Page 1

Addvantage 2011/2012 Věrnostní program pro učitele základních a středních škol Loyalty programme for primary and secondary school teachers


Useful links

Oficiální stránky British Council Czech Republic www.britishcouncil.cz

British Council Czech Republic official webpages www.britishcouncil.cz

Stránky věrnostního programu Addvantage www.britishcouncil.org/cz/czechrepublicexams-loyalty-programmes.htm

Loyalty programmes webpages www.britishcouncil.org/cz/czechrepublicexams-loyalty-programmes.htm

Stránky projektového oddělení British Council www.britishcouncil.org/cz/czechrepublicprojects.htm

British Council Projects webpages www.britishcouncil.org/cz/czechrepublicprojects.htm

Oficiální stránky Univerzity v Cambridge ESOL www.cambridgeesol.org

University of Cambridge ESOL official webpages www.cambridgeesol.org

Oficiální stránky IELTS www.ielts.org

IELTS official webpages www.ielts.org

Podpora pro žáky a studenty angličtiny http://learnenglish.britishcouncil.org

Support for English students http://learnenglish.britishcouncil.org

Podpora dalšího vzdělávání učitelů angličtiny http://www.teachingenglish.org.uk

Support of further education for English teachers http://www.teachingenglish.org.uk

Materiály pro výuku žáků včetně metodických tipů pro učitele i rodiče http://learnenglishkids.britishcouncil.org Výuka angličtiny prostřednictvím světa fotbalu a fotbalových hvězd; vhodné pro výuku i samostudium doma http://premierskills.14 britishcouncil.org 15

Learning materials for students including methodological tips for teachers and parents http://learnenglishkids.britishcouncil.org English learning via football and football stars; suitable for teaching as well as self-study http://premierskills.14 britishcouncil.org 15

Ilustrace © Michaela Kukovičová − Fotografie © Tomáš Souček − Design © Belavenir, Praha 2011

Užitečné odkazy


British Council

British Council

Jsme mezinárodní organizace Spojeného království pro kulturní vztahy. Vytváříme příležitosti pro lidi ve Spojeném království i ostatních zemích a snažíme se mezi nimi budovat pouta důvěry. Naše organizace byla založena roku 1934 a v současnosti působí ve 110 zemích. V České republice se zaměřujeme především na anglický jazyk a umění. Nabízíme docházkové kurzy angličtiny, ve kterých získáte potřebné schopnosti a sebejistotu k dosažení svých cílů. Pořádáme britské zkoušky, které uznávají vlády, univerzity, profesní organizace i zaměstnavatelé po celém světě. Naše projekty zaměřené na výuku angličtiny pomáhají dětem stát se skutečnými světoobčany a připravují je na život v globální ekonomice. Propojujeme školy z různých zemí pomocí sdílených osnov a podporujeme profesní rozvoj učitelů i školského managementu. V umění se zaměřujeme na to nejlepší, co britská scéna nabízí. Organizujeme vysoce kvalitní umělecké akce a umožňujeme umělcům, kulturním představitelům a uměleckým institucím navázat hodnotné pracovní vztahy s jejich protějšky ve Spojeném království.

We are the UK’s international cultural relations body. We create international opportunities for the people of the UK and other countries and build trust between them worldwide. Founded in 1934, we currently operate in 110 countries. In the Czech Republic we focus on the key areas of English and arts. We offer face-to-face English language courses that will give you the confidence and skills you need to achieve your goals. We administer UK examinations that are recognised by governments, universities, professional bodies and employers around the world. Our English projects help turn school children into global citizens and prepare them for life in the global economy. We link schools from different countries for joint curriculum projects and provide professional development for teachers and school leaders. In arts, we work with the best of British creative talent to develop high-quality events and link artists, cultural leaders and arts institutions, drawing them into a closer relationship with the UK.

© British Council 2011 The United Kingdom’s international organisation for educational opportunities and cultural relations. We are registered in England as a charity.


Jak funguje Addvantage

Nejčastější dotazy

Hromadně zaregistrujte své studenty na zkoušky, získejte naše speciální bonusy a vyhrajte zajímavé ceny.

Komu je Addvantage určen Učitelům (skupinám 1−3 osob) základních a středních škol, kteří ve školním roce 2011/12 zaregistrují 10 a více kandidátů na některé z následujících zkoušek British Council: IELTS International English Language Testing System YLE Young Learners Tests KET Cambridge English: Key KET for Schools Cambridge English: Key for Schools PET Cambridge English: Preliminary PET for Schools Cambridge English: Preliminary for Schools FCE Cambridge English: First FCE for Schools Cambridge English: First for Schools CAE Cambridge English: Advanced CPE Cambridge English: Proficiency BEC Business English Certificate Addvantage

Výše uvedená instituce ve školním roce hromadně registrovala své kandidáty ke zkouškám Cambridge ESOL s organizací British Council. .

ředitel British Council Česká republika

britishcouncil.cz

© British Council 2011 The United Kingdom’s international organisation for educational opportunities and cultural re ations. We are registered in England as a charity.

Certifikát vydaný British Council. Certificate issued by the British Council.

Je třeba splnit i nějaké další požadavky? Ano. Studenty je třeba zaregistrovat hromadně a jejich platbu rovněž hromadně uhradit. Více informací naleznete v Pravidlech programu na našich webových stránkách. Kdy a jak se mohu zapojit do programu? Do programu se můžete zapojit kdykoliv během školního roku 2011/12. Předtím, než budete poprvé registrovat své studenty, kontaktujte nás a my vám poskytneme veškeré doplňující informace. Jakmile zaregistrujete alespoň deset kandidátů, budete moci začít využívat nabízené benefity. Kdy a jak obdržím slíbené benefity? Nabídka je platná v období od 1. září 2011 do 31. srpna 2012. Některé produkty vám budou zaslány poštou (např. kalendáře nebo propagační materiály), jiné vám zašleme e-mailem. Čerpání některých benefitů (např. exkurze v British Council nebo organizace zkoušek ve vašich prostorách) bude záležet na vašem rozhodnutí. V takovém případě kontaktujte přímo British Council. Další speciální nabídka je připravena pro ty účastníky programu, kteří v daném období zaregistrují nejvíce svých kandidátů. Všichni tito učitelé budou individuálně kontaktováni po skončení posledního registračního období.


How Addvantage works Register your students for exams via block registration, receive our special benefits and win attractive prizes.

Who is Addvantage for Primary and secondary school teachers (groups of 1−3 persons) that register 10 or more candidates for any of the following British Council exams during a school year 2011/12: IELTS International English Language Testing System YLE Young Learners Tests KET Cambridge English: Key KET for Schools Cambridge English: Key for Schools PET Cambridge English: Preliminary PET for Schools Cambridge English: Preliminary for Schools FCE Cambridge English: First FCE for Schools Cambridge English: First for Schools CAE Cambridge English: Advanced CPE Cambridge English: Proficiency BEC Business English Certificate

British Council Club Card

FAQ Are there any other requirements? Yes. It is necessary to register your students in one block and pay one collective payment. For more information, please see the Programme Regulations on our website. How and when can I join the Addvantage programme? You can join our programme any time during the school year 2011/12. If you are registering your students for the first time, please contact us and we will send you the additional information you need to complete the process. Once you have registered at least ten students, you will be entitled to our special benefits. How and when will I receive these benefits? The offer is valid from September 2011 to August 2012. Some products (e.g. calendars or promotional materials) will be posted to you; others will be sent by e-mail. The decision to take up some or all of the options (e.g. British Council visit or hosting the exams on the participant’s own premises) lies with the programme participant – in such cases you should contact the British Council directly. Special bonuses will be offered to programme participants with the highest number of registered candidates in a given period, who will be contacted directly after the end of the last registration period.


Přehled benefitů Benefity pro všechny účastníky programu • odměna pro učitele ve výši 5 % z celkové částky za zaregistrované kandidáty • klubová karta British Council • DVD pro učitele k ústní části zkoušky • právo používat logo „British Council Partner Institution“ • certifikát vydaný British Council uvádějící, že vaše instituce registruje kandidáty na zkoušky Cambridge ESOL • sada přípravných a propagačních materiálů ke zkouškám • přehled výsledků jednotlivých kandidátů dané instituce za posledni zkouškové období • statistika výsledků všech kandidátů British Council v České republice • 2 garantovaná místa na seminářích pro učitele pořádaných zkouškovým oddělením British Council • pravidelný elektronický zpravodaj o činnosti a akcích pořádaných British Council • stolní kalendář 2012 s důležitými daty ke zkouškám British Council • exkurze v British Council pro studenty školy • účast zástupce British Council na schůzkách pro rodiče studentů • při dostatečném počtu kandidátů možnost pořádat ústní části zkoušek ve vlastních prostorách

Speciální nabídka Pro učitele, kteří ke zkouškám zaregistrují v daném období nejvíce kandidátů, máme připraveny speciální odměny: 1. místo 2. – 7. místo 8. – 9. místo 10. – 12. místo

13. – 15. místo

letenka do Velké Británie pro 2 osoby týdenní letní kurz anglického jazyka s British Council zkouška Cambridge ESOL dle vašeho výběru knižní ceny od partnerských nakladatelství nebo Bohemian Ventures dárkový balíček od Mega books

Proč se stát partnerem British Council v programu Addvantage? Zkušenosti Působíme v České republice již mnoho let a máme rozsáhlé zkušenosti při udělování britských jazykových kvalifikací, a to jak v České republice, tak na celém světě. Inovace Vždy jsme byli nadšenými zastánci zavádění nových moderních služeb, z nichž můžeme namátkou uvést on-line výsledky pro naše kandidáty, on-line registrace ke zkouškám nebo širokou nabídku webových stránek pro kandidáty a učitele. Profesionalita Ručíme za to, že zkoušky probíhají v souladu s pravidly zkušebních komisí tak, aby byly spravedlivé pro všechny kandidáty. V 11 zkouškových centrech po celé České republice pracuje zkušený a školený dozor, který stejně jako samotní zkoušející splňuje požadavky stanovené British Council i příslušnou zkušební komisí. Rovné příležitosti Jsme přesvědčeni, že ke zkouškám by měl mít přístup každý. British Council v České republice umožňuje absolvování zkoušek i uchazečům se zvláštními potřebami. Dokážeme vyhovět specifickým nárokům uchazečů trpících obtížemi s učením, jako je např. dyslexie, a stejně tak i nárokům uchazečů trpících poruchami sluchu, zraku nebo pohybovými či řečovými obtížemi. Know-how British Council získal celosvětové renomé za svou podporu věnovanou učitelům angličtiny. Již mnoho let jsme nejvyhledávanějším partnerem učitelů a jejich sdružení, vládních institucí, univerzit a dalších vzdělávacích institucí hledajících radu a spolupráci v oblasti rozvoje postupů pro výuku anglického jazyka.


Benefits Benefits for all programme participants • 5 % reward for teachers of candidates registered for exams • British Council club card • Speaking test trainer’s DVD • the right to use a logo “British Council Partner Institution” • a British Council certificate stating that your institution registers candidates for the Cambridge ESOL exams • a package of preparation and promotional materials for exams • results statistics of the British Council candidates all over the Czech Republic • provision of the participating candidates’ results in the last session for each exam • two guaranteed places at seminars for teachers conducted by British Council Examinations Services • a regular e-Newsletter about British Council exams activities and general events • a desk calendar for 2012 with key administration dates for exams organised by the British Council • an opportunity for your students to visit the British Council • a British Council consultant at meetings with parents of students • hosting of speaking parts of the examinations in your premises in case of a sufficient number of candidates

Special prizes

2nd – 7th place 8th – 9th place 10th – 12th place

13th – 15th place

Experience Our long-standing presence in the Czech Republic and extensive experience in delivering UK qualifications, both in the Czech Republic and around the world. Innovation We have always been at the forefront in introducing innovative services: for example, on-line results for our candidates, on-line registration for exams, e-Newsletters that bring teachers up-to date news and resources as well as a range of comprehensive websites for candidates, partner institutions and teachers. Professionalism We ensure that exams meet examination-board standards so that they are fair for all candidates. The 11 centres we use around the Czech Republic are regularly inspected to ensure we deliver the highest standards of service. Equal opportunities We believe exams should be accessible to everyone. The British Council in the Czech Republic makes it possible for candidates with special needs to sit UK qualifications. We are trained to meet the special requirements of candidates who have learning difficulties such as dyslexia, as well as those with hearing, visual, motor or speech difficulties.

Know-how The British Council is renowned globally for its work in supporting teachers of English. For many years we have been the first port of call for teacha flight ticket to Great Britain ers and their associations, governments, universifor two persons ties and other educational institutions seeking one week summer course of advice and collaboration in developing their English at the British Council English-language education policy. Cambridge ESOL exam according to your choice book prizes from partner publishers or Bohemian Ventures a gift package from Mega books

We have prepared special prizes for teachers with the highest numbers of registered candidates in a given period: 1st place

Why partner with the British Council through the Addvantage?


Partneři

Info Pokud máte dotazy ohledně programu Addvantage, kontaktujte prosím: If you have any additional questions regarding Addvantage, please contact: Jana Pavlová jana.pavlova@britishcouncil.cz

British Council Bredovský dvůr Politických vězňů 13 110 00 Praha 1 T 221 991 160 F 224 933 847 english.exams@britishcouncil.cz

British Council on Facebook www.facebook.com /british.council.czech.republic

www.britishcouncil.cz

Partners

Addvantage for Teachers  
Addvantage for Teachers  

Addvantage for Teachers

Advertisement