Page 1

Raoul Wallenberg Jeden člověk dokáže změnit svět Jedinou zbraní mu byla odvaha a morální statečnost, a přesto Raoul Wallenberg zachránil desítky tisíc Židů před holokaustem. V jeho příběhu svět nalézá inspiraci. Wallenbergovy činy nám připomínají, že je neustále třeba bojovat proti rasismu. V Jeruzalémě se nachází památník Jad Vašem zbudovaný na paměť šesti milionů Židů zavražděných nacisty během druhé světové války. Touto částí města prochází také tzv. „Alej spravedlivých“. Lemuje ji šest set stromů zasazených k uctění památky lidí, kteří nebyli židovského původu a riskovali vlastní život, aby zachránili Židy z rukou nacistů. Jeden z těchto stromů nese jméno Raoula Wallenberga. Poctěn čestným občanstvím USA Jen málo Švédů si získalo takový mezinárodní věhlas a pozornost jako Raoul Wallenberg. V roce 1981 mu jako druhému z pouhých sedmi osobností bylo uděleno čestné občanství Spojených států. Mezi dalšími najdeme jméno Winstona Churchilla či Matky Terezy. V roce 1985 mu bylo uděleno čestné občanství Kanady a v roce 1986 čestné občanství Izraele.

V roce 2012 by oslavil sté narozeniny Po celém světě nalezneme monumenty, sochy a další umělecká díla, která se vztahují k Raoulu Wallenbergovi. Jeho památka je zachycena v literatuře, hudbě i filmu a Wallenbergovo jméno nese také celá řada budov, ulic, škol i jiných institucí. V roce 2012 uplyne sté výročí od narození Raoula Wallenberga. Avšak jeho činy na obranu lidskosti žijí dál a neustále nám připomínají, že každý jednotlivec má v boji proti rasismu svou odpovědnost. Ukazují, jak důležitá je osobní odvaha a postoj – neboť i jednotlivec dokáže věci změnit. Švédská mise v Budapešti Jakožto diplomat a podnikatel byl Wallenberg v červnu 1944 ustanoven druhým tajemníkem švédské diplomatické mise v Budapešti. Jeho úkolem bylo zahájit operaci na záchranu Židů a byl pověřen vedením zvláštního oddělení. Vydáváním ochranných švédských pasů a pronájmem budov, tzv. „švédských domů“, kde Židé nalezli útočiště, zachránil desítky tisíc životů. V lednu 1945 byl Wallenberg zajat sovětskou armádou. Jeho další osud není znám. Ruská strana tvrdí, že zemřel v sovětském vězení 17. července 1947. Podle řady svědectví však mohl být naživu ještě mnohem později. Ochranné pasy zachránily Židům život Vydáváním ochranných pasů a poskytováním bezpečného bydlení Wallenberg zachránil desítky tisíc Židů. V roce 1944 založily Spojené státy Válečnou radu pro uprchlíky (War Refugee Board), jejímž cílem bylo uchránit Židy před nacistickým pronásledováním. Když rada zjistila, že Švédsko podniká vážné pokusy zachránit Židy žijící v Maďarsku, rozhodla se najít někoho, kdo by provedl v Budapešti rozsáhlou záchrannou operaci. Pozice byla nabídnuta Wallenbergovi a ten úkol přijal. ⟶


Před Wallenbergovým příjezdem do Budapešti švédské misi pomáhal Valdemar Langlet, vyslanec Švédského červeného kříže. Langlet jménem Červeného kříže pronajímal různé budovy a nad jejich vchod umisťoval nápisy jako „Švédská knihovna“ či „Švédský vědecký institut“. Tyto budovy pak sloužily jako útočiště Židů. Vydal tisíce pasů Wallenberg vytvořil ochranný švédský pas. Němečtí a maďarští úředníci měli slabost pro symboliku, proto byly tyto pasy modrožluté a uprostřed měly švédský státní znak. Pasy Wallenberg opatřil příslušnými razítky a podpisy. Podařilo se mu přesvědčit maďarské ministerstvo zahraničí, aby schválilo čtyři tisíce pět set těchto ochranných pasů. Ve skutečnosti jich vydal třikrát tolik. V zoufalé situaci ke konci války Wallenberg vydával zjednodušenou verzi ochranných pasů, které byly potvrzeny pouze jeho podpisem. Ve všeobecném chaosu přesto fungovaly. K dosažení svých cílů se Wallenberg uchyloval k jakýmkoli metodám od úplatků až po vydírání. Ostatní diplomaté švédské mise se k jeho nestandardním metodám stavěli nejprve skepticky. Když však Wallenbergovo úsilí přinášelo výsledky, rychle si získal jejich podporu. Jeho oddělení se rozrůstalo a v době vrcholné aktivity zahrnovalo několik stovek lidí. 20. listopadu 1944 donutil Adolf Eichmann tisíce Židů pěšky opustit Maďarsko a vydat se za strašlivých podmínek na pochod smrti. Wallenberg jim na pomoc poskytoval pasy, potraviny a léky. V lednu 1945 do Budapešti dorazili Rusové. 17. ledna byl Wallenberg sovětskou armádou zajat. Pátrání po Raoulu Wallenbergovi Wallenbergův další osud je obestřen tajemstvím. Co se stalo po jeho zatčení, není známo. V dubnu 1945 bylo zcela zřejmé, že Wallenberg skutečně zmizel. Informace z ruské strany naznačovaly, že se nenachází na území Sovětského svazu. Váleční zajatci, kteří byli propuštěni na začátku padesátých let dvacátého století, podali svědectví o tom, že se s Wallenbergem setkali v moskevském vězení. To vedlo k obnovenému úsilí švédské strany. V roce 1957 přišla sovětská vláda s jiným tvrzením. Nalezli rukou psaný dokument ze 17. července 1947, v němž stojí, že „vězeň Walenberg [sic]… zemřel minulé noci ve své cele.“ Švédsko se k tomu stavělo skepticky, avšak Rusko se své verze drželo více než třicet let. V říjnu 1989 nastal díky požadavkům švédské vlády

a Wallenbergových příbuzných obrat. Zástupci rodiny byli pozváni na setkání v Moskvě. Při něm byl rodině předán Wallenbergův pas, kapesní diář a další předměty, které měl při sobě. Údajně byly nalezeny během oprav v archivech KGB. O dva roky později se švédská a sovětská vláda usnesly, že jmenují společnou pracovní skupinu s cílem objasnit okolnosti Wallenbergova osudu. Její závěry byly uveřejněny v lednu 2001. Skupina k definitivní odpovědi nedospěla. Její závěr hovoří o tom, že mnoho zásadních otázek zůstává nezodpovězeno a případ Wallenberg proto nelze uzavřít. Selhání diplomacie V roce 2001 ustanovila švédská vláda oficiální vyšetřovací výbor pod názvem Eliassonova komise, aby prověřil kroky švédské zahraniční politiky v případu Raoula Wallenberga. V roce 2003 byla vydána zpráva, která kroky švédské politiky shrnula pod titulkem „Selhání diplomacie“. RAOUL WALLENBERG 2012 V roce 2012 by se Raoul Wallenberg dožil stých narozenin. Toto výročí se připomíná ve Švédsku i v zahraničí. O připravovaném programu se dozvíte více na stránkách www.raoulwallenberg2012.se INSTITUT RAOULA WALLENBERGA Posláním institutu je podporovat všeobecný respekt k lidským právům a humanitárnímu právu prostřednictvím výzkumu, akademického vzdělávání, šíření informací a rozvoje institucí. www.rwi.lu.se MEZINÁRODNÍ NADACE RAOULA WALLENBERGA Nevládní organizace, jejímž úkolem je vytvářet vzdělávací programy a osvětové kampaně vycházející z hodnot solidarity a občanské statečnosti, které představují etické pilíře jednání hrdinů holokaustu. www.raoul-wallenberg.org.ar RAOUL WALLENBERG ACADEMY FOR YOUNG LEADERS Tato nadace byla založena v roce 2001. Jejím cílem je poskytovat mladým lidem odbornou přípravu v oblasti vůdčích schopností. Raoul Wallenberg a jeho činy jsou studentům vzorem. www.rwa.se PÁTRÁNÍ PO RAOULU WALLENBERGOVI „Pátrání po Raoulu Wallenbergovi“ je název skupiny nezávislých vědeckých pracovníků, kteří se snaží odhalit okolnosti Wallenbergova zmizení. Věří, že existuje celá řada nezodpovězených otázek, jež si žádají důkladné prošetření, než bude moci být kapitola Wallenbergova osudu uzavřena. www.raoul-wallenberg.eu


Ten pravý Jak dokázal jediný člověk zachránit tolik životů? Raoul Wallenberg byl ten pravý a octl se ve správný čas na správném místě. Raoul Wallenberg nebyl typem hrdiny v konvenčním slova smyslu. Nechyběla mu však odvaha a byl to schopný vyjednavač a organizátor. Tak ho popisoval švédský diplomat Per Anger (1913–2002), který působil za války v Budapešti jakožto tajemník švédského vyslanectví. Wallenberg navíc díky svému původu a výchově disponoval jedinečnými schopnostmi.

OSOBNÍ SVěDECTVÍ Během svého působení v Budapešti ovlivnil Raoul Wallenberg bezpočet lidských životů. Zde uvádíme dvě z mnoha svědectví:

Joni Moser „Pracoval jsem jako Wallenbergův poslíček. Jelikož jsem mluvil německy stejně dobře jako maďarsky, mohl jsem projít přes kontroly a pro místo poslíčka jsem tudíž měl dobré předpoklady.“ Moser vypráví, jak se Wallenberg jednoho dne dozvěděl, že do Mauthausenu míří pochod přibližně osmi set židovských dělníků. Přijeli s Wallenbergem na místo. Wallenberg nařídil, aby se přihlásili všichni, kdo mají švédské pasy. „Na jeho pokyn jsem běhal mezi řadami a říkal lidem, ať se přihlásí, ať už pas mají, nebo ne. On pak prohlásil, že ti, kteří se přihlásili, mu podléhají. Jeho autorita na maďarské strážce tak zapůsobila, že se mu nikdo nepostavil na odpor. Neobyčejná byla právě naprostá přesvědčivost jeho chování.“

Tibor a Agnes Vandorovi Studium architektury v zahraničí Rod Wallenbergů je jednou z nejvýznamnějších rodin ve Švédsku a v jeho historii nalezneme generace předních bankéřů, diplomatů i státníků. Raoulův otec byl bratrancem Jacoba a Marcuse Wallenbergových, dvou nejznámějších švédských finančníků a průmyslníků 20. století. Raoul se měl také věnovat bankovnictví, více ho však zajímala architektura a obchod. V roce 1931 odjel studovat architekturu na Michiganskou univerzitu v USA. Věnoval se tam také studiu angličtiny, němčiny a francouzštiny. Po návratu do Švédska v roce 1935 nicméně zjistil, že získaný diplom nepředstavuje dostatečnou kvalifikaci k práci architekta. Mezi lety 1935 a 1936 pracoval v pobočce Holland Bank v izraelské Haifě. V této době se poprvé setkává s Židy, kteří uprchli z Hitlerova Německa. Jejich příběhy ho hluboce zasáhnou. Cesta na vrchol Po návratu do Stockholmu získal místo ve Středoevropské obchodní společnosti zaměřené na dovoz a vývoz, která působila ve Stockholmu a střední Evropě a kterou vlastnil Koloman Lauer, maďarský Žid. Wallenberg byl se svými jazykovými znalostmi a díky tomu, že mohl volně cestovat, pro Lauera ideálním obchodním

Tibor a jeho manželka Agnes pro Wallenberga pracovali. Agnes měla krátce před porodem. Židé ale neměli přístup do nemocnice a obydlí byla přeplněná. Wallenberg sehnal lékaře a vzal Vandorovy k sobě do bytu v Ostromské ulici. Agnes poskytl své lůžko a sám šel spát do haly. Brzy ráno lékař oznámil narození Yvonne Marie Evy. Vandorovi Wallenberga požádali, zda by dceři nešel za kmotra, a on jejich přání s laskavostí vyhověl. Další svědectví o Raoulu Wallenbergovi naleznete na: www.raoulwallenberg.org

— Činy a odkaz Raoula Wallenberga jsou tématem článku, pod nímž jsou podepsáni velvyslanci Izraele, Maďarska a Švédska v České republice. Článek byl publikován v deníku Právo 30. ledna 2012.

Švédský diplomat zachraňoval Židy z pochodů smrti

partnerem. Zanedlouho se stal majoritním akcionářem a ředitelem zahraničního obchodu. Při svých cestách do okupované Francie a Německa se záhy seznámil s tím, jak fungují německé úřady, a to, jak se ukázalo, byla nesmírně cenná znalost. Pod ochranou diplomatické imunity Wallenberg byl též nadaný herec, což mu při střetech s nacisty velmi pomáhalo. Dokázal být klidný, vtipný, vřelý, ale i agresivní či hrozivý. Tu použil lichotku nebo úplatek, jindy zase křičel a vyhrožoval. Na nacisty dělal silný dojem a obvykle u nich dosáhl svého. Dalším důležitým faktorem byl jeho status švédského diplomata, který si Němci netroufali porušit. Když se Per Anger s Wallenbergem viděl 10. ledna 1945 naposledy, nabádal ho, aby se uchýlil do bezpečí. Wallenberg odpověděl: „Nemám jinou možnost. Přijal jsem tento úkol a nemohl bych se vrátit do Stockholmu, aniž bych věděl, že jsem udělal vše, co je v lidských silách, abych zachránil co nejvíc Židů.“

Vylézt na železniční vagón směřující z Budapešti do Osvětimi a rozdávat ochranné pasy Židům, kteří se měli vydat na cestu, na jejímž konci je čekala smrt v nacistických vyhlazovacích táborech, nebylo v žádném případě každodenní pracovní náplní diplomata. Ani náznakem se o něčem podobném nezmiňovaly pokyny přicházející na švédské velvyslanectví v Budapešti na podzim roku 1944. Nacisté převzali moc nad Maďarskem v březnu 1944 a nedlouho poté začali pod vedením samotného Adolfa Eichmanna realizovat „konečné řešení“ a deportovat maďarské Židy do táborů smrti v okupovaném Polsku. Raoul Wallenberg, služebně mladý švédský diplomat, byl tím člověkem, který vylezl na onen vlak. Člověk se svědomím. Člověk, který pochopil nacistický plán, jednal na základě ⟶


RAOUL WALLENBERG Narozen: 4. srpna 1912 Místo narození: Lidingö, Stockholm Vzdělání: Titul architekta na Michiganské univerzitě, 1935 Příjezd do Budapešti: červenec 1944 Uvězněn: leden 1945 Datum úmrtí podle ruské strany: 17. července 1947

vlastního rozhodnutí a využil všechny dostupné, často velmi nekonvenční cesty, aby bojoval za to, v co věřil. Pochopil, že nacisté páchají zločiny proti lidskosti. Že proto není třeba čekat na instrukce, schválení ústředí. Čas utíkal a pasivita ani tradiční diplomatické cesty nic neřešily. Wallenberg začal autem stíhat pochody smrti mířící k rakouským hranicím, rozdával potraviny, oblečení, léky a nakonec i ty neobyčejné dokumenty, které jejich majitele schovaly pod ochranná křídla švédské vlády. A jeho odvaha ho vedla ještě dál. Když se v lednu 1945 dozvěděl o plánu na vyhlazení obyvatel budapešťského ghetta, obrátil se písemně na vrchního velitele wehrmachtu v Maďarsku a pohrozil mu trestním stíháním za válečné zločiny po skončení války. Hrozba zapůsobila a plán se nikdy neuskutečnil. Wallenberg se narodil před sto lety a zmizel v lednu 1945. Naposledy ho spolupracovníci viděli, jak odjíždí 17. ledna 1945 v doprovodu sovětských vojáků na jejich vojenské velitelství v Debrecínu. Od toho osudného dne ho už nikdo nespatřil. V dějinách nelidskosti, která pohltila svět ve 20. století, nebylo možná tak málo lidí, kteří si připomínali morální principy, jimiž se tolik pyšníme. Našla se ale jen hrstka těch, kdo sebrali odvahu bránit je činy. Patřil mezi ně i Raoul Wallenberg, nekonvenční diplomat. Zůstane příkladem toho, jak se zachovat tváří v tvář nevyslovitelnému zlu. Proč to dokázal právě on? Asi nikdy nepochopíme, co mu dodalo takovou odvahu. Můžeme jen doufat, že bychom sami v sobě, ať už dnes nebo zítra, našli v rozhodující chvíli podobnou morální sílu. Jak řekl Winston Churchill: „K tomu, aby zlo zvítězilo, stačí jediná věc – aby dobří lidé nedělali nic.“ Annika Jaganderová, velvyslankyně Švédska Jaakov Levy, velvyslanec Státu Izrael László Szöke, velvyslanec Maďarska

MEDAILE RAOULA WALLENBERGA Wallenbergova medaile je ocenění udělované Spojenými státy za humanitární činy. Od roku 1990 ji udílí Wallenbergova nadace Michiganské univerzity za výjimečnou humanitární činnost. Na averzu medaile je vyobrazen Raoul Wallenberg a jeho portrét doprovází motto: „Jeden člověk dokáže změnit svět“. V roce 2010 byla tato cena udělena konžskému Během svého působení v Budapešti ovlivnil Raoul gynekologovi Denisu Mukwegemu, Wallenberg bezpočet lidských živdíky jehož úsilí se obrátila otů. Zde uvádíme dvě pozornost k případům žen, z mnoha svědectví: které se ve válečných zónách staly obětí sexuálního násilí. Joni Moser

Osobní svědectví

„Pracoval jsem jako WallenWALLENBERGŮV VÝBORjsem poslíček. Jelikož bergův V roce 1979 byla založena mluvil německy stejně dobře jako Asociace Raoula Wallenberga, maďarsky, mohl jsem projít přes jejímž cílem bylo zjistit pravdu kontroly a pro místo poslíčka jsem o Wallenbergově osudu, zajistit tudíž měl dobré předpoklady.“ jeho případné propuštění a šířit Moser vypráví, jak se Wallenberg povědomí o jeho humanitárních jednoho dne dozvěděl, že do Mauzásluhách. V roce 2000 se z této thausenu pochod přibližně osmi setJeho židovských asociace míří stal Výbor Raoula Wallenberga. cíle se dělníků. Přijeli s Wallenbergem na místo. Wallenberg nařídil, aby se nezměnily, navíc však výbor usiluje o to, aby se Wallenberg přihlásili všichni, kdo mají švédské pasy. „Na jeho pokyn jsem stal vzorem chování pro mladou generaci, neboť je důkazem, běhal mezi člověk řadamidokáže a říkalzměnit lidem,svět. ať se přihlásí, ať už pas mají, že i jeden nebo ne. On pak prohlásil, že ti, kteří se přihlásili, mu www.raoulwallenberg.se podléhají. Jeho autorita na maďarské strážce tak zapůsobila, že seVZDěLÁVÁNÍ mu nikdo nepostavil odpor.WALLENBERGA Neobyčejná byla právě V DUCHU na RAOULA naprostá jeho chování.“ Ve světěpřesvědčivost nalezneme celou řadu škol nesoucích jméno švédského hrdiny, které se ve výuce inspirují jeho činy. Ve Švédsku funguje Tibor a Agnes Vandorovi soukromá škola Raoula Wallenberga. Wallenbergův duch spojující Tibor a jeho manželka pro Wallenberga pracovali. upřímnost, soucit, odvahu aAgnes schopnost konat jsou nedílnou Agnes měla krátce před porodem. Židé ale neměli přístup součástí její činnosti. Filosofií školy je „nikoho neomezovat do nemocnice a obydlípozadu“. byla přeplněná. Wallenberg lékaře a nikoho nenechat Mimo Švédsko fungujesehnal například a gymnázium vzal Vandorovy k soběHigh do bytu v Ostromské ulici. Agnes Wallenberg School v newyorském Brooklynu, poskytl lůžko a sám es šelGimnazium spát do haly. Brzy ráno lékař Human své Szakkozepiskola v maďarské Budapešti oznámil narození Yvonne Mariev Evy. Vandorovi Wallenberga či Raoul-Wallenberg-Oberschule Berlíně. požádali, zda by dceři nešel za kmotra, a on jejich přání Užitečné odkazy www.levandehistoria.se – Fórum pro živé dějiny www.raoulwallenberg.org – Výbor Raoula Wallenberga v USA www.skma.se – Švédský výbor proti antisemitismu www.umr.nu – Mladí proti rasismu (Youth against Racism), největší švédská mládežnická organizace proti rasové diskriminaci www.wallenbergdatabase.ud.se – Volně přístupná databáze svědectví a dokumentů www.wallenbergfoundationofnj.org – Wallenbergova nadace v New Yersey

FILMY O R AOU LU WALL ENB ERGO VI ( VÝBěR) 2006 Raoul Wallenberg, L’Ange de Budapest režie: Marcel Collet. Dokument. 2005 Der Fall Raoul Wallenberg režie: Klaus Dexel. Dokument. 2004 Dead Men’s Secrets – Whatever Happened To Raoul Wallenberg? The History Channel. Dokument. 2001 Searching for Raoul Wallenberg režie: Robert L. Kimmel. Dokument. 1994 Wallenberg, Autopsie d’une disparition režie: Jean-Charles Deniau. Dokument. 1990 God afton, Herr Wallenberg (Dobrý večer, pane Wallenbergu) režie: Kjell Grede. Biografický film. 1985 Wallenberg: A Hero’s Story (Wallenberg: příběh hrdiny) režie: Lamont Johnson. Biografický film.

Vydáno Velvyslanectvím Švédska v Praze, březen 2012, www.swedenabroad.com/praha, Fotografie © Svenska Institutet Embassy of Israel

EMBASSY OF HUNGARY, PRAGUE

Raul Wallenberg  

Jeden clovek dokaze zmenit svet