Page 1

Bread on the European table Mini project part 1

Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II Laskowa - Polska


Strona |1

“Chleba naszego powszedniego…” Chleb to symbol życia, urodzaju i hojności Boga, obdarzony jest szczególną czcią. Jego brak oznaczał głód i śmierć. Chleb odgrywa ważną rolę w wielu kulturach, w sakralnej i świeckiej. W kulturze chrześcijańskiej chleb, pod postacią opłatka lub kęsa chleba symbolizuje ciało Chrystusa. Spożywany w kulminacyjnym punkcie mszy świętej pełni rolę łącznika między Bogiem a ludźmi. Również samo miejsce urodzenia Chrystusa to Betlejem, którego nazwa oznacza „Dom chleba”. Chleb w Polsce nie jest tylko towarem, jest mistyką narodową i religijną. Jeszcze nasi dziadowie nie śmieli pieczywa kroić, tylko je łamali. Do dzisiaj w wielu rodzinach kultywowany jest zwyczaj, że bochen kroi tylko ojciec, uczyniwszy przedtem znak krzyża i szanuje się każdy okruszek. Chleb od dawien dawna traktowano jako: „w domu – włodarza, w pracy – przyjaciela, w drodze – towarzysza”. W stosunku do wroga był symbolem pojednania. Nasz wieszcz – Cyprian Kamil Norwid tęsknił do kraju, gdzie chleb traktowany jest z szacunkiem. Poeta napisał, że tęskni do kraju, w którym „kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów Nieba…”. Bochen chleba wręczany jest na dożynkach – święcie plonów, ale wita się nim także ważnych gości, wstępujących w nasz próg, a także parę młodą. Chleb na zakwasie posiada symbolikę szczególną, gdyż zakwas jest nieśmiertelny. Jego cząstki pozostawały w rodzinach tak długo, jak istniały one same, matki dawały w posagu kawałek ciasta chlebowego. Na rozczyn. Stąd mówienie o ciągłości tradycji w stosunku do chleba nie jest tylko czczym frazesem. W różnych regionach Polski organizowane są festyny, dedykowane chlebowi, zwane „świętem chleba”. „Chleb (jak twierdzi dr Henryk Piesiewicz) urozmaica składniki pokarmowe – ma wszystkiego po trochu i jest niezastąpionym pokarmem. Chroni przed niedoborem określonych składników, przed nadmiernym spożywaniem różnych substancji obcych, zawartych w żywności”.

"Our Daily Bread" The bread is a symbol of life, fertility and generosity of God, endowed with a special reverence. Its absence meant starvation and death. Bread plays an important role in many cultures, the sacred and the secular. In Christian culture bread, in the form of a wafer or a bite of bread symbolizes the body of Christ. Consumed in the climax of the Mass is a mediator between God and men. Also, the same place the birth of Christ to Bethlehem, whose name means "house of bread". Bread in Poland is not just a commodity, it is a national and religious mysticism. Even our grandfathers did not dare to cut bread, but broke it. Even nowadays in many families it is a habit that only father can slice the loaf of bread, having made the sign of the cross before and respects every crumb. Bread has always been treated as "at home - host, at work - a friend, in a way a companion." In relation to the enemy was a symbol of reconciliation. Our prophet - Cyprian Kamil Norwid longed for a country where bread is treated with respect. The poet wrote that yearns for the country where the "bread crumb rise out of the ground by the respect for the gifts of Heaven ...". Loaf of bread is given to the harvest festival - festival of harvest, but it also welcomes the important guests, joining in our threshold, as well as the bride and groom. Sourdough bread has a special symbolism as sourdough is immortal. Its particles remained in the family for as long as they were alone, her mother gave a dowry piece of dough. On the solution. Thus, talking about the continuity of tradition in relation to the bread is not only vain phrase. Throughout Poland there are a lot of festivals that are dedicated to the bread, we call them "the feast of bread." "Bread (according to Dr Henry Piesiewicz) enrich nutrients - has a bit of everything and is an indispensable food.It protects against loss of certain ingredients, from excessive consumption of different substances contained in the food. "


Strona |2

Nasz mini projekt W ramach programu Comenius realizujemy projekt FEAST. Głównym tematem naszego projektu jest odpowiedź na pytanie: ”Jak my możemy nakarmić Europę w zrównoważony sposób, zapewniając jej wzrost populacji i różnorodność kulturową?” Uczniowie biorący udział w projekcie powinni być zdolni do tego, by: - Zbadać co najmniej jeden sposób na osiągnięcie trwałego europejskiego zaopatrzenia w żywność i bezpieczeństwo, -zaprezentować swoje prace i doświadczenia przed własną społecznością i partnerami, -uczestniczyć aktywnie i samodzielnie w zajęciach grupowych z uczniami i nauczycielami z innych szkół partnerskich, przedstawić co najmniej 3 badania wykonane w ramach projektu partnerów: jeden związany z przeszłością, jeden -z teraźniejszością i jeden z przyszłością aspektów europejskiej dostawy i ochrony żywności, - wyjaśnić, dlaczego badania wykonane w ramach projektu partnerów są skuteczną odpowiedzią na kwestię zrównoważonej europejskiej dostawy i ochrony żywności, -wyjaśnić, dlaczego różnorodność kulturowa Europy jest kluczowym aspektem zrównoważonej europejskiej dostawy i ochrony żywności, -opisać co najmniej 3 miejsca związane z kulturą krajów partnerskich, -wyjaśnić, co najmniej 3 aspekty życia szkolnego i systemów szkolnych w krajach partnerskich, -samodzielnie korzystać z różnych narzędzi ICT wykorzystywanych w projekcie. Dla osiągnięcia celów zastosujemy metodę "mini-projektów". Nasz mini projekt zatytułowaliśmy „Chleb na europejskim stole.”

Within The Comenius project we realize FEAST. The main theme of our project is to answer the question: "How can we feed Europe in a sustainable manner, ensuring its population growth and cultural diversity?" Students participating in the project should be able to ensure that: - Examine at least one way to achieve a sustainable European food supply and security, -To present their work and experiences from my own community and the partners of the project in a clear, precise and engaging manner, -Participate actively and independently in group activities with students and teachers from other schools partner, -Provide at least 3 studies performed in the framework of the project partners: one related to the "past", one related to the "present" and one related to the future >> << aspects of the European food supply and protection, -Explain why at least 3 study done by the project partners, is an effective answer to the question of sustainable European food supply and security, -Explain, using at least three examples from the research project, why Europe's cultural diversity is a key aspect of sustainable European food supply and security, and why it is important to take this into account, -Describe at least 3 places associated with the culture of the partner countries, -Explain, at least three aspects of school life and school systems in partner countries, - use various ICT tools used in the project.


Strona |3

Punkt wyjścia Podczas gdy w Rzymie w siedzibie ONZ odbywały się główne obchody Światowego Dnia Żywności, polscy gimnazjaliści brali udział w warsztatach pod hasłem „Żywność szanuję. Nie marnuję!” Uczniowie klasy II, pracując w grupach zadaniowych, zastanawiali się nad problemem marnowania żywności w różnych aspektach. Aktorzy przygotowali dramę „Sąd żywności nad ludzkością”. Plastycy wzięli udział w sesji plakatowej, efektem której były plakaty propagujące poszanowanie żywności. Statystycy opracowali raport na temat marnowania pożywienia i problemu głodu na świecie, a znawcy „Biblii” przygotowali wnioski z analizy fragmentu Ewangelii św. Mateusza o cudownym rozmnożeniu chleba. Efekty swej pracy zaprezentowali swym kolegom z gimnazjum i ze szkół partnerskich. Trzeba przyznać, że prezentacja była niezwykle poruszająca i skłaniająca do refleksji nad naszymi postawami. Niesłychanie przekonująco zabrzmiały wnioski wyciągnięte z lektury Ewangelii: „Nawet Chrystus, który mógł cudownie rozmnożyć chleb, nakazał uczniom, by zebrali pozostałe ułomki. Powinniśmy się od nich uczyć poszanowania chleba, który jest najczęściej marnowanym pożywieniem”.Do refleksji nad naszymi postawami inspirowała również drama ukazująca proces sądowy, w którym Żywność oskarżała Ludzkość. „Mam dosyć tego, jak ludzie mnie traktują! Mnie, bez której nie byliby w stanie przeżyć. Czym zasłużyłam sobie na takie traktowanie?! Mam wielką nadzieję, że ta rozprawa zmieni coś w zachowaniu ludzi w stosunku do mnie” – grzmiała Magda, która wcieliła się w rolę Żywności. Szokującym okazał się raport statystyków, prezentujących liczby obrazujące ogrom zjawiska marnowania żywności i głodu na kuli ziemskiej. Z niedowierzaniem, a jednocześnie z przerażeniem przyjęli zebrani informacje przekazywane przez Jacka i Bartosza, szczególnie zaś tę wiadomość, że „co 6 sekund na świecie umiera z głodu dziecko.”

While in Rome, at the Headquarters of the United Nations Food and Agriculture held a major celebration of World Food Day, students from school in Laskowa took part in a workshop under the theme "Food respect. Do not waste! " Class II students, working in groups, reflected on the problem of food waste in a variety of ways. The theater group has prepared a mini-drama "food court on mankind." Artists took part in the poster session, they created posters promoting respect for food. Other group prepared report on food waste and hunger in the world, and experts in the "Bible" prepared conclusions from the analysis of the Gospel by Matthew about the miraculous multiplication of the loaves. Second class students presented their work to schoolmates from the school and from partner schools at Comenius project. Hence, effect of their works were presented in two languagesEnglish and Polish. We must admit that the presentation was very moving and really well done. We took a lesson from the reading of the Gospel: "Even Christ, who can miraculously multiply bread, commanded the disciples to gather the fragments left over. We should learn from them to respect the bread, which is the most wasted food .To reflect on our attitudes inspired by the drama showing food that accused the Humanity. "I'm sick of how people treat me! Me, without which they would not be able to survive. What I deserve such treatment themselves?! I very much hope that this trial will change something in the behavior of people in relation to me "- thundered Magda, who played the role of Food. Students also presented some statistics and figures showing the scale of food waste and problem of famine across the globe. We were shocked by statistics presented by Jacek and Bartosz,but the most shocking was the fact that every six seconds in the world a child dies from hunger.


Strona |4

Cele naszego projektu Zainspirowani obchodami Światowego Dnia Żywności opracowaliśmy plan naszego mini projektu.

The objectives of our mini project Our mini project is tilted "Bread on the European table."

The objectives of our mini project include: Cele naszego mini projektu to m.in.:

kultywowanie polskich i obcych tradycji i obrzędów związanych z chlebem, poszerzenie wiedzy uczniów dotyczącej historii chleba na przestrzeni wieków, poznanie obyczajów ludowych związanych z chlebem, poszukiwanie źródeł szacunku do chleba w naszym życiu, przybliżenie zawodu piekarza, prace badawcze na temat spożycia chleba, prace badawcze na temat składników chleba, zdobycie wiedzy na temat problemu i przyczyn marnowania żywności, związku między marnowaniem żywności a ochroną środowiska naturalnego, kształcenie postaw prospołecznych i budzenie zainteresowania promocją idei dzielenia się jedzeniem, wdrażanie uczniów do pracy grupowej, kształcenie samodzielności uczniów, wzmacnianie poczucia więzi ze szkołą i rówieśnikami z krajów partnerskich, budzenie szacunku do pracy tych wszystkich, którzy przyczyniają się do codziennej obecności chleba na naszym stole, promocja szkoły i projektu w lokalnych mediach.

cultivating traditions and rituals associated with bread, broaden the knowledge of students about the history of bread over the centuries, knowledge of folk customs of bread, bread in our lives, showing the work of professional baker, research on the consumption of bread, research on the ingredients of bread, gain knowledge about the problem and causes of food waste, food waste and relationship between the protection of the environment, training of pro-social attitudes and interest in promoting the idea of sharing food, implementing teamwork, Encouraging a sense of relationship with the school and peers from partner countries, respect to the work of all those who contribute to the daily presence of bread on our table, promotion of school and project in the local media.


Strona |5

Nasze działania podjęte w ramach mini projektu

Our actions undertaken within mini project

W okresie od września 2012 do końca lutego 2013 realizowaliśmy pierwszą część naszego projektu. Skupiliśmy się na przeszłości chleba oraz jego poszanowaniu.

During the period from September 2012 to the end of February 2013 we implemented the first part of our project. We focused on the past and its respect for the bread.

Kolejne zadania zrealizowane przez nas to:

Another tasks carried out are:

Chleb mojej babci – zebranie wspomnień na temat najdawniejszych dziejów chleba. Starodawne akcesoria piekarskie przygotowanie wystawy dawnych sprzętów piekarskich pozyskanych podczas spotkań z przedstawicielami najstarszych pokoleń. „Od ziarenka do bochenka” – ukazanie procesu powstawania chleba. Czy są jeszcze tradycyjni piekarze – wycieczka do piekarni, w której chleb pieczony jest metodą tradycyjną. Chleb na stole innych narodów – zebranie informacji od szkół partnerskich na temat dawnego pieczenia chleba. Przedstawienie teatralne pt. „Pieczenie chleba” – opracowanie scenariusza, przygotowanie spektaklu i zaprezentowanie go podczas spotkania z rodzicami. Przeprowadzenie ankiety na temat spożycia chleba i poszanowania go. „Chleb szanuję, nie marnuję!” opracowanie scenek dramatycznych i ich sfilmowanie, plakaty, odezwa. Sposób na czerstwy chleb – filmowa i drukowana mini książka kucharska.

My grandmother’s bread - we gathered memories of the earliest history of bread. Ancient bakery accessories - an exhibition of old bakery equipment acquired during the meetings with the representatives of the old generations. "From seed to loaf" - showing the process of creating bread. Traditional bakers - a trip to the bakery, where bread is baked using traditional methods. Bread on the table, other nations – we collected information from partner schools on the old baking bread. A play "Baking Bread" - a screenplay , preparing a performance and presenting it at a meeting with parents. A survey on the consumption of bread and respect him. "Bread respect, do not waste!"-The development of dramatic scenes and their filming. What to do with a stale bread – film and printed mini cookbook.


Strona |6

Do rzadkości należy już czynność pieczenia chleba domowym sposobem. Dawniej był to cały rytuał. Swoiste święto, które miało swój niezapomniany urok. Wspomnienia tych, którzy mieli możliwość oglądać, jak powstaje chleb, mają niepowtarzalny zapach… Posłuchajmy ich zatem, jak wyglądał chleb naszej babci:

Nowadays it is really rare to bake bread at home. Historically, it used to be a whole ritual. Specific feast, which had its unforgettable charm. The memories of those who had the opportunity to see how bread was made, have a unique smell ... Let’s listen to their story.

Wieczorem do zakwasu, czyli surowego ciasta z poprzedniego pieczenia chleba, mama dodawała trochę przesianej przez sito mąki, wodę i sól. Ciasto rosło przez całą noc w drewnianej dzieży, ustawionej w pobliżu pieca, na drewnianej ławie. Dzieżę opatulała mama grubym kocem. Po kilku godzinach do wyrośniętego zaczynu wsypywała resztę mąki i długo wyrabiała ciasto. Była to czynność męcząca. Ręce mamy nurzały się w cieście aż po łokcie. Rano rozpalała ogień w piecu chlebowym i znów wyrabiała ciasto. Następnie przekładała odpowiednie porcje ciasta do słomianek, w których ciasto „dorastało”. Po spaleniu się drewna, mama wygarniała cioskiem ogarki i pomietłem omiatała piec. Teraz można już było wsadzać chleb. Zawartość słomianek wykładała mama na dużą drewnianą łopatę, na której ciasto wędrowało do pieca. Nad pierwszym bochenkiem wsadzanym do pieca mama zawsze kreśliła znak krzyża świętego. Po dwóch godzinach tą samą łopatą ostrożnie wyjmowała gorący chleb z pieca. Aromat czterech okrągłych, rumianych bochnów wypełniał cały dom, drażnił nozdrza… Nie mogliśmy się doczekać, kiedy chleb choć trochę ostygnie. Wtedy mam brała go do ręki, kreśliła znak krzyża i kroiła… Tego smaku nie da się zapomnieć. Mama często wyrabiała więcej ciasta. Z tego, którego nie wykorzystała do pieczenia chleba, piekła wspaniałe podpłomyki. Cienkie okrągłe placki, posypane makiem i cukrem lub serem. To był naprawdę rarytas! Resztki ciasta z dna dzieży chowała mama do komory na zakwas do nowego chleba.

In the evening, the yeast, the dough from the previous baking bread, my mother has added a bit of flour, sifted through a sieve, water and salt. The dough rose through the night in a wooden bowl, set near the stove, on a wooden bench. Bowl was wrapped by mum with thick blanket. After a few hours the rest of the risen yeast was poured long was making flour and dough. It was a tiring task. Mom’s hands were plunged in the dough up to the elbows. Morning kindled a fire in the oven and again was making bread dough. Then put the relevant portions of the dough to container where cake "grew up". After the burning of the wood, mom swept coal and swept stove. Now it was possible to put bread. Contents mom taught large wooden shovel, which was put into the oven. On the first loaf in the oven mom always stressed the sign of the cross. After two hours, the same hot bread was carefully took out from the oven. Aroma of four round, rosy balls filled the whole house, irritated nostrils ... We could not wait to get the bread to cool down a little. Then I took it in his hand, he drew the sign of the cross and cut ... This can not be forgotten. My mother often was making more dough. From this, which is not used for baking bread, cakes were wonderful thin, round cakes, topped with poppy seeds and sugar or cheese. It was a really special treat! Leftover dough from the bottom of the bowl into the chamber mom hid the leaven of the new bread.


Strona |7


Strona |8

Słomianka

Kosa, grabie, sierp

Łopata I ciosek Dzieża


Strona |9

Później rolnik siał zboże. Later, the farmer sowed corn. Pierwszą czynnością było przygotowanie ziemi pod zasiew. The first step was to prepare the ground for sowing.

Gdy zboże dojrzało, koszono je. Następnie należało glebę zbronować. Then the soil was ploughed.

When the grain is ripe, it mowed.


S t r o n a | 10

Następnie młócono zboże. Służyły do tego cepy. Then harvested grain. Were used for the flails.

Wymłócone zboże przesiewano i mielono w żarnach. Threshed grain sieved and ground in a mill.

Mielenie w żarnach Grinding in the mill

Z otrzymanej mąki pieczono chleb. Flour was used to bake bread.

Proste urządzenie do oczyszczania wymłóconego zboża. A simple device for the treatment of milled grain.


S t r o n a | 11

Niezwykle atrakcyjnym działaniem podjętym w ramach realizacji mini projektu była wizyta w Piekarni „Maja” w Spytkowicach, która „jako jedyna z niewielu piekarni rzemieślniczych pozostaje wierna tradycji, wytwarzając chleb na bazie naturalnego zakwasu, którego złożony proces fermentacji i czasochłonność jest podstawą do wyprodukowania pieczywa charakteryzującego się bogactwem smaku, zapachu a także wysokiej jakości i trwałości miękiszu.” Uczniowie mogli przeżyć niezapomnianą przygodę i uczestniczyć w roli obserwatorów w całym procesie wypieku chleba, tworzonego zgodne z tradycyjnymi recepturami przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu. Mieli też możliwość naocznie przekonać się, ile pracy, czasu i wysiłku trzeba włożyć w tworzenie pieczywa. Ta, jedyna w swoim rodzaju, lekcja przypomniała o konieczności poszanowania chleba. Obserwacja pracy piekarzy, na nocnej zmianie, w wysokiej temperaturze, wykonujących większość czynności ręcznie miała młodym ludziom uprzytomnić coś bardzo ważnego: wyrzucenie chleba to nie tylko przejaw marnotrawstwa, nieodpowiedzialności i niegospodarności, ale także oznaka braku szacunku do ludzkiej pracy.

As part of a mini project we visited the bakery, "Maja" in Spytkowice " almost the only one that still use traditional baking techniques, producing a bread based on natural sourdough, and time-consuming process of fermentation that is the basis for the production of bread, characterized by the special taste, smell and high quality. "Students could experience an unforgettable adventure and participate as observers in the process of baking bread, created according to traditional recipes but using modern equipment. They also had the opportunity to see how much work, time and effort bakers put into creating one loaf of bread. This special lesson showed us that we must respect bread. Observation of bakers working on the night shift, at high temperatures, mostly working using their hands made our students aware of the fact :discarding bread is not only a sign of waste and irresponsibility, but also lack of respect for human hard work.


S t r o n a | 12

The big fundamental Change In the 18th century Norway went through a comprehensive changing process called the big fundamental change (Det store hamskiftet). The poet Inge Krokann used this term to describe the fundamental changes in the Norwegian farming society.

1. How was the ground prepared? â&#x20AC;&#x201C; The Plow To prepare the ground for grains, Norwegian farmers have used plows to plough the ground. Throughout the history there has been a variation of different plows, and different ways to use them. But back before farmers had machines they were either pulled by hand, or by animal. The plough or plow is a tool (or machine) used in farming for initial cultivation of soil in preparation for sowing seed or planting. It has been a basic instrument for most of recorded history, and represents one of the major advances in agriculture.

In the beginning of the 1800th century people utilized a small amount of agricultural machinery. There were a lot of labor available in Norway at the time, but after a while came comprehending changes in the Norwegian society, both in the agriculture and in the demographics. People who were used to live off the ground at their homes, became a part of a bigger economic entirety. New tools and machines changed the farming, and the trade between country and city grew. In addition to this the â&#x20AC;&#x153;written laws of soilâ&#x20AC;? who made that the farmers could merge their land parcels, and they then got bigger areas to work with, something that made the work easier and made it easier to use machines. The big transformation represents the period when Norway went from being preindustrial society to be an industrial society.

The primary purpose of the ploughing was to turn the soil and bring fresh nutrients as well as burying seeds and the remains of old crops. At first it was done by human force, but later the farmers started using animals such as horses and oxen to get more efficiency.


S t r o n a | 13 2. How was seed sown in the past? What sorts of grain? - Tools

- The harrow The purpose of the harrow was to break up lumps of soil and make it easier to sow the

In the beginning they started with handheld tools, like the saw stick. Afterwards they developed the handheld tools to tools that where drawn by horses. Today we mostly use tractors to do the work. Planet, New Modell and saw stick, especially the model Fix that has been used as a tool since the early 1900. It’s still recommended. It was cheap and simple to use for small producers. Of the horse tools the Corbett’s turnips seeder was an early variant that is worth to recognize. Later the tool called “Troll”, for both horses and tractors, was a classic.

3. Harvesting soil. The dragged the harrow after an animal and the spikes on harrow breaks up the soil when pulled across the fields. The spikes are situated underneath the harrow, sticking into the ground.

Harvest is the process of gathering mature crops from the fields. Reaping is the cutting of grain for harvest, typically using a scythe or a sickle. In the middle ages they only had one tool to harvest the autumn crops – the sickle, but in the 1600’s the “skyrua” came, where the shaft was longer and the blades straighter. This was very common in the eastern part of the country. The reaper and the scythe were invented in the 1800’s, however the reaper didn’t become common until the 1930’s. The reapers will always be one of the symbols of the newer time in farming.


S t r o n a | 14 Today, the scythe and the reaper are still used. The scythe is often used on smaller farms, as the reaper is a bigger tool. All of these tools were hand-held, and were used for cutting the crops. After cutting the crops they were bound and hanged to sheaf. The positive side with the reaper is that it didnâ&#x20AC;&#x2122;t just cut the crops, but it also bound them.

Sickle

Scythe


S t r o n a | 15 4. The threshing When threshing you separate the grain from the stalks. Many different kinds of threshing have been used throughout the history. - Manual threshing There are three ways of threshing by hand. When threshing you separate the grain from the panicle. This can be done by either: - Spreading the crop over a mat. Then workers trample on the crop with their feet - Beating the crop against a threshing rack with spikes, and the grain will fall off. - Using a flail or a stick to beat the corn and then separate the grain from the stalks. - Threshing machine

Manual trashing of the grain with the slog was time-consuming and heavy. The introduction of the threshing machine made the process speed up. The threshing machine was introduced to farms in Norway in the 1800s. The threshing machine works by combining three separate operations comprising harvesting. Reaping (cutting), threshing (process of loosening the edible part of cereal grain (or other crop) from the scaly)

and winnowing (separate the loosened chaff from the grain).


S t r o n a | 16 5. How did they grind the grain into flour back in the old days?

This is the finished product, and the grain has transformed into flour.

They started to use the grinder mill in 13th century.

The water driven grinder mill.

Step 1: You pour the grain into the grinding mill; down the grinding box. Step 2: The grain is parcel out, and transported down to the two mill stones. Step 3: The upper stone moves around in a vertical direction, and itâ&#x20AC;&#x2122;s riven by the water. Step 3: The grain gets grinded between those mill stones. Step 4: The grain is divided and transformed into flour.

Nowadays we only use the grinder mil, for fun and attraction. We usually have those kinds of grinder mills on farms.


S t r o n a | 17 6. How did they bake bread in the old times? As long as humans have been resident and farmers, bread has been a natural part of their diet. We have different types of bread, for example: regular bread, flat bread, crisp bread and so on. Main ingredients are flour, water (milk) and yeast. In the old days they didn’t have any machines to do the work for them. They had to use a ladle to mix the dough together. It’s also important for the dough to heave. Afterwards they had to form the dough to the shape they wanted.

Stone oven The baking of the bread takes place in the stone oven. In the stone oven it’s important that the stones are white. The oven uses a lot of time (around two hours) to get warm. In the old times it was usual to bake the bread in two rounds. They did this because of the rough crust gave the bread longer durability. It was hard physical work, but it was worth it! Flatbread is unfermented bread. It’s baked on a slab or heated plate of iron. At first it’s rolled to millimeter thickness.

Norwegian team


S t r o n a | 18

HOW WAS FLOUR MADE? AND HOW WAS BREAD BAKED?

Middle ages During the middle ages, bread was the essential food in diets.

Cereals were turned into flour by smashing them in the windmills, which used wind power to move. The windmills usually belonged nobleman in the town or village.

to

the

There where also watermills and mills moved by animals, such as donkeys or mules. People made the dough at their homes, they made it into a special shape or made an identifying sign and they took it to be baked in the city ovens. There was a small tax to use them. During these times, the most common breads consumed in Spain were: rye bread, white bread and bread made out of flour mixtures.


S t r o n a | 19 Beginning of the Industrial revolution At the ending of the 18th century, the windmills were better and the cereal production growed. Due to that, the price of the white bread decreased. By this time, Bread was baked at private ovens and selled by the baker.

Santi & Eric

Industrial Revolution

In the 19th century the steam windmills were invented. A new kind of yeast was made and new kneading methods were used. The bread industry started to grow quickly. They used both, coal and wood to bake the bread. The better methods took to have whiter flour and, therefore whiter bread. Most of the people buy this breadâ&#x20AC;&#x2122;


S t r o n a | 20

Na podstawie wspomnień naszych babć udało się nam zrekonstruować dawny sposób pieczenia chleba w domach naszych rodziców. Na tej podstawie opracowaliśmy scenariusz widowiska teatralnego pt. „Pieczenia chleba”. Nasze przedstawienie zaprezentowaliśmy rodzicom i kolegom z gimnazjum.

Based on the memories of our grandmothers we managed to reconstruct the former way of baking bread in the homes of our parents. On this basis, we developed a scenario of a performance, entilted"Baking Bread". We presented it to our parents and schoolmates .


S t r o n a | 21

Laskowa, 11.02.2013r.

Laskowa,11th Feb 2013 Dear residents of Earth!

Drodzy obywatele Ziemi! Apelujemy o szanowanie chleba pod każdą postacią, świeżego i suchego. Prosimy o kupowanie chleba w takich ilościach, jakie są Wam potrzebne. Jeśli jednak zostanie wam trochę chleba, nie wyrzucajcie go! Jeszcze świeży chleb oddajcie głodującym, natomiast czerstwy chleb można wykorzystać na wiele sposobów. W tej postaci można go np. wykorzystać jako produkt do wykonania:    

We call about respecting of bread, in every form, fresh and stale. We please about buying bread in such quantities, what you must have. If we have got to much bread, let’s not throw it away ! We can give it to starving. When the bread is stale we can use it in many ways and we shouldn’t waste it. In this form we can for example use it to do:      

croutons, bread salad, thickener to soups and sauces, addition to chops and stuffing's, crumbs, to feed animals and birds.

grzanek, sałatki chlebowej, zagęszczacza do zup i sosów, dodatku do kotlecików, pulpetów, farszu, bułki tartej, do karmienia ptaków i zwierząt.

As you can see we can use bread in many different ways. Let’s not throw it away !

Jak widać suchy chleb można wykorzystać na wiele różnych sposobów. Nie wyrzucajmy go!

We hope, you understand our message and you apply to it.

 

Mamy nadzieję, że zrozumieliście przesłanie i zastosujecie się do niego.

nasze

Uczniowie Niepublicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Laskowej

Students of Nonpublic Gymnasium name of John Paul II in Laskowa


S t r o n a | 22

1.Tosty Potrzebne składniki i przedmioty 1.Slices of toast. Necessary components and objects: How to make: Cut it in half two slices of bread. Lay the cheese on it and cover with the other half.. Thus prepared sandwiches put into the toaster for about 5 minutes. You can eat it

Przekrój na pół dwie kromki chleba. Połóż na nie ser i przykryj drugą połówką. Tak przygotowane kanapki włóż do tostera na ok.5min. Po wyciągnięciu tostów możesz polać je ketchupem. 2.Chleb opiekany w jajku Potrzebne składniki i przedmioty:

with ketchup. 2. Toasted bread in the egg. Necessary components and objects:


S t r o n a | 23

Przygotowanie: Rozmieszaj jajko na talerzu (możesz do niego wsypać odrobinę wegety) i zamocz w nim dobrze kromkę chleba. Wlej 4 łyżki oleju na patelnię i rozgrzej ją. Jak patelnia będzie dobrze rozgrzana połóż na niej zamoczoną w jajku kromkę. Obróć ją na drugą stronę gdy zabarwi się na złocisty kolor. Gdy kromka z obu stron będzie obsmażona przełóż ją na talerz i zjedz :) 3.Bułka tarta Potrzebne składniki:

How to make: Stir egg on a plate (You can pour into it a little Vegeta) and soak it good slice of bread. Pour 4 tablespoons of oil in a pan and warm it. As is well-heated pan put on her slice dipped in egg. Turn it on the other side of the stain on the golden color. When a slice of fried on both sides will put it on a plate and eat :)

3. Crumbs How to make:

Wipe off any stale bread on a grater Zetrzyj czerstwy chleb na tarce

and pour into a container.

i przesyp do pojemnika. 4.Tosty francuskie Potrzebne przedmioty i składniki:

4.French tost


S t r o n a | 24 Sposób przygotowania: Wymieszaj ze sobą szklankę mleka, 1 jajko i szczyptę cukru. Włóż do tego kromkę chleba i mocz 5 minut. Następnie połóż ją na rozgrzaną patelnię z olejem i smaż do uzyskania złocistej barwy. Przygotowane tosty możesz jeść z dżemem, miodem, cynamonem lub cukrem.

You must mix eggs with milk and sugar. Than you put bread or roll into bowl with milk and eggs. It must soak bread for 5 minutes. Than you put bread on frying pan with just a little oil. You must fry bread until it will jas golden colour. You can eat it with jam, honey, cinnamon.

5. Chleb dla zwierząt.

5. Stale bread for the animals.

Chlebem możemy podzielić ze swoim czworonożnym przyjacielem, jeśli oczywiście takiego posiadamy.

Bread to eat, we can give our four-legged friend, if you have such a course.

1 product 1 mini project  
Advertisement