Page 1

Biblioteca escolar II: La competència informacional des de la biblioteca escolar Marc legislatiu, competències bàsiques i la competència informacional.

Belén Calvet Cinta Falcó Mestre Educació Infantil Noves tecnologies aplicades a l’educació Curs 2009-2010 Professora: Cinta Espuny


1. Llegiu l'annex 1 del Decret 142/2007 en què es descriuen les 8 competències bàsiques. La competència informacional comparteix continguts i habilitats amb 4 d'aquestes competències. Quines? Redacteu un text de 20 línies mínim exposant les aportacions de les competències bàsiques a la competència informacional. Les principals característiques de la competència informacional són que implica diferents alfabetitzacions i habilitats: està relacionada amb les habilitats tecnològiques, però a més a més constitueix una àrea més amplia i diferenciada de capacitats centrades en la gestió dels continguts de la informació, amb independència del suport en el que s’ubiquin. És una competència genèrica i transversal a totes les àrees del currículum, que es troba plenament relacionada amb el desenvolupament d’habilitats lingüístiques i cognitives, de pensament crítico-reflexiu i d’autoregulació de processos. Aprendre a investigar i informar-se no suposa únicament aprendre a localitzar informació i dades rellevants, sinó que de manera fonamental, suposa, des d’un punt de vista genèric, aprendre a pensar i a aprendre, i des d’un prisma més concret, permet desenvolupar múltiples destreses relacionades amb l’accés i ús de la informació. Les 4 competències que formen part de la competència informacional són: : -

comunicativa lingüística

-

tractament de la informació i competència digital

-

aprendre a aprendre

-

d'autonomia i iniciativa personal

La competència comunicativa lingüística que és a la base de tots els aprenentatges i, per tant, el seu desenvolupament és responsabilitat de totes les àrees i matèries del currículum, ja que en totes elles s'han d'utilitzar els llenguatges com a instruments de comunicació per fer possible l'accés i gestió de la informació, la construcció i comunicació dels coneixements, la representació, interpretació i comprensió de la realitat, etc... Comunicar-se, a més, afavoreix el desenvolupament de les altres competències bàsiques: les metodològiques de la cerca i gestió de la informació. Per tot això, aquesta competència és essencial en la construcció dels coneixements i pensament social crític: en el tractament de la informació (tècniques per memoritzar, organitzar, recuperar, resumir, sintetitzar, etc)


La competència en el tractament de la informació permet la capacitat de processar i gestionar adequadament informació abundant i complexa per resoldre problemes reals i prendre decisions. Incorpora diferents habilitats, que van des de l'accés a la informació fins a la seva transmissió: cerca, captació, selecció, registre i processament, amb l'ús de tècniques i estratègies diverses segons la font i els suports que s'utilitzin (oral, imprès, audiovisual, digital). Inclou la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se.

La competència d'aprendre a aprendre és la competència metodològica que, segons indica LOE, ha de guiar les accions i el desenvolupament de totes les altres competències bàsiques. Implica disposar d'habilitats per a conduir el propi aprenentatge, fomentar el pensament creatiu, la curiositat de plantejar-se preguntes i donar diversitat de despostes. El que la lliga amb les anteriors, des del punt de vista de l’alfabetització


informacional, és que aquesta competència inclou, a més, habilitats per a obtenir informació, tant individualment com en col·laboració i, molt especialment, per transformar-la en coneixement propi, relacionant i integrant la nova informació amb els coneixements previs i amb la pròpia experiència personal i sabent aplicar els nous coneixements i capacitats en situacions semblants i contextos diversos.

Per últim, la competència d'autonomia i iniciativa personal és la que ens permet ser independents en el nostres aprenentatges, amb la qual qualsevol persona pot ser capaç de cercar informació per la xarxa i tractar-la per si mateix. És una competència fonamental dins l’aprenentatge perquè dona la suficient autonomia a la persona per començar a aprendre per decisió pròpia.


Esquema on es mostren dos de les competències més importants per a l’alfabetització informacional:

2. Del document Estandares de competencias en TIC para docentes busqueu la plana 20 i de l'apartat I.D.TIC, valoreu quina és la vostra situació en els 11 aspectes que desenvolupa. Un cop llegit aquest apartat ens hem adonat que els apartats 4, 8, 9, 10 i 11 són els que no dominem a la perfecció, tenim mancances que hauríem de superar amb la formació adequada. Per l’altra, els termes tècnics de les noves tecnologies creiem que no els coneixem el suficient, ja que hem après a utilitzar les eines TIC de manera autònoma i ha estat un aprenentatge pràctic, per la qual cosa no coneixem les nomenclatures. Tot i això, considerem que el nostre nivell en ús de les TIC és mitjà- alt.


El nostre anàlisi: I.D.1. Describir y demostrar el uso de

Molt bo

hardware corriente. I.D.2. Describir y demostrar tareas y

Bo

utilizaciones básicas de procesadores de texto tales como digitación, edición, formateo e impresión de textos. I.D.3. Describir y demostrar el

Bo

objetivo y las características básicas del software de presentaciones multimedia y otros recursos informáticos. I.D.4. Describir el objetivo y la

Poc

función básica del software gráfico y utilizar un programa de este tipo para crear una imagen sencilla. I.D.5. Describir Internet y la World

Bo

Wide Web, explicar con detalle sus usos, describir cómo funciona un navegador y utilizar una dirección (URL) para acceder a un sitio Web I.D.6. Utilizar un motor de búsqueda

Bo

para efectuar una exploración booleana con palabras clave. I.D.7. Crear una cuenta de correo

Bo

electrónico y utilizarla para mantener correspondencia electrónica duradera. I.D.8. Describir la función y el objetivo de los software de tutoría

Bo


(tutoriales) y de instrucción y práctica, así como la manera en que contribuyen, en los estudiantes, a la adquisición de conocimientos, en las diferentes asignaturas escolares. I.D.9. Localizar paquetes de software

Cap

educativo y recursos Web ya preparados, evaluarlos en función de su precisión y alineamiento con los estándares del plan de estudios (currículo), y adaptarlos a las necesidades de determinados estudiantes. I.D.10. Utilizar software para

Cap

mantener registros en red a fin de controlar asistencia, presentar notas de los estudiantes y mantener registros relativos a ellos. I.D.11. Utilizar tecnologías comunes

Bo (menys videoconferències)

de comunicación y colaboración tales como mensajes de texto, videoconferencias, colaboración mediante Internet y comunicación con el entorno social.

La nostra definició de cacera del tresor:


Es tracta d’una activitat didàctica que està a la xarxa. Hi ha una sèrie de preguntes que s’han de respondre a partir de la consulta dels enllaços que es faciliten a la web de la cacera. Per acabar, hi ha una gran pregunta per veure si s’ha entès tot el contingut treballat.

pràctica2  

Noves Tecnologies