Page 1

Biblioteca escolar II: La competència informacional  des de la biblioteca escolar  Seguretat a Internet

Belén Calvet Cinta Falcó Mestre Educació Infantil Noves tecnologies aplicades a l’educació Curs 2009­2010


Professora: Cinta Espuny 

URVCT E

Pràctica 6. Feu una de les tres Webquests


Hem decidit fer la següent webquest:

Webquest: Què és Internet?

A  continuació responem a les preguntes que se’ns planteja a la webquest:


1.­ Obrirem   una   carpeta   que   anomenarem   "DOSSIER".   Hi   guardarem   els  documents   i   imatges   que   volguem   guardar   per   a   elaborar   el   mural   sobre  INTERNET.  2.­ Obrim un document nou amb un processadros de textos ( p.e. amb Word) i  posau­li de nom "DOSSIER­INTERNET"  3.­Cercau   la   definició   d'"INTERNET"   al  Diccionari   de   la   Llengua   Catalana  GREC. Anoteu­la al DOSSIER Definició   d’Internet:  Xarxa   informàtica   constituïda   per   un   conjunt   de   xarxes  connectades   mitjançant   uns   determinats   protocols,   descentralitzada,   ampliable  indefinidament

i

d'abast

mundial.

4.­ Aquí teniu un mapa conceptual del tema en conjunt . 5.­ Trobareu un Manual de Power Point clicant aquí i també un Manual de Word    o bé un processador de textos lliure de l'Open Office

ACTIVITAT 1:  QUÈ ÉS I D'ÓN VE INTERNET? ESTAREU SORPRESOS I SORPRESES DEL QUE HEU TROBAT AL GREC!!!!  En l'activitat que se vos proposava en l'apartat anterior haureu pogut veure la  gran quantitat d'informació sobre Internet...Avui en dia, qui no n'ha sentit parlar?  ...NINGÚ!!!!!! Però qui la va inventar? Quan? i sobre tot: Per què? Podem trobar les respostes a  la pàgina de'n Millán i també a la pàgina web. Feu­ne un resum i guardeu­lo a la 


nostra carpeta.   Em   de   remuntar­nos   a   l'any   1964,   per   saber   com   va   néixer   Internet.   La   que   ara  anomenem xarxa de xarxes va néixer de la mà de Paul Baran, de la Rand Corporation,  una de les consultores de futur a nivell tecnològic més importants d'Estats Units i amb  una relació molt estreta amb l'administració. Així doncs, Paul Baran va determinar els  requeriments necessaris per crear una xarxa ideal d'ordinadors.  Amb   la   guerra   freda,   Internet   va   esdevenir   una   necessitat   bàsica,   sobreviure   a   un  possible atac nuclear, de manera que si una part de la xarxa quedava inutilitzada, l'altre  havia de seguir funcionant redirigint els missatges i la informació cap a altres camins  per arribar al destinatari. Per superar aquest escull, va idear­se la innovadora idea d'una  xarxa descentralitzada. No va ser fins cinc anys més tard, al 1969 que el govern d'Estats Units, mitjançant  l'Advanced   Research   Projects   Agency   (ARPA),   del  Departament   de   Defensa*,   va  desenvolupar una xarxa amb aquest esquema descentralitzat.  Per evitar el monopoli de la xarxa per part dels fabricants, va definir­se un protocol de  comunicacions obert i prou senzill perquè fos utilitzat per una gran varietat de marques i  models.   La segona revolució va donar­se al 1982, amb la transformació del TCP al  TCP/IP  (Transmission   Control   Protocol/Internet   Protocol),   que   permetia   l'interconnectivitat  entre   xarxes   diferents.   Aquest   va   incorporar­se   al   sistema   UNIX,   un   llenguatge   de  programació estès per arreu del món, cosa que va permetre a ordinadors de tot el món  tenir Internet a l'abast.  Cal tenir en compte que el desenvolupament d'Internet no hagués estat possible sense el  desenvolupament   paral∙lel   de   programes   que   en   facilitaven   l'ús.   Com   el  correu  electrònic, ideat el 1971 per Ray Tomlinson.


El terme   internet,   en   minúscula,   s'utilitza   per   anomenar   un   conjunt   de   xarxes  connectades mitjançant routers. Avui en dia, Internet, amb majúscula, és la major xarxa  internet del món, amb una jerarquia de tres nivells, formada per xarxes d'eix central  (NFSnet), xarxes de nivell intermig i xarxes aïllades. 

Però no ens podem limitar a recollir­ne informació....anem a reflexionar un poc  sobre el que ens diu en Millán. LLegiu les frases següents i faceu­ne en grup de tres  un   comentari   que   anotareu   en   un   document   anometat   "Reflexionam"   i   el  guardarem a la carpeta DOSSIER. "Un niño andaluz sigue las clases de un colegio de Estados Unidos; un inversor  alemán   interviene   en   la   bolsa   de   Tokyo;   los   libros   escolares   de   mis   niños   los  compro buscando el nombre de su profesora en la página de una librería virtual de  mi ciudad. De lo local a lo mundial, algo está cambiando…" Amb Internet tot és més fàcil, pots arribar a l’altra punta del món i és més ràpid accedir  a la informació. "En la World Wide Web o Malla Mundial esperan la visita de alguien 800 millones  de páginas: quien quisiera leerlas dedicando a ello una jornada laboral normal,  pero sin festivos ni vacaciones, tardaría veinte mil años… "  Internet és una font d’informació inesgotable i infinita. "Hoy en día hay unos 5 millones de dominios (los nombres que siguen al signo @  del   correo):   a   cada   uno   pueden   corresponder   muchas   direcciones   de   correo  electrónico. El tráfico por la red se dobla cada 100 días: hace ya un año que en  Inglaterra circulan más datos que voz por las líneas telefónicas… Las cifras de  comercio   basado  en   la   red   que   se  prevén   para  el   futuro   inmediato   superan   la  actividad económica de muchos países."


Moltes persones elegeixen la xarxa per comunicar­se perquè és més barata i senzilla. La  xarxa ha esdevingut una utilitat molt visitada i utilitzada per la gent i cada dia va a més.

Anem ara a l'Enciclopèdia Latinoamericana  i observem l'evolució de les xarxes  entre ordinadors. Per què es va fer que la xarxa fos més interrelacionada? Pensau i  respon...Una   pista:   està   relacionat   amb   la   guerra   freda.   "Baixau"­vos   aquesta  imatge a la vostra carpeta DOSSIER i anotau la resposta al document del resum  de la història. La   xarxa   centralitzada   és   dèbil,   perquè   si   es   destrueix   l’estrella   central   destruirà   la  comunicació   entre   les   estacions   finals.  A   la   pràctica,   una   barreja   d'estrelles   i   dels  components de malla s'utilitza per formar les xarxes de comunicacions. Per exemple, el  tipus (b) de la figura. 1 mostra l'estructura jeràrquica d'un conjunt d'estrelles connectats  en forma d'una estrella més gran, amb un enllaç addicional formant un bucle. Aquesta  xarxa es denomina de vegades "descentralitzat" de la xarxa, a causa de la dependència  completa en un sol punt no sempre és necessari. L’última (C) és la xarxa més segura  perquè   també  la  més  interrelacionada,  molt  més  difícil   de  destruir   perquè  no  conté  estrelles. 

ACTIVITAT 2:


COM ENS COMUNICAM PER INTERNET? Cercau al Diccionari de la Llengua Catalana GREC les definicions. Anotau en un  document una explicació de cada eina. Guardau­lo dins la carpeta DOSSIER •

El xat: Comunicació simultània entre diverses persones a través d'internet

El messenger: Messenger es refereix a la missatgeria instantània, en la que pots  compartir missatges amb altres usuaris connectats a Internet. 

El fòrum: Sessió oberta en la qual tots poden argumentar. 

El correu electrònic: Conjunt d'eines de programari per mitjà del qual hom pot  enviar i rebre missatges personalitzats dins d'una xarxa.

Completa el document anterior amb els serveis d'Internet que ens donen a la web  A l'adreça següent podreu veure vàries activitats de comunicació que s'han fet a  altres escoles:    http://www.xtec.es/~emurillo/correuV/index11.htm 

ACTIVITAT 3: APRENEM I JUGAM A INTERNET A Internet podem aprendre i jugar. Vegem ara com: Per aprendre a Internet tenim entre altres: •

Les eines de comunicació  amb les quals podem rebre continguts en forma  de documents i imatges 

Els diccionaris i les enciclopèdies en línia També podem visitar directament  una série d'enciclopèdies virtuals 

Els Cercadors  i  Webgrafia  que podem tenir a la llista de "Favorits" del  nostre navegador 


Faceu equips de tres i cercau cada un, un dels recursos per aprendre que hem citat  clicant a damunt. Elaborau un document per cada eina explicant­la i escriguent  com ens pot servir per aprendre.  Les eines de comunicació: El forum és una eina de comunicació amb la qual podem aprendre, per exemple: podem  documentar­nos sobre temes d'actualitat, o d'una tema específic de la realitat; podem  intercanviar  informacions   amb  persones  de  totes  la  parts  del  món,  conèixer   la  seva  cultura, així com ells poden conèixer la nostra; podem complementar la informació que  no tenim molt clara i aprendre d'altres punts de vista.

Els diccionaris i les enciclopèdies en línia: Els   diccionaris   i   les   enciclopèdies   són   eines   d’aprenentatge   molt   útils   perquè   et  permeten cercar informació molt ràpid, perquè no ocupen espai al teu prestatge, perquè  s’actualitzen cada cop que apareixen noves paraules o canvien les normatives de les  llengües.  Els Cercadors i Webgrafia: Els cercadors són importants per a l’aprenentatge perquè amb una paraula clau et poden  localitzar diferents resultats que continguin, dintre la web. Aquestos resultats apareixen  resumits i pots elegir el que més s’aproxima al que necessites. 

Ara ens toca JUGARRRR!!!.....Visitem algunes webs amb jocs amb els que a més  podem aprendre: •

Mi Portal 

Jocs didàctics a la pàgina del Ministeri d'Educació i ciència 


Tornar una altra vegada: Joc per aprendre a emprar els cercadors 

Anota en un document els jocs que us han agradat més (constant títol i adreça) i  perquè. Guardau el document a la carpeta DOSSIER

Mi Portal: Educalia: El cuerpo humano http://educalia.educared.net/externs/auladesalut/joc_dificil/index_sol_s.html

Ens ha agradat perquè amb aquest joc els infants aprenen les parts del cos d’una manera  educativa i lúdica.

Mi Portal: Las tres mellizas: Juego de las igualdades http://www.lastresmellizas.com/intermon/igualtat.html

Aquest joc és molt interessant perquè transmet valors sobre els drets dels infants i parla  de la diversitat de manera molt simbòlica. 

ACTIVITAT 4: LA SEGURETAT A INTERNET I.... ENS PODEM FIAR DE LES WEBS QUE  TROBAM? Netty,   Navito   i   Gonzi   ens   han   anomenat   Especialistes   en   Qualitat   i   Seguretat  d'Internet. 


La nostra feina, serà posar les medalles següents: •

MEDALLA AL/A LA NAVEGADOR/A SEGUR PER INTERNET a un/a  company   o   companya   que   cumplesqui   els   consells   de   seguretat   que   ens  donen a Edu365 clicant a "Consells pràctics per a als vostres fills" 

MEDALLA DE QUALITAT A LA WEB. Visitarem les dues webs següents  i   mirarem   quina   de   les   dues   respon   més   preguntes   afirmativament   del  nostre QÜESTIONARI DE QUALITAT i li posarem la medalla.  o

Educació per la salut 

o

Zoo de Madrid 

QÜESTIONARI DE QUALITAT PER A LA WEB: Educació per la salud (EDU365)

Preguntes 1.­ CREDIBILITAT

Està clar qui és el responsable?

Té la darrera data d’actualització recent?

Han citat les fons dels continguts?

L’autor té prestigi reconegut?

2.­ CONTINGUTS •

El títol és representatiu del contingut?

NO

No Sí Sí Sí


Ens duu a altres recursos útils?

Són fácils de llegir?

Estan ben estructuras?

Les imatges són clares?

Està lliure de faltes d’ortografía i gramaticals?

És interessant?

3.­ DISSENY

Sí Sí Sí Sí

És fácil la navegació?

Els enllaços són fàcils d’identificar?

Té foros i tauló d’anuncis (interactivitat)?

Es pot visualitzar sense desplaçar el cursos?

És estèticament agradable?

La lletra és legible fàcilment?

4.­ ORGANITZACIÓ •

Tots els enllaços funcionen bé?

Si empra gràfics es carreguen fàcilment?

Quan la pàgina té moltes imatges ens deixa triar  veure­la només amb texte?

No

Sí Sí No Sí

És fácil identificar ràpidament la informació més 

important (títols, texte resaltat,..)? QÜESTIONARI DE QUALITAT PER A LA WEB: Zoo de Madrid

Preguntes 1.­ CREDIBILITAT

Està clar qui és el responsable?

Té la darrera data d’actualització recent?

Han citat les fons dels continguts?

L’autor té prestigi reconegut?

2.­ CONTINGUTS

NO

No Sí


El títol és representatiu del contingut?

Ens duu a altres recursos útils?

Són fácils de llegir?

Estan ben estructuras?

Les imatges són clares?

Està lliure de faltes d’ortografía i gramaticals?

És interessant?

3.­ DISSENY

Sí Sí Sí Sí Sí

És fácil la navegació?

Els enllaços són fàcils d’identificar?

Té foros i tauló d’anuncis (interactivitat)?

Es pot visualitzar sense desplaçar el cursos?

És estèticament agradable?

La lletra és legible fàcilment?

Sí No

4.­ ORGANITZACIÓ •

Tots els enllaços funcionen bé?

Si empra gràfics es carreguen fàcilment?

Quan la pàgina té moltes imatges ens deixa triar  veure­la només amb texte?

És fácil identificar ràpidament la informació més 

Sí Sí No Sí

important (títols, texte resaltat,..)? QÜESTIONARI DE QUALITAT PER A LA WEB : Educalia

Preguntes 1.­ CREDIBILITAT

Està clar qui és el responsable?

Té la darrera data d’actualització recent?

Han citat les fons dels continguts?

L’autor té prestigi reconegut?

NO

No Sí


2.­ CONTINGUTS

El títol és representatiu del contingut?

Ens duu a altres recursos útils?

Són fácils de llegir?

Estan ben estructuras?

Les imatges són clares?

Està lliure de faltes d’ortografía i gramaticals?

És interessant?

3.­ DISSENY

Sí Sí Sí Sí Sí

És fácil la navegació?

Els enllaços són fàcils d’identificar?

Té foros i tauló d’anuncis (interactivitat)?

Es pot visualitzar sense desplaçar el cursos?

És estèticament agradable?

La lletra és legible fàcilment?

4.­ ORGANITZACIÓ •

Tots els enllaços funcionen bé?

Si empra gràfics es carreguen fàcilment?

Quan la pàgina té moltes imatges ens deixa triar  veure­la només amb texte?

No

Sí Sí No Sí

És fácil identificar ràpidament la informació més 

important (títols, texte resaltat,..)? QÜESTIONARI DE QUALITAT PER A LA WEB: Las tres mellizas

Preguntes 1.­ CREDIBILITAT

Està clar qui és el responsable?

Té la darrera data d’actualització recent?

Han citat les fons dels continguts?

L’autor té prestigi reconegut?

NO

No Sí


2.­ CONTINGUTS •

El títol és representatiu del contingut?

Ens duu a altres recursos útils?

Són fácils de llegir?

Estan ben estructuras?

Les imatges són clares?

Està lliure de faltes d’ortografía i gramaticals?

És interessant?

3.­ DISSENY

Sí Sí Sí Sí Sí

És fácil la navegació?

Els enllaços són fàcils d’identificar?

Té foros i tauló d’anuncis (interactivitat)?

Es pot visualitzar sense desplaçar el cursos?

És estèticament agradable?

La lletra és legible fàcilment?

Sí No

4.­ ORGANITZACIÓ •

Tots els enllaços funcionen bé?

Si empra gràfics es carreguen fàcilment?

Quan la pàgina té moltes imatges ens deixa triar  veure­la només amb texte?

És fácil identificar ràpidament la informació més 

Sí Sí No Sí

important (títols, texte resaltat,..)? Facem­ne un esquema i a continuació facem un anàlisi de dues pàgines webs de les  que varem trobar a l'activitat 3. Anotau els resultats al DOSSIER. En la propera  sessió en farem una posada en comú a classe.  Guardarem   a   la   carpeta   DOSSIER,   el   llistat   de   consells   per   navegar   segurs   a  Internet i el Qüestionari de Qualitat per webs...sempre ens poden ser útils.


Els consells per navegar segurs per Internet: Intenteu que l’ús d’Internet es converteixi en una activitat familiar. No us sentiu inferiors per saber menys que els vostres fills. Aprofiteu el que ells saben  per aprendre. Ubiqueu   l’ordinador   en   una   altra   habitació   que   no   sigui   el   dormitori   (un   lloc   més  “públic” o de pas). Seieu de tant en tant amb els vostres fills quan aquests estiguin participant en un xat  (penseu que hi ha gent que de vegades aprofita aquest mitjà per disfressar la identitat de  l’interlocutor, canviar l’edat, sexe, etc.). Expliqueu als vostres fills que no haurien de proporcionar mai informació personal quan  participin en un xat, fòrum, etc. Eviteu que els vostres fills planegin una trobada amb algú que han conegut “on­line”.  És recomanable no deixar targetes de crèdit a l’abast dels vostres fills. S’han donat  casos de compres massives sense coneixement previ del propietari. Establiu un moment i una durada per a les connexions, per exemple, una estona alguna  tarda, els caps de setmana, etc. S’hauria d’estar connectat el temps necessari per a dur a  terme les activitats programades (si no disposeu de tarifa plana, les trucades tenen un  cost equivalent al d’una trucada local). Feu entendre als vostres fills que són ells qui tenen el control quan estan navegant per  Internet i per tant, si en alguna ocasió es troben incòmodes amb el que estan veient  (continguts ofensius, etc.), haurien d’abandonar la pàgina. Penseu   que   es   poden   cometre   accions   delictives   quan   s’està   connectat   a   Internet  (amenaces, distribució de dades personals, ús d’imatges amb copyright, etc.). S’hauria   d’intentar   renunciar   a   aquells   portals   que   constantment   demanen   dades   o  informació personal (mai se sap quin ús en faran). 


Hem arribat al moment de recopilar tot el que tenguem a la carpeta DOSSIER i  elaborar   un   PÓSTER   amb   el   tema   INTERNET   que   podren   exposar.   Per  completar les informacions recollides i a la vegaa tenir una idea de com organitzar­ les visitau la web.  BONA FEINA!! 


Internet

Què és?

Internet és  una  xarxa  d’ordinadors  mundial,  en  la  que  es  pot  intercanviar  informació.

La història

Fundador: Paul  Baran

Per a què  serveix? Per a comunicar­nos  entre diferents  usuaris utilitzant les  xarxes socials: El correu electrònic

Any de fundació:  1964 Lloc: EE UU

El fòrum El xat El messenger

Per cercar  informació: Als diccionaris Als cercadors

Consells de  seguretat

Utilitzar Internet amb els fills. No deixar targes de crèdit al seu abast. Evitar que faci una trobada amb una persona que ha  conegut on­line. Posar l’ordenador a un lloc públic de la casa. Limitar el temps de connexió. Orientar­los sobre a quins llocs és millor no accedir  i quins el convenen més.

pràctica4a  

Noves Tecnologies

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you