Page 1

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, convoco als/les membres que composen la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada Bellaterra a la sessió ordinària que tindrà lloc el dijous dia 12 d’abril de 2018 a les 20:00 hores a la sala de sessions de l’Entitat amb subjecció al següent:

ORDRE DEL DIA:

1.- Ratificació del Decret de Presidència 13/2018, referent a les pilones del camí Antic. 2.- Ratificació del Decret de Presidència 14/2018, referent a les càmeres estadístiques i de trànsit. 3.- Acord per sol·licitar a l’Ajuntament de Cerdanyola la retirada de la denúncia de les càmeres de trànsit de Bellaterra. 4.- Acord d’interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució del Regidor delegat de Finances i Serveis econòmics de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de compensació de la aportació econòmica en concepte de cànon Repsol corresponent al segon semestre 2010 i a l’exercici 2011. 5.- Requerir, per segona vegada, a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès que sol•liciti a la Diputació de Barcelona el traspàs de la carretera BV1414. 6.- Acord sol·licitar, per segona vegada, a l’Ajuntament de Cerdanyola la informació de les matrícules dels vehicles censats a Bellaterra. 7.- Moció per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat Espanyol 8.- Moció que presenta el grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal per la Commemoració de l’1 d’octubre. 9.- Moció que presenta el grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal per instar al Govern a donar compliment a les mocions de la transparència.


10.- Moció que presenta el grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal per una solució política al “tema de les càmeres”. 11.- Moció que presenta el grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal per una solució política al “tema de les pilones”. 12.- Precs i preguntes.

Bellaterra, a 9 d’abril de 2018 EL PRESIDENT, Ramon Andreu Atik

Convocatòria ple ordinari 12 d'abril  
Convocatòria ple ordinari 12 d'abril  
Advertisement