Page 1


Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705) wprowadziła od dnia 1 września 2011r. obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci pięcioletnie oraz od dnia 1 września 2012 r. obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał 9 lutego 2012 r. nowelizację ustawy o systemie oświaty. Ustawa przesuwa do 2014 roku wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich.


Od 1 września 2014 roku wszystkie sześciolatki będą miały obowiązek rozpoczęcia nauki w I klasie.

Nadchodzący rok szkolny jest ostatnim, w którym rodzice podejmą decyzję o zapisaniu dziecka sześcioletniego do szkoły.

Rodziców dzieci sześcioletnich czeka bardzo ważna decyzja, która będzie miała wpływ na przyszłości dziecka.


 Dzieci sześcioletnie urodzone w roku 2007, które zgodnie z decyzją rodziców nie rozpoczną nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej od dnia 1 września 2013 r., będą miały obowiązek kontynuowania edukacji w oddziale przedszkolnym lub w przedszkolu.  Zapewnienie warunków do spełniania tego obowiązku przez dzieci sześcioletnie w roku szkolnym 2013/2014 będzie zadaniem własnym gminy- jeżeli sześciolatek pozostanie w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole.


poziom gotowości szkolnej dziecka

nowa podstawa programowa

przygotowanie szkoły

wskaźniki demograficzne


W roku szkolnym poprzedzającym termin możliwego rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole nauczyciele wychowania przedszkolnego przeprowadzają diagnozę gotowości dziecka do nauki szkolnej. Celem diagnozy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc: 

RODZICOM, aby poznali stan gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole i mogli je odpowiednio do potrzeb w osiąganiu tej gotowości wspomagać,


NAUCZYCIELOM PRZEDSZKOLA przy opracowaniu i realizowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym możliwe rozpoczęcie nauki w szkole, PRACOWNIKOM PORADNI PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNEJ, do której zostanie skierowane dziecko w przypadku zaobserwowania przez nauczyciela przedszkola potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dziecka.


Nauczyciel w trakcie diagnozy może wykorzystać arkusze obserwacyjne przygotowane przez CMPPP, inne arkusze ogólnodostępne lub opracowane w przedszkolu.

Materiały informacyjne dotyczące zarówno diagnozy z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej (SGS) jak i wspomagania dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole dostępne są na stronie:

www.cmppp.edu.pl


Umysłowa

Emocjonalno - społeczna

Dojrzałość szkolna

Gotowość do czytania, pisania, liczenia

Fizyczna


1. Interesuje się otaczającym światem, posiada wiedzę o sobie (potrafi powiedzieć jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka, zna pory roku, dni tygodnia). 2. Posiada odpowiedni do wieku zasób słów, prawidłowo wymawia wszystkie głoski, swobodnie wypowiada się zdaniami, np. na temat swoich przeżyć, zaobserwowanego zjawiska lub oglądanego obrazka. 3. Słucha uważnie poleceń i rozumie ich treść. 4. Skupia uwagę na zadaniu. 5. Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i współdziała w zabawach i sytuacjach zadaniowych.


6. Zapamiętuje treść bajki, wiersza, potrafi odtworzyć je z pamięci. 7. Ma umiejętność klasyfikowania i szeregowania przedmiotów , obrazków. 8. Posiada orientację w schemacie ciała i w przestrzeni (potrafi wskazać prawą, lewą rękę, określa położenie przedmiotów nad, pod, na). 9. Jest samodzielne w czynnościach samoobsługowych oraz w sytuacji zadaniowej (podejmuje próby poradzenia sobie z trudnością, jest zainteresowane osiągnięciem celu, stara się dokończyć pracę). 10. Jest sprawne pod względem ruchowym i manualnym.


11. Dba o bezpieczeństwo własne i innych (bezpiecznie porusza się po drodze, rozumie jak zachować się w sytuacji zagrożenia, wie gdzie można otrzymać pomoc i umie o nią poprosić). 12. Jest zainteresowane czytaniem, pisaniem i matematyką (interesuje się książkami, z uwagą słucha opowiadań, baśni, rozumie sens umownych znaków, zna i stosuje liczebniki porządkowe, dodaje i odejmuje konkretne przedmioty, liczmany).


O dojrzałości emocjonalnej możemy mówić wówczas, gdy:  dziecko cechuje pewna równowaga psychiczna,  gdy siła jego reakcji jest adekwatna do działającego nań bodźca. Dziecko niezrównoważone emocjonalnie z błahego powodu wybucha, złości się, płacze, często jest agresywne, drażliwe, lękliwe, napięte. Osiągnięcie dojrzałości emocjonalnej pozwala dziecku przeżywać pozytywne emocje oraz reagować w sposób adekwatny do sytuacji.


W znacznym stopniu samodzielne.  Łatwo i chętnie nawiązuje kontakty zarówno z nauczycielami jak i rówieśnikami.  Posiada umiejętność współdziałania i współpracy w grupie.  Cieszy się z osiągnięć całej grupy.  Jest odpowiedzialne za podjęte zadania, np. rolę dyżurnego.  Rozpoczętą pracę stara się doprowadzić do końca, pomimo zmęczenia. Wyniki badań prowadzonych przez p. dr Aldonę Kopińską z Akademii Świętokrzyskiej potwierdzają, że 90% polskich sześciolatków posiada wystarczający poziom dojrzałości emocjonalno- społecznej do podjęcia nauki szkolnej. 


Gdy ma trudności emocjonalne: Łatwo wybucha płaczem, reaguje bardzo impulsywnie,  Okazuje lęk, wycofuje się,  Stara się przebywać blisko nauczyciela lub innej osoby dorosłej w stopniu utrudniającym zabawę i naukę w grupie,  Unika sytuacji wymagających samodzielności; 


Gdy ma zaburzone procesy poznawcze  Napotyka na trudności w spostrzeganiu oraz klasyfikowaniu,  Ma trudności z zapamiętywaniem informacji,  Koncentracja uwagi jest chwiejna, bardzo podatna na rozproszenie. Zaburzona jest komunikacja Jest niepełnosprawne


Ostatnie podstawy programowe pochodziły sprzed dziesięciu lat i nie przystawały już do dzisiejszej rzeczywistości. Główna różnica między nową, a starą podstawą polega na łagodniejszym przejściu między edukacją przedszkolną a szkolną.

Nowa podstawa programowa daje możliwość nauczycielom w przemyślany sposób prowadzić zajęcia z dziećmi tak, by umożliwić im wszechstronny rozwój. W przedszkolu wykształcić gotowość do nauki w szkole, a w klasach I-III umożliwić nabycie kompetencji, które pozwolą na kontynuowanie nauki na dalszym etapie kształcenia.


 Wymagania w podstawach formułuje się dla całego etapu

edukacyjnego bez podziału na poszczególne klasy (np. dla całego etapu klas IV-VI)- dla klasy I zrobiono wyjątek i ustalono dodatkowo, jakiej wiedzy i umiejętności oczekuje się od uczniów po tej właśnie klasie.  Chodzi o to, by chronić 6-latki przed ewentualnymi nadmiernymi wymaganiami, jakie mógłby stawiać im nauczyciel, który przeczytałby jedynie wymagania sformułowane dla uczniów po III klasie.  Nowa podstawa dla klasy I kładzie szczególny nacisk na wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka, tak aby w ciągu roku mogło ono w sposób naturalny przejść od poziomu przedszkolaka do poziomu nowej klasy I.


   

Po I klasie Szkoły Podstawowej uczeń: Rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji. Odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy. Zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty. Pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii). Posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie.


 Sprawnie liczy obiekty, wymienia kolejne liczebniki od wybranej

liczby, także wspak (zakres do 20); zapisuje liczby cyframi (zakres do 10),  Wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując

obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, np. na palcach; sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania,  Radzi

sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania;


Istotną częścią podstawy programowej są Zalecane warunki i sposób realizacji. Wskazują one nauczycielowi, na co powinien w swojej pracy zwrócić szczególną uwagę.  W przedszkolu Zalecane warunki i sposób realizacji skupiają się wokół problemów związanych z zagospodarowaniem czasu przebywania dziecka w przedszkolu oraz prowadzeniem obserwacji pedagogicznych.  W klasach I-III Zalecane warunki i sposób realizacji odnoszą się do sposobu pracy nauczyciela tak, by z jednej strony nie zaczynał z dziećmi zbyt wcześnie pracy na sposób szkolny, a z drugiej przygotował uczniów do nauki w klasie IV. 


 Sale lekcyjne powinny składać się z dwóch części: edukacyjnej

(wyposażonej w tablicę, stoliki itp.) i rekreacyjnej (odpowiednio do tego przystosowanej). 

Zalecane jest wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć (np. liczmany), sprzęt audiowizualny, komputery z dostępem do Internetu, gry i zabawki dydaktyczne, kąciki tematyczne (np. przyrody), biblioteczkę itp.

Uczeń powinien mieć możliwość pozostawienia w szkole części swoich podręczników i przyborów szkolnych.


Wskazane jest, aby edukacja w klasach I –III szkoły

podstawowej odbywała się w zespołach rówieśniczych liczących nie więcej niż 26 osób. W klasie I szkoły podstawowej około połowy czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną uczniowie mogą zajmować się rysowaniem i pisaniem, siedząc przy stolikach. Dzieci mogą korzystać z zeszytów ćwiczeń najwyżej przez jedną czwartą czasu przeznaczonego na edukację matematyczną.

Sześciolatek w szkole  

prezentacja sześciolatek w szkole

Sześciolatek w szkole  

prezentacja sześciolatek w szkole

Advertisement