Page 1

OOO

P

RTF

LI

SURACHAT SAENGTANCHAI Khon Kaen University Industrial Design (Graphic)


นักออกแบบไมควรนำความคิดตัวเองไปถายทอดใหชุมชนหรือสั่งผลิตตามที่ตองการอยางเดียว โดยไมสนใจพื้นฐานสังคมหรือวิถีชีวิตดั้งเดิมในชุมชน แตตองเขาไปเรียนรูและพัฒนาผลิตภัณฑรวมกัน แบงปนความรูและโอกาสทางเศรษฐกิจรวมกัน เพื่อชวยกันสรางนวัตกรรมจากตนทุนสังคมวัฒนธรรมรวมกัน และชวยกันพัฒนามันตอไปใหยั่งยืนและเปนของชุมชนอยางแทจริง “เพราะสำหรับผมนักออกแบบคือผูเรียนรูไปพรอมๆกับชุมชน”


Surachat Saengtanchai

R EDUCAT ON 2009-2014 S 2015 U 2016 M 2017 E

สายวิทย-คณิตย โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค GPAX 3.76 ชั้นปที่1 สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ชั้นปที่2 สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

กำลังศึกษา แขนงวิชากราฟกดีไซน ชั้นปที่1 สาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน GPAX 3.39

CONTACT 12 / 09 / 1996

Ps

Id An

Pr

SKILL

111 หมู 8 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140

bell_king@hotmail.co.th 098-6699094

Ai

Bell Surachat

Lr

ID: bell1291996 @wazabello

LANGUAGE

Thai English

100% 20%

HOBBIES


S Y M B I C ON L O G O


การสรางสัญลักษณใชภายใน คณะ


SYMBOL สถานที่ทองเที่ยวเชิง วัฒนธรรม จังหวัดขอนแกน Phra Mahathat Kaen Nakhon

SYMBOL ตัวยอ ID < Industral Design >

SYMBOL ประกอบแพคเกจที่ได รับแรงบันดาลใจมาจากลายขิด อีสาน


LOGO

SHARMS

eri silk


LOGO ที่ทำงานรวมกับ พช. (กรมการพัฒนาชุมชน) เพื่อสรางBrandใหชาวบาน ที่เขารวมโครงการ เปนการ พัฒนาสินคา OTOP สราง รายไดใหกับชุมชน


P A C K A G D E S I G N N G


แพคเกจพริก ในการสง เขาประกวด ในโครงการ ของคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน


การฝกทำ POP เพื่อเปนการเพิ่ม จุดความหนาสนใจของสินคา

เครื่องดื่มวิตามินผสมเกลือแร่ เครื่องดื่มวิตามินผสมเกลือแร่สำหรับสุภาพสตรีที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย มีสามกลิ่นสามรสชาติ Berry หวานชุมคอเหมาะสำหรับสาวบอบบางออกกำลังกาย แบบเล็กๆน้อยๆ Cool กลิ่นคลาสสิคเย็นสดชื่นสำหรับผู้ออกกำลังกายทั่วไป และ lemon เปรี้ยวจีดซี้ดซ้าด สำหรับคนออกกำลังกายหนักๆเพื่อกระตุ้นให้ร่างกาย ตื่นตัว

co

ol

Be

rry

Lem

on


KINTHAMAE แพคเกจสงเขาประกวด ในโครงการ ASPac AWARDS 2017

KinThaMae “กะละแมไทย ติดใจติดหนึบ”


การพัฒนาแพคเกจสงเขาประกวด ในโครงการ ASPac AWARDS 2017


G R A P H D E S I G N C


(งานกลุม)การสรางภาพประกอบ ริมบึงแกนนคร ที่เปนสถานที่ ทองเที่ยวในจังหวัดขอนแกน

กราฟฟกภาพประกอบคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแกน


การออกแบบลวดลายกราฟกที่ได รับแรงบันดาลใจจากผีตาโขนนำไป ใชกับเครื่องหอมและของตกแตง


การสรางBRANDกระเปาผูหญิง ที่ไดรับแรงงบันดาลใจจาก ดอกกลวยไม

SHARMS


3D


การออกแบบหองและเฟอรนิเจอร ที่มีกลุมผูใชงานที่แตกตางกันออกไป


การออกแบบศาลพระภูมิสงประกวด ภายใตโจทยเรียบงายและทันสมัย


J E W D E S I G N L R Y


การออกแบบเซ็ทเครื่องประดับ ที่ไดรับแรงบันดาลใจจาก ปลาอานนท ที่ปรากฏอยูใน เรื่องเลาจากครั้งพุทธกาล

การออกแบบเครื่องประดับ ที่ไดรับแรงบันดาลใจจาก ไขมุกและความสวยงามจาก ทองทะเล

การออกแบบเซ็ทเครื่องประดับ ที่ไดรับแรงบันดาลใจจาก นกยูง โดยมีโจทยคือใหมีดินเผา เปนสวนประกอบหลัก


P H O RE T OUCH O


การถายภาพจากเรื่องราวที่ ไดรับ


การถายภาพเพื่อการโฆษณา


T E X T F A S H I O N L E


การออกแบบเปลที่ใชวัสดูจากเศษ ผายีนสจากโรงงาน นำมาใชประโยชน โดยมีแรงบันดาลใจจากลายขิดอีสาน และฮูปแตม

Ooh!! Jeans


การออกแบบชุดจากผาพื้นเมืองเพื่อ ใหดูทันสมัย และใชงานงาย


การออกแบบชุดจากกระดาษที่มี แรงบันดาลใจจากอารยธรรม และความเชื่อในแถบลุมแมน้ำโขง


A C T I VO L U N T E E R I T Y


- เขารวมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการออกแบบ คึดคักนักคึด (อีสานลานนา 60) < mini TCDC> - รวมทำBRANDเพื่อการพัฒนาชุมชน กับกรมการพัฒนาชุมชน กับคณะอาจารยในภาควิชา - เขากิจกรรมคายอาสาชมรมรากแกวมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9 ที่ อ.อุบลรัตน จ.ขอนแกน - เขากิจกรรมคายอาสาชมรมรากแกวมหาวิทยาลัยขอนแกน ตอนขุมทรัพยรัตนา เพื่อใหความรูในการพัฒนาศักยภาพจาก ถิ่นที่อยูของตนเอง ครั้งที่ 2 ที่ อ.ชนบท จ.ขอนแกน - สมาชิกสโมสรนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ฝายบำเพ็ญประโยชนและสวัสดิการ - เขารวมกิจกรรมการแสดงละครของคณะ


The only way to do great work is to love what you do. หนทางเดียวที่จะทำงานออกมาไดดีเยี่ยมคือ รัก ในสิ่งที่ทำ


Surachat123  
Surachat123  
Advertisement