Page 1

Konspekt lekcji opartej na toku mieszanym Wstęp Lekcja z cyklu tematycznego: uczeń rozumie związek aktywności fizycznej ze zdrowiem, ocenia swoją sprawność i poznaje zasady funkcjonowania organizmu w czasie aktywności fizycznej. Zadaniem uczniów było przygotowanie się do tej lekcji w domu. Realizując zadanie domowe, uczniowie pracowali w grupach z zastosowaniem metody „płaszcz eksperta”. Każda grupa ekspertów, korzystając z różnych źródeł, miała za zadanie zebrać informacje na wskazany temat i opracować je do zaprezentowania na lekcji, posługując się TIK. Poniżej prezentuję polecenia dla grup: GRUPA I – Członkowie organizacji zajmującej się ochroną zdrowia. Jesteście członkami organizacji zajmującej się ochroną zdrowia. Korzystając z różnych źródeł wiedzy przygotujcie raport na temat głównych zagrożeń zdrowia ze względu na wadliwy styl życia. Przygotujcie Wasz raport do zaprezentowania go podczas zajęć. W tym celu możecie wykonać prezentację multimedialną, nagrać krótki film, dokonać publikacji w sieci. GRUPA II – Pracownicy GUS. Jesteście pracownikami GUS. Korzystając z różnych źródeł wiedzy przygotujcie raport na temat głównej przyczyny zgonów w Polsce. Przygotujcie Wasz raport do zaprezentowania go podczas zajęć. W tym celu możecie wykonać prezentację multimedialną, nagrać krótki film, dokonać publikacji w sieci. GRUPA III – Szkolny Zespół ds. Profilaktyki Jesteście członkami Szkolnego Zespołu ds. profilaktyki. Opracujcie instrukcję pt. „Ruch to podstawa”, którą będziecie sami stosować, a ponadto wręczycie ją Waszym kolegom. W Waszej instrukcji zaproponujcie podejmowanie aktywności ruchowej sprzyjającej zdrowiu. Przygotujcie Waszą instrukcję do zaprezentowania jej podczas zajęć. W tym celu możecie wykonać prezentację multimedialną, nagrać krótki film, dokonać publikacji w sieci. GRUPA IV – Ankieterzy.

PIOTR BALONEK

1


Jesteście grupą ankieterów. Opracujcie ankietę, dzięki której dowiecie się, jaka jest aktywność fizyczna Waszych kolegów. Przeprowadźcie ankietę. Opracujcie jej wyniki i zaprezentujcie je na gazetce przed wejściem na salę gimnastyczną.

Cele lekcji: U – wykorzystanie niekonwencjonalnego przyboru w czasie gier i zabaw; S – koordynacja ruchowa, skoczność, szybkość; W – wiedza na temat prawidłowego mierzenia tętna, znajomość zależności między aktywnością fizyczną a zdrowiem; P - wdrażanie do aktywności fizycznej jako czynnika wspomagającego rozwój i zdrowie, współpraca w zespole jako szansa na osiągnięcie sukcesu. Prowadzący: Piotr Balonek Miejsce: sala gimnastyczna Czas: 45 minut Przybory: butelki typu PET (okrągłe) z tajemniczym listem wewnątrz (treść listu – załącznik nr 1), laptop, projektor multimedialny, materace, kulki z masy plastycznej ciasto plasto, plansza z nazwiskami uczniów do pomiaru tętna, foliowe worki na śmieci. Treści programowe Uczeń: o omawia zmiany zachodzące w organizmie w czasie wysiłku fizycznego, o omawia korzyści dla zdrowia z podejmowania różnych form aktywności fizycznej w kolejnych okresach życia człowieka, o wymienia zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu oraz wyjaśnia, na czym polega i od czego zależy dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia, o wskazuje korzyści z aktywności fizycznej w terenie.

Przebieg lekcji:

Tok Część I -

Treść

Interpretacja treści

Uwagi Dwuszereg

PIOTR BALONEK

2


wstępna (15’) Moment organizacyjny

Zbiórka. Powitanie. Sprawdzenie obecności, podanie zadań lekcji.

Prezentacja zadań domowych

Poszczególne grupy prezentują opracowane w ramach pracy domowej problemy – prezentacja strony internetowej wykonanej przez uczniów z poszczególnych grup (każda grupa prezentuje swoją podstronę).

Pomiar tętna – 15 sek. (wynik x 4)

--------------Zabawa ożywiająca.

Ćw. RR

--------------------------------------„Nabijanie w butelkę” – berek z wykorzystaniem plastikowych butelek typu PET. Wybieramy sześciu berków. Każdy otrzymuje 2 butelki. Zadaniem jest złapanie w jak najkrótszym czasie dwóch uciekających. Dotknięty przez berka chwyta za butelkę, teraz jego zadaniem jest złapanie następnego. Swobodne poruszanie się po sali z wysokim podrzucaniem i łapaniem butelek.

W – nauczyciel wraz z uczniami uogólnia wnioski z prezentowanego materiału.

W- nauczyciel zachęca uczniów do przeprowadzenia podczas zajęć obserwacji zmian zachodzących w organizmie na skutek podejmowanej aktywności fizycznej; nauczyciel wskazuje punkty ciała, w których tętno jest łatwo wyczuwalne. Uczniowie dokonują pomiaru, zapisują wynik na specjalnie przygotowanej planszy. ------------------------P – nauczyciel podkreśla konieczność dobrej współpracy przy wykonywaniu zadania.

Konieczne przygotowanie laptopa, projektora multimedialnego Łączny czas prezentacji wszystkich grup: ok. 6-7’

-----------------X I I o o

Każdy ćwiczący zabiera plastikową butelkę z tajemniczym listem. Rozsypka. Ćwiczący PIOTR BALONEK

3


Ćw. tuł. w pł. strzał. w przód

Pw. – twarzą do kierunku ruchu, z lekkiego rozkroku w pozycji stojąc wykonuje skłon w przód i toczy butelkę, następnie dobiega do niej i z pozycji jw. w tył zwrot i toczenie z rozkroku tyłem do kierunku ruchu. Powtórzenie ruchów na całej długości boiska.

P – nauczyciel podkreśla rolę koordynacji ruchowej przy wykonywaniu tego ćwiczenia.

Ćw. NN

Przechodzenie na koniec boiska, wysokie unoszenie kolan, przekładanie butelki pod ugiętym kolanem z jednej do drugiej R.

P – nauczyciel podkreśla, że prawidłowe wykonie ćwiczenia jest dowodem na dobrą koordynację.

Ćw. równowagi

Dowolne ćwiczenie z wykorzystaniem butelki, np. : stanie na jednej nodze i utrzymywanie butelki na kolanie utrzymywanie butelki na wewnętrznej i zewnętrznej stronie dłoni, spacer z butelką ustawioną na dłoni, kucanie, klękanie a nawet leżenie. Utrzymywanie butelki w zgięciu łokcia, na karku, na głowie itp.

podzieleni na dwa zespoły. Zajmują miejsca w rzędach na linii końcowej, w dwóch rogach boiska.

Ustawienie ćwiczących jw.

Stopień trudności tego ćwiczenia zależy od umiejętności, sprawności fizycznej i inwencji ćwiczących.

Ćw. w pł. strzał. w tył

Jeden z ćwiczących leży przodem na materacu, drugi staje w niewielkiej odległości i podaje mu butelkę. Leżący łapie i oddaje ją współćwiczącemu.

P – uczniowie sami oceniają wykonanie zadania przez kolegę.

Ćw. m. brzucha

Leżenie tyłem, przenoszenie butelki zza głowy do stóp i odwrotnie.

P – nauczyciel podkreśla, że prawidłowe wykonie ćwiczenia jest dowodem na dobrą koordynację.

Ćw. w pł. złożonej

Pw. –rozkrok zwykły, twarzą do siebie. Współćwiczący trzymają butelki w przeciwnych RR. Na

P –nauczyciel pochwala dobrą współpracę.

Dobieranie się w pary. Ćwiczenie wykonywane 68 razy ze zmianą miejsca w parach. Rozsypka

Dobieranie się w pary. Ćwiczenie

PIOTR BALONEK

4


sygnał chwyt za butelkę partnera. Równoczesny obrót bez wypuszczania butelki kolegi (jeden ćwiczący w prawą, drugi w lewą stronę).

wykonywane 45 razy ze zmianą ćwiczących.

Rozsypka Podpory Pw. – podpór. Ćwiczący chwytają butelkę na zmianę raz prawą, raz lewą R, starając się ją unieść w górę.

W – nauczyciel informuje o sile odpowiednich grup mięśni ułatwiających prawidłowe wykonanie ćwiczenia.

Zabawa „Kangury i zające” – ćwiczący wkładają butelkę plastikową między uda i na sygnał nauczyciela podskakując obunóż poruszają się w różnych kierunkach sali, na drugi sygnał przysiad podparty, butelka między udami i podskoki zajęcze w przeciwnym kierunku. Pomiar tętna – 15 sek.

S –skoczność i koordynacja ruchowa

Zespoły ustawione w rzędach na linii startu. Przed każdym zespołem ustawionych 5 butelek jedna za drugą w odległości co 1m. Pierwszy zawodnik otrzymuje cztery kulki wykonane z masy plastycznej (ciasto plasto).

U- nauczyciel objaśnia zasady, pokaz efektywnej współpracy (jedna z drużyn + wskazówki prowadzącego)

Podskoki

Część II – główna (25’)

Gra bieżna

Na sygnał prowadzącego pierwsi z zawodników pokonują trasę tam i z powrotem biegnąc slalomem. Po dobiegnięciu do ostatniej butelki, odkręcają ją, wrzucają kulki, zakręcają i wracają na linię startu. Kolejny zawodnik – odkręca ostatnią butelkę, zabiera kulki, zakręca butelkę, wraca na linię startu i przekazuje kulki kolejnemu zawodnikowi. Forma sztafety, wygra zespół, który

Ustawienie j.w.

W – uczniowie dokonują pomiaru przyspieszonego tętna, zapisują wyniki na planszy. Podział na cztery drużyny (grupy eksperckie z zadania domowego)

S – koordynacja, szybkość reakcji P – nauczyciel przyznaje punkty, ocenia współpracę w zespole.

PIOTR BALONEK

5


wcześniej ukończy konkurencję.

Gra rzutna

Pomiar tętna – 15 sek.

W – uczniowie dokonują pomiaru przyspieszonego tętna, zapisują wyniki na planszy.

Zespoły ustawione w rzędach na linii startu. Przed każdym zespołem w odległości ok. 3m ustawiony uczeń trzymający worek na śmieci. Kolejni ćwiczący wykonują rzut do celu. Wygrywa zespół, który oddał najwięcej celnych rzutów.

U- nauczyciel objaśnia zasady, pokaz efektywnej współpracy (jedna z drużyn + wskazówki prowadzącego) S – koordynacja, P – nauczyciel przyznaje punkty, ocenia współpracę w zespole.

Gra skoczna

Pomiar tętna – 15 sek.

W – uczniowie dokonują pomiaru tętna, zapisują wyniki na planszy.

Zespoły ustawione w rzędach na linii startu. Przed każdym zespołem ustawione 4 butelki jedna za drugą w odległości co 1m. Zawodnicy kolejno podbiegają do butelek, przy każdej wykonują ćwiczenia skoczne: 1. butelka – cztery przeskoki boczne, 2. butelka – cztery przeskoki w przód i w tył, 3. butelka – skoki obunóż wokół butelki, 4. butelka – okrążyć butelkę, powrót po linii prostej.

U- nauczyciel objaśnia zasady, pokaz efektywnej współpracy (jedna z drużyn + wskazówki prowadzącego)

Pomiar tętna – 15 sek.

W – uczniowie dokonują pomiaru tętna, zapisują wyniki na planszy.

S – koordynacja, P – nauczyciel przyznaje punkty, ocenia współpracę w zespole.

PIOTR BALONEK

6


Czas na swobodną aktywność uczniów

Uczniowie wybierają dowolne ćwiczenie z zestawu proponowanego na lekcji. Mogą też wykonać ćwiczenie wg własnej inwencji.

W – nauczyciel motywuje uczniów do podejmowania aktywności

Uczniowie ponownie zabierają plastikowe butelki z listami.

Część III – końcowa (5’) Ćwiczenia uspokajające.

Wybrany uczeń demonstruje ćwiczenie rozluźniające kończyn górnych i dolnych. Pomiar tętna – 15 sek. Zbiórka, omówienie zajęć, analiza planszy pomiarowej, wyciągnięcie wniosków. Uczniowie wyjmują tajemnicze listy z butelki (instrukcja opracowana przez grupę III). Pożegnanie.

W – nauczyciel zachęca do porównania najwyższego tętna z tętnem odnotowanym na początku zajęć i tętnem mierzonym aktualnie.

PIOTR BALONEK

7


Załącznik nr 1 (list ukryty w butelce- instrukcja opracowana przez grupę III)

PIOTR BALONEK

8


LEGENDA: U – umiejętności W – wiadomości S- sprawność P - postawa

PIOTR BALONEK

9

Konspekt 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you