Page 1

G R O E N E N D A E L • TE R V U E R E N • M A L I N O I S • L A E K E N O I S

BELGISKE HYRDEHUNDE N R . 4,

AUGUST

20 03, 27.

ÅRGANG

D i n o vandt bronze til VM for Redningshunde

UDGIVET

AF

SPECIALKLUBBEN

FOR

BELGISKE HYRDEHUNDE


INDHOLD Indhold Nye medlemmer................................................s.

2

Agilityudvalget - Resultater fra Agility DM for

Redaktion og bestyrelse ....................................s.

3

Belgiske Hyrdehunde .........................................s. 22

Udvalg og kontaktpersoner ................................s.

4

DM udtagelser Agility 2003 ................................s. 25

Fra Redaktionen................................................s.

5

Når man nu skal tisse... .....................................s. 26

Lederen............................................................s.

6

HD/AA Nyt og Mentalbeskrivelser .......................s. 27

Referat af bestyrelsesmøde................................s.

7

Resultater, Prøver og Udstillinger ........................s. 28

Nyt fra Brugshundeudvalget...............................s. 14

Avlsnyt .............................................................s. 31

Hydro Texaco Cup 2003 .....................................s. 14

Aktivitetskalendere............................................s. 33

Prøveresultater .................................................s. 18

Aktivitetskalender, Udstillinger............................s. 34

Stillingen for VM kvalifikation 2004 .....................s. 18

SBH Boden .......................................................s. 36

Stillingen Årets Brugshund 2003 .........................s. 19 Stillingen Årets Sporhund 2003...........................s. 19

Annoncer Kredsene ..........................................................s.

8

Ny Dansk Lydighedschampion ............................s. 21

Gamedog..........................................................s. 15

Ny Dansk Udstillingschampion - Belsique’s Othello

Invitation til SBH Brugshunde DM 2003...............s. 16

Noel of Fiona ....................................................s. 30

Invitation til SBH Sporhunde DM 2003 ................s. 17

Ny Dansk Udstillingschampion - Felk’s Chaya....... s. 30 Opdrætterlandkort ............................................s. 35

Nye medlemmer Heidi Breuning, Strandholms Alle 21, 2650 Hvidovre Karin Amorsen, Gl. Rådhusvej 36, st.th., 2750 Ballerup Anick van Sabben, Bøllingsøgårdsvej 14, 8600 Silkeborg Henriette Thorp, Havebovej 4, 3450 Allerød Birgit Christensen, Bergsundstrand 21, 117 38 Stockholm, Sverige Paula Setina, Vingetoften 48, 2730 Herlev Anne Rath Petersen, Hammersholtvej 18, 3400 Hillerød Martin & Lisbeth Sanders, Lundøvej 60, 7840 Højslev Karin Lerche Jaque, Østergade 2, 3790 Hasle Vivi Knudsen, Johs. Ewaldsvej 3, 3100 Hornbæk Mette Olesen, Doveroddevej 18, 7760 Hurup Thy Marianne Rasmussen, Bogensevej 33, 1-210, 4700 Næstved Kent Jakobsen & Lone Josefsen, Skovborglundvej 7, 6580 Vamdrup Birte Nielsen, Dybdalsgave 7, Hundborg, 7700 Thisted Jørgen & Lis Reinelt, Belsager 75, 2670 Greve Estrid Norby, Holmbjergvej 71, 8420 Knebel Steen Nejlund, Rentemestervej 104, 2400 Kbh. NV Vi byder alle vores nye medlemmer velkommen i Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde

Forsidefoto

CFRP, IPOR T-B, IPOR FL-B, IPOR F-B, SL3, DcH A, Nordisk Spor, FCI-SPH, SPH2, UHP, FP

Golden Shepherd A´dino Opdrættere: Bente Sønderskov og Jesper Holm Ejer: Peter Røndum

2


REDAKTION Redaktør:

OG

BESTYRELSE

Formand og ansvarshavende redaktør (Home-

Pia van Acker

Tlf.: 45 82 72 70

Peder Mathiasens Vej 17

27 12 63 30

page): Helle Mulvad

Tlf.: 59 47 22 08

3460 Birkerød

Hanerupvej 18

E-mail: redaktion@belgiskehyrdehunde.dk

4420 Regstrup

Web-master:

E-mail: belsiques@tdcadsl.dk

E-mail: web@belgiskehyrdehunde.dk

Næstformand (Brugshunde/Udstilling):

Brugsresultater:

Jane van Sabben

51 88 68 22

Tlf. 56 94 00 19

Ekkodalsvejen 6, Aaker

Indtil videre sendes de til redaktøren

3720 Aakirkeby

Kasserer (Bod/Materiale): Christina Gulløv

Tlf. 59 30 39 63

c/o Flemming Madsen

Agilityresultater: Isabel Melander

Rørmosen 51, 1 th Tlf.: 56 28 84 08

Femøvej 8

4000 Roskilde E-mail: gulloevhedal@post.tele.dk

4652 Hårlev

Sekretær (Blad/Hvalpe/Medlemsliste):

E-mail: imc@km.dk

Uffe Døngart

Omtrentlige udgivelsesdatoer:

Daltoftevej 11

Den 20. feb, april, juni, aug., okt. og dec. hvert år.

2860 Søborg

Deadline den 15. i måneden før udgivelsesdatoen.

E-mail: dongart@post7.tele.dk

Annoncer og Indlæg (Indleveres i A4-format):

Bestyrelsesmedlem (Agility):

Priser pr. 01.01.1995

Lisbeth Enevoldsen

1/4 side (A4-format)

100,- kr.

Vestervej 15

1/2 side (A4-format)

200,- kr.

4295 Sejerø

1/1 side (A4-format)

300,- kr.

E-mail: lisbeth-e@jubiimail.dk

Ikke trykkeklar Rubrikannoncer

+ 50,- kr. 50,- kr.

Specialpris for medlemmer: Medlemsannoncer 1/1 side

150,- kr.

Medlemsannoncer 6 x 1/1 side

600,- kr.

Medlemsannoncer 1/8 side Medlemsannoncer 6 x 1/8 side

25,- kr. 125,- kr.

Annoncer SKAL være betalt ved deadline. Annoncen sendes til redaktøren sammen med betaling eller kopi af kvittering for indbetaling på bankkonto, reg. nr. 0047, konto nr. 5495-889-353. Opdrætterlandkortet i bladet og på klubbens hjemmeside koster 150 kr. for et år. Data og betaling sendes til redaktøren. Ny Champion på 1⁄2-side med foto er gratis. 1/1-side med

Tlf.: 39 67 00 61 40 94 82 70

Tlf.: 59 59 01 92

Revisor: Kjeld Schrøder

Tlf.: 59 18 20 45

Kontingentsatser: Enkeltmedlem pr. år

kr. 300,-

Dobbeltmedlem pr. år

kr. 350,-

Indbetaling kan ske på bankkonto, reg. nr. 0047, konto nr. 6875-479-952 Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i det indsendte. Eftertryk, også i uddrag, må kun finde sted efter redaktionens tilladelse samt med tydelig kildeangivelse. Medlemsblad for »Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde« - en specialklub samarbejdende med »Dansk Kennel Klub«. Internet-adresse: www.belgiskehyrdehunde.dk

stamtavle og foto koster 100 kr. Medsend ALTID kopi af championat + stamtavle + betaling til redaktøren, ellers bringes kun 1⁄2-side.

3


UDVALG

OG

KONTAKTPERSONER

Hvalpeliste og Omplaceringer:

Brugsprøveresultathæfter:

Bestyrelsen er kontaktpersoner

Der udstedes kun resultathæfter til medlemmer af SBH. Hæftet er udstedt til den enkelte hund, og skal medbringes og afleveres til prøvelederen ved alle prøver og konkurren-

Avls- og Sundhedsudvalg: Helle Mulvad

Tlf.: 59 47 22 08

Hanerupvej 18

51 88 68 22

cer inden disse påbegyndes. BHU udsteder resultathæfter og fører kartotek over alle udstedte resultathæfter.

4420 Regstrup

Ved rekvirering af resultathæfte hos BHU skal medsendes:

E-mail: belsiques@tdcadsl.dk

Kopi af stambog + 50 kr. + kopi af kvittering for medlemskab af SBH + frankeret svarkuvert (5,25 kr.)

Christina Gulløv

Tlf. 59 30 39 63

c/o Flemming Madsen

Prøveanmeldelser + DKK-Resultatlister:

Rørmosen 51, 1 th

SBH’s anmeldelsesskema skal benyttes ved ansøgning om

4000 Roskilde

afholdelse af prøver. Ansøgningen samt tilmeldingsgeby-

E-mail: gulloevhedal@post.tele.dk

ret på 100 kr., SKAL være BHU i hænde senest 14 dage før prøveaflæggelse finder sted. Ved indsendelse skal dommer(e) og prøveleder være kontaktet og have givet

Udstillingsudvalg: Jeanette Harmsen

Tlf.: 59 62 88 85

Hasselvænget 13

mellem 19 og 21

deres accept, og de skal være påført prøveanmeldelsen.

4550 Asnæs

DKKs resultatliste er det vigtigste dokument ved

E-mail: lajean@pc.dk

prøveaflæggelsen, idet listen, når den er underskrevet af en anerkendt brugsprøvedommer, er den officielle accept og godkendelse af, at prøven er aflagt, og at de anførte

Agilityudvalg: Steen Weiss Pedersen

Tlf.: 74 68 08 24

points er opnået. Resultatlisten SKAL være BHU i hænde senest 14 dage efter prøven, ellers vil prøven være ugyldig!

Brugshundeudvalg - Formand: Finn Bertelsen

Tlf.: 47 38 45 36

Bykærvej 10

Sælges gennem klubben (Brugssport):

3600 Frederikssund

IPO prøvehæfte

20 kr.

Brugsprøveprogrammer

45 kr.

Resultathæfter, Prøveanmeldelser og DKK-

Brugsprogramvideo

Resultatlister:

Betaling pr. check eller bankkonto, reg. nr. 0047, konto nr.

Erland Andersen

Tlf.: 62 62 31 83

156 kr.

6875-479-952.

Dalager 126 5750 Ringe

SBH’s kontonumre

Udstillingsresultater: Mette Lorentzen

Tlf.: 46 41 09 10

Kontingent:

Egevang 25

Nordea konto med reg. nr. 0047 konto.nr. 6875-479-952

4000 Roskilde

Boden:

E-mail: mette.lorentzen@mail.tele.dk

Nordea konto med reg. nr. 0047 konto nr. 6875-480-225

Udstillingsudvalget: Nordea konto med reg. nr. 0047 konto nr. 8129-782-340

Redaktionen: Nordea konto med reg. nr. 0047 konto nr. 5495-889-353

4


REDAKTIONEN Denne gang lykkedes det… Jeg har i lang tid været i gang

Danmarksmester i IPO i DKK-regi. Det var naturligvis ikke

med at ændre på designet af bladet og fra dette nummer

for at negligere hverken Ulrik Jonassen med Daneskjold

kommer Belgiske Hyrdehunde i A4-format. Jeg håber, at

Uzi, der vandt DM eller IPO-sporten generelt og jeg bekla-

designet vil betyde, at vi får lettere ved at få annoncører

ger hændelsen.

til bladet – måske kan det også lokke lidt flere til at skrive indlæg…

Margit Jensen har ønsket at træde ud af redaktionen fra og med dette nummer. Margit har hidtil stået for brugshunde-

Jeg vil meget gerne høre medlemmernes mening om det

resultaterne. Jeg leder derfor efter en person, som kunne

nye format og udseendet – skriv til bestyrelsen eller un-

tænke sig at samle brugshunderesultaterne og sende dem

dertegnede.

til redaktøren hver anden måned. Indtil vi finder en ny, skal brugshunderesultater sendes direkte til redaktøren.

Med det nye design er det blevet muligt at lave nogle appetitvækkere – nogle overskrifter, der fortæller lidt om, hvad bladet indeholder. I kampens hede fik jeg ikke lavet en overskrift, der viste, at en belgisk hyrdehund var blevet

Chacami Falco og Chacami Fayal Informationer omkring indlæg til SBH-bladet: •

Husk at overholde deadline til næste blad den 15. september 2003.

Billeder ønskes meget gerne, og helst almindelige »papir«-billeder – de bliver altså pænest. Skriv hundens og ejerens navn bagpå billedet. Husk at medsende en frankeret svarkuvert, hvis billedet skal sendes retur.

Det letter arbejdet meget, hvis alt tekstmateriale kommer pr. e-mail, så er det nemt at rette til.

Kredsenes standardinformationer i form af adresser, aktivitetskalender m.m. må max. fylde 1/1 side. Det er nemmest, hvis I nøjes med at sende ændringerne ind.

»Avlsnyt«: Hvis man vil stå under Avlsnyt i bladet, skal oplysningerne opdateres til hvert blad, ellers kommer de ikke i bladet. Informationer til hvalpelisten på hjemmesiden sendes til Uffe Døngart.

»Opdrætterlandkortet«: Hvis man vil på Opdrætterlandkortet, skal deadline ligeledes overholdes, hvad angår SBHbladet.

Annoncer til bladet indsendes trykkeklare i A4-format, da trykkeren får alt i dette format.

Størrelsen på tekst og marginer i dokumenter sendt pr. e-mail eller diskette er: Overskrifter 22 (fed, centreret) og almindelig skriftstørrelse 12. Alle marginer er på 1,4 cm. Ingen sidehoved/sidefod.

Pia van Acker

5


LEDEREN Sommerferien er overstået for de fleste og der begynder

laver opsøgende arbejde og tager ud til arrangementer

at komme aktivitet på træningspladserne. Træffet i juni

og skriver om dem og om andre relevante ting om

var som så ofte en rigtig god oplevelse og kredsen klarede

vores race. Jeg vil godt en gang for alle pointere, at

opgaven med bravur. Vejret var til dels med os, kun

redaktørens arbejde består i at sætte det materiale

søndag kom lidt regn. Det gav til gengæld mulighed for

op som medlemmerne sender ind. Vi har flere gange

at opleve Miss Wet T-shirt i en af ringene. Dommerne var

søgt medlemmer, der kunne tænke sig at fungere som

glade for opholdet i Danmark og de havde nogle dygtige

journalister og som kunne hjælpe med at finde indlæg

ringsekretærer som havde styr på det hele i ringene.

til bladet. De enkelte interessegrupper i klubben kunne udmærket have en journalist som varetog det job. Hvis

Vi mangler en kreds som kunne være interesseret i at

der er nogen der kunne tænke sig at hjælpe, skal man

afholde træffet næste år. Indtil dato er der ingen der

bare kontakte bestyrelsen eller redaktøren.

har søgt om at afholde det. Der har været lidt snak om tidspunktet er det helt rigtige. Nogle kunne godt tænke sig

Der er nogle mesterskaber i det kommende efterår og

at det blev holdt i august, så måske skulle vi tage det op

jeg håber der vil blive god tilslutning til de forskellige

på formandsmødet næste gang.

landsdele. På forhånd vil jeg ønske alle held og lykke.

Bladet, nr. 3, kom ikke som vi havde håbet i A4. Denne

Bestyrelsen har delvis holdt sommerferie i juli måned, men

gang skulle det kunne lade sig gøre, håber jeg. Det nye

nu skal vi i gang med at planlægge nordisk møde, som skal

layout blev godt modtaget af de fleste. Der har været et

være i oktober. Vi håber på deltagelse af alle de tre andre

par forslag til småændringer og enkelte var utilfredse med

nordiske lande.

forsidebilledet. Helle Mulvad Der har blandt nogle medlemmer været misforståelser om hvilke regler der er for at en hund kan komme på forsiden. Der er faktisk kun meget få regler: et meget skarpt billede af en god kvalitet, skiftevis de 4 varianter så alle kommer på en forside i samme år og derudover kan alle i princippet få deres hund på forsiden. Det er bare at sende gode billeder til redaktøren og foreslå at det kommer på forsiden, hvis det er den variant der står for pladsen. Redaktøren kan vælge et billede, hvis hun mener det er »berettiget«. Det behøver ikke »kun« være hunde der har opnået fine resultater. Hovedparten af klubbens medlemmer er delvis passive medlemmer, som ikke deltager aktivt i klubbens arrangementer og disse skal der også være plads til. Der mangler gennemgående billeder til bladet. Derfor er det tit de samme hunde som bliver afbilledet. For at et billede skal kunne komme i bladet, gælder det samme som til forsiden. Billedet SKAL være af en god billedkvalitet og det skal være stort, hvis det er digitalt. Det hjælper ikke at sende et billede af en stor græsplæne med en hund liggende i det ene hjørne. Det tager sig ikke godt ud når det bliver trykt. Det skal være hunden der skal fylde det meste af billedet. Der har også været lidt surhed over at redaktøren ikke

6

Lubanjas Bunny Blue Opdrætter: Kennel Lubanja - Ejer: Charlotte Stewart


OFFICIELT Referat af bestyrelsesmøde den 1. juni 2003 Tilstede: Helle, Christina, Lisbeth, Uffe, Stig.

Bestyrelsen optalte stemmerne til Årets SBH’er. Alle kredse og bestyrelsen havde valgt deres kandidat og resultatet

Bestyrelsen vil bede Kreds 7 om at afholde den lovede

blev at årets SBH’er 2002 blev Finn Bertelsen for det ar-

generalforsamling snarest.

bejde han har gjort i brugshundeudvalget og for den store reklame værdi som SBH har fået ved VM i IPO, hvor hans

Bestyrelsen besluttede at afmelde den ene dommer til

opdræt blev flot placeret.

udstillingerne på træffet. Årsagen til dette er den manglende tilmelding. Bestyrelsen besluttede at afmelde M. Ver

Brugshundeudvalget og Agilityudvalget har søgt om støtte

Meire, idet hun har besøgt Danmark for nogle år siden. Vi

til VM for Belgiske Hyrdehunde i Belgien. Dette bevilgede

vil gøre opmærksom på denne dommerændring på SBH’s

bestyrelsen, idet begge teams repræsenterede SBH.

hjemmeside og i PM’et som bliver udsendt til udstillerne. Efter at bestyrelsen har offentliggjort, at vi vil ændre på Pia van Acker fremlagde udkastet til nyt layout for SBH bla-

reglerne for Årets hund, har vi modtaget et par henven-

det. Bestyrelsen godkendte det foreløbige udkast og bad

delser. Derfor har bestyrelsen besluttet at vente med æn-

Pia om at tale priser med trykkeren. Bestyrelsen mente

dringen til næste år, for at se om der kommer nogle nye

godt at vi kunne få en tyndere slags papir, dette ville Pia

forslag til reglerne for Årets hund.

også høre trykkeren om. Vi håber at blad nr. 3 vil være i det nye layout.

I sagen Gitta Christensen (Træf 2001) er der faldet dom til SBH’s fordel. Vi afventer til ankeperioden er ophørt, der-

Bestyrelsen har været til møde i DKK, ang. ”Framelding af

efter vil foged blive kontaktet. SBH’ s bestyrelsen er enige

udstillingskrav”.

om, at denne sag bliver ført helt til dørs.

DKK vil ikke give tilladelse, fordi de er bange for at det vil gøre standarden på temperament dårligere igen. DKK syn-

Bestyrelsen efterlyser folk til at hjælpe på træffet, denne

tes, at der var sket store fremskridt i den rigtige retning.

efterlysning vil blive sat på hjemmesiden.

Bestyrelsen fik forhandlet sig frem til et kompromis som

SBH’s bestyrelse ønsker alle en god sommer og et godt

indeholder:

træf.

• Opstramning af dommernes bedømmelse af dårligt temperament. En hund, der ikke kan berøres skal/må

Bestyrelsen besluttede, at anerkendelser der ikke kan

ikke få en 1. præmie.

overrækkes på træffet, fordi modtageren ikke er til stede,

• SBH skal godkende eventuelle hanhunde fra udlandet,

ikke bliver eftersendt.

som der ønskes en parring med. SBH skal kunne sige god for hunden ud fra dens stamtavle og foto (den skal

Referent

ligne en Belgier) og ud fra den avlsgodkendelse i det

Uffe Døngart

land, den kommer fra. Bestyrelsen besluttede at udvide pladsen på hjemmesiden, så vi kunne få SBH’s dataliste offentliggjort på denne måde. Der vil nok gå et stykke tid før dette projekt er færdigt, idet der er en del data, der skal tastes ind. Bestyrelsen har fået en henvendelse ang. Bodbestyrer. Bestyrelsen vil lave nogle retningslinier for boden og sende dem til de interesserede i jobbet som bod bestyrer.

7


KREDSENE Kreds 1 Odense

Tommy Andersen Bladstrupvej 253, 5370 Odense N tlf. 65 95 59 10 E-mail: birkegaarden@post.tele.dk

Kreds 6 Sydsjælland og Øerne

Lisbeth Øhlenschlæger Røstofte Mark 11, 4735 Mern tlf.: 51 21 43 34

Kreds 2 Sydjylland

Connie Ankerdal Langbjergvej 8, 6621 Gedsten tlf. 75 55 77 75/75 55 70 21

Kreds 7 Nordjylland

Michael Thrane Omfartsvejen 70, 9490 Pandrup tlf. 98 24 02 81

Kreds 3 Ballerup

Janne Kjærgaard Engkær 44, 2650 Hvidovre tlf. 36 75 85 73 E-mail: cutefarm@worldonline.dk

Kreds 8 Vestsjælland

Kjeld Schrøder Maglestenen 17, 4390 Vipperød tlf. 59 18 20 45 E-mail: kjsc@mail.dk

Kreds 4 Silkeborg

Ken Sørensen Skyggevej 4, 7441 Bording tlf. 97 25 05 41

Kreds 9 Sneslev

Jørgen Larsen Susåvej 10, 4100 Ringsted tlf. 57 64 34 36 E-mail: vandalens@get2net.dk

Kreds 5 Hellum

Morten Jensen Søndermarken 38, 9320 Hjallerup tlf. 20 99 48 26

Kreds 10 Midtfyn

Erland Andersen Dalager 126, 5750 Ringe tlf. 62 62 31 83

Kreds 11 Aabenraa

Steen Weiss Pedersen Blansvej 33, Bovrup, 6200 Aabenraa tlf. 74 68 08 24/24 22 14 95 E-mail: jomsborg@jomsborg.dk agility@hund.dk

Kreds 1 (Odense)

8

Formand:

Best. Medlem

Best. Medlem:

Tommy Andersen

Pia B. Olsen

Agnete Toft

Tlf: 65 95 59 10

Tlf: 65 95 43 63

Tlf: 63 12 33 32

E-mail: birkegaarden@post.tele.dk

E-mail: piaolsen@post5.tele.dk

E-mail: at-tm@hjallesenet.dk

Formand:

Tommy Andersen, Bladstrupvej 253, 5370 Odense N

Kredsens hjemmeside:

www.members.tripod.com/kreds1

Træningssted:

Victoriagade i Odense

Træningsprogrammer:

Hvalpemotivation, Begynderprøver, SL, IPO, SPH og Agility

Træningstider:

Lørdage fra den 23. august 2003:

Sportræning

kl. 08:00 - 10:30

Juniormotivation:

kl. 09.45 - 10.45

Unghundehold:

kl. 09.45 - 10.45

Lydighed/LP1:

kl. 11.00 - 12.00

Hvalpemotivation:

kl. 12.15 - 13.15

LP-begynder

kl. 12.15 - 13.15

Byttedrift/forsvarsarbejde:

Efter aftale med Pia Olsen

Agilitytræning sommer:

Tirsdage fra 12. august:

Begyndere:

17.30 - 18.45

Øvede:

18.45 - 20.30


KREDSENE

Aktivitetskalender kreds 1 12. august Opstart agility 23. august

Opstart anden træning

11. oktober

Uofficielt agility mesterskab Kreds 1

15. november

FM for IPO3 hunde

Kreds 2 (Sydjylland) Formand:

Best. medlem:

Revisor:

Revisor supp.:

Connie Ankerdal

Betina Rosenkilde

Karin Larsen

Jonna Rasmussen

Tlf.: 75 55 77 75 Formand:

Connie Ankerdal, Langbjergvej 8, 6621 Gedsten, tlf.: 75 55 77 75/75 55 70 21

Træningsprogrammer:

Hvalpemotivation, Begynderprøver, SL, IPO, LP, Agility og Ringtræning

Er du/i i tvivl om noget eller har spørgsmål, gode ideer, lyst til at være med til et eller andet, så ring endelig til Connie Ankerdal, tlf.: 75 55 77 75

Kreds 3 (Ballerup) Formand:

Kasserer:

Best. medlem:

Best. medlem:

Best. medlem:

Suppleant:

Janne Kjærgaard

Berit Møller

Maj-Britt Schultz

Steen Lavrsen

Pia van Acker

Lizzi Vester

Tlf. 36 75 85 73

Tlf. 47 74 97 58

Tlf. 48 14 17 25

Tlf. 38 60 99 03

Tlf. 45 82 72 70

Tlf. 44 65 53 63

Formand: Kredsens hjemmeside:

Janne Kjærgaard, Engkær 44, 2650 Hvidovre www.belgierklubbenkreds3.dk

Træningssted:

Engagergård, Måløv Byvej 288, 2760 Måløv. Træningen foregår på Engagergård med mindre andet aftales med trænerne. Husk du skal have udvidet ansvarsforsikring når du træner i kreds 3.

Kredsinformation:

Udsendes 6 gange årligt. Redaktør: Isabel Melander, tlf. 56 28 84 08, imc@km.dk

Træningsprogrammer:

Hvalpemotivation, Begynderprøver, SL, LP og Agility

Kredsgebyr:

100,- årligt, er obligatorisk for at træne i kredsen.

Træningstider Hvalpe:

Lørdag 09.00 – 11.00 og 11.00 – 13.00

Unghunde II:

Lørdag 09.30 – 11.00

Unghunde I:

Søndag 10.00 – 11.30

Voksne:

Lørdag 11.30 – 13.30

Agility, sommer:

Onsdag 17.30 - 19.00

Agility, sommer:

Torsdag 17.30 - 21.00

Trænere Hvalpe:

Iben Bendixen, tlf. 39 65 31 48 / 20 10 85 17

Unghunde:

Isabel Melander, tlf. 56 28 84 08

Voksne:

Gitte Bentzen, tlf. 44 91 35 38

Agility:

Gitte Hansen, tlf. 43 69 80 95 Frank Strange, tlf. 20 46 10 71 / 47 77 71 71 (arb.) Berit Møller, tlf. 24 80 38 70 / 47 74 97 58

LP

Maj-Britt Schultz, tlf. 48 14 17 25 Frank Strange, tlf. 20 46 10 71 / 47 77 71 71 (arb.)

9


KREDSENE Aktivitetskalender kreds 3 23. august Skue og Sommerfest 26. 28. 02. 29.

august september november november

UHP Officielle LP-prøver Officielle brugsprøver Julegløgg

Kreds 4 (Silkeborg) Formand:

Kasserer:

Best. medlem:

Best. medlem:

Best. medlem:

Ken Sørensen

Jette Clausen

Henning Clausen

Kirsten Saerens

Inge Masannek

Tlf.: 97 25 05 41

Tlf.: 86 86 72 24

Tlf.: 86 86 72 24

Tlf.: 86 82 15 67

Tlf.: 97 14 56 76

Formand:

Ken Sørensen, Skyggevej 4, 7441 Bording

Hvalpemotivation:

Kontakt Henning Clausen, Tlf. 86 86 72 24

Agility:

Kontakt Jette Clausen, Tlf. 86 86 72 24

IPO-træning:

Kredsen mangler en Brugshunderepræsentant, interesserede kan henvende sig til Ken.

Kreds 5 (Hellum) Formand: Morten Jensen Tlf.: 20 99 48 26 Formand:

Morten Jensen, Søndermarken 38, 9320 Hjallerup

Kreds 6 (Sydsjælland og Øerne) Formand:

Næstformand:

Kasserer:

Best. medlem:

Best. medlem:

Lisbeth Øhlenschlæger

Jette Nielsen

Robert Østergaard

Mette Romer

Janne Grönquist

Tlf.: 51 21 43 34

Tlf. 55 99 11 68

Tlf. 55 50 23 53

Tlf. 55 73 37 79

Tlf. 55 50 06 08

jatoba@mail.dk

22 40 02 36 robert.oestergaard

m.s.romer@

20 10 13 99

mail1.stofanet.dk

@mail.tele.dk Formand:

Lisbeth Øhlenschlæger, Røstofte Mark 11, 4735 Mern, Tlf.: 51 21 43 34

Kredsens hjemmeside:

http://www.angelfire.com/zine//kreds6

Suppleanter:

Bente Jensen og Anne Østergaard

Revisor:

Nanna Petersen, Tlf. 55 54 60 56

Revisorsuppleant:

Flemming Hansen

Træningssted:

Houby, Bytoftevej 2, 4640 Fakse

Træningsprogrammer:

Hvalpemotivation, Lydighed og Agility

Kredsgebyr:

100 kr. pr. medlem årligt, 150 kr. pr. husstand årligt

Træningspriser:

Sæsonerne til og fra sommerferien koster begge 200 kr. Gæstegebyr 25 kr. pr. gang (for medlemmer af kredsen)

Træningstider:

10

Tirsdag kl. 19.00 (sommerferie i juli)


KREDSENE Tilmelding og afbud sker ved henvendelse til Robert. Vores kredsblad udkommer 2 – 4 gange årligt. Kredsens aktiviteter vil man kunne læse yderligere om her. Aktivitetskalender kreds 6 24. august 05. oktober 22. november

Alternativ træningsdag, arrangører Jette og Mette Alternativ træningsdag, arrangører Robert, Anne og Lisbeth Juleudstilling i Præstøhallen

Kreds 7 (Nordjylland) Kontaktperson: Michael Thrane Tlf.: 98 24 02 81 Kontaktperson:

Michael Thrane, Omfartsvejen 70, 9490 Pandrup

Træningssted:

Omfartsvejen 70, 9490 Pandrup

Træningsprogrammer:

Hvalpemotivation, Lydighed, Spor, Agility, Ringtræning og evt. IPO, efterfulgt af teori og hygge i klubhuset.

Træningsgebyr:

250 kr. årligt, familiemedlemsskab 400 kr. årligt

Kreds 8 (Vestsjælland) Formand:

Næstformand:

Kasserer:

Sekretær:

Bestyrelsesmedl.:

Kjeld Schrøder

Mette Lorentzen

Inger Olsen

Lisbeth Juhl

Bo Nielsen

Tlf.: 59 18 20 45

Tlf.: 46 41 09 10

Tlf.: 59 27 55 85

Tlf.: 59 27 53 21

Tlf.: 59 18 67 79

E-mail: kjsc@

E-mail: mette.lorentzen@

E-mail:

mail.dk

mail.tele.dk

bbn2000@msn.com Suppl. Anne Palludan

Formand:

Kjeld Schrøder, Maglestenen 17, 4390 Vipperød

UHM-beskrivelse:

Tilmelding til Helle Mulvad

Tlf.: 43 90 85 36

Pris 300 kr. minus 10% for SBH medlemmer - indbetales på kredsens bank konto Træningssted:

Stigs Bjergby Idrætsforenings baner

Træningsprogrammer:

Hvalpemotivation, Beg. A+AB, SL

Træningstid:

Mandage

Trænere: Træningsgebyr:

Voksne

kl. 18:30

Hvalpe

kl. 19:30

Hvalpe:

Mette Lorentzen

Voksne:

Lisbeth Juhl

Halvårligt 300 kr. eller 25 kr. pr. gang

Kredsgebyr:

75 kr. årligt

Bankkonto:

Nordea, reg. nr. 1707, konto nr. 5363655833

11


KREDSENE Aktivitetskalender kreds 8 30. august 13. og 27. september 9. november

Sommerfest UHM test i Mørkøv SBH Sporhunde DM

Kreds 9 (Sneslev)

Formand: Jørgen Larsen Tlf.: 57 64 34 36 E-mail: vandalens@get2net.dk Formand :

Jørgen Larsen, Susåvej 10, 4100 Ringsted Tlf.: 57 64 34 36, E-mail: vandalens@get2net.dk

Træningssted:

Sneslev Skole, Sneslev, 4100 Ringsted

Træningstider:

Torsdag kl. 19.00 og Søndag kl. 10.00

Træningsprogram:

IPO

Træningsgebyr:

300 kr. årligt

Kreds 10 (Midtfyn) Formand: Erland Andersen Tlf.: 62 62 31 83

Næstformand: Else Simonsen Tlf. 65 96 31 41

Kasserer: Frank Simonsen Tlf. 62 27 23 27

Formand:

Erland Andersen, Dalager 126, 5750 Ringe, tlf. 62 62 31 83

Revisor:

Leif Ottosen, tlf. 66 10 51 50

Kredsens bank konto:

Sparekassen Faaborg, reg. nr. 0828, konto nr. 000-04-57760

Træningssted:

Lørupvej 17, 5750 Ringe

Træningsprogrammer:

IPO

Træningstider: Lydighed hold:

Torsdag kl. 19.00

Lydighed selvtræning:

Torsdag kl. 19.00

Spor hold:

Søndag kl. 10.00

Spor selvtræning:

Søndag kl. 10.00

Forsvarsarbejde:

Torsdag kl. 20.15, søndag kl. 12.30

Trænere: Træningsleder:

Erland Andersen, tlf. 62 62 31 83

Lydighed og spor hold:

Else Simonsen, tlf. 65 96 31 41 Erik Hedahl Frank, tlf. 66 16 68 70

Figuranter:

Jan Hansen, tlf. 62 28 28 99 Børge Pedersen, tlf. 62 27 26 10 Martin Knudsen, tlf. 66 17 63 82 Frank Simonsen, tlf. 62 27 23 27 Erland Andersen, tlf. 62 62 31 83

12

Suppleant: Jan Hansen Tlf. 62 28 28 99


KREDSENE Hustands- og passivt medlemskab:

100 kr. årligt

Træningsgebyr:

300 kr. årligt

Gæstetræning:

20 kr. pr. gang

Gruppe Midtfyn fastlægger løbende sine brugsprøver efter medlemmernes behov. Gruppen har lejlighedsvis gæstetrænere samt kurser i de enkelte discipliner.

Kreds 11 (Aabenraa) Formand: Steen Weiss Pedersen Tlf.: 74 68 08 24 / 24 22 14 95

Kasserer: Mette Jørgensen, Tinglev Tlf.: 22 38 87 75

Best.medlem: Peter Jensen, Bovrup Tlf.: 74 68 17 44

Suppleant: Gitte Nilsson, Aabenraa

Formand:

Steen Weiss Pedersen, Bovrup, Tlf.: 74 68 08 24 / 24 22 14 95

Agilityrepræsentant

Susanne Pedersen, Bovrup

Revisor

Preben Nielsen, Løjt

Revisor suppleant

Finn Hansen, Esbjerg

Kredskontingent

150 kr. årligt pr. hustand

Træningsgebyr

100 kr. halvårligt eller 150 kr. årligt pr. hund

Kredsens hjemmeside

www.sbh11.subnet.dk

Træning Agility

Hvis du ønsker at deltage i træningen, skal du henvende dig til Susanne & Steen, tlf.: 74 68 08 24 / 24 22 14 95 / 40 60 74 68, e-mail: agility@hund.dk. Afbud til Susanne & Steen, senest på dagen kl. 12.00.

ER DU/I I TVIVL OM NOGET ELLER HAR SPØRGSMÅL, GODE IDEER, LYST TIL AT VÆRE MED TIL ET ELLER ANDET, SÅ RING ENDELIG TIL EN AF OVENSTÅENDE. Specielt emner til aktivitetsdage modtages gerne.

Træningsdragter kan stadig købes for 250 kr. Kredshymnen ”Country Road” med Hermes House Band kan købes for 50 kr. Aktivitetskalender kreds 11 Hver søndag kl. 13.00 Agilitytræning

13


BRUGSHUNDEUDVALGET HYDRO TEXACO CUP 2003 B & C Match i IPO & BHP 31. maj & 1. juni 2003 Endnu engang blev det tid til den årlige B & C match, der

Finn og Timba holdt sig bestemt heller ikke tilbage med at

som vanligt blev afholdt af Schæferklubben, kreds 3, Bal-

»kræve« point ind, de leverede et meget flot og overbevi-

lerup. Man deltager som hold bestående af 2 forskellige

sende grp. C, det kunne dårligt gøres meget bedre, og 99

hunde, der stiller i hver sin disciplin, B & C.

point var hjemme, og næsten sikret det bedste grp. C! Så jo, de to havde nu lagt presset over på mig, og det lagde

I år var den belgiske hyrdehund repræsenteret af både

de bestemt ikke skjul på!!!

groenendael og malinois, og der blev vist ganske godt hundearbejde. Udover »vores« racer, deltog der kun schæferhunde, lidt ærgerligt, at ikke flere racer var repræsenteret! I år var dommer og figurantbesætningen således: Grp. B var som vanligt Harry Hansen, og grp. C var i år Peter Larsen. På det korte arbejde var figuranten Morten Pedersen, og på det lange var det Allan Brettschneider Undertegnede skulle med Daneskjold Oliver stille på 2 hold, det ene med Gitte Hansen og Belgerac Yankee, grp. B, og det andet med Finn Hamilton og Daneskjold Timba, grp. C.

Udover de allerede nævnte, deltog også Jørgen Larsen/ Luna (Ludi) og Henrik Neumann/Daneskjold Turbo samt Thomas Petersen/Daneskjold Maggie og Bill Rasmussen/ Daneskjold Poker. Ydermere havde vi »besøg« fra Fyn, af Erland Andersen/Ienla’s Oban, der stillede hold med en, hvis navn jeg ikke lige ligger inde med! Om søndagen skulle jeg starte med grp. B, det gik sådan ok, med lidt »smuttere« her og der, og vi høstede 93 point. Nu lå holdet med Finn og jeg til at vinde med 192 point, men meget kunne ske endnu, intet var sikkert før Begge mine makkere skulle i ilden om lørdagen, og begge

sidste hund havde været på banen!

lagde rigtig godt ud, og lagde et kæmpe pres på mine skuldre. Ydermere var de lige ved at lave oprør, og smide

Og minsandten om ikke der var et hold der smuttede forbi

mig af holdene for at stille på hold sammen, for med de

os. Det skete, da Oliver og jeg lavede grp. C, det gik bare

point var de ret sikre på at klare sig godt. Gitte og Yankee

rigtig godt, vi lavede 99 point, og dermed overtog Gitte og

lavede rigtig flot lydighedsarbejde og det blev honoreret

jeg føringen med 195 point.

med 96 point, hvilket var ganske fortjent, og de lå nu i spidsen for det bedste grp. B, ganske godt gået!

Og sådan blev det. Gitte og jeg vandt med 195 point, og Finn og jeg fik 2. pladsen med 192 point. Ydermere fik

14


BRUGSHUNDEUDVALGET Gitte 2. bedste grp. B - der var pointlighed med nr.1, men denne hund var yngre end Yankee. Finn og Timba lavede bedste grp. C, Oliver og jeg 2. bedste grp. C, der var også pointlighed her, og 3. bedste grp. C var Henrik og Turbo. Yderligere blev Timba valgt som den driftigste hund i løbet af matchen! Weekenden forløb rigtig godt, arrangementet kørte bare på skinner, ganske som det plejer - ikke engang vejret kunne der klages over! Tak til alle der har været med at stable matchen på benene. Desværre ligger jeg ikke inde med de andre resultater, men

Gitte & Yankee og Lone & Oliver modtager deres præmie

et er sikkert, Belgierne klarede sig ganske godt, endnu engang beviste de, at de kan være med på toppen. Venlig hilsen Lone Nielsen

Sponsor af dragter til SBH’s IPO-hold ved VM for Belgiske Hyrdehunde 2003

GAMEDOG Dansk kvalitets hundefoder Sammensat af udsøgte kvalitets kontrollerede råvarer. »Ørred og kylling« Se priser og næringsindhold på

www.Salgsnet .dk 15


BRUGSHUNDEUDVALGET

Invitation til SBH brugshunde-DM 2003 Den 28. september 2003 Kreds 9, Sneslev inviterer til SBH‛s DM for brugshunde 2003 på Sneslev Stadion i Sneslev ved Ringsted. DM afholdes i begynderprøver (B, AB, ABC) samt IPO 1, 2 og 3. Prøven skal være bestået inden tilmelding til DM, bortset fra begynder B, der kan aflægges som førstegangs-prøve. Såfremt deltagerantallet er for stort til afholdelse på en dag, udvides DM til også at omfatte lørdag, den 27. september. Dommer: Leif Harder Figurant(er): Tim Møller (og Brian Marstrand) Tilmelding på SBH‛s officielle tilmeldingsblanketter senest mandag den 8. september til Jørgen Larsen, Susåvej 10, 4100 Ringsted, Tlf.: 57 64 34 36, E-mail: vandalens@get2net.dk Pris: IPO kr. 275,Begynderprøve kr. 175,Det kan oplyses, at sporarealerne vil være frøgræs. Der vil være mulighed for at træne på banen lørdag den 27. september kl. 16 - 19. Forplejning kan købes på stadion. Morgenmad bedes bestilt ved tilmelding. Sponsorpræmier modtages med tak.

16


BRUGSHUNDEUDVALGET

Invitation til SBH’s sporhunde-DM SBH inviterer hermed til DM 2003 for sporhunde. Kreds 8, Vestsjælland står for det praktiske omkring arrangementet. Dato: Dommer: Sted:

Den 9. november 2003 Henrik Hjort Kreds 8 området omkring Stigs Bjergby, Mørkøv.

Tilmelding på SBH’s officielle tilmeldingsblanket til Inger Olsen, Langevang 8, 4440 Mørkøv senest den 20. oktober 2003. Prøvegebyr kr. 275,- indbetales samtidigt med tilmeldingen på SBH’s bankkonto reg.nr. 0047, konto nr. 5495-889-353 eller vedlægges tilmeldingen på check. Sponsorer: Der efterlyses sponsorer til pokaler, foderpræmier mv. - henvendelse til Inger Olsen. 17


BRUGSHUNDEUDVALGET Prøveresultater Sted:

Boxerklubben Slangerup

Dato: 04.05.2003

Dommer: Kurt Nielsen

Prøve

Hund

Fører

IPO 1

Daneskjold Quickie

Ulrik Koch

Sted:

Kreds 3

Dato: 24.05.2003

Prøve

Hund

Fører

A

FP

Salltorps Ztoya

Pia Møgelvang Pedersen

FP

Ullhedens Guy

FP

A

B

C

I alt

Bestået

95

71

98

264

ja

B

C

I alt

Bestået

-

-

-

-

ja

Viggo Pedersen

-

-

-

-

ja

Belsiques Moby Dick of Fanny

Gitte Bentzen

-

-

-

-

ja

FP

Lancae

Anna Bodil Hald

-

-

-

-

ja

FP

Yours Forever Oman

Poul Andersen

-

-

-

-

ja

FP

Løkkegårdens Naomi

Karin Amorsen

-

-

-

-

nej

Sted:

Rottweilerklubben Køge

Dato: 31.05.2003

Prøve

Hund

Fører

DKKSPH

Lundin Loyalty Lorca by Fidji

Bjarne C. Nielsen

Sted:

Schæferhundeklubben kreds 59

Dato: 06.06.2003

Prøve

Hund

Fører

IPO 2

Bull vom Repelener-Meer

Bjarne Erstrup

Sted:

Tysk Malinoismesterskab

Dato: 8.-9.06.03

Prøve

Hund

Fører

IPO 3

Daneskjold Nero

IPO 3

Dommer: Leif Harder

Dommer: Christian Sørensen A

B

C

I alt

Bestået

84

-

-

84

ja

Dommer: Erik Johannesen A

B

C

I alt

Bestået

88

92

97

277

ja

A

B

C

I alt

Bestået

Torben Christensen

93

84

96

273

ja

Daneskjold Uzi

Ulrik Jonassen

85

84

96

265

ja

Sted:

DCH Lemvig

Dato: 23.06.2003

Prøve

Hund

Fører

A

B

C

I alt

Bestået

IPO 1

Daneskjold Qrt

Jimmy Jacobsen

87

92

96

275

ja

Dommer:

Dommer:

Stilling for VM-kvalifikation 2004 Placering

Hund

Fører

JM

1

Daneskjold Indy

Jens Dammann

10

4

14

1

Bryan von Haus Mecki

Finn Bertelsen

4

10

14

3

Luna

Jørgen Larsen

5

7

12

4

Daneskjold Only Zille

Morten Jensen

7

-

7

5

Daneskjold Nemo

Bo Overgaard

0

5

5

6

Cuja’s Eddie

Claus Max Hansen

-

3

3

6

Daneskjold Poker

Bill Ø. Rasmussen

3

-

3

7

Daneskjold Oliver

Lone Nielsen

-

2

2

8

Daneskjold Nero

Torben Christensen

-

0

0

De to bedste resultater ved udtagelseskonkurrencerne tæller til udtagelsen

18

SM

FM

DM

point i alt


INDSTIK

TIL

BELGISKE HYRDEHUNDE

NR.

4,

AUGUST

2003

DKK-udstilling i Helsingør den 4. maj 2003 ♦

Groenendael .................................................................................................. s.

2

Tervueren ...................................................................................................... s.

2

Malinois ......................................................................................................... s.

3

Laekenois ...................................................................................................... s.

4

DKK-udstilling i Hillerød den 15. juni 2003 ♦

Groenendael .................................................................................................. s.

5

Laekenois ...................................................................................................... s.

6

Malinois ......................................................................................................... s.

6

Tervueren ...................................................................................................... s.

6

Invitation til SBH’s Juleudstilling....................................................................... s.

9

Invitation til julefrokost i forbindelse med Juleudstilling ..................................... s. 10

Tilmeldingsblanket til SBH udstillinger .............................................................. s. 11

LP1 Zenda de Sincfal Opdrætter: Kennel de Sincfal - Ejer: John Smith

1


UDSTILLINGSRESULTATER DKK-Udstilling i Helsingør

let. God brystdybde. Herlige benstammer og bevægelser. Korrekt pels og farve.

4. maj 2003

SL Bedste Hvalp

Dommer: Kitty Sjong, Danmark Indskrivning: Mette Lorentzen

Corsini C’est La Vie (Corsini Sierra Madre/Corsini Mayfair) O: A. McLaren & J.

GROENENDAEL

Fisher. E: Isabel Melander Feminint hoved. Godt bid. Velplacerede øjne og ører. God

Championklasse Hanner

hals. God ryglinie. Velansat hale, der kunne bæres lidt

Shirocky’s Bronski Beat (Elvis-Nicky v Rolani Hof/Ter-Abyrex Zhadra Zafran) O+E: Irene Børresen. Velskåret hoved. Korrekt bid. Velplacerede øjne og ører. God hals og ryglinie. Velansat og båret hale. Velvinklet. God brystkasse. God kropsfylde. Herlige benstammer og poter. Korrekt pelskvalitet. Racetypiske bevægelser. 1CK 1CKK CK BIK1 CACIB BIR

mere frit. Velvinklet. God brystdybde. Herlige benstammer og poter. Korrekt pels. SL Mellemklasse Hanner V-Astrakan Fravita Solo (Laffite du Parc de Pathyvel/Woodshine’s Dolce Vita) O. Gro Marie Aakre. E: Irene Børresen. Velskåret maskulint hoved. Korrekt bid. Velplacerede øjne

Åben klasse hanner

og ører. God hals og ryglinie. Velansat og båret hale. Vel-

Belsique’s Loke of Xanthi (Victor-Macy v. Lana’s Hof/Belsique’s Xanthi) O: Helle Mulvad. E: Mette Lorentzen. I absolut største størrelse. Godt hoved. Korrekt bid. Vel-

vinklet. God brystdybde. God substans i kroppen. Herlige benstammer. Korrekte poter. Racetypiske bevægelser. Pelsen kunne være lidt mere glansfuld. 1MK 1MKK CK BIR1 Cert. CACIB BIM

placerede øjne og ører. God hals. Stærk ryglinie. Velansat hale. Velvinklet. God brystdybde. Kunne ønske mere kropsfylde. Gode benstammer. Haserne kunne ønskes mere lige. Bevæger sig lidt hæmmet bagtil, udmærket fremme. Korrekt pels og farve. 2ÅK Nightrunner’s Dundee (Chivas Regal V’t Belgisch Schoon/Nightrunner’s Exclusive) O: Mona Thorsen. E: Susanne Nielsen. Virkelig velskåret hoved. Korrekt bid. Velplacerede øjne og

Åben Klasse Hanner Belsique‘s Moby Dick of Fanny (Golden Shepherd Nawty/Belsique’s Fanny) O: Helle Mulvad. E: Gitte Bentzen. Virkeligt velskåret hoved. Korrekt bid. Velformede og velplacerede øjne. Velplacerede ører. God hals og ryglinie. Velansat hale der bæres korrekt. Velvinklet. God brystdybde og substans i kroppen. Herlige benstammer, poter og bevægelse. Korrekt pels med god charbonnage. 1ÅK 2ÅKK CK BIK3

ører. Flot hals og ryglinie. Velansat hale. Velvinklet. God kropsdybde og fylde. Herlige benstammer og poter. Herlige bevægelser. Smuk pels og farve. 1ÅK 1ÅKK CK BIK2 Cert. Res.CACIB

TERVUEREN Hvalpeklasse Tæver Heavenly Morgai Av Revehiet (Hexen House Merlin/Tikkabi’s Hindi) O: Tanja R. & Torild Hulsund. E: Jette & Frank Nielsen. Feminint hoved og udtryk. Korrekt bid. Velplacerede og velformede øjne. Velansatte ører af god størrelse. God hals og ryglinie. Velansat hale, bæres korrekt. Tilpas vink-

2

Kiosan’s Eis (Xeros van de Hoge Laer/Hexen House Vildah) O: Joakim & Monika Rydell. E: Jette & Frank Nielsen. Godt hoved og udtryk. Korrekt bid. Velplacerede øjne. Velansatte ører. God hals og ryglinie. Velvinklet. Burde have mere substans i kroppen. God brystdybde. Gode benstammer og poter. God pels, farve og struktur, men den burde være længere. Udmærkede bevægelser. 1ÅK 4ÅKK


UDSTILLINGSRESULTATER Continental’s Heart of Stone

Velplacerede ører. Tilstrækkelig hals. God ryglinie. Velan-

(Continental’s Gigolo/Continental’s Cikorie) O: Peggy Al-

sat hale. Udmærket vinklet. God brystdybde og fylde. Be-

lwood. E: Christine Sahlvall.

vægelserne kunne være en anelse mere stabile fremme.

Virkeligt velskåret hoved. Korrekt bid. Velplacerde øjne og

Gode benstammer og poter. Korrekt pels og farve.

ører. Flot hals og ryglinie. Velansat og båret hale. Velvink-

1ÅK 2ÅKK CK BIK2 Res.CACIB

let. God brystdybde og substans i kroppen. Herlige benstammer og poter. Virker en anelse tung i bevægelserne

Tervuerenhuset’s Ronja of Aluette

og lidt tung fremme. Smuk pels og farve.

(Tervuerenhuset’s Djankis of Moon/Tervuerenhuset’s Alu-

1ÅK 3ÅKK CK BIK4

ette of Daisi) O: Alice Hjort Clausen. E: Susanne & Dennis Thim Pedersen.

Woodshine’s Fuego Fatal

Feminint hoved. Korrekt bid. Velformede øjne. Velansatte

(Finca Dellie’s Eager Fuego/Woodshine’s Beau Fatal) O:

ører. Udmærket hals og ryglinie. Tilpas vinklet. Kunne

Anne Grethe Larsen. E: Gitta Christensen & Irene Bør-

ønske lidt mere brystfylde. God brystdybde. Rør sig med

resen.

udaddrejede albuer. Korrekte benstammer og poter. Kor-

Velskåret hoved. Korrekt bid. Velplacerede mørke øjne.

rekt pels og farve.

Velansatte ører. God hals og ryglinie. Velvinklet. Velansat

1ÅK 3ÅKK

hale. God brystdybde og kropsfylde. Rør sig lidt bredt fremme, ellers ok. korrekte benstammer og poter. Korrekt

Foolproof Ultimatum

pelskvalitet og farve.

(Foolproof 1ÅK 1ÅKK CK BIK2 Res.CACIB

Wilhelm Tell/Ijka de Ouokelunde. O: Sirpa

Tähkå & Sinikka Leino. Feminit hoved og udtryk. Korrekt bid. Mørke øjne og dybt

Mellemklasse Tæver

bryst. Velplacerede ører. Velvinklet. Bevægelserne kunne

V-Aroma Fravita Fanta

være bedre for, gode bag. God pels og farve. Tempera-

(Laffite du Parc de Pathyvel/Woodshine’s Dolce Vita) O.

mentet skulle være mere frit.

Gro Marie Aakre. E: Irene Børresen.

1ÅK 4ÅKK

Feminint hoved og udtryk. Korrekt bid. Velplacerde mørke øjne. Velansatte ører. God hals og ryglinie. Velansat hale.

Susmik’s Gizla of Dimple

Velvinklet. Velkroppet. Herlige benstammer og poter. Ra-

(Susmik’s Dimple of Tristan/Thiakie of the Two) O+E: Su-

cetypiske bevægelser. Korrekt pels, som kunne ønskes

sanne Klug & Michael Thrane.

mere glansfuld.

Herlig silhuet. Dejligt hoved med godt udtryk. Korrekt bid. 1MK 1MKK CK BIK3

Velplacerede øjne og ører. Flot hals og ryglinie. Velvinklet. God brystdybde og fylde. Herlige benstammer, poter og

D’Isabels Giulia-Luna

bevægelser. Korrekt pels og farve.

(Tjaran van de Hoge Laer/Hexen House Dundrah) O: Uffe Døngart. E: Pia van Acker. Feminint hoved og udtryk. Korrekt bid. Godt pigment.

1ÅK 1ÅKK CK BIK1 Cert. CACIB BIR

MALINOIS

Velplacerede øjne og ører. God hals og ryglinie. Velvinklet. Kunne ønske mere brystdybde og fylde. Gode benstam-

Hvalpeklasse Hanner

mer og poter. Bevægelserne frem burde være mere sta-

Thor du Baiser Orageux

bile, udmærket bagtil. Korrekt pels og farve.

(Apache van Balderloo/Pharamineuse du Baiser Orageux) 1MK 2MKK

O: C. Dupuis. E: Irene Børresen. Maskulint hoved. Korrekt bid. God maske. Velplacerede

Åben Klasse Tæver

øjne og ører. Velansat hale. Velvinklet. Velkroppet. Herlige

Helena Djipsy v.’t Roemah Andjing

benstammer og poter. God pels og farve.

(Xenakisdu Clan des Fauves/Channel v.’t Roemah Andjing)

SL Bedste Hvalp

O: W. Bruijnius. E: Käthe Bunkenborg. Godt hoved og udtryk. Godt bid. Velplacerede mørke øjne.

3


UDSTILLINGSRESULTATER Championklasse Hanner

Mellemklasse Tæver

Boholdts Ulrik

Revloch O’Baoill

(Boholdts Schubert/Iris van Balderlo) O: Ole Boholdt. E:

(Bonvivant Cause Celebre at Tiggerto/Lanaeken Savoire

Karin Boye.

Fair) O: Jean & Paul Lawless. E: Irene Børresen.

Maskulint hoved og udtryk. Korrekt bid. Velplacerede øjne

Velskåret hoved. Korrekt bid. God maske. Velplacerede

og ører. God hals og ryglinie. Velansat hale. Velvinklet. God

øjne og ører. Udmærket hals og ryglinie. Velvinklet. Til-

brystdybde og fylde. God pels, benstammer og poter. Fan-

strækkelig brystdybde og fylde for alderen. Gode ben-

tastisk kondition for alderen.

stammer og poter. God pels og farve. Bevæger sig frit og

1CHK 1CHKK CK BIK1 CACIB BIM

racetypisk. 1MK 1MKK CK BIK1 Cert. CACIB BIR

Veteranklasse Hanner

LAEKENOIS

Boholdts Ulrik (Boholdts Schubert/Iris van Balderlo) O: Ole Boholdt. E: Karin Boye.

Åben Klasse Tæver

Se kritik under Championklasse Hanner.

Lez-Li’s Little Girl

1VK 1VKK CK Bedste Veteran

(Valkohampaan Dom Perignon/Acktiva Exit) O: Lena Selin. E: Irene Børresen. Godt hoved og udtryk. Korrekt bid og pigmentering. Velplacerede mørke øjne. Velansatte ører. God hals og ryglinie. Velansat hale. Gode benstammer og poter. Bevægelserne er ok. Korrekt hårlag. Kunne ønske temperamentet var lidt mere frit. 1ÅK 1ÅKK CK BIK1 Cert. CACIB BIR

Lubanjas Yvor Opdrætter: Kennel Lubanja - Ejer: Charlotte Stewart

4


UDSTILLINGSRESULTATER DKK-Udstilling i Hillerød

øjne. Middelstore ører, som kunne bæres højere. God hals og overlinie. Godt kryds. God krop. Velvinklet for, tilstræk-

15. juni 2003

keligt bag. Gode benstammer og poter. Kunne have mere

Dommer: Gert Christensen, Danmark

fraskub i bevægelse bagtil. God pels. Godt temperament.

Indskrivning: Mette Lorentzen

1ÅK 2ÅKK CK BIK3

GROENENDAEL

Belsique’s Othello Noel of Fiona

Championklasse Hanner

(Victor-Macy v. Lana’s Hof/Belsique’s Fiona) O: Helle Mul-

Onslaw de la Douce Plaine

vad. E: Inge J. Masannek

(Juris de Condivicnum/Falbel de Kiwani) O: Mr. Mme

21⁄2 år. Middelstor han. Maskulint hoved og udtryk. Pig-

Tartare Pascal. E: Michael Vestergaard.

mentet kunne være bedre. Runde mørkebrune øjne. In-

5 år. Han af god størrelse. Maskulint hoved og udtryk.

gen stop. Lidt rund i skallen. Velansatte ører. God hals og

Saksebid.

stop.

overlinie. Lidt faldende kryds. For let krop. Tilstrækkeligt

Mandelformede mørke øjne. Velansatte ører. God hals

vinklet for og bag. Gode benstammer. Fra siden flydende

og overlinie. Godt kryds. Lidt kort hale. God krop.

bevægelser. God pels. Godt temperament.

Langt

maskulint

hoved.

Mangler

1ÅK 4ÅKK

Tilstrækkeligt vinklet for, velvinklet bag. Gode benstammer og poter. Lidt trippende bevægelser fortil. Fortrinlig pels. Unghundeklasse Tæver

Godt temperament. 1CHK 1CHKK CK BIK1 CACIB BIR

Gadevangs Safia af Mina (Tango-Tara v. Lana’s Hof/Løkkegården’s Mina) O: Birgit

Åben klasse hanner

Strandby Sichlau. E: Verner Møller Pedersen.

Belsique’s Never Say Never Again

Stor tæve. 13 mdr. Middelstort hoved. Saksebid. Ingen

(Victor-Macy v. Lana’s Hof/Belsique’s Xanthi) O: Helle Mul-

stop. Mørke mandelformede øjne. Middelstore, velplace-

vad. E: Kjeld & Bente Andreasen.

rede ører. God hals og overlinie. Faldende kryds. Smalt

21⁄2 år. Stor let han. Langt hoved. Saksebid. Ingen stop.

bryst. Let krop. Tilstrækkeligt vinklet for, velvinklet bag.

Mandelformede mørke øjne. Middelstore velansatte ører.

Endnu ustabile bevægelser. God pels. Skal være mere sta-

God hals og overlinie. Lidt faldende kryds. Tilstrækkeligt

bil i temperamentet, det er dog ikke sådan at dommeren

vinklet for og bag. For let krop. Gode benstammer og po-

ikke kan røre hunden. 1UK 1UKK

ter. Meget stive bagbensbevægelser. Halen bæres glad i bevægelse. Ikke i fuld pelskondition. Godt temperament. 1ÅK 3ÅKK

Åben Klasse Tæver Black Sheilah’s Ditte v. Onslaw

A-Te-Ell’s Monsieur Pascha

(Rhesus of the Two/Oud-Sabbinge Kiwi v. Dorado) O:Helle

(Téte Noir Babil/Chili V’t Belgisch Schoon) O: A. & C. Lyr-

Christensen & Michael Vestergaard. E: Marianne Jensen.

holm E: Caroline Appelfeldt.

Knap 7 år. Tæve af god størrelse. Feminint hoved og ud-

3 år. Fortrinlig stor han. Maskulint hoved og udtryk. Langt

tryk. Mørkebrune øjne. Middelstore, velansatte ører. God

maskulint hoved. Mørke, lidt runde øjne. Velansatte ører.

hals og overlinie. Lidt faldende kryds. God krop. Velvinklet

God hals og overlinie. Godt kryds. Velansat hale. God krop.

for og bag. Gode benstammer. Lidt trippende bevægelser

Tilstrækkeligt vinklet. Gode benstammer. Lidt trippende

fortil. God pels. Godt temperament.

bevægelser. Fortrinlig pels. Godt temperament.

1ÅK 1ÅKK CK BIK1 Cert. CACIB BIM

1ÅK 1ÅKK CK BIK2 Cert. Res.CACIB Belsique’s Loke of Xanthi (Victor-Macy v. Lana’s Hof/Belsique’s Xanthi) O: Helle Mulvad. E: Mette Lorentzen. 3 år. Stor han. Maskulint hoved og udtryk. Lidt væddernæse. Ingen stop. Saksebid. Mørkebrune mandelformede

5


UDSTILLINGSRESULTATER LAEKENOIS

Unghundeklasse Tæver

Championklasse Hanner

(Bryan vom Haus Mecki/Fly Porky vom Greifenring) O+E:

Pelsens Tazan II

Margit Jensen & Finn Bertelsen.

(Pelsens Scirocco/Shirley van de Duvetorre) O: Lindy Pel-

10 mdr. Middelstor tæve. Middelstort hoved. God maske.

sen. E: Søren Fruergaard.

Mørke brune øjne. Ingen stop. Middelstore, lidt lange

Knap 7 år. Stor han. Maskulint hoved og udtryk. Langt

ører. God hals og overlinie. Godt kryds, velansat hale.

hoved. Fortrinlige mørke mandelformede øjne. God skalle.

For let krop. Stejlt vinklet for, tilstrækkeligt vinklet bag.

Middelstore, velansatte ører. Tilstrækkelig hals. God over-

Tilstrækkelige benstammer. Bevæger sig meget åbent i

linie. Godt kryds. God krop. Tilstrækkeligt vinklet for og

fronten. Vises idag totalt ude af pels. Godt temperament.

bag. Gode benstammer. Brystkassen kunne være dybere.

2UK

Daneskjold Xstrem

Typiske ludende bevægelser. God pels og struktur. Godt Åben Klasse Tæver

temperament. 1CHK 1CHKK CK BIK1 CACIB BIR

Felk‘s Cila (Løkkegården‘s Joker/Schmeer Elaisa Vixi) O+E: Hanne &

MALINOIS

Frantz Felk.

Brugshundeklasse Hanner

God maske. Saksebid. Minimum stop. Velplacerede ører.

Daneskjold Turbo

God hals og overlinie. Godt kryds. Substansfuld krop.

(Clip vom Roten Falken/Daneskjold Luna) O: Margit Jensen

Tilstrækkeligt vinklet for, velvinklet bag. Gode benstam-

& Finn Bertelsen. E: Henrik Neumann.

mer og poter. Ryggen ruller i bevægelse. God pels. Dejligt

3 år. Let hanhund. Tilstrækkeligt maskulint hoved og ud-

temperament.

Knap 5 år. Tæve af god type. Feminint hoved og udtryk.

1ÅK 1ÅKK CK BIK1 Cert. CACIB BIR

tryk. Saksebid. Mørkebrune øjne. Ingen stop. God skalle. Middelstore ører, som kunne bæres bedre. God hals og overlinie. Godt kryds. Tilstrækkeligt vinklet for, velvinklet

Brugshundeklasse Tæver

bag. God krop. Lidt lang i lænden. Bevæger sig åbent i

Daneskjold Quickie

fronten. Bevægelserne skal stabiliseres. Mangler charbo-

(Daneskjold Kobus/Snake) O: Margit Jensen & Finn Bertel-

nage. God maske. Godt temperament.

sen. E: Lis Gilsgaard. 2BHK

3 år. Middelstor tæve. Middelstort hoved. Saksebid. Minimum stop. God maske. Mørkebrune mandelformede øjne.

Bryan vom Haus Mecki

Lidt rund i skallen. Lidt store ører. God hals og overlinie.

(Daneskjold Lupus/Fury des Teutones) O: Wassilios Brou-

Lidt faldende kryds. God krop. Lidt lang i lænden. Tilstræk-

mas. E: Finn Bertelsen.

keligt vinklet for og bag. Gode benstammer. Flydende be-

31⁄2 år. Middelstor han. Middelstort, maskulint velskåret

vægelser. Vises i dag ude af pels. Godt temperament. 1BHK 1BHKK

hoved. Tangbid. Minimum stop. Brune mandelformede øjne. Lidt bred skalle. Middelstore velansatte ører. God hals og overlinie. Godt kryds. God krop. Velvinklet for, tilstrækkeligt vinklet bag. Gode benstammer og poter. Flydende bevægelser. Korrekt pels og farve. God maske. Dejligt temperament. 1BHK 1BHKK CK BIK1 Cert. CACIB BIM

TERVUEREN Hvalpeklasse Tæver Corsini C’est La Vie (Corsini Sierra Madre/Corsini Mayfair) O: A. Mclaren & J. Fisher. E: Isabel Melander. 8 mdr. Langt feminint hoved. Lidt væddernæse. God ma-

Lakari Hefaistos (Boholdt’s Ulrik/Daneskjold Monique) O: Karin Boye. E: Kristian Holm & Ingrid Frydshou. Ej Mødt

ske. Mørke mandelformede øjne. God skalle. Middelstore velansatte ører. God hals og overlinie. Godt kryds. Kvadratisk krop. Gode benstammer og poter. Skal stabiliseres i bevægelserne. God pels og farve. Godt temperament. SL Bedste Hvalp

6


UDSTILLINGSRESULTATER Unghundeklasse Hanner

Chacami Akiro

Eistrup’s Brutus of Anastasia

(Bjarkarima Loke/Vanilla of the Two) O: A.C. Stewart &

(Susmik’s Dimple of Tristan/Eistrup’s Anastasia) O: Winnie

Carl Erik Meier. E: Charlotte Agertoft & Bent Mortensen.

Eistrup Poulsen. E: Marianne Rasmussen og Ole Petersen.

4 år. Stor, tung han. Maskulint hoved og udtryk. Tangbid.

Stor luftig han. 1 år. Langt hoved. Mørkebrune øjne. Mini-

Masken kunne være mere afgrænset. Lidt for lyse øjne.

mum stop. Små velansatte ører. God hals. God overlinie.

Middelstore ører, lidt brede i bunden. Tilstrækkelig hals.

Faldende kryds. Let krop. Tilstrækkeligt vinklet for, kunne

God overlinie. Godt kryds. Lidt lavt ansat hale. God krop.

være bedre vinklet bag. Gode benstammer. Hunden be-

Gode benstammer og poter. Fra siden flydende bevægel-

væger sig understillet. Hunden skal blive mere stabil i tem-

ser. God pels. Godt temperament. 1ÅK

peramentet, det er dog ikke så dommeren ikke kan berøre hunden. Vises i dag ikke i fuld pels. 2UK

Fripouille’s Andy (Bjarkarima Palnatoke/Fripouille Z Kovarny) O: Tamaris

Mellemklasse Hanner

Christensen E: Tamaris Christensen & C. Madsen.

Fripouille’s Andrew

15 mdr. Middelstort hoved. God maske. Mørke øjne. Mid-

(Bjarkarima Palnatoke/Fripouille Z Kovarny) O: Tamaris

delstore, velansatte ører. God hals og overlinie. Let krop.

Christensen E: Tamaris Christensen & Jane L. Madsen.

Stejlt vinklet for, tilstrækkeligt vinklet bag. Gode benstam-

Middelstor han. Maskulint hoved og udtryk. Masken kunne

mer og poter. Skal stabiliseres i bevægelserne. God pels

være bedre markeret. Saksebid. Mørkebrune øjne. Mini-

og farve. Skal være mere stabil i temperamentet, 2.pr.

mum stop. God hals og overlinie. Lidt faldende kryds. God

p.gr.a temperamentet, dommeren kan dog stadigvæk

krop. Lidt lang i lænden. Velvinklet. Gode benstammer.

berøre hunden.

Trippende bevægelser fortil. God pels og farve. Godt tem-

2ÅK

perament. 1MK 1MKK

Woodshine’s Fuego Fatal (Finca Dellie’s Eager Fuego/Woodshine’s Beau Fatal) O:

Åben Klasse Hanner

Anne Grethe Larsen. E: Gitta Christensen & Irene Bør-

Asarna’s Ymer (Leslie’s Regall/Dancimera’s Freidige D-Vilda) O: Anne-Mor Bengtsson. E: Katja Christensen. 21⁄2 år. Middelstor han. Maskulint hoved og udtryk. Saksebid. Masken kunne være mere afgrænset. Mørkebrune mandelformede øjne. Godt stop. God skalle. Velansatte ører. God hals og overlinie. Lidt faldende kryds. Kvadratisk let krop. Tilstrækkeligt vinklet for og bag. Gode benstammer. Trippende bevægelser fortil. Skal stabiliseres i fron-

resen. 5 år. Middelstor han. Dejligt maskulint hoved. Masken skulle være mere afgrænset. Mørke, men runde øjne. Middelstore, velansatte ører. God hals og overlinie. Faldende kryds. God kvadratisk krop. Tilstrækkeligt vinklet for, velvinklet bag. Gode benstammer og poter. Bevæger sig snævert bag, flydende fra siden. Må ikke blive mørkere i pelsen. Fortrinligt temperament. 1ÅK 2ÅKK CK BIK2 Res.CACIB

ten i bevægelse. Ikke i pelskondition. Godt temperament. Karismas Chivas

Hunden er som helhed for let. 1ÅK 4ÅKK Chatojo’s Emil O’Mohawk (Noris du Bois du Tot/Fakaiser’s Kiwee D’Khollier) O: Andersen E: T. Ingebretsen. 4 år. Mangler pm3 i overmund, dyrlægeattest forefindes. Han af god størrelse. Maskulint hoved og udtryk. En anelse væddernæse. Minimum stop. Mørkebrune øjne. Lidt rund i skallen. Små velansatte ører. God hals og overlinie. Kvadratisk krop. Velvinklet. Trippende bevægelser fortil. God pels. Godt temperament. 1ÅK 1ÅKK CK BIK1 Cert. CACIB BIM

(Bjarkarima Loke/Tervuerenhuset’s Karisma of Moon) O: Mette C. Romer & Michael S. Hansen. E: Robert & Anne Østergaard. Lille han. Maskulint hoved og udtryk. Masken skulle være mere afgrænset. Tangbid. Minimum stop. Mørkebrune øjne. Kort hals. God overlinie. Godt kryds. Kvadratisk krop. Skulderen skulle ligge længere tilbage. Velvinklet bag. Gode benstammer. Halen bæres højt i bevægelse. Fra siden flydende bevægelser. Pelsen i det mørkeste. Godt temperament. 1ÅK 3ÅKK

7


UDSTILLINGSRESULTATER Unghundeklasse Tæver

Åben Klasse Tæver

Sejerø’s Day Dream of Indian Summer

Susmik’s Gizla of Dimple

(Golan v.d. Wielander/Belsique’s Indian Summer of Fanny)

(Susmik’s Dimple of Tristan/Thiakie of the Two) O+E: Su-

O: Lisbeth Enevoldsen. E: Liselotte Stoltze.

sanne Klug & Michael Thrane.

11 mdr. Tæve af god størrelse. Feminint hoved og udtryk.

21⁄2 år. Tæve af god størrelse. Feminint hoved og udtryk.

Saksebid. Kunne have lidt mere underkæbe. Masken

God maske. Kunne have mere underkæbe. Saksebid. Øj-

kunne være mere afgrænset. Mørke øjne. Middelstore

nene kunne være mørkere. Ørerne kunne være placeret

velansatte ører. God hals og overlinie. Lidt faldende kryds.

højere. God hals og overlinie. Godt kryds. Kvadratisk krop.

Smalt bryst. God krop. Tilstrækkeligt vinklet for og bag.

Gode benstammer og poter. Bevæger sig snævert bagtil,

Gode benstammer. Fra siden flydende bevægelser. Skal

fra siden flydende bevægelser. God pels og farve. Godt

stabiliseres i fronten. Godt temperament.

temperament.

1UK 1UKK CK BIK2 Bazzakulls Golden Dream (Hexen House Zculdh/Bazzakulls Anisette) O: Ann-Margret Olsson. E: Susanne Daldorph. 9 mdr. Tilstrækkeligt feminint hoved. Saksebid. Øjnene kunne være placeret bedre. Minimum stop. Velansatte ører. God hals og overlinie. Lidt faldende kryds. Lidt lavt ansat hale. Kvadratisk krop. Tilstrækkeligt vinklet for og bag. Gode benstammer. Skal være mere fri i bevægelserne. God pels. Godt temperament. 1UK 2UKK

Belsique’s Moby Dick of Fanny Opdrætter: Helle Mulvad - Ejer: Gitte Bentzen

8

1ÅK 1ÅKK CK BIK1 Cert. CACIB BIR


Invitation til SBH’S Juleudstilling Juleudstillingen afholdes i Præstø hallen den 22. november 2003. Dommer: Mm. Bennen, Belgien Sidste tilmelding er 18. oktober 2003 til: Jeanette Harmsen Hasselvænget 13 4550 Asnæs Benyt gerne SBH’s online tilmelding på www.belgiskehyrdehunde.dk HUSK: ved online overførsel af penge at skrive HUNDENS navn på. Vil du støtte din klub med en annonce i kataloget er sidste chance søndag den 2. november 2003. Annoncen sendes til Uffe Døngart. 9


Invitation til Julefrokost

i forbindelse med SBH’s Juleudstilling den 22. november 2003

Menu BUFFET 2 slags sild, fiskefileter, lun leverpostej m/champignon og bacon, ribben- eller kamsteg, frikadeller      Ost og ris á la mande       Pris kr. 100,00 pr. person Julefrokosten bliver afholdt efter udstillingen. Bestilling senest den 16.11.2003 til Lisbeth Øhlenschlæger på tlf. 51 21 43 34 Beløbet bedes indbetalt på konto nr.: Reg. nr. 0697 – konto nr. 0000645109 Vel mødt – Kreds 6

10


Anmeldelsesblanket

Entry form/Meldeformular Kun til SBH’s udstillinger/ Only for SBH shows/Nur für SBH Ausstellungen Kun én klasse pr. blanket/ Only one class per entry/Nur eine Klasse per Meldeformular

Specialklubben For Belgiske Hyrdehunde

Anmeldelsesblanket til/Entry form to/Meldeformular an: Jeanette Harmsen, Hasselvænget 13, 4550 Asnæs E-mail: lajean@pc.dk Tlf.: 59 62 88 85 SBH - udstilling i SBH - show in SBH - Austellung in Race Breed Rasse Stambogsnummer Pedigree reg. no. Zuchtbuch nr.

q

Han Male Rüde

Dato Date Datum q Tæve Female Hündin

q Babyklasse 3-6 måneder q Hvalpeklasse 6-9 måneder q Championklasse fra 24 måneder q Unghundeklasse 9-18 mdr. q Baby class 3-6 months Baby klasse 3-6 Monaten

Puppy class 6-9 months Welpenklasse 6-9 Monaten

q Åben klasse fra 15 måneder q Open class from 15 months Offene klasse ab 15 Monaten

Hundens navn Name of the dog Name des Hundes Farve Colour Farbe Far Sire Vater Mor Dam Mutter Opdrætter Breeder Züchter Ejer Owner Eigentümer Adresse Address Anschrift Post nr., by, land Postcode, town, country Plz, Stadt, Land Telefonnummer Phone number Telefon nummer

Champion class from 24 months Champion klasse ab 24 Monaten

Brugshundeklasse fra 15 mdr. Working class from 15 months Gebrauchhundeklasse ab 15

q

Seniorklasse fra 7-10 år Senior class from 7-10 years Seniorenklasse ab 7-10 Jahren

Junior class 9-18 months Jugendklasse 9-18 Monaten

q Veteranklasse fra 10 år

Veteran class from 10 years Veteranklasse ab 10 Jahren

Mellemklasse 15-24 mdr. Intermediate class 15-24 Mittelklasse 15-24 Monat.

q Uden for bedømmelse Outside Judgement Ausser konkurrenz

Fødselsdato Date of Birth Geburtsdatum Stambogs nr. Pedigree reg. no Zuchtbuch nr. Stambogs nr. Pedigree reg. no Zuchtbuch nr.

Underskrift Signature Unterschrift

Udenlandske udstillere skal medsende kopi af stamtavlen. Betaling skal være SBH i hænde senest ved anmeldelsesfristens udløb. Indbetalinger fra udlandet kan alene ske pr. Eurocheck eller postanvisning Photocopy of the pedigree must be enclosed. Payment must reach SBH by the closing date. Payment from abroad can only be made by Eurocheck or postal order. Bitte Kopie der Ahnentafel mitsenden. Die Zahlung muss dem SBH spätestens bei Meldeschluss eingegangen sein. Zahlungen vom Ausland kann nur mit Eurocheck oder pr. Postanweisung überwiesen werden. Beløb Amount Betrag

q Pr. check/by Eurocheck/m. Eurocheck q Pr. postanvisning/by postal order/Pr. Postanweisung q Pr. bank Nordea reg. nr. 0047 konto nr. 8129-782-340/by bank account Nordea no. 0047-8129-782-340/auf Bank Konto Nordea nr. 0047-8129-782-340


Klasser og gebyrer/Classes and entry fees/Klassen und Meldegebühren Kun én klasse pr. blanket/only one class per entry form/Nur eine Klasse per Meldeformular Babyklasse/Baby class/Baby klasse Hvalpeklasse/Puppy class/Welpenklasse Championklasse/Champion class/Championklasse Unghundeklasse/Junior class/Jugendklasse Mellemklasse/Intermediate class/Mittelklasse Åben klasse/Open class/Offene Klasse Brugshunde klasse/Working class/Gebrauchshund Seniorklasse/Senior class/Seniorenklasse Veteranklasse/Veteran class/Veteranenklasse Uden for bedømmelse/Outside Judgement/Ausser Konkurrenz

3-6 måneder/months/Monaten 6-9 måneder/months/Monaten fra/from/ab 24 måneder/months/Monaten 9-18 måneder/months/Monaten 15-24 måneder/months/Monaten fra/from/ab 15 måneder/months/Monaten fra/from/ab 15 måneder/months/Monaten fra/from/ab 7-10 år/years/Jahren fra/from/ab 10 år/years/Jahren

DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK

175,00 175,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 100,00

Dansk ejede hunde skal have bestået en DKK-anerkendt prøve for racen - For udenlandsk ejede hunde skal FCI’s brugsprøvecertifikat vedlægges. FCI working certificate must be enclosed. Bitte FCI Gebrauchsprüfungscertifikat mitsenden. For udenlandske hunde gælder, at dokumentationen for nationalt eller internationalt championat skal vedlægges – Hunde tilmeldt i championklasse konkurrerer ikke om certifikat (CAC) Documentation for national or international championship must be enclosed - Dogs entered in the champion class do not compete for the CAC. Bitte Nachweis für nationale oder internationale Championate mitsenden - Hunde in der Championklasse sind vom Wettbewerb um das CAC ausgeschlossen.

♦ ♦ ♦

Seniorklasse/Senior class/Seniorenklasse Veteranklasse/Veteran class/Veteranenklasse Hvis hunden samtidig tilmeldes i åben klasse, brugshundeklasse eller championklasse, koster den samlede tilmelding for begge klasser i alt kr. 275. - 2 anmeldelsesblanketter skal da udfyldes. Dermed tæller den pågældende hund ikke med i nedenstående rabatordning If the dog is simultaneously entered in the open class, the working class or the champion class, the total entry fee for both classes will be DKK 275,-. Please fill in 2 entry forms. In this case, the dog in question cannot use the discount mentioned below Wenn der Hund gleichzeitig sowohl offene Klasse, der Gebrauchs-klasse oder der Championklasse angemeldet wird, macht das Gesamtsummen für beide Klassen DKK 275.- 2 Meldescheinen sind dann auszufüllen. Damit wird der betreffende Hund nich im nebenerwähnte, Nachlassordnung eingehen

Rabat ved tilmelding af flere hunde, med den samme ejer: Discount if more dogs are entered with the same owner: Nachlass bei Anmeldung von mehreren Hunden mit dem gleichen Eigentümer: 1. hund/First dog/1. Hund 2. hund/Second dog/2. Hund 3. hund/Third dog/3. Hund

DKK 275,00/SEK 360,00/NOK 310,00/EUR 40,00 DKK 245,00/SEK 320.00/NOK 270,00/EUR 35,00 DKK 205,00/SEK 270,00/NOK 230,00/EUR 25,00

Babyklasse/Baby class/Baby klasse DKK 175,00/SEK 230,00/NOK 195,00/EUR 25,00 Hvalpeklasse/Puppy class/Welpenklasse DKK 175,00/SEK 230,00/NOK 195,00/EUR 25,00 Uden for bedømmelse/Outside Judgement/Ausser Konkurrenz DKK 100,00/SEK 130,00/NOK 110,00/EUR 15,00


BRUGSHUNDEUDVALGET Stillingen for Årets Brugshund 2003 Placering Hund

Fører

Point

1

Bryan Von Haus Mecki

Finn Bertelsen

62

2

Luna

Jørgen Larsen

60

3

Daneskjold Only Zille

Morten Jensen

50

3

Daneskjold Uzi

Ulrik Jonassen

50

5

Daneskjold Oliver

Lone Nielsen

46

6

Daneskjold Indy

Jens Dammann

32

6

Daneskjold Lobo

Henrik Hjort

32

8

Cuja’s Eddie

Claus Max Hansen

30

8

Daneskjold Hard

Tommy Eskildsen

30

8

Daneskjold Luna

Lene Geisler

30

8

Daneskjold Nemo

Bo Overgaard

30

12

Bull vom Repelener Meer

Bjarne Erstrup

21

13

Daneskjold Nero

Torben Christensen

16

13

Daneskjold Turbo

Henrik Neumann

16

15

Daneskjold Poker

Bill Ø. Rasmussen

14

16

Daneskjold Qrt

Jimmy Jacobsen

10

17

Belgerac Yankee

Gitte Hansen

9

18

Belsiques Moby Dick of Fanny

Gitte Bentzen

8

18

Daneskjold Visla

Pernille Peters

8

18

Daneskjold Quickie

Ulrik Koch

8

Bull vom Repelener Meer og Bjarne Erstrup

Stillingen for Årets Sporhund 2003 Placering Hund 1

Lundin Loyalty Lorca by Fidji

Fører Bjarne C. Nielsen

Point 45

19


REDNINGSHUNDE Bronze til Frederikssund

Hunden Dino, der efter lang, tro tjeneste hos Frederiks-

- Når den er et år gammel, så starter vi målrettet trænin-

sund Beredskab i dag kan gå på pension, fik i går en bron-

gen som redningshund, siger Peter Røndum. Tre timers

zemedalje ved VM for redningshunde i Frederikssund.

daglig træning venter forude for den hvalp Peter Røndum

- Jeg håbede bare på at bestå, lød den beskedne melding fra Peter Røndum, der er tilknyttet beredskabet i Frederikssund som redningshundefører. Til daglig sidder han på kontor og arbejder med kommunikation for et forsikringsselskab, men fritiden bliver i høj grad brugt i selskab med den belgiske hyrdehund Dino. I går sikrede de to sig sammen en bronzemedalje ved VM for redningshunde i disciplinen sporsøgning, som var en af tre discipliner ved VM, der har været af holdt i Frederikssund i løbet af weekenden. Peter Røndums hund Dino var med sine 12 år den absolut ældste blandt de 91 hunde,

udvælger. Sammen vil de stå til rådighed for beredskabet i Frederikssund og rykke ud, hvis der melder sig katastrofer rundt om i Verden, som der for eksempel gjorde i 1999, da gårsdagens bronzevindere var på en noget mere alvorlig tur til Tyrkiet, der blev ramt af et kraftigt jordskælv. Her var de to med i eftersøgningen efter overlevende mennesker. 300 overnattede Udover tredjepladsen til Peter Røndum blev det også til andre fine danske placeringer. I disciplinen rundering blev det til en fjerdeplads til Karin Klitgaard fra Randers sammen med hunden King, mens Kirsten Savnik fra Danmarks civile Hundefører

der stillede op til dette års

i Frederikssund sammen

VM. Erfaringen var måske

med hunden Ischa fik en

det der gjorde forskellen, for

femteplads.

i modsætning til konkurren-

De tre flotte danske pla-

terne så har de to venner ikke

ceringer sikrede faktisk

trænet tre-fire timer dagligt,

Danmark en andenplads

som hovedparten af de øvrige

i holdkonkurrencen kun

deltagere gør.

overgået af Østrig, hvor-

- Det med sporene har vi

fra mange af deltagerne

trænet tidligere, så han kan

lever et professionelt liv

det på rygraden, siger Peter

som hundeførere.

Røndum

Alt i alt har det været et godt arrangement i Fre-

Gigt i bagbenet

derikssund, som har fået

Tidligere er det blevet til en sjetteplads ved VM i Østrig i 2000 for Peter Røndum og hunden, der til daglig bor i Allerød. Her vil Dino få lov til at slappe lidt mere af ovenpå gårsdagens flotte præstation. - Han er ved at få gigt på det ene ben, så nu går han på pension, siger Peter Røndum, mens Dinos bagkrop ryster lidt.

for at være velorganiseret, og en af idémændene bag at få begivenheden til Frederikssund er da også godt tilfreds med de seneste fire hundedage i Frederikssund. - Det har været forrygende for os, selv om vi ikke blev verdensmestre. Omkring 300 har overnattet i Frederikssund og omegn. Nogle måtte sove privat, fordi der har været fuldt booket op, fortæller Søren Schou, som også

Mens hunden får lov til at gå på pension, så er dens ejer

selv deltog i VM. Et skøn lyder på at VM for redningshunde

klar til at fortsætte i tjansen som redningshundefører. Til

har givet Frederikssund og omegns overnatningssteder

næste forår skal Peter Røndum ud for at finde en hvalp.

omkring 2.000 overnatninger.

Det første års tid vil den få lov til at leve livet som en hver anden forkælet hund, men derfra er den ikke bare et almindeligt kæledyr.

20

megen ros fra deltagerne

Kilde: Carsten Pico, Frederiksborg Amts Avis mandag den 7. juli 2003


NY DANSK LYDIGHEDSCHAMPION DKCH KLBCH CZCH BRNOSG UHP FP BPB BPAB SL1+2 LP1+2+3

Bjarkarima Loke

Endelig fik Lokes uforligneligt flittige ejer, Carl Erik, taget sig sammen til at tage den 3 .lydighedsprøve i kl. III, så nu kan Loke også kalde sig Dansk Lydighedschampion i den ærværdige alder af 10 år!!!

Bortset fra det lange tidsforløb, er Lokes resultatbog værd at vise frem: DATO: KLASSE: POINTS: PRÆMIE: 24.09.1994 13.05.1995

Kl. I Kl. II

98 á max. 100 points 144 á max. 150 points

1. præmie 1. præmie

03.08.2002 28.09.2002 29.06.2003

Kl. III Kl. III Kl. III

237 á max. 280 points 237 á max. 280 points 256,5 á max. 280 points

1. præmie 1. præmie 1. præmie

Forud for lydighedschampionatet gik et halvt år, hvor Loke var meget halt efter en fibersprængning i skulderen, som ikke ville hele, og som dyrlægerne til vores fortvivlelse mente var kronisk. Derfor var det så meget dejligere at opleve, at Loke blev haltfri i løbet af foråret. Carl Erik trænede Loke en halv time aftenen før den sidste prøve, og det var den eneste træning, Loke fik, siden han sidst var til prøve. Hvor om alt er: KÆMPE TILLYKKE TIL LOKE OG CARL ERIK MED DET FLOTTE RESULTAT! Og nu skal Verdens Bedste Loke bare nyde sin pensionisttilværelse med masser af guffer i utide og ingen krav om at høre efter, hvad der bliver sagt ;o)

21


AGILITYUDVALGET Resultater fra DM i Agility for Belgiske Hyrdehunde 2003 Placering

Førernavn

Kaldenavn

Race

Tid

Fejl

Fejl i alt

Agility klasse 1 1

Peter Strunge

Qukie

Groenendael

39,56

5

5

2

Bodil Christensen

Nini

Groenendael

39,75

5

5

3

Kjeld Schrøder

Rowan

Tervueren

39,84

5

5

4

Charlotte Nielsen

Brage

Tervueren

47,81

5

5

5

Pia Pedersen

Toya

Tervueren

48,31

5

5

6

Viggo Pedersen

Guy

Tervueren

57,43

5

6,43

7

Hanne Kjærulf Stennesen

Varg-virrum

Tervueren

58,5

5

7,5

8

Agnete Toft

Joe

Malinois

65,03

0

9,03

9

Kit Fischer

Glimbi

Tervueren

52,43

10

10

10

Jørn Dalgård Jensen

Milan

Tervueren

43,93

15

15

11

Pia B. Olsen

Puck

Malinois

76,37

20

40,37

Dis

Katja Christensen

Pucko

Tervueren

0

0

0

Dis

Anne Vivi Toft

Flica

Tervueren

0

0

0

Dis

Tommy Andersen

Remus

Groenendael

0

0

0

Udb

Flemming Larsen

Bacchus

Malinois

0

0

0

Spring klasse 1 1

Peter Strunge

Qukie

Groenendael

34,21

0

0

2

Pia B. Olsen

Puck

Malinois

44,12

0

0

3

Pia Pedersen

Toya

Tervueren

32,4

5

5

4

Kit Fischer

Glimbi

Tervueren

32,9

5

5

5

Hanne Kjærulf Stennesen

Varg-virrum

Tervueren

37,81

5

5

6

Viggo Pedersen

Guy

Tervueren

41,37

5

5

7

Jørn Dalgård Jensen

Milan

Tervueren

38,71

10

10

8

Bodil Christensen

Nini

Groenendael

43,73

10

10

9

Agnete Toft

Joe

Malinois

53,12

10

13,12

10

Katja Christensen

Pucko

Tervueren

44,53

20

20

11

Charlotte Nielsen

Brage

Tervueren

68,9

5

23,9

Dis

Kjeld Schrøder

Rowan

Tervueren

0

0

0

Dis

Anne Vivi Toft

Flica

Tervueren

0

0

0

Dis

Tommy Andersen

Remus

Groenendael

0

0

0

Udb

Flemming Larsen

Bacchus

Malinois

0

0

0

Agility klasse 2

22

1

Frank Strange

Anjoy

Groenendael

34,87

0

0

2

Gitte Hansen

Laika

Tervueren

35,71

0

0

3

Gitte Eilstrup

Hobie

Tervueren

38,78

0

0

4

Hanne G. Kristensen

Yonas

Tervueren

38,81

0

0

5

Hanne G. Kristensen

Izette

Tervueren

51,71

0

0

6

Susanne Pedersen

Pinta

Tervueren

54,43

0

2,43


AGILITYUDVALGET 7

Flemming Hansen

Kvina

Groenendael

34,21

5

5

8

Gitte Hansen

Yankee

Groenendael

34,31

5

5

9

Susse Strandby

Mina

Groenendael

36,68

10

10

10

Inger Jensen

Gismoe

Tervueren

60,88

5

13,88

11

Michael Trane

Hakki

Tervueren

57,15

15

20,15

Dis

Steen Pedersen

Mella

Tervueren

0

0

0

Dis

Per Svendstrup

Kingo

Tervueren

0

0

0

Udb

Claus Østergaard

Taz

Tervueren

0

0

0

Spring klasse 2 1

Hanne G. Kristensen

Yonas

Tervueren

33,84

0

0

2

Hanne G. Kristensen

Izette

Tervueren

44,71

0

4,71

3

Flemming Hansen

Kvina

Groenendael

27,56

5

5

4

Gitte Hansen

Laika

Tervueren

30,18

5

5

5

Frank Strange

Anjoy

Groenendael

31,06

5

5

6

Gitte Hansen

Yankee

Groenendael

35,37

5

5

7

Susanne Pedersen

Pinta

Tervueren

45,12

0

5,12

8

Michael Trane

Hakki

Tervueren

41,65

5

6,65

9

Susse Strandby

Mina

Groenendael

30,4

10

10

10

Per Svendstrup

Kingo

Tervueren

32,65

10

10

11

Inger Jensen

Gismoe

Tervueren

45,03

5

10,03

12

Steen Pedersen

Mella

Tervueren

51,87

0

11,87

Dis

Gitte Eilstrup

Hobie

Tervueren

0

0

0

Udb

Claus Østergaard

Taz

Tervueren

0

0

0

Agility klasse Åben 1

Frank Strange

Anjoy

Groenendael

35,65

0

0

2

Hanne G. Kristensen

Yonas

Tervueren

37,56

0

0

3

Per Svendstrup

Kingo

Tervueren

38,15

0

0

4

Peter Strunge

Qukie

Groenendael

40,62

0

0

5

Kit Fischer

Glimbi

Tervueren

42,53

0

0

6

Pia Pedersen

Toya

Tervueren

43

0

0

7

Susanne Pedersen

Pinta

Tervueren

58,09

0

2,09

8

Gitte Hansen

Laika

Tervueren

35,09

5

5

9

Jørn Dalgård Jensen

Milan

Tervueren

41,15

5

5

10

Michael Trane

Hakki

Tervueren

43,81

5

5

11

Charlotte Nielsen

Brage

Tervueren

47,43

5

5

12

Pia Skøtt Hansen

Sami

Tervueren

47,81

5

5

13

Susse Strandby

Mina

Groenendael

36,21

10

10

14

Gitte Eilstrup

Hobie

Tervueren

38,81

10

10

15

Kjeld Schrøder

Rowan

Tervueren

40,03

10

10

16

Gitte Hansen

Yankee

Groenendael

41,31

10

10

17

Anne Vivi Toft

Flica

Tervueren

55,65

10

10

18

Hanne Kjærulf Stennesen

Varg-virrum

Tervueren

63,5

5

12,5

19

Hanne G. Kristensen

Izette

Tervueren

64,59

5

13,59

20

Viggo Pedersen

Guy

Tervueren

63,93

10

17,93

21

Bodil Christensen

Nini

Groenendael

43,59

20

20

23


AGILITYUDVALGET 22

Katja Christensen

Pucko

Tervueren

52,18

20

20

23

Agnete Toft

Joe

Malinois

75,79

10

29,79

24

Pia B. Olsen

Puck

Malinois

62,21

25

31,21

Dis

Inger Jensen

Gismoe

Tervueren

0

0

0

Dis

Flemming Hansen

Kvina

Groenendael

0

0

0

Dis

Steen Pedersen

Mella

Tervueren

0

0

0

Dis

Tommy Andersen

Remus

Groenendael

0

0

0

Udb

Flemming Larsen

Bacchus

Malinois

0

0

0

Udb

Claus Østergaard

Taz

Tervueren

0

0

0

Spring klasse Åben

24

1

Flemming Hansen

Kvina

Groenendael

30,03

0

0

2

Susse Strandby

Mina

Groenendael

30,87

0

0

3

Kjeld Schrøder

Rowan

Tervueren

32,87

0

0

4

Michael Trane

Hakki

Tervueren

36,84

0

0

5

Inger Jensen

Gismoe

Tervueren

40,43

0

0

6

Pia Skøtt Hansen

Sami

Tervueren

40,81

0

0

7

Gitte Hansen

Laika

Tervueren

30,06

5

5

8

Frank Strange

Anjoy

Groenendael

32,09

5

5

9

Hanne G. Kristensen

Yonas

Tervueren

39,15

5

5

10

Gitte Eilstrup

Hobie

Tervueren

40,21

5

5

11

Hanne G. Kristensen

Izette

Tervueren

45,59

5

5,59

12

Gitte Hansen

Yankee

Groenendael

37,43

10

10

13

Kit Fischer

Glimbi

Tervueren

41,03

10

10

14

Steen Pedersen

Mella

Tervueren

53,56

5

13,56

15

Hanne Kjærulf Stennesen

Varg-virrum

Tervueren

49,25

10

14,25

16

Pia Pedersen

Toya

Tervueren

44,56

15

15

17

Susanne Pedersen

Pinta

Tervueren

59,78

10

24,78

18

Viggo Pedersen

Guy

Tervueren

53

25

33

Dis

Bodil Christensen

Nini

Groenendael

0

0

0

Dis

Jørn Dalgård Jensen

Milan

Tervueren

0

0

0

Dis

Tommy Andersen

Remus

Groenendael

0

0

0

Dis

Pia B. Olsen

Puck

Malinois

0

0

0

Dis

Katja Christensen

Pucko

Tervueren

0

0

0

Dis

Per Svendstrup

Kingo

Tervueren

0

0

0

Dis

Agnete Toft

Joe

Malinois

0

0

0

Dis

Anne Vivi Toft

Flica

Tervueren

0

0

0

Dis

Charlotte Nielsen

Brage

Tervueren

0

0

0

Dis

Peter Strunge

Qukie

Groenendael

0

0

0

Udb

Flemming Larsen

Bacchus

Malinois

0

0

0

Udb

Claus Østergaard

Taz

Tervueren

0

0

0


AGILITYUDVALGET Herudover blev de samlede resultater således:

DM klasse 1:

Hold DM: 1: Kreds 3 / 20.00 fejl Bestående af:

1: Peter Strunge / Qukie

Frank Strange / Anjoy

2: Pia Pedersen / Toya

Susse Strandby / Mina

3: Viggo Pedersen / Guy

Peter Strunge / Qukie Pia Pedersen / Toya

DM klasse 2: 1: Hanne G. Kristensen / Yonas

2: Kreds 6 / 29.18 fejl

2: Hanne G. Kristensen / Izette

Bestående af:

3: Gitte Hansen / Laika

Hanne G. Kristensen / Yonas

Træffets bedste AG-hund: 1: Frank Strange / Anjoy

Hanne G. Kristensen / Yonas Inger Jensen / Gismoe Jørn Dalgård Jensen / Milan

2: Peter Strunge / Qukie 3: Hanne G. Kristensen / Yonas

3: Kreds 11 / 30.65 fejl Bestående af: Pia Skøtt Hansen / Sami Kit Fischer / Glimbi Susanne Pedersen / Pinta Steen Pedersen / Mella

DM-UDTAGELSER AGILITY 2003 Pr. 15. juni 2003 •

Gitte Hansen/Belgerac Yankee

2 SP + 2 AG

Susse Strandby/Løkkegårdens Mina

2 SP + 2 AG

Gitte Hansen/Yours Forever Kapri

2 AG + 2 SP

Lars Hindsgaul/Bjarkarima Tamira

2 AG + 2 SP

Hanne G. Kristensen/Yonas van’t Sparrebos

2 AG + 2 SP

Frank Strange/Anjoy v.d. Belgische Vriendjes

2 AG + 1 SP

Charlotte Nørregaard/Bjælkehuset’s Frigg

2 AG + 1 SP

Lene Holmboe/Khymeras Agamemnon

1 AG + 2 SP

Claus Østergaard/Clement Don Quick

1 AG + 1 SP

Flemming Hansen/Belsique’s Kvina of Fiona

2 SP

Charlotte Nørregaard/Bjælkehuset’s Rufus

1 SP

Pia Skøtt Hansen/Jomsborgs Atle

1 SP

Annett Rasmussen/Belgerac Zoey

1 AG

Birthe Lützen/Aik

1 AG

Endeligt udtagne ekvipager er markeret med fed skrift. DM afholdes i weekenden 6.-7. september 2003 ved Ravnsborghallen i Køge. Lørdag er der hold DM, mens der om søndagen løbes om den individuelle titel.

Isabel Melander

25


L ÆSESTOF Når man nu skal tisse… Af Trine Lundager, Politiken, den 26. juli 2003

rigtig huet Fakir. Af uransagelige årsager - som kun hanhunde og guderne kender svaret på - kunne heller ikke denne hund lade vandet, medmindre landskabet bød på ”uregelmæssigheder” i form af buske, lygtepæle eller træer, og stranden på Fanø var og er flad som en pandekage. Tortur for en tissetrængende hanhund. På den anden side var Fakir ikke sådan at slå ud. Dens gøren og laden foregik langt hen ad vejen efter devisen ”hvor der er vilje, er der vej”, og når man nu skulle tisse, så måtte der jo findes råd for det. Så da min mor nikkede et venligt ”god dag” til en tysk fyr, der knælede ved sin

Sidste vinter blev verden en personlighed af de mere hovne fattigere. Da drog min mange-årige sjælsmage, lege kammerat og til tider plage af sted til de evige parker,

bagben og afleverede en klar gul stråle lige i nakkekraven på den unge fyr. Logrende forlod den åstedet, mens

og der var med ét sat punktum for et langt og lykkeligt

væsken drev ned ad tyskerens vindjakke.

hundeliv.

Og så er det lige, jeg tænker: Jeg mindes ikke, at vi

Et hundeliv, hvor dets hovedperson - en ræve-rød belgisk

vores familie på noget tidspunkt har sagt grimme ting

hyrdehund ved navn Fakir (Leslie’s Fakir, red.) - gjorde, som det passede den og så stort på enhver form for hvalpelærdom fra års hundetræning. Med sig i graven i forældrenes græsplæne tog den en samvittighed, der burde være sort som kul, men som ganske givet var hvidere end nyfalden sne. For godt nok havde hunden ned rivning af dørkarme, skambidning af regnjakker og sko samt hyppige strejfture og opgravning af havens blomsterbede på sit omfangsrige unode repertoire, men det hele blev tilsyneladende ud ført i en rus af skruppelløshed. Det var heller ikke just samvittighedskvaler, der trykkede Fakir en lun junidag for snart fire år siden. Det var noget helt andet og langt mere tyndtflydende. Hele familien plus det løse - det vil sige førerhunden selv, moren, faren, undertegnede og dennes kæreste - var samlet til en lille bid ferie i familiens sommer hus på Fanø. Luften over øens brede sandstrand var tæt af underlige flyvende objekter. De blev holdt i stram line af - mestendels - tysktalende drageentusiaster, der i tusindtal var valfartet

26

nedfaldne drage, løftede hunden uden blusel sit højre

om tyskere, som hunden kunne misforstå i retning af, at det er okay at tisse op ad ryggen på dem. Okay, det kan da godt være, at jeg undtagelsesvis har forsøgt at lære slamberten et ”Matador”-trick eller to – ”det er en tysker (puh ha! smager grimt!)”, ”det er en dansker (uhmmm! Smager lækkert!)’ — men det her! Nej, du! Her var jeg og resten af familien helt uden skyld! Mens Fakir skred videre hen over stranden som en anden verdensherre med det meste af familien lige i poterne, stod min mor tilbage ved den knælende fyr med den tissevåde jakke. Nå, ja, hun er tysklærer og usædvanlig god til det der med sprog, så det var vel naturligt, at det var hende, der undskyldte episoden. Men da fyren vendte sig om og kiggede undrende på hende som for at sige: ”Hvad står du der og glor for”, blev det klart, at manden ikke anede, at han var drivende våd. Så hun smilede stort til ham, afleverede en kompliment om dragen og sluttede sig til os andre. Vi brød sammen af grin, mens vi — i vores iver efter at slippe væk, før tyskeren opdagede sit våde bagparti -

til Fanø for at fejre den årlige dragefestival.

manisk klappede Fakir på hovedet.

Med øjnene rettet med de mange drager begav den

Den dag i dag aner jeg stadig ikke, hvor hunden lærte sine

lille flok med Fakir i spidsen sig af sted hen over den

dårlige manérer!

flere hundrede meter brede strand. Turen havde aldrig

trine.lundager@pol.dk


NYT

FRA

AVLS-

OG SUNDHEDSUDVALGET

HD/AA – Nyt HD

Status

AA

Hund/

Far

HD/AA

Registreringsnummer

Mor

Es-Flindtto’s Anka

Utamarou des Deux Pottois

07407/2002

Daneskjold Queen

Es-Flindtto’s Aico

Utamarou des Deux Pottois

07402/2002

Daneskjold Queen

A2

Midgaarden’s Dana

Stenholdt Galan

B1

07286/2002

Ienla’s Leia

A2

Midgaarden’s Diris

Stenholdt Galan

B1

07287/2002

Ienla’s Leia

A2

Malinois A/A

A/A

A/A

A/A

A

A

A

A

A A2 A

Tervueren B/B

B

Duchesse Danell’s Fancy Frida

Fakaiser’s Qashmir D’Qeron

A2

0/0

0

00297/2001

Duchesse Danell’s Athena

B1

To gode venner - Belsique’s Fire Cracker og Daneskjold Oliver

27


RESULTATER - PRØVER - UDSTILLINGER DcH Kerteminde 11. maj 2003 Lajean’s Bifrost of Groa

Henrik Jørgensen

B-kl.

181 points

nr. 1

Henrik og Bifrost sikrede sig med dette resultat deltagelse i DM i DcH. Hunden er på dette tidspunkt KUN 17 måneder gammel!! Hund

Fører

Prøve

Opnåede points/max. points Placering

Chacami Blizzard

Torben Warner

DCH-B

168 / 200 points

3.

Chacami Blizzard

Torben Warner

DCH-B

169 / 200 points

?

Chacami Blizzard

Torben Warner

DCH-B

175,7 / 200 points

3.

Chacami Blizzard

Torben Warner

DCH-B

170,2 / 200 points

?

Chacami Blizzard

Torben Warner

DCH-B

174,3 / 200 points

?

Chacami Chantal

Vibeke Rosendahl

DCH-B

152,5 / 200 points

1.

Chacami Chantal

Vibeke Rosendahl

DCH-B

144 / 200 points

6.

Chacami Chantal

Vibeke Rosendahl

DCH-B

123,85 / 200 points

2.

Chacami Chantal

Vibeke Rosendahl

DCH-B

160,25 / 200 points

10.

Chacami Fricco

Gunnar Hjorth

DCH-beg.

80,25 / 90 points

Bjarkarima Loke

Carl Erik Meier

LP3

237 / 280 points

1. præmie

Bjarkarima Loke

Carl Erik Meier

LP3

237 / 280 points

1. præmie

Bjarkarima Loke

Carl Erik Meier

LP3 2

56,5 / 280 points

1. præmie

3.

LP-resultater Holstebro 25. maj 2003 Duchesse Danell’s Fribo Dancer (Bobo)

Kristina Spanggaard

LP II

211,5 points

1. præmie

LP II

211 points

nr. 1

Dommer: Wagn Johansen

Thisted Hundeførerforening 28. juni 2003 Duchesse Danell’s Fribo Dancer (Bobo)

Kristina Spanggaard

Dommer: Bruno Christensen. Bobo blev hermed klubmester i Kl. II.

Agilityresultater DcH Varde, den 3. maj 2003 Pia Skøtt Hansen/Jomsborgs Atle – SPV nr. 1, SPÅ nr. 1

DKK Hillerød, den 11. maj 2003 Flemming Hansen/Belsique’s Kvina of Fiona – SP3 nr. 1, AG3 nr. 1 Pia M. Pedersen/Salltorp’s Ztoya – AG1 nr. 3 Birthe Lützen/Aik – AG2 nr. 5, SP1 nr. 2

28


RESULTATER - PRØVER - UDSTILLINGER DKK Hvalsø, den 17. maj 2003 Frank Strange/Anjoy v.d. Belgische Vriendjes – AG2 nr. 4 Flemming Hansen/Belsique’s Kvina of Fiona – SP3 nr. 1 og ny dansk springchampion Charlotte Nørregaard/Bjælkehuset’s Frigg – SP3 nr. 3 Susse Strandby/Løkkegårdens Mina – AG3 nr. 2, SPÅ nr. 10

DKK Ribe, den 24. og 25. maj 2003 Gitte Hansen/Belgerac Yankee – AG3 nr. 2, AGÅ nr. 3 Gitte Hansen/Yours Forever Kapri – AGV nr. 5, AGÅ nr. 9, SPV nr. 3, AGÅ nr. 4 Frank Strange/Anjoy v.d. Belgische Vriendjes – SP2 nr. 1 Pia Skøtt Hansen/Jomsborgs Atle – AG1 nr. 1, SP2 nr. 3

DKK Gundsølille, den 29. maj 2003 Pia M. Pedersen/Salltorp’s Ztoya – AG1 nr. 3 Frank Strange/Anjoy v.d. Belgische Vriendjes – AG2 nr. 3, SP2 nr. 4 Gitte Hansen/Belgerac Yankee – SP3 nr. 4

DcH Agerbæk, den 31. maj 2003 Pia Skøtt Hansen/Jomsborgs Atle – AGÅ nr. 10

DcH Langeland, den 1. juni 2003 Pia Skøtt Hansen/Jomsborgs Atle – SPV nr. 1, AGV nr. 1

DKK Roskilde, den 1. juni 2003 Flemming Hansen/Belsique’s Kvina of Fiona – AG3 nr. 2 Birthe Lützen/Aik – SP1 nr. 1, AG2 nr. 5 Charlotte Nørregaard/Bjælkehuset’s Frigg – SP3 nr. 4, SPÅ nr. 6 Lene Holmboe/Khymera’s Agamemnon – SPÅ nr. 9 Susse Strandby/Løkkegårdens Mina – AGÅ nr. 6

DKK Køge, den 9. juni 2003 Lars Hindsgaul/Bjarkarima Tamira – AG3 nr. 1, AGÅ nr. 5, SP3 nr. 3

DKK Odense, den 9. juni 2003 Frank Strange/Anjoy v.d. Belgische Vriendjes – AG2 nr. 2, SP2 nr. 2, AGÅ nr. 8, SPÅ nr. 10 Anne Vivi Toft/Jomsborgs Brynhilde – SP1 nr. 4 Berit Møller/Belgerac Yana – AG1 nr. 5

DKK Hillerød, den 14. og 15. juni 2003 Frank Strange/Anjoy v.d. Belgische Vriendjes – AG2 nr. 3, SP2 nr. 4 Susse Strandby/Løkkegårdens Mina – AG3 nr. 4 Gitte Hansen/Yours Forever Kapri – AGV nr. 3, AGÅ nr. 8 Gitte Hansen/Belgerac Yankee – AGÅ nr. 6

DKK MBS, den 29. juni 2003 Lars Hindsgaul/Bjarkarima Tamira – SP3 nr. 2, AG3 nr. 5, AGÅ nr. 7 Flemming Hansen/Belsique’s Kvina of Fiona – SPV nr. 4

29


NYE DANSKE UDSTILLINGSCHAMPIONS DKCH Belsique’s Othello Noel of Fiona Opdrætter: Helle Mulvad Ejer: Inge Masannek

DKCH KBHV02 Felk’s Chaya Opdrættere og ejere: Hanne & Frantz Felk

30


AVLSNYT For medlemmer, bosat i Danmark, som opfylder reglerne

nerationer. Parringer som efter en dispensation har fået

for hvalpelisten er det gratis at stå under ”Avlsnyt” i SBH-

stambogsføringsret, kan ikke optages på hvalpelisten,

bladet, men opdrætteren skal selv sørge for - skriftligt og

hverken i blad eller på hjemmeside. Opdrætterne skal

helst via e-mail - at sende de nødvendige informationer

benytte SBH’s købsaftale.

til redaktøren. Oplysningerne til listen SKAL opdateres til hvert blad, i modsat fald slettes de. Opdrættere og med-

Hvis man står med en nært forestående parring eller fød-

lemmer fra andre lande kan ikke optages i Avlsnyt og på

sel af et kuld hvalpe, er det muligt at ringe til redaktøren

hvalpelisten

frem til den sidste i ”deadline-måneden”, og meddele datoen for et forventet hvalpekuld eller et ankommet hvalpe-

Det er en forudsætning for at få optaget parringer/hvalpe

kuld. Det er dog en forudsætning, at opdrætteren skriftligt

under Avlsnyt, at forældredyrenes HD-status max. er B2,

har indsendt de øvrige oplysninger inden deadline, så kun

og at status opgives. HD-status er angivet efter hundens

datoen og evt. antal hvalpe mangler.

navn. Såfremt det er kendt, skal bedsteforældrenes HDstatus ligeledes oplyses. Hvis hunden er fotograferet for

Vi hører også gerne fra medlemmer, der har importeret

albueledsartrose, er det ligeledes angivet efter hundens

hunde fra udlandet. Disse optages under Importer.

navn, og betegnes AA. Husk at alle danskejede hunde født i 1999 og fremover, skal være fotograferet og have

SBH’s officielle Hvalpeliste/Omplaceringliste:

tildelt status for AA, såfremt de skal kunne optages som

Tilmelding og opdatering til såvel den manuelle liste og

forældredyr på klubbens hvalpeliste. Endvidere skal alle

klubbens hjemmeside foregår udelukkende via Hvalpeli-

tæver før parring min. være fyldt 18 måneder, og begge

ste-kontaktpersonerne. Pris: 100 kr. pr. kuld.

forældre skal have en DKK anerkendt stamtavle i 4 ge-

Parringer TERVUEREN Far:

Lubanja’s Yvor, HD B (Tarass de La Quievre, HD B/Qreole de la Quievre, HD A)

Mor:

Santippe’s A’ Hera, HD A/AA 0 (DCH-E Leslie’s Quincy, HD B1/Rollifs Queen, HD A/AA 0)

Forv. født

02.08.2003

Opdrætter:

Lone Stokholm, Savvej 1, 9990 Skagen, tlf. 98 45 18 95 - 21 49 18 95, e-mail: jakob.hesselholt@mail.dk

Hvalpe MALINOIS Far:

NCH, DKCH Orvar av Nangijala, HD A (Arak du Colombophile/ INTCH, NCH, NV88-89-90 Mishmar Chichen Itza)

Mor:

DKCH, BroV02, DKK RaceV02, BPAB Ienlas Puck, HD A/AA 0 (DKCH, FP, UHP, BPABC, SL3, IPO3 Løkkegårdens Joker, HD A/ DKCH, KLBCH, BRUSW95, KBHV95, UHP, BPAB Løkkegårdens Ienla, HD A)

Født:

04.03.2003 5 hanner – 3 tæver

Opdrætter:

Kennel Ienlas v. Pia B. Olsen, H. C. Lumbyesvej 206, 5270 Odense N, tlf: 65 95 43 63, e-mail: piaolsen@post5.tele.dk, hjemmeside: http://hjem.get2net.dk/ienlas

31


AVLSNYT TERVUEREN Far: Mor: Født Opdrætter:

Far:

Vadsbæks Bugsy, HD A (Oud-Sabbinge Kazan v. Kouros, HD A1/Oud-Sabbinge Luzie v. Jona, HD B1) Belsiques Iris of Fanny, HD A, AA 0 (Halicarnasse du Royaume de Bucksye, HD A/Belsiques Fanny, HD A2) 24.06.2003, 1 han - 2 tæver Ole Middleton, Svovlsbjergvej 11, Tuse Næs, 4300 Holbæk, tlf. + fax: 59 46 13 46, e-mail: ole@it-wiz.net Once Upon a Bandit of Dark Brightness HD A (IPO1+2+3, G+G3, RHG, UV, VZH, NLCH, INTCH, pW (avlskåret pga. Arbejdsegenskaber), pE (avlskåret pga. Eksteriør) Golan van de Wielander HD-fri x GG1, VZH Elegant Shannon of Dark Brightness HD-fri)

Mor:

DCH-B Chacami Ashley HD B / AA 0 (DKCH, KLBCH, CZCH, BRNOSG, DCH-A, UHP, FP, BPB, BPAB, SL1+2, LP1+2+3, Bjarkarima Loke HD B1/B2 x Vanilla of The Two HD B1, AA 0)

Født:

25.04.2003, 6 tæver

Opdrætter:

Kennel Chacami v. Charlotte Stewart & Carl Erik Meier, Tvedensvej 92, Sterup, 9740 Jerslev J., tlf. 98 83 10 12/51 33 15 42, hjemmeside: www.chacami.dk, e-mail: chacami@chacami.dk

GROENENDAEL Far: Mor: Født Opdrætter:

Belgerac Zarif, HD A (IPO3, SPH2, p.W., V2H, Uv, Breston v' t Bentsteetje/R.A., LP1, LP2, Korad, Eternity's Joy of Belgerac, HD/AA ua) Belsique's Noir Nala Noel of Xanthi, HD B, AA 0 (DKCH Victor-Macy v. Lana's Hof, HD A1/ Belsique's Xanthi,HD B1) 1. juli 2003, 4 hanner - 2 tæver Kennel Belsique's, v. Helle Mulvad, Hanerupvej 18, 4420 Regstrup, tlf.: 59 47 22 08, mobil: 51 88 68 22, e-mail: belsiques@tdcadsl.dk, web: www.belsiques.dk

IMPORTER Navn:

Imoni-Diva Deabei, tervueren, tæve, født d. 30. marts 2003

Far:

Scheltan du Domaine du Hutteau

Mor:

Diva Deabei

Opdrætter:

Beata Reimannova, Tjekkiet

Ejer:

Karin Larsen, Kennel Casfan

Imoni-Diva Deabei Opdrætter: Beata Reimannova - Ejer: Karin Larsen

32


AKTIVITETSKALENDERE Agility Dato

Sted

Klub

Tlf.

Sidste tilmelding

24. august

Støvring

DAF Ålborg

98 15 64 15

3. august

31. august

Jyllinge

DDH

46 73 30 64

17. august

7. september

Hillerød

DKK kreds 1

48 22 13 21

25. august

20.-21. september

Ballerup

DKK internationalt med CACIAG 56 18 81 00

16. august

26. oktober

Års

DKK internationalt med CACIAG 56 18 81 00

20. september

22.-23. november

Gundsølillehallen

Pudelklubbens Dressurafd.

2. november

* = DM-udtagelser

45 89 07 25

Ret til ændringer forbeholdes

Frank Strange og Lars Hindsgaul i dyb koncentration under VM for Belgiske Hyrdehunde i Belgien - de var i gang med at sy stofmærke på dragterne.

Brugshunde Måned

Dag

Aktivitet

Sted

August

SBH træningsweekend

?

September

SBH Fynsmesterskab Beg., SL, IPO 1-2

Kreds 10

September

12.-14.

FCI IPO-VM

Belgien

September

12.-14

Nordiske Mesterskaber

Sverige

September

27.-28.

SBH-DM

Kreds 9, Sneslev

Oktober

18.-19.

DKK VM-udtagelse

?

Oktober

??

DKK’s SPH-DM

?

November

9.

SBH Sporhunde-DM

Kreds 8

November

15.

SBH Fynsmesterskab IPO 3/udtagelseskonkurrence

Kreds 1

UHM-test Dato

Sted

Ansvarlig

13. september 2003

Kreds 8

Helle Mulvad

27. september 2003

Kreds 8

Helle Mulvad

33


AKTIVITETSKALENDER UDSTILLINGER 2003 Dato

Klub

Sted

Dommer

Tilmelding

06. september 2003

SBH

Jylland, kreds 7

Pauline Stern-Hanf, NL

02. august

21. september 2003

DKK

Ballerup

J. Hindse Madsen, DK

16. august

02. november 2003

DKK

Herning

Wera Hubenthal, N

27. september

22. november 2003

SBH

Sjælland, kreds 6

Mm. Beenen, B

18. oktober

Der kan rekvireres tilmeldingsblanketter til egne udstillinger og DKK-udstillinger hos alle i udstillingsudvalget. Klubbens tilmeldingsblanket kan endvidere skrives ud fra klubbens hjemmeside på adressen: www.belgiskehyrdehunde.dk

Udstillingsudvalg: Jeanette Harmsen

Tlf.: 59 62 88 85

Hasselvænget 13

mellem 19 og 21

4550 Asnæs E-mail: lajean@pc.dk Ved tilmelding til SBH-udstillinger skal udstillingstilmelding og betaling sendes samlet til Jeanette Harmsen. Betaler man med check, så skrives hundens navn på checken. Ved betaling over bank, Nordea reg. nr. 0047, konto nr. 8129-782-340, skal en kopi af kvitteringen sendes sammen med tilmeldingen. Husk tilmeldingsfristen altid er 5 uger før udstillingen. Sidste tilmelding kan overskrides med max. 1 uge fra sidste tilmeldingsdato. Overskridelsen koster 50 kr. pr. hund. Dette beløb skal lægges oven i tilmeldingsgebyret. Ved tilmelding til DKK-udstillinger skal tilmeldingsblanketten sendes til: Dansk Kennel Klub, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand Priser pr. 1. januar 2002: Babyklasse, 3-6 mdr.:

175 kr.

Championklasse, fra 24 mdr.:

275 kr.

Hvalpeklasse, 6-9 mdr.:

175 kr.

Seniorklasse, 7-10 år:

275 kr.

Unghundeklasse, 9-18 mdr.:

275 kr.

Veteranklasse, fra 10 år.:

275 kr.

Mellemklasse, 15-24 mdr.:

275 kr.

Parklasse:

125 kr.

Åben klasse, fra 15 mdr.:

275 kr.

Junior handling:

Brugshundekl., fra 15 mdr.:

275 kr.

Udenfor bedømmelse:

Rabat : Ved tilmelding af flere hunde med samme ejer er tilmeldingsgebyret følgende:

34

1. hund:

275 kr.

2. hund:

245 kr.

3. hund:

205 kr.

95 kr. 100 kr.


OPDRÆTTERLANDKORT 1. Kennel Belsique’s Groenendael & Tervueren Helle Mulvad Hanerupvej 18, 4420 Regstrup Tlf.: 59 47 22 08/51 88 68 22 Mail: belsiques@tdcadsl.dk www.belsiques.dk

2. Kennel Lundin Loyalty Tervueren Kirsten Kingo Lundin Butterupvej 64, 4420 Regstrup Tlf.: 59 47 37 37 Mail: lundinloyalty@mail.tele.dk www.lundinloyalty.dk

4. Kennel Jomsborg Tervueren Susanne & Steen Pedersen, Blansvej 33, Bovrup, 6200 Aabenraa Tlf.: 74 68 08 24/40 60 74 68/ 24 22 14 95 Mail: jomsborg@jomsborg.dk www.jomsborg.dk

5. Kennel Oud Sabbinge Alle fire varianter Jane & Anick van Sabben Ekkodalsvejen 6, Aaker 3720 Aakirkeby Tlf.: 56 94 00 19 Mail: sabben@ekkodalen.dk og Bøllingsøgårdsvej 14 8600 Silkeborg

7. Kennel Susmik Tervueren Susanne & Michael Thrane, Omfartsvejen 70, 9490 Pandrup Tlf.: 98 24 02 81/20 94 08 03 Mail: susmik@susmik.dk www.susmik.dk 8. Kennel Chacami Tervueren Charlotte Stewart & Carl Erik Meier Øster-Tveden, Tvedensvej 92, Sterup DK-9740 Jerslev J Tlf.: 98 83 10 12/22 79 89 17/ 51 33 15 42 Mail: caerme@post9.tele.dk www.chacami.dk

3. Kennel D’Isabels Tervueren Uffe Døngart Daltoftevej 11, 2860 Søborg Tlf.: 39 67 00 61 Mail: dongart@post7.tele.dk www.dongart.dk

5

9. Kennel Maligården Malinois Louise Egdal Labirksgyden 40 5220 Odense SØ Tlf.: 65 97 33 77 Mail: egdal@sporty.dk 11. Kennel Khymera’s Tervueren Trine Missel Gl. Landevej 117, 4873 Væggerløse Tlf.: 54 17 37 54 Mail: khymera@image.dk http://home.worldonline.dk/~khymera 14. Kennel Jatoba Tervueren Jette & Frank Nielsen Lundegårdsvej 9 4720 Præstø Tlf.: 55 99 11 68 Mail: jatoba@mail.dk www.jatoba.dk 17. Kennel Sunred’s Laekenois Søren Fruergaard Ronæsvænget 9 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 39 21/40 18 33 16 Mail: suinreds@mail.dk www.sunreds.homestead.com/ laekenois.html

12. Kennel Snestrup Tervueren Amy & Jan Nielsen Solgårdsvej 58, 5210 Odense NV Tlf.: 66 16 54 00 Mail: snestrup@nielsen.mail.dk http://home19.inet.tele.dk/snestrup

13. Kennel Vandalen Malinois Jørgen Larsen & Lene Geisler Ømarksvej 22, 4100 Ringsted Tlf.: 57 64 34 36 Mail: vandalens@get2net.dk www.hjem.get2net.dk/vandalens/malinois

15. Kennel Casfan Tervueren & Groenendael

16. Kennel Sejerø’s Tervueren Lisbeth Enevoldsen Vestervej 15 4592 Sejerø Tlf. 59 59 01 92 Mail: lisbeth-e@jubiimail.dk

18. Kennel Aabo Tervueren Pia & Viggo Pedersen Elverdamsvej 241, Ejby 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 46 41 42 25 Mail: pia-viggo@kennel-aabo.dk www.kennel-aabo.dk

19. Kennel Ienlas Malinois Pia B. Olsen H.C. Lumbyesvej 206 5270 Odense N Tlf.: 65 95 43 63 Mail: piaolsen@post5.tele.dk http://hjem.get2net.dk/ienlas

Karin Larsen Parallelvej 4 6360 Tinglev Tlf.: 74 64 49 07 Mail: casfan@mail.dk

Opdrætterlandkortet i bladet - og på SBH’s hjemmeside - koster 150 kr. for et år. Opdatering af kortet følger bladets deadline og udgivelse. 35


SBH BODEN

Man kan bestille varerne on-line på hjemmesiden: www.belgiskehyrdehunde.dk Stort »Her vogter jeg« skilt – selvklæbende Klistermærke til bil (stor dekal), 2 stk. Husk at anføre variant Nyt SBH logo klistermærke til bil (til at sætte indvendig) Mini klistermærke (lille dekal). Velegnet til bagrudestreamer Klistermærke med klubbens logo (4 hoveder) »I ♥ my« streamer (med plads til lille dekal) Bagrudestreamer »En rigtig hund er en belgier« (uden dekal) (»belgier« er beregnet til, at skifte ud med en af varianterne…) Strygemærke (stort rundt logo) – fx til T-shirt (begrænset antal) Små gule klistermærker »Pas på hunden« (anfør variant) Rundt stofmærke med SBH- logo (10 cm i diameter) Musemåtter med SBH-logo (med bundfarverne: rød, blå, hvid, syrenlilla) »Den røde bog« – ny udgave Opdrættervejledning

30,00 40,00 20,00 15,00 5,00 20,00

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

20,00 40,00 5,00 50,00 45,00 80,00 60,00

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Billede med de 4 varianter Ramme til de 4 varianter (begrænset antal) Billeder tegnet af Firmin Aertgeert (anfør variant, kan ses på hjemmesiden)

10,00 kr. 60,00 kr. 80,00 kr.

Line (natur) rundt læder, 6 mm) til agility/udstilling Line (natur) rundt læder, 6 mm med karabinhage uden strop Line (sort) rundt læder, 6 mm med strop og karabinhage »Agilitystrop« Polobluse med logo på bryst (grå og blå) T-shirts KANON kvalitet (begrænset antal) (3 for 200,- kr.) pr. stk. Kasket med sort logo (grøn – begrænset antal) Paraply – gul med sort logo og »en rigtig hund er en belgier« Krus (brugt som 1. præmie i år 2000 - rabat ved køb af flere) 1 stk. Hvide krus med sort SBH-logo Jubilæumsglas (SBH 25 år - begrænset antal) Nøglering (anfør venligst variant - Laekenois forefindes ikke) Udstillings »klips« Kuglepenne (med logo) gode og nye! (4 for 20,- kr.) Gamle SBH blade – anfør årgang og nummer Rødvin med SBH årgang 2002 etiket (skal bestilles til levering på SBH-udstilling) Hvidvin med SBH årgang 2002 etiket (skal bestilles til levering på SBH-udstilling)

Ny Bod-bestyrer søges Kun mod forudbetaling på bankkonto: Nordea reg. nr. 0047, konto nr 6875-480-225. Telefonnummer og evt. mail adresse bedes opgivet ved skriftlig eller on-line bestilling. DER TAGES FORBEHOLD FOR PRISSTIGNINGER OG TRYKFEJL.

36

100,00 100,00 100,00 40,00

kr. kr. kr. kr.

80,00 75,00 30,00 60,00 20,00 35,00 30,00 30,00 6,00 6,00 10,00 50,00 40,00

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

Belgiske hyrdehunde nr. 4, 2003 med indstik  

N R . 4, AUGUST 2003, 27. ÅRGANG G ROENENDAEL • T ERVUEREN • M ALINOIS • L AEKENOIS U DGIVET AF S PECIALKLUBBEN FOR B ELGISKE H YRDEHUNDE Di...

Advertisement