Page 1

Marta Vidal Vidal

Associació Down Lleida

PLA D’INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA BLOC 1. TÍTOL DE PROJECTE Títol: La lectoescriptura, eina d’autonomia personal Subtítol: Utilitzem eines (lectura i escriptura) dins de contextos significatius, amb estratègies útils per moure’ns dins la societat. 2. Descripció del tema del projecte. La lectura ens serveix a l’hora de saber quin xampú hem d’utilitzar pel nostre tipus de cabell o a l’hora de saber el temps que trigaran els macarrons a coure’s. Molts coneixen el seus cereals d’esmorzar preferits no tan sols pels colors i els dibuixos que hi ha, si no que hi ha unes lletres determinades que han vist més de 100 cops, cal valorar el fet que sí saben llegir-les, és més et saben dir què hi posa allà. És aquest doncs el punt de partida que es pot iniciar un procés lector, partint de la base que ho saben fer perquè ho coneixen i ho han vist. 3. Supòsits teòrics del projecte. Una de les principals teories que vull anomenar és la teoria socio-cultural de Vygotsky (1979), també dit socioconstructivisme. Aquesta teoria promou la idea que la interacció entre els companys és una gran ajuda per al desenvolupament de l’infant de manera cognitiva i també per a l’adquisició del llenguatge, on el principal element que intervé en aquest procés d’aprenentatge és l’ús que es fa d’aquest llenguatge. A partir d’aquesta idea de “persones significants” Vygotsky (Berk i Windsler, 1995) proposen la idea de la ZDP, Zona de Desenvolupament Proper, on podem dibuixar una línia imaginària del desenvolupament de l’infant i fer-ne tres parts, la primera és tot allò que pot fer ell sol, la segona part és allò que l’infant pot fer amb ajuda i la tercera par és allò que l’infant pot arribar a aconseguir, el nivell de desenvolupament possible. Per tant és important que hi hagi una organització de la classe, o bé dels materials que inclogui suficient estratègies i reforços per assegurar-nos que els ‘aprenents’ estan reben allò que necessiten aprendre. És el que Bruner (1978) anomena ‘scaffolding’ un concepte difícil de traduir, ell creia que aprendre és un procés actiu que a través dels que tenen el coneixement, mestres/professors/educadors/pares o bé els mateixos companys han de definir i/o proveir de suficient assistència, aquesta ha de ser temporal, i ha d’afavorir a crear més aprenentatges. A més aquesta assistència cal que sigui gradualment treta a mesura que els aprenents aprenen.

1


Marta Vidal Vidal

Associació Down Lleida

L’aprenentatge també ha de tenir un cert impacte en la vida diària dels infants, això voldrà dir que aquest aprenentatge esdevé significatiu (Meyer, 2010). A més, l’adquisició del llenguatge s’esdevé quan la comprensió del missatge s’esdevé (Krashen, 1981). Nosaltres, com a educadors, hem de proveir als alumnes amb informació comprensible per tal de crear situacions on no hi hagi estrès, per tal de facilitar la producció del llenguatge quan l’autoestima estigui suficientment forta. 4.- Raons per la tria, interès i prospectiva. Aquest pràcticum 2 l’he volgut centrar en un altre àmbit del treball del psicopedagog com és el de la intervenció socioeducativa i comunitària. Ja que, em sembla una bona oportunitat per conèixer una altra vesant dins mateix d’una organització com és l’Associació Down de Lleida. 5. Subjectes del projecte. Els usuaris més petits que assisteixen a l’associació, els quals cursen infantil i cicle inicial. 6. Bibliografia bàsica. - Andreu, Ll. (2012). Desenvolupament i avaluació del llenguatge oral. Editorial UOC. http://books.google.es/books?id=qd673zsdJ5gC&pg=PA24&dq=brunner+scaffol ding+teorias&hl=ca&sa=X&ei=bT0tUfuDPYe20QXa_4DwDQ&ved=0CD0Q6AE wAg#v=onepage&q=brunner%20scaffolding%20teorias&f=false - Cairney, T. (1992). Enseñanza de la comprensión lectora. (Versió online) http://books.google.es/books?id=AJE7JwspaKQC&pg=PA42&dq=brunner+scaff olding+teorias&hl=ca&sa=X&ei=bT0tUfuDPYe20QXa_4DwDQ&ved=0CDMQ6A EwAA#v=onepage&q=brunner%20scaffolding%20teorias&f=false - Krashen, Stephen D. 1981. Principles and Practice in Second Language Acquisition. English Language Teaching series. London: Prentice-Hall International (UK) Ltd. 202 pages. - McKenzie, J. (2000). Scaffolding for Success. [Versió electrònica] Beyond Technology, Questioning, Research and the Information Literate School Community. Retrieved October 12, 2002, from http://fno.org/dec99/scaffold.html - Meyer, Oliver (2010): «Introducing the CLIL-Pyramid: Key Strategies and Principles for Quality CLIL Planning and Teaching». In: Eisenmann, Maria and Summer, Theresa (eds.) (2010): Basic Issues in EFL-Teaching and Learning. Heidelberg: Winter. Forthcoming http://www.celt.iastate.edu/teaching/RevisedBlooms1.html http://ww2.odu.edu/educ/roverbau/Bloom/blooms_taxonomy.htm http://esl.fis.edu/teachers/support/cummin.htm - Piñana, B. (2005). Constructivismo y prácticas en el aula. (Versió electrónica)

2


Marta Vidal Vidal

Associació Down Lleida

http://books.google.es/books?id=ziHQCs8_f24C&pg=PA38&dq=vigotsky&hl=ca &sa=X&ei=FjwtUe_mKoKx0QW_jIGQDw&ved=0CD0Q6AEwAg#v=onepage&q =vigotsky&f=false BLOC 2. Fases del pla de treball Fase 1: recollida de la informació   

Observació directa i participativa en les sessions que es realitzen a l’Associació Down Lleida. Recollida de tota la informació pel que fa a les actuacions que es realitzen a l’Associació, sobre lectoescriptura, autonomia personal, habilitats socials i presa de decisions. Anàlisis de tota la informació recollida.

Fase 2: Proposta de programació.  

Presentar a la tutora de pràctiques la valoració de les observacions realitzades, pel que fa les dificultats trobades o bé dubtes que han sorgit durant les sessions. Fer una proposta de materials i activitats de lectoescriptura pels alumnes d’infantil i primària.

Fase 3: Ajust del pla de treball.  

Modificar la primera proposta a partir de les observacions que m’ha fet la tutora. Consensuar el calendari de les tasques que ja s’han fet i les que queden pendents.

Fase 4: Intervenció i implementació del pla de treball.  

Portar a la pràctica les activitats previstes. Fer la valoració de les activitats realitzades, encerts, mancances, opinions, grau de dificultat massa alt/baix,...

Fase 5: Propostes de millora.   

Reflexió de tot el procés durant les sessions de treball i també dels resultats obtinguts. Avaluació dels resultats obtinguts. Propostes de millora.

Temporització i dedicació presencial Dedicació d’hores presencials al centre: Tots els divendres i alguns dimecres, per tal de conèixer una mica més l’associació Down Lleida també assistiré un dijous i un dimarts, que és quan els usuaris més grans realitzen activitats. A més dels caps de setmana amb activitats més concretes. Escola de pares el dia 9 de març i activitat de ‘captació’ del dia 16 de març.

3


Marta Vidal Vidal

Associació Down Lleida

Distribució temporal de tasques. Els divendres de manera fixa farem, la tutora Eva i jo, activitats conjuntes d’atenció i lectoescriptura en les sessions amb els més petits. Objectius del projecte -

Conèixer el treball que es realitza a l’Associació Down Lleida sobre l’autonomia personal de les persones amb Síndrome de Down. Observar i analitzar les dificultats de lectura i escriptura generals que presenten els alumnes d’infantil i primària. Proposar una programació d’activitats que fomenti el procés lectoescriptor.

Seleccionar i elaborar tècniques o instruments per obtenir informació. Entrevistes Fulls de registre de les activitats realitzades Observació directa Graelles amb punts específics per a observar Tasques i activitats presencials per al desenvolupament del projecte. Observació durant les sessions de la psicopedagoga: pautes, estratègies, recursos,... que s’utilitzen. Elaboració de materials tot aprofitant les idees o suggeriments de la tutora. Assaig dels materials elaborats en les sessions. Destinataris L’activitat principal del meu pràcticum 2 estarà dedicada per una banda a conèixer el funcionament de l’entitat en el seu conjunt i una actuació més concreta de lectoescriptura i atenció cap als usuaris més petits, infantil i cicle inicial. Indicadors d’avaluació -

Registres d’observació Registres de pautes/rutines treballades i dificultats observades en el seguiment. Produccions (orals/escrites/dibuixos/ actituds) dels assistents a les sessions.

Fase 1: Recollida d’informació Hores: 10 Objectius:  Observació directa i participativa en les sessions que es realitzen a l’Associació Down Lleida.  Recollida de tota la informació pel que fa a les actuacions que es realitzen a l’Associació, sobre lectoescriptura, autonomia personal,

4


Marta Vidal Vidal

Associació Down Lleida

habilitats socials i presa de decisions.  Anàlisis de tota la informació recollida. Destinataris: professionals que treballen a l’associació, voluntaris, usuaris i famílies. TASQUES I ACTIVITATS PRESENCIALS Demanar informació a la tutora sobre quin és la tasca principal que realitza l’associació i quins objectius d’aprenentatge es valoren per tal de treballar amb els usuaris dels serveis que els hi proposen. Assistir a les sessions diferents sessions proposades per l’entitat amb tots els grups d’edat. Llegir la documentació proposada per la tutora, pàgines web, dossiers, revistes editades ,... INSTRUMENTS DE RECOLLIDA D’INFORMACIÓ Observació directa durant les sessions. Diari de pràctiques. Notes preses durant i desprès de les sessions a partir de les observacions fetes. INDICADORS D’AVALUACIÓ Elaboració d’un document amb pautes bàsiques a tenir en compte durant les sessions. Rutines, hàbits, treball de les emocions, atenció, autonomia,... Fase 2: Proposta de programació Hores: 16 Objectius:  Presentar a la tutora de pràctiques la valoració de les observacions realitzades, pel que fa les dificultats trobades o bé dubtes que han sorgit durant les sessions.  Fer una proposta de materials i activitats de lectoescriptura pels alumnes d’infantil i primària. Destinataris: tutora de pràctiques, grup d’infantil i cicle inicial. TASQUES I ACTIVITATS PRESENCIALS Elaborar un registre durant les sessions, per tal de reflexionar sobre les propostes fetes i les possibles millores, tenint en compte les seves possibilitats. Fer reajustaments. Resoldre dubtes i dificultats observades. Elaboració d’una programació per afavorir la lectoescriptura, una eina per aconseguir l’autonomia personal. INSTRUMENTS DE RECOLLIDA D’INFORMACIÓ Registres d’observació durant les sessions. Bibliografia sobre lectoescriptura i atenció primerenca. INDICADORS D’AVALUACIÓ Elaboració de fulls de registre per a les sessions, on hi consti: objectius previstos, activitats realitzades, activitats que no s’han pogut realitzar i el motiu, punts forts de l’activitat i punts febles,... Elaboració d’una programació per afavorit la lectoescriptura i que doni resposta a les seves necessitats. Fase 3: Ajust del pla de treball Hores: 6 hores Objectius:  Modificar la primera proposta a partir de les observacions que m’ha fet

5


Marta Vidal Vidal

Associació Down Lleida

la tutora.  Consensuar el calendari de les tasques que ja s’han fet i les que queden pendents. Destinataris: tutora de pràctiques, grup d’infantil i primària. TASQUES I ACTIVITATS PRESENCIALS Planificar les activitats que queden pendents dins el calendari que ens havíem marcat en un primer moment (temporalització). Reajustament del pla de treball a les necessitats de l’Associació Down i al grup d’actuació en concret, tenint en compte la informació recollida. INSTRUMENTS DE RECOLLIDA D’INFORMACIÓ Registres d’observació durant les sessions. Bibliografia sobre la lectoescriptura i atenció primerenca. INDICADORS D’AVALUACIÓ Reajustament del pla de treball per al calendari de l’Associació Down Lleida. Reavaluació de la informació recollida més les observació durant les sessions de treball. Ajustar les activitats a les possibilitats i necessitats dels usuaris. Fase 4: Intervenció i implementació del pla de treball Hores: 36 Objectius:  Portar a la pràctica les activitats previstes.  Fer la valoració de les activitats realitzades, encerts, mancances, opinions, grau de dificultat massa alt/baix,... Destinataris: tutora de pràctiques, usuaris més petits. TASQUES I ACTIVITATS PRESENCIALS Elaboració de materials de suport per a les sessions. La programació per afavorir el pas de llenguatge oral a lectura i escriptura. Planificació de la temporatilzació de les sessions i les activitats que són necessàries per a dur a terme la programació preparada. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ Registres d’observació directa durant les sessions. Graella d’avaluació del material elaborat. INDICADORS D’AVALUACIÓ Reajustar el material a partir de les observacions fetes per la tutora i les possibilitats dels usuaris. Fase 5: Propostes de millora Hores: 7 Objectius:  Reflexió de tot el procés psicopedagògic durant les sessions de treball i també dels resultats obtinguts.  Avaluació dels resultats obtinguts.  Propostes de millora. Destinataris: tutora de pràctiques i jo mateixa. TASQUES I ACTIVITATS PRESENCIALS Reflexió sobre la pròpia pràctica professional. Comprovació dels instruments d’avaluació, indicadors d’avaluació per tal d’observar-ne el grau de compliment.

6


Marta Vidal Vidal

Associació Down Lleida

Establiment d’unes bases per a la millora de la programació. INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ Registres utilitzats: materials i observacions durant les sessions. Diari de pràctiques. INDICADORS D’AVALUACIÓ Reflexió personal sobre el procés psicopedagògic dut a terme a l’Associació Down Lleida. Elaboració d’un document amb les propostes de millora. Reflexió sobre la programació: punts forts, punts febles,... partint de les observacions realitzades durant les sessions i les reflexions personals durant les mateixes.

7

Pla d'intervenció Vidal  

Preprojecte de pràcticum II de psicopedagogia de la UOC.

Pla d'intervenció Vidal  

Preprojecte de pràcticum II de psicopedagogia de la UOC.

Advertisement