Page 1

, wejdz na

nr 3 (055)

www.belchatow.pl

kwiecień 2012 ISSN: 2082-7407 znajdź nas na:

BEZPŁATNY BIULETYN MIASTA BEŁCHATOWA w bieżącym

numerze Rodzina 3+

¯yczenia radosnych Œwi¹t Wielkanocnych wype³nionych nadziej¹ budz¹cej siê do ¿ycia wiosny i wiar¹ w sens ¿ycia. Pogody w sercu i radoœci p³yn¹cej z faktu Zmartwychwstania Pañskiego oraz smacznego Œwiêconego w gronie najbli¿szych osób wszystkim mieszkañcom Be³chatowa ¿ycz¹

Ewa Skorupa

Marek Chrzanowski

Przewodnicz¹ca Rady Miejskiej

Prezydent Miasta Be³chatowa

O zniżkach i preferencjach dzięki posiadaniu „Bełchatowskiej karty Rodzina 3+” mówi Prezydent Marek Chrzanowski. [str. 3]

Ryby i raki wrócą do Rakówki

Rzeka Rakówka będzie zarybiona jaziem i kleniem oraz zostaną wpuszczone raki szlachetne i błotne. W maju rozpocznie się rewitalizacja rzeki. [str. 4]

80% rodziców płaci mniej

830 rodziców, posyłających swoje dzieci do miejskich przedszkoli płaci mniej. To aż 80% korzystających z tych przedszkoli. Nowe stawki wychodzą naprzeciw potrzebom rodzin. [str. 3]


2

Samorz¹d  Administracja  Dzia³ania SAD kwiecień 2012

Z sesji Rady Miejskiej

Przywitali wiosnę 21 marca rozpoczęła się kalendarzowa wiosna. Z tej okazji w Przedszkolu Samorządowym nr 4 odbył się tzw. zielony dzień. Wszystkie dzieci oraz nauczycielki ubrały się na zielono, co miało symbolizować przyjście nowej pory roku.

Podczas XXI sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 23 lutego, radni rozpatrzyli i przyjęli 16 projektów uchwał. Wśród nich były m.in.: 1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego granicami miasta, ulicami: Czaplinecką i Cegielnianą oraz rzeką Rakówką. 2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – dla terenu ograniczonego ulicami Wojska Polskiego i Armii Krajowej, rzeką Rakówką oraz linią kolejową. 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku oraz ich przeznaczenia w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bełchatów. 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/417/10 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) dla Miasta Bełchatowa na lata 2009-2015. 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2012-2020. 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2012 rok. 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Bełchatowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bełchatowie i pokrycie go wkładem niepieniężnym w zamian za udziały. 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bełchatowie i pokrycie go wkładem niepieniężnym w zamian za udziały. 10. Projekt uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Bełchatowa realizowane przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.

Pierwszy dzień wiosny uczcili również pracownicy bełchatowskiego muzeum, przedszkolaki z „Trójki” oraz uczniowie zerówki ze Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 7. Wszyscy wspólnie udali się nad Rakówkę, gdzie pożegnali marzannę - symbol niechcianej zimy. 

Taryfy dla wody i ścieków, informacja o realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską oraz raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2011 r., rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bełchatowa w roku 2012 - to niektóre tematy XXII sesji z dnia 29.03.2012 r. Szczegóły na www.belchatow.pl

WAŻNE NUMERY I ADRESY: Telefony alarmowe 112 z komórkowych i stacjonarnych 999 Pogotowie Ratunkowe 998 Straż pożarna 997 Policja 986 Straż Miejska Urząd Miasta tel. 44 733 51 16 e-mail: um@belchatow.pl Przyjęcia interesantów przez prezydenta i wiceprezydentów odbywają się w każdy wtorek od godz. 15.00 do 17.00. Zapisywać się można w poniedziałki od 7.30 osobiście w sekretariatach prezydentów bądź pod numerami tel. 44 733 51 37 – prezydent, 44 733 51 48 oraz 44 733 51 50 – wiceprezydenci.

Muzeum Regionalne tel. 44 633 11 33 muzeum@muzeum-belchatow.pl Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna tel. 44 632 28 71 e-mail: mipbp@poczta.fm Żłobek Miejski „Jaś i Małgosia” tel. 44 632 35 74 Przedszkola

Nr 1 tel. 44 632 12 67 Nr 2 tel. 44 633 43 85 Nr 3 tel. 44 632 46 41 Nr 4 tel. 44 632 26 15 Nr 5 tel. 44 633 47 00 Nr 6 tel. 44 633 63 99 Nr 7 tel. 44 632 66 37 Nr 8 tel. 44 633 30 88 Nr 9 tel. 44 633 46 80

Miejskie Centrum Kultury Akademia Przedszkolaka tel. 44 635 00 48 „Jabłuszko” mck@mckbel.eu tel. 606 683 663 Kino Kultura tel. 44 635 00 51 kino@mckbel.eu

Klub Malucha „Baby Town” tel. 44 631 31 66

Szkoły Podstawowe

Nr 1 tel. 44 632 15 96 Nr 3 tel. 44 632 17 92 Nr 4 tel. 44 632 22 18 Nr 5 tel. 44 733 04 60 Nr 8 tel. 44 632 22 06 Nr 9 tel. 44 633 46 80 Nr 12 tel. 44 633 64 21 Nr 13 tel. 44 633 41 41

Gimnazja

Nr 1 tel. 44 632 95 34 Nr 2 tel. 44 632 12 63 Nr 3 tel. 44 632 42 46 Nr 4 tel. 44 634 80 98 Nr 5 tel. 44 633 98 91 Nr 7 tel. 44 632 97 12

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej „PGM” tel. 44 632 37 73 www.pgmbelchatow.com Przedsiębiorstwo Komunalne „SANIKOM” Sp. z o.o. tel. 44 635 09 05 www.sanikom.pl Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. zt o.o. tel. 44 633 83 08 www.wodkan-belchatow.pl

Szkoły ponadgimnazjalne Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny III LO tel. 44 632 12 63 Administracja Domów Mieszkalnych „ADM” tel. 44 635 03 93 www.admbełchatów.pl Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „BTBS” Sp. z o.o. tel. 44 632 65 19

Miejski Zakład Komunikacji „MZK” Sp. z o.o. tel. 44 633 32 37 www.mzk.belchatow.pl

SAD Samorząd Administracja Działania Wydawca:

Urząd Miasta Bełchatowa

ISSN: 2082-7407 www.belchatow.pl

Zespół redakcyjny:

Beata Kwiecińska – Pintos Aleksandra Duda Sylwia Szymczyk Agnieszka Kowalczyk

„BKPPT” Sp. z o.o. tel. 44 733 11 20 www.ppt.belchatow.pl

Strony MCK, MR oraz MIPBP redagują te jednostki

EKO-REGION Sp. z o.o. tel. 44 633 08 15 www.eko-region.pl

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów tel. (44) 733 52 01 s.szymczyk@um.belchatow.pl

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o. tel. 44 633 32 66 www.pec-belchatow.pl

Kontakt:

Druk:

Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Poligrafia, drukarnia w Łodzi


Samorz¹d  Administracja  Dzia³ania SAD kwiecień 2012

Wsparcie dla rodzin wielodzietnych Marek Chrzanowski, Prezydent Miasta Bełchatowa:

Wszystkie rodziny które wychowują trójkę i więcej dzieci w wieku do 18 lub do 24 lat już mogą zgłaszać chęć swojego udziału w projekcie pod nazwą „Rodzina 3+”. Rodzina wielodzietna to obecnie obraz rzadki, a przez to wyjątkowy. Bardzo popularny model rodziny, w której występują rodzice i dwójka dzieci, czy rodzice z jednym dzieckiem dowodzi temu, że nie wszyscy chcą i potrafią stanąć przed wyzwaniem i trudem wychowania większej liczby dzieci. Zatem rodzina wielodzietna powinna budzić uznanie i szacunek, i zachęcać do podejmowania inicjatyw, które będą próbą jej wsparcia i wzmocnienia. Idea „Bełchatowskiej Karty Rodzina 3+” ma temu służyć. W Bełchatowie jest ponad 1200 rodzin, w których żyje i wychowuje się troje lub więcej dzieci. „Bełchatowska Karta Rodzina 3+” to propozycja, która sprawi np. , że wspólne wyjście do kina, muzeum, na mecz czy korty tenisowe nie będzie już istotnych wyrzeczeniem finansowym, a stanie się przede wszystkich zwyczajnie ogromną przyjemnością. Zachęcam do udziału w przedsięwzięciu, bo naprawdę warto. Wystarczy złożyć wniosek w Zespole ds. Zdrowia i Opieki Społecznej. Imienną kartę otrzyma każdy członek rodziny, ważne, że ulgi przysługują zarówno rodzicom, jak i dzieciom i że nie ma obowiązku bycia z całą rodziną, by skorzystać z karty. Karta umożliwia korzystanie z usług objętych ulgami lub rabatami. W katalogu ulg i rabatów już dziś znajdują się usługi świadczone przez instytucje miejskie – w tym MCK, MZK czy Muzeum. Do zaproponowanej przez nas oferty dołączają ciągle podmioty zewnętrzne. Zaczęło się od Skry i GKSu, teraz pojawiają się kolejne zgłoszenia. Jestem bardzo zadowolony, że odbiór naszej jest tak pozytywny. Dziękuję z tego miejsca wszystkim bełchatowskim firmom, które już przystąpiły do projektu. Zachęcam kolejne do włączania się w naszą wspólną inicjatywę, bo z pewnością przysłuży się ona ponad tysiącu rodzinom, w których wychowuje się trójka i więcej dzieci.

KATALOG ULG I RABATÓW

na www.belchatow.pl

3

830 rodziców, posyłających swoje dzieci do miejskich przedszkoli płaci mniej. To aż 80% korzystających z tych przedszkoli. Wszystko dzięki nowym stawkom, które wychodzą naprzeciw potrzebom rodzin. Stawki obowiązują na podstawie uchwały, przyjętej przez miejskich radnych w październiku 2011 r. Opłaty według nowych zasad naliczane są od września.

Rodzice wygrali na zmianach Doskonała większość rodziców z wielkim zadowoleniem przyjęła zmiany w sposobie naliczania opłat. To, że wysokość opłaty za przedszkole jest uzależniona od ich dochodu sprawiło, że płacą mniej. W takiej sytuacji satysfakcji trudno się dziwić. Aż 830 rodziców, na 1051, których dzieci chodzą do przedszkoli samorządowych, skorzystało na zmianach. Wszystkie dzieci za darmo mogą przebywać w przedszkolu przez 5 godzin dziennie (rodzice płacą oczywiście za posiłki i ewentualne płatne zajęcia dodatkowe). Dopiero kolejne godziny pobytu malucha w przedszkolu są płatne. Rodziny, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji płacą jedynie 1,50 zł za go-

dzinę pobytu dziecka w przedszkolu. Ci, których dochód na osobę w rodzinie wynosi od 751 zł do 1500 zł. płacą 2,25 zł. Rodziny, w których dochód jest jeszcze wyższy i mieści się w granicach od 1501 zł do 2250 zł na członka rodziny, za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu płacą dokładnie 3 zł. Dopiero rodziny znajdujące się w najlepszej kondycji finansowej, bo ich dochód przekracza 2 tys. 250 zł na osobę w rodzinie, za każdą godzinę opieki w przedszkolu (ponad czas bezpłatny) zapłacą 3 zł. 75 gr. Najbardziej aktualne dane wskazują, że rodzice blisko 200 dzieci, uczęszczających do przed-

szkoli samorządowych płacą za przedszkole stawkę najniższą. To oznacza, że jeżeli dziecko jest w przedszkolu 8 godzin dziennie (a tak zdarza się najczęściej), to za marzec rodzic może zapłacić jedynie 99 zł. Najwięcej rodziców płaci za pobyt dziecka w przedszkolu 2 zł 25 gr za jedną godzinę (ponad czas bezpłatny). To oznacza, że za pobyt dziecka w przedszkolu za cały marzec zapłacą tylko 148,5 zł (zakładając, że maluch jest w przedszkolu każdego dnia po osiem godzin). Rodzice, w określonych przypadkach mają też prawo do korzystania z dodatkowych zniżek. Są ulgi dla rodziców samotnie wychowujących dziecko (o 25%) oraz tych, którzy do przedszkola posyłają więcej niż jedno dziecko. I tak: za drugie dziecko przebywające w przedszkolu płaci się o 50% mniej, za trzecie dziecko o 75% mniej. 

MCK z dofinansowaniem „Europejskie dyktatury. Wspólny język sztuk wizualnych w budzeniu świadomości historycznej obywateli Europy.”

Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie znalazło się w elitarnym gronie instytucji kultury, które otrzymały dofinansowanie do projektu w ramach flagowego programu Unii Europejskiej w obszarze kultury „Kultura 2007 – 2013”. 24 lutego Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego ogłosiła wyniki selekcji na krótkoterminowe projekty współpracy. MCK znalazło się w gronie takich instytucji jak Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Sztuki Współczesnej czy Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi. Projekt, którego liderem jest Teatr Magro z Mantui we Włoszech będzie realizowany we współpracy z rumuńską Fundacją Parada z Bukaresztu oraz partnerem z Granady w Hiszpanii. W tej chwili lider programu oczekuje na tekst ostatecznego porozumienia, aby je podpisać w imieniu wszystkich partnerów.

Celem projektu wg jego autorów jest stworzenie ponadnarodowej sieci instytucji, by zainicjować proces budzenia się świadomości historycznej Europejczyków w kontekście dyktatur rządzących w tych krajach. Partnerzy projektu przygotują działania polegająca na odkryciu i analizie tych doświadczeń jako wspólnego dziedzictwa, gdyż, w naszym przekonaniu, w niewystarczającym stopniu obecne są one w debacie publicznej czy podręcznikach szkolnych. Instrument, jakim będzie powstałe w wyniku działań partnerów widowisko teatralne, ma pomóc w osiągnięciu większej świadomości tego, co stało się w Europie w ostatnich 60 latach. Autorzy projektu są przekonani, że takie działania pozwalają uniknąć pojawiania się uczucia tęsknoty za systemami totalitarnymi oraz umożliwiają budowanie postawy obywatela Europy, opierając się na wspólnym dziedzictwie historycznym.

Projekt skierowany jest do kilku grup docelowych. Są nimi młodzi ludzie, którzy powinni być uwrażliwiani na wspólne doświadczenie historyczne w kontekście europejskich systemów totalitarnych. Odbiorcami będzie również starsze pokolenie, które było świadkiem tamtych wydarzeń oraz wszyscy uczestnicy działań z czterech krajów partnerskich. Ramy czasowe projektu to 18 miesięcy. Pierwszy etap to spotkanie w Mantui i uzgodnienie harmonogramu, a ostatni to wystawienie spektaklu - najpierw we Włoszech, a następnie w Hiszpanii, Rumunii oraz w grudniu 20013r. w Bełchatowie. Data ta jest dla nas symboliczna, gdyż już od kilku lat obchodzimy w mieście kolejne rocznice wprowadzenie Stanu Wojennego. To właśnie Stan Wojenny jest jednym z symboli totalitarnego okresu komunistycznego. Tak więc projekt ten wpisuje się w działania, które są nam bliskie i do których możemy pozyskać również lokalnych partnerów takich jak Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, Muzeum Regionalne czy łódzki oddział IPN. „Całemu przedsięwzięciu ma towarzyszyć intensywna akcja promocyjna oraz edukacyjna, konferencje naukowe, publikacja artykułów o tematyce związanej z tym okresem, praca historyków oraz intensywna praca dwóch aktorów i jednego reżysera z każdego kraju. Jesteśmy przekonani, że udział w tym projekcie jest szansą dla Miejskiego Centrum Kultury na zdobycie bezcennych doświadczeń oraz będzie doskonałą promocją naszego miasta” – mówi Ewa Młynarczyk, Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie. 

Chcesz mieć najświeższe informacje z miasta? Codziennie odwiedzaj stronę

www.belchatow.pl


4

Samorząd n Administracja n Działania SAD kwiecień 2012

Wszystkie osoby, które są właścicielami nieruchomości indywidualnych (m.in. domków jednorodzinnych, działek niezabudowanych) mieszczących się na terenie Bełchatowa, zachęcamy do wypełnienia ankiety dotyczącej gospodarki odpadami. Ankietę można wypełnić on-line lub pobrać jej wersję elektroniczną (www. belchatow.pl) - wówczas wypełnioną należy przesłać na adres e-mail: um@ belchatow.pl lub zwrócić do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bełchatowa przy ul. Kościuszki 1.

Rzeka Rakówka będzie zarybiona jaziem i kleniem oraz zostaną wpuszczone raki szlachetne i błotne. Zamierzone zabiegi rewitalizacyjne rzeki są efektem stałej poprawy wody.

Ryby i raki wrócą do Rakówki obecny charakter rzeki miały czynniki antropogeniczne. Te przeprowadzone zmiany spowodowały zatracenie cech naturalności Rakówki i dewastację krajobrazu jej doliny. W latach 70-tych obserwowano zanik życia biologicznego w rzece, w następstwie czego wycofały się z niej ryby i raki.

Miasto ma zamiar złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania pn „Opracowanie oraz pilotażowe wdrożenie programu rewitalizacji rzeki Rakówki i jej doliny na obszarze Miasta Bełchatowa”. WFO-

W ciągu ostatnich kilku lat stan wody w Rakówce ulega stałej poprawie, mimo że posiada ona niezadowalającą jakość. W wyniku stopniowej poprawy wód rzecznych można podjąć zabiegi rewitalizacyjne. To przywracanie rzece funkcji ekologicznych wraz z włączaniem jej w środowisko doliny.

nowanych prac jest pilotażowe zarybienie i wpuszczenie raków. Przy ścisłej współpracy z rybackim użytkownikiem rzeki Rakówki, tj. Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Piotrkowie Trybunalskim, przeprowadzone zostaną zarybienia: jaziem – do 30 tysięcy sztuk, kleniem – do 30 tysięcy sztuk oraz wpuszczenie raków rodzimymi gatunkami – szlachetnym i błotnym – w ilości do 700 par rodzicielskich. Zadanie uwzględnia przeprowadzenie pilotażowych zarybień także innymi gatunkami, np. lina i karasia pospolitego oraz pstrąga potokowego. Aby zachować czystość genetyczną, materiał zarybieniowy i do wpuszczania raków będzie pochodził od tarlaków z dorzecza Warty.

ŚiGW może udzielić miastu dotacji w wysokości do 80 % wartości W ramach zadania przewidziazadania. no zarówno działania zmierzające do określenia stopnia degradacji Ostatnie prace regulacyjno- rzeki na terenie miasta Bełchatomelioracyjne były przeprowa- wa, jak i wyznaczające możliwości Realizacja zadania miałaby się dzone w latach 60-tych i 70-tych i kierunki prowadzenia zabiegów rozpocząć 01.05.2012 r., a zakońubiegłego wieku. Duży wpływ na rewitalizacyjnych. Jednym z pla- czyć: 31.12.2012 r.n

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Technologia modernizacji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Bełchatowa Istotną część realizacji projektu pn.: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa” dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, stanowi modernizacja istniejącej (od wielu lat) w mieście sieci kanalizacji sanitarnej. Zważywszy, iż renowacja obejmuje sieć usytuowaną w ulicach osiedlowych i w terenach zielonych, a także wokół wielorodzinnych budynków mieszkalnych zdecydowano, iż prace te zostaną wykonane bezwykopowo, tak by zminimalizować uciążliwości dla mieszkańców (ograniczyć czas prowadzonych robót) i zmniejszyć koszty. Z uwagi na zainteresowanie wielu mieszkańców tą metodą renowacji, postanowiliśmy szerzej opisać stosowaną technologię. Modernizacja obejmuje renowację istniejących studni i odcinków sieci między studniami. Zastosowano dwie technologie naprawy studni. Pierwsza polega na wprowadzeniu do wnętrza istniejącej studni – nowej, wykonanej z tworzywa sztucznego, druga zaś na

renowacji istniejącej studni za pomocą chemii budowlanej. Renowacja studni za pomocą rur z tworzywa sztucznego wymaga szeregu specjalistycznych prac. Polegają one m.in. na rozebraniu przykrycia studni i kinet, demontażu stopni złazowych oraz wyrównaniu ewentualnych nierówności ścian studni. Kolejne zadanie polega na wprowadzeniu do wnętrza starej studni – nowej, wykonanej z tworzywa sztucznego. Następnie przestrzeń między ścianami jest wypełniana zaprawą cementową. Ostatni etap to wykonanie nowych kinet i zamontowanie żeliwnych włazów. Również metoda chemii budowlanej wymaga przeprowadzenia szeregu prac. Przed przystąpieniem do renowacji studzienki należy poddać ją

czyszczeniu w celu usunięcia wszelkich osadów oraz luźnych warstw betonu i cegły. Czyszczenie wykonuje się wodą pod wysokim ciśnieniem. Kolejny etap polega na naniesieniu warstwy szczepnej, poprawiającej przyczepność nakładanych warstw do podłoża, następnie wykonuje się naprawę ubytków, uszczelnianie pęknięć (do naprawy stosuje się materiały odporne na wilgoć i stały kontakt z wodą). Ostatnim etapem jest regulacja i wymiana włazów. Metoda bezwykopowa renowacji istniejącej sieci kanalizacyjnej to również ściśle technologiczny proces. Odcinek sieci poddawany renowacji należy najpierw dokładnie oczyścić, później przy pomocy kamery TV, dokonać inspekcji umożliwiającej ocenę stanu kanału. Następnie do istniejących prze-

wodów kanalizacyjnych wsuwana jest wykładzina z rur ściśle pasowanych PVC-u. Podobną technologię stosuje się przy wprowadzaniu do remontowanego przewodu elastycznego ”rękawa”, nasączonego żywicami z włókniny poliestrowej o strukturze filcowej lub włókna szklanego a następnie utwardzeniu go za pomocą wody lub sprężonego powietrza i pary wodnej. Dzięki zastosowaniu tych metod uzyskuje się jednolity odcinek rurociągu, a nowa rura dokładnie przylega do wnętrza starego, uszkodzonego lub zniszczonego już przewodu, przejmując jego obciążenia konstrukcyjne, pokrywając pęknięcia i uszczelnia kanał. Po zakończeniu procesu utwardzenia rękawa remontowany odcinek jest poddawany ponownie inspekcji TV, a zamknięte przykanaliki otwiera się przy użyciu specjalnego robota frezującego. Ogółem na terenie miasta w ramach realizacji tego przedsięwzięcia zostanie zmodernizowanych ponad 12,5 km sieci kanalizacyjnych oraz 433 studzienki.

Koszt całej inwestycji wyceniono na kwotę brutto 16 166 337,72 zł. Wykonawcą robót jest Konsorcjum firm: REBUD C.Krygier, M.Michalski, W. Remba Spółka Jawna z siedzibą w Bełchatowie - Lider Konsorcjum oraz Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Handlowo – Usługowemu AKWA J. Biskup, S. Owczarek Spółka Jawna z Zabrza – Partner Konsorcjum. Zgodnie z podpisaną umową wszystkie prace modernizacyjne powinny zakończyć się do końca września 2012r. Więcej informacji nt. realizacji Projektu można znaleźć na stronie internetowej Spółki: www.wodkan-belchatow.pl Uwaga – Mieszkańców zainteresowanych podłączeniem do sieci wodnokanalizacyjnej zapraszamy do swojej siedziby przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, gdzie niezbędnych informacji udzielą pracownicy Biura Obsługi Klienta. Biuro czynne jest w pn., śr.-pt. w godz. 7-15, oraz wt. godz. 7-17.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. –KAN.” 97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9 tel./ fax: centr. 44 633-83-06, 44 633-83-08, 44 633-83-09 e-mail: wodkan@wodkan-belchatow.pl www.wodkan-belchatow.pl


Samorząd n Administracja n Działania SAD kwiecień 2012

Szykuje się modernizacja ulicznego oświetlenia

5

Wiosenne sprzątanie i naprawy ulic

Miastu taniej, mieszkańcom bezpieczniej? To możliwe! Wszystko dzięki planom modernizacji, która sprawi, że oświetlenie ulic będzie bardziej przyjazne dla mieszkańców i energooszczędne, a co za tym idzie – rachunki za prąd niższe. „Pierwszy etap w poszukiwaniu oszczędności jest już za nami. W przetargu wybraliśmy firmę, u której kupować będziemy prąd. To przyniesie oszczędności rzędu 800 tysięcy złotych. Teraz czas na kolejny krok, być może milowy” – mówi prezydent Marek Chrzanowski. W grę wchodzi bowiem kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem światła LEDowego, które jest białe, jaśniejsze i energooszczędne. Jest o co powalczyć – na terenie miasta jest blisko 5 000 tzw. punktów świetlnych. Koszty związane z modernizacją i naRóżnorodność wariantów uzaprawą tych punktów są olbrzymie: leżniona jest od kosztów oraz od rocznie ok. 1,5 – 1,6 mln zł. rodzaju zastosowanego oświetlePrezydent informuje, że współ- nia, czy będą to lampy sodowe, pracę z Krajową Agencją Posza- czy LED-y. Wariant najtańszy to nowania Energii nawiązał już w koszt 2 mln zł, na najdroższy trzeubiegłym roku. Agencja opracowa- ba przeznaczyć ok. 8 mln zł. Ten ła koncepcję modernizacji oświe- ostatni zakłada zamontowanie w tlenia na terenie miasta, która za- całości nowoczesnego systemu wiera inwentaryzację lamp i innych oświetlenia LED i daje możliwość źródeł światła, pomiary natężenia manewrowania natężeniem struświatła oraz przedstawienie pię- mieni światła. Zużycie energii przy ciu wariantów modernizacji tego tym założeniu spada minimalnie o oświetlenia. 40 % w skali roku. Stopa zwrotu in-

westycji szacowana jest na ok. 7-8 lat. Gdyby magistrat wybrał wariant LED-owy, Bełchatów byłby pierwszym miastem w Polsce z tego typu oświetleniem. „Jest to system droższy w pierwszej fazie modernizacji, ale przynoszący wymierne oszczędności w etapie eksploatacji i opłat za zużycie energii. Przedsięwzięcie to można sfinansować, opierając się na partnerstwie publiczno-prywatnym lub ze środków budżetu miasta. Nie wykluczone jest także poszukiwanie innych źródeł finansowania na tę inwestycję” – wyjaśnia wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz. Za oświetlenie przy drogach na terenie miasta, odpowiada i koszty ponosi samorząd miasta. Nie ma znaczenia, czy lampy ustawione są przy drodze krajowej, wojewódzkiej czy powiatowej. Prezydent Chrzanowski jest przekonany o zasadności modernizacji oświetlenia w Bełchatowie. W najbliższym czasie podejmie decyzję o wyborze optymalnego wariantu dla naszego miasta. Przedstawione zostaną koszty i wyliczone oszczędności w perspektywie realizacji inwestycji. Takie dane będą przedstawione miejskim radnym. n

Przyjście wiosny to czas dla bełchatowskich dróg na remonty i sprzątanie pozimowych nieczystości. Czyszczeniem zajmuje się spółka Sanikom. „Na ulicach pojawiła się zamiatarka typu Broadway Wasa, która wyposażona jest w duże i szerokie szczotki obrotowe, co zapewnia wysoką wydajność zamiatania nawet przy samych krawężnikach” – mówi wiceprezydent Dariusz Matyśkiewicz. Prace remontowe na głównych ulicach Bełchatowa już się zakończyły. „Dzięki systematycznemu odnawianiu du-

żych fragmentów ulic i nakładek bitumicznych w poprzednich latach, w tym roku było stosunkowo mniej szkód i ubytków w drogach” – podkreśla Dariusz Matyśkiewicz. W mniejszych remontach dróg wewnętrznych, osiedlowych stosowana ma być metoda podciśnieniowa emulsją i grysami. Wymaga ona jednak wyższej temperatury otoczenia. Z tego względu trzeba poczekać z naprawami na bardziej sprzyjającą aurę.n

Ulica Czyżewskiego będzie wizytówką Bełchatowa Wkrótce rozpocznie się remont ulicy Czyżewskiego. Prezydent podpisał już umowę na przebudowę odcinka drogi od skrzyżowania z ulicą Staszica aż do granic miasta. Ulica Czyżewskiego, jedna z najstarszych ulic w mieście, będzie miała nową nawierzchnię. Zaprojektowane i wybudowane zostaną brakujące odcinki sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Powstaną też chodniki, ścieżka rowerowa, zjazdy oraz oświetlenie w osiedlu Politanice. „Dzięki realizacji tej inwestycji Czyżewskiego, która jest drogą powiatową, zyska standard drogi miejskiej. Dziś nie odzwierciedla oczekiwań mieszkań-

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ców, ale już niebawem stanie się jedną z wizytówek Bełchatowa” – mówi prezydent Marek Chrzanowski. Całkowita wartość projektu wyniesie ok. 7,9 mln złotych i zostanie dofinansowana w 75 % w ramach środków

M i a s t o podpisało umowę na realizację przedsięwzięcia z Konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. z Bełchatowa i Partner – LEAR Sp. J. z Bełchatowa. Niebawem zostanie przekazany plac budowy wykonawcy. Termin zakończenia prac jest ustalony na 15.09.2013 rok. n

Imprezy na Placu Narutowicza Już od maja Plac Narutowicza kusić będzie imprezami. W każdy weekend do dyspozycji mieszkańców Bełchatowa będzie urozmaicona oferta z rozrywki, kultury i sportu. Serdecznie zapraszamy do spędzenia czasu w centrum miasta!

Ważne: l 70 nowych drzew pojawi się na terenie Bełchatowa. Będą to m. in. lipy, jabłonie rajskie, jesiony wyniosłe. Nasadzenia pojawia się tam, gdzie drzewa zostały usunięte bądź zniszczone. l Ponad 50 nowych ławek będzie rozstawionych na zielonych terenach Bełchatowa. Większość z nich w parku na os. Binków. Planowana jest także renowacja ławek wymagających odnowienia.

Uczniowie bełchatowskiego PG nr 1 otrzymali od Prezydenta Bełchatowa listy gratulacyjne i nagrody za udział w konkursie „Fundusze dla Polski – Blogowa Mapa Przemian”. Podczas uroczystego spotkania w Sali Herbowej Urzędu Miasta nagrody otrzymali: Agata Erkiert, Malwina Włodarczyk, Weronika Włodarska, Kacper Borek, Piotr Cygan, Paweł Salamon i Piotr Szczepaniak. Prezydent podziękował także nauczycielce Annie Grabowskiej za zaangażowanie i pomoc uczniom.


6

Samorząd n Administracja n Działania SAD kwiecień 2012

Laureatki konkursu

50 lat wspólnego życia

„Odkryj swoją przedsiębiorczość”

3 pary, Teresa i Jan Lupa, Halina i Adam Stasiak oraz Jadwiga i Jerzy Łuczak, świętowały jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego. Z tej okazji w bełchatowskim Urzędzie Stanu Cywilnego odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Marek Chrzanowski, Prezydent Miasta Bełchatowa oraz Grażyna Rogut, zastępca kierownika USC w towarzystwie licznie przybyłych na tę uroczystość rodzin jubilatów, wręczyli parom okolicznościowe medale oraz upominki. „W dobie coraz powszechniejszego rozpadu rodziny, wzrostu ilości rozwodów, prób deprecjonowania rodziny i małżeństwa, przykład Państwa jest dla nas wielce pouczający i podnoszący na duchu. 50 lat wspólnego pożycia w związku małżeńskim to wspaniały wzór dla nas wszystkich. Jestem zaszczycony, że mogę dziś Państwu złożyć serdeczne gratulacje oraz życzyć wszystkiego najlepszego na dalsze lata udanego pożycia małżeńskiego” - powiedział podczas uroczystości prezydent Marek Chrzanowski. n

pojadą do Brukseli

Przeżyj przygodę z fotografią

Gala finałowa III edycji konkursu „Odkryj swoją przedsiębiorczość” odbyła się w Sali Herbowej Urzędu Miasta Bełchatowa. Wygrał zespół z II LO im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie w składzie: Beata Dylik, Natalia Janik, Dominika Kurpet, Justyna Sobolewska i Weronika Wieczorek. Zwyciężczynie pojadą w nagrodę do Brukseli. Otrzymały też cenne nagrody rzeczowe i zestawy gadżetów od sponsorów.

Marzycie o sesji fotograficznej w towarzystwie siatkarzy PGE SKRY Bełchatów lub piłkarzy PGE GKS Bełchatów? Chcielibyście poczuć się jak prawdziwy strażak w akcji i uwiecznić tę chwilę na pamiątkowej fotografii? A może ciekawi jesteście, jak będziecie wyglądać w mundurze Strzelca, stroju Grupy Folklorystycznej „Rajka” czy w scenerii KWB Bełchatów? Jeśli tak, to zapraszamy do udziału w akcji „FOTORODZINA”, w której na 15 bełchatowskich rodzin czeka niesamowita przygoda z fotografią. Gwarantujemy, że podczas sesji zdjęciowych w wykonaniu profesjonalnego fotografa nie zabraknie sportowych emocji, adrenaliny, ciekawych przeżyć, a przede wszystkim dobrej zabawy. „FOTO-RODZINA” może również spełnić wasze marzenia. Jeśli jest miejsce w Bełchatowie, na tle którego chcielibyście sfotografować się wraz z najbliższymi, napiszcie o tym w formularzu zgłoszeniowym, a my postaramy się zaaranżować dla was sesję zdjęciową właśnie tam. Wypełniony formularz wraz z 3 zdjęciami przedstawiającymi członków waszej rodziny i dostarczyć do siedziby organizatora akcji lub przesłać na adres promocja@um.belchatow.pl

Nadeślij swoje zgłoszenie do 02.04.2012

Organizatorem akcji jest Prezydent Miasta Bełchatowa, współorganizatorem jest Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 2 kwietnia br. Więcej informacji: www.belchatow.pl n

Przygarnij psiaka! Ponad setka psów i kotów w bełchatowskim schronisku czeka na nowy dom. O tym, jakie zwierzaki można obecnie adoptować oraz jakie są warunki adopcji, dowiedzieć się można bezpośrednio ze strony internetowej www.schronisko. sanikom.pl, gdzie na bieżąco aktualizowana jest lista zwierzaków do przygarnięcia. n

Kontakt:

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT 97-400 Bełchatów ul. Zdzieszulicka tel/fax: (44) 633 38 77 e-mail: schronisko@sanikom.pl

pies; „Bolek”; kastrowany; wielkość ok. 55 cm; rok urodzenia 13.12.2010; w schronisku od 28.10.2011; przyjazny dla ludzi i innych psów; lekko bojaźliwy suka; mix cocker spaniel; sterylizowana; wielkość ok. 33 cm; rok urodzenia 2001; w schronisku od 05.03.2012; przyjazna dla ludzi i innych psów; łagodna; spokojna suka; wielkość ok. 47 cm; rok urodzenia ok. 09.2011; w schronisku od 27.09.2011; przyjazna dla ludzi i innych psów; łagodna; lekko bojaźliwa

Prezydent Bełchatowa pogratulował zwycięzcom z II LO i podziękował za udział wszystkim uczestnikom, w szczególności gimnazjalistom z PG nr 1. Uczniowie z PG nr 1 byli jedynym zespołem gimnazjalistów i zajęli II lokatę. Kacper Borek, Piotr Cygan, Malwina Włodarczyk, Paweł Salamon i Mikołaj Gromadzik zebrali 3 379,45 zł na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Bełchatowie. Kacper Borek mówi, w jaki sposób pozyskiwali fundusze: „ Zorganizowaliśmy m.in. koncert muzyki rockowej i poważnej w naszej szkole, na który przyszło wiele osób. Dużym utrudnieniem było to, że nie mogliśmy organizować kwest publicznych, dlatego trzeba było odkryć swoją przedsiębiorczość i wykazać inicjatywę.” Konkurs trwał od października 2011 roku i odbywał się dwuetapowo. W grudniu zakończył się I etap, do którego przystąpiło 16 zespołów. Każdy z zespołów przedstawił organizatorowi plan działań, jakie zamierzał podjąć, aby zebrać jak największą sumę pieniędzy na wybrany cel społecznie użyteczny. Wybrany cel miał być realizowany przez organizację pożytku publicznego z Bełchatowa. Celem mógł być np. zakup odpowiedniego sprzętu dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. Ocena planu działań oraz punkty uzyskane z testu wiedzy o przedsiębiorczości pozwoliły na wyłonienie finalistów.

Mistrz intelektu Michał Lewandowski, uczeń Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bełchatowie w gronie laureatów I edycji Interdyscyplinarnego Konkursu „Mistrzowie Intelektu. Eksperyment w przyrodzie”. Finał konkursu odbył się 14 marca w Łodzi. W pierwszym etapie konkursu wzięło udział 106 gimnazjów z całego województwa łódzkiego. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 245 gimnazjalistów. Etap rejonowy odbył się 23 stycznia 2012 roku. Do finału zakwalifikowało się 12 najlepszych uczniów. Michał Lewandowski zajął zaszczytne trzecie miejsce i w nagrodę pojedzie do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Jak informuje organizator – Centrum Nauki – Experymentatorium w Łodzi, ideą

Do II etapu zakwalifikowało się 5 zespołów, które przez dwa miesiące zbierały fundusze na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Etap ten zakończył się złożeniem sprawozdań ze zrealizowanych działań. Najskuteczniejszym w pozyskiwaniu funduszy okazał się Zespół nr 12 z II LO. Zebrał 4 513,20 zł na cele społecznie użyteczne realizowane przez Fundację „Pomagamy Dzieciakom Ziemi Łódzkiej” w Bełchatowie. Pozostałe zespoły to uczniowie trzecich klas I LO im. Wł. Broniewskiego w Bełchatowie: l Zespół nr 5 – Kacper Klikowski, Monika Kucharska, Jędrzej Nowakowski, Mateusz Olczak, Natalia Tymińska. Zebrali 1 880,00 zł na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży o Niepełnej Sprawności Ruchowej w Bełchatowie. l Zespół nr 4 – Hubert Borowiecki, Katarzyna Filipczak, Magdalena Jędrzejczyk, Wanessa Kostrzewska, Joanna Sowiak. Zebrali 1 010,00 zł na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. l Zespół nr 3 – Natalia Binecka, Anna Kowalczyk, Łukasz Mateusiak, Adam Roksela, Natalia Wata. Zebrali 620,00 zł na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. Organizatorem konkursu był Prezydent Miasta Bełchatowa. Patronat honorowy nad konkursem objął dr Jacek Saryusz-Wolski, poseł do Parlamentu Europejskiego, który był jednocześnie sponsorem nagrody głównej – wyjazdu do Brukseli dla zwycięzców konkursu. Sponsorami konkursu byli również: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. n konkursu Mistrzowie Intelektu jest propagowanie wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce oraz umiejętność łączenia przedmiotów, przenoszenia wiedzy z jednego tematu na drugi. Kolejnym celem było rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów gimnazjów. Ponadto uczestnictwo w konkursie jest formą promocji uczniów prezentujących postawę badawczą, cechujących się twórczym myśleniem, operatywnością oraz umiejętnością przełożenia wiedzy na działania praktyczne. Poprzez uczestnictwo w konkursie uczniowie rozwijają umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce, by nie tylko znali prawa rządzące światem przyrody, ale także potrafili je przedstawić, wyjaśnić i wytłumaczyć. Organizatorami konkursu jest Centrum Nauki „Experymentarium” przy współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Michał Lewandowski jest też laureatem kuratoryjnych konkursów przedmiotowych, w tym fizycznego i z języka angielskiego. n


Samorz¹d  Administracja  Dzia³ania SAD kwiecień 2012 Miasto ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi, wspierając ich działalność m.in. w ramach organizowanego co roku konkursu ofert. „W tegorocznym Otwartym Konkursie Ofert brało udział 51 organizacji, wpłynęło 115 ofert” – mówi Izabela Rudzka, Koordynator Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Największe dotacje zostały przeznaczone na zadania w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi - 421 750 zł, kultura fizyczna i sport – 353 000 zł oraz ochrona zdrowia – 44 000 zł.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi Dzięki tym pieniądzom z budżetu miasta poszczególne podmioty będą mogły zrealizować zamierzone zadania, przedstawione w ofertach. Oto niektóre z nich: z działu przeciwdziałania alkoholizmowi: XVII Bełchatowskie Dni Rodziny, prowadzenie klubu „Fair Play” dla dzieci i młodzieży oraz organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie obozu wędrownego. Kultura fizyczna i sport – tu dotacje m. in.: na „Bieg z okazji Święta Konstytucji 3 Maja”, „Gruntowe Zawody Wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta Bełchatowa” oraz „Rowerem na Olimpiadę”. Ochrona zdrowia - „Propagowanie idei Honorowego Krwiodawstwa”, „Samodzielność i integracja osób niewidomych i słabo widzących” i „Wiem jak Pomóc 2012”. Prezydent Marek Chrzanowski podkreśla znaczenie funkcjonowania organizacji pozarządowych: „Należałem do organizacji, która miała na celu realizację zadań niedostrzeganych

albo deficytowych w zakresie oczekiwań mieszkańców. Wiem, że organizacje pozarządowe działają w oparciu o entuzjazm ludzi, ich zaangażowanie i wolontariat. Robię wszystko, aby te podmioty czuły się partnerem wobec samorządu. Filozofia współpracy z organizacjami pozarządowymi towarzyszy naszemu miastu od kilku lat. Są to dobre doświadczenia, które wskazują, że wiele inicjatyw i projektów jest lepiej i taniej realizowanych. Wszystkie działania są podejmowane z oddaniem i poświęceniem, a to jest gwarantem wysokiej jakości. Cieszę się, że w Bełchatowie funkcjonuje dziś tak wiele organizacji, które działają w różnorodnych dziedzinach życia publicznego, prowadząc świetlice środowiskowe, ośrodek dla bezdomnych, ośrodki wsparcia dla dzieci, różnego typu poradnie, umożliwiając wsparcie psychologów, pedagogów, czy kultywują dobre zwyczaje zdrowego stylu życia. To wszystko jest niezwykle cenne”. 

Pamiętamy o Janie Pawle II W imieniu samorządu miejskiego i powiatowego serdecznie zapraszamy wszystkich bełchatowian na uroczystości związane z VII rocznicą odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca. Odbędą się one w poniedziałek 2 kwietnia w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 2 oraz Oratorium im. Jana Pawła II.

Trwa nabór do przedszkoli Wybór przedszkola to dla wielu rodziców trudna decyzja. Warto dokładnie zapoznać się z ofertą wszystkich przedszkoli, warunkami organizacyjnymi, odwiedzić je wspólnie z dzieckiem. Prowadzone przez Bełchatów przedszkola posiadają bogatą i różnorodną ofertę usług edukacyjnych, która jest dostosowana do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci, np. Przedszkole Samorządowe nr 3 jest placówką z oddziałami integracyjnymi, nr 4 to jedyne w mieście przedszkole prowadzone zgodnie z metodą Marii Montessori, nr 5 znane jest z zamiłowania do edukacji ekologicznej. „Liczba miejsc w naszych przedszkolach publicznych, w połączeniu z dotowanymi przez miasto przedszkolami niepublicznymi oraz oddziałami zerowymi w szkołach podstawowych pozwala na poczucie pewności, że będziemy w stanie przyjąć do przedszkola praktycznie każde zgłoszone dziecko. Podobną sytuację mieliśmy w Bełchatowie już w latach poprzednich, kiedy odpowiadając na potrzeby rodziców, tworzyliśmy dodatkowe oddziały przedszkolne i zupełnie nowe przedszkole” – mówi Elwira Antońska, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta. Miasto zaplanowało na przyszły rok szkolny 35 oddziałów klas pierwszych, 27 oddziałów zerowych w szkołach oraz 46 oddziałów w przedszkolach publicznych.

W programie uroczystości: godz. 18:00 – Msza Święta godz. 19:00 – Złożenie wieńca i zapalenie zniczy pod pomnikiem Jana Pawła II

Oratorium

godz. 19:20-20:30 – Koncert muzyczno-poetycki pt. „Pamięć i Tożsamość” ku czci Jana Pawła II w wykonaniu Joanny Błażej-Łukasik, Pawła Łukasika oraz Krzysztofa Zygmy godz. 21:00 – Apel Jasnogórski.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje ze strony www.belchatow.pl, zapisz się do NEWSLETTERA. Do wyboru są kategorie: ogólne, mieszkaniec, sport, turystyka, kultura i gospodarka.

7


8

Samorząd n Administracja n Działania SAD kwiecień 2012

„SZTUKA LUDOWA PODLASIA”

w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie

Wystawa poświęcona jest sztuce ludowej i rzemiosłu województwa podlaskiego. Obok przedmiotów kultu religijnego - rzeźb, kapliczek i krzyży kowalskich, na wystawie eksponowane są detale zdobnictwa architektonicznego, drobne sprzęty domowe, naczynia ceramiczne ręcznie lepione, wyroby plecionkarskie oraz charakterystyczne dla Podlasia samodziałowe tkaniny dekoracyjne. Wszystkie zaprezentowane eksponaty pochodzą z gromadzonych od 1949 r. zbiorów Działu Etnografii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Wystawa dostępna w terminie: 9 marca - 6 maja 2012 r. Zapraszamy.

Muzeum Regionalne w Bełchatowie zaprasza Ekspozycja stała: „Wnętrza dworskie z przełomu XIX i XX wieku”, uzupełnieniem wystawy jest „Historia miasta i regionu” – wystawa historyczna, ekspozycja ze zbiorów własnych – parter. „Salon Tradycji Niepodległościowych” – I piętro. „Z dziejów Bełchatowa – trzy religie”. Wystawa historyczna. – I piętro.

Ekspozycje czasowe: 1. „Sztuka ludowa Podlasia” - wystawa ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Na wystawie prezentowane są eksponaty etnograficzne - tkaniny, stroje ludowe, rzeźba, garncarstwo oraz wycinanki i pisanki. 09.03.2012 r. – 15.04.2012 r. 2. „Historia bełchatowskiej konspiracji w latach 1939 – 1945” - wystawa ze zbiorów własnych Muzeum Regionalnego w Bełchatowie oraz osób prywatnych. 28.03 – 15.04.2012 r. Specjalna oferta dla szkół - po okresie prezentacji w muzeum, istnieje możliwość wypożyczenia wystawy. 3. „Nobliści polscy” - wystawa ze zbiorów własnych Muzeum Regionalnego w Bełchatowie oraz Mariana Wójcika. 05 – 29.04.2012 r. Spotkania członków i sympatyków Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego połączone z giełdą kolekcjonerską odbędą się w dniach: 5 kwietnia (czwartek) 2012 r., w godz. 16.00-18.00 oraz 22 kwietnia (niedziela) 2012 r., w godz. 11.00-13.00.

Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Łodzi zaprasza na spotkanie w dniu 12 kwietnia (czwartek) 2012r., o godz. 17.00. Pan Karol Oremus wystąpi z referatem „Sposób wyznaczania dat Świąt Wielkanocnych w kościele rzymsko-katolickim i prawosławnym – wczoraj i dziś”, a o obyczajach i obrzędach związanych ze Świętami Wielkanocnymi opowie Magdalena Marciniak-Darda.

Muzeum Regionalne zaprasza od wtorku do piątku w godzinach 10.00 – 17.00. oraz w niedziele w godzinach 11.00 – 18.00. (poniedziałek – dzień pracy wewnętrznej, w sobotę muzeum jest zamknięte) W niedziele wstęp do muzeum jest bezpłatny.

Muzeum Regionalne w Bełchatowie ul. Rodziny Hellwigów 11 97-400 Bełchatów tel. 44 633 11 33 www.muzeum.belchatow.pl


Samorząd n Administracja n Działania SAD kwiecień 2012 Tytuł „Gorzka miłość” może sugerować , że jest to kolejna, banalna historia miłości. Ale nic bardziej mylnego. Jest to mądra i wartościowa książka o wybaczaniu, o odkupieniu win. Pokazuje życie w wolnej, powojennej Polsce. Ale czy tak naprawdę Monika Warneńska – miłośnicz- do literatury zrodziły się jej książki wolnej? A lata pięćdziesiąte i sfingoka Azji, archeologii i pięknego słowa. o pisarzach. Była niestrudzoną tro- wane procesy polityczne żołnierzy Wydała ponad 60 książek. W tym picielką śladów ich życia. Tak po- AK? Zniszczone życie tak wielu ropowieści, reportaże podróżnicze i wstała „Romantyczna podróż pana dzin skazanych na banicję i prześlaopowieści o pisarzach. Debiutowa- Honoriusza” o Balzaku, dwa tomy dowanie. W powieści to losy Zuzanła jako poetka. Przyjęła pseudonim „Śladami pisarzy”, książki o Mic- ny i pułkownika Kamila Kotowicza. literacki Monika Warneńska. Właści- kiewiczu, Słowackim, Żeromskim, A życie ich wnuka Andrzeja? wie nazywała się Kazimiera Jelon- Reymoncie. To wątek wielkiej, ale tragiczZ czasem coraz bardziej zaczęło nej miłości, osadzonej w realiach kiewicz. Napisała dziesiątki tekstów publicystycznych. W latach 1964 ją pochłaniać powieściopisarstwo. PRL-u. Tuż przed wybuchem stanu – 1975 była korespondentką wo- Wydała m.in.: „Wąż ma groźne oczy” wojennego. Na uczucie Andrzeja i jenną prasy polskiej i zagranicznej (1980), „Pałac Dioklecjana” (1990), Agaty cień rzuca dramatyczna przew Wietnamie. Była pierwszą kobie- „Drzewo sprawiedliwości” (1991), tą i pierwszym białym człowiekiem, „Pożegnanie z boginią” (1999), „Wą- szłość ich rodzin. Gorąco polecamy tę poruszaktóry przeszedł szlak partyzantów w wóz ośmiornicy” (2003), „Oczy smoka” (2006) i „Gorzką miłość” (2010). jącą opowieść o naszej najnowdżungli. Jako naoczny świadek doku- Pisała piękną, bogatą polszczyzną. szej historii! Książkę, która tylko na Zmarła 9 kwietnia 2010 r., w wie- pierwszy rzut oka wydaje się być mentowała okropności wojny w Wietnamie i Kambodży. Z miłości ku 88 lat. romansidłem.n

My zaufaliśmy książkom… I Ty daj się skusić… na:

„Gorzką miłość” Moniki Warneńskiej

Spotkanie z Aleksandrem Michelem – uczestnikiem legendarnego teleturnieju TVP „Wielka Gra” Pan Aleksander Michel wtajemniczy uczestników spotkania w sprawy związane z programem, wspomni „rasową kobietę ekranu” – Stanisławę Ryster. Zadamy mu pytania: jak wyglądają kulisy programu?, czy wygrana to duże pieniądze?, ile

pamięta z teleturniejowego tematu: „Józef Ignacy Kraszewski”, itd. Miejsce spotkania: biblioteka główna przy ul. Kościuszki 9 Termin spotkania: 23 kwietnia 2012 r., godz. 12:00

Spotkanie autorskie z Piotrem Kulpą W ramach obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich zapraszamy na spotkanie z Piotrem Kulpą, bełchatowskim autorem książek dla dzieci, poetą. Spotkanie adresowane jest do dzieci w wieku 6-10

lat i ich rodziców. Podczas spotkania Piotr Kulpa zaprezentuje swoją najnowszą książkę pt: „Hala i Bas”. Miejsce spotkania: biblioteka główna przy ul. Kościuszki 9 Termin spotkania: 19 kwietnia 2012 r., godz. 16:30

Dział dla Dzieci zaprasza… ...rodziców z maluchami, które nie chodzą do przedszkola, na zajęcia animacyjne z książką. Najbliższe zajęcia odbędą się 4 i 18 kwietnia, 9 i 23 maja, oraz 6 i 20 czerwca. Zapraszamy od godziny 11:00. Ponadto w każdy czwartek od godziny 16:00 zapra-

szamy dzieci na spotkanie z książką pod hasłem „Podróże małe i duże po bajkowej literaturze”. Miejsce zajęć i spotkania: biblioteka główna przy ul. Kościuszki 9

Zapraszamy do udziału w konkursach: I.dla dorosłych:

XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Olszewskiego. Konkurs przeznaczony dla poetów-amatorów, którzy ukończyli 15 lat i nie są członkami Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Termin składania prac upływa 31 maja 2012 r.

II.dla młodzieży:

XI Konkurs „Książka Obiekt Artystyczny”. Celem konkursu jest inspirowanie do poszukiwania nowych form artystycznych, zapis własnych uczuć, marzeń, emocji w postaci niekonwencjonalnej formy książki – książki przedmiotu. XVII Konkurs o Regionie „Między Rajem a Węglem”. Celem konkursu jest popularyzacja Bełchatowa oraz budzenie inicjatywy społecznej i obywatelskiej wśród młodzieży. Hasło przewodnie tegorocznego konkursu to: „Bełchatowskie ulice”. Prace powinny zawierać informacje np. o: pochodzeniu nazwy ulicy, zmianach w nazwie, osobach i wydarzeniach związanych z daną ulicą, budynkach charakterystycznych dla przedstawianej ulicy, itp. Termin składania prac upływa 20 kwietnia 2012 r.

Regulaminy konkursów oraz inne informacje można znaleźć na naszej stronie: www.biblioteka.belchatow.pl

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna ul. Kościuszki 9 97 – 400 Bełchatów tel. 44 632 28 71 www.biblioteka.belchatow.pl

9


10

Samorząd n Administracja n Działania SAD kwiecień 2012

Zdzisław Murlikiewicz W dniach 27.02. – 26.03.2012 r. w Urzędzie Miasta można było oglądać wystawę prac malarskich członka Klubu Twórców Kultury MCK – Zdzisława Murlikiewicza. Zdzisław Murlikiewicz mieszkaniec Szczercowa. Swoją przygodę z malarstwem rozpoczął w 1970 roku. Uprawia malarstwo olejne. Pomysły na obrazy czerpie z dalekich podróży po całym świecie i obserwacji otaczającego środowiska. Tematyką jego prac są kwiaty, pejzaże, martwa natura i abstrakcja. W swojej pracy artystycznej inspiruje się twórczością wielkich mistrzów malarstwa – Vincenta Van Gogha i Paula Cezannea. Artysta bierze udział w regionalnych i ogólnopolskich konkursach plastycznych zdobywając nagrody i wyróżnienia. Jego prace prezentowane są na wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Malarstwo artysty ujmuje świeżością, bogactwem kolorystyki, ciekawą techniką i niepowtarzalną osobowością. Od 20 lat należy do Klubu Twórców Kultury w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie. n

Sezon recytatorski w MCK Jak co roku – wiosną – rozpoczynamy sezon na spotkania z poezją. 17.03.2012 r. odbyły się eliminacje powiatowe 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Do kolejnego etapu – rejonowego zakwalifikowali się: Paweł Jaguś (I LO w Bełchatowie), Arkadiusz Wasiel (LO w Szczercowie), Martyna Szewczyk (II LO w Bełchatowie), Paulina Pal (SZSO nr 2 w Bełchatowie), Aleksandra Janowska (II LO w Bełchatowie), Natalia

Zaworska (II LO w Bełchatowie). Trudnej sztuki recytacji wierszy podejmą się także najmłodsi bełchatowianie (5-6 lat) w konkursie „Świerszczykowe wiersze”. Konkurs odbędzie się 14.04.2012 r., o godz. 10:00, w MCK Centrum (pl. Narutowicza). Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych sprawdzą swoje recytatorskie umiejętności 19.05.2012 r., w Małym Konkursie Recytatorskim. n

Katarzyna Groniec -„Pin-up Princess” 13 kwietnia w MCK w Bełchatowie wystąpi Katarzyna Groniec w repertuarze ze swojej najnowszej płyty „Pin-up Princess”. Ta wydana w listopadzie 2011r. siódma już w dorobku artystki płyta zawiera m.in. 6 piosenek Wojciecha Waglewskiego, zagranych przez zespół w składzie: Łukasz Damrych (fortepian, instrumenty klawiszowe), Robert Szydło (bass), Łukasz Sobolak (perkusja), Bartek Miarka (gitara). Katarzyna Groniec należy do twórców kreatywnych i docenianych. Wśród nagród, jakie otrzymała, znajduje się statuetka „Prometeusza” . Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie aktorstwa artystka otrzymała także dyplom mistrzostwa im. Aleksandra Bardiniego. Koncert Katarzyny Groniec odbędzie się o godzinie 19.00 w sali kinowej. Bilety ulgowe: 40 zł, normalne: 50 zł.

Zapraszamy

Miejskie Centrum Kultury, już po raz piąty zaprasza na Festiwal Kobiecości. Impreza odbędzie się 22.04.2012 r., w godz. 15:00-20:00, w MCK Centrum. Wstęp bezpłatny.

FESTIWAL KOBIECOŚCI Festiwal Kobiecości to impreza skierowana głównie do Pań, choć i Panowie są nierzadkimi gośćmi. Festiwal – to swego rodzaju „ świątynia kobiecości”, w której królują pachnidła, kosmetyki, piękne stroje oraz piękne dekoracje, wprowadzające nas w tę niezwykłą aurę. Festiwal Kobiecości odbędzie się w naszym mieście po raz piąty. Każda kolejna edycja cieszy się coraz większym zainteresowaniem Pań, które tego dnia mogą nabyć wiedzę z dziedzin, którymi interesują się najbardziej czyli zdrowie, uroda oraz moda. Panie będą mogły się poddać metamorfozie, w ramach której zostanie wykonany

profesjonalny makijaż a także stylizacja fryzury. W trakcie Festiwalu będzie można zasięgnąć porady dietetyka na temat zdrowego odżywiania, skorzystać z warsztatów stylizacji i brafittingu, dowiedzieć się jakie trendy w modzie i fryzurach królują w sezonie wiosnalato 2012. Odwiedzający będą mogli skorzystać z bezpłatnych zabiegów kosmetycznych, masażu gorącymi kamieniami, obejrzeć pokazy makijażu dziennego, ślubnego czy wieczorowego oraz występy artystyczne tj. tańca nowoczesnego, pokazy fitness, sexy class .

Główną atrakcją wieczoru będzie pokaz mody kaktajlowej oraz pokaz kolekcji sukien wieczorowych. W trakcie Festiwalu odbędzie się wernisaż zdjęć klubu kobiecego STREFA KOBIET działającego przy MCK pt. „ I we mnie skryła się kobiecość”. Festiwal Kobiecości to impreza poświęcona ciału i duszy. Oprócz propozycji związanych z modą, urodą i zdrowiem goście będą mogli posłuchać dobrej muzyki, zagłębić się w poezji czy też dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat życia kobiet na przestrzeni dziejów. n

Premiery, premiery….. Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie i Grupa Kabaretowa działająca w naszej placówce zaprasza na program pt. „Z życia wzięte” w reżyserii Bożeny Pirowicz. Premierowa prezentacja programu odbędzie się 15 kwiet-

nia o godz. 17.00, w MCK Centrum (pl. Narutowicza). Również w kwietniu ( o dokładnej dacie poinformujemy – www. mckbel.eu ) najmłodsza grupa teatralna MCK – Teatrina zaprosi Państwa na na premierę progra-

mu pt. „Pchła Szachrajka” w reżyserii Marty Krawczyk. Żywiołowa zabawa z poezją Jana Brzechwy, duża dawka dobrego humoru - to główne atuty tego spektaklu.

Serdecznie zapraszamy!!!

29.04.2012 r. Międzynarodowy Dzień Tańca Kwiecień w DKF-ie Taniec to akt filozoficzny, a ruch – akt myśli. Kino-taniec – trudno o bardziej inspirujące partnerstwo: obie sztuki opierają się na ruchu i mogą się w nim uzupełniać albo sobie przeciwstawiać. Kino potrafi swoimi środkami wzmocnić ruch taneczny, ale też nadać mu to, czego wcześniej w nim nie było. Czasem służy po prostu temu, by taniec odtworzyć. Utrwala taniec wykonywany dla kamery, ale kamera może też obserwować lub nawet podglądać taniec wykonywany obok niej. Dwa ruchy łączą się na różnych poziomach. Z różnymi rezultatami. To taniec jako życie, taniec, który nie ma warunków granicznych (Kiedy przestaje być tańcem? Kiedy jest już tylko ruchem?). A przez kino każdy gest może przedstawić jako gest taneczny. Kino Tańca to wydarzenie kulturalne łączące sztukę filmową z uniwersalnym językiem tańca współczesnego. „Kino Tańca” jest otwarte dla szerokiej publiczności za-

równo studentów, miłośników kina i tańca jak i środowiska tancerzy, choreografów, reżyserów, operatorów filmowych, montażystów, filmowców amatorów, fotografów, muzyków, aktorów. Miejskie Centrum Kultury zaprasza na obchody Międzynarodowego Dnia Tańca. W pogramie: - prezentacje solo tancerzy Zespołu Tańca Współczesnego „Progress”, - przedpremierowy pokaz fragmentu spektaklu tanecznego „Krótka historia czerwonej sukienki” w wykonaniu grupy „Progress”, - kino tańca czyli filmy prezentujące spektakle teatrów tańca, - wystawa fotograficzna.

Szczegóły wkrótce. Zapraszamy.

2.04. - ostania projekcja z cyklu „Absurd w absurdzie, czyli przegląd komedii świata” - film prod. czeskiej „Guzikowcy”. Czarna komedia z 1997 r w reżyserii Petra Zelenki. Został nagrodzony czterema Czeskimi Lwami, w tym za najlepszy film, scenariusz i reżyserię. Film trafił do polskich kin dopiero 30 września 2005 roku, prawie osiem lat po swojej premierze w Czechach, na fali zainteresowania czeskim kinem. 9.04. - przerwa świąteczna 16.04. - wykład oraz pierwsza projekcja w ramach cyklu „Siedmiomilowe filmy”. Zaprezentowane zostaną filmy, które odbiły swe piętno na światowej kinematografii. Szczegółowy repertuar już wkrótce na naszej stronie: www.mckbel.eu

Wystawa ceramiki z Grocholic - Galeria MCK - 4. 04. – 27.04.2012 Galeria MCK zaprasza na wystawę prac, które powstały w pracowni ceramicznej w Grocholicach . Pracownia ceramiczna w Grocholicach daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu. Na tworzenie i wyrażanie samego siebie w dziele, które pozostaje na dłużej. Pozwala na elastyczne i łatwe przedstawianie własnych pomysłów, na kontakt z naturalnym i obecnym od wieków tworzywem, które łatwo daje się kształtować. Tym tworzywem jest glina.

W ramach zajęć w pracowni zapewniamy materiały (glinę, szkliwa) i niezbędne narzędzia oraz wypał‚ prac. Pod czujnym okiem instruktora - Alicji Przydrygi powstaną Wasze wyroby. Będziecie mieć Państwo pewność, że są to jedyne, niepowtarzalne, przeurocze, piękne i posiadające duszę prace. I to wystarczy żeby obdarować nimi bliskie Wam osoby. Każdy kawałek gliny to kawałek dobrej energii - tej z naszych rąk i tej z naszych pieców. n


Samorząd n Administracja n Działania SAD kwiecień 2012

Giganty sportu „Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowań ze strony uczniów. Zgłosiło się do niego kilkanaście zespołów nie tylko z Bełchatowa, ale także z okolicznych miejscowości m.in. Kurnosa, Kluk czy Kleszczowa” - mówi Anna Szczęsna, dyrektor bełchatowskiego Publicznego Gimnazjum nr 4, które było organizatorem „Gigantów sportu”. Głównym celem I Powiatowego Konkursu Wiedzy o Bełchatowskich Klubach Sportowych, który odbył się w piątek 23 marca było pogłębienie wiedzy na temat największych bełchatowskich klubów sportowych, a sekcji piłki nożnej i siatkowej bełchatowskich także propagowanie idei zdrowej rywalizacji drużyn czyli GKS-u i SKRY. W pierwszym etai gry fair play. Pytania konkursowe dotyczyły pie uczniowie odpowiadali na pytania związa-

Skra ze srebrem Finał siatkarskiej Ligi Mistrzów 2011/2012 odbył się w łódzkiej Atlas Arenie. Zagrały w nim cztery zespoły: rosyjski Zenit Kazań, włoskie Trentino PlanetWin365 oraz turecki Arkas Spor oraz PGE Skra Bełchatów, która była gospodarzem rozgrywek. Najwięcej emocji przyniósł mecz finałowy. Spotkali się w nim siatkarze PGE Skry Bełchatów i Zenitu Kazań. Drużyna z naszego Miasta była o krok od wywalczenia klubowego mistrzostwa Europy w 2012 roku. Jednak w ostatecznej rozgrywce uległa Zenitowi Kazań 2:3 (15:25, 25:18, 25:22, 24:26, 15:17) i otrzymała tytuł wicemistrza Europy.

Stypendyści Prezydenta Miasta Bełchatowa

Wywiad z Weroniką Jankiewicz,

stypendystką sportową, której pasją jest kolarstwo Gimnazjalistka trenująca kolarstwo to wyjątkowy widok. W.J.: Trenuję kolarstwo w klubie LKS Stomil Kalita Bełchatów i jestem członkiem kadry województwa łódzkiego młodzików. Jestem uczennicą pierwszej klasy Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bełchatowie.

sezon kolarski, a już zdążyłam wygrać klasyfikację generalną w klasie hobby największego amatorskiego cyklu wyścigów MTB w kraju, czyli Mazovia MTB Marathon. W roku 2011 zadebiutowałam także w kolarstwie szosowym w kategorii młodziczek.

Wiele dziewcząt jeździ w twoim klubie? W.J.: Nie, jestem jedyną dziewczyną jeżdżącą w bełchatowskich klubach kolarskich.

Brałaś już udział w Wyścigu Pokoju, tylko takim małym. W.J.: Wygrałam ogólnopolski wyścig w Głownie, byłam trzecia w ogólnopolskim kryterium ulicznym w Wieluniu i w międzywojewódzkim wyścigu o mistrzostwo MTB młodzików w

Ile sezonów kolarskich masz już za sobą? W.J.: Mam za sobą dopiero pierwszy pełny

Stypendyści Prezydenta Miasta Bełchatowa

Wywiad z Joanną Kowalską, stypendystką artystyczną, która sztuką i modą interesuje się od dziecka. Dodają jej niesamowitej energii jest bardzo pomocny przy projektowaniu graZajmujesz się projektowaniem. J.K.: Jestem studentką II roku projektowania ficznym. ubioru. Jakie masz osiągnięcia? Z jakimi firmami Dlaczego wybrałaś taki kierunek studiów? współpracujesz? J.K.: Interesuję się sztuką i modą od dziecka, J.K.: Brałam udział w pokazie mody „Reading więc ten wybór przyszedł naturalnie. is a fashion” przy warszawskich Targach Książki, gdzie ubiór inspirowany był książką. Jak zamierzasz wykorzystać stypendium Zajmowałam się stylizacjami z bawełny orgaod Prezydenta Miasta Bełchatowa? nicznej przy Fashion Weeku w Łodzi. Teraz J.K.: Stypendium wykorzystam na za- szykuje się kolejny ciekawy projekt i mam kup maszyny do szycia, gdyż chcę nadzieję, że to będzie owocna współpraca. zgłębić tajniki konstrukcji ubioru, która wbrew pozorom wcale nie jest prosta. Jak twoje zainteresowania wpływają na Mam zamiar zakupić również tablet, który twoje życie?

ne z historią klubów. Zaś w kolejnych rundach – drugiej i trzeciej pytania zadawane przez jury dotyczyły zawodników i trenerów, którzy związani są z tymi klubami oraz sezonu 2010/2011 i 2011/2012. Spośród dziesięciu zespołów, które wzięły udział w konkursie najlepsza okazała się drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 4. Uzyskała ona 18 punktów. Miejsce drugie wywalczyli uczniowie z gimnazjum w Klukach (17 punktów). Na miejscu trzecim z 15 punktami uplasował się zespół z Publicznego Gimnazjum nr 1. Wyróżnienie otrzymała Szkoła Podstawowa w Kurnosie (14 punktów). Warto dodać, że nagrody i pamiątkowe dyplomy otrzymały nie tylko zwycięskie drużyny, ale wszyscy uczestnicy. Organizatorem konkursu było Publiczne Gimnazjum nr 4. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Bełchatowa. n Podczas turnieju Final Four Marek Chrzanowski, Prezydent Miasta Bełchatowa pogratulował i nagrodził także siatkarzy PGE Skry Bełchatów, którzy wywalczyli wicemistrzostwo Młodej Ligi. Mecz finałowy rozegrany był 10 marca w bełchatowskiej Hali Energia. „Jestem głęboko przekonany, że zdobycie tytułu Wicemistrza Polski stanowić będzie motywację do przekraczania kolejnych granic i pokonywania kolejnych barier, czego efektem będą wyniki sportowych zmagań. Wierzę, że w przyszłości zawsze będziecie godnie reprezentować nasze miasto w siatkarskich rozgrywkach. Zapewniam, że już dziś jesteście dumą Bełchatowa” - powiedział prezydent Chrzanowski, składając gratulacje siatkarzom i trenerom. n Sławnie koło Opoczna. Trzy razy byłam też tuż za podium, na 4. miejscu, w tym w „Małym Wyścigu Pokoju”. W zawodach torowych w sierpniu 2011r. zdobyłam II klasę sportową. Oprócz stypendium sportowego otrzymałaś od Prezydenta Miasta Bełchatowa nagrodę. W.J.: Tak, w październiku 2011 r. otrzymałam nagrodę za wybitne osiągnięcia sportowe. Był to rower szosowy. Zostałaś szczególnie wyróżniona w grudniu ubiegłego roku. W.J.: Zostałam uznana przez Powiatowe Zrzeszenie LZS Sportowym Odkryciem Roku 2011. Jakie masz zawodowe plany? W.J.: W najbliższej przyszłości zamierzam uczestniczyć w wielu wyścigach.

J.K.: Moje zainteresowania po prostu kształtują moje życie, nie ograniczają się jedynie do czasu wolnego, lecz wypełniają każdy mój dzień. Cieszę się, że robię to, co lubię, bo daje mi to niesamowitą energię. Jak oceniasz dzisiejszą modę? Co będziemy nosić w tym sezonie? J.K.: Przez ostatnią dekadę styl Polaków bardzo się rozwinął, mamy większe wyczucie estetyki. Wszystko zmierza w dobrym kierunku. Wiosna znów będzie bardzo kolorowa i energetyczna. Między innymi do łask wracają kobiece lata 50te lansowane przez Louis’a Vuitton’a, a także lata 20te (Marni, Gucci, Ralph Lauren). Mnogość trendów jest ogromna, zobaczymy co przyjmie ulica. Opowiedz o twoich planach i marzeniach na przyszłość? J.K.: Przez najbliższych parę lat zamierzam dalej kształcić się w tym kierunku. Spełnieniem marzeń oczywiście byłoby atelier i wyrobienie własnej marki.

11

Walczyli o Puchar Prezydenta Miasta

Na Lodowisku Miejskim odbyły się IV Mistrzostwa Bełchatowa w łyżwiarstwie. Najlepsze zespoły zostały nagrodzone Pucharem Prezydenta Miasta W zawodach wzięło udział kilkanaście sześcioosobowych zespołów, które tworzyły dzieci i młodzież z miejskich szkół. Podobnie, jak w latach ubiegłych także i w tym roku łyżwiarze byli oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazja. Organizatorzy przygotowali także osobne konkurencje dla dziewcząt i chłopców. Zespoły żeńskie zmierzyły się z „Błękitną Sztafetą”, czyli takimi konkurencjami jak: gonitwa z kołem, slalom oraz jazda przodem po prostej, tyłem, po ósemce i na dystansie. Z kolei chłopcy musieli wykazać się sprawnością i umiejętnościami w konkurencjach pod nazwą „Złoty krążek”. Wśród nich są: gonitwa z kołem, strzał w bramkę, a także jazda przodem z prowadzeniem krążka, jazda tyłem z kijem hokejowym, slalom z prowadzeniem krążka oraz jazda na dystansie. W kategorii „szkoły podstawowe chłopcy” Puchar Prezydenta Miasta, czyli I miejsce powędrowało do zespołu z SP nr 8. Z kolei wśród dziewcząt najlepsza okazała się grupa z SP nr 8. II miejsce, czyli Puchar Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bełchatowie przypadł chłopcom z „Dziewiątki” oraz dziewczynom z „Ósemki”. W kategorii „gimnazja – chłopcy” I miejsce zajęło PG nr 3, zaś spośród dziewcząt bezkonkurencyjny okazał się zespół z PG nr 5. To właśnie do nich trafiły Puchary Prezydenta Miasta Bełchatowa. Na miejscu II, które podobnie, jak w kategorii szkoły podstawowe, było nagradzane Pucharem Prezesa PEC Bełchatów, uplasowały się drużyny z PG nr 5 (kategoria chłopcy) i PG nr 2 (kategoria dziewczęta). III miejsce i Puchar Prezesa Bełchatowskiego Towarzystwa Sportowego „AS” powędrowało do zespołu z PG nr 2 (wśród chłopców) i z PG nr 1 (kategoria dziewczęta). IV miejsce przypadło drużynom z PG nr 3 i PG nr 1. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplomy. Czekały na nich także słodkie upominki ufundowane przez Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Bełchatowie. Organizatorami „IV Mistrzostw Bełchatowa w łyżwiarstwie” byli: Prezydent Miasta Bełchatowa, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Bełchatowskie Towarzystwo Sportowe „AS” oraz Publiczne Gimnazjum nr 5 w Bełchatowie.


164 miliony dla Bełchatowa Orlik Binków. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym wybudowano boiska sportowe i orliki.

Muzeum Regionalne. Budynek został odnowiony w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Miasta - Etap I”.

Przedszkole nr 2. Dziś, także dzięki dofinansowaniu, wszystkie bełchatowski szkoły, przedszkola i żłobek przeszły termomodernizację.

Ul. Piłsudskiego. Droga będzie przebudowana z infrastrukturą komunalną.

Ponad 164 miliony pozyskanych środków zewnętrznych 71 milionów dla miasta, prawie 21 milionów dla spółki PEC i 72 miliony dla spółki „WOD.-KAN.”. To fundusze pozyskane dla Bełchatowa ze środków zewnętrznych. Miasto pozyskało i wykorzystało łącznie 71 242 315,05 zł środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych. Dofinansowanie obejmuje lata 2007-2011. „Dzięki staraniom o pieniądze z różnych źródeł budżet naszego miasta zwiększył się o kilkadziesiąt milionów złotych. Z pewnością bez tych pieniędzy nie udałoby się zrealizować w mieście choćby I etapu Rewitalizacji Centrum Bełchatowa, termomodernizacji przedszkoli czy budowy nowoczesnych boisk sportowych” – mówi Prezydent Marek Chrzanowski. Ponad 60 milionów zł stanowi dofinansowanie projektów z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Miasto zbudowało i przebudo-

wało drogi regionalne i lokalne, kupiło nowe autobusy oraz rozbudowało i przebudowało infrastrukturę miejską Bełchatowa. Dzięki temu dofinansowaniu cztery Samorządowe Przedszkola przeszły termomodernizację, zrealizowany został projekt „Rewitalizacja Centrum Miasta Bełchatowa – Etap I” a w przyszłym roku zakończyć się ma projekt „Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy”. W tym roku planowane jest także opracowanie strategii marki Miasta Bełchatowa związanej z województwem łódzkim. Program Operacyjny Kapitał Ludzki dofinansował cztery projekty związane z programami zajęć pozalekcyjnych oraz związanych z rozwijaniem i kształceniem kompetencji. Na ten cel przeznaczył ponad 3 mln 700 tyś. zł. Projekty ekologiczne i boiska sportowe, w tym orliki, Osiedlowe Strefy Integracji i Aktywności ZOSIA oraz zajęcia pozalekcyjne realizowane są z wykorzystaniem dotacji i środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie wynosi ponad 2,6 mln zł. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Czaplineckiej i Cegielnianej oraz przebudowa ul.

Zajęcia pozalekcyjne. Program Operacyjny Kapitał Ludzki dofinansował cztery projekty związane z programami zajęć pozalekcyjnych oraz z rozwijaniem i kształceniem kompetencji.

Zamoście to zadania, które zostały dofinansowane z pozostałych programów kwotą ponad 4,5 mln zł. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. otrzymało 20 829 063 zł na realizację projektu „Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POliŚ), Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Już 2 lata temu została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 153 076 500,00 zł, zaś dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności możliwe jest do uzyskania w kwocie 72 210 158,38 zł.

SAD  
SAD  

Newspaper SAD, news, people, sport, kultur

Advertisement