Jaarverslag 2015

Page 1

Jaarverslag 2015© Reporters

Jaarverslag 2015

Anspachlaan

1


en e t e m 15 t r 0 a 2 ka van ! e g d a l n s ek ojecte arver d t ja On al pr t e h aant eraan t ach

2


Inhoud Meet Beliris

5

Meet our Director

6

Meet the team

8

Nieuw in 2015

13

Onze waarden

15

Teamwork 16 Vlot door de stad

18

Beter wonen in Brussel

22

Groen in de stad

26

Meer beweging in Brussel

30

Cultuurstad 34

Ter Kamerenbos Š Reporters

GeĂŤngageerd Brussel

38

Een kwaliteitsvolle stad

42

Oog voor de mensen

46

Budget 50 Colofon - Contact

52

Beliris op de kaart

einde

3


Een honderdtal lopende projecten in 2015

Kunstberg

Š Reporters


Meet Beliris 36

overheidsopdrachten voor werken en studies werden gepubliceerd

www.beliris.be

4.563 1.339

2015

15 bestekken werken opgesteld

17

lopende werven

65

lopende studies

7

definitieve opleveringen goedgekeurd

5

inhuldiging

7

toegekende subsidies

bezoekers Facebookfans

20 eindafrekeningen in behandeling Stedenbouwkundige vergunningen 14 ontvangen + 12 ingediend bij

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

5


Meet our Director

© Reporters

Cédric Bossut, Directeur a.i. Benoemd op: 11 mei 2015 Traject: houder van een diploma Rechten en een Master Publiek Management, werkt bij Beliris sinds 1 april 1999 Vaardigheden: publieke opdrachten, vertrouwd met de professionele bouwsector, management in de publieke sector, tweetalig Leeftijd: 41 jaar 2 kinderen (11 en 2,5 jaar) Persoonlijkheid: bereidwillig, geëngageerd, communicatief

6


Wat waren de belangrijkste verwezenlijkingen van Beliris in 2015?

Wat staat er de komende jaren op het programma?

"In 2015 werkte Beliris verschillende grote sociale woonprojecten af, zoals de woontoren Ieder Zijn Huis en Sint-Lazarushof. Ook onze missie voor wijkcontracten werd verder gezet. Een ander groot moment waar ik aan denk, is de aankondiging van de afbraakwerken aan de Ninoofsepoort, de aanzet van een groots project, en het einde van de werken in de stations Kunst-Wet en Schuman. Tot slot zit ook de uitbreiding van de metro richting Bordet op het goede spoor met de goedkeuring van het Masterplan op 26 maart 2015."

"De besprekingen over bijakte 12, ons initiatievenprogramma voor 2015-2017, werden intensief voortgezet in 2015, met een gedeeltelijk akkoord op het einde van het jaar. Op 26 februari 2016 werd het akkoord beklonken tussen de regionale en de federale regering. Heel wat dossiers werden zo gedeblokkeerd. In bijakte 12 ligt er een grotere nadruk op mobiliteitsprojecten en strategische zones in het Brussels gewest."

Waar kan Beliris in 2015 trots op zijn? "Beliris beschikt over een jong en dynamisch team dat van aanpakken weet. De voorbije jaren verwelkomden we een aantal nieuwe profielen die zich goed wisten te integreren in onze manier van werken en die hun talenten ter beschikking stelden van onze projecten. Ik ben blij dat hun inspanningen werden beloond met de prijs ÂŤ Openbaar bouwheerschap Âť voor het herinrichtingsproject voor het gemeenteplein van Molenbeek."

Waar werd in 2015 extra aandacht aan besteed? "We wilden de banden aanhalen met de dienst Stedenbouw van het Brussels Gewest om zo de vergunningsprocedure vlotter te laten verlopen. De samenwerking met gemeentes, regionale en Europese instanties was eveneens een aandachtspunt in 2015, en dat blijft zo in 2016."

Is de functionering veranderd in 2015? "In 2015 zochten we onze waarden via een participatieve workshop waaraan heel wat medewerkers deelnamen. Het resultaat: samenwerking, dynamisme, de verbetering van de levenskwaliteit, integriteit en expertise. Het is van essentieel belang om zich te kunnen identificeren met dergelijk gedeelde waarden en om het werkkader waarbinnen we evolueren te verbeteren. Deze vijf waarden vormen een leidraad voor ons werk en onze werkmethodes. Het is de basis voor het managementplan dat we samen met alle medewerkers begin 2016 zullen afwerken."

Wat wordt de volgende uitdaging? "2016 brengt een belangrijke overgangsperiode met het einde van enkele grote werven, met name Schuman en Kunst-Wet, en het begin van nieuwe projecten zoals de uitbreiding van de metro en het Conservatorium. De kunst zal zijn om de afronding van deze grote projecten te combineren met de voorbereiding van de nieuwe en het opvolgen van de lopende initiatieven."

U werd halfweg 2015 aangesteld als directeur a.i. Hoe ziet u uw rol? "Ik wil het werk en de mensen die achter de schermen de projecten realiseren, aanmoedigen en valoriseren. Verder zal ik het engagement van Beliris uitdragen naar de federale en regionale regering. Ik ben er trots op dat ik deze verantwoordelijkheid draag."

7


Meet the Team

115 medewerkers werken bij Beliris sinds

28 Tussen 5 en 15 jaar : 73 Meer dan 15 jaar : 14 Minder dan 5 jaar :

8

Gemiddelde leeftijd :

39 jaar

89

mensen volgden samen

206

opleidingen


Service public fédéral Mobilité et Transports

Directie Kwaliteit

Juridische & Financiële Directie

Technische Directie

Juridische Dienst

Financiële Dienst

Technische Dienst 1

Technische Dienst 2

Technische Dienst 3

3

nieuwe functies in 2015

Technisch Directeur: Xavier Bindels Directrice Ondersteuningsdiensten: Cathérine De Geyter Jurist: Ambre Lootens

Technische Dienst 4

Ondersteuningsdirectie

Communicatie

Logistiek

ICT

Human Resources

9


Beliris barst van het talent “Kennisbeheer en competentiestrategie is essentieel voor een organisatie. Niet alleen om de rijkdom aan interne talenten ten volle te benutten, maar ook om het behoud van kennis te garanderen. Eerst en vooral moet de interne kennis in kaart gebracht en geanalyseerd worden. Welke kennis is noodzakelijk voor iedereen? Welke expertises zijn er? Voor welke kennis is er een back-up nodig? En zijn er zwakke plekken of leemtes? Zo ja, hoe kunnen we deze aanvullen?” "Béatrice Burny is de piloot van dit project. Op termijn zullen alle medewerkers toegang krijgen tot een database. Zo kan iedereen opzoeken aan wie ze advies kunnen vragen over een bepaald onderwerp.”

Cathér ine D HR-d e Geyter irectric e

Nathalie Czerwonogora, jurist

Ervaring in omzetten van richtlijnen voor overheidsopdrachten in Belgisch recht

Wim De Meyer, werfcontroleur

Ervaring in asbestverwijdering

Bernard Lejong, ingenieur

Gespecialiseerd in bodemvervuiling

Aurélie Autenne, architect

Expert beschermd erfgoed

Catherine Brixy, architect

Ervaring in groendaken

André vital, projectleider

Expert in aanleg van publieke ruimtes

Inge Vansnick, financieel verantwoordelijke

Gespecialiseerd in publieke financiën en Staatsbudget

Laurence Gallez, jurist

Expert overheidsopdrachten speciale sectoren (energie, water, transport, …)

Bart Timmermans, Stéphanie Empain, Benjamin Henrion, Matthieu Compte et Xavier Bindels

10

Mobiliteitsadviseurs (CEMA)

...


© Shutterstock- Dmitry Kalinovsky

11


12

© Kzenon


Nieuw in 2015 Van missie tot managementplan

Een goed milieubeheer? Check!

Dit jaar actualiseerden we de missie en visie van Beliris. Een belangrijke oefening, aangezien die onze toekomstige acties sturen en onze waarden helpen weerspiegelen in ons dagelijks werk. Het vastleggen van onze missie, visie en waarden kadert binnen het uitwerken van het managementplan dat de operationele doelstellingen van Beliris voor de komende vier jaar bevat. Bij dit proces stonden dialoog en samenwerking centraal.

Zich bewust van zijn positie als openbare instelling, behaalde Beliris begin 2015 zijn EMAS-registratie na jaren van voorbereiding om in dit systeem van audit en milieubeheer in te stappen. Voor het beheer van het gebouw ging het vooral om de verkleining van onze ecologische voetafdruk door minder energie te verbruiken en minder afval te produceren. Ook voor het beheer van zijn projecten, legt Beliris duurzame criteria op voor de studies, de uitvoering van de werken, en de veiligheids- en gezondheidscoördinatie, inzake afvalbeheer, luchtvervuiling, stof, keuze en opslag materialen, milieu en biodiversiteit, mobiliteit, energie, waterbeheer en -vervuiling, …

Afscheid van onze Directeur Bert De Smedt-Jans, die door velen wordt beschouwd als de vader van Beliris, ging in 2015 met pensioen. Op 15 september, zijn verjaardag en toevallig ook de dag waarop het Samenwerkingsakkoord ontstond (15.09.1993), brachten Beliris en zijn partners hem hulde. Voor de gelegenheid werd er een video gemaakt over zijn werk en zijn visie.

Altijd de juiste prijs

Bekijk de video op het YouTube-kanaal van Beliris : www.youtube.com

Om zeker te zijn dat onze overheidsopdrachten worden uitgevoerd aan een adequate prijs, optimaliseerde Beliris in 2015 zijn database die eenheidsprijzen van de publieke bouwsector verzamelt. Hoe? Door nieuwe tools te ontwikkelen, door de bestaande informatie aan te vullen en door toegang te geven tot externe prijzendatabases. Alle medewerkers die hiermee moeten werken, kregen een opleiding.

Strijd tegen sociale dumping

Een verbeterd projectbeheer

Sociale dumping, een veel voorkomend probleem in de bouwsector, heeft veel nefaste gevolgen: van de uitbuiting van werknemers tot de oneerlijke concurrentie met bonafide ondernemingen. Daarom bindt Beliris de strijd aan met sociale dumping. Onze personeelsleden volgden hiervoor een speciale opleiding en er werd een samenwerkingsprotocol afgesloten met de Sociale Inspectie- en Opsporingsdienst (SIOD).

Een gestandaardiseerde aanpak verbetert het dagelijks functioneren en laat een project efficiënter verlopen. Daarom werden er nieuwe richtlijnen opgesteld voor het beheer van onze werven. Concreet gaat het om richtlijnen voor de opleveringen, het PV van vaststelling, de contractwijzigingen en voor de proeven en controles van de werf.

13


© Olesia Bilkei


Onze waarden In 2015 ging Beliris op zoek naar zijn waarden. Waarom? Omdat onze waarden tonen wie we zijn en hoe we het verschil maken. Ze sturen onze keuzes en ondersteunen onze strategie. Waarden versterken het groepsgevoel en houden alle neuzen in dezelfde richting.

Deze waarden worden geĂŻntegreerd in het managementplan 2016-2019, die onze missie, visie en professionele doelstellingen actualiseert.

Deze introspectie gebeurde aan de hand van een interactieve workshop waaraan meer dan 40 personeelsleden deelnamen. Verschillende ludieke oefeningen (een Chinees portret, woordassociaties en een fotoronde) maakten de tongen los en al snel kwamen een aantal waarden naar voren. Na de workshop kregen alle personeelsleden de kans om op deze waarden te stemmen.

Neem dan een kijkje op

Wil je meer weten over onze waarden?

www.beliris.be/waarden

Same n Leve werking ns Expe kwaliteit r verbe Integ tise teren riteit Dyna mism e 15


Teamwork Samenwerking, daar draait Beliris om. Het is onze bakermat en ons dagelijks brood. Beliris, een dienst ontstaan uit een samenwerkingsakkoord tussen de federale en de regionale regering, vertrouwt elk project toe aan een vierkoppig team, bestaande uit een projectleider, een jurist, een financieel beheerder en, tijdens de werkfase, een werfcontroleur. Dit team werkt nauw samen met externe partners: regionale diensten (Brussel Mobiliteit, Brussel Stedelijke Ontwikkeling, Directie Monumenten en Landschappen, Leefmilieu Brussel, ...), MIVB, gemeentes, studiebureaus, aannemers, enz.

Hoe verloopt zo'n project 1. Keuze initiatieven •

projectfiches opstellen met omschrijving, budget, algemene planning en doelstellingen onderhandeling met Samenwerkingscomité (6 federale, 6 regionale ministers) samenstellen van een initiatievenprogramma voor Beliris in een bijakte van het Samenwerkingsakkoord

6. Stedenbouwkundige vergunning(en) aanvragen en verkrijgen

16

2. Voorbereiding project

• • •

7. Definitief project: bestek van de werken opstellen

plaatsbezoek en startvergaderingen met partners controle technische, financiële en administratieve haalbaarheid van de doelstellingen en de planning raming budget actieplan uitwerken

8. Overheidsopdracht werken • • •

publicatie opdracht en analyse offertes selectie bedrijven afsluiting contract


© Re

port

ers

4. Overheidsopdracht studie • • •

publicatie opdracht en analyse offertes selectie studiebureaus afsluiting contract

5. Studie 3. Bestek voor de uitvoering van de studie opstellen

9. Werken

• • • •

communicatie: werfpaneel, buurtbewonersbericht, brochure, website, pers vergadering met partners werforganisatie (planning, coördinatie, vergunningen, …) uitvoering werken voorlopige oplevering

• begeleidingscomité • studies (architectuur, hinder werf, stabiliteit, duurzaamheid, mobiliteit, erfgoed, landschap, technieken, …) • voorontwerp

10. Afsluiting project •

afronding werken (controle, evaluatie, …) • eindafrekeningen • definitieve oplevering • archivering

17


Vlot door de stad

Multimodaal knooppunt Schuman

18

Š Dries Van den Brande


Per auto, per fiets, te voet, met de trein of metro. Vlot vervoer is van cruciaal belang in een metropool als Brussel. Daarom neemt Beliris verschillende mobiliteitsprojecten onder de vleugel. Snel en veilig van A naar Z is daarbij de opzet.

19


© Dries Van den Brande

11 TOEGANGEN Multimodaal knooppunt Schuman In 2015 kwam een groot project van Beliris tot voltooiing. Op 4 april 2016 werd de SchumanJosafattunnel in gebruik genomen, de laatste stap om van het volledig gerenoveerde Schumanstation een volwaardig multimodaal knooppunt te maken waar reizigers vlot wisselen tussen trein, metro, bus, fiets of taxi. De tunnel, een essentiële schakel voor de mobiliteit, maakt nieuwe treinverbindingen mogelijk, waardoor de verzadigde Noord-Zuidas kan worden ontlast en creëert een directe verbinding met belangrijke stadscentra. In het station werd het comfort en de veiligheid van de reizigers verbeterd dankzij verhoogde perrons, bewakingscamera’s, daglicht zelfs op de metroperrons, betere akoestiek en betere aansluitingen. Bovengronds werden de toegangen heringericht en de omgeving heraangelegd met extra aandacht voor de fietsers, voetgangers en taxi’s.

21 ROLTRAPPEN 20

14

LIFTEN

Bedrag

Financiering

Bouwheer

Multimodaal knooppunt

€ 135 miljoen

Infrabel + Beliris (70 miljoen)

Beliris

Tunnel

€ 245 miljoen

Infrabel + Beliris (15 miljoen voor de bouwkundige studies)

Beliris (bouw) Infrabel (uitrusting)

Omgeving

€ 4 miljoen

Beliris

Beliris

Budget

Werken tunnel: 2008 - 2012 Werken station: juni 2008 - april 2015 Partners: Infrabel, TUC Rail, Brussel Mobiliteit, MIVB , Europese Unie Stad Brussel, Schaarbeek

naar Brussels Airport in 16 minuten


© Reporters

Metrostation Kunst-Wet

De Anspachlaan

Vlot door de stad betekent ook snel de weg vinden. Daarom legde Beliris bij de renovatie van metrostation Kunst-Wet, een belangrijk knooppunt in het Brusselse metronetwerk, de nadruk op het opentrekken van de ruimte, o.a. door gebruik te maken van transparante borstweringen en openingen tussen de verdiepingen. Zo vinden de reizigers makkelijk de weg. Het 47 jaar oude station beschikt nu over vier nieuwe liften, nieuwe technische lokalen, performante ventilatie en branddetectiesystemen, een zachtere verlichting en een nieuw kunstwerk aan de ingang Kunstlaan.

Dagelijks kuieren er honderden Brusselaars, toeristen en winkelaars over de lanen in het centrum van de stad. In 2015 werkte Beliris aan het project voor de heraanleg van de Anspachlaan tussen De Brouckèreplein en Fontainasplein. Het doel: deze voorheen drukke autoweg omvormen tot een gezellige voetgangerszone.

16 ari 20 u r b e f il 2011 00.000 r p a : n 25.0 VB Werke get: € eit, MI d it u il b b o l a Tota ssel M rs: Bru e n t r a P russel Stad B

Het ontwerp verdeelt de laan in drie stroken: een middelste ‘snelle’ strook voor fietsers en voorbijgangers, en twee buitenste stroken om te winkelen en flaneren. Er zullen zes verschillende zones worden ingericht met elk hun eigen identiteit en sfeer: een groene promenade, pleinen voor evenementen, een stadstuin, enz.

016 omer 2 0.000 z : n e k er .70 ssel Start w erken: € 32 eit, Stad Bru w ilit Budget Brussel Mob rs: Partne ssel ru Stad B

21


Beter wonen in Brussel

22


Beliris renoveert heel wat sociale woningen. Hierbij gaat het erom de levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren door in te zetten op energiebesparende ingrepen, het wooncomfort van de wooneenheden te verhogen en de sociale cohesie te versterken a.d.h.v. weldoordachte gemeenschappelijke ruimtes.

LinnĂŠ-Planten

Š A2M

23


Multifunctioneel gebouw Liverpool

Inhuldiging 11. 05. 2015

w ldgebou ssel) e e b r o o V u ilieu Br (Leefm

Het nieuwe gebouw op de hoek van de Liverpoolstraat telt 16 sociale woningen, een daktuin, een gemeenschapshuis, een buitenschoolse opvang en een kantoor voor de Haven van Brussel. Het gebouw voldoet aan de passiefstandaard, behalve het gemeenschapshuis en de opvang die voldoen aan de zeer lage energiestandaard. Alle appartementen beschikken over ramen met verschillende oriëntering, zodat er steeds voldoende daglicht binnenvalt. Het project had extra aandacht voor de esthetische kwaliteit, duurzaamheid en onderhoudsgemak van de materialen. Verder is er nog een extensief groendak, zonnepanelen en een regenwaterreservoir. Dit project draaide niet alleen om het oprichten van kwaliteitsvolle woningen, maar ook om het verbeteren van de levenskwaliteit van de hele wijk.

2015 anuari j 3 201 maart : n 00.000 e k .5 r 4 We € budget: nbeek Totaal le ans-Mo Sint-J

24


Musin

Sint-Lazarushof In Molenbeek werd het Sint-Lazarushof volledig vernieuwd, met respect voor het oorspronkelijke karakter van het gebouw, een ontwerp van architect Diongre. Sinds juni 2015 namen nieuwe bewoners hun intrek in de 84 verruimde appartementen. Een aantal flats werden aangepast aan mindervaliden. Dankzij de extra isolatie en ventilatie met warmterecuperatie zal de energiefactuur drastisch verlagen.

De sociale woontoren in de Musinstraat voldeed niet langer aan de veiligheidsvoorschriften en werd eind 2014 gesloopt. In plaats van de oude woonblok wordt een modern, trapvormig gebouw opgericht dat perfect past in het stedelijk weefsel. In 2015 werden de funderingen gelegd en rezen de eerste verdiepingen op. De 41 passieve woningen zullen veel grote ramen hebben, zodat de bewoners de hele dag van natuurlijk licht zullen profiteren. Elke woning met minstens 1 slaapkamer zal beschikken over een privétuin of terras. Om het gebouw komt er nog een collectieve moestuin, fietsenstallingen, een lokaal voor het afval en een vergaderzaal voor de Adviesraad van de Huurders.

015 april 2 3 1 ri 20 : janua 14.670.000 n e k ting r e W Huisves et: € g e s d k u e b e l b olen Totaa : De M eek r a a n e Eig lenb ans-Mo J t in S

016 erfst 2 h 14 mei 20 .138.000 : n e k r van We € 8 udget: ope woningen b l a a t To dk r: Goe Eigenaa t-ten-Node oos Sint-J t-ten-Node oos Sint-J

25


Groen in de stad Brussel bezit tientallen parken, kleine eilandjes van groen in een zee van steen en asfalt. De perfecte plaats voor een middagpauze, om de hond uit te laten of een concert bij te wonen. Bovendien zijn deze parken vaak de trotse eigenaars van een aantal zeldzame bomen en planten. Vele van deze parken zijn al erg oud en kunnen een verjongingskuur gebruiken. Ook het waterbeheer vormt in het moerassige Brussel vaak een uitdaging.

26


Domein Karreveld

Š Reporters

27


Karreveldpark

g Inhuldigin 5 1 17. 11. 20

Het park rond de kasteelhoeve Karreveld is een oase van rust te midden van een verstedelijkt gebied. Het had echter heel wat te lijden onder wateroverlast: modderige paden, putten en bodemerosie, opstijgend bronwater en een onwelriekende vijver ontnamen het park heel wat van zijn luister. Al deze problemen zijn nu verleden tijd dankzij een drainagesysteem, dijkjes, een retentiebekken en een natuurlijke filter voor de vijver. De fontein in de Franse tuin werkt weer en gebruikt nu uitsluitend regenwater. Na de restauratie schittert kasteel Karreveld en zijn park des te mooier wanneer het Brusselaars verwelkomt op diverse evenementen en tentoonstellingen.

r 2015

mbe - nove 5 1 0 ri 2 50.000 : janua n .6 e 1 k r € e : W werken Budget -Molenbeek ans Sint-J

28


Marie-Josépark

Leopoldpark – de noordkant

Het Marie-Josépark, zes hectare grasvelden, dreven en bosjes, is de thuis van een aantal opmerkelijke boomsoorten. In 2015 vatte Beliris werken aan om de flora in dit stukje Brussels erfgoed te beschermen en een gezellige ontspanningsplek te creëren. Hiertoe werden de drie vijvers uitgebaggerd en de oevers verstevigd, de paden werden hersteld en bodemerosie werd tegengegaan door nieuwe aanplantingen, greppels en een waterretentiebekken. Op vraag van de bezoekers, van de jongste tot de oudste, werd het terras van het dagcentrum, de twee speelpleinen en de petanquebaan vernieuwd.

In het Leopoldpark opent in 2016 het Huis van de Europese Geschiedenis zijn deuren. Daarom werd de noordkant van dit park opnieuw aangelegd, met name de ingang via de Wiertzstraat aan de voet van het Europese parlement en de ingang achter het voormalige Eastmaninstituut. Er wordt een toegangsweg gecreëerd dat de toekomstige bezoekersstroom van het museum aankan. Een dichtere beplanting langs de straatkant zal het stadslawaai dempen, terwijl naar binnen toe meer lage planten zullen staan om het zicht op het park open te trekken zodat het aanlokkelijk oogt voor voorbijgangers. Aan de ingang in de Wiertzstraat bevinden zich verschillende technische installaties van de spoorweg. Deze worden voor de veiligheid omheind. Leuk detail: binnen deze omheining worden standbeelden van struisvogels geplaatst als een knipoog naar het verleden van het park als zoo.

016 april 2 5 201 00 : april n e k r 1.370.0 e W € : t budge k Totaal olenbee M s n a Sint-J

016 omer 2 z 015 ustus 2 .000 g u a : n 680 Werke get: € d u b l a Tota russel Stad B

29


Meer beweging in Brussel

30


De voorbije jaren werden ook sportinfrastructuren op het programma van Beliris gezet. In 2015 profiteerden vooral de zwembaden van deze ervaring met renovatie. Lekkende baden, tochtige zalen, energieverslindende verwarmingssystemen, ‌ Het zijn maar een paar van de problemen die Beliris in 2015 oploste.

Zwembad Louis Namèche

31


g Inhuldigin 6 1 0 21. 01. 2

Zwembad Louis-Namèche Eind januari 2016 opende het zwembad Louis Namèche opnieuw zijn deuren na 16 maanden renovatie. Er wordt heel wat bespaard dankzij de geïsoleerde ramen en nieuwe technieken, waaronder een verwarming met condensatieketel en een luchtontvochtiger gekoppeld aan een warmtepomp. Ook de veiligheid werd verbeterd. Camera’s boven en onder water verwittigen de redders in geval van nood. Tot slot verbeterde ook het comfort van de zwemmers dankzij o.a. een betere verlichting en akoestische panelen die het omgevingslawaai dempen.

6 ri 201 a u n a j 4 te) ei 201 60.000 m : n gemeen e k .1 % 9 0 1 Wer € , budget: 15% Gewest Totaal , is Belir (75% -Molenbeek ans Sint-J

32


Turkse baden

Zwembad Neptunium

De Turkse baden werden noodgedwongen gesloten omdat ze hopeloos verouderd waren. In 2015 voerde Beliris renovatiewerken uit. Het voornaamste doel: de ruimtes waterdicht maken. Het project, dat wordt verdergezet in 2016, voorziet ook zijdelingse massagestralers voor de dompelbaden en een waterbehandelingssysteem om waterverspilling te vermijden. Er wordt nog een nieuwe sauna in hout geĂŻnstalleerd en de hammam zal een nieuwe stoomverspreider krijgen. De verwarming en ventilatie worden gemoderniseerd en de tegels worden vernieuwd.

Het modernistische Neptunium in Schaarbeek is een van de volgende zwembaden dat Beliris zal renoveren. In 2015 werd de studie voor dit project afgerond. De vergunning werd in december afgeleverd. Wat moet er gebeuren? De waterdichtingen herstellen, de gevels en daken isoleren, het verwarmings- en ventilatiesysteem moderniseren, ramen plaatsen met dubbel glas en de kleedkamers renoveren. Bij de werkzaamheden wordt er rekening gehouden met de typische pakketbootstijl van het gebouw, een architectuurstijl uit het interbellum met boegvormige volumes, patrijspoorten, enz.

016 omer 2 z 15 uari 20 75.000 n a j : n â‚Ź 5 Werke erken: w t e g Bud illis Sint-G

7 in 201 8.500.000 n e k r e W â‚Ź te) budget: 3% gemeen l a a t o 2 T Beliris, (77% k bee Schaar

33


Cultuurstad

34


In een wereldstad als Brussel speelt cultuur een belangrijke rol. Beliris draagt hiervoor zijn steentje bij, niet alleen met de restauratie van Brussels patrimonium zoals de Kleine Zavel, maar met tal van projecten die het werk in culturele instellingen vergemakkelijkt.

WIELS

35


WIELS

g Inhuldigin 6 4. 04. 201

Het hedendaagse kunstencentrum WIELS kende in 2015 veel bedrijvigheid met de inrichting van een auditorium, keukenruimtes, toiletten en een toegang voor het grote publiek naar het panoramische dakterras. Verschillende ingrepen helpen de energiefactuur verlagen: het isoleren van bepaalde lokalen, het plaatsen van hoogrendementsglas in de ramen van de brouwzaal en het graven van geothermische putten voor de warmtepomp. Deze verbouwing draagt bij aan de optimalisatie van de activiteiten van WIELS.

016 aart 2 m 15 art 20 00.000 a m : n 2.4 Werke get: € d u b l a Tota Vorst

36


De Munt

Theater Toone

In 2015 schoten de werken aan de ateliers en de administratie van De Munt goed op. De neoklassieke gevel is al volledig gerenoveerd. De ramen en daken werden geïsoleerd en zullen in combinatie met de nieuwe verwarmings- en verluchtingsinstallaties heel wat energie besparen. Deze verhuisden trouwens naar het dak, waardoor er in de kelders heel wat plaats vrij kwam.

Het poppentheater Toone is authentiek Brussels vertier. Het theater bevindt zich in een smalle rijwoning in het Ilôt Sacré, het historisch hart van Brussel, en had nood aan wat extra ruimte. Momenteel bevindt het atelier waar de poppen gemaakt worden zich in een gebouw op 2 km van het theater. Daarom worden drie aanpalende woningen omgebouwd tot werkplaats, extra coulissen en museum. Hierbij wordt het historische karakter van deze huizen zoveel mogelijk behouden. De studie voor dit project werd in 2015 afgerond, net zoals de stabiliteitswerken, zodat de reconversie in 2016 van start kan gaan.

Veiligheid was een belangrijk aspect bij deze renovatie. Zo werden de ramen in de schrijnwerkerij uitgerust met speciaal veiligheidsglas. Verder werden de loskades aangepast om het in- en uitladen van vrachtwagens te vergemakkelijken. Het werkcomfort zal nog verbeteren eens de decorliften, de tunnel naar de schouwburg en de nieuwe kostuumreserve klaar zullen zijn.

r 2016

e septemb 4 1 20 vember 45.000 o n : n e 8.4 Werk dget: € u b l a a Tot russel Stad B

6 in 201 1.575.000 n e k r e W € budget: Totaal russel Stad B

37


GeĂŤngageerd Brussel

38


Beliris bouwt aan een beter Brussel, waarin iedereen de ondersteuning vindt die hij nodig heeft. De meest uiteenlopende projecten staan op de planning: een competentiepool, een universiteitsbibliotheek, een opvangcentrum voor gehandicapten, ‌ Bovendien zijn verschillende van deze projecten reconversies. Zo blaast Beliris een aantal interessante panden nieuw leven in.

Opvangcentrum Middaglijn Š Reporters

39


© Reporters

Opvangcentrum Middaglijn Gebroken ramen, graffiti, huiszwam, … Na jarenlange leegstand krijgen de twee gebouwen aan de Middaglijnstraat 22 een nieuw doel: de opvang van zwaar gehandicapten. Het 19e-eeuwse herenhuis doet dienst als dagopvang en beschikt over activiteitenruimtes, een snoezelruimte, een onthaal en bureaus. De achterbouw in industriële stijl transformeerde tot nachtverblijf met 20 kamers, twee polyvalente zalen, een ziekenboeg, salon en eetzaal. Dankzij een aantal aanpassingen, zoals een lift en hellingen, aangepaste badkamers, zachte verlichting, enz. beantwoordt het gebouw aan de noden van de toekomstige bewoners.

6 ril 201 p a 013 tober 2 0.000 k o : p n e Werk € 4.70 ues du Gam : t e g d u iq b s Br Totaal zw Le e v : r a a Nod Eigen t-tens o o J Sint

40

Duurzame verbouwing groendak optimale isolatie regenwaterreservoir binnentuin


© AA-AR

Learning & Innovation Center

Huis van de Natuur

Tussen de ULB (campus de la Plaine) en de VUB (campus Etterbeek) zal er een Learning & Innovation Center opgericht worden, een interdisciplinair knooppunt waar kennisuitwisseling ondersteund wordt door een hightech uitrusting. Het Center zal de bibliotheken “Exacte en Toegepaste Wetenschappen” (VUB) en “Sciences et Techniques” (ULB) groeperen en gepaste leeromgevingen aanbieden die ook openstaan voor de studenten humane wetenschappen. Het gebouw zelf zal niet alleen naadloos passen in de omgeving, maar ook symbool staan voor de nauwe samenwerking tussen beide universiteiten. In 2015 werden de kandidaten gekozen voor de opdracht voor de studie.

Beliris blaast een verlaten herenboerderij nieuw leven in als kinderboerderij en educatief natuurcentrum. De woning wordt volledig gerenoveerd, waarbij de ruimtes worden afgestemd op hun toekomstige functie. Hierbij wordt de architecturale eigenheid van het gebouw zoveel mogelijk bewaard. De renovatie trekt de duurzame kaart, want het Huis van de Natuur wil op dit vlak een voorbeeldfunctie vervullen. De bijgebouwen zullen worden afgebroken om plaats te maken voor stallen en schuren. Er wordt ook een nieuwe woning opgetrokken voor de huisbewaarder, die zal voldoen aan de passiefstandaard.

6 in 201 n e t r a t te s 5.000 Studie tudie: € 2.13 s Budget VUB, ULB s r: Partne Elsene

6 in 201 .105.000 n e k r e W et: € 2 g d u b l k Totaa olenbee M s n a Sint-J

41


Een kwaliteitsvolle stad

Heraanleg Ninoofsepoort

42

© Arcadis


Beliris onderneemt verschillende projecten die de levenskwaliteit in de stad verbeteren en de openbare ruimte herwaarderen. Deze herinrichtingen bevoordelen het gebruik van openbaar vervoer of actieve mobiliteit. De weg wordt veiliger gemaakt voor voetgangers en fietsers en vaak wordt er ook meer groen geĂŻntegreerd in het straatbeeld.

43


© Arcadis

Ninoofsepoort

Afbraak

De herinrichting van de Ninoofsepoort omvat het leggen van nieuwe wegen en tramsporen, en de aanleg van een park. Het project streeft meerdere doelen na: de openbare ruimte en residentiële wijken opwaarderen, meer groen en water integreren in de stad, gebruik van openbaar vervoer en actieve mobiliteit stimuleren en de verkeerscirculatie op de Kleine Ring verbeteren. In 2015 werden de asbestverwijdering, de afbraak- en saneringswerken gestart in de zone waar het park komt. Deze zullen tegen de herfst 2016 klaar zijn.

015 rken de we ering) eind 2 n e id e r Brussel rbe san u o ie o n il v e m e f k Lee braa an d GHM, Start v rwijdering, af .000 B , it e 0 ve bilit (asbest get: € 22.00 , Brussel Mo d a u u b aq Totaal IVB, Viv ns-Molenbeek M : s r e a Partn Sint-J l, e s s u r Stad B

44


© Espaces Mobilités

Wijkcontract Alsemberg

Wijkcontract Scheut

In de zomer van 2015 gingen er werken van start in het kader van wijkcontract Alsemberg. Vier straten, o.a. de Vestingstraat en Selderijstraat, worden heraangelegd met extra aandacht voor voetgangers. Twee pleintjes worden ingericht als ontmoetingsplaats. In 2015 profiteerde de speelplaats van de plaatselijke school al van een kleurrijke opknapbeurt.

In het kader van het duurzame wijkcontract Scheut, zal Beliris de openbare ruimte tussen de Ninoofse steenweg en het kanaal in Anderlecht verfraaien. Het doel: de identiteit van de wijk tot uiting brengen, ruimtes inrichten om aangenaam te wandelen of uit te rusten of die zich lenen tot vrijetijdsbesteding. Verder zal de toegang tot de scholen, het nabijgelegen ziekenhuis en de metrostations verbeteren om het leven van de buurtbewoners te vergemakkelijken. Beliris verhoogt ook de veiligheid op de weg voor fietsers en voetgangers. Het voorontwerp werd gebaseerd op de input van buurtbewoners dat in 2015 werd verkregen tijdens participatieve workshops. De stedenbouwkundige vergunning zal in de loop van 2016 worden ingediend.

6 st 201

herf 15 0 2 s u t : augus 05.000 Werken erken: € 2.1 w Budget illis Sint-G

5 in 201 d r u e edgek erp go .900.000 w t n o r Voo € 2 udget: b l a a t To cht Anderle

45


Oog voor de mensen

46


0800

info

.bel

De projecten van Beliris maken van Brussel een betere stad voor zijn bewoners, pendelaars en toeristen. Ook tijdens de werken verliest Beliris de mensen niet uit het oog. De impact van de werken op omwonenden en voorbijgangers wordt zoveel mogelijk ingeperkt. Alle betrokkenen worden geĂŻnformeerd over het doel, de duur en de eventuele hinder van de werken. Het project wordt aangekondigd via werfpanelen, buurtbewonersberichten, en meestal ook een brochure. Al deze informatie is ook terug te vinden op de website. Wie meer wil weten of een probleem wil melden, kan contact opnemen via het 0800-nummer of info.beliris@mobilit.fgov.be.

11 2 mob 99 ilit

iris@

.fgo

v.be

Park L28

Š Reporters

47


Infosessies In 2015 werden er vijf infosessies georganiseerd in Schaarbeek, Evere en Haren over het uitbreidingsproject van de metro richting Bordet. De gelegenheid voor de buurtbewoners om meer te weten te komen, om vragen te stellen en hun bezorgdheden te uiten.

ordet

B - Albert/ 3 jn li o r Met

Beliris komt onder de mensen Beliris nam in 2015 deel aan het Broodfeest, het volksfeest van de Europese wijk georganiseerd door het buurtcomité van het Schumanplein op de dag van het Feest van Europa. Aangenaam verrast door de interesse van de bezoekers, zal Beliris opnieuw van de partij zijn in 2016. Zo kan het publiek rechtstreeks geïnformeerd worden over projecten en de werking van Beliris. Verder werden er verschillende werfbezoeken op touw gezet. Scholen, buurtbewoners, buitenlandse delegaties en partners kwamen een kijkje nemen achter de schermen van een werf. Deze bezoeken werden georganiseerd naar aanleiding van Openwervendag of op aanvraag.

48

Ook voor de heraanleg van de omgeving van het Schumanstation werden er infosessies georganiseerd. Beliris nam contact met de Europese instellingen in de wijk om hun functionarissen in te lichten over de verbeteringen voor fietsers, voetgangers en taxi’s, over de omleidingen en de planning van de werf. Dankzij deze ontmoeting wisten de instellingen ook wie hun contactpersoon was tijdens de werken.


© OST collective

Participatie Beliris financierde dit jaar ook voor het eerst een participatief proces, namelijk voor de studie van het nieuwe regionale park dat langs de Materiaalkaai zal worden aangelegd. Dit proces, opgevolgd door onze partner Leefmilieu Brussel, die op dit vlak ruim vijftien jaar ervaring heeft, behaalde een groot succes. Manon Meyer, projectleider bij Beliris, vindt deze fase erg boeiend: “Het is mooi om te zien met welk enthousiasme de mensen zich in het project investeren. Er werden zeven ludieke workshops (wandelingen, gesprekken, maquettes bouwen, …) georganiseerd, elk afgestemd op een specifieke doelgroep: kinderen, jongeren, vrouwen, verenigingen en buurtbewoners. Met de resultaten gaat het studiebureau aan de slag voor de ontwikkeling van het project.”

aai Materiaalk workshop e v ie t a ip Partic

“Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Je moet veel partners overtuigen,” legt Manon uit. “Participatie wordt vaak gezien als ingewikkeld en soms zelfs als puur tijdverlies. Ja, participatie vraagt een extra inspanning, maar ze draagt ook enorm veel bij.” “Participatie betekent 80% minder schade en een intensiever gebruik omdat het park is afgestemd op de noden van de gebruikers,” verklaart Andra Urbina Padmin van Leefmilieu Brussel. Ze voegt er nog aan toe dat het betrekken van de toekomstige beheerder ook een garantie is voor een beter onderhoud achteraf.

49


Budget

VASTLEGGINGEN

VEREFFENINGEN

€ 38.838.000

€ 69.217.000

Mobiliteit

18%

45%

Europese wijk en strategische zones

11%

2%

4%

18%

40%

13%

Groene ruimtes

1%

3%

Cultuur

7%

9%

Overige

19%

10%

Gebouwen en publieke ruimtes Stimulering van wijken

50


Omgeving Schumanstation Š Reporters

51


Colofon Redactie: Elien De Swaef, Marianne Hiernaux Lay-out: Kathleen Burnay Verantwoordelijk uitgever: Beliris – CÊdric Bossut Wettelijk depot: D/2016/13.888/1

Contact Voorlopig Bewindstraat 9-15 1000 Brussel info.beliris@mobilit.fgov.be

www.facebook.com/belirisforbrussels www.beliris.be

52


Ingehuldigd

Beliris op de kaart 11

23 Werf

29

11

28

51

35

1

Inauguration Chantier Étude

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Piscine Louis Namèche Ieder Zijn Huis Parc du Karreveld Bâtiment Liverpool Cour Saint-Lazare Station de métro Arts-Loi Centre d’accueil du Méridien Pôle multimodal Schuman WIELS Abords de la station Schuman

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Tram 9 Contrat de quartier Alsemberg Parc Léopold – Zone Nord Parc Marie-José Bains Turcs Quartier Plasky Porte de Ninove La Monnaie Extension du Musée Horta Bâtiments Linné-Plantes Square du Petit Sablon Logements sociaux Musin

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Extension du métro vers Bordet Boulevards du Centre Station de métro Gare Centrale Passerelle Picard Place Royale Piscine Neptunium Maison de quartier Les Villas Logements sociaux Les Oliviers Logements sociaux Peterbos Maison de la nature Learning & Innovation Center Pôle de compétences Contrat de quartier Méridien Bâtiment Lemmens Contrat de quartier Saint-Antoine Contrat de quartier Primeurs-Pont de Luttre Parc Duden Promenade cyclo-piétonne Place Jourdan Parking Maelbeek Tour Eggevoort et ses abords Passerelle Wavre-Viaduc Rue Neuve Contrat de quartier Fontainas Contrat de quartier Rouppe Contrat de quartier Sceptre Logements Archiducs Parc du Cinquantenaire Quai des matériaux

53

40 14

5

45

31

30

22

7

24 18

17

4

32

23 20

36

46 47

16 25

6

27

8 10

21

38

9

37

50

13

41

43 12

42 48

15 19 33

34

Studie

3

Beliris sur la carte

2

26

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Zwembad Louis-Namèche Ieder Zijn Huis Karreveldpark Liverpoolgebouw Sint-Lazarushof Metrostation Kunst-Wet Opvangcentrum Middaglijn Multimodale pool Schuman WIELS Omgeving Schumanstation

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Tram 9 Wijkcontract Alsemberg Leopoldpark – de noordkant Marie-Josépark Turkse baden Plaskywijk Ninoofsepoort De Munt Uitbreiding Hortamuseum Gebouwen Linné-Planten Kleine Zavelsquare Sociale woningen Musin

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Uitbreiding van de metro richting Bordet Centrumlanen Metrostation Centraal Station Picardbrug Koningsplein Zwembad Neptunium Buurthuis Les Villas Sociale woningen Les Oliviers Sociale woningen Peterbos Huis van de Natuur Learning & Innovation Center Competentiepool Wijkcontract Middaglijn Gebouw Lemmens Wijkcontract Sint-Antonius Wijkcontract Vroege Groenten-Luttrebrug Dudenpark Fiets- en wandelpad Jourdanplein Parking Maalbeek Eggevoorttoren en omgeving Voetgangersbrug Waver-Viaduct Nieuwstraat Wijkcontract Fontainas Wijkcontract Rouppe Wijkcontract Scepter Woningen Aartshertogen Jubelpark Materiaalkaai

44

39

49

La liste des projets indiqués est non-exhaustive. Deze lijst met projecten is niet exhaustief.


5. Cour Saint-Lazare Inauguration le 18.06.2015 Sint-Lazarushof Ingehuldigd op 18.06.2015

18. La Monnaie (ateliers + administration) Chantier en cours De Munt (ateliers + administratie) Lopende werf

31. Logements sociaux Peterbos Approbation de la sélection de candidats pour la mission d’étude le 07.09.2015 Sociale woningen Peterbos: Goedkeuring van de selectie van kandidaten voor de opdracht van de studie op 07.09.2015

6. Station de métro Arts-Loi Inauguration le 22.02.2016 Metrostation Kunst-Wet Ingehuldigd op 22.02.2016

19. Extension du Musée Horta Chantier en cours Uitbreiding Hortamuseum Lopende werf

32. Maison de la nature Ouverture des offres de travaux le 11.09.2015 Huis van de Natuur Opening offertes voor de werken op 11.09.2015

8.00

8.85

k

30. Logements sociaux Les Oliviers Introduction du permis d’urbanisme le 14.10.2015 Sociale woningen Les Oliviers Stedenbouwkundige vergunning ingediend op 14.10.2015

ee

17. Porte de Ninove Début des travaux le 04.01.2016 Ninoofsepoort Start van de werken op 04.01.2016

8.00

elb

4. Bâtiment Liverpool Inauguration le 11.05.2015 Liverpoolgebouw Ingehuldigd op 11.05.2015

8.85

Ma

29. Maison de quartier Les Villas Ouverture des offres pour les travaux le 22.06.2015 Buurthuis Les Villas Opening offertes voor de werken op 22.06.2015

du

16. Quartier Plasky Début des travaux le 04.04.2016 Plaskywijk Start van de werken op 04.04.2016

7.90

8.00

ue

3. Parc du Karreveld Inauguration le 17.11.2015 Karreveldpark Ingehuldigd op 17.11.2015

en

28. Piscine Neptunium Réception du permis d’urbanisme le 04.12.2015 Zwembad Neptunium: Ontvangst tedenbouwkundige vergunning op 04.12.2015

Av

15. Bains Turcs Début des travaux le19.01.2015 Turkse baden Start van de werken op 19.01.2015

(QWUpH SLpWRQQH largeur = 1,5m

9.05

8.20

8.20

9.00 8.50

9.00 8.70

9.00

8.70

3ODFH -RXUGDQ

9.00

(QWUpH SLpWRQQH largeur = 2,25m

8.53

9.05 8.50

9.05 9.10

9.10

9.05

9.05

8.75

8.95 8.70 9.05 9.10

8.30

9.30

9.00

8.35 8.82

Jardin Jo Heyne 9.00

8.50

8.95

8.95

9.05

9.05 9.05 Pente

10%

8.80

9.05 8.50

Pente 10%

10.23

7. Centre d’accueil du Méridien Inauguration le 13.04.2016 Opvangcentrum Middaglijn Ingehuldigd op 13.04.2016

20. Bâtiments Linné-Plantes Chantier en cours Gebouwen Linné-Planten Lopende werf

BOUWZONE

dossiernr: 16000-10054 plannr: schaal: 1:500 datum: 2014-10-23 file: L&LC_inplanting

project:

33. Learning & Innovation Center Ouverture des offres pour le marché d’études le 25.03.2016 Learning & Innovation Center Opening offertes voor de studies op 25.03.2016

(QWUpH SLpWRQQH largeur = 2m

21. Square du Petit Sablon Chantier en cours Kleine Zavelsquare Lopende werf

34. Pôle de compétences Réception du permis d’urbanisme le 30.06.2015 Competentiepool Ontvangst stedenbouwkundige vergunning op 30.06.2015

9. WIELS Début des travaux le 21.05.2015, inauguration le 05.03.2016 WIELS Start van de werken op 21.05.2015, ingehuldigd op 05.03.2016

22. Logements sociaux Musin Chantier en cours Sociale woningen Musin Lopende werf

35. Contrat de quartier Méridien Notification du marché de travaux le 19.11.2015 Wijkcontract Middaglijn Toekenning van de opdracht voor de werken op 19.11.2015

10. Abords de la station Schuman Début des travaux le 29.06.2015, fin des travaux le 15.12.2015 Omgeving Schumanstation Start van de werken op 29.06.2015, einde van de werken op 15.12.2015

23. Extension du métro vers Bordet Démarrage des essais géotechniques le 02.02.2015 et approbation du plan directeur le 26.03.2015 Uitbreiding van de metro richting Bordet Start geotechnische proeven op 2.02.2015 goedkeuring masterplan op 26.03.2015

36. Bâtiment Lemmens Publication du cahier des charges travaux le 09.12.2015 Gebouw Lemmens Publicatie van het lastenboek voor de werken op 09.12.2015

11. Tram 9 Début des travaux le 04.05.2015 Tram 9 Start van de werken op 04.05.2015

24. Boulevards du Centre Introduction du permis d’urbanisme le 23.07.2015 Centrumlanen Aanvraag stedenbouwkundige vergunning op 23.07.2015

37. Contrat de quartier Saint-Antoine Ouverture des offres pour le marché d’études le 07.12.2015 Wijkcontract Sint-Antonius Opening offertes voor de studies op 07.12.2015

12. Contrat de quartier Alsemberg Début des travaux le 03.08.2015 Wijkcontract Alsemberg Start van de werken op 03.08.2015

25. Station de métro Gare Centrale Démarrage de la coordination des concessionnaires le 25.09.2015 Metrostation Centraal Station Start coördinatie concessiehouders op 25.09.2015

38. Contrat de quartier Primeurs-Pont de Luttre Introduction du permis d’urbanisme le 06.07.2015 Wijkcontract Vroege Groenten-Luttrebrug Aanvraag stedenbouwkundige vergunning ingediend op 06.07.2015

13. Parc Léopold – Zone Nord Début des travaux le 04.08.2015 Leopoldpark – de noordkant Start van de werken op 04.08.2015

26. Passerelle Picard Fin de l’étude d’incidence le 23.07.2015 Picardbrug Effectenstudie beëindigd op 23.07.2015

39. Parc Duden Ouverture des offres pour le marché d’études le 23.01.2015 Dudenpark Opening offertes voor de studies op 23.01.2015

46. Contrat de quartier Fontainas Réception du permis d’urbanisme le 20.11.2015 Wijkcontract Fontainas Ontvangst stedenbouwkundige vergunning op 20.11.2015

41. Place Jourdan Réception du permis d’urbanisme le 07.03.2016 Jourdanplein Ontvangst stedenbouwkundige vergunning op 07.03.2016

47. Contrat de quartier Rouppe Réception du permis d’urbanisme le 10.03.2016 Wijkcontract Rouppe Ontvangst stedenbouwkundige vergunning op 10.03.2016

42. Parking Maelbeek Réception du permis de chantier le 23.06.2015 Parking Maalbeek Ontvangst werfvergunning op 23.06.2015

48. Contrat de quartier Sceptre Réception du permis d’urbanisme le 20.02.2014 Wijkcontract Scepter Ontvangst stedenbouwkundige vergunning op 20.02.2014

YUH

GH :D

DXVVpH

QLHU &K

3LpWRQ

32

 

43. Tour Eggevoort et ses abords Réception du permis d’urbanisme le 18.04.2016 Eggevoorttoren en omgeving Ontvangst stedenbouwkundige vergunning op 18.04.2016

LEARNING LIBRARY CENTER ULB VUB inplanting

8. Pôle multimodal Schuman Fin des travaux en mars 2016 Multimodale pool Schuman Einde van de werken in maart 2016

40. Promenade cyclo-piétonne (le long de la ligne 28, entre Jacques Brel et Belgica) Début de l’étude de faisabilité le 04.01.2016 Fiets- en wandelpad (langs lijn 28, tussen Jacques Brel en Belgica) Start haalbaarheidsstudie op 04.01.2016

es

2. Ieder Zijn Huis Inauguration le 28.01.2015 Ieder Zijn Huis Ingehuldigd op 28.01.2015

tain

27. Place Royale Approbation du plan directeur le 24.04.2015 Koningsplein Goedkeuring masterplan op 24.04.2015

fon

14. Parc Marie-José Début des travaux le 09.04.2015 Marie-Josépark Start van de werken op 09.04.2015

les

1. Piscine Louis Namèche Inauguration le 21.01.2016 Zwembad Louis-Namèche Ingehuldigd op 21.01.2016

49. Logements Archiducs Réception du permis d’urbanisme le 12.05.2014 Woningen Aartshertogen Ontvangst stedenbouwkundige vergunning op 12.05.2014



44. Passerelle Wavre-Viaduc Réception du permis d’urbanisme le 07.02.2014 Voetgangersbrug Waver-Viaduct Ontvangst stedenbouwkundige vergunning op 07.02.2014 WƌŽũĞƚ Ě͛ĠƚƵĚĞ ŐůŽďĂů ƉŽƵƌ ůĂ ƌĞǀĂůŽƌŝƐĂƟŽŶ ĚĞ ůĂ ZƵĞ EĞƵǀĞ Ͳ WŚĂƐĞ DĂƐƚĞƌ WůĂŶ

50. Parc du Cinquantenaire Réception du permis d’urbanisme (éclairage + patrimoine) le 04.03.2016 Jubelpark Ontvangst stedenbouwkundige vergunning (verlichting en patrimonium) op 04.03.2016

63

45. Rue Neuve Réception du permis d’urbanisme par la Ville de Bruxelles le 19.01.2016 Nieuwstraat Ontvangst stedenbouwkundige vergunning door Stad Brussel op 19.01.2016 /ŵƉƌĞƐƐŝŽŶ ZƵĞ ĂƵdž ŚŽƵdž

Beliris sur la carte Beliris op de kaart Étude / Studie Chantier / Werf Inauguré / Ingehuldigd

51. Quai des matériaux Début du processus participatif le 24.02.2015 Materiaalkaai Start participatief proces op 24.02.2015