

ïîðëö

½±¼»

ëððð êîðð éððð

ïîð ïîð ïðî

ïíéè ïîíè

èððð ïðððð

ïêð

ïîðçö ïíéç ïíêê

ëððð

ïðî

ïíììö

ëððð êîðð èððð

ïîð ïîð ïêð

ïíèî ïîíç ïíèí

ïèíì

ݱ´±«®-

ðì

ïë

ÞÔßÝÕ

ÙÎÛÇ

ïëí


ïëì


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ͬ®»»¬

èððð

êððð

ìððð

ïëë


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ͬ®»»¬

ðí

Ú»¿¬«®»-

×Ðêê ×Õïð

´¿³° ¸±´¼»® ©·¬¸ ¿²¬·ó´±±-»²·²¹ ©·¬¸ ¼·-½¸¿®¹» ´¿³°-ò -±«®½» ·² é °±-·¬·±²-ò ±² ®»¯«»-¬ ª»®-·±²-æ

-±¼·«³ó½¿´½·«³ -»¿´·²¹ ¹´¿--ô ·² -¬¿·²´»-- -¬»»´ò

ß«¬±³¿¬·½ ¼±±® ´±½µ

Ü·-½±²²»½¬·²¹ -©·¬½¸

ïëê

Ü»½±³°®»--·±² ª¿´ª»

Ì©·´·¹¸¬ °¸±¬±½»´´ ±² ®»¯«»-¬


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ͬ®»»¬

Ô¿³° ¿¼¶«-¬³»²¬

¬¸» ´¿³° ·² «° ¬± é °±-·¬·±²- ¬±

-°¿½»- ø©·¼» -¬®»»¬-÷ ±® ¿¼¿°¬ ¬± °±´» ·²-¬¿´´¿¬·±²-ò ׬ ½¿² ¿´-± ¾» ¿¼¿°¬»¼ ·² ·²-¬¿´´¿¬·±²- ©¸»®» ¬¸» °±-·¬·±²

¿½¸·»ª» ¹®»¿¬»® -»°¿®¿¬·²¹ ¼·-¬¿²½»-ô

ÍÌ ó α¿¼ ±°¬·½

×

ØÍÌ Ø×ÌóÝÛ

ëðÉ ¤ éðÉ ïððÉ ¤ ïëðÉ

óçðp

çðp

× ã íôìî¸ ¼ ã ïôï

ïëð

¸

óêðp

êðp

íðð óíðp

ðp ìëð

íðp

Ô óçðp

çðp

¼ ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô ×

êðp

íðð óíðp

ðp

ìëð

íðp

óçðp

çðp

б-·¬·±² í × ã íôèê¸ ¼ãï

ïëð óêðp

б-·¬·±² î × ã íôé¸ ¼ãï

ïëð óêðp

б-·¬·±² ï

êðp

íðð ìëð óíðp

ðp

íðp

óçðp

çðp

б-·¬·±² ì × ã ìôî¸

ïëð óêðp

êðp

íðð ìëð óíðp

ðp

íðp

óçðp

çðp

б-·¦·±² ë × ã ìôîè¸

ïëð óêðp

êðp

íðð óíðp

ðp

ìëð

íðp

óçðp

çðp

б-·¬·±² ê × ã ìôíê¸ ¼ ã ðôèï

ïëð óêðp

êðp íðð óíðp

ðp ìëð

íðp

óçðp

çðp

× ã ìôì¸ ¼ ã ðôéï

ïëð óêðp

êðp

íðð óíðp

ðp ìëð

б-·¬·±² é

íðp

ïëé


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

ͬ®»»¬

´·¹¸¬ -±«®½»

É

±°¬·½

ØÍÌ

ëð É

ÍÌ

ÞÙèî

Ø×ÌóÝÛ

éð É ïðð É

ÍÌ ÍÌ

ÞÙèí ÞÙèì

ïëð É

ÍÌ

ÞÙèë

Û´»½¬®±²·½ êð É çð É

ÍÌ ÍÌ

ÞÙèê ÞÙèé

ïìð É

ÍÌ

ÞÙèè

ïðð É ïëð É

ÍÌ ÍÌ

ÞÙçí ÞÙçì

Ø×ÌóÝÛ øÐÙÆïî÷

½±¼»

ØÍÌ éê

øÛìð÷ êêè

½§´·²¼®·½¿´ °±´»-

¾«®·»¼

©·¬¸ °´¿¬»

½±²·½¿´ °±´»¸ ±ººó¹®±«²¼

( °±´»

ëððð

ïðî

êððð êððð

ïðî

éê éê

ïëïè ïëëê

êððð éððð éððð

ïîð

ïðî éê ïðî

ïëîì ïëëè

éððð èððð

ïîð

ïðî éê

ïëïç ïëîè ïëëç

èððð èððð ëððð

ïîð ïîð ïðî

ïðî ïðî

ïëîð ïëëë

êððð éððð

ïîð ïîð

ïðî ïðî

ïíìì ïëîï ïëîî

èððð

ïîð

ïðî

ïëîí

ïîð

( -¸¿²µ

½±¼»

ïîðë

¾«®·»¼

©·¬¸ °´¿¬»

½±¼» ¿¼¿°¬»® º±® °±´»

êïíì

ݱ´±«®-

ïë ÙÎÛÇ

ïëè

¸ ±ººó¹®±«²¼

( °±´»

ìððð

ïðêóêð

ïîéë

½±¼»

éððð

ïíèóêð ïëèóêð

ïîèï ïîèî

ìððð

ïððóêð

éððð

ïíðóêð ïëðóêð

ïîéè ïîèí ïîèì


ïëç


ïêð


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ú®¿³»É±±¼§ ¼»-·¹² Ó¿®·± Ý«½·²»´´¿

çððð

éððð

ᮬ»´´± ¿®»¿ ó Ó·´¿²ô ׬¿´§ ß®½¸·¬»½¬«®¿´ °®±¶»½¬æ Ý·²± Æ«½½¸·ô ÝÆß ó 豬±æ Ù»®³¿²± Þ±®®»´´·

ïêï


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ú®¿³»É±±¼§

ðí

Ú»¿¬«®»Í¬®»»¬ ´·¹¸¬·²¹ -§-¬»³- º±® «-» ©·¬¸ ÔÛÜ- ¿²¼ ¼·-½¸¿®¹» ´¿³°-ò

×Ðêé ×Õðè

¹¿´ª¿²·¦»¼ éð ³·½®±² -¬»»´ô ©·¬¸ ¿ °±´§»-¬»® °±©¼»®ó½±¿¬·²¹ °¿·²¬ -¬»»´ ¬·» ®±¼- ¸±±µ»¼ ¬± ¬¸» °±´» ©·¬¸

ø´·²»¿® ±® -¯«¿®»÷ ¿²¼ °±´»ò ¿ °¸±-°¸±®«-󽸮±³·«³ °´¿¬·²¹å ¿´«³·²·«³ ¿´´±§å -±¼·«³ó½¿´½·«³ ¬»³°»®»¼ -»¿´·²¹ ¹´¿--ô ¬¸·½µ²»-ì ³³ô -»½«®»¼ ©·¬¸ ½¿°¬·ª» -½®»©-å ëðóêð ͸±®» ß -·´·½±²» ¹¿-µ»¬å

©·¬¸±«¬ ®±¼-ò

Ú´±±¼´·¹¸¬ ̸» -§-¬»³ ·- ¼»-·¹²»¼ ¬± ·²-¬¿´´

³»¼·«³

-³¿´´

Ü»½±³°®»--·±² ª¿´ª»

ïêî

Í´±¬- ¿´´±©·²¹ ®¿·²©¿¬»® ¬± ®«² ±ºº


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ú®¿³»É±±¼§

ײ-¬¿´´¿¬·±²

-¬®«½¬«®»- ©·¬¸ °±´»-ô ±°¬·½¿´

̸» ·²-¬¿´´¿¬·±² ±² -¯«¿®» -¬®«½¬«®»-

Ô·²»¿® -¬®«½¬«®»

ͯ«¿®» -¬®«½¬«®»

ન¬·±²

ëðp

p

ëðp

ÍÌ ó α¿¼ ±°¬·½

×

Ø×ÌóÝÛ

¸

óçðp

çðp

óíðp

éë ïëð îîë íðð ðp íéë

óíðp

éë ïëð îîë íðð ðp íéë

óêðp

Ô

Ø×ÌóÜÛ ØÍÌóÜÛ

êðp íðp

óçðp

çðp

óêðp

¼ ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô ×

× ã ì¸

êðp íðp

ïêí


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ú®¿³»É±±¼§

豬±³»¬®·½ ª¿´«»-

ÍÍ ó Í«°»® Í°±¬

¸

¼ï

¼î

Í ó Í°±¬

Û³

Ó ó Ó»¼·«³

¸

¼ï

¼î

Û³

î ì ê è

ðôí ðôê ðôè ïôï

ó ó ó ó

ííîì èíï íêç îðè

¸

¼ï

Ú

¼î

Û³

ÉÚ

¸

¼ï

¼î

Û³

î ì ê è

ïôï îôí íôì ìôê

ó ó ó ó

ííï èí íé îï

ï î í ì

ðôê ïôï ïôé îôí

ó ó ó ó

êçç ïéë éè ìì

ï î í ì

ðôé ïôì îôï îôè

ó ó ó ó

ëçì ïìç êê íé

Û ó Û´´·°¬·½¿´ö

¸

¼ï

¼î

Û³

¸

¼ï

¼î

ï î í ì

ïôî îôí íôë ìôê

ó ó ó ó

ëïî ïîè ëé íî

î ì ê è

ïôç íôé ëôê éôë

ðôí éëç ðôê ïçð ðôè èì ïôï ìé

ï î í ì

îôï ìôí êôì èôê

ïôí ïíí îôê íí íôç ïë ëôî è

ÔÛÜ

îêÉ ó íçÉ

ÔÛÜ ÎÙÞ

íêÉ

Ø×ÌóÝÛ Ùïî

íëÉ ó éðÉ ó ïëðÉ îëðÉ

ÌÝóÌÛÔ

ïìÉ ó ïéÉ

ï î í ì

ðôç ïôç îôè íôé

îêÉ ó íîÉ ó ìîÉ

ï î í ì

ï î îôç íôç

î ì ê è

ðôï ðôí ðôì ðôê

ó ïïïíé ó îéèì ó ïîíé ó êçê

î ì ê è

ðôê ïôí ïôç îôë

ó ó ó ó

èíð îðè çî ëî

ÙÎïì¯óï

ÌÝóÌÛÔ ÙÈîì¯óíñì

Ø×Ì

ó ó ó ó

íéëê çíç ìïé îíë

î ì ê è

ðôî ðôì ðôê ðôè

ó ó ó ó

ìíëè ïðèç ìèì îéî

î ì ê è

ðôê ïôï ïôé îôî

ó ó ó ó

ïïíê îèì ïîê éï

î ì ê è

ïôì îôè ìôî ëôé

ðôê ìîé ïôí ïðé ïôç ìé îôë îé

éðÉ ó ïëðÉ

î ì ê è

ðôî ðôì ðôê ðôè

ó ó ó ó

êíëí ïëèè éðê íçé

î ì ê è

ðôê ïôï ïôé îôî

ó ó ó ó

ëðì ïîê ëê íï

î ì ê è

ðôè ïôê îôí íôï

ó ó ó ó

ëèí ïìê êë íê

î ì ê è

ïôè íôê ëôí éôï

ðôí ëçé ðôê ïìç ðôè êê ïôï íé

éðÉ

î ì ê è

ðôî ðôì ðôê ðôè

ó ó ó ó

îçëè éíç íîç ïèë

î ì ê è

ïôï îôî íôí ìôì

ðôí êïì ðôê ïëí ðôç êè ïôí íè

ï î í ì

ïôí îôé ì ëôì

ðôê ìïç ïôí ïðë ïôç ìé îôê îê

îëðÉ ó ìððÉ

ï î í ì

Ûìð

ö

ïêì

îëð êî îè ïê

ðôí ðôê ðôè ïôï

Ûîé

Ø×Û

ó ó ó ó

î ì ê è

Ûîé

Ø×ÌóÝÛ

ï ìêç î ïïé îôç ëî íôç îç

îëðÉ ó ìððÉ

Ûìð

Ø×ÛñÝñÓ

Û³

ðôé ïôì îôï îôè

ó ó ó ó

èïï îðí çð ëï


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ú®¿³»É±±¼§

ͧ-¬»³ ½±³°±-·¬·±²

©¿´´ ´·²»¿® -¬®«½¬«®»

´·²»¿® -¬®«½¬«®»

´·²»¿® -¬®«½¬«®»

-¯«¿®» -¬®«½¬«®»

©¿´´ -¯«¿®» -¬®«½¬«®»

ͬ®«½¬«®»-

º±® °±´» ±® ©¿´´ ·²-¬¿´´¿¬·±²ô

´·²»¿® -¬®«½¬«®»

©¿´´ ´·²»¿® -¬®«½¬«®»

ïêë


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ú®¿³»É±±¼§

´·²»¿® -¬®«½¬«®»- º±® º´±±¼´·¹¸¬- ©·¬¸±«¬ ¾®¿½µ»¬

º´±±¼´·¹¸¬ ©·¬¸±«¬ ¾®¿½µ»¬ ½±¼»

ëçêð

°±´» ·²-¬¿´´¿¬·±²

-³¿´´

ëçëè º±® ·²-¬¿´´¿¬·±² ±² °±´»- ¸ãéððð

ëçéì ëçéî º±® ·²-¬¿´´¿¬·±² ±² °±´»- ¸ãçððð

( íïë

³»¼·«³ ëçêè

©¿´´ ·²-¬¿´´¿¬·±²

ëçêê ëçèð

É

´·¹¸¬ -±«®½»

±°¬·½

êð É

Ø×ÌóÝÛ

ÍÌ

ëêïé

½±¼»

éð É éð É

Ø×ÌóÝÛ Ø×ÌóÝÛ

îêp êìp

ëêéê ëêïë

éð É

Ø×ÌóÜÛóÝÛ ØÍÌóÜÛ

ÍÌ

ëêèë

ïìð É ïëð É

Ø×ÌóÝÛ Ø×ÌóÝÛ

ÍÌ ììp

ëêîï ëêïç

ïëð É

Ø×ÌóÜÛóÝÛ ØÍÌóÜÛ

ÍÌ

ëêèí

( íèð

ëçéç ̸» Ó¿¨·É±±¼§ º´±±¼´·¹¸¬- ¿²¼ ¬¸» ®»´¿¬·ª» ¿½½»--±®·»-

-¯«¿®» -¬®«½¬«®»- º±® º´±±¼´·¹¸¬- ©·¬¸ ¾®¿½µ»¬

º´±±¼´·¹¸¬ ©·¬¸ ¾®¿½µ»¬ ½±¼»

ëçëê

°±´» ·²-¬¿´´¿¬·±²

É

-³¿´´

º±® ·²-¬¿´´¿¬·±² ±² °±´»- ¸ãéððð

ëçé𠺱® ·²-¬¿´´¿¬·±² ±² °±´»- ¸ãçððð

( íïë íëè

ëçêë ëçéè

©¿´´ ·²-¬¿´´¿¬·±²

³»¼·«³

¿½½»--±®§ º±® °±´»½±¼»

ïèèð

¾®¿²½¸ ¾±¨

Ô³

±°¬·½

½±¼»

èp èp

ÞÞîè ÞÞîç

ìî É íðçð ÔÛÜ ìî É îêèð ÔÛÜ É¿®³ ©¸·¬»

íðp íðp

ÞÞíð ÞÞíï

íê É ïëèð ÔÛÜ êð É Ø×ÌóÝÛ éð É Ø×ÌóÝÛ

íîp ÍÌ êp

ÞÞíî ëêïê

éð É éð É

Ø×ÌóÝÛ Ø×ÌóÝÛ

îêp êìp

éð É

Ø×ÛñÝ øÑ-®¿³÷ Ø×ÛñÓ øÑ-®¿³÷

êp ïêp

ëêëî

éð É

ØÍÌ Ø×ÌóÝÛ

êp

ëêëí

éð É

ØÍÛ Ø×ÛóÝÛ

îèp ïêp

ëêëì

éð É

Ø×ÌóÜÛóÝÛ ØÍÌóÜÛ

ÍÌ

ëêèì

ïìð É ïëð É

Ø×ÌóÝÛ Ø×ÌóÝÛ øÑ-®¿³÷ Ø×ÌóÝÛ Ø×ÛñÝ øͧ´ª¿²·¿÷ Ø×ÛñÓ øͧ´ª¿²·¿÷ Ø×ÌóÝÛ

ÍÌ êp

ëêîð ëêëè

êp îîp ïêp

ëêêð

Ø×ÌóÝÛ Ø×ÌóÜÛóÝÛ ØÍÌóÜÛ

ììp ÍÌ

ëêïè ëêêê

ïëð É ( íèð ìîé

´·¹¸¬ -±«®½»

ìî É íðçð ÔÛÜ ìî É îêèð ÔÛÜ É¿®³ ©¸·¬»

ïëð É ïëð É ïëð É

ëêëð ëêëï ëêïì

ëêëç

½§´·²¼®·½¿´ °±´»¸ ±ººó¹®±«²¼ ¾«®·»¼

( °±´»

éððð çððð çððð

½±¼»

ïîèé ïîéì ïîèè

¸ ±ººó¹®±«²¼ ©·¬¸ °´¿¬»

çððð

̸» ¬»½¸²·½¿´ -°»½·º·½¿¬·±²- ±º ¬¸» °±´»-

ݱ´±«®ß®½¸·¬»½¬«®¿´ °®±¶»½¬æ ¿®½¸ò Ó¿®¬·²± Þ±²·º¿½·± ó 豬±æ Ù·«-»°°» Í¿´«¦¦·

ïë ÙÎÛÇ

ïêê

éððð

( °±´»

½±¼»

ïîèç ïîçð


ïêé


ïêè


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ý·¬§É±±¼§ ¼»-·¹² Ó¿®·± Ý«½·²»´´¿

ïêç


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ý·¬§É±±¼§

ðí

Ú»¿¬«®»-

×Ðêé ×Õðè

ͬ®»»¬ ´·¹¸¬·²¹ -§-¬»³- º±® «-» ©·¬¸ ÔÛÜ- ¿²¼ ¼·-½¸¿®¹» ´¿³°-ò

-§-¬»³ ¼±»- ²±¬ ®»¯«·®» ¿²§ ¼®·´´·²¹ ±º ¬¸» °±´»ò ¿´«³·²·«³ ¿´´±§å -±¼·«³ó½¿´½·«³ ¬»³°»®»¼ -»¿´·²¹ ¹´¿--ô ¬¸·½µ²»-ì ³³ô -»½«®»¼ ©·¬¸ ½¿°¬·ª» -½®»©-å ëðóêð ͸±®» ß -·´·½±²» ¹¿-µ»¬å

ì ¿²¼ é ³»¬®»- ±ºº ¹®±«²¼ò

·² ¬¸®»» -·¦»-ò

Ú´±±¼´·¹¸¬ ̸» -§-¬»³ ·- ¼»-·¹²»¼ ¬± ·²-¬¿´´

³»¼·«³

-³¿´´

Ü»½±³°®»--·±² ª¿´ª»

ïéð

½±³°¿½¬

Í´±¬- ¿´´±©·²¹ ®¿·²©¿¬»® ¬± ®«² ±ºº


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ý·¬§É±±¼§

ÍÌ ó α¿¼ ±°¬·½

×

ØÍÌ

¸

óçðp

çðp

óíðp

éë ïëð îîë íðð ðp íéë

óíðp

éë ïëð îîë íðð ðp íéë

óêðp

Ô

Ø×ÌóÜÛ ØÍÌóÜÛ

êðp íðp

óçðp

çðp

óêðp

¼ ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô ×

× ã ì¸

êðp íðp

ßÔ± ó ÔÛÜ Ô±²¹·¬«¼·²¿´ ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½

×

ÔÛÜ

óçðp

çðp

óêðp

¸

óíðp

ðp

ïëð íðð ìëð êðð

× ã ìôê¸ ¼ ã ðôê

êðp íðp

Ô

¼ ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô ×

ßÔ ó Ô±²¹·¬«¼·²¿´ ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½

×

Ø×ÌóÝÛ

óçðp

çðp éë

¸

óêðp

êðp

ïëð îîë óíðp

ðp

íðp

Ô

¼ ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô ×

ïéï


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ý·¬§É±±¼§

豬±³»¬®·½ ª¿´«»-

Ú

ÉÚ

¸

¼ï

¼î

Û³

ÔÛÜ

îêÉ

î ì ê è

ïôï îôí íôì ìôê

ó ó ó ó

ííï èí íé îï

Ø×ÌóÝÛ

íëÉ

î ì ê è

ðôè ïôê îôí íôï

ó ó ó ó

ëèí ïìê êë íê

Ùïî

ÌÝóÌÛÔ

ïìÉ ó îêÉ

ÙÎïì¯óïñí

ØÍÛ Ûîé

éðÉ

ï î í ì

ðôë ï ïôë î

ó ó ó ó

Û ó Û´´·°¬·½¿´ö

¸

¼ï

¼î

Û³

¸

¼ï

¼î

ï î í ì

ïôï îôï íôî ìôí

ó ó ó ó

êðê ïëï êé íè

î ì ê è

ïôí îôê íôç ëôî

ðôí èçì ðôê îîì ðôè çç ïôï ëê

ï î í ì

ïôï îôï íôî ìôí

ó ó ó ó

ìïî ïðí ìê îê

ï î í ì

îôï ìôí êôì èôê

ïôí ïíí îôê íí íôç ïë ëôî è

ï î í ì

ïôî îôë íôé ë

ðôê ìíí ïôí ïðè ïôç ìè îôê îé

çïì îîè ïðî ëé

ö ̸» Û´´·°¬·½¿´ ±°¬·½ º»¿¬«®»- ¬¸» ·²-¬¿´´¿¬·±²

ïéî

Û³


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ý·¬§É±±¼§

ͧ-¬»³ ½±³°±-·¬·±²

-·²¹´» ¿®³

·²¬»®³»¼·¿¬» ¿®³

©¿´´ ¿®³

ß®³-

½±³°±-·¬·±²÷ô ·² ·²¬»®³»¼·¿¬» °±-·¬·±² ¿²¼ ±² ©¿´´ò

-·²¹´» ¿®³ Ôãêðð

©¿´´ ¿®³ Ôãëðð

·²¬»®³»¼·¿¬» ¿®³ Ôãëðð

ïéí


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ý·¬§É±±¼§

º´±±¼´·¹¸¬

·²-¬¿´´¿¬·±² ©·¬¸ ¿®³´»²¹¸¬

½±¼»

ìêð

-·²¹´» °±´»ó¬±°

±°¬·½

½±¼»

îè É îðíð ÔÛÜ

íîp

êïìè

îè É ïéêð ÔÛÜ É¿®³ ©¸·¬» îé É ïçèð ÔÛÜ

íîp ßÔ±

êïìç êïëð

îé É ïçèð ÔÛÜ É¿®³ ©¸·¬» íë É Ø×ÌóÝÛ íë É Ø×ÌóÝÛ

ßÔ± îîp ëêp

êïëï êïíé êïíè

íë É éð É

Ø×ÌóÝÛ Ø×ÌóÝÛ

ßÔ îêp

êïíç êïìï

ëçèî

éð É éð É ïìñïé É

Ø×ÌóÝÛ Ø×ÌóÝÛ ÌÝóÌÛÔ

ëèp ßÔ ëêp

êïìî êïìí

ëçèç

îêñíîñìî É ÌÝóÌÛÔ

ëèp

ìî É íðçð ÔÛÜ

íðp

ìî É îêèð ÔÛÜ É¿®³ ©¸·¬» êð É Ø×ÌóÝÛ

íðp ÍÌ

éð É éð É éð É

Ø×ÌóÝÛ Ø×ÌóÝÛ Ø×ÌóÜÛóÝÛ ØÍÌóÜÛ

îêp êìp ÍÌ

ëêéê ëêïë ëêèë

ïìð É

Ø×ÌóÝÛ

ÍÌ

ëêîï

ïëð É ïëð É

Ø×ÌóÝÛ Ø×ÌóÜÛóÝÛ ØÍÌóÜÛ

ììp ÍÌ

ëêïç ëêèí

êïðé

É

½±³°¿½¬

º±® ½±³°¿½¬ º´±±¼´·¹¸¬

ëðð

ëçèï

º±® -³¿´´ º´±±¼´·¹¸¬

êðð

( îêð

ëçèë ëçèé

îçê

º±® ³»¼·«³ º´±±¼´·¹¸¬

êïðè

¼±«¾´» °±´»ó¬±° º±® ½±³°¿½¬ º´±±¼´·¹¸¬ º±® -³¿´´ º´±±¼´·¹¸¬

Ô³

´·¹¸¬ -±«®½»

êïìì êïìë

º±® ³»¼·«³ º´±±¼´·¹¸¬

-³¿´´ ìêð

·²¬»®³»¼·¿¬»

êïðç

º±® ½±³°¿½¬ º´±±¼´·¹¸¬

ëðð

ëçèí

( íïë

êïïð

³»¼·«³

º±® -³¿´´ º´±±¼´·¹¸¬

ÞÞíðö ÞÞíïö ëêïé

±ºº ¬¸» ¹®±«²¼÷

ìêð

©¿´´ó³±«²¬»¼

º±® ½±³°¿½¬ º´±±¼´·¹¸¬

ëðð

ëçèì

º±® -³¿´´ º´±±¼´·¹¸¬

êðð

ëççì

( íèð

º±® ³»¼·«³ º´±±¼´·¹¸¬

̸» Ó¿¨·É±±¼§ º´±±¼´·¹¸¬- ¿²¼ ¬¸» ®»´¿¬·ª» ¿½½»--±®·»-

½±²·½¿´ °±´»¸ ±ººó¹®±«²¼ ¾«®·»¼

©·¬¸ °´¿¬»

( °±´»

½±¼»

ìððð

ïîéë

éððð

ïîèï

ìððð

ïîéè

éððð

ïîèí

̸» ¬»½¸²·½¿´ -°»½·º·½¿¬·±²- ±º ¬¸» °±´»-

ݱ´±«®ß®½¸·¬»½¬«®¿´ °®±¶»½¬æ Ê¿®·- ß®¯«·¬»½¬»- ÍÔÐô Ó·@- ¿®½¸·¬»½¬

ïë ÙÎÛÇ

ïéì


ïéë


ïéê


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ó«´¬·É±±¼§ ¼»-·¹² Ó¿®·± Ý«½·²»´´¿

çððð

éððð

ëððð

Í·¸´½·¬§ ó ͸±°°·²¹ Ý»²¬®» ó Æ«®·¹± ó Í©·¬¦»®´¿²¼æ ïéé


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ó«´¬·É±±¼§

ðí

Ú»¿¬«®»-

×Ðêé ×Õðè

ͬ®»»¬ ´·¹¸¬·²¹ -§-¬»³- º±® «-» ©·¬¸ ÔÛÜ- ¿²¼ ¼·-½¸¿®¹» ´¿³°-ò

-§-¬»³ ¼±»- ²±¬ ®»¯«·®» ¿²§ ¼®·´´·²¹ ±º ¬¸» °±´»ò ¿´«³·²·«³ ¿´´±§å -±¼·«³ó½¿´½·«³ ¬»³°»®»¼ -»¿´·²¹ ¹´¿--ô ¬¸·½µ²»-ì ³³ô -»½«®»¼ ©·¬¸ ½¿°¬·ª» -½®»©-å ëðóêð ͸±®» ß -·´·½±²» ¹¿-µ»¬å

ì ¿²¼ é ³»¬®»- ±ºº ¹®±«²¼ò

Ú´±±¼´·¹¸¬ ̸» -§-¬»³ ·- ¼»-·¹²»¼ ¬± ·²-¬¿´´

³»¼·«³

-³¿´´

Ü»½±³°®»--·±² ª¿´ª»

ïéè

½±³°¿½¬

Í´±¬- ¿´´±©·²¹ ®¿·²©¿¬»® ¬± ®«² ±ºº


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ó«´¬·É±±¼§

ન¬·±²

êðp

êðp

êðp

êðp

êðp

êðp

Ô·¹¸¬ ¼·-¬®·¾«¬·±² ̸» Ó«´¬·É±±¼§ -§-¬»³ô ¬¸¿²µ- ¬± ¬¸»

-¯«¿®»-ô ½¿® °¿®µ-÷ ¿²¼ ª»®¬·½¿´ -«®º¿½»- øº¿½·²¹-ô ³±²«³»²¬-ô ¿¬ ¬¸» -¿³» ¬·³»ò

ïéç


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ó«´¬·É±±¼§

ÍÌ ó α¿¼ ±°¬·½

×

ØÍÌ

¸

óçðp

çðp

óíðp

éë ïëð îîë íðð ðp íéë

óíðp

éë ïëð îîë íðð ðp íéë

óêðp

Ô

Ø×ÌóÜÛ ØÍÌóÜÛ

× ã ì¸

êðp íðp

óçðp

çðp

óêðp

êðp íðp

ßÔ± ó ÔÛÜ Ô±²¹·¬«¼·²¿´ ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½

×

ÔÛÜ

¸

óçðp

çðp

óêðp óíðp

ðp

ïëð íðð ìëð êðð

êðp íðp

Ô

ßÔ ó Ô±²¹·¬«¼·²¿´ ß-§³³»¬®·½ ±°¬·½

×

Ø×ÌóÝÛ

óçðp

çðp éë

¸

óêðp óíðp

Ô

¼ ã Ôñ¸ ¸ ã ײ-¬¿´´¿¬·±² ¸»·¹¸¬ Ô ×

ïèð

êðp

ïëð ðp

îîë

íðp

× ã ìôê¸ ¼ ã ðôê


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ó«´¬·É±±¼§

豬±³»¬®·½ ª¿´«»-

ÍÍ ó Í«°»® Í°±¬

¸

¼ï

¼î

Í ó Í°±¬

Û³

Ó ó Ó»¼·«³

¸

¼ï

¼î

Û³

î ì ê è

ðôí ðôê ðôè ïôï

ó ó ó ó

ííîì èíï íêç îðè

¸

¼ï

Úó

¼î

Û³

ÉÚ ó

¸

¼ï

¼î

Û³

î ì ê è

ïôï îôí íôì ìôê

ó ó ó ó

ííï èí íé îï

ï î í ì

ðôê ïôï ïôé îôí

ó ó ó ó

êçç ïéë éè ìì

ï î í ì

ðôé ïôì îôï îôè

ó ó ó ó

ëçì ïìç êê íé

Û ó Û´´·°¬·½¿´ö

¸

¼ï

¼î

Û³

¸

¼ï

¼î

ï î í ì

ïôî îôí íôë ìôê

ó ó ó ó

ëïî ïîè ëé íî

î ì ê è

ïôç íôé ëôê éôë

ðôí éëç ðôê ïçð ðôè èì ïôï ìé

ï î í ì

îôï ìôí êôì èôê

ïôí ïíí îôê íí íôç ïë ëôî è

ÔÛÜ

îêÉ ó íçÉ

ÔÛÜ ÎÙÞ

íêÉ

Ø×ÌóÝÛ Ùïî

íëÉ ó éðÉ ó ïëðÉ îëðÉ

ÌÝóÌÛÔ

ïìÉ ó ïéÉ

ï î í ì

ðôç ïôç îôè íôé

îêÉ ó íîÉ ó ìîÉ

ï î í ì

ï î îôç íôç

î ì ê è

ðôï ðôí ðôì ðôê

ó ïïïíé ó îéèì ó ïîíé ó êçê

î ì ê è

ðôê ïôí ïôç îôë

ó ó ó ó

èíð îðè çî ëî

ÙÎïì¯óï

ÌÝóÌÛÔ ÙÈîì¯óíñì

Ø×Ì

îëð êî îè ïê

ðôí ðôê ðôè ïôï

ó ó ó ó

íéëê çíç ìïé îíë

î ì ê è

ðôî ðôì ðôê ðôè

ó ó ó ó

ìíëè ïðèç ìèì îéî

î ì ê è

ðôê ïôï ïôé îôî

ó ó ó ó

ïïíê îèì ïîê éï

î ì ê è

ïôì îôè ìôî ëôé

ðôê ìîé ïôí ïðé ïôç ìé îôë îé

éðÉ ó ïëðÉ

î ì ê è

ðôî ðôì ðôê ðôè

ó ó ó ó

êíëí ïëèè éðê íçé

î ì ê è

ðôê ïôï ïôé îôî

ó ó ó ó

ëðì ïîê ëê íï

î ì ê è

ðôè ïôê îôí íôï

ó ó ó ó

ëèí ïìê êë íê

î ì ê è

ïôè íôê ëôí éôï

ðôí ëçé ðôê ïìç ðôè êê ïôï íé

éðÉ

î ì ê è

ðôî ðôì ðôê ðôè

ó ó ó ó

îçëè éíç íîç ïèë

î ì ê è

ïôï îôî íôí ìôì

ðôí êïì ðôê ïëí ðôç êè ïôí íè

ï î í ì

ïôí îôé ì ëôì

ðôê ìïç ïôí ïðë ïôç ìé îôê îê

Ûîé

Ø×Û

ó ó ó ó

î ì ê è

Ûîé

Ø×ÌóÝÛ

ï ìêç î ïïé îôç ëî íôç îç

îëðÉ ó ìððÉ

Ûìð

Ø×ÛñÝñÓ

Û³

îëðÉ ó ìððÉ

ï î í ì

Ûìð

ðôé ïôì îôï îôè

ó ó ó ó

èïï îðí çð ëï

ö

ïèï


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ó«´¬·É±±¼§

ͧ-¬»³ ½±³°±-·¬·±²

³«´¬·°´» -«°°±®¬

Ú´¿²¹»- ¿²¼ -«°°±®¬-

³«´¬·°´» ©¿´´ó-«°°±®¬

ïèî

³«´¬·°´» -«°°±®¬


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ó«´¬·É±±¼§

-·²¹´» ·²-¬¿´´¿¬·±²

-·²¹´» ·²-¬¿´´¿¬·±²

ر®·¦±²¬¿´ ¿®³Ì¸» Ó¿¨·É±±¼§ º´±±¼´·¹¸¬- ø³»¼·«³ô ±²´§ ·²-¬¿´´»¼ ·² ¬¸» «°°»® °¿®¬ ±º ¬¸»

¿®³÷ò Ó±®»±ª»®ô ±²´§ ±²» Ó¿¨·É±±¼§

¸±«-·²¹ ½´±-» ¬± ¬¸» °±´»ò ´«³·²¿·®»-ô ¿´©¿§- ®»º»® ¬± ¬¸» ·²-¬®«½¬·±²- ©·¬¸ °®±¼«½¬ ¿²¼ °±´»-ò

¸±®·¦±²¬¿´ ¿®³

°»®³·¬¬»¼ ±² °±´» ¼»°»²¼- ±² ·²-¬¿´´¿¬·±² ½±²¼·¬·±²- ø©·²¼ ¬¸®«-¬ô ¹®±«²¼ ¬§°»ô »¬½ò÷ò ·Ù«¦¦·²· ½¿² ¿´´ ·²-¬¿´´¿¬·±² ½±²¼·¬·±²-ò

¸±®·¦±²¬¿´ ¿®³

ß½½»--±®§ º±® ½±³°´»¬» ±² ¸±®·¦±²¬¿´ °´¿²»ò

ïèí


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ó«´¬·É±±¼§

·²-¬¿´´¿¬·±² ±² °±´»-

©¿´´ó³±«²¬»¼ ·²-¬¿´´¿¬·±² ´»²¹¬¸

¿®³ º±® ï º´±±¼´·¹¸¬

( °±´»

½±¼»

ìðð

êïïí êïïê

½±¼» ³«´¬·°´» -«°°±®¬ º±® î º´±±¼´·¹¸¬-

êðïì

³«´¬·°´» -«°°±®¬ º±® í º´±±¼´·¹¸¬-

êðïë

¬± -»½«®» ¬¸» ¿®³ ¬± ¬¸» °±´»ò

¿®³ º±® î º´±±¼´·¹¸¬-

éçë

êïïì

éèë

êïïé

¬± -»½«®» ¬¸» ¿®³ ¬± ¬¸» °±´»ò

êïïë

½±«²¬»® º´¿²¹»

êïïè

½§´·²¼®·½¿´ °±´»-

¬©± ±°°±-·¬» ¿®³-ò

¸ ±ººó¹®±«²¼

êïïç

¿¼¿°¬»® ¼·-µ

¾«®·»¼

ß´´±©- º±® ½±³°´»¬» ®±¬¿¬·±² ±º º´±±¼´·¹¸¬ ±² ¸±®·¦±²¬¿´ ¿®³

êðïî êïïï

º´¿²¹» º±® ï º´±±¼´·¹¸¬

( °±´»

ëððð ëððð êððð êððð

ïîçï ïëìî ïëêï

éððð éððð

ïëìí ïîèé

éððð èððð èððð

ïëêî ïëìì

çððð çððð

½±¼» êïéíò

½±¼»

ïîðë

ïëêë ïîèè ïëìë ïëìê ïëëî

êðïí êïïî

º´¿²¹» º±® î º´±±¼´·¹¸¬-

©·¬¸ °´¿¬»

½±¼» êïéìò

ëððð êððð

ïîçî ïëçé

éððð èððð

ïëçè ïëçç

çððð

ïëìé ïëìè ïëëì

¾®¿²½¸ ¾±¨

ïèèð ̸» ¬»½¸²·½¿´ -°»½·º·½¿¬·±²- ±º ¬¸» °±´»-

̸» Ó¿¨·É±±¼§ º´±±¼´·¹¸¬- ¿²¼ ¬¸» ®»´¿¬·ª» ¿½½»--±®·»- ³¿µ·²¹ «° ¬¸» -§-¬»³

ݱ´±«®Ý¿´´» Í»®®¿²± ó Ó¿¼®·¼ô Í°¿·²

ïë ÙÎÛÇ

ïèì


ïèë


ïèê


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ó«´¬·Ð®± ¼»-·¹² Ó¿®·± Ý«½·²»´´¿

çððð

éððð

ëððð

Ô·¹¸¬·²¹ °´¿² ±º ¬¸» ½·¬§ ±º Ì¿¨½± ó Ì¿¨½±ô Ó»¨·½± 豬±æ ©·¬¸ µ·²¼ °»®³·--·±² º®±³ Ô×¹¸¬»¿³

ïèé


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ó«´¬·Ð®±

ðí

Ú»¿¬«®»-

×Ðêê ×Õðé

©·¬¸ ³»¬¿´ ¸¿´·¼» ¿²¼ -±¼·«³ ¼·-½¸¿®¹» ´¿³°-ò ¿²¼ °±´·-¸·²¹å ¿-§³³»¬®·½¿´

¬± ¿²±¼·½ ±¨·¼¿¬·±² °®±½»--ò ³¿¼» ±º ¼·»ó½¿-¬ ¿´«³·²·«³ ¿´´±§å ¬®¿²-°¿®»²¬ -±¼·«³ó½¿´½·«³ ¬»³°»®»¼ -»¿´·²¹ ¹´¿--ô ¬¸·½µ²»-ë ³³ô -·´·½±²»¼ ¬± º®¿³»å ¬¸» º®¿³»

-·´µó-½®»»²»¼ ¹®¿¼«¿¬»¼ -½¿´»

©·¬¸ ¬©± Óë ½¿°¬·ª» -½®»©- ¿²¼

Ú´±±¼´·¹¸¬ ̸» -§-¬»³ ·- ¼»-·¹²»¼ ¬± ·²-¬¿´´

豬±³»¬®·½ ª¿´«»-

ÍÍ ó Í«°»® Í°±¬

Í ó Í°±¬

Úó

Û ó Û´´·°¬·½¿´ö

ßÔ ó Ô±²¹·¬«¼·²¿´ ¿-§³³»¬®·½

ßÌ ó Ì®¿²-ª»®-¿´ ¿-§³³»¬®·½

Ô«¨ñÕ´³

¸

¼ï

¼î

Û³

¸

¼ï

¼î

éðÉ ó ïëðÉ

ï î í ì

ðôé ïôì îôï îôè

ïôì ïéë îôè ìì ìôî ïç ëôê ïï

ïëðÉ

ï î í ì

ðôë ïôï ïôê îôï

ïôì îðç îôé ëî ìôï îí ëôë ïí

ÔÛÜ

îéÉ

î ì ê è

ðôí ðôê ðôè ïôï

ó ó ó ó

ëîéé ïíïç ëèê ííð

Ø×ÌóÝÛ

éðÉ ó ïëðÉ

î ì ê è

ðôî ðôì ðôê ðôè

ó ó ó ó

íëîî èèð íçï îîð

Ùïî

Ø×ÌóÜÛóÝÛ Î¨é-

ØÍÌóÜÛ Î¨é-

ö

ïèè

¸

î ì ê è

¼ï

ðôí ðôê ðôç ïôí

¼î

ó ó ó ó

Û³

îðèç ëîî îíî ïíï

¸

¼ï

¼î

Û³

î ì ê è

ïôî îôì íôé ìôç

ó ó ó ó

íéí çí ìï îí

î ì ê è

ïôï îôï íôî ìôí

ó ó ó ó

íëð èè íç îî

¸

¼ï

¼î

Û³

¸

¼ï

¼î

Û³

î ì ê è

îôï ìôí êôì èôë

ðôì íçê ðôè çç ïôí ìì ïôé îë

ï î í ì

ìôí èôê ïîôç ïéôî

îôì ìôç éôí çôé

çì îì ïð ê

Û³


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ó«´¬·Ð®±

ન¬·±²

ìðp

ìðp

ìðp

ìðp

ìðp

ìðp

ìðp

ìðp ìðp

Ô·¹¸¬ ¼·-¬®·¾«¬·±² ̸» Ó«´¬·Ð®± -§-¬»³ô ¬¸¿²µ- ¬± ¬¸»

-¯«¿®»-ô ½¿® °¿®µ-÷ ¿²¼ ª»®¬·½¿´ -«®º¿½»- øº¿½·²¹-ô ³±²«³»²¬-ô ¿¬ ¬¸» -¿³» ¬·³»ò

ïèç


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ó«´¬·Ð®±

ͧ-¬»³ ½±³°±-·¬·±²

³«´¬·°´» -«°°±®¬

Ú´¿²¹»- ¿²¼ -«°°±®¬-

³«´¬·°´» ©¿´´ó-«°°±®¬

ïçð

³«´¬·°´» -«°°±®¬


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ó«´¬·Ð®±

-·²¹´» ·²-¬¿´´¿¬·±²

-·²¹´» ·²-¬¿´´¿¬·±²

ر®·¦±²¬¿´ ¿®³-

«°°»® ¿²¼ ´±©»® °¿®¬ ±º ¬¸» ¿®³

´«³·²¿·®»-ô ¿´©¿§- ®»º»® ¬± ¬¸» ·²-¬®«½¬·±²- ©·¬¸ °®±¼«½¬ ¿²¼ °±´»-ò

°»®³·¬¬»¼ ±² °±´» ¼»°»²¼±² ·²-¬¿´´¿¬·±² ½±²¼·¬·±²- ø©·²¼ ¬¸®«-¬ô ¹®±«²¼ ¬§°»ô »¬½ò÷ò ·Ù«¦¦·²· ½¿²

¸±®·¦±²¬¿´ ¿®³

¿´´ ·²-¬¿´´¿¬·±² ½±²¼·¬·±²-ò

ß½½»--±®§ º±® ½±³°´»¬» ¸±®·¦±²¬¿´ ¿®³

±² ¸±®·¦±²¬¿´ °´¿²»ò

ïçï


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-

Ó«´¬·Ð®±

·²-¬¿´´¿¬·±² ±² °±´»-

©¿´´ó³±«²¬»¼ ·²-¬¿´´¿¬·±² ´»²¹¬¸

¿®³ º±® ïñî º´±±¼´·¹¸¬-

( °±´»

ìðð

½±¼»

êïïí êïïê

½±¼» ³«´¬·°´» -«°°±®¬ º±® î º´±±¼´·¹¸¬-

êðïì

³«´¬·°´» -«°°±®¬ º±® í °®±·»¬¬±®·

êðïë

©¿´´ó³±«²¬»¼ ¾¿-»

ÞÆÓë

Ôó-¸¿°»¼ ¾®¿½µ»¬

êðïì

¬± -»½«®» ¬¸» ¿®³ ¬± ¬¸» °±´»ò

¿®³ º±® îñì º´±±¼´·¹¸¬-

éçë

êïïì

éèë

êïïé

¬± -»½«®» ¬¸» ¿®³ ¬± ¬¸» °±´»ò

êïïë

½±«²¬»® º´¿²¹»

êïïè

¬©± ±°°±-·¬» ¿®³-ò

êïïç

¿¼¿°¬»® ¼·-µ ß´´±©- º±® ½±³°´»¬» ®±¬¿¬·±² ±º º´±±¼´·¹¸¬ ±² ¸±®·¦±²¬¿´ ¿®³

±® ·²-¬¿´´¿¬·±² ±² ½±®²·½»-

º´¿²¹» º±® ï º´±±¼´·¹¸¬

êðïî êïïï

½§´·²¼®·½¿´ °±´»¸ ±ººó¹®±«²¼ º´¿²¹» º±® î º´±±¼´·¹¸¬-

¾®¿²½¸ ¾±¨

êðïí êïïî

¾«®·»¼

ïèèð

( °±´»

ïîðë ïîçï

êððð êððð

ïëìî ïëêï

éððð éððð éððð

ïëìí ïîèé

èððð èððð

©·¬¸ °´¿¬»

çððð çððð ëððð

豬±æ Ô«½¿ 묮«½½·

ïë ÙÎÛÇ

ïçî

ïîèè ïëìë ïîçî ïëçé ïëçè

èððð çððð

ïëçç ïëìé

̸» ¬»½¸²·½¿´ -°»½·º·½¿¬·±²- ±º ¬¸» °±´»-

ݱ´±«®-

ïëêî ïëìì ïëêë

êððð éððð

̸» ·Ð®± º´±±¼´·¹¸¬- ¿²¼ ¬¸» ®»´¿¬·ª» ¿½½»--±®·»- ³¿µ·²¹ «° ¬¸» -§-¬»³

Í¿½®»¼ Ó±²¿-¬»®§ ±º ß--·-· ó ß--·-· øÐÙ÷ô ׬¿´§

½±¼»

ëððð ëððð


ïçí


ïçì


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

б´»-

ݧ´·²¼®·½¿´ °±´»-

ïçê

ݧ´·²¼®·½¿´ °±´»- ©·¬¸ -¸¿²µ

ïçè

Ì¿°»®»¼ °±´»-

îðð

ݱ²·½¿´ °±´»-

îðî

ݱ²·½¿´ ½«®ª»¼ °±´»-

îðì

Ú´¿³·²·¿ ͧ-¬»³ ½«-¬±³·¦»¼ °±´»-

îðê

б´»- ©·¬¸ ½«®ª»¼ ¿®³

îðè

б´»- ©·¬¸ ¿®³ º±® ·Î±¿¼ ͧ-¬»³

îïð

ß½½»--±®·»- º±® °±´»-

îïî

Ю±³»²¿¼» ܱª»® ó ܱª»®ô Ù®»¿¬ Þ®·¬¿·²ß®¬ô ß®½¸·¬»½¬«®»ô Ô¿²¼-½¿°»æ ̱²µ·² Ô·« ó Ó·µ» ̱²µ·² ¿²¼ ß²²¿ Ô·« Ô·¹¸¬·²¹ °®±¶»½¬æ ̱²µ·² Ô·« ó Ó·µ» ̱²µ·² 豬±æ Ó·µ» ̱²µ·²

ïçë


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»-

ݧ´·²¼®·½¿´ °±´»-

¹¿´ª¿²·¦»¼ -¬»»´ ·² ½±³°´·¿²½» ©·¬¸

½±²²»½¬·±²- º±® »¿½¸ °±´» ¿²¼ -·²¹´» ±® ¼±«¾´» ·²¬»¹®¿¬»¼ º«-»å º»»¼ ½¿¾´»-

Ý«-¬±³·-»¼ °±´»º±® »¿½¸ Û«®±°»¿² ³¿®µ»¬ ©·¬¸ -·¨ ¬¸®±«¹¸ ¸±´»- ¿²¼ -¬¿·²´»--¬»»´ ¬¸®»¿¼»¼ ·²-»®¬- º±® ¿®³

¬¸®±«¹¸ ¸±´»- ©·¬¸ ®«¾¾»® ½´±-«®»

¸±´»- ©·¬¸ ¬¸®»¿¼»¼ ·²-»®¬- º±® ¬¸»

ïçê


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»-

ݧ´·²¼®·½¿´ °±´»-

(

¾«®·»¼ °±´»

¼·¿³»¬»® °±´» ø(÷

±ººó¹®±«²¼ ¸»·¹¸¬ ø¸÷

·²ó¹®±«²¼ ¬¸·½µ²»-- ©»·¹¸¬ ¼·³»²-·±²- ¸ º®±³ ¬¸» ¸»·¹¸¬ ´·¼ ¹®±«²¼ ´·¼ ø·÷ øµ¹÷ ø°÷ ø»÷

½±´±«®

°±´» ½±¼»

¬»®³·²¿´ ¾´±½µ ½±¼»

´·¼ µ»§ ½±¼»

ìððð

êðð

í

îê

ïíî¨íè

ïððð

ïë

ïîéï

ïèêì

ðîîé

ìððð

êðð

í

îê

ïíî¨íè

ïððð

ïë

îëïð

ïèêì

ðîîé

íëðð

ëðð

í

íð

ïèê¨ìë

ïðêì

ðìóïë

ïîðí

ïèêîóïèêë

ðîîé

ëððð

êðð

í

ìí

ïèê¨ìë

ïðêì

ðìóïë

ïîðë

ïèêîóïèêë

ðîîé

ëððð

êðð

í

ìí

ïèê¨ìë

ïðêì

ïë

îëïî

ïèêîóïèêë

ðîîé

êððð

èðð

ì

êê

ïèê¨ìë

ïððð

ðìóïë

ïëìî

ïèêîóïèêë

ðîîé

éððð

ïððð

í

èð

ïèê¨ìë

ïððð

ðìóïë

ïîðç

ïèêîóïèêë

ðîîé

éððð

ïððð

ì

éè

ïèê¨ìë

ïððð

ðìóïë

ïëìí

ïèêîóïèêë

ðîîé

ëððð

êðð

í

ëî

íïð¨çë

ïððð

ïë

ïîçï

ïèêí

ðîìê

ëððð

êðð

í

ëë

íïð¨çë

ïððð

ðìóïë

ïíéè

ïèêí

ðîìê

êîðð

èðð

í

êï

ïèê¨ìë

ïððð

ðìóïë

ïîíè

ïèêîóïèêë

ðîîé

éððð

ïððð

ì

çé

íïð¨çë

ïððð

ïë

ïîèé

ïèêí

ðîìê

çððð

ïððð

ì

ïîð

ïèê¨ìë

ïððð

ïë

ïîéì

ïèêîóïèêë

ðîîé

èððð

ïððð

í

ïðì

íïð¨çë

ïíëð

ðìóïë

ïíéç

ïèêí

ðîìê

éê

ïðî

° ïîð

»

·

ïêð

(

°±´» ©·¬¸ °´¿¬»

¼·¿³»¬»® °±´» ø(÷

¸»·¹¸¬ ø¸÷

¬¸·½µ²»-- ©»·¹¸¬ ¼·³»²-·±²- ¸ º®±³ ¬¸» ´·¼ ¹®±«²¼ ´·¼ øµ¹÷ ø°÷ ø»÷

½±´±«®

°±´» ½±¼»

º·¨·²¹ °´¿¬» ¬»®³·²¿´ ¾´±½µ ½±¼» ½±¼»

´·¼ µ»§ ½±¼»

ìððð

í

íí

ïíî¨íè

ïððð

ïë

ïîéî

ïïêè

ïèêì

ðîîé

ìððð

í

íí

ïíî¨íè

ïððð

ïë

îëïï

ïïêè

ïèêì

ðîîé

ëððð

í

ìç

ïèê¨ìë

ïððð

ðìóïë

ïíìì

ïïêè

ïèêîóïèêë

ðîîé

ëððð

í

ìç

ïèê¨ìë

ïððð

ïë

îëïí

ïïêè

ïèêîóïèêë

ðîîé

ëððð

í

ëë

íïð¨çë

ïððð

ðìóïë

ïíèî

ïïêè

ïèêí

ðîìê

ëððð

í

ëë

íïð¨çë

ïððð

ïë

ïîçî

ïïêè

ïèêí

ðîìê

êîðð

í

êí

ïèê¨ìë

ïððð

ðìóïë

ïîíç

ðìëí

ïèêîóïèêë

ðîîé

éððð

ì

çí

íïð¨çë

ïððð

ïë

ïîèç

ðìëí

ïèêí

ðîìê

èððð

í

ïîè

íïð¨çë

ïíëð

ðìóïë

ïíèí

ïïêë

ïèêí

ðîìê

éê

ïðî

¸

ïîð

ïêð

°

»

ݱ´±«®-

ðì

ïë

ÞÔßÝÕ

ÙÎÛÇ

ïçé


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»-

ݧ´·²¼®·½¿´ °±´»- ©·¬¸ -¸¿²µ

½±²²»½¬·±²- º±® »¿½¸ °±´» ¿²¼ ¹¿´ª¿²·¦»¼ -¬»»´ ·² ½±³°´·¿²½» ©·¬¸

Ý«-¬±³·-»¼ °±´»º±® »¿½¸ Û«®±°»¿² ³¿®µ»¬

º±«® ¬¸®±«¹¸ ¸±´»- ©·¬¸ ¬¸®»¿¼»¼ ·²-»®¬- º±® ¬¸» ·²-¬¿´´¿¬·±² ±º

ͽ¸±®²¼±®º -¬®»»¬ ´·¹¸¬·²¹ó ͽ¸±®²¼±®ºô Ù»®³¿²§ ïçè

豬±æ ˼± ͽ¸±»²»©¿´¼


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»-

ݧ´·²¼®·½¿´ °±´»- ©·¬¸ -¸¿²µ

(

¾«®·»¼ °±´»

¼·¿³»¬»® -¸¿²µ ±ººó¹®±«²¼ °±´» ¼·¿³»¬»® ¸»·¹¸¬ ø(÷ ø(ï÷ ø¸÷

ïðî

ïîð

·²ó¹®±«²¼ ¬¸·½µ²»-- ©»·¹¸¬ ¼·³»²-·±²- ¸ º®±³ ¬¸» ½±´±«® ¸»·¹¸¬ ´·¼ ¹®±«²¼ ´·¼ ø·÷ øµ¹÷ ø°÷ ø»÷

°±´» ½±¼»

¬»®³·²¿´ ¾´±½µ ½±¼»

´·¼ µ»§ ½±¼»

êððð

èðð

í

ëï

ïèê¨ìë

ïððð

ðìóïë

ïëïè

ïèêîóïèêë

ðîîé

êððð

èðð

í

ëï

ïèê¨ìë

ïððð

ïë

îëïì

ïèêîóïèêë

ðîîé

êððð

èðð

í

êï

ìïð¨çë

ïððð

ðìóïë

ïëîì

ïèêí

ðîìê

êððð

èðð

í

êï

ìïð¨çë

ïððð

ïë

îëïê

ïèêí

ðîìê

éððð

ïððð

í

éî

ïèê¨ìë

ïððð

ðìóïë

ïëïç

ïèêîóïèêë

ðîîé

éððð

ïððð

í

éî

ìïð¨çë

ïððð

ðìóïë

ïëîè

ïèêí

ðîìê

éððð

ïððð

í

éî

ïèê¨ìë

ïððð

ïë

îëïè

ïèêîóïèêë

ðîîé

éððð

ïððð

í

éî

ìïð¨çë

ïððð

ïë

îëîð

ïèêí

ðîìê

èððð

ïððð

í

èð

ïèê¨ìë

ïððð

ðìóïë

ïëîð

ïèêîóïèêë

ðîîé

èððð

ïððð

ì

ïðë

ìïð¨çë

ïððð

ðìóïë

ïëëë

ïèêí

ðîìê

éê

ïðî

°

»

·

(

°±´» ©·¬¸ °´¿¬»

¼·¿³»¬»® -¸¿²µ °±´» ¼·¿³»¬»® ø(÷ ø(ï÷

ïîð

¸

ïðî

¸»·¹¸¬ ø¸÷

¬¸·½µ²»-- ©»·¹¸¬ ¼·³»²-·±²- ¸ º®±³ ¬¸» ½±´±«® ´·¼ ¹®±«²¼ ´·¼ øµ¹÷ ø°÷ ø»÷

°±´» ½±¼»

º·¨·²¹ °´¿¬» ¬»®³·²¿´ ¾´±½µ ½±¼» ½±¼»

´·¼ µ»§ ½±¼»

êððð

í

éè

ìïð¨çë

ïððð

ðìóïë

ïëîï

ïïêë

ïèêí

ðîìê

êððð

í

éè

ìïð¨çë

ïððð

ïë

îëïë

ïïêë

ïèêí

ðîìê

éððð

í

èé

ìïð¨çë

ïððð

ðìóïë

ïëîî

ïïêë

ïèêí

ðîìê

éððð

í

èé

ìïð¨çë

ïððð

ïë

îëïç

ïïêë

ïèêí

ðîìê

èððð

ì

ïïè

ìïð¨çë

ïððð

ðìóïë

ïëîí

ïïêë

ïèêí

ðîìê

°

»

ݱ´±«®-

ðì

ïë

ÞÔßÝÕ

ÙÎÛÇ

ïçç


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»-

Ì¿°»®»¼ °±´»-

¹¿´ª¿²·¦»¼ -¬»»´ ·² ½±³°´·¿²½» ©·¬¸ ½±²²»½¬·±²- º±® »¿½¸ °±´» ¿²¼ -·²¹´» ±® ¼±«¾´» ·²¬»¹®¿¬»¼ º«-»å º»»¼ ½¿¾´»Ý«-¬±³·-»¼ °±´»º±® »¿½¸ Û«®±°»¿² ³¿®µ»¬

·- °®±ª·¼»¼ ©·¬¸ -·¨ ¬¸®±«¹¸ ¸±´»¿²¼ -¬¿·²´»-- -¬»»´ ¬¸®»¿¼»¼ ·²-»®¬-

¿®» º±«® ¬¸®±«¹¸ ¸±´»- ©·¬¸ ¬¸®»¿¼»¼ ·²-»®¬- º±® ¬¸» ·²-¬¿´´¿¬·±²

îðð


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»-

Ì¿°»®»¼ °±´»-

¾«®·»¼ ¬¿°»®»¼ °±´»

¼·¿³»¬»® -¸¿²µ ±ººó¹®±«²¼ ¸»·¹¸¬ °±´» ¼·¿³»¬»® ¸»·¹¸¬ ø( ñ (ï÷ ø(î÷ ø¸÷ ø¸ï÷

·²ó¹®±«²¼ ¬¸·½µ²»-- ©»·¹¸¬ ¼·³»²-·±²- ¸ º®±³ ¬¸» ½±´±«® ¸»·¹¸¬ ´·¼ ¹®±«²¼ ´·¼ ø·÷ ø( ñ (ï÷ øµ¹÷ ø°÷ ø»÷

°±´» ½±¼»

¬»®³·²¿´ ¾´±½µ ½±¼»

´·¼ µ»§ ½±¼»

èððð

íððð

ïððð

ìñì

ïðî

ïèê¨ìë

ïððð

ðìóïë

ïëìì

ïèêîóïèêë

ðîîé

êððð

îððð

ïððð

íñí

éè

íïð¨çë

ïððð

ðìóïë

ïëêï

ïèêí

ðîìê

éê

êððð

îððð

ïððð

íñí

èð

íïð¨çë

ïððð

ðìóïë

ïëëê

ïèêí

ðîìê

éê

êððð

îððð

ïððð

íñí

èé

íïð¨çë

ïððð

ïë

îëïé

ïèêí

ðîìê

éððð

îððð

ïððð

ìñí

çé

íïð¨çë

ïððð

ðìóïë

ïëêî

ïèêí

ðîìê

éê

éððð

îððð

ïððð

íñí

èé

íïð¨çë

ïððð

ðìóïë

ïëëè

ïèêí

ðîìê

éê

éððð

îððð

ïððð

íñí

çì

íïð¨çë

ïððð

ïë

îëîï

ïèêí

ðîìê

èððð

îððð

ïððð

ìñì

ïîì

íïð¨çë

ïððð

ðìóïë

ïëêë

ïèêí

ðîìê

èððð

îððð

ïððð

íñí

çì

íïð¨çë

ïððð

ðìóïë

ïëëç

ïèêí

ðîìê

çððð

íîðð

ïððð

ìñí

ïëî

íïð¨çë

ïððð

ðìóïë

ïîèè

ïèêí

ðîìê

çððð

íîðð

ïððð

ìñí

ïëî

íïð¨çë

ïððð

ðìóïë

ïëìë

ïèêí

ðîìê

ïðððð

íððð

ïîðð

ìñí

ïëð

íïð¨çë

ïððð

ðìóïë

ïíêê

ïèêí

ðîìê

ïðððð

íîðð

ïððð

ìñí

ïêì

íïð¨çë

ïððð

ðìóïë

ïëìê

ïèêí

ðîìê

ïîððð

ëîðð

èðð

ìñì

îïî

ìðð¨çð

êðð

ðìóïë

ïëëî

ïèêí

ðîìê

ïîéñïðî

ïëçñïðî

(

éê

¸ï

°

»

ïçìñïîð

·

¬¿°»®»¼ °±´» ©·¬¸ °´¿¬»

¼·¿³»¬»® °±´» ø( ñ (ï÷

ïëçñïðî

¸»·¹¸¬ ¬¸·½µ²»-- ©»·¹¸¬ ¼·³»²-·±²- ¸ º®±³ ¬¸» ½±´±«® ´·¼ ¹®±«²¼ ´·¼ ø¸ï÷ ø( ñ (ï÷ øµ¹÷ ø°÷ ø»÷

°±´» ½±¼»

êððð

îððð

íñí

çï

íïð¨çë

ïððð

ðìóïë

ïëçé

ïïêë

ïèêí

ðîìê

éððð

îððð

ìñí

ïïï

íïð¨çë

ïððð

ðìóïë

ïëçè

ïïêë

ïèêí

ðîìê

èððð

íððð

ìñì

ïíí

íïð¨çë

ïððð

ðìóïë

ïëçç

ïïêë

ïèêí

ðîìê

çððð

íîðð

ìñí

ïêí

íïð¨çë

ïððð

ðìóïë

ïëìé

ïïêë

ïèêí

ðîìê

çððð

íîðð

ìñí

ïêí

íïð¨çë

ïððð

ðìóïë

ïîçð

ïïêë

ïèêí

ðîìê

ïðððð

íîðð

ìñí

ïéì

íïð¨çë

ïððð

ðìóïë

ïëìè

ïïêë

ïèêí

ðîìê

ïîððð

ëîðð

ìñì

îîî

ìðð¨çð

êðð

ðìóïë

ïëëì

ïïêì

ïèêí

ðîìê

¸»·¹¸¬ ø¸÷

º·¨·²¹ °´¿¬» ¬»®³·²¿´ ¾´±½µ ½±¼» ½±¼»

´·¼ µ»§ ½±¼»

¸ ïçìñïîð

(

¸ï

°

»

ݱ´±«®-

ðì

ïë

ÞÔßÝÕ

ÙÎÛÇ

îðï


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»-

ݱ²·½¿´ °±´»-

Ý«-¬±³·-»¼ °±´»º±® »¿½¸ Û«®±°»¿² ³¿®µ»¬

¬¸» ¹®±«²¼ ¸¿- ¿ -´±¬ º±® º»»¼

·² ¼·ºº»®»²¬ -·¦»- ¬± º·¬ ¬¸»

îðî

½±²²»½¬·±²- º±® »¿½¸ °±´» ¿²¼ -·²¹´» ±® ¼±«¾´» ·²¬»¹®¿¬»¼ º«-»å ¼»-·¹²»¼ º±® »»¼ ½¿¾´»-


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»-

ݱ²·½¿´ °±´»-

(ï ¾«®·»¼ °±´»

¾¿-» ¸»¿¼ ±ººó¹®±«²¼ ¼·¿³»¬»® ¼·¿³»¬»® ¸»·¹¸¬ ø(÷ ø(ï÷ ø¸÷

·²ó¹®±«²¼ ¬¸·½µ²»-- ©»·¹¸¬ ¼·³»²-·±²- ¸ º®±³ ¬¸» ½±´±«® ¸»·¹¸¬ ´·¼ ¹®±«²¼ ´·¼ ø·÷ øµ¹÷ ø°÷ ø»÷

°±´» ½±¼»

¬»®³·²¿´ ¾´±½µ ½±¼»

´·¼ µ»§ ½±¼»

ïðê

êð

ìððð

êðð

í

îç

ïèê¨ìë

èðð

ïë

ïîéë

ïèêì

ðîîé

ïíè

êð

éððð

èðð

í

ëê

ïèê¨ìë

ïððð

ïë

ïîèï

ïèêîóïèêë

ðîîé

ïëè

êð

çððð

èðð

í

éé

ïèê¨ìë

ïððð

ïë

ïîèî

ïèêîóïèêë

ðîîé

°

»

·

( (ï °±´» ©·¬¸ °´¿¬»

¾¿-» ¸»¿¼ ¼·¿³»¬»® ¼·¿³»¬»® ø(÷ ø(ï÷

¸

¸»·¹¸¬ ø¸÷

¬¸·½µ²»-- ©»·¹¸¬ ¼·³»²-·±²- ¸ º®±³ ¬¸» ½±´±«® ´·¼ ¹®±«²¼ ´·¼ øµ¹÷ ø°÷ ø»÷

°±´» ½±¼»

º·¨·²¹ °´¿¬» ¬»®³·²¿´ ¾´±½µ ½±¼» ½±¼»

´·¼ µ»§ ½±¼»

ïðð

êð

ìððð

í

íç

ïèê¨ìë

èðð

ïë

ïîéè

ïïêè

ïèêì

ðîîé

ïíð

êð

éððð

í

êî

ïèê¨ìë

ïððð

ïë

ïîèí

ðìëí

ïèêîóïèêë

ðîîé

ïëð

êð

çððð

í

ïðì

ïèê¨ìë

ïððð

ïë

ïîèì

ïïêë

ïèêîóïèêë

ðîîé

°

»

(

ݱ´±«®-

ïë ÙÎÛÇ

îðí


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»-

ݱ²·½¿´ ½«®ª»¼ °±´»-

½±²²»½¬·±²- º±® »¿½¸ °±´» ¿²¼ ¼±«¾´» ·²¬»¹®¿¬»¼ º«-»å ¼»-·¹²»¼ º»»¼ ½¿¾´»-

Ý«-¬±³·-»¼ °±´»º±® »¿½¸ Û«®±°»¿² ³¿®µ»¬

îðì


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»-

ݱ²·½¿´ ½«®ª»¼ °±´»-

(ï (î

°±´» ©·¬¸ °´¿¬»

¸»·¹¸¬ ¬¸·½µ²»-- ©»·¹¸¬ ¼·³»²-·±²- ¸ º®±³ ¬¸» ½±´±«® ´·¼ ¹®±«²¼ ´·¼ ø¸÷ øµ¹÷ ø°÷ ø»÷

°±´» ½±¼»

êð

êððð

í

éî

ìðð¨çð

èðð

ïë

ïëðê

ïïêë

ïèêí

ðîìê

êð

èððð

í

çì

ìðð¨çð

èðð

ïë

ïëðé

ïïêë

ïèêí

ðîìê

¾¿-»ñ¸»¿¼ ¼·¿³»¬»® ø( ñ (ï÷

¹¿´´»®§ ¼·¿³»¬»® ø(î÷

ïìéñéð

ïéîñéð

º·¨·²¹ °´¿¬» ¬»®³·²¿´ ¾´±½µ ½±¼» ½±¼»

´·¼ µ»§ ½±¼»

¸

°

»

(

(ï (î

°±´» ©·¬¸ °´¿¬» ¿²¼ ·²¬»®³»¼·¿¬» -«°°±®¬

¾¿-»ñ¸»¿¼ ¹¿´´»®§ ¸»·¹¸¬ ¸»·¹¸¬ ¬¸·½µ²»-- ©»·¹¸¬ ¼·³»²-·±²- ¸ º®±³ ¬¸» ½±´±«® ¼·¿³»¬»® ¼·¿³»¬»® ´·¼ ¹®±«²¼ ´·¼ ø( ñ (ï÷ ø(î÷ ø¸÷ ø¸ï÷ øµ¹÷ ø°÷ ø»÷

°±´» ½±¼»

º·¨·²¹ °´¿¬» ¬»®³·²¿´ ¾´±½µ ½±¼» ½±¼»

´·¼ µ»§ ½±¼»

ïìéñéð

êð

êððð

ìððð

í

éí

ìðð¨çð

èðð

ïë

ïëðè

ïïêë

ïèêí

ðîìê

ïéîñéð

êð

èððð

ìððð

í

çë

ìðð¨çð

èðð

ïë

ïëðç

ïïêë

ïèêí

ðîìê

¸

¸ï

°

»

( ݱ´±«®-

ïë ÙÎÛÇ

îðë


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»-

Ú´¿³·²·¿ ͧ-¬»³ ½«-¬±³·¦»¼ °±´»-

½±²²»½¬·±²- º±® »¿½¸ °±´» ¿²¼ ¼±«¾´» ·²¬»¹®¿¬»¼ º«-»å ¼»-·¹²»¼ º»»¼ ½¿¾´»Ý«-¬±³·-»¼ °±´»º±® »¿½¸ Û«®±°»¿² ³¿®µ»¬

·²¬± ¬¸» ¹®±«²¼ ¸¿- ½¿¾´» -´±¬

¿ª¿·´¿¾´» ·² ¼·ºº»®»²¬ -·¦»-

îðê


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»-

Ú´¿³·²·¿ ͧ-¬»³ ½«-¬±³·¦»¼ °±´»-

( ¾«®·»¼ °±´»

³¿¨ò ¼·¿³»¬»® ø( ³¿¨÷ ïëî

ïêè

¸»¿¼ ±ººó¹®±«²¼ ¼·¿³»¬»® ¸»·¹¸¬ ø(÷ ø¸÷ êð

ïðî

·²ó¹®±«²¼ ¬¸·½µ²»-- ©»·¹¸¬ ¼·³»²-·±²- ¸ º®±³ ¬¸» ½±´±«® ¸»·¹¸¬ ´·¼ ¹®±«²¼ ´·¼ ø·÷ øµ¹÷ ø°÷ ø»÷

°±´» ½±¼»

¬»®³·²¿´ ¾´±½µ ½±¼»

´·¼ µ»§ ½±¼»

íëðð

êðð

ì

ìî

íðð¨ïðð

ëéë

ïë

ïîçê

ïèêí

ðîìê

ìëðð

êðð

ì

éé

ìðð¨ïîð

êìð

ïë

ïîçé

ïèêí

ðîìê

êððð

èðð

ì

çè

ìðð¨ïîð

ïïðë

ïë

ïîçè

ïèêí

ðîìê

éððð

èðð

ì

ïðè

ìðð¨ïîð

ïïðë

ïë

ïîçç

ïèêí

ðîìê

°

( ³¿¨ »

·

( °±´» ©·¬¸ °´¿¬»

¸

º·¨·²¹ °´¿¬» ¬»®³·²¿´ ¾´±½µ ½±¼» ½±¼»

´·¼ µ»§ ½±¼»

¸»¿¼ ¼·¿³»¬»® ø(÷

¸»·¹¸¬

ïëî

êð

íëðð

ì

ìí

íðð¨ïðð

ëéë

ïë

ïîëð

ïïêè

ïèêí

ðîìê

ìëðð

ì

éë

ìðð¨ïîð

êìð

ïë

ïîçí

ðìëí

ïèêí

ðîìê

êððð

ì

çì

ìðð¨ïîð

ïïðë

ïë

ïîçì

ðìëí

ïèêí

ðîìê

éððð

ì

ïðë

ìðð¨ïîð

ïïðë

ïë

ïîçë

ðìëí

ïèêí

ðîìê

ïêè

ïðî

ø¸÷

¬¸·½µ²»-- ©»·¹¸¬ ¼·³»²-·±²- ¸ º®±³ ¬¸» ½±´±«® ´·¼ ¹®±«²¼ ´·¼ øµ¹÷ ø°÷ ø»÷

°±´» ½±¼»

³¿¨ò ¼·¿³»¬»® ø( ³¿¨÷

°

( ³¿¨ »

ݱ´±«®-

ïë ÙÎÛÇ

îðé


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»-

б´»- ©·¬¸ ½«®ª»¼ ¿®³

½±²²»½¬·±²- º±® »¿½¸ °±´» ¿²¼ ¼±«¾´» ·²¬»¹®¿¬»¼ º«-»å º»»¼ ½¿¾´»-

Ý«-¬±³·-»¼ °±´»º±® »¿½¸ Û«®±°»¿² ³¿®µ»¬

îðè


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»-

б´»- ©·¬¸ ½«®ª»¼ ¿®³

¾«®·»¼ °±´» ©·¬¸ ¿®³

¼·¿³»¬»® °±´» ø(÷

ïêð

(

¹¿´´»®§ ±ººó¹®±«²¼ ¼·¿³»¬»® ¸»·¹¸¬ ø(ï÷ ø¸÷

·²ó¹®±«²¼ ¬¸·½µ²»-- ©»·¹¸¬ ¼·³»²-·±²- ¸ º®±³ ¬¸» ½±´±«® ¸»·¹¸¬ ´·¼ ¹®±«²¼ ´·¼ ø·÷ øµ¹÷ ø°÷ ø»÷

°±´» ½±¼»

¬»®³·²¿´ ¾´±½µ ½±¼»

´·¼ µ»§ ½±¼»

êéðð

èðð

í

çì

íïð¨çë

ïððð

éì

ïëïï

ïèêí

ðîìê

èéðð

ïððð

ì

ïìè

íïð¨çë

ïððð

éì

ïëïë

ïèêí

ðîìê

°±´» ½±¼»

¬»®³·²¿´ ¾´±½µ ½±¼»

´·¼ µ»§ ½±¼»

éê

¾«®·»¼ °±´» ©·¬¸ î ¿®³-

¼·¿³»¬»® °±´» ø(÷

°

ïêð

»

¹¿´´»®§ ±ººó¹®±«²¼ ¸»·¹¸¬ ¼·¿³»¬»® ø¸÷ ø(ï÷

·²ó¹®±«²¼ ¬¸·½µ²»-- ©»·¹¸¬ ¼·³»²-·±²- ¸ º®±³ ¬¸» ½±´±«® ¸»·¹¸¬ ¹®±«²¼ ´·¼ ´·¼ ø·÷ ø»÷ ø°÷ øµ¹÷

êéðð

èðð

í

ïïè

íïð¨çë

ïððð

éì

ïëèë

ïèêí

ðîìê

èéðð

ïððð

ì

ïéî

íïð¨çë

ïððð

éì

ïëèè

ïèêí

ðîìê

éê

·

(

¼·¿³»¬»® °±´» ø(÷

¹¿´´»®§ ¼·¿³»¬»® ø(ï÷

ïêð

éê

¸»·¹¸¬ ø¸÷

¬¸·½µ²»-- ©»·¹¸¬ ¼·³»²-·±²- ¸ º®±³ ¬¸» ½±´±«® ´·¼ ¹®±«²¼ ´·¼ øµ¹÷ ø°÷ ø»÷

°±´» ½±¼»

º·¨·²¹ °´¿¬» ¬»®³·²¿´ ¾´±½µ ½±¼» ½±¼»

´·¼ µ»§ ½±¼»

êéðð

í

çé

íïð¨çë

ïððð

éì

ïëêê

ðìëí

ïèêí

ðîìê

èéðð

ì

ïëé

íïð¨çë

ïððð

éì

ïëéð

ïïêë

ïèêí

ðîìê

°±´» ©·¬¸ °´¿¬» ©·¬¸ î ¿®³-

°

»

°±´» ©·¬¸ °´¿¬» ©·¬¸ ¿®³

¼·¿³»¬»® °±´» ø(÷

¹¿´´»®§ ¼·¿³»¬»® ø(ï÷

ïêð

éê

¸»·¹¸¬ ø¸÷

¬¸·½µ²»-- ©»·¹¸¬ ¼·³»²-·±²- ¸ º®±³ ¬¸» ½±´±«® ´·¼ ¹®±«²¼ ´·¼ øµ¹÷ ø°÷ ø»÷

°±´» ½±¼»

º·¨·²¹ °´¿¬» ¬»®³·²¿´ ¾´±½µ ½±¼» ½±¼»

´·¼ µ»§ ½±¼»

êéðð

í

ïîï

íïð¨çë

ïððð

éì

ïçðç

ðìëí

ïèêí

ðîìê

èéðð

ì

ïèï

íïð¨çë

ïððð

éì

ïçïð

ïïêë

ïèêí

ðîìê

ݱ´±«®-

éì ÙÎÛÇñ ÞÔßÝÕ

îðç


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»-

б´»- ©·¬¸ ¿®³ º±® ·Î±¿¼ ͧ-¬»³

®±¼- ¬¸¿¬ -»½«®» ·¬ ¬± ¬¸» ¹®±«²¼

Ý«-¬±³·-»¼ °±´»º±® »¿½¸ Û«®±°»¿² ³¿®µ»¬

±º ¬¸» ¿®³ ·- ³¿¼» ±º -¬»»´ -¸»»¬ -»½«®»¼ ¬± ¬¸» «°°»® °±®¬·±² ±º ¬¸»

¿²¼ -¬¿·²´»-- -¬»»´ ·²-»®¬- ¬¸¿¬

¬¸·½µå ¬¸»

¿¾±ª» ¬¸»

·²¬± ¬¸» ¹®±«²¼ ¸¿- ¿ ½¿¾´» -´±¬

îïð

½±²²»½¬·±²- º±® »¿½¸ °±´» ¿²¼ ¼±«¾´» ·²¬»¹®¿¬»¼ º«-»å ¼»-·¹²»¼


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»-

б´»- ©·¬¸ ¿®³ º±® ·Î±¿¼ ͧ-¬»³

¾«®·»¼ °±´» ©·¬¸ ¿®³

¼·¿³»¬»® °±´» ø(÷

ïêð

(

±ººó¹®±«²¼ ¸»·¹¸¬ ø¸÷

·²ó¹®±«²¼ ¬¸·½µ²»-- ©»·¹¸¬ ¸»·¹¸¬ ø·÷ øµ¹÷

¼·³»²-·±²´·¼ ø°÷

¸ º®±³ ¬¸» ¹®±«²¼ ´·¼ ø»÷

½±´±«®

°±´» ½±¼»

¬»®³·²¿´ ¾´±½µ ½±¼»

´·¼ µ»§ ½±¼»

êððð

èðð

í

èç

íïð¨çë

ïððð

éì

ïëíð

ïèêí

ðîìê

èððð

ïððð

ì

ïìç

íïð¨çë

ïððð

éì

ïëíï

ïèêí

ðîìê

ïðððð

ïððð

ì

ïéí

íïð¨çë

ïððð

éì

ïëíî

ïèêí

ðîìê

¼·³»²-·±²´·¼ ø°÷

¸ º®±³ ¬¸» ¹®±«²¼ ´·¼ ø»÷

½±´±«®

°±´» ½±¼»

¬»®³·²¿´ ¾´±½µ ½±¼»

´·¼ µ»§ ½±¼»

¾«®·»¼ °±´» ©·¬¸ î ¿®³-

°

¼·¿³»¬»® °±´» ø(÷

ïêð

»

±ººó¹®±«²¼ ¸»·¹¸¬ ø¸÷

·²ó¹®±«²¼ ¬¸·½µ²»-- ©»·¹¸¬ ¸»·¹¸¬ ø·÷ øµ¹÷

êððð

èðð

í

çè

íïð¨çë

ïððð

éì

ïëíê

ïèêí

ðîìê

èððð

ïððð

ì

ïëè

íïð¨çë

ïððð

éì

ïëíé

ïèêí

ðîìê

ïðððð

ïððð

ì

ïèî

íïð¨çë

ïððð

éì

ïëíè

ïèêí

ðîìê

·

°±´» ©·¬¸ °´¿¬» ©·¬¸ ¿®³

¼·¿³»¬»® °±´» ø(÷

ïêð

(

¼·³»²-·±²´·¼ ø°÷

¸ º®±³ ¬¸» ¹®±«²¼ ´·¼ ø»÷

½±´±«®

°±´» ½±¼»

øµ¹÷

¬¸·½µ²»-- ©»·¹¸¬

ø¸÷

º·¨·²¹ °´¿¬» ¬»®³·²¿´ ¾´±½µ ½±¼» ½±¼»

´·¼ µ»§ ½±¼»

êððð

í

çî

íïð¨çë

ïððð

éì

ïëíí

ðìëí

ïèêí

ðîìê

èððð

ì

ïëè

íïð¨çë

ïððð

éì

ïëíì

ïïêë

ïèêí

ðîìê

ïðððð

ì

ïèí

íïð¨çë

ïððð

éì

ïëíë

ïïêë

ïèêí

ðîìê

¸ º®±³ ¬¸» ¹®±«²¼ ´·¼ ø»÷

½±´±«®

°±´» ½±¼»

øµ¹÷

¼·³»²-·±²´·¼ ø°÷

°±´» ©·¬¸ °´¿¬» ©·¬¸ î ¿®³-

°

»

¸»·¹¸¬

¼·¿³»¬»® °±´» ø(÷

ïêð

¸»·¹¸¬

¬¸·½µ²»-- ©»·¹¸¬

ø¸÷

º·¨·²¹ °´¿¬» ¬»®³·²¿´ ¾´±½µ ½±¼» ½±¼»

´·¼ µ»§ ½±¼»

êððð

í

ïðï

íïð¨çë

ïððð

éì

ïëíç

ðìëí

ïèêí

ðîìê

èððð

ì

ïêé

íïð¨çë

ïððð

éì

ïëìð

ïïêë

ïèêí

ðîìê

ïðððð

ì

ïçî

íïð¨çë

ïððð

éì

ïëìï

ïïêë

ïèêí

ðîìê

ݱ´±«®-

éì ÙÎÛÇñ ÞÔßÝÕ

îïï


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ б´»-

ß½½»--±®·»- º±® °±´»-

Ú·¨·²¹ °´¿¬» ·

¼·¿³»¬»®

ø¿ ¨ ¾÷

¼·-¬¿²½» ¾»¬©»»² ¸±´»ø·÷

íïð¨íïð

½´¿³°¼·¿³»¬»® ø(÷

½´¿³°¬¸®»¿¼·²¹

½±¼»

øº÷

½´¿³°´»²¹¬¸ ø Ô÷

îðð

ïðð

ìðð

ïê

Óïè

ïïêè

íïð¨íïð

îðð

ïðð

ëðð

ïê

Óïè

ðìëí

ììð¨ììð

íðð

ïðð

ëðð

îî

Óîì

ïïêë

ììð¨ììð

îðð

ïðð

êëð

îî

Óîì

ïïêì

¿

-·¦»

¾

Ô

(

Þ¿-»

¿´«³·²·«³ ¾¿-»- ©¸·½¸ ½¿² ¾»

¼

º

»¨¬»®²¿´ ¼·¿³»¬»® ø¼÷

½»²¬®¿´ ¸±´» øº÷

¸»·¹¸¬

½±´±«®

ìîð

ïðð

ïîî

ïë

ïèéð

ìîð

ïðî

ïîî

ðìóïë

ïèëð

ìîð

ïîð

ïîî

ðìóïë

ïèìï

ìîð

ïíð

ïîî

ïë

ïèéï

êîð

ïëð

ïèì

ïë

ïèéî

êîð

ïêð

ïèì

ðìóïë

ïèìî

êîð

ïçì

ïèì

ðìóïë

ïèìí

½±¼» ø¸÷

¸

Ì»®³·²¿´ ¾´±½µ-

¼»-½®·°¬·±²

·² -»½¬·±² ¿¬ ¬¸» ·²´»¬ ¿²¼

ïèêî

·² -»½¬·±² ¿¬ ¬¸» ·²´»¬ ¿²¼

ïèêí

·² -»½¬·±² ¿¬ ¬¸» ·²´»¬ ¿²¼

·² -»½¬·±² ¿¬ ¬¸» ·²´»¬ ¿²¼

îïî

½±¼»

ïèêì

ïèêë


îïí


îïì


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ò»©

Ò»©

îîê ·Ð®± ³·½®±

îîê ·Ð®± ³·²·

îîê ·Ð®± -³¿´´

ÔÛÜ

ÔÛÜ

ÔÛÜ

îìì Ó·²·©±±¼§ ÔÛÜ

îìì Ó¿¨·É±±¼§ ½±³°¿½¬ ÔÛÜ

îêé д¿¬»¿

îîê ·Ð®± ³»¼·«³ ÔÛÜ

îîê ·Ð®± ´¿®¹» ÔÛÜ

îìì ɱ±¼§ ÔÛÜ

îìì Ó¿¨·É±±¼§ -³¿´´ ÔÛÜ

îìì Ó¿¨·É±±¼§ ³»¼·«³ ÔÛÜ

îìì Ó¿¨·É±±¼§ ´¿®¹» ÔÛÜ

îéí Ô·²¹±¬¬±

ÔÛÜ

ͧ-¬»³°®»-»²¬»¼ ·² ¬¸» ½¸¿°¬»® ±² •Ð±´»ó³±«²¬»¼ -§-¬»³-Œ ïèé Ó«´¬·Ð®± ÔÛÜ

ïêç Ý·¬§É±±¼§ ÔÛÜ

ïêï Ú®¿³»É±±¼§ ÔÛÜ

ïéé Ó«´¬·É±±¼§ ÔÛÜ

éç д¿¬»¿ ͧ-¬»³ ÔÛÜ

̸» ½±¼»-ô ¬»½¸²·½¿´ ¿²¼ ´·¹¸¬·²¹ ¼»-·¹² ¿®» °®»-»²¬»¼ ·² ¬¸» ½¸¿°¬»® ±² •Þ±´´¿®¼- ¿²¼ Ù¿®¼»² -§-¬»³-Œò íëé ·Ì»µ¿ ÔÛÜ

Þ»¿«²» ݱ´´»¹·¿¬» ݸ«®½¸ ó Þ»¿«²»ô Ú®¿²½» Ô·¹¸¬·²¹ °®±¶»½¬æ Ö»¿² Ú®¿²½±·- ̱«½¸¿®¼ ó 豬±æ Ü·¼·»® Þ±§ ¼» ´¿ ̱«®

îïë


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ô«³·²¿·®»- º±® «®¾¿² ¿®»¿-

îíë ·Ð®± ´¿®¹»

Í«°»® Í°±¬ ±°¬·½

Í°±¬ ±°¬·½

Ó»¼·«³ ±°¬·½

Ú´±±¼ ±°¬·½

É·¼» Ú´±±¼ ±°¬·½

Û´´·°¬·½¿´ ±°¬·½

ß-§³³»¬®·½¿´ ´±²¹·¬«¼·²¿´ ±°¬·½

ß-§³³»¬®·½¿´ ¬®¿²-ª»®-¿´ ±°¬·½

Û´´·°¬·½¿´ö ´±²¹·¬«¼·²¿´ ±°¬·½

Û´´·°¬·½¿´ö ¬®¿²-ª»®-¿´ ±°¬·½

Ô±²¹·¬«¼·²¿´ Ô·¹¸¬ Í´·ª»® ±°¬·½

Ì®¿²-ª»®-¿´ Ô·¹¸¬ Í´·ª»® ±°¬·½

ö

îïê

îëé Ó¿¨·É±±¼§ ½±³°¿½¬

îëé Ó¿¨·É±±¼§ -³¿´´

îëé Ó¿¨·É±±¼§ ³»¼·«³

îëé Ó¿¨·É±±¼§ ´¿®¹»

îêé д¿¬»¿

îéí Ô·²¹±¬¬±


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ô«³·²¿·®»- º±® ®»-·¼»²¬·¿´ ¿®»¿-

îîç ·Ð®± ³·½®±

îîç ·Ð®± ³·²·

îíë ·Ð®± -³¿´´

îíë ·Ð®±

îìé Ó·²·©±±¼§

îìé ɱ±¼§

³»¼·«³

Í«°»® Í°±¬ ±°¬·½

Í°±¬ ±°¬·½

Ó»¼·«³ ±°¬·½

Ú´±±¼ ±°¬·½

É·¼» Ú´±±¼ ±°¬·½

Û´´·°¬·½¿´ ±°¬·½

Ô·¹¸¬ Í´·ª»® ±°¬·½

Ô±²¹·¬«¼·²¿´ ¿-§³³»¬®·½ ±°¬·½

Ô±²¹·¬«¼·²¿´ Û´´·°¬·½¿´ ±°¬·½

Ì®¿²-ª»®-¿´ Û´´·°¬·½¿´ ±°¬·½

ö

îïé


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ñ°¬·½- º±® «®¾¿² ¿®»¿Ó¿¨·É±±¼§ô д¿¬»¿ô ·Ð®± ´¿®¹»

ÍÍ ó Í«°»® Í°±¬ äè

Í ó Í°±¬ ±º çp ¬± ïëp

Ó ó Ó»¼·«³ ±º ïêp ¬± îëp

Ú ó Ú´±±¼ ±º îêp ¬± íçp

ÉÚ ó É·¼» Ú´±±¼ ±º ìðp ¬± êðp

̸»-» ±°¬·½- ¿®» ±¾¬¿·²»¼ ¾§ ·²-¬¿´´·²¹ -«·¬¿¾´» ®»º®¿½¬±®-ò Û´´·°¬·½¿´ã ±°¬·½ Ó ±® Ú õ ®»º®¿½¬±® Ô·¹¸¬ Í´·ª»®ã Í õ ®»º®¿½¬±®

Û ó Û´´·°¬·½¿´

îïè

Ô ó Ô·¹¸¬ Í´·ª»®


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ñ°¬·½- º±® «®¾¿² ¿®»¿Ó¿¨·É±±¼§ô д¿¬»¿ô ·Ð®± ´¿®¹»

ßÔ ó Ô±²¹·¬«¼·²¿´ ¿-§³³»¬®·½

ßÌ ó Ì®¿²-ª»®-¿´ ¿-§³³»¬®·½

ÛÔ ó Ô±²¹·¬«¼·²¿´ »´´·°¬·½¿´

ÛÌ ó Ì®¿²-ª»®-¿´ »´´·°¬·½¿´

ÔÔ ó Ô±²¹·¬«¼·²¿´ Ô·¹¸¬ Í´·ª»® ¼ïã ±º ëp ¬± ïðp ¼îã ±º íðp ¬± êðp

ÔÌ ó Ì®¿²-ª»®-¿´ Ô·¹¸¬ Í´·ª»®

îïç


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ñ°¬·½- º±® ®»-·¼»²¬·¿´ ¿®»¿É±±¼§ô Ó·²·©±±¼§ô ·Ð®± ³·½®±ô ³·²·ô -³¿´´ ¿²¼ ³»¼·«³ò

îîð

ÍÍ ó Í«°»® Í°±¬ äè

Í ó Í°±¬ ±º çp ¬± ïëp

Ó ó Ó»¼·«³ ±º ïêp ¬± îëp

Ú ó Ú´±±¼ ±º îêp ¬± íçp

ÉÚ ó É·¼» Ú´±±¼ ±º ìðp ¬± êðp

Û ó Û´´·°¬·½¿´

Ô ó Ô·¹¸¬ Í´·ª»®

ÛÔ ó Ô±²¹·¬«¼·²¿´ »´´·°¬·½¿´

ÛÌ ó Ì®¿²-ª»®-¿´ »´´·°¬·½¿´


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ê·-«¿´ ½±³º±®¬

ß ª¿-¬ -»¬ ±º ±°¬·½¿´ ¿½½»--±®·»- ·¿ª¿·´¿¾´»ô º±® ®»¼«½·²¹ ¹´¿®»ò

Ü·®»½¬·±²¿´

Ê·-±®

ݧ´·²¼®·½¿´ -½®»»²

ÎÙÞ

ÎÙÞ ÔÛÜ ¬»½¸²±´±¹§ ¹»²»®¿¬»ª¿®·¿¾´» ½±´±«®»¼ ´·¹¸¬ò Ó·¨·²¹ ±º ¬¸» ¬¸®»» °®·³¿®§ ½±´±«®- ø®»¼ô ¹®»»²ô ¾´«»÷ °®±¼«½»- ¿ ½±³°´»¬» ®¿²¹» ±º ½±´±«®-ô ½®»¿¬·²¹ ·³°®»--·ª» -»¬ó«°-ò

Ú·´¬»®-

½±³¾·²¿¬·±² «-»- ½±´±«®- ¬± »³°¸¿-·-» ¿²¼ ½¸¿²¹» -°¿½»¿²¼ ±¾¶»½¬-ò

·³°®±ª»- «²·º±®³·¬§ ±² ¬¸» -«®º¿½» ´·¬ò

îîï


îîí


·Ð®±

îîì


îîë


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

·Ð®± ¼»-·¹² Ó¿®·± Ý«½·²»´´¿

³·½®±

°¿¹» îîì ó îîë

Í¿²¬¿ Ю·-½¿ ó Ì¿¨½± ¼» ß´¿®½-²ô Ó»¨·½± Ô·¹¸¬·²¹ °®±¶»½¬æ Ô·¹¸¬»¿³ Ù«-¬¿ª± ߪ·´7- ÍòÝò ó 豬±æ ©·¬¸ µ·²¼ °»®³·--·±² º®±³ Ô×¹¸¬»¿³

³·²·

-³¿´´


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨ λ¼ ܱ¬ Ü»-·¹² ß©¿®¼

³»¼·«³

´¿®¹»

îîé


îîè


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

·Ð®± ³·½®± ñ ³·²· ¼»-·¹² Ó¿®·± Ý«½·²»´´¿

³·½®± ëï

³·½®± ©·¬¸ -°·µ» ëð

³·²· èï

Ô¿ Ó¿--»®·¿ Ý·«®¿ ó Ó¿--¿º®¿ øÌß÷ô ׬¿´§ ß®½¸·¬»½¬«®¿´ °®±¶»½¬æ ͬ«¼·± Û--»»´´» ó ß®½¸ò Ó¿«®± Ô¿²±¬¬» ó 豬±æ ©·¬¸ µ·²¼ °»®³·--·±² º®±³ ͬ«¼·± Û--»»´´»

îîç


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

·Ð®± ³·½®± ñ ³·²·

ðí

Ú»¿¬«®»-

´¿³°- ¿²¼ ÔÛÜ-ò ½»·´·²¹ ¿²¼ ¹¿®¼»²ò ¿²¼ ®»¿® ½¿°å ¬®¿²-°¿®»²¬ ¬»³°»®»¼ -±¼·«³ó½¿´½·«³ -»¿´·²¹ ¹´¿--ô ì³³ ¬¸·½µô -·´·½±²»¼ ¬± ±°¬·½¿´ ¿--»³¾´§ò

»´»½¬®±²·½ ½±²¬®±´ ¹»¿®å ³·½®± ¾±¼§ ©·¬¸ »´»½¬®±²·½ ½±²¬®±´ ¹»¿® ¬± ¾» ±®¼»®»¼ -»°¿®¿¬»´§ »¨½»°¬ ¹®±«²¼ñ ¹¿®¼»² ª»®-·±²- ©·¬¸ ·²ó¹®±«²¼ -°·µ» ø½±²¬®±´ ¹»¿® ·²¬»¹®¿¬»¼÷ò -¬¿·²´»-- -¬»»´ò

¬¸»®³±°´¿-¬·½ ³¿¬»®·¿´ò

Ê»®-·±²·Ð®± ³·½®± ·- ¿ª¿·´¿¾´» ·² ¬¸» ª»®-·±² ©·¬¸ ¿²¬·ó¹´¿®» ½§´·²¼»® ¿²¼ º±® ¹®±«²¼ ·²-¬¿´´¿¬·±² ©·¬¸ -°·µ»ò

Í°±¬ ±°¬·½ ©·¬¸ ½§´·²¼»®

ݱ³°¿½¬ -·¦» ̸» ´«³·²¿·®» ³·²·³«³ ¼·³»²-·±²- ±º ¶«-¬ ëð¨ëð³³ ¿´´±© ·Ð®± ³·½®± ¬± ¾» ©·¬¸ ³·²·³¿´ ª·-«¿´ ·³°¿½¬ò

îíð

Í°·µ»

×Ðêê ×Õðé


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

·Ð®± ³·½®± ñ ³·²·

Ê»®-·±²·Ð®± ³·½®± ¿²¼ ³·²· ¿®» ¿ª¿·´¿¾´» ·² ª»®-·±²- º±® ©¿´´óñ½»·´·²¹ó³±«²¬·²¹ò ̸» ½±¼»-ô ¬»½¸²·½¿´ ¿²¼ ´·¹¸¬·²¹ ¼»-·¹² º»¿¬«®»- ¿®» °®»-»²¬»¼ ±² °¿¹» ììíò

Ý»·´·²¹ó³±«²¬»¼

É¿´´ó³±«²¬»¼

É¿´´ ©·¬¸ ´·¹¸¬·²¹ »ºº»½¬-

豬±³»¬®·½ ª¿´«»- ·Ð®± ³·½®±

ÍÍ ó Í«°»® Í°±¬

Í°±¬ ©·¬¸ ½§´·²¼»®

Í ó Í°±¬

Ô«¨ñÕ´³

ÔÛÜ

ïôëÉ

ÔÛÜ

ìôéÉ

¸

¼ï

¼î

Û³

î ì ê è

ðôí ðôê ðôè ïôï

ó ó ó ó

íëíë èèì íçí îîï

¸

î ì ê è

¼ï

ðôê ïôï ïôé îôî

¼î

ó ó ó ó

Û³

èíí îðè çí ëî

¸

Íø½·´·²¼®±÷ ¼ï ¼î

î ì ê è

ðôê ïôï ïôé îôî

ó ó ó ó

ìèéë ïîïç ëìî íðë

î ì ê è

ðôê ïôï ïôé îôî

ó ó ó ó

éìç ïèé èí ìé

Û³

Ú ó Ú´±±¼

¸

ï î í ì

¼ï

ðôë ðôç ïôì ïôè

ÉÚ ó É·¼»óÚ´±±¼

¼î

ó ó ó ó

Û³

Ô ó Ô·¹¸¬ Í´·ª»®

¸

¼ï

¼î

Û³

ï î í ì

ïôè íôê ëôì éôî

ó ó ó ó

îðî ëð îî ïí

ïðéé îêç ïîð êé

¸

¼ï

¼î

Û³

ï î í ì

ðôë ðôç ïôì ïôè

ó ó ó ó

ïðéé îêç ïîð êé

豬±³»¬®·½ ª¿´«»- ·Ð®± ³·²·

ÍÍ ó Í«°»® Í°±¬

ÔÛÜ

ìôéÉ

ÔÛÜ ÎÙÞ

ìôêÉ

Ú ó Ú´±±¼

ÉÚ ó É·¼»óÚ´±±¼

ÛÔ ó Ô±²¹·¬«¼·²¿´ Û´´·°¬·½¿´

ÛÌ ó Ì®¿²-ª»®-¿´ Û´´·°¬·½¿´

¸

¼ï

¼î

Û³

¸

¼ï

¼î

Û³

¸

¼ï

¼î

Û³

¸

¼ï

¼î

Û³

¸

¼ï

¼î

Û³

î ì ê è

ðôê ïôï ïôé îôî

ó ó ó ó

ëìëí ïíêí êðê íìï

î ì ê è

ïôî îôì íôé ìôç

ó ó ó ó

íêî çï ìð îí

ï î í ì

î ì ê è

ó ó ó ó

îïè ëì îì ïì

î ì ê è

ðôí ðôê ðôè ïôï

ïôç éëé íôé ïèç ëôê èì éôë ìé

î ì ê è

ðôí ðôê ðôè ïôï

ïôç éëé íôé ïèç ëôê èì éôë ìé

î ì ê è

ïôî îôì íôé ìôç

ó ó ó ó

íêî çï ìð îí

îíï


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

·Ð®± ³·½®± ñ ³·²·

½±³°±²»²¬-

´·¹¸¬ -±«®½»

É

Ô³

±°¬·½

Ô

ÞÖèè

îôî É ïçð ìôé É íçð ìôé É íçð

èp ïèp îêp

ÞÖçðö ÞÖçì

îôî É ïçð

èìp

ÞÖçè ÞÕððö

É¿®³ ©¸·¬» ëê

ìôé É íêð îôî É ïèð ìôé É íêð

Ô èp ïèp

ÞÖèç ÞÖçïö ÞÖçë

ìôé É íêð îôî É ïèð

îêp èìp

ÞÖçç ÞÕðïö

б©»® -«°°´§ ¬± ¾» ±®¼»®»¼ -»°¿®¿¬»´§ ¬± ëðð³ß ö б©»® -«°°´§ ½±¼»- ³¿¨éðð ³ß øº±® ¬¸» ¿ ëðð³ß ¼¿¬¿ ®»º»® ¬± ¬¸» ±²ó´·²» ½¿¬¿´±¹«»÷

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬» îôî É ïçð ìôé É íçð

èp ïêp

ÞÖçîö ÞÖçê

èp ïêp

ÞÖçíö ÞÖçé

É¿®³ ©¸·¬» îôî É ïèð ìôé É íêð

èð ëê

б©»® -«°°´§ ¬± ¾» ±®¼»®»¼ -»°¿®¿¬»´§ ¬± ëðð³ß ö б©»® -«°°´§ ½±¼»- ³¿¨éðð ³ß øº±® ¬¸» ¿ ëðð³ß ¼¿¬¿ ®»º»® ¬± ¬¸» ±²ó´·²» ½¿¬¿´±¹«»÷

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬» ìôé É íçð ìôé É íçð

ïèp îêp

ÞÕïì ÞÕïê

ïèp îêp

ÞÕïë ÞÕïé

É¿®³ ©¸·¬» ìôé É íêð ìôé É íêð

èí

çð

îíî

ݱ³°´»¬» ©·¬¸ °±©»® -«°°´§ ¿²¼ °¿--󬸮±«¹¸ ½¿¾´»Ý´¿-- ±º ײ-«´¿¬·±² ××

½±¼»

½±¼»

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬» ìôé É íçð

Û´»½¬®±²·½ °±©»® -«°°´§ ê É ó ×Ðîð

ÞÆçè

Ê×Ò ãïððóîìðÊ¿½ ñ ëðóêð ئ ÊÑËÌãïîʼ½ ëðð³ß ¼·³ò ìð¨ìî¨îî¸ ½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

Û´»½¬®±²·½ °±©»® -«°°´§ ïîÉ ó ×Ðîð

ÞÆçç

Ê×Ò ãîîðóîìðÊ¿½ ñ ëðóêð ئ ÊÑËÌã îìʼ½ ëðð³ß ¼·³ò íè¨ïïç¨îè¸ ½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

Û´»½¬®±²·½ °±©»® -«°°´§ îðÉ ó ×Ðîð

ÞÆßð

½±¼»

Þ±¨ º±® »´»½¬®±²·½ °±©»® -«°°´§ ×Ðêé

º±® ÞÆçèóÞÆççóÞÆßðóÓÈÚç ½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬» ¼·³ò ïìð¨îíð¨çë¸

ݱ²²»½¬±® ¾´±½µ ©·¬¸ ÞÆÕé º¿-¬ó½±«°´·²¹ ¬»®³·²¿´×Ðêê ½±´±«® ïë ¹®»§ -«·¬¿¾´» º±® ½¿¾´»- î¨ì ³³î

É¿¬»®¬·¹¸¬ ½±²²»½¬±® µ·¬ ×Ðêè

Ê×Ò ãïïðóîìðÊ¿½ ñ ëðóêð ئ ÊÑËÌãìîʼ½ ëðð³ß ¼·³ò íè¨ïïç¨îè¸ ½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

½±´±«® ðì ¾´¿½µ

Û´»½¬®±²·½ °±©»® -«°°´§ ïéÉ ó ×Ðîð

ݱ²²»½¬±® ×Ðêè

ÓÈÚç

Ê·²ãîîðóîìðÊ¿½ ñ ëðóêð ئ ʱ«¬ãîóîëʼ½ éðð³ß ¼·³ò íé¨ïîè¨îè¸ º±® ÞÖçðóÞÖçïóÞÖçîóÞÖçí ÞÕððóÞÕðïóÞÕðìóÞÕðë ½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

çëèî

çëèï

ÞÆÕê

½±´±«® ðì ¾´¿½µ Í«·¬¿¾´» º±® ½¿¾´»- î¨îôë ³³î


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

·Ð®± ³·½®± ñ ³·²·

¿½½»--±®·»- ¿²¼ ½±³°±²»²¬-

´·¹¸¬ -±«®½»

É

Ô³

±°¬·½

½±¼»

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬» ìôé É ìðð

èp

ÞÕïè

ìôé É ìðð ìôé É ìðð ìôé É ìðð

ÛÌ ÛÔ íìp

ÞÕîð ÞÕîî

ìôé É ìðð

çðp

ÞÕîì ÞÕîê

ìôé É íèð ìôé É íèð ìôé É íèð

èp ÛÌ ÛÔ

ÞÕïç ÞÕîï ÞÕîí

ìôé É íèð ìôé É íèð

íìp çðp

ÞÕîë ÞÕîé

íîp

ÞÕîè

Í°·µ» º±® ¹®±«²¼ ¿°°´·½¿¬·±²

½±¼»

Þ±¨ º±® °±©»® -«°°´·»- ÞÆíí ×Ðêé

½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

Ü®·ª»® Ù®±«° Ý´¿-- ×× îîðóîìðÊ¿½ ݱ³°±-»¼ ±º ÜßÔ× íëð³ß ·²¬»®º¿½» ¿²¼ íð É îèʼ½ »´»½¬®±²·½ ¾¿´´¿-¬ò ׬ ¿´´±©- º±® ½±²²»½¬·±² ±º ³¿¨ î ´«³·²¿·®»-ò ѽ½«°·»- í ÜßÔ× ¿¼¼®»--»-ò º±® ÞÕîè ½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

É¿®³ ©¸·¬» èê

½±¼»

ÞÆêð

º±® çèëê ½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬» ¼·³ò îèð¨ïçð¨ïíð¸

çèëê

É¿¬»®¬·¹¸¬ ½±²²»½¬±® µ·¬ ×Ðêè

çëèï

º±® ³±²±½¸®±³¿¬·½ ÔÛÜ ½±´±«® ðì ¾´¿½µ

ݱ³°´»¬» ©·¬¸ °±©»® -«°°´§ Ý´¿-- ±º ײ-«´¿¬·±² ××

ÎÙÞ ìôê É îðð

Ü®·ª»® Ù®±«° ¬± ¾» ±®¼»®»¼ -»°¿®¿¬»´§ò

ݱ³°¿¬·¾´» ©·¬¸ ´·¹¸¬ ³¿²¿¹»³»²¬ -§-¬»³- ±º ¬¸» ·Ù«¦¦·²· ®¿²¹» ·´´«-¬®¿¬»¼ ±² °¿¹» ïîóïìò Ú±® ¬¸» -§-¬»³ ¼»º·²·¬·±²ô ®»º»® ¬± ¬¸» ·²-¬®«½¬·±²-ò

ݱ´±«®-

ðï

ïë

ÉØ×ÌÛ

ÙÎÛÇ

îíí


îíì


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

·Ð®± -³¿´´ ñ ³»¼·«³ ñ ´¿®¹» ¼»-·¹² Ó¿®·± Ý«½·²»´´¿

-³¿´´ ïíî

³»¼·«³ ïëë

´¿®¹» ïçî

Ô·¹¸¬·²¹ ·² Þ¿µ« ͯ«¿®» ó Þ¿µ«ô ߦ»®¾¿·¶¿² 豬±æ Ù·«-»°°» Í¿´«¦¦·

îíë


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

·Ð®± -³¿´´ ñ ³»¼·«³ ñ ´¿®¹»

ðí

Ú»¿¬«®»-

³»¬¿´ ¸¿´·¼»ô -±¼·«³ ª¿°±«®ô ¸¿´±¹»² ´¿³°- ¿²¼ ÔÛÜ-ò

×Ðêê ×Õðé

¹«¿®¿²¬»» ©¿¬»® ¬·¹¸¬²»--ò

ççòçíû -«°»®°«®» ¿´«³·²·«³ -«¾¶»½¬»¼ ¬± ¿²±¼·½ ±¨·¼¿¬·±² °®±½»-- ¿²¼ °±´·-¸·²¹ò

³¿¼» ±º ¼·»ó½¿-¬ ³¿¬»®·¿´å ¸¿®¼»²»¼ ¬®¿²-°¿®»²¬ -±¼·«³ó½¿´½·«³ -¿º»¬§ ¹´¿--ô ë³³ ¬¸·½µô -·´·½±²»¼ ¬± º®¿³»ò

³¿¼» ±º ççòèëû -«°»®°«®» ¿´«³·²·«³ -«¾¶»½¬»¼ ¬± ¿²±¼·½ ±¨·¼¿¬·±² °®±½»--ò

©·¬¸ -·´µó-½®»»²»¼ ¹®¿¼«¿¬»¼ -½¿´» º±® »¿-·»® ¿·³·²¹ ±°»®¿¬·±²-ò

±º ßî -¬¿·²´»-- -¬»»´ò

ݱ´±«®»¼

Ю·-³¿¬·½ ¹´¿-- ¼·ºº«-»®

Ю±¬»½¬·±² ¹®·¼

ß½½»--±®§óº®¿³»

Ü·®»½¬·±²¿´

Í°·´´óη²¹

λº®¿½¬±® º±® »´´·°¬·½¿´ ¼·-¬®·¾«¬·±²

Ù´¿-¼·ºº«-»®

λ´¿³°·²¹ ©·¬¸±«¬ ®»³±ª·²¹ ¬¸» ¿½½»--±®·»-

îíê

ݧ´·²¼®·½¿´ -½®»»²

λ³±ª¿¾´» °´¿¬»

Ô¿³»´´¿® ´±«ª®»

Ê·-±®

묻²¬·±² ½¿¾´» º±® º®¿³»


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

·Ð®± -³¿´´ ñ ³»¼·«³ ñ ´¿®¹»

Ê·-«¿´ ½±³º±®¬ ̸» ·Ð®± -§-¬»³ ¾±¿-¬- ¿ ª¿-¬ ®¿²¹» ±º ¿½½»--±®·»- º±® ¹«¿®¿²¬»»·²¹ »¨¬®»³»´§ ¬¸» ¾»-¬ -±´«¬·±² º±® ª·-«¿´ ½±³º±®¬ô ¿ª±·¼·²¹ «²©¿²¬»¼ ¹´¿®» ¿²¼ ®»¼«½·²¹ ´·¹¸¬ °±´´«¬·±²ò

Ê·-±®

Ü·®»½¬·±²¿´

Ô±«ª®»

Í°·´´ó®·²¹ ß ©·¼» ®¿²¹» ±º ¿²¬·ó¹´¿®» -°·´´ó®·²¹º±® ³¿¨·³«³ ª·-«¿´ ½±³º±®¬ò

Ý«¬ó±ºº ¿²¹´»- ©·¬¸ ¿²¼ ©·¬¸±«¬ -°·´´ ®·²¹

Í°·´´ó®·²¹

Ò± -°·´´ó®·²¹

Ý«¬ Ѻº

Þ±¼§ -³¿´´

êðp

³»¼·«³

êðp

´¿®¹»

ìëp

-³¿´´

íðp

³»¼·«³

ìðp

´¿®¹»

íðp

̸» -½®»»²·²¹ ¿²¹´»- ¼¿¬¿ ®»´¿¬» ¬± ´«³·²¿·®»- ©·¬¸ Í«°»® Í°±¬ øÍÍ÷ ±°¬·½¿²¼ Í°±¬ øÍ÷ ±°¬·½-ò Ú±® ¼¿¬¿ ®»´¿¬·²¹ ¬± Ú´±±¼ øÚ÷ô ß-§³³»¬®·½¿´ ´±²¹·¬«¼·²¿´ øßÔ÷ ¿²¼ ß-§³³»¬®·½¿´ Ì®¿²-ª»®-¿´ øßÌ÷ ±°¬·½-ô ½±²-«´¬æ ¸¬¬°æññ½¿¬¿´±¹ò·¹«¦¦·²·ò½±³

îíé


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

·Ð®± -³¿´´ ñ ³»¼·«³ ñ ´¿®¹»

·Ð®± -§-¬»³

½¿² ¾» °±´»ó³±«²¬»¼ò ̸» Ó«´¬·°®± -§-¬»³ ·- °®»-»²¬»¼ ±² °¿¹» ïèéò

°±´» ©·¬¸ ¿®³

©¿´´ -«°°±®¬

©¿´´ó³±«²¬»¼

̸» ´¿®¹»ô ³»¼·«³ ¿²¼ -³¿´´ -°±¬´·¹¸¬ ½¿² ¾» ©¿´´ó³±«²¬»¼ «-·²¹ ¬¸» ¿°°®±°®·¿¬» ¿½½»--±®§ô ¬± ¾» ±®¼»®»¼ -»°¿®¿¬»´§ò

îíè


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

·Ð®± -³¿´´ ñ ³»¼·«³ ñ ´¿®¹»

豬±³»¬®·½ ª¿´«»-

ÍÍ ó Í«°»® Í°±¬

Ó ó Ó»¼·«³

Í ó Í°±¬

Ú ó Ú´±±¼

Û ó Û´´·°¬·½¿´ö

Ô«¨ñÕ´³

ÔÛÜ

ïðÉ ó ïèÉ ó îéÉ

ÏÎóÝÞÝ ëï

ëðÉ

¸

¼ï

¼î

Û³

¸

¼ï

¼î

Û³

î ì ê è

ðôî ðôì ðôê ðôè

ó ó ó ó

ëéðì ïìîê êíì íëé

î ì ê è

ðôí ðôê ðôè ïôï

ó ó ó ó

ëîéé ïíïç ëèê ííð

î ì ê è

ðôí ðôé ï ïôì

ó ó ó ó

îëíð êíî îèï ïëè

ÙËëôí

Ø×ÌóÝÛ

îðÉ

î ì ê è

ðôî ðôì ðôê ðôè

ó ó ó ó

ìîêð ïðêë ìéí îêê

éðÉ ó ïëðÉ

î ì ê è

ðôî ðôì ðôê ðôè

ó ó ó ó

íëîî èèð íçï îîð

î ì ê è

ðôí ðôé ï ïôì

ó ó ó ó

îíîé ëèî îëç ïìë

íëÉ

î ì ê è

ðôî ðôì ðôê ðôè

ó ó ó ó

íéëê çíç ìïé îíë

î ì ê è

ðôí ðôé ï ïôì

ó ó ó ó

îîèð ëéð îëí ïìí

ÐÙÖë

Ø×ÌóÝÛ Ùïî

Ø×ÌóÌÝóÝÛ Ùèôë

¸

î ì ê è

î ì ê è

¼ï

ðôé ïôì îôï îôè

ðôé ïôì îôï îôè

¼î

ó ó ó ó

ó ó ó ó

Û³

çðç îîé ïðï ëé

èïì îðì çð ëï

¸

¼ï

¼î

Û³

¸

¼ï

¼î

Û³

ï î í ì

ðôê ïôï ïôé îôí

ó ó ó ó

ïîíí íðè ïíé éé

î ì ê è

î íôç ëôç éôè

ðôí ëèè ðôê ïìé ðôè êë ïôï íé

î ì ê è

ïôì îôè ìôï ëôë

ó ó ó ó

ìêî ïïë ëï îç

ï î í ì

ðôé ïôì îôï îôè

ó ó ó ó

ïðéë îêç ïïç êé

ï î í ì

ïôí îôé ì ëôì

ðôè ìéí ïôë ïïè îôí ëí íôï íð

ï î í ì

ðôê ïôí ïôç îôê

ó ó ó ó

ïîïð íðí ïíì éê

î ì ê è

îôï ìôí êôì èôë

ðôì íçê ðôè çç ïôí ìì ïôé îë

ï î í ì

îôí ìôë êôè ç

ïôí îôê íôç ëôî

èë îï ç ë

ö Û´´·°¬·½¿´ ±°¬·½ ·- ±¾¬¿·²»¼ ¾§ ·²-¬¿´´·²¹ ¬¸» ®»-°»½¬·ª» ¿½½»--±®·»-ò

ßÔ ó Ô±²¹·¬«¼·²¿´ ¿-§³³»¬®·½

ßÌ ó ß-§³³»¬®·½¿´ ¬®¿²-ª»®-¿´

Ô«¨ñÕ´³

Ø×ÌóÌÝóÝÛ

¸

¼ï

íëÉ

ï î í ì

îôç ëôé èôê ïïôì

îôî ïðî ìôì îê êôë ïï èôé ê

¸

¼ï

éðÉ

ï î í ì

ìôí èôê ïîôç ïéôî

îôì ìôç éôí çôé

éðÉ ó ïëðÉ

ï î í ì

ðôé ïôì îôï îôè

ïôì ïéë îôè ìì ìôî ïç ëôê ïï

ïëðÉ

ï î í ì

ðôë ïôï ïôê îôï

ïôì îðç îôé ëî ìôï îí ëôë ïí

Ùèôë

Ø×ÌóÝÛ Ùïî

Ø×ÌóÜÛóÝÛ Î¨é-

ØÍÌóÜÛ Î¨é-

¼î

Û³

¼î

Û³

çì îì ïð ê

îíç


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

·Ð®± -³¿´´ ñ ³»¼·«³ ñ ´¿®¹»

¿½½»--±®·»-

´·¹¸¬ -±«®½»

ÏÎ ÝÞÝ ëï øÙËëôí÷ ïìð

Ø×ÌóÝÛ øÐÙÖë÷

É

Ô³

±°¬·½

½±¼»

½±¼»

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬» ïð É éçð

ß½½»--±®§óº®¿³» êp

ÞÜíì

ïð É éçð

íîp

ÞÜíê

É¿®³ ©¸·¬» ïð É êèð

êp

ÞÜíë

ïð É êèð

íîp

Û´»½¬®±²·½ ëð É ïî Ê

ÞÆìç

½±´±«® ðï ©¸·¬» ó ïë ¹®»§ Ú±® «-» ·²-¬¿´´·²¹ ¿½½»--±®·»-

λº®¿½¬±® º±® »´´·°¬·½¿´ ¼·-¬®·¾«¬·±²

ÞÆëí

½±´±«® îì ½´»¿® ¬®¿²-°¿®»²¬ ײ-¬¿´´»¼ ©·¬¸ ¿½½»--±®§óº®¿³»

ÞÜíè

Ù´¿-- ¼·ºº«-»®

ÞÆëï

Í«·¬¿¾´» º±® Û²»®¹§ Í¿ª»® ´¿³° øÑ-®¿³ Ü»½±-¬¿® ëï ÛÍ ¿²¼ и·´·°- ÓßÍÌÛδ·²» ÛÍ÷ Ѳ ¼»³¿²¼ ÐßÎ î𠪻®-·±² ø³¿¨ ëðÉ÷ô Ñ-®¿³ Ø¿´±°¿® îð ¿²¼ ͧ´ª¿²·¿ Ø·óÍ°±¬ êí ø½±¼» ÞÜíç÷

²± º±® ÔÛÜ ½±´±«® êë ²·¬®·½ ײ-¬¿´´»¼ ©·¬¸ ¿½½»--±®§óº®¿³»

Û´»½¬®±²·½

º±® ÔÛÜ ª»®-·±² ½±´±«® îì ½´»¿® ¬®¿²-°¿®»²¬ ײ-¬¿´´»¼ ©·¬¸ ¿½½»--±®§óº®¿³»

îð É îð É

êp íèp

ÞÜíî ÞÜíí

ݱ´±«®»¼ º·´¬»®-

ÞÆëî

ÞÆëð

½±´±«® ðë ®»¼ ó ðê §»´´±© ðç -µ§ ¾´«» ײ-¬¿´´»¼ ©·¬¸ ¿½½»--±®§óº®¿³»

ݧ´·²¼®·½¿´ -½®»»²

ÞÆëè

½±´±«® ðì ¾´¿½µ ײ-¬¿´´»¼ ©·¬¸ ¿½½»--±®§óº®¿³»

ÞÜíé

Ю·-³¿¬·½ ¹´¿-¼·ºº«-»®

½±¼»

Í·²¹´» ¼·®»½¬·±²¿´ º´¿°

Ю±¬»½¬·±² ¹®·¼

ÞÆëê

½±´±«® ïí -¬»»´ ײ-¬¿´´»¼ ©·¬¸ ¿½½»--±®§óº®¿³»

Í°·´´ ®·²¹ º±® ±°¬·½ Í«°»®-°±¬

ÞÆëì

º±® ÞÜíî ½±´±«® ðì ¾´¿½µ

Í°·´´ ®·²¹ º±® ±°¬·½ Ú´±±¼

ÞÆëë

º±® ÞÜíí ½±´±«® ðì ¾´¿½µ

Ôó-¸¿°»¼ ¾®¿½µ»¬

ÞÆêî

½±´±«® ïë ¹®»§ øðï ©¸·¬» ±² ®»¯«»-¬÷ º±® ·²-¬¿´´¿¬·±² ±² ½±®²·½»-

É¿´´ó³±«²¬»¼ ¾¿-»

ÞÆ×è

½±´±«® ðï ©¸·¬» ó ïë ¹®»§

ÞÆëé

º±® ÞÜíîóÞÜíè ½±´±«® ìé ©¸·¬»ñ¾´¿½µ éì ¹®»§ñ¾´¿½µ ײ-¬¿´´»¼ ©·¬¸ ¿½½»--±®§óº®¿³»

Í°·µ» º±® ¹®±«²¼ ¿°°´·½¿¬·±²

Ê·-±®

ͬ®¿° º±® ¿¬¬¿½¸·²¹ ¬± ¾®¿²½¸»Í»½¬·±²ãìð)ïîð ³³

ÞÆëç

½±´±«® ðì ¾´¿½µ

ÞÆêð

½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

ÞÆêï

½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

¿½½»--±®·»-

´·¹¸¬ -±«®½»

É

Ô³

±°¬·½

½±¼»

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬» ïè É ïìðð ïè É ïìðð

½±¼»

ß½½»--±®§óº®¿³» êp íîp

ÞÜìê ÞÜìè

êp íîp

ÞÜìé ÞÜìç

ïðp îðp

ÞÜìì ÞÜìë

ÞÆêí

½±´±«® ðï ©¸·¬» ó ïë ¹®»§ Ú±® «-» ·²-¬¿´´·²¹ ¿½½»--±®·»-

½±¼»

Í·²¹´» ¼·®»½¬·±²¿´ º´¿°

ÞÆéí

½±´±«® ðì ¾´¿½µ ײ-¬¿´´»¼ ©·¬¸ ¿½½»--±®§óº®¿³»

É¿®³ ©¸·¬» ïè É ïîïð ïè É ïîïð Ø×ÌóÌÝóÝÛ øÙèôë÷ ïêë

Û´»½¬®±³¿¹²»¬·½ íë É íë É

Ý´¿-- ±º ײ-«´¿¬·±² × Ì± ¾» «-»¼ »¨½´«-·ª»´§ ©·¬¸ ´¿³°Ñ-®¿³ ¿²¼ ÙòÛò

λº®¿½¬±® º±® »´´·°¬·½¿´ ¼·-¬®·¾«¬·±²

½±´±«® îì ½´»¿® ¬®¿²-°¿®»²¬ ײ-¬¿´´»¼ ©·¬¸ ¿½½»--±®§óº®¿³»

Ù´¿-- ¼·ºº«-»®

íë É íë É íë É

êp ïðp îðp

íë É

ßÔ

ö ܱ ²±¬ «-» ©·¬¸ ÝÓØóÙÛ ´¿³°Ñ² ¼»³¿²¼ ÐßÎ í𠪻®-·±² ø³¿¨ ïðð É÷ ø½±¼» ÞÜëð÷ ¿²¼ ÌÝóÌÛÔ øïè É÷ ø½±¼» ÞÜëï÷

ÞÜìð ÞÜìï ÞÜìî ÞÜìíö

ÞÆêê

Ю±¬»½¬·±² ¹®·¼

Ô¿³»´´¿® ´±«ª®» º±® ¿-§³³»¬®·½¿´ ´±²¹·¬«¼·²¿´ ±°¬·½

Í°·´´ ®·²¹ º±® ±°¬·½ Í«°»®-°±¬ ¿²¼ Í°±¬

ݱ´±«®»¼ º·´¬»®-

Í°·´´ ®·²¹ º±® ±°¬·½ Ó»¼·«³

ÞÆêì

ݧ´·²¼®·½¿´ -½®»»²

ÞÆéî

ÞÆêè

ÞÆêç

º±® ÞÜìîóÞÜìë ½±´±«® ðì ¾´¿½µ

Ôó-¸¿°»¼ ¾®¿½µ»¬

º±® ÞÜìðóÞÜìïóÞÜìì ½±´±«® ìé ©¸·¬»ñ¾´¿½µ éì ¹®»§ñ¾´¿½µ ײ-¬¿´´»¼ ©·¬¸ ¿½½»--±®§óº®¿³»

½±´±«® ïë ¹®»§ øðï ©¸·¬» ±² ®»¯«»-¬÷ º±® ·²-¬¿´´¿¬·±² ±² ½±®²·½»-

Ê·-±®

É¿´´ó³±«²¬»¼ ¾¿-»

ÞÆéì

ÞÆéë

º±® ÞÜìí ½±´±«® ðì ¾´¿½µ

º±® ÞÜìðóÞÜìïóÞÜìì ½±´±«® ðì ¾´¿½µ

½±´±«® ðë ®»¼ ó ðê §»´´±© ðç -µ§ ¾´«» ײ-¬¿´´»¼ ©·¬¸ ¿½½»--±®§óº®¿³»

ÞÆéï

½±´±«® ïí -¬»»´ ײ-¬¿´´»¼ ©·¬¸ ¿½½»--±®§óº®¿³»

º±® ÔÛÜ ª»®-·±² ½±´±«® îì ½´»¿® ¬®¿²-°¿®»²¬ ײ-¬¿´´»¼ ©·¬¸ ¿½½»--±®§óº®¿³»

½±´±«® ðì ¾´¿½µ îìð

ÞÆêë

²± º±® ÔÛÜ ½±´±«® êë ²·¬®·½ ײ-¬¿´´»¼ ©·¬¸ ¿½½»--±®§óº®¿³»

Ю·-³¿¬·½ ¹´¿-¼·ºº«-»®

Û´»½¬®±²·½

ÞÆêé

½±´±«® ðï ©¸·¬» ó ïë ¹®»§

ÞÆéê

ÞÆ×ç


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

·Ð®± -³¿´´ ñ ³»¼·«³ ñ ´¿®¹»

¿½½»--±®·»-

´·¹¸¬ -±«®½»

Ø×ÌóÝÛ øÙïî÷ îðð

É

±°¬·½

½±¼»

½±¼»

ß½½»--±®§óº®¿³»

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬» îé É îìíð

èp

ÞÙíë

îé É îìíð

íìp

ÞÙíé

É¿®³ ©¸·¬» îé É îîèð

èp

ÞÙíê

îé É îîèð

íìp

ÞÙíè

Û´»½¬®±³¿¹²»¬·½ éð É

ïðp

ÞÜëé

éð É ïëð É

íèp èp

ÞÜëèö ÞÜëç

ïëð É

íêp

ÞÜêïö

½±´±«® ðï ©¸·¬» ó ïë ¹®»§ Ú±® «-» ·²-¬¿´´·²¹ ¿½½»--±®·»-

λº®¿½¬±® º±® »´´·°¬·½¿´ ¼·-¬®·¾«¬·±²

ÞÜëî ÞÜëí

éð É éð É

íèp ßÔ

ÞÜëìö ÞÜëê

Ù´¿-- ¼·ºº«-»®

ïëð É

ßÌ

ÞÆèç

ÞÆéç

ØÍÌóÜÛ

º±® ÞÜëê ½±´±«® ðì ¾´¿½µ

Í°·´´ ®·²¹ º±® ±°¬·½ Í«°»®-°±¬ ¿²¼ Í°±¬

êèéç

Ю·-³¿¬·½ ¹´¿-¼·ºº«-»®

Í°·´´ ®·²¹ º±® ±°¬·½ Ó»¼·«³ ¿²¼ Ú´±±¼

ïïëì

º±® ÔÛÜ ª»®-·±² ½±´±«® îì ½´»¿® ¬®¿²-°¿®»²¬ ײ-¬¿´´»¼ ©·¬¸ ¿½½»--±®§óº®¿³»

º±® ÞÜëìóÞÜëèóÞÜêï ½±´±«® ðì ¾´¿½µ

ݱ´±«®»¼ º·´¬»®-

Í°·´´ ®·²¹ º±® ¿-§³³»¬®·½¿´ ¬®¿²-ª»®-¿´ ±°¬·½

ÞÆéè

ÞÆèê

º±® ÞÜëîóÞÜëíóÞÜëéóÞÜëç ½±´±«® ìé ©¸·¬»ñ¾´¿½µ éì ¹®»§ñ¾´¿½µ ײ-¬¿´´»¼ ©·¬¸ ¿½½»--±®§óº®¿³»

øΨé-÷

ÞÆçð

º±® ÞÜëîóÞÜëíóÞÜëéóÞÜëç ½±´±«® ðì ¾´¿½µ

ݧ´·²¼®·½¿´ -½®»»² ÞÜêî

Ô¿³»´´¿® ´±«ª®» º±® ¿-§³³»¬®·½¿´ ´±²¹·¬«¼·²¿´ ±°¬·½

²± º±® ÔÛÜ ½±´±«® êë ²·¬®·½ ײ-¬¿´´»¼ ©·¬¸ ¿½½»--±®§óº®¿³»

½±´±«® ðë ®»¼ ó ðê §»´´±© ðç -µ§ ¾´«» ײ-¬¿´´»¼ ©·¬¸ ¿½½»--±®§óº®¿³»

ö ̸» Ú´±±¼ ±°¬·½ ¾»½±³»- Ó»¼·«³ ©·¬¸ ØÝ×óÌ Ð±©»®¾¿´´ øÑ-®¿³÷ò

Ø×ÌóÜÛóÝÛ

ÞÆèð

½±´±«® îì ½´»¿® ¬®¿²-°¿®»²¬ ײ-¬¿´´»¼ ©·¬¸ ¿½½»--±®§óº®¿³»

Û´»½¬®±²·½ êp ïðp

½±¼»

Ô¿³»´´¿® ´±«ª®» º±® ¿-§³³»¬®·½¿´ ¬®¿²-ª»®-¿´ ±°¬·½ º±® ÞÜëëóÞÜêî ½±´±«® ðì ¾´¿½µ

Ý´¿-- ±º ײ-«´¿¬·±² × ö ̸» Ú´±±¼ ±°¬·½ ¾»½±³»- Ó»¼·«³ ©·¬¸ ØÝ×óÌ Ð±©»®¾¿´´ øÑ-®¿³÷ò

éð É éð É

ÞÆéé

êèèï

ÞÆèì

º±® ÞÜëëóÞÜêî ½±´±«® ðì ¾´¿½µ

Ó«´¬·°´» -«°°±®¬ º±® ¬©± º´±±¼´·¹¸¬-

êðïì

½±´±«® ïë ¹®»§

øΨé-÷

Ê·-±® Ø×ÌóÜÛóÝÛ øΨé-÷

Û´»½¬®±²·½ éð É

ÞÆèè

½±´±«® ðì ¾´¿½µ

Ó«´¬·°´» -«°°±®¬ º±® ¬¸®»» º´±±¼´·¹¸¬-

êðïë

½±´±«® ïë ¹®»§

ßÌ

ÞÜëë Í·²¹´» ¼·®»½¬·±²¿´ º´¿°

̱ ¾» «-»¼ »¨½´«-·ª»´§ ©·¬¸ ´·¹¸¬ -±«®½»©·¬¸ ½»®¿³·½ ¾«®²»®ò

ÞÆèé

Ôó-¸¿°»¼ ¾®¿½µ»¬

½±´±«® ðì ¾´¿½µ ײ-¬¿´´»¼ ©·¬¸ ¿½½»--±®§óº®¿³»

½±´±«® ïë ¹®»§ øðï ©¸·¬» ±² ®»¯«»-¬÷ º±® ·²-¬¿´´¿¬·±² ±² ½±®²·½»-

Ю±¬»½¬·±² ¹®·¼

É¿´´ó³±«²¬»¼ ¾¿-»

ÞÆèë

½±´±«® ïí -¬»»´ ײ-¬¿´´»¼ ©·¬¸ ¿½½»--±®§óº®¿³»

ÞÆçï

ÞÆÓë

½±´±«® ðï ©¸·¬» ó ïë ¹®»§

ݱ´±«®-

ðï

ïë

ÉØ×ÌÛ

ÙÎÛÇ

îìï


ɱ±¼§

îìî


îìí


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ɱ±¼§ ¼»-·¹² Ó¿®·± Ý«½·²»´´¿

Ó·²·©±±¼§

°¿¹» îìî ó îìí

з¿¦¦¿ Ü«±³± ó Ú´±®»²½»ô ׬¿´§ Ô·¹¸¬·²¹ °®±¶»½¬æ ß®½¸ò ß²¬±²·± Ϋ--± ó 豬±æ Ù¿¾®·»´» Ó¿²²»´´·

ɱ±¼§

Ó¿¨·É±±¼§ ½±³°¿½¬

Ó¿¨·É±±¼§ -³¿´´


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ó¿¨·É±±¼§ ³»¼·«³

Ó¿¨·É±±¼§ ´¿®¹»

îìë


îìê


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ó·²·©±±¼§ ó ɱ±¼§ ¼»-·¹² Ó¿®·± Ý«½·²»´´¿

Ó·²·©±±¼§

ÔÛÜ ( èë

ɱ±¼§

¼·-½¸¿®¹» ¿²¼ ¸¿´±¹»² ( èë

ÔÛÜ ¿²¼ Ø×Ì ( ïìð

¼·-½¸¿®¹» ( ïìð

¸¿´±¹»² ( ïìð

Í«´¬¿² Ø¿--¿² Ó±-¯«» ó Ý¿·®±ô Û¹§°¬ Ô·¹¸¬·²¹ °®±¶»½¬æ ß®½¸òÍ·³±- Í·³±- ó

îìé


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ó·²·©±±¼§ ó ɱ±¼§

ðí

Ú»¿¬«®»-

¼·-½¸¿®¹» ´¿³°-ô ³±²±½¸®±³¿¬·½ ¿²¼ ÎÙÞ ÔÛÜ-ò

°±´»ó³±«²¬»¼ô ¿²¼ ¾®¿²½¸ó³±«²¬»¼ò ¿²¼ ¾¿-» ±® ¿ ½±³°±²»²¬ ¾±¨ øɱ±¼§ ¼·-½¸¿®¹» ª»®-·±²÷ò

×Ðêê ×Õðé øɱ±¼§÷ ×Õðè øÓ·²·©±±¼§÷

¹´¿--ô ¬®¿²-°¿®»²¬ ¿²¼ ½±´±«®´»--ô ·- ì ³³ó¬¸·½µô ¿²¼ -»½«®»¼ ©·¬¸ ½¿°¬·ª» -½®»©-å -·´·½±²» ¹¿-µ»¬¾»¬©»»² ¬¸» ¹´¿-- ¿²¼ ±«¬»® º®¿³»å ¿´«³·²·«³ò º±® ®¿·²©¿¬»® ¼®¿·²¿¹»ò

-±¼·«³ó½¿´½·«³ ¬»³°»®»¼ -»¿´·²¹

λº®¿½¬±® º±® »´´·°¬·½¿´ ¼·-¬®·¾«¬·±²

Ü·ºº«-·²¹ ¹´¿--

É¿´´ó©¿-¸»® -½®»»²

ݱ´±«®»¼

Ó·²·©±±¼§ ÔÛÜ

λº®¿½¬±® º±® »´´·°¬·½¿´ ¼·-¬®·¾«¬·±²

Ü·ºº«-·²¹ ¹´¿--

ɱ±¼§ ¼·-½¸¿®¹»

îìè

Í°·´´ ®·²¹

ݧ´·²¼®·½¿´ -½®»»²

É¿´´ó©¿-¸»® -½®»»²


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ó·²·©±±¼§ ó ɱ±¼§

Ú±½«-·²¹ ̸·- ±°¬·½¿´ ¼»ª·½» ¿´´±©- ¿¼¶«-¬³»²¬ ±º ¬¸» ¾»¿³ ±º ´·¹¸¬ º±® ¿ ³±®» °®»½·-» ´·¹¸¬·²¹ -»¬ó«°ò ߪ¿·´¿¾´» ·² ¸¿´±¹»² ª»®-·±²ò

Í°±¬ ±°¬·½ øÍ÷ Ó·²·©±±¼§ êóîìp ɱ±¼§ ìóïðp

Ú´±±¼ ±°¬·½ øÚ÷ Ó·²·©±±¼§ îìóëêp ɱ±¼§ ïìóëðp

ײ-¬¿´´¿¬·±²Ó·²·©±±¼§ ¿²¼ ɱ±¼§ ¸¿ª» ¿ ©·¼» ª¿®·»¬§ ±º ·²-¬¿´´¿¬·±² -§-¬»³-ô

д¿¬» ©·¬¸ -°·µ» º±® ¹®±«²¼ ·²-¬¿´´¿¬·±²

Þ¿-» º±® ¿¬¬¿½¸·²¹ ¬± çðp ½±®²»®

ͬ®¿° º±® ¿¬¬¿½¸·²¹ ¬± ¾®¿²½¸»-

Þ¿-» º±® ¿¬¬¿½¸·²¹ ¬± çðp ¿²¹´»

Í«°°±®¬ º±® ¿¬¬¿½¸·²¹ ¬± °±´»

îìç


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ó·²·©±±¼§ ó ɱ±¼§

豬±³»¬®·½ ª¿´«»-

Í ó Í°±¬

Ó·²·©±±¼§

ÔÛÜ

íôëÉ

Ø×ÌóÝÛ

îðÉ ó íëÉ

Ó ó Ó»¼·«³

íëÉ ó ëðÉ

ÙÇêôíë

¼ï

¼î

Û³

¸

¼ï

¼î

Û³

î ì ê è

ðôí ðôé ï ïôì

ó ó ó ó

ïèëé ìêì îðê ïïê

ï î í ì

ðôì ðôç ïôí ïôé

ó ó ó ó

ïðëè îêì ïïè êê

î ì ê è

ðôê ïôí ïôç îôë

ó ó ó ó

éîç ïèî èï ìê

ï î í ì

ï î íôï ìôï

ó ó ó ó

î ì ê è

ðôç ïôé îôê íôì

ó ó ó ó

ëëí ïíè êï íë

ï î í ì

ïôí îôé ì ëôì

ó ó ó ó

î ì ê è

ðôí ðôê ðôè ïôï

ó ó ó ó

îìéë êïç îéë ïëë

ÍÍ ó Í«°»® Í°±¬

Í ó Í°±¬

¸

¼ï

Û ó Û´´·°¬·½¿´ö

¸

ÐÙÖë

ÏÌ ïî

Ú ó Ú´±±¼

¼î

Û³

¸

¼ï

¼î

î ì ê è

î ì ê è

ðôí ìçî ðôé ïîí ï ëë ïôì íï

íèç çé ìí îì

ï î í ì

ïôë í ìôë ê

ðôè ííë ïôé èì îôë íé íôì îï

íéé çì ìî îì

ï î í ì

ïôî îôì íôê ìôè

ðôí ïðèç ðôê îéî ï ïîï ïôí êè

Ú ó Ú´±±¼

Û³

Û ó Û´´·°¬·½¿´ö

Ô«¨ñÕ´³

¸

ɱ±¼§

ÔÛÜ

ïìÉ

ÔÛÜ ÎÙÞ

ïèÉ

Ø×ÌóÝÛ

íëÉ ó éðÉ

¼ï

¼î

Û³

Ùïî

Ø×ÌóÝÛ

îðÉ

î ì ê è

ðôï ðôí ðôì ðôê

ó ó ó ó

ëðÉ ó éëÉ

î ì ê è

ðôï ðôí ðôì ðôê

ó ïðììï ó îêïð ó ïïêð ó êëí

ÙËêôë

ÏÌ ïî ÙÇêôíë

ÏÌ ïè Þïë¼

ïððÉ

èìêé îïïé çìï ëîç

¸

¼ï

¼î

Û³

¸

¼ï

¼î

Û³

¸

¼ï

¼î

î ì ê è

ðôí ðôê ðôè ïôï

ó ó ó ó

ìððð ïððð ììì îëð

î ì ê è

ï î í ì

ó ó ó ó

ìïë ïðì ìê îê

î ì ê è

ïôë íôï ìôê êôï

ðôí êéð ðôé ïêé ï éì ïôì ìî

ï î í ì

ðôê ïôï ïôé îôí

ó ó ó ó

èìì îïï çì ëí

ï î í ì

ðôè ïôê îôì íôî

ðôê íéë ïôí çì ïôç ìî îôê îí

î ì ê è

ðôê ïôï ïôé îôî

ó ó ó ó

ëéè ïìë êì íê

ï î í ì

ðôé ïôì îôï îôè

ó ó ó ó

éêç ïçî èë ìè

ï î í ì

ï î îôç íôç

ðôì çëè ðôé îíç ïôï ïðê ïôì êð

î ì ê è

ðôí ðôê ðôè ïôï

ó ó ó ó

ííêë èìï íéì îïð

ï î í ì

ðôé ïôë îôî îôç

ó ó ó ó

êéì ïêç éë ìî

ï î í ì

ïôë í ìôë ê

ðôè íèç ïôê çé îôì ìí íôî îì

î ì ê è

ðôë ï ïôë î

ó ó ó ó

ïîêì íïê ïìð éç

ï î í ì

ðôè ïôé îôë íôì

ó ó ó ó

çéé îìì ïðç êï

î ì ê è

îôï ìôí êôì èôë

ðôè íçî ïôê çè îôí ìì íôï îì

î ì ê è

ðôë ï ïôë î

ó ó ó ó

ïíçë íìç ïëë èé

î ì ê è

ðôè ïôê îôí íôï

ó ó ó ó

éêð ïçð èì ìé

ï î í ì

ðôè ïôé îôë íôì

ðôë èíè ï îïð ïôë çí î ëî

ö Û´´·°¬·½¿´ ±°¬·½ ·- ±¾¬¿·²»¼ ¾§ ·²-¬¿´´·²¹ ¬¸» ®»-°»½¬·ª» ¿½½»--±®·»-ò

îëð

Û³


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ó·²·©±±¼§

ÔÛÜ

¿½½»--±®·»-

´·¹¸¬ -±«®½»

É

Ô³

±°¬·½

½±¼»

½±¼»

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬» íôë É îêð íôë É îêð

ïðp îìp

ÞÞîî ÞÞîí

ïðp îìp

Þëçð Þëçï

λº®¿½¬±® º±® »´´·°¬·½¿´ ¼·-¬®·¾«¬·±² ½±´±«® îì ½´»¿® ¬®¿²-°¿®»²¬

É¿®³ ©¸·¬» íôë É îíð íôë É îíð

Ù´¿-- ¼·ºº«-»®

íôé É ìë íôé É ìë

ïïèè

ÞÆÜë

ïïçð Í«°°±®¬ º±® ¿¬¬¿½¸·²¹ ¬± °±´» Í»½¬·±² ã ìð)êð ³³ ½±´±«® ðì ¾´¿½µ ó ïë ¹®»§

ݱ´±«®»¼ º·´¬»®ïðp îîp

½±¼»

Þ¿-» º±® ¿¬¬¿½¸·²¹ ¬± çðp ½±®²»® ½±´±«® ðì ¾´¿½µ ó ïë ¹®»§

½±´±«® êë ²·¬®·½

Þ´«» ïðð

ïïèï

Þëèé Þëèç

Þççð

º±® ÞÞîîóÞÞîíóÞëçðóÞëçï ½±´±«® ðî ®»¼ ó ðê §»´´±© îê ³¿¹»²¬¿ ó Üé ½§¿²

ݱ³°´»¬» ©·¬¸ °±©»® -«°°´§ò Ѳ ®»¯«»-¬ ¿ª¿·´¿¾´» ©·¬¸ ÔÛÜ ½±±´ ©¸·¬»ô ®»¼ô ¹®»»² ¿²¼ ¿³¾»®ò

É¿´´ó©¿-¸»® -½®»»²

Þçèç

½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

ïïèî

½±´±«® ðì ¾´¿½µ ó ïë ¹®»§

( ïðð

Þ¿-» º±® ¿¬¬¿½¸·²¹ ¬± çðp ¿²¹´»

ͬ¿·²´»-- -¬»»´ °´¿¬» ©·¬¸ -°·µ» º±® ·²-¬¿´´¿¬·±² ·² ¹¿®¼»²-

ïïèç

ïïèé ͬ®¿° º±® ¿¬¬¿½¸·²¹ ¬± ¾®¿²½¸»Í»½¬·±² ã ìð)ïîð ³³ ½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬» Ú±® ¹®»¿¬»® ¼·¿³»¬»®- ·¬ ·- °±--·¾´» ¬± ½±«°´» ¬¸» ¾»´¬- ¬±¹»¬¸»®ò

½±´±«® ðì ¾´¿½µ ó ïë ¹®»§

¸¿´±¹»²

¿½½»--±®·»-

´·¹¸¬ -±«®½»

É

ÏÌ ïîÛÍ

Û´»½¬®±²·½ ëð É ³¿¨ ïî Ê

êp

Þëèì

ëð É ³¿¨ ïî Ê

ïìp

Þëèë

øÙÇêôíë÷

±°¬·½

½±¼»

λº®¿½¬±® º±® »´´·°¬·½¿´ ¼·-¬®·¾«¬·±²

½±¼»

½±¼»

ïïèï

ͬ®¿° º±® ¿¬¬¿½¸·²¹ ïïèí ¬± ¾®¿²½¸»Í»½¬·±² ã ìð)ïîð ³³

½±´±«® îì ½´»¿® ¬®¿²-°¿®»²¬

½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬» Ú±® ¹®»¿¬»® ¼·¿³»¬»®- ·¬ ·- °±--·¾´» ¬± ½±«°´» ¬¸» ¾»´¬- ¬±¹»¬¸»®ò

Ù´¿-- ¼·ºº«-»®

ÞÆÜë

½±´±«® êë ²·¬®·½

ͬ¿·²´»--ó-¬»»´ °´¿¬» ïïèì ©·¬¸ ¿²½¸±®·²¹ ¾±´¬- º±® ¿°°´·½¿¬·±² ¬± ¬¸» ¹®±«²¼ ½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

ïðð

É¿´´ó©¿-¸»® -½®»»²

ïïèî

½±´±«® ðì ¾´¿½µ ó ïë ¹®»§

Þ±¨ º±® ³«´¬·°´» ½±²²»½¬·±² ×Ðêè

Þçïë

½±´±«® ðì ¾´¿½µ

ͬ¿·²´»-- -¬»»´ °´¿¬» ©·¬¸ -°·µ» º±® ·²-¬¿´´¿¬·±² ·² ¹¿®¼»²-

ïîë

Þçèè

½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

ݱ´±«®-

ðì

ïë

ÞÔßÝÕ

ÙÎÛÇ

îëï


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ó·²·©±±¼§ ¼·-½¸¿®¹»

¿½½»--±®·»-

´·¹¸¬ -±«®½»

É

Ø×ÌóÝÛ

Û´»½¬®±²·½

øÐÙÖë÷

îð É îð É

±°¬·½

ïèp ìêp

½±¼»

Þëèî Þëèí

Ý´¿-- ±º ײ-«´¿¬·±² ×

½±¼»

λº®¿½¬±® º±® »´´·°¬·½¿´ ¼·-¬®·¾«¬·±²

ïïèï

½±´±«® îì ½´»¿® ¬®¿²-°¿®»²¬

º±® ÞëèîóÞëèí

Ù´¿-- ¼·ºº«-»®

Û¨¬»®²¿´ -°·´´ó®·²¹

ïïèí

ÞÆÜë

º±® ÞÚçîóÞÚçí ïïèé ½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬» Ú±® ¹®»¿¬»® ¼·¿³»¬»®- ·¬ ·- °±--·¾´» ¬± ½±«°´» ¬¸» ¾»´¬- ¬±¹»¬¸»®ò

ÞÆÜí

ïïèì ͬ¿·²´»--ó-¬»»´ °´¿¬» ©·¬¸ ¿²½¸±®·²¹ ¾±´¬- º±® ¿°°´·½¿¬·±² ¬± ¬¸» ¹®±«²¼

½±´±«® êë ²·¬®·½

º±® ÞÚçî ½±´±«® ðì ¾´¿½µ

ïðð

½±¼»

ͬ®¿° º±® ¿¬¬¿½¸·²¹ ¬± ¾®¿²½¸»Í»½¬·±² ã ìð)ïîð ³³

º±® ÞëèîóÞëèí ½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

ݧ´·²¼®·½¿´ -½®»»²

Ø×ÌóÝÛ øÐÙÖë÷

Û´»½¬®±²·½ íë É íë É

ïèp ëìp

ÞÚçî

É¿´´ó©¿-¸»® -½®»»²

ÞÚçí

½±´±«® ðì ¾´¿½µ ó ïë ¹®»§

Ý´¿-- ±º ײ-«´¿¬·±² × Ê»®-·±²- ½±³°´»¬» ©·¬¸ ¿®³±«®»¼ ½¿¾´» ©·¬¸ -¬¿·²´»-- -¬»»´ ¾®¿·¼ ¿ª¿·´¿¾´» ±² ¼»³¿²¼ò

ïðð

( ïðð

¾±¨ îïð¨é쨸éì ½¿¾´» Ôãïéðð ³³

Ø×ÌóÝÛ øÐÙÖë÷

Û´»½¬®±²·½ îð É Ý´¿-- ±º ײ-«´¿¬·±² ×

( èë

îëî

ìêp

Þëçî

Ú·¨·²¹ °´¿¬» º±® ×Ðêé ¾±¨

ÞÆÜî

º±® ÞÚçîóÞÚçí ½±´±«® ïë ¹®»§

ïïèî

Þ±¨ º±® ³«´¬·°´» ½±²²»½¬·±² ×Ðêè ½±´±«® ðì ¾´¿½µ

ͬ¿·²´»-- -¬»»´ °´¿¬» ©·¬¸ -°·µ» º±® ·²-¬¿´´¿¬·±² ·² ¹¿®¼»²º±® ÞëèîóÞëèí Þçèè º±® ÞÚçîóÞÚçí Þçèç ½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

èéë

ÞÆÜì

º±® ÞëèîóÞÚçî ½±´±«® ðì ¾´¿½µ

ïîë

Þçïë


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ɱ±¼§ ÔÛÜ

¿½½»--±®·»-

´·¹¸¬ -±«®½»

É

Ô³

±°¬·½

½±¼»

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬» ïì É ïðìð ïì É ïðìð

èp îèp

Þßìð Þßìî

èp îèp

Þßìï Þßìí

λº®¿½¬±® º±® »´´·°¬·½¿´ ¼·-¬®·¾«¬·±²

ÎÙÞ ÜßÔ× ïè É éèð

½±¼»

Û´»½¬®±²·½ °±©»® -«°°´§ ¼»-·¹²»¼ ¬± ÞÆïì ³±«²¬ ±² ¿ Ü×Ò -¬¿²¼¿®¼ °®±º·´» ïîð É

Ù´¿-- ¼·ºº«-»®

ÞÆÚé

½±´±«® êë ²·¬®·½

É¿´´ó©¿-¸»® -½®»»²

ïïèê

Ê×Òãèè)îêìÊ¿½ ñ ìé)êíئ ÊÑËÌã ìè)ëëÊ øÍÛÔÊ÷ Ü·³ò êí¨ïïì¨ïîë¸ º±® ÞÞîì ½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

ïïèç

Û´»½¬®±²·½ °±©»® -«°°´§ ¼»-·¹²»¼ ¬± ÞÆïê ³±«²¬ ±² ¿ Ü×Ò -¬¿²¼¿®¼ °®±º·´» ìèð É

½±´±«® ðì ¾´¿½µ ó ïë ¹®»§

íîp

Ê×Òãèè)îêìÊ¿½ ñ ìé)êíئ ÊÑËÌã ìè)ëëÊ øÍÛÔÊ÷ Ü·³ò ìð¨ïïì¨ïîë¸ º±® ÞÞîì ½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

Û´»½¬®±²·½ °±©»® -«°°´§ ¼»-·¹²»¼ ¬± ÞÆïë ³±«²¬ ±² ¿ Ü×Ò -¬¿²¼¿®¼ °®±º·´» îìð É

ݱ³°´»¬» ©·¬¸ °±©»® -«°°´§ ïêë

½±¼»

ïïèë

½±´±«® îì ½´»¿® ¬®¿²-°¿®»²¬

É¿®³ ©¸·¬» ïì É çðð ïì É çðð

½±³°±²»²¬-

ÞÞîì

ݱ³°´»¬» ©·¬¸ »´»½¬®±²·½ ÜßÔ× ½±²¬®±´ ½¿®¼ò б©»® -«°°´§ ¬± ¾» ±®¼»®»¼ -»°¿®¿¬»´§ò ÜßÔ× ª»®-·±²- ±½½«°·»- í ¿¼¼®»--»-ò

Þ¿-» º±® ¿¬¬¿½¸·²¹ ¬± çðp ¿²¹´»

( ïðð

½±´±«® ðì ¾´¿½µ ó ïë ¹®»§

Þ¿-» º±® ¿¬¬¿½¸·²¹ ¬± çðp ½±®²»®

ïïèè

Ê×Òãçð)îêìÊ¿½ ñ ìé)êíئ ÊÑËÌã ìè)ëëÊ øÍÛÔÊ÷ Ü·³ò èê¨ïïì¨ïîë¸ º±® ÞÞîì ½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

½±´±«® ðì ¾´¿½µ ó ïë ¹®»§

ݱ³°¿¬·¾´» ©·¬¸ ´·¹¸¬ ³¿²¿¹»³»²¬ -§-¬»³- ±º ¬¸» ·Ù«¦¦·²· ®¿²¹» ·´´«-¬®¿¬»¼ ±² °¿¹» ïîóïìò Ú±® ¬¸» -§-¬»³ ¼»º·²·¬·±²ô ®»º»® ¬± ¬¸» ·²-¬®«½¬·±²-ò

Í«°°±®¬ º±® ïïç𠿬¬¿½¸·²¹ ¬± °±´» Í»½¬·±² ã ìð)êð ³³ ½±´±«® ðì ¾´¿½µ ó ïë ¹®»§

ͬ®¿° º±® ¿¬¬¿½¸·²¹ ïïèé ¬± ¾®¿²½¸»Í»½¬·±² ã ìð)ïîð ³³ ½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬» Ú±® ¹®»¿¬»® ¼·¿³»¬»®- ·¬ ·- °±--·¾´» ¬± ½±«°´» ¬¸» ¾»´¬- ¬±¹»¬¸»®ò

ͬ¿·²´»-- -¬»»´ °´¿¬» ©·¬¸ -°·µ» º±® ·²-¬¿´´¿¬·±² ·² ¹¿®¼»²-

Þçèç

½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

ݱ´±«®-

ðì

ïë

ÞÔßÝÕ

ÙÎÛÇ

îëí


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ɱ±¼§ ¼·-½¸¿®¹»

¿½½»--±®·»-

´·¹¸¬ -±«®½»

É

±°¬·½

Ø×ÌóÝÛ

íë É

ïêp

éëçï

íë É éð É

íèp ïêp

éëçî éëçí

éð É

íèp

éëçì

øÙïî÷

½±¼»

½±¼»

λº®¿½¬±® º±® »´´·°¬·½¿´ ¼·-¬®·¾«¬·±²

ïïèë

½±´±«® îì ½´»¿® ¬®¿²-°¿®»²¬

Ù´¿-- ¼·ºº«-»®

½±¼»

Í«°°±®¬ º±® °±´» º¿-¬»²·²¹ Ôãïðð

ëçîç

½±´±«® ðì ¾´¿½µ ó ïë ¹®»§ Ѳ °±´»- ©·¬¸ ¼·¿³»¬»® º®±³ è𠬱 ïîð ³³

ÞÆÚé

½±´±«® êë ²·¬®·½

Í«°°±®¬ º±® ©¿´´ º¿-¬»²·²¹ Ôãïðð

ëçîè

½±´±«® ðì ¾´¿½µ ó ïë ¹®»§

É¿´´ó©¿-¸»® -½®»»²

ïêë

ïïèê

½±´±«® ðì ¾´¿½µ ó ïë ¹®»§

Í«°°±®¬ º±® ¼±«¾´» ëçíð ¿°°´·½¿¬·±² ±² ¿ °±´» Ôãïðð ½±´±«® ðì ¾´¿½µ ó ïë ¹®»§ Ѳ °±´»- ©·¬¸ ¼·¿³»¬»® º®±³ è𠬱 ïîð ³³

Ú¿-¬»²·²¹ °´¿¬» º±® ´±© ©¿´´ ¿°°´·½¿¬·±²

ëçîé

½±´±«® ðì ¾´¿½µ ó ïë ¹®»§ ( ïðè

¿½½»--±®·»-

´·¹¸¬ -±«®½»

É

Ø×ÌóÝÛ

Û´»½¬®±²·½

øÙËêôë÷

îð É îð É

±°¬·½

ìp ìðp

½±¼»

ÞÙïé ÞÙïè

½±¼»

λº®¿½¬±® º±® »´´·°¬·½¿´ ¼·-¬®·¾«¬·±²

ïïèë

½±´±«® îì ½´»¿® ¬®¿²-°¿®»²¬

Ù´¿-- ¼·ºº«-»®

½±¼»

Þ¿-» º±® ¿¬¬¿½¸·²¹ ¬± çðp ¿²¹´»

ïïèç

½±´±«® ðì ¾´¿½µ ó ïë ¹®»§

ÞÆÚé

½±´±«® êë ²·¬®·½

Þ¿-» º±® ¿¬¬¿½¸·²¹ ¬± çðp ½±®²»®

ïïèè

½±´±«® ðì ¾´¿½µ ó ïë ¹®»§

ײ¬»®²¿´ -°·´´ó®·²¹ ïêë

ÞÆÚë

½±´±«® ðì ¾´¿½µ

Í«°°±®¬ º±® ïïç𠿬¬¿½¸·²¹ ¬± °±´» Í»½¬·±² ã ìð)êð ³³ ½±´±«® ðì ¾´¿½µ ó ïë ¹®»§

ݧ´·²¼®·½¿´ -½®»»² ( ïðð

ÞÆÚê

º±® ÞÙïé ½±´±«® ðì ¾´¿½µ

ͬ®¿° º±® ¿¬¬¿½¸·²¹ ïïèé ¬± ¾®¿²½¸»Í»½¬·±² ã ìð)ïîð ³³ ½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬» Ú±® ¹®»¿¬»® ¼·¿³»¬»®- ·¬ ·- °±--·¾´» ¬± ½±«°´» ¬¸» ¾»´¬- ¬±¹»¬¸»®ò

É¿´´ó©¿-¸»® -½®»»² ½±´±«® ðì ¾´¿½µ ó ïë ¹®»§

ïïèê

ͬ¿·²´»-- -¬»»´ °´¿¬» ©·¬¸ -°·µ» º±® ·²-¬¿´´¿¬·±² ·² ¹¿®¼»²½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

îëì

Þçèç


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ɱ±¼§ ¸¿´±¹»²

¿½½»--±®·»-

´·¹¸¬ -±«®½»

É

ÏÌ ïîÛÍ

Û´»½¬®±²·½

øÙÇêôíë÷

ÏÌ ïèÛÍ øÞïë¼÷

±°¬·½

½±¼»

ëð É ³¿¨ ïî Ê ëð É ³¿¨ ïî Ê

ìp ïìp

éííì éííë

éë É ³¿¨ ïî Ê éë É ³¿¨ ïî Ê

ìp ïìp

éííê éííé

ïðð É ³¿¨

ïìp

éííè

ïðð É ³¿¨

îêp

éííç

½±¼»

λº®¿½¬±® º±® »´´·°¬·½¿´ ¼·-¬®·¾«¬·±²

ïïèë

½±´±«® îì ½´»¿® ¬®¿²-°¿®»²¬

Ù´¿-- ¼·ºº«-»®

½±¼»

Þ¿-» º±® ¿¬¬¿½¸·²¹ ¬± çðp ½±®²»®

ïïèè

½±´±«® ðì ¾´¿½µ ó ïë ¹®»§

ÞÆÚé

½±´±«® êë ²·¬®·½

ïïçð Í«°°±®¬ º±® ¿¬¬¿½¸·²¹ ¬± °±´» Í»½¬·±² ã ìð)êð ³³ ½±´±«® ðì ¾´¿½µ ó ïë ¹®»§

É¿´´ó©¿-¸»® -½®»»²

ïïèê

½±´±«® ðì ¾´¿½µ ó ïë ¹®»§

ïêë

Þ¿-» º±® ¿¬¬¿½¸·²¹ ¬± çðp ¿²¹´»

ïïèç

ïïèé ͬ®¿° º±® ¿¬¬¿½¸·²¹ ¬± ¾®¿²½¸»Í»½¬·±² ã ìð)ïîð ³³ ½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬» Ú±® ¹®»¿¬»® ¼·¿³»¬»®- ·¬ ·- °±--·¾´» ¬± ½±«°´» ¬¸» ¾»´¬- ¬±¹»¬¸»®ò

½±´±«® ðì ¾´¿½µ ó ïë ¹®»§

( ïðð

¿½½»--±®·»-

´·¹¸¬ -±«®½»

É

ÏÌ ïîÛÍ

Û´»½¬®±²·½

øÙÇêôíë÷

ÏÌ ïèÛÍ øÞïë¼÷

±°¬·½

½±¼»

ëð É ³¿¨ ïî Ê ëð É ³¿¨ ïî Ê

ìp ïìp

éíëí éíëì

éë É ³¿¨ ïî Ê éë É ³¿¨ ïî Ê

ìp ïìp

éíëë éíëê

ïðð É ³¿¨

ïìp

éíëé

ïðð É ³¿¨

îêp

éíëè

½±¼»

λº®¿½¬±® º±® »´´·°¬·½¿´ ¼·-¬®·¾«¬·±²

ïïèë

½±¼»

É¿´´ó©¿-¸»® -½®»»²

ïïèê

½±´±«® ðì ¾´¿½µ ó ïë ¹®»§

½±´±«® îì ½´»¿® ¬®¿²-°¿®»²¬

Ù´¿-- ¼·ºº«-»®

ÞÆÚé

½±´±«® êë ²·¬®·½

ïêë

ݱ³°´»¬»¼ ©·¬¸ -«°°´§ ½¿¾´» Ô ã í ³

ݱ´±«®-

ðì

ïë

ÞÔßÝÕ

ÙÎÛÇ

îëë


îëê


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ó¿¨·É±±¼§

·Ú Ü»-·¹² ß©¿®¼

¼»-·¹² Ó¿®·± Ý«½·²»´´¿

½±³°¿½¬ ( îêð

-³¿´´ ( íïë

³»¼·«³ ( íèð

´¿®¹» ( ìèì

Í«² ͬ¿¬·±² ó Í¿²¬·¿¹±ô ݸ·´» ß®½¸·¬»½¬«®¿´ °®±¶»½¬æ ÞßÝ Íò ßò Ô·¹¸¬·²¹ °®±¶»½¬æ Ñ°»²¼¿®µ Íòßò ó Õ¿®·² Ê@-¯«»¦ 豬±æ Ý®·-¬·¿² Þ¿®¿¸±²¿ Óò

îëé


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ó¿¨·É±±¼§

ðí

Ú»¿¬«®»-

³»¬¿´ ¸¿´·¼»ô -±¼·«³ ª¿°±«®ô

¿²¼ -«°°±®¬ò

¬»³°»®»¼ -»¿´·²¹ ¹´¿--ô ¬®¿²-°¿®»²¬ ¿´«³·²·«³

Ý·®½«´¿® ´±«ª®» ´±«ª®»

ݱ´±«®»¼

îëè

Ô¿³»´´¿® ´±«ª®»

Ю±¬»½¬·±² ¹®·¼

-½®»»²

Ê·-±®


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ó¿¨·É±±¼§

Ê·-«¿´ ½±³º±®¬

®»¼«½·²¹ ´·¹¸¬ °±´´«¬·±²ò

Ô¿³»´´¿® ´±«ª®»

Ý·®½«´¿® ´±«ª®» Ý«¬

Ý·®½«´¿® ´±«ª®»

Ý·®½«´¿® ´±«ª®»

Ý«¬

îëç


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ó¿¨·É±±¼§

Ó¿¨·É±±¼§ -§-¬»³

¸±®·¦±²¬¿´ ¿®³-

îêð


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ó¿¨·É±±¼§

豬±³»¬®·½ ª¿´«»-

ÍÍ ó Í«°»® Í°±¬

¸

¼ï

¼î

Í ó Í°±¬

Û³

Ó ó Ó»¼·«³

¸

¼ï

¼î

Û³

î ì ê è

ðôí ðôê ðôè ïôï

ó ó ó ó

ííîì èíï íêç îðè

¸

¼ï

Ú ó Ú´±±¼

¼î

Û³

ÉÚ

¸

¼ï

¼î

Û³

î ì ê è

ïôï îôí íôì ìôê

ó ó ó ó

ííï èí íé îï

ï î í ì

ðôê ïôï ïôé îôí

ó ó ó ó

êçç ïéë éè ìì

ï î í ì

ðôé ïôì îôï îôè

ó ó ó ó

ëçì ïìç êê íé

Û ó Û´´·°¬·½¿´ö

¸

¼ï

¼î

Û³

¸

¼ï

¼î

ï î í ì

ïôî îôí íôë ìôê

ó ó ó ó

ëïî ïîè ëé íî

î ì ê è

ïôç íôé ëôê éôë

ðôí éëç ðôê ïçð ðôè èì ïôï ìé

ï î í ì

îôï ìôí êôì èôê

ïôí ïíí îôê íí íôç ïë ëôî è

ÔÛÜ

îêÉ ó íçÉ

ÔÛÜ ÎÙÞ

íêÉ

Ø×ÌóÝÛ Ùïî

íëÉ ó éðÉ ó ïëðÉ îëðÉ

ÌÝóÌÛÔ

ïìÉ ó ïéÉ

ï î í ì

ðôç ïôç îôè íôé

îêÉ ó íîÉ ó ìîÉ

ï î í ì

ï î îôç íôç

î ì ê è

ðôï ðôí ðôì ðôê

ó ïïïíé ó îéèì ó ïîíé ó êçê

î ì ê è

ðôê ïôí ïôç îôë

ó ó ó ó

èíð îðè çî ëî

ÙÎïì¯óï

ÌÝóÌÛÔ ÙÈîì¯óíñì

Ø×Ì

Ûìð

îëð êî îè ïê

ðôí ðôê ðôè ïôï

ó ó ó ó

íéëê çíç ìïé îíë

î ì ê è

ðôî ðôì ðôê ðôè

ó ó ó ó

ìíëè ïðèç ìèì îéî

î ì ê è

ðôê ïôï ïôé îôî

ó ó ó ó

ïïíê îèì ïîê éï

î ì ê è

ïôì îôè ìôî ëôé

ðôê ìîé ïôí ïðé ïôç ìé îôë îé

éðÉ ó ïëðÉ

î ì ê è

ðôî ðôì ðôê ðôè

ó ó ó ó

êíëí ïëèè éðê íçé

î ì ê è

ðôê ïôï ïôé îôî

ó ó ó ó

ëðì ïîê ëê íï

î ì ê è

ðôè ïôê îôí íôï

ó ó ó ó

ëèí ïìê êë íê

î ì ê è

ïôè íôê ëôí éôï

ðôí ëçé ðôê ïìç ðôè êê ïôï íé

éðÉ

î ì ê è

ðôî ðôì ðôê ðôè

ó ó ó ó

îçëè éíç íîç ïèë

î ì ê è

ïôï îôî íôí ìôì

ðôí êïì ðôê ïëí ðôç êè ïôí íè

ï î í ì

ïôí îôé ì ëôì

ðôê ìïç ïôí ïðë ïôç ìé îôê îê

Ûîé

Ø×Û

ó ó ó ó

î ì ê è

Ûîé

Ø×ÌóÝÛ

ï ìêç î ïïé îôç ëî íôç îç

îëðÉ ó ìððÉ

Ûìð

Ø×ÛñÝñÓ

Û³

îëðÉ ó ìððÉ

ï î í ì

ðôé ïôì îôï îôè

ó ó ó ó

èïï îðí çð ëï

îêï


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ó¿¨·É±±¼§

¿½½»--±®·»-

´·¹¸¬ -±«®½»

É

Ô³

±°¬·½

½±¼»

½±¼»

ÞÆÜè îè É îðíð îè É îðíð

èp íîp

êïìê êïìè

îé É ïçèð

ßÔ±

êïëð

èp

êïìé

îè É ïéêð îé É ïçèð

íîp ßÔ±

êïìç êïëï

íë É

êp

êïíê

íë É íë É

îîp ëêp

êïíé êïíè

íë É éð É éð É

ßÔ êp îêp

êïíç êïìð

éð É éð É

ëèp ßÔ

êïìï êïìî êïìí

ÌÝóÌÛÔ

ïìñïé É

ëêp

êïìì

ÌÝóÌÛÔ

îêñíîñìî É

ëèp

êïìë

Ø×ÌóÝÛ

îéð

ÞÆÛì

êïìðóêïìïóêïìî ½±´±«® îì ½´»¿® ¬®¿²-°¿®»²¬

ÞÆÜê îè É ïéêð

½±¼»

Ô¿³»´´¿® ´±«ª®»

½±´±«® êë ²·¬®·½

Ê·-±®

Í·²¹´»

ÞÆÛë ´±«ª®» êïìðóêïìïóêïìî

ÞÆÜé

Ю±¬»½¬·±² ¹®·¼

ÞÆÛê

ÞÆÛç

Ó«´¬·°´» -«°°±®¬

êðïì

ÞÆÛé

Ó«´¬·°´» -«°°±®¬

êðïë

ÞÆÛè

ëçëï °´¿¬»

ÞÆÚï

êïìïóêïìî

Ý·®½«´¿® ´±«ª®» êïìðóêïìïóêïìî

îêî

ÞÆÜç ÞÆÛð

ÞÆÛí

½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ó¿¨·É±±¼§

¿½½»--±®·»-

´·¹¸¬ -±«®½»

É

Ô³

±°¬·½

½±¼»

½±¼»

ïïçë ìî É íðçð ìî É íðçð

èp íðp

ÞÞîè ÞÞíð

ìî É îêèð ìî É îêèð

èp íðp

ÞÞîç ÞÞíï

íê É ïëèð

íîp

ÞÞíî

½±¼»

Ô¿³»´´¿® ´±«ª®»

ÞÆîí

ëêëîóëêëíóëêëì ½±´±«® îì ½´»¿® ¬®¿²-°¿®»²¬

ïïëè

ÞÆîì ´±«ª®»

ëêëîóëêëíóëêëì ½±´±«® êë ²·¬®·½

ïïëè

Ю±¬»½¬·±² ¹®·¼

ëçìí

Ê·-±®

ëçìð

Ó«´¬·°´» -«°°±®¬

êðïì

Í·²¹´»

ëçíé

Ó«´¬·°´» -«°°±®¬

êðïë

Ý·®½«´¿® ´±«ª®»

ëçëî

ëêëîóëêëíóëêëì

éð É éð É

êp îêp

ëêëð ëêëï

éð É

êìp

ëêïì

Ø×Û øÑ-®¿³÷

éð É øØ×ÛñÝ÷ éð É øØ×ÛñÓ÷

êp ïêp

ëêëî

ØÍÌ

éð É

êp

ëêëí

Ø×ÌóÝÛ íïç

ëçëï °´¿¬»

Ø×ÌóÝÛ ëêëîóëêëíóëêëì

ØÍÛ

éð É øØÍÛ÷ éð É øØ×ÛóÝÛ÷

îèp ïêp

ëêëì

Ý·®½«´¿® ´±«ª®»

ëçìç

ÞÆðç ½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

Ø×ÛóÝÛ Ý·®½«´¿® ´±«ª®» Ø×ÌóÝÛ

êð É

ÍÌ

ëêïê

Ø×ÌóÜÛóÝÛ

éð É

ÍÌ

ëêèì

ÞÆðè

ØÍÌóÜÛ

ïîóïìò

ݱ´±«®-

ïë ÙÎÛÇ

îêí


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ó¿¨·É±±¼§

¿½½»--±®·»-

´·¹¸¬ -±«®½»

É

±°¬·½

½±¼»

½±¼»

Ø×ÌóÝÛ

ïëð É

êp

ëêëè

ïïçê

ïëð É ïëð É

ïêp ììp

ëêëç ëêïè

êp

ëêêð

Ø×ÛñÝ øͧ´ª¿²·¿÷ ïëð É øØ×ÛñÝ÷ ïëð É øØ×ÛñÓ÷

½±¼»

Ô¿³»´´¿® ´±«ª®»

ÞÆîé

½±´±«® îì ½´»¿® ¬®¿²-°¿®»²¬

ïïëç

ÞÆîè ´±«ª®»

îîp ½±´±«® êë ²·¬®·½

Ø×ÛñÓ øͧ´ª¿²·¿÷

Ø×ÌóÝÛ

ïìð É

ÍÌ

ëêîð

Ø×ÌóÜÛóÝÛ

ïëð É

ÍÌ

ëêêê

ïïëç

Ю±¬»½¬·±² ¹®·¼

ëçìì

Ê·-±®

ëçìï

Ó«´¬·°´» -«°°±®¬

êðïì

Í·²¹´»

ëçíè

Ó«´¬·°´» -«°°±®¬

êðïë

Ý·®½«´¿® ´±«ª®»

ëçëí

íëî

ØÍÌóÜÛ

ëçëï °´¿¬»

Ý·®½«´¿® ´±«ª®»

ÞÆîê

ëçìç ½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

Ý·®½«´¿® ´±«ª®»

îêì

ÞÆîë


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ó¿¨·É±±¼§

¿½½»--±®·»-

´·¹¸¬ -±«®½»

É

±°¬·½

½±¼»

½±¼»

Ø×Ì øÑ-®¿³÷

îëð É

èp

ëêêé

ïïçé

îëð É ìðð É

ïêp êp

ëêêè ëêéï

ìðð É

ïèp

ëêéí

îëð É

íîp

ëêêç

Ø×Û øÑ-®¿³÷ Ø×Û øØÝ×óÛ÷

½±¼»

Ô¿³»´´¿® ´±«ª®»

ÞÆíï

½±´±«® îì ½´»¿® ¬®¿²-°¿®»²¬

ïïêð

ÞÆíî ´±«ª®»

½±´±«® êë ²·¬®·½

ïïêð

Ю±¬»½¬·±² ¹®·¼

ëçìë

ͬ¿·²´»-- -¬»»´

êïéê

ØÍÛ

ëîï

ØÍÌ

îëð É

êp

ëêéð

Ê·-±®

ëçìî

Ø×ÌóÝÛ

îëð É îëð É

êp îðp

ëêîî ëêîí

Í·²¹´»

ëçíç

îëð É

êðp

ëêîì

ìðð É

êp

ëêéî

Ø×Ì øÑ-®¿³÷

½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

±² °±´»- ( ïîð ³³ êïéí êïéì

ØÍÌ

Ø×ÛñÓ øÑ-®¿³÷ ìðð É

ììp

Ý·®½«´¿® ´±«ª®»

ëçëì

Ý·®½«´¿® ´±«ª®»

ÞÆíð

êïéë

ëêéì ëçëï °´¿¬»

ØÍÛ Ý·®½«´¿® ´±«ª®» Ø×ÌóÌÝóÝÛ

êððñïððð É

ìp

êððñïððð É êððñïððð É

èp ììp

ÞÆîç

ëçìç

êïêé êïêè êïêç êïéï êïéî

ݱ´±«®-

ïë ÙÎÛÇ

îêë


îêê


Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

д¿¬»¿ ¼»-·¹² Ðò Ý¿-¬·¹´·±²· ó Óò Ý«½·²»´´¿

îêé


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

д¿¬»¿

ðí

Ú»¿¬«®»-

»´»½¬®±²·½ ½±²¬®±´ ¹»¿®ò

Ê·-«¿´ ½±³º±®¬

д¿¬»¿ -§-¬»³

îêè


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

д¿¬»¿

豬±³»¬®·½ ª¿´«»-

ÍÍ ó Í«°»® Í°±¬

Í ó Í°±¬

Ú ó Ú´±±¼

ßó

ÛÔ ó Ô±²¹·¬«¼·²¿´ Û´´·°¬·½¿´

ÛÌ Û´´·°¬·½¿´

Ô«¨ñÕ´³

¸

ÔÛÜ

ìîÉ ó ìðÉ

ÔÛÜ ÎÙÞ

ííÉ

Ø×ÌóÝÛ

éðÉ ó ïëðÉ

Ùïî

Ø×ÌóÜÛóÝÛ

î ì ê è

¼ï

ðôî ðôì ðôê ðôè

¼î

ó ó ó ó

Û³

ëïðí ïîéê ëêé íïç

¸

¼ï

¼î

Û³

¸

¼ï

¼î

Û³

¸

î ì ê è

ðôí ðôê ðôè ïôï

ó ó ó ó

ìðëî ïðïí ìëð îëí

î ì ê è

ï î í ì

ó ó ó ó

íçí çè ìì îë

ï î í ì

ï î í ì

ðôë ïôï ïôê îôï

ó ó ó ó

éèè ïçé èè ìç

î ì ê è

ðôí ðôê ðôç ïôí

ó ó ó ó

éðÉ ó ïëðÉ

ï î í ì

ðôì ðôç ïôí ïôè

ïôë ïîè íôï íî ìôê ïì êôï è

éðÉ ó ïëðÉ

ï î í ì

ïôë îôç ìôì ëôè

ðôé ìçë ïôë ïîì îôî ëë í íï

ï î í ì

ðôì ðôç ïôí ïôè

ïôë ïîè íôï íî ìôê ïì êôï è

íððÉ

ï î í ì

ïôë îôç ìôì ëôè

ðôé ìçë ïôë ïîì îôî ëë í íï

ï î í ì

ðôì ðôç ïôí ïôè

ïôë ïîè íôï íî ìôê ïì êôï è

¸

¼ï

¼î

Û³

¸

¼ï

¼î

ìîÉ

î ì ê è

ïôê íôî ìôè êôë

ðôí éèì ðôé ïçê ï èé ïôì ìç

î ì ê è

ðôí ðôé ï ïôì

ïôç ééð íôé ïçí ëôê èê éôë ìè

Ø×ÌóÝÛ

éðÉ ó ïëðÉ

ï î í ì

ðôè ïôé îôë íôì

ïôê ìïî íôï ïðí ìôé ìê êôí îê

ï î í ì

ïôë îôç ìôì ëôè

ðôê ììð ïôï ïïð ïôé ìç îôî îé

éðÉ ó ïëðÉ

ï î í ì

ðôé íôè íì ïôì éôé ç îôï ïïôë ì îôè ïëôì î

îëðÉ

ï î í ì

ðôç íôï èç ïôç êôí îî îôè çôì ïð íôé ïîôê ê

묎-

Ú½î

¼î

Û³

¸

¼ï

¼î

Û³

ï î í ì

ïôî îôí íôë ìôê

ðôê ìíë ïôï ïðç ïôé ìè îôî îé

ï î í ì

ïôî îôí íôë ìôê

ðôê ìíé ïôï ïðç ïôé ìç îôí îé

Û³

ÔÛÜ

Ùïî

¼ï

ÔÔ ó Ô±²¹·¬«¼·²¿´ Ô·¹¸¬ Í´·ª»®

Ô·¹¸¬ Í´·ª»®

Ø×ÌóÜÛ

ðôé íôè íì ïôì éôé ç îôï ïïôë ì îôè ïëôì î

ðôé ìçë ïôë ïîì îôî ëë í íï

Îé-

Ø×ÌóÜÛóÝÛ

ï î í ì ïôë îôç ìôì ëôè

ÔÌ

¸

îôê î ïîí ëôï ìôï íï éôé êôï ïì ïðôî èôï è

ï î í ì

묎-

ÏÌóÜÛ ïî

Û³

îëðÉ

Ú½î

ØÍÌóÜÛ

¼î

îëéê êìì îèê ïêï

묎-

Ø×ÌóÜÛ

¼ï

îêç


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

д¿¬»¿

¿½½»--±®·»-

´·¹¸¬ -±«®½»

É

Ô³

±°¬·½

½±¼»

½±¼»

Ò»«¬®¿´ ©¸·¬»

É¿´´ó©¿-¸»® -½®»»²

ìî É íîïð ìî É íðçð

èp îèp

Þßìì Þßìê

ìî É íðçð ìî É íðçð

ÔÌ ÔÔ

Þßìè Þßëð

ìî É îéèð ìî É îêèð

èp îèp

Þßìë Þßìé

ìî É îêèð ìî É îêèð ìð É îçêð

ÔÌ ÔÔ ßÔ±

Þßìç Þßëï ÞÝìê

ݱ±´ ©¸·¬» ìð É íìêð

ßÔ±

ÞÝìë

íí É ïëèð íí É ïëèð

íðp ÛÌ

ÞÞîë ÞÞîê

íí É ïëèð

ÛÔ

ÞÞîé

º±® éíéêóéíéçóéíèðóéíèë éíèêóéíèéóéíèèóéíçîóéíçì ÞßììóÞßìëóÞßìêóÞßìéóÞßìè ÞßìçóÞÞîëóÞÞîêóÞÝìë ½±´±«® ðì ¾´¿½µ

É¿®³ ©¸·¬»

íéð ìíï

ÎÙÞ ÜßÔ×

ݱ³°´»¬» ©·¬¸ »´»½¬®±²·½ °±©»® -«°°´§ô ¿²¼ »´»½¬®±²·½ ÜßÔ× ½±²¬®±´ ½¿®¼ò ÜßÔ× ª»®-·±²- ±½½«°·»- í ¿¼¼®»--»-ò

Ø×ÌóÝÛ

éììì éíèë

éð É éð É éð É

ÍÌ Û ÔÌ

ïëð É ïëð É

ÍÌ Û

éíèé éììë éíèê

ïëð É ïëð É

ÔÌ ÔÔ

éíèè éíçç

îëð É

ÍÌ

éìçç

øΨé-÷

éð É éð É

ÍÌ ß

éêçè éíéé

ØÍÌóÜÛ

éð É ïëð É

éîpñìïp éíéç ÍÌ éêçç

ïëð É ïëð É

ß éíéè éîpñìïp éíèð

øÙïî÷

Ø×ÌóÜÛóÝÛ

øΨé-÷

Ø×ÌóÜÛóÝÛ øΨé-÷

Ø×ÌóÜÛ øÚ½î÷

éð É

Ôß

éíçê

ïëð É

Ôß

éíçé

îëð É îëð É

ß éíçë éîpñìïp éíçì

îëð É

Ôß

ÏÌóÜÛïî ÛÍ íðð É øÎé-÷ íðð É ÌÝóÌ

î¨îê É

éíêç

ß éíçí éîpñìïp éíçî çêpñéîp éíéê

øÙÈîì¼óí÷

ݱ³°¿¬·¾´» ©·¬¸ ´·¹¸¬ ³¿²¿¹»³»²¬ -§-¬»³- ±º ¬¸» ·Ù«¦¦·²· ®¿²¹» ·´´«-¬®¿¬»¼ ±² °¿¹» ïîóïìò Ú±® ¬¸» -§-¬»³ ¼»º·²·¬·±²ô ®»º»® ¬± ¬¸» ·²-¬®«½¬·±²-ò

ݱ´±«®Ù·¿½±³± Ô»±°¿®¼· ͯ«¿®»ó Ó±²¬»½¿--·¿²± øÓÝ÷ô ׬¿´§ 豬±æ Ù·«-»°°» Í¿´«¦¦·

ïë ÙÎÛÇ

îéð

ïïéê

½±¼»

Þ¿ºº´»

ïïéé

º±® éíéêóéíéçóéíèðóéíèë éíèêóéíçïóéíçîóéíçìóÞßìì ÞßìëóÞßìêóÞßìéóÞßëðóÞßëï ÞÞîëóÞÞîêóÞÝìë ½±´±«® ðì ¾´¿½µ


îéï


îéî


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ô·²¹±¬¬± ¼»-·¹² 벦± з¿²±

-³¿´´

´¿®¹»

îéí


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ô·²¹±¬¬±

ðí

Ú»¿¬«®»-

¿²¼ ¸¿´±¹»² ´¿³°-

¿²¼ ¯«·½µó½±²²»½¬·²¹ ¬»®³·²¿´-ò ·²¬± ¬¸» «°°»® ¸»³·-°¸»®»

ײ-¬¿´´¿¬·±²-

·²-¬¿´´¿¬·±²

б´» ·²-¬¿´´¿¬·±²

îéì


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ô·²¹±¬¬±

Ê·-«¿´ ½±³º±®¬

豬±³»¬®·½ ª¿´«»-

Ú ó Ú´±±¼

ͳ¿´´ ±°¬·½¿´ ¿--»³¾´§

Ø×ÌóÜÛñØÍÌóÜÛïëðÉ Î¨é-

ÏÌóÜÛ ïî

íððÉ

Îé-

Ô¿®¹» ±°¬·½¿´ ¿--»³¾´§

Ø×ÌóÜÛñØÍÌóÜÛîëðÉ ó ìððÉ Ú½î

ßó

¸

¼ï

¼î

¸

¼ï

ï î í ì

ï î íôï ìôï

îôï îëì ìôï êí êôî îè èôí ïê

Û³

ï î í ì

ïôî îôë ïïè îôë ë íð íôé éôë ïí ë ïðôï é

¼î

Û³

ï î í ì

ï î íôï ìôï

îôï îëì ìôï êí êôî îè èôí ïê

ï î í ì

ïôî îôë ïïè îôë ë íð íôé éôë ïí ë ïðôï é

ï î í ì

î íôç ëôç éôç

îôï îìí ìôï êï êôî îé èôí ïë

ï î í ì

ïôî îôì íôë ìôé

îôì ïíì ìôè íì éôî ïë çôë è

îéë


ײ¼»¨ Ú´±±¼´·¹¸¬-

Ù»²»®¿´ ·²¼»¨

Ô·²¹±¬¬±

¿½½»--±®·»-

´·¹¸¬ -±«®½»

½±¼»

½±¼»

ÏÌóÜÛïî ÛÍ íðð É

ß

éðïè

ïïéé

íðð É

Ú

éðîè

É

±°¬·½

½±¼»

ͬ»»´ °´¿¬»

ïïéî

½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

ïïéë

ïïéç

Ý¿-¬ó·®±² °´¿¬»

ïïéí

ïïéð ïïéï ïéð îïë

ðìëê

½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬» ½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

Ø×ÌóÜÛóÝÛ

ïëð É ïëð É

ß Ú

éðïé éðîé

ØÍÌóÜÛ

ïìé ïèð

¿½½»--±®·»-

´·¹¸¬ -±«®½»

É

±°¬·½

½±¼»

½±¼»

Ø×ÌóÜÛ

îëð É

ß

éðïç

ïïéè

îëð É

Ú

éðîç

½±¼»

ͬ»»´ °´¿¬»

ïïéî

½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

ØÍÌóÜÛ ïïéê Ø×ÌóÜÛ

ìðð É ìðð É

ß Ú

Ý¿-¬ó·®±² °´¿¬»

ïïéí

éðîð éðíð ðìëê ïïéð ïïéï ½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»

ïìé îíð

ݱ´±«®-

éí ÙÎÛÇñ ÇÛÔÔÑÉ

îéê

½±´±«® ðð ·²¼»¬»®³·²¿¬»


îéé

iGuzzini 2013-2014 EXTERIOR part1  

Hlavný katalóg svietidiel iGuzzini exteriér 2013-2014. Main catalogue of external light iGuzzini 2013-2014.

iGuzzini 2013-2014 EXTERIOR part1  

Hlavný katalóg svietidiel iGuzzini exteriér 2013-2014. Main catalogue of external light iGuzzini 2013-2014.

Advertisement