Page 1

Milieukwesties zijn geïntegreerd in alle interventies van BTC, ongeacht de sector. Wij houden rekening met het milieu tijdens alle stappen van een project. Onze voornaamste doelstellingen zijn: › milieurisico’s beperken (vervuiling, verlies aan biodiversiteit, habitatdegradatie …); › innovatie promoten, zowel wat aanpak als gebruikte technieken betreft; › de capaciteiten voor milieubeheer van de partnerinstellingen versterken.

DE 5 EMAS-PRINCIPES

› Continue verbetering › Medewerking van het personeel › Transparantie van de informatie › Externe controle › Wettelijke conformiteit

Meer info: download de milieuverklaring op www.btcctb.org

Het milieu staat zelfs centraal bij een aantal projecten i.v.m. water, hernieuwbare energie, natuurlijke rijkdommen of de klimaatveranderingen.

© BTC / Dieter Telemans

© BTC / Eric de Mildt

In Oeganda ondersteunen wij de regering om deel te nemen aan het mechanisme voor schone ontwikkeling (Clean Development Mechanism) van het Kyoto-protocol door het ontwikkelen van projecten die koolstofkrediet kunnen genereren.

In Vietnam integreren wij het waterbeheer in de context van de klimaatverandering en steunen wij de overheid om een strategie voor een groene economie op te zetten.

BTC BELGISCH ONTWIKKELINGSAGENTSCHAP HOOGSTRAAT 147 1000 BRUSSEL T +32 (0)2 505 37 00 F +32 (0)2 502 98 62 INFO@BTCCTB.ORG WWW.BTCCTB.ORG

V.U.: Carl Michiels, Hoogstraat 147, 1000 Brussel - Illustraties: www.istockphoto.com

MILIEU EN ONTWIKKELING

MILIEU

ONS ENGAGEMENT


HISTORIEK VAN ONS ENGAGEMENT Sinds de aanvang van onze activiteiten in 2000 hebben wij een proactief beleid gevoerd om onze milieu-impact op de hoofdzetel in Brussel te verminderen. Als we onze collega’s in het buitenland en onze partners warm willen maken voor een milieuvriendelijke aanpak, moeten we zelf ook geloofwaardig overkomen. Een voorbeeldfunctie is belangrijk. Onze inzet heeft geleidelijk aan concrete vorm aangenomen door ons verbruik terug te schroeven, door het opzetten van een recylagesysteem, door ecologische aankopen, een duurzaam mobiliteitsbeleid en een programma voor koolstofcompensatie voor onze vliegreizen.

ONZE AANPAK WERD IN 2006 BELOOND MET DE EMAS-CERTIFICERING

Om ons te helpen onze doelstellingen te bereiken, gebruiken wij het milieubeheersysteem EMAS (EcoManagement and Audit Scheme). Deze Europese standaard eist dat elk departement een actieplan opstelt om zijn milieu-impact terug te schroeven. Onze verwezenlijkingen worden elk jaar gecontroleerd door onafhankelijke auditoren. Dit systeem is van toepassing op al onze activiteiten in België en doet een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van elk personeelslid.

CONCRETE ACTIES BETER CONSUMEREN

DUURZAAM KOPEN

Om onze ecologische voetafdruk te beperken, hebben wij ons ertoe verbonden ons verbruik van papier, water en elektriciteit te verminderen en om de voorkeur te geven aan 100 % groene stroom.

Wij integreren zoveel mogelijk ecologische en sociale criteria bij onze aankopen: elektrisch en elektronisch materiaal, dranken, catering, papier (gerecycleerd, met FSC-label …), onderhoudsproducten en -diensten.

Wij analyseren ons verbruik maandelijks, zodat wij permanent de evolutie kunnen volgen en snel kunnen reageren op abnormale situaties. Er werden ook andere acties op touw gezet, zoals de instelling van de fotokopieerapparaten en computers, het volledig uitschakelen van de elektriciteit ‘s nachts, het gebruik van spaarlampen en bewegingssensoren.

AFVAL SCHEIDEN We hebben in de bureaus en in de keukens een sorteersysteem voor papier, PMD en huishoudelijk afval ingevoerd. Het elektronisch materiaal wordt overgenomen door een bedrijf uit de sociale economie, de toners van de printers door de leverancier. Gevaarlijk afval, zoals batterijen en lampen, wordt afgeleverd bij een erkend verwerkingscentrum. Wij moedigen het personeel aan om zo weinig mogelijk papier te gebruiken en het afval aan de bron te sorteren, zodat de recycling makkelijker en efficiënter verloopt. Om de afvalberg te verkleinen, gebruiken wij glazen flessen met statiegeld voor de dranken.

DE ZACHTE MOBILITEIT PROMOTEN Wij stimuleren de weinig of niet-vervuilende vervoersmiddelen. Meer dan 80 % van het personeel gebruikt het openbaar vervoer (dat integraal wordt terugbetaald). Sommige departementen doen een beroep op de carsharingdienst. Verder beschikken wij over een overdekte fietsenstalling. Verplaatsingen worden beperkt via telewerk en teleconferenties. Wij compenseren de CO2-uitstoot van onze vliegreizen.

COMMUNICEREN EN OPLEIDEN Om het personeel optimaal te laten meewerken, zijn opleiding en communicatie van essentieel belang. In dit opzicht lanceren wij sensibiliseringscampagnes, organiseren wij conferenties en seminaries, verzorgen wij publicaties, sensibiliseren wij systematisch onze expats voordat ze naar de projecten vertrekken.

Milieu. Ons engagement  

"Milieu. Ons engagement" is een nieuwe folder (2012) waarin je leest hoe BTC zijn impact op het milieu vermindert.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you