Page 1

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, convoco als/les membres que composen la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal Descentralitzada Bellaterra a la sessió ordinària que tindrà lloc el dimecres dia 17 de gener de 2018 a les 20:00 hores a la sala de sessions de l’Entitat amb subjecció al següent:

ORDRE DEL DIA: 1.- Aprovació, si s’escau, del pressupost exercici 2018, bases reguladores i plantilla de personal. 2.- Proposta d’acord de requerir al Govern de l’Ajuntament de Cerdanyola el pagament del deute pendent. 3.- Moció que presenta el grup polític d’Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal per la reducció de la circulació al Camí Antic de Sant Cugat. 4.- Moció que presenta el grup polític d’Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal per l’adequació dels accessos a la seu de l’EMD de Bellaterra. 5.- Moció que presenta el Grup Convergència Democràtica de Catalunya pel diàleg institucional. 6.- Precs i preguntes

Bellaterra, a 12 de gener de 2018

EL PRESIDENT, Ramon Andreu Atik

Convocatòria junta de veïns gener  
Convocatòria junta de veïns gener  
Advertisement