Journées de la francophonie 2011

Page 1

Franco phonie

Dny FrankoFonie JournÊes De la Francophonie březen Mars 2011


brno České buDěJovice hraDec králové klaDno Liberec oloMouc ostrava písek plzeň praha Ústí naD labeM


Franco phonie

Dny FrankoFonie JournÊes De la Francophonie březen Mars 2011


0 Program Dnů Frankofonie v Praze připravily velvyslanectví Bulharska, Francie, Lucemburska, Kanady, Maroka, Moldávie, Rumunska a Švýcarska, Zastoupení ValonskoBrusel, ve spolupráci s festivalem Tvůrčí Afrika. 0 Le programme des Journées de la Francophonie à Prague a été préparé par les ambassades de Bulgarie, France, Luxembourg, Canada, Maroc, Moldavie, Roumanie et Suisse, la Délégation WallonieBruxelles, en collaboration avec le festival Afrique en Création.


Franco phonie


naD Dny FrankoFonie převzal záštitu pan karel schwarzenberg ministr zahraničních věcí ČR. Francouzský spisovatel a diplomat François-René de Chateaubriand v pamětech nazvaných „Mémoires d’outretombe“ o nás mimo jiné napsal, že „Čechy sluly zemí čarodějů…“ Do určité míry je jeho dojem možno vysvětlit vzpomínkami na magickou atmosféru Prahy za císaře Rudolfa II., zároveň však vnímavý pan Chateaubriand vystihl důležitý rys vícevrstevné identity naší země a jejích obyvatel. Tím, čím jsme nyní, jsme se stali v důsledku prolínání mnoha kulturních vlivů. Některé byly přímé, jako například slovanství, jiné vstoupily do naší svébytnosti kvůli bezprostřednímu sousedství, jako je to v případě vlivů německých. A určité části naší identity jsme si vybrali, i když nebyly tak úplně na dosah, protože z nich vyvěraly myšlenky, inspirace a formy bytí, které nám byly sympatické. Do této kategorie patří Francie, francouzština a v posledních letech také kulturní vliv frankofonie. Asi není sporu o tom, že nejlepším českým králem byl Karel IV. Dodal naší zemi sílu i lesk a pozvedl ji na úroveň toho nejrozvinutějšího, co v tehdejším světě existovalo. Historie jej vykresluje jako multikulturní bytost, která byla současně i českým vlastencem.

Věřme této historii, ale dodejme, že k pozvednutí českých zemí na centrum tehdejšího civilizovaného světa bylo zapotřebí nejen vlastenectví, síla vůle a vládcovská obratnost, ale také významný rys noblesy, který si Karel přinesl z mládí stráveného ve Francii a z francouzského vzdělání. Nejspíše není přehnané, když řekneme, že na Karlovo spojení s duchem Francie navázali čeští obrozenci, když hledali ideje, které by podpořily renesanci národa a jeho sebeurčení. Již v roce 1886 byla v Praze založena první Francouzská aliance pro celou Střední Evropu a mezi její členy patřili lidé jako například Tomáš Garrigue Masaryk. Před druhou světovou válkou již v tehdejším Československu existovalo 77 Francouzských aliancí. Když se mluví o našich vztazích k frankofonnímu kulturnímu prostředí, povětšině jsou vzpomínána jména umělců, jako byli Václav Brožík, Vojtěch Hynais, Alfons Mucha či František Kupka. Ti hledali ve francouzském „milieu“ inspiraci a také se v něm dokázali prosadit svými díly. Méně je však známo, že také umělci jazyka francouzského byli inspirováni naší zemí. Příkladem je slavná povídka Guillauma Apollinaira „Pražský chodec“. Apollinaire


v roce 1902 prochází pražskými ulicemi a pozorně zaznamenává nejen to, že obyvatelé raději s cizincem pohovořili francouzsky nežli německy, ale všímá si také zájmu Čechů o francouzskou kulturu zhmotněného tehdy v Praze mnoha akcemi na oslavu 100. výročí narození Victora Huga. Současné kulturní bohatství frankofonie však již přesahuje dědictví samotné Francie a historii našich vztahů s ní. Dokladem širokého záběru a rozmachu Mezinárodní organizace frankofonie je také sama skutečnost, že Česká republika je jako pozorovatel součástí této organizace, která sdružuje 56 členů a 19 pozorovatelů z pěti kontinentů. Tradiční březnové Dny Frankofonie, které Česká republika slaví spolu s ostatními členskými a pozorovatelskými zeměmi, vyvrcholí i letos kulturním Festivalem Frankofonie v České republice. Rozběhne se pestrý program složený filmových a divadelních představení, čtení, koncertů, konferencí a dalších akcí. Součástí těchto Dnů je i soutěž pro studenty středních a základních škol ve vědomostech a výtvarném projevu spojeném s frankofonní tématikou.

Pročetl jsem si otázky, na které odpovídali účastníci soutěže v rámci Dnů frankofonie. Aby je žáci a studenti správně zodpověděli, vyžaduje to dobrou orientaci nejen v oblasti jazykové, ale také v historii, kultuře, sportu a v dalších vědomostních sférách týkajících se zemí frankofonie. Považuji za velmi prospěšné, aby si naši mladí lidé neustále rozšiřovali znalosti o jiných zemích, o jejich historii, o kulturních odlišnostech i o tom, čím se můžeme vzájemně inspirovat. Ale dost již vážného tónu. K frankofonii tradičně patří také umění lehkosti života, „savoir-vivre“. Dny frankofonie proto budou nejen poučením, ale také vítanou příležitostí připomenout si umění kulinářské, tradice vinařství, múzy hudby a divadla. Různorodost, kterou program letošních Dnů frankofonie nabízí, je výrazem toho, jak sdílení je nejlepší cestou k tomu abychom se vzájemně obohacovali a současně tak získávali úctu k formám bytí a hodnotám těch ostatních.

Karel Schwarzenberg, ministr zahraničí České republiky


les Journées De la Francophonie sont organisées sous le haut patronage De karel schwarzenberg Ministre des Affaires Étrangères de la République tchèque Parmi les quelques remarques que l’écrivain et diplomate français François-René de Chateaubriand fait à propos des Tchèques dans ses Mémoires d’outre-tombe, nous pouvons lire celle-ci : « la Bohême passa pour le pays des sorciers ». Cette impression est sans doute en partie liée aux traces qui subsistaient alors de l’atmosphère de la Prague magique, telle qu’elle avait existé sous le règne de l’Empereur Rodolphe II. Mais la sensibilité de Monsieur de Chateaubriand avait également saisi là un caractère essentiel de l’identité complexe de notre pays et de ses habitants. Ce que nous sommes aujourd’hui, nous le sommes devenus sous l’action croisée de différentes influences culturelles. Certaines se sont exercées de façon directe –ainsi, ce qui a trait au caractère slave– d’autres ont interagi avec notre souveraineté en raison d’un voisinage immédiat, comme cela a été le cas, par exemple, pour les influences germaniques. Mais nous avons également choisi certaines composantes de notre identité, même si elles n’émanaient pas de pays voisins, parce qu’elles étaient porteuses de pensées, d’inspirations ou de façons d’être pour lesquelles nous éprouvions de la sympathie. C’est dans cette catégorie qu’il convient de ranger la France, la langue française et, depuis quelques années également, les influences culturelles de la francophonie. Il semble à peu près incontestable que le plus grand monarque

tchèque ait été Charles IV. C’est lui qui a donné à notre pays la force et l’éclat, tout en le hissant au niveau de ce que le monde connaissait de plus développé à l’époque. L’image que l’Histoire donne de lui est à la fois celle d’un homme pétri de cultures multiples et d’un patriote tchèque. Faisons confiance à ce que nous dit l’Histoire, tout en ayant soin d’ajouter, cependant, que pour hisser les Pays tchèques au centre de ce qu’était alors le monde civilisé, il lui fallut, en plus d’un fort sentiment patriotique, d’une volonté de fer et d’une indéniable habilité politique, une noblesse d’esprit qu’il tenait de sa jeunesse passée en France et de son éducation française. Il n’est certes pas exagéré de notre part de dire que les liens que Charles IV avait entretenus avec la France furent réactivés par les acteurs du renouveau tchèque, quand ils cherchèrent les idées qui pourraient venir soutenir la renaissance de la nation tchèque et faciliter son accès à l’autodétermination. Dès 1886, la première Alliance française de toute l’Europe centrale fut fondée à Prague et parmi ses adhérents on trouvait, par exemple, le nom de Tomáš Garrigue Masaryk. Avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, on dénombrait 77 alliances françaises dans ce qui était devenue la Tchécoslovaquie. Lorsque nous évoquons les relations de notre pays avec les milieux culturels francophones, ce sont les noms d’artistes, comme Václav Brožík, Vojtěch Hynais,


Alfons Mucha ou František Kupka, qui reviennent le plus souvent. Ces créateurs étaient partis chercher l’inspiration dans les milieux français et parvinrent à s’y imposer par leur œuvre. Mais ce qui est moins connu c’est que certains artistes et créateurs de langue française furent également inspirés par notre pays, comme ce fut le cas, par exemple pour Le Passant de Prague, célèbre nouvelle de Guillaume Apollinaire. En 1902, Apollinaire déambula dans les rues de Prague et nota attentivement que ses habitants préféraient parler aux étrangers en français plutôt qu’en allemand. Il prit également note de l’intérêt des Tchèques pour la culture française tel qu’il se manifesta à l’époque, à Prague, par les nombreux événements organisés à l’occasion de la célébration du centenaire de la naissance de Victor Hugo. Mais la richesse culturelle de la francophonie contemporaine nous a déjà permis de dépasser nos seules relations à la France et d’aller au delà des liens historiques qui nous unissent à ce pays. Il faut voir dans l’admission de la République tchèque, au titre de membre observateur au sein de l’Organisation internationale de la Francophonie, organisme qui réunit 56 états ou pays membres et 19 pays observateurs sur l’ensemble des cinq continents, une preuve de l’essor de cette organisation et du large spectre que recouvre ses activités. Cette année encore, les Journées de la Francophonies, qui se tiennent traditionnellement durant le mois de mars et que la République tchèque célèbre en commun avec les autres pays membres et observateurs, seront couronnées par le Festival culturel de la Francophonie en République tchèque. Un programme riche et varié, comprenant des projections de films, des représentations de pièces de théâtre, un ensemble de lectures, de concerts, de confé-

rences et de divers autres événements sera proposé au public. Parmi les différentes activités organisées pour ces Journées, un concours est ouvert aux élèves des écoles secondaires et primaires, afin de tester leurs connaissances et de récompenser leur créativité artistique sur des thématiques liées à la francophonie. Il m’a été donné de lire les questions qui ont été posées aux participants de ce concours des Journées de la Francophonie. Pour bien y répondre, les élèves et les étudiants devaient non seulement posséder une bonne maîtrise de la langue française, mais aussi faire preuve de connaissances dans les domaines de l’histoire, de la culture, du sport et dans d’autres matières liées aux pays francophones. Je considère comme une très bonne chose que les jeunes gens élargissent sans cesse leur connaissance des autres pays, de leur histoire, de leurs différences culturelles, et qu’ils prennent conscience du fait que nous pouvons nous inspirer mutuellement. Mais finissons-en là avec ce ton sérieux. La légèreté de la vie, le « savoir-vivre », sont aussi des valeurs traditionnellement liées à la francophonie. C’est pourquoi, les Journées de la Francophonie, en plus de la possibilité qu’elles nous offriront d’apprendre de nouvelles choses, seront aussi une excellente occasion de nous rappeler l’art de la gastronomie ou les traditions viticoles, au milieu de l’évocation des muses de la musique et du théâtre. La richesse des manifestations que le programme nous propose cette année illustre le fait que le partage est la meilleure façon de nous enrichir les uns les autres, tout en renforçant le respect que nous pouvons avoir des valeurs et des styles de vies des autres pays. Karel Schwarzenberg, Ministre des Affaires étrangères de la République tchèque


Líba Taylor : Les Innocents Michel Tremblay : Albertine Le Triomphe de Babar Guéorgui et les papillons Mariage en Bessarabie Plein d’essence Henry Dunant Du Rouge sur la Croix Nuit Africaine Seignur Nsango Malamu King Kong Matinée africain pour les enfants et leurs (grand) parents Il va pleuvoir sur Conakry Jean-François Spricigo La Main du diable Ioana Both Lena Constante : Les mots du silence La folie des têtes Maroc vu par les jeunes Le jeu de l’amour L’Autre côté de la mer Slimane Benaïssa La danse tchéco-africaine BartovanecYeka & BaToCu Compagnie Bou-Saana : Le Destin du Clandestin


praha 10. 3. – 28. 3.


10. 3. – 15. 4. líba taylor: les innocents neviňátka Galerie 35, Štěpánská 35, Praha 1 Česká fotografka, pracuje přes dvacet let na dokumentaristických projektech pro světové humanitární organizace se zvláštním zaměřením na země Afriky, Asie a Jižní Ameriky. Je držitelkou řady britských a mezinárodních cen, v r. 2001 získala v soutěži Czech Press Photo Cenu Českého výboru pro Unicef za své snímky dětí uprchlíků ze Sierra Leone. Její výstava Neviňátka představuje aktuální problematiku Afričanů, především dětí a žen. Má pochopení pro jejich životní situaci, kterou dokáže nazírat – vzdor neutěšené realitě – často i s humorem. Pořádá festival Tvůrčí Afrika.

La photographe tchèque Líba Taylor travaille depuis plus de 20 ans sur des projets documentaires pour diverses organisations humanitaires mondiales. Líba Taylor a obtenu de nombreux prix, en 2001 elle a reçu lors du concours de Czech Press Photo le Prix du comité tchèque pour l’Unicef. Les Innocents, propose un regard sur des questions d’actualité en Afrique, qui touchent notamment les femmes et les enfants. Elle a une compréhension pour les situations de vie qu’elle arrive parfois à regarder – malgré la désolante réalité – avec de l’humour. Organisé par le festival Afrique en création.

18. 3. 12h slavnostní recepce u příležitosti zaháJení Dnů FrankoFonie. za ÚČasti vítězů soutěží „FrankoFonie“. réception D’ouverture Des Journées De la Francophonie. Vstup pouze pro zvané. Entrée sur invitation. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Černínský palác, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1


18. + 21. 3. | 4. + 20. 4. | 10. 5. 19h

Michel treMblay: albertine Divadlo na Vinohradech, Nám. Míru 7, Praha 2 Česká premiéra scénického čtení. Michel Tremblay je jeden z nejvýznamnějších kanadských dramatiků současnosti, úspěšný autor románů, překladatel, scenárista, operní i muzikálový libretista a textař písní slavných pěveckých hvězd (např. Pauline Julien, Renée Claude, Monique Leyrac). Pětkrát Albertina (Albertine en cinq temps) je jeho zlomovou hrou, o níž kanadská kritika hovoří jako o vrcholu autorovy tvorby, v němž se mu podařilo „sklenout mistrovský oblouk od řecké tragédie k dramatu à la Samuel Beckett“. Hra vypráví o sedmdesátileté Albertině, která právě vstupuje do další a zřejmě poslední etapy svého pohnutého života. V jejím novém působišti, domově důchodců, ji navštěvují vzpomínky. Zjevuje se jí pětice žen, kterými kdysi bývala, i sestra Madeleine, na niž celý život žárlila. Hra byla přeložena do několika světových jazyků, v Čechách se nyní objevuje poprvé pod názvem Albertina, v režii Lucie Málkové, v překladu Lucie Němečkové a v excelentním hereckém obsazení (čtou Jana Hlaváčová, Marta Vančurová, Lucie Juřičková, Petra Hobzová, Lucie Štěpánková a Eva Režnarová). Za laskavé podpory Velvyslanectví Kanady.

Première tchèque. Lecture scénique. Michel Trembley est l’un des plus importants dramaturges canadiens d’aujourd’hui, l’auteur de romans, traducteur, scénariste, librettiste de l’opéra et de comédies musicales et parolier des chanteurs-stars (par exemple Pauline Julien, Renée Claude, Monique Leyrac). Albertine en cinq temps est désignée par la critique canadienne comme son chef-d’ œuvre. Michel Trembley a réussi « à arquer définitivement sa pièce entre la pureté de la tragédie grecque et la déliquescence de la tragédie beckettienne. » La pièce nous présente Albertine, une femme de 70 ans qui entre dans sa probablement dernière étape de vie. Elle habite à la maison de retraite, avec ses souvenirs. Elle revoit les cinq femmes qu’elle a été, ainsi que sa sœur Madeleine dont elle a été jalouse toute sa vie. La pièce a été traduite en plusieurs langues et sera jouée pour la première fois en République tchèque sous le nom d’Albertina. Mise en scène : Lucie Málková, traduction : Lucie Němečková. Avec d’excellentes actrices : Jana Hlaváčová, Marta Vančurová, Lucie Juřičková, Petra Hobzová, Lucie Štěpánková et Eva Režnarová. Organisé avec le soutien de l’Ambassade du Canada.

18. 3. Představení s francouzskými titulky v rámci Dnů Frankofonie. Spectacle sous-titré en français dans le cadre des Journées de la Francophonie.


19. 3.

kino 5 IFP, Štěpánská 35, Praha 1 11h30 Král Babar Alan Bunce (Francie, Kanada, 1990, 1h10). Ve francouzštině, simultánní překlad do češtiny. Během průvodu při každoročních oslavách vítězství města Célesteville vypráví král Babar svým dětem, jak se jako malé slůně musel vypořádat s první velkou výzvou svého vládnutí. Armáda nosorožců se rozhodla zničit město. V tom napadlo Babara vytvořit hrůzostrašného mamuta...

Trochu bláznivý úsměvný film o psychiatrovi, který udělal pro pacienty z ústavu domov. Příběh o šnecích, pštrosech, schizofrenicích, zahraničních investorech a lovcích, chudobě a laskavosti. Soucit, byznys a motýli.

Guéorgui et les papillons Andreï Paounov, (Bulgarie, 2004, 60 min). Documentaire. Avec : Guéorgui Loultchev. En bulgare, sous-titré en français. Un film un peu fou et très poLe Triomphe de Babar sitif, dont le personnage principal Alan Bunce (France, Canada, est un psychiatre qui fait de son 1990, 1h10). Version française. asile des aliénés un vrai foyer pour Traduction simultanée en tchèque. ses malades. C’est l’histoire d’un Lors du défilé annuel céléhomme et de son rêve. brant la victoire de Célesteville, Vstupné Entrée 50 Kč le roi Babar raconte à ses enfants comment, petit garçon, il fut 15h30 confronté au premier grand défi Besarabská svatba de son règne. L’armée des rhinoNap Teodor (Rumunsko, Molcéros avait décidé de raser la ville. davsko, 2010) Hrají: Vlad Logigan Quand Babar eut l’idée de cona Victoria Bobu. Ve francouzštině struire un mammouth effrayant... s českými titulky. Vstupné Entrée 50 Kč Mladý dirigent z Bukurešti a pianistka z Kišiněva se nedávno 14h vzali v Rumunsku. Ti dva se potřeGéorgi a motýli bují vzít ještě jednou v Besarábii, Andreï Paounov, (Bulharsko, aby mohli z darů od příbuzných 2004, 60 min). Dokumentární nevěsty složit zálohu na byt. film. Hrají: Guéorgui Loultchev. Druhá svatba se stává příležitostí Bulharsky s francouzskými titulky. k soutěživosti mezi příbuznými


19. 3.

kino 5 IFP, Štěpánská 35, Praha 1 novomanželů, situace je ještě napjatější kvůli rozdílům zvyků a tradic. Jsou lapeni v namyšlené bitvě která se podobá rumunskomoldavskému zápasu a zdůrazňuje odlišnost ve výchově, kultuře a politickém přesvědčení mezi nimi.

Mariage en Bessarabie Nap Teodor (Roumanie, Moldavie, 2010) Avec : Vlad Logigan et Victoria Bobu. En français, soustitré en tchèque. Un jeune chef d’orchestre de Bucarest et une pianiste de Chisinau se sont mariés récemment en Roumanie. Les deux jeunes gens sont contraints de refaire la noce, cette fois en Bessarabie afin de pouvoir recevoir l’argent apporté comme dot par les parents de la mariée en vue de l’investir dans un appartement. Le second mariage est révélateur du conflit entre les parents du jeune couple et la situation est tendue du fait de la différence entre les coutumes et traditions. Le marié et la mariée sont pris au centre de la lutte de fierté, qui ressemble plutôt à un conflit roumaine-moldave et met en évidence les différences d’éducation, de culture et de vision politique entre les deux familles. Vstup zdarma Entrée gratuite

17h Plná nádrž Geneviève Mersch (Lucembursko, 2007, 58 min). Dokumentární film. V původním znění s francouzskými titulky. Simultánní tlumočení do češtiny. Odpočívadlo Berchem, na dálnici spojující Lucemburk a Dudelange. V létě v zimě, ve dne v noci se tu potkávají příslušníci všech národností, věkových skupin i společenských vrstev. Film poukazuje na rozdíly a zároveň podobnosti v chování tohoto vzorku lidí, představujícího jakýsi kotel Evropy.

Plein d’essence Geneviève Mersch (Luxembourg, 2007, 58 min). Documentaire. En version originale, sous-titré en français, traduction simultanée en tchèque. L’Aire de Berchem, sur l’autoroute Luxembourg – Dudelange. Été comme hiver, de jour comme de nuit, s’y croisent des gens de toutes nationalités, de tous âges, de tous milieux sociaux. Le film met en évidence à la fois les différences et les similitudes de comportement de cette population qui constitue un melting-pot de l’Europe. Vstup zdarma Entrée gratuite


19. 3.

kino 5 IFP, Štěpánská 35, Praha 1

19h Henry Dunant Červená na kříži Dominique Othenin-Girard (Švýcarsko, 2005, 98 min). Francouzsky s anglickými titulky, simultánní tlumočení do češtiny. Dnes všichni znají Červený kříž. Ale kdo zná Henryho Dunanta, který vedl téměř beznadějný boj, aby přesvědčil státy o nutnosti založení pomocného sdružení, které by se staralo o vojáky, kteří padli v bitvách, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost ? Tento film je volná adaptace života zakladatele Červeného kříže, prvního nositele Nobelovy ceny za mír.

Henry Dunant Du Rouge sur la Croix Dominique Othenin-Girard (Suisse, 2005, 98 min). En français, sous-titré en anglais, traduction simultanée en tchèque. Tout le monde connaît la Croix-Rouge. Mais qui connaît Henry Dunant et son combat pour convaincre les Etats d’autoriser une société de secours qui soignerait les soldats tombés sur les champs de bataille, quelle que soit leur nationalité ? Ce film est une adaptation libre de la vie de ce pionnier, premier Prix Nobel de la Paix, fondateur de la Croix-Rouge. Vstup zdarma Entrée gratuite


19. 3.

nuit aFricaine Divadlo Na Prádle, Besední 3, Praha 1 18h Hospodin aneb Kdopak by se Boha BAR Ty úplně nejstarší příběhy vám na baru Divadla Na Prádle zahraje Divadlo DNO z Hradce Králové. Pražská premiéra. Inscenace nezávislé alternativní divadelní skupiny DNO. Proroci, konce světa, Líba Taylor : hříšníci, světci, zázraky. PředstaLes Innocents I. (café) vení se hraje nejlépe na baru nebo Vernissage des photographies kdekoliv jinde, kde mají půllitry sur des problèmes des Africains, uši k naslouchání. (Divadlo Dno particulièrement ceux des femmes a Šagvoč nalévavě zvou.) et des enfants, de Líba Taylor, photographe tchèque qui vit principalement en Grande Bretagne. Ouverte jusqu’au 31 mars.

Seigneur Les histoires les plus anciennes racontées par les membres du théâtre DNO de Hradec Králové. En première pragoise. Vstupné Entrée 50 Kč 18h45 Líba Taylor: Neviňátka I. (kavárna) Vernisáž fotografií afrických žen a dětí od přední české fotografky žijící ve Velké Británii. Výstava potrvá do 31. března.

19h30 Nsango Malamu (sál) Duchovní hudba z Konga a Angoly v podání pražského seskupení. Po skončení koncertu africký raut Ye Traoré.

Nsango Malamu (salle) Musique spirituelle de Congo et Angola. Le concert sera suivi d’un récéption africaine Ye Traoré. Vstupné Entrée 130,- Kč Vstupné na divadlo a koncert Entrée pour théâtre et concert 150,-Kč Organisé par le festival Afrique en création. Pořádá festival Tvůrčí Afrika.


20. 3. 10h

aFrické ráno pro Děti a JeJich (pra)roDiČe Matinée aFricain pour les enFants et leurs (granD)parents Divadlo Kampa, Nosticova 2, Praha 1 King Kong Největší opičárna na světě od loutkového Divadla Tichý Jelen z Roztok u Prahy. O přestávce africká svačinka. Loutkové představení plné krásných žen v nebezpečí, šarmantních mužů s odvahou tomu nebezpečí čelit, obřích nestvůr s obřím srdcem. Autor a režie: Jiří Jelínek. Scénografie: Zů Vítková. Hudba: David Doubek. Hrají: Zů Vítková, Jitka Tichá, Jiří Jelínek, Kája Kuželková nebo Jan Honza Kuželka. King Kong La plus grande singerie du monde faite par le théâtre de marionnettes Tichý Jelen de Roztoky u Prahy ! Goûter africain pendant la pause. Un spectacle de marionnettes plein de belles femmes en danger, d’hommes charmants ayant le courage d’affronter ce danger, de monstres énormes au cœur énorme et en plus un bateau, deux avions, deux voitures et une interminable jungle. Auteur et mise en scène : Jiří Jelínek. Scénographie : Zů Vítková. Musique : David Doubek. Acteurs : Zů Vítková, Jitka Tichá, Jiří Jelínek, Kája Kuželková ou Jan Honza Kuželka. www.divadlo.cz/tichyjelen Organisé par le festival Afrique en création. Pořádá festival Tvůrčí Afrika.

Herold Courlander, Wolf Leslau : Oheň na hoře Pět veselých starobylých etiopských příběhů vypráví šest herců, za zvuku didgeridoo, bubínků a různých chřestidel je vytvořena nálada a iluze afrického kontinentu. Režie: Iveta Dušková. Hrají: Petra Bílková, Pavla Drtinová, Agáta Dušková, Klára Jakubová, Vojtěch Duřt, Bogdan Cieslar. Vhodné pro rodiče s dětmi od šesti let. Hraje Cylindr. Herold Courlander, Wolf Leslau : Le feu sur la montagne Cinq légendes éthiopiennes, par six acteurs différent. Le didgeridoo, les tambours et les divers hochets créent ambiance et l’illusion du continent africain. Mise en scène : Iveta Dušková. Acteurs : Petra Bílková, Pavla Drtinová, Agáta Dušková, Klára Jakubová, Vojtěch Duřt, Bogdan Cieslar. Pour des parents et des enfants de plus de six ans. Théâtre Cylindr. Vstupné Entrée 70,- Kč.


21. 3. 18h

Jean-François spricigo Ústav románských studií / Institut d’Études romanes Univerzita Karlova, nám. Jana Palacha 2, učebna č. 116 Přednáška fotografa Jeana-Françoise Spriciga. Prezentace fotografické práce Jeana-Fraçoise Spriciga, po které bude následovat úvaha o úloze těla ve vnímání našeho světa, o místě, jež zaujímají instinkty a nadšení v každodenní realitě.

Conférence du photographe Jean-François Spricigo. Présentation du travail photographique de Jean-François Spricigo, suivie d’une réflexion sur l’engagement du corps dans la perception de notre monde, sur la place des instincts et de l’enthousiasme dans le quotidien.

Pořádá Zastoupení Valonsko-Brusel a Univerzitní centrum Valonsko-Brusel. Organisé par Délégation Wallonie-Bruxelles et le Centre universitaire Wallonie-Bruxelles.

21. 3. 20h

bio konvikt ponrepo Bartolomějská 11, Praha 1 Ďáblova ruka Maurice Tourneur (Francie, 1943, 73 min). Hrají Pierre Fresnay, Noël Roquevert, Pierre Larquey. Francouzsky se slovenskými titulky. Film je jednou z nejzdařilejších filmových variací na faustovské téma. Za námět posloužil román La Main enchantée od francouzského romantického spisovatele Gérarda de Nerval, do formy filmového scénáře jej zpracoval později slavný režisér Jean-Paul Le Chanois.

La Main du diable Maurice Tourneur (France, 1943, 73 min). Avec Pierre Fresnay, Noël Roquevert, Pierre Larquey. En français, sous-titré en slovaque. Un peintre sans le sou passe un pacte avec le diable. Il achete sa main, qu’il conserve dans un petit coffre de bois. Mais au bout d’un an, il doit l’avoir revendue sinon son ame est damnee.


22. 3. 19h

kino 5 IFP, Štěpánská 35, Praha 1

Do Konakry přijde déšť Cheick Fantamady Camara (Francie, Guinea, 2006, 1h53). Hrají: Alexandre Ogou, Moussa Keita, Tella Kpomahou. Francouzsky s českými titulky. BB je dvacet let, živí se kreslením karikatur a je synem nekompromisního Karama, imáma a držitele tradic zděděných po předcích ve vesnici. BB tak stojí před choulostivou volbou. Ačkoliv je určen k tomu být otci důstojným následovníkem, nechce se mu do toho a touží bojovat za to, aby mohl svobodně vykonávat svou práci a naplno prožívat svou lásku s krásnou mladou informatičkou Kessou, a to i za cenu, že se mu od otce snesou na hlavu hromy a blesky.

Il va pleuvoir sur Conakry Cheick Fantamady Camara (France, Guinée, 2006, 1h53). Avec Alexandre Ogou, Moussa Keita, Tella Kpomahou. Version française, sous-titrée en tchèque. BB, dessinateur-caricaturiste de 20 ans et fils de l’intraitable Karamo, Imam et gardien de la tradition ancestrale de son village, se trouve devant une alternative délicate. Bien que désigné comme le digne successeur de son père il ne peut se résoudre à suivre son destin et veut se battre pour exercer librement son métier et vivre pleinement son amour pour la belle Kesso, jeune informaticienne, au risque de s’attirer les foudres de son père. Vstupné Entrée 50 Kč


23. 3. – 21. 4. Jean-François spricigo

oDeJít Délégation Wallonie-Bruxelles, Myslíkova 31, Praha 1 Otevřeno pondělí až čtvrtek 9h – 12h30, 14h – 17h, 26. a 27. 3. od 10h do 17h Ouvert lundi – jeudi 9h-12h30; 14h-17h, les 26 et 27 mars de 10h à 17h Výstava fotografií. Fotograf Jean-François Spricigo vytváří nezvyklé světy. Vychází z reality, kterou si však uzpůsobuje a dodává jí zvláštní poezii. Nejde mu o to vymanit se z vlastního prostředí, nehledá exotismus. Svým objektivem zachycuje svět, jenž mu je vlastní, a pořizuje černobílé obrázky, kde se jednoduchost snoubí s každodenností. Vernisáž 22. března v 18h.

Exposition de photographies. Le photographe Jean-François Spricigo crée des univers étranges. Il part de la réalité mais l’aménage et lui donne une poésie particulière. Il ne cherche pas le dépaysement ni l’exotisme, mais promène son objectif au coeur de son monde familier, livrant des images en noir et blanc où se lit la simplicité du quotidien. Vernissage le 22. 3. à 18h.

23. 3. 17h30 ioana both lena constante slova ticha les Mots Du silence Kino 35, Štěpánská 35, Praha 1 Přednáška Ioany Both o rumunské výtvarnici Leně Constante (1909 − 2005), která přežila komunistické vězení, kde strávila dlouhá léta po stalinistických procesech, které měly za cíl ničit rumunskou inteligenci. Zaměří se na knihu Mlčenlivý útěk od Leny Constante (napsanou nejdříve ve francouzštině), ve které nachází poetiku nevýslovné Pravdy, kterou

bývalá komunistická Evropa stále hledá, aby tak lépe pochopila svou nedávnou minulost. Ioana Both je proděkankou Filosofické fakulty Univerzity Babes Bolyai v Kluži, literární historičkou, novinářkou, překladatelkou a editorkou. Po přednášce následuje číše vína a projekce filmu La folie des têtes Thomase Ciulei.


Conférence par Ioana Both sur Lena Constante (1909 – 2005), artiste roumaine, survivante des prisons communistes dans lesquelles elle a passé de longues années, suite aux procès staliniens des années 50, destinés à annihiler l’intellectualité du pays. La conférence vise surtout les stratégies d’écriture du livre L’évasion silencieuse (rédigé par L. Constante en français) et essaie d’y voir une

poétique de l’indicible de la Vérité que l’Europe anciennement communiste cherche encore, afin de mieux comprendre son passé récent. Ioana Both est Vice-doyenne de la Faculté de lettres à l’Université Babes Bolyai de Cluj, historienne de la littérature, journaliste, traductrice et éditrice. Manifestation suivie par un verre de vin et de la projection du film La folie des têtes de Thomas Ciulei.

23. 3. 19h

kino 5 IFP, Štěpánská 35, Praha 1 Šílenství tváří v tvář Thomas Ciulei (Německo, Rumunsko, 1997, 86 min). Dokumentární film. Rumunsky s francouzskými titulky. Film z roku 1997 je natočen podle knihy Leny Constante Mlčenlivý útěk, která byla nejprve napsaná ve francouzštině. Vzrušující svědectví politického odsouzení umělkyně a doby jejího věznění − včetně osmi let strávených v samovazbě během komunistického režimu. Lena Constante hraje ve filmu vlastní roli. Režisér Thomas Ciulei je jeden z nejuznávanějších rumunských filmařů-dokumentaristů.

La folie des têtes Thomas Ciulei (Allemagne, Roumanie, 1997, 86 min). Documentaire. En roumain, sous-titré en français. Le film est basé sur le livre L’évasion silencieuse de Lena Constante (écrit tout d’abord en français), un témoignage impressionnant sur la condamnation politique de l’artiste et la période passée en prison − dont huit ans en isolement − pendant le régime communiste. Lena Constante est filmée en racontant ses peines et en répondant aux questions du metteur en scène. La folie des têtes a été réalisé en 1997 par Thomas Ciulei, l’un des cinéastes documentaristes les plus appréciés de l’Europe contemporaine. Vstup zdarma Entrée gratuite


24. 3. – 10. 4.

Maroko oČiMa stuDentů Maroc vu par les Jeunes Médiathèque, Štěpánská 35, Praha 1 Maroko očima mladých Čechů Výstava fotografií žáků gymnázia v Rožnově. V říjnu 2010 se ve spolupráci s Velvyslanectvím Marockého království v České republice zrodil projekt kulturní výměny, který zavedl žáky tohoto gymnázia na dvoutýdenní cestu Marokem. Vystavené fotografie pořízené během objevování této krásné země, jsou svědectvím nadšení a radosti, které tuto studijní cestu provázelo.

Maroc vu par les jeunes Tchèques Exposition de photographies des élèves du lycée de Rožnov. En octobre 2010 et en collaboration avec l’Ambassade du Royaume du Maroc en République tchèque, un projet d’échanges culturels ayant conduit ces élèves dans un voyage de deux semaines à travers le Maroc. Partis à la découverte de ce pays magnifique, les photographies exposées révèlent la joie et le plaisir qui régnaient pendant ce voyage d’études.

Vernisáž 24. března ve 12h30 v Mediatéce Francouzského institutu. Vernissage le 25 mars à 12h30 à la Médiathèque de l’IFP.

24. 3. 16h

kino 5 IFP, Štěpánská 35, Praha 1 Hry lásky (Maroko, 2006, 84 min) Younes Megri, Amal Ayouch, Hanane Nizar, Kaoutar Ouazzani. Příběh staršího manželského páru zachycující souběžně tři etapy společného života. Film začíná cestou na dovolenou, kdy se manželé rozhodnou hrát nebezpečnou hru na „stopařku“ a „svůdného řidiče“…

Le jeu de l’amour (Maroc, 2006, 84 min) Younes Megri, Amal Ayouch , Hanane Nizar, Kaoutar Ouazzani Le récit, construit sur les parallèles de trois étapes de vie d’un couple, commence par le départ des mariés en vacances. En cours de route, ils décident d’agrémenter leur voyage par un jeu : la jeune femme jouera le rôle d’une « auto-stoppeuse » et le jeune homme celui de « l’automobiliste dragueur »…


25. 3. 17h

kino 5 IFP, Štěpánská 35, Praha 1

Na druhé straně moře Režie: Dominique Cabrera (Francie, 1996, 1h30). Hrají: Claude Brasseur, Rochdy Zem, Slimane Bénaïssa. Francouzsky s českými titulky. U příležitosti literární kavárny se Slimanem Bénaïssou. Georges Montéro je průmyslník francouzského původu, jenž zůstal v Alžírsku po vyhlášení nezávislosti. V roce 1994 se vrací do Francie, aby zde podstoupil operaci šedého zákalu. Jeho ošetřujícím lékařem je Tarek Timzert, Arab, který zpřetrhal všechna pouta se svou původní kulturou. Vzhledem ke vztahu, který mezi nimi vznikl, si Georges bude muset vybrat, zda zůstane ve Francii, nebo se volný, ale na vlastní nebezpečí vrátí do Oranu, kde zrovna nabývá na síle občanská válka.

L’Autre côté de la mer Dominique Cabrera (France, 1996, 1h30). Avec : Claude Brasseur, Roschdy Zem, Slimane Bénaïssa Version française, sous-titrée en tchèque. A l’occasion du Café littéraire avec Slimane Bénaïssa. Georges Montéro, industriel pied-noir resté en Algérie après l’indépendance, revient en France en 1994 pour se faire opérer de la cataracte. Son chirurgien, Tarek Timzert, est un beur qui a coupé tous les liens avec sa culture originelle. A travers la relation qui se noue entre eux, Georges devra choisir entre rester en France ou bien rentrer, le cœur libre mais à ses risques et périls à Oran, au moment où la guerre civile prend de l’ampleur. Vstupné Entrée 50 Kč


25. 3. 18h30

sliMane benaïssa Café 35, Štěpánská 35, Praha 1 Slimane Benaïssa v Prague V rámci festivalu Tvůrčí Afrika do České republiky zavítá nejvýznamnější současný alžírský dramatik, herec a režisér Slimane Benaïssa, který se svém díle věnuje především tématům mezikulturních předsudků rasismu a sexismu. Autorské renomé získal díky hře Za závojem (Au-delà du voile) a hře Zpověď nepovedeného muslima (Les confessions d un musulman de mauvaise foi). Tento hravý, odvážný a dojemný text vychází nyní i v češtině v edici Současná hra v Institutu umění a Divadelním ústavu (překlad Michal a Matylda Lázňovští). Během večera se můžete těšit na povídání s autorem (nejen) o jeho umělecké dráze a dvojjazyčné čtení ze hry s hudebním doprovodem

Slimane Benaïssa à Prague Dans le cadre du festival Afrique en Création. Slimane Bénaïssa, écrivain, acteur et metteur en scène algérien aborde dans son œuvre des thèmes du racisme, sexisme ou des préjugés interculturels. Il a eu vite une renommée internationale, notamment grâce à ses pièces de théâtre Au delà du voile et Les confessions d’un musulman de mauvaise foi. Le café littéraire en présence de l’auteur, sera l’occasion de découvrir Les confessions d’un musulman de mauvaise foi à travers une lecture en bilingue de cet ouvrage paru en tchèque aux éditions de Divadelní ústav (traduit par Michal et Matylda Lázňovský). Vstup zdarma Entrée gratuite

25. 3. 20h líba taylor: les innocents neviňátka Café 35, Štěpánská 35, Praha 1 Vernisáž fotografií afrických žen a dětí od přední české fotografky. Výstava od 10. března do 15. dubna.

Présentation de l’exposition des photographies sur des problèmes des femmes et enfants africains. Ouverte du 10 mars au 15 avril.


26. 3. 20h Česko-aFrické tanČení / la Danse tchéco-aFricaine bartovanec-yeka & batocu Divadlo Kampa, Nosticova 2, Praha 1 Na křižovatce mezi Evropou a Afrikou zatančí: Jiří Bartovanec (improvizace n.n.), Maurice Yeka (sólo Identita), Linda Fernandez a Mami Kabawata (choreografie M. Rebcové Slunce a Měsíc), na bubny hraje Batocu. Český tanečník a choreograf Jiří Bartovanec, zatančí svou sólovou improvizaci s názvem n.n. – je to latinská zkratka nomen nescio, tedy jméno neznámé. V případě Afriky je to naopak: neznáme její skutečnou podobu, přesto všemu říkáme prostě Afrika… Maurice Yeka, tanečník a choreograf z Konga vystoupí s choreografií Identita pojednávající o hledání a nalezení klíče k našemu životu... Měsíc a Slunce: Duet mulatky Lindy a Japonky Mami vypovídá o dvou různých energiích: jemně stříbřité energii svitu Měsíce a výbušně prudké energii svitu Slunce. Hudební a taneční skupina BaToCu hraje rytmy na západoafrické bubny (djembe, dundun, sangban, kenkeni a krin). Po představení následuje debata s festivalovými hosty (včetně S. Benaissy a D. Goudiaby) na téma „Moderní umění je umění křižovatky.“.

Spectacle représente afroeuropéen, avec Jiří Bartovanec (improvisation n.n.), Maurice Yeka (solo Identité), Linda Fernandez et Mami Kabawata (chorégraphie de M. Rebcová : Le Soleil et la Lune), tambours : Batocu. Le jeune danseur et chorégraphe tchèque Jiří Bartovanec, diplômé du Duncan Center à Prague et membre de l’ensemble de danse moderne « Sasha Waltz and guest ». Son improvisation solo n.n. − abréviation du latin Nomen nescio pour nom inconnu. Dans le cas de l’Afrique, il s’agit du contraire : nous ne connaissons pas son vrai visage, on ne peut pas saisir cette immense multitude de beautés et de douleurs. Toutefois nous le nommons et jetons dans le même sac avec le titre Afrique. Maurice Yeka, danseur de Congo, avec sa pièce l’Identité cherche la clé de notre vie. Le groupe de musique et de danse BaToCu joue sur des tambours africaines (djembe, dundun, sangban, kenkeni et krin). Le spectacle sera suivi d’une discussion avec des invités du festival (y compris S. Benaissa et D. Goudiaba) sur le thème « L’art moderne est l’art du croisement. ». Vstupné Entrée 100,- / 140,- Kč


27. 3. 20h

coMpagnie bou-saana osuD ilegála le Destin Du clanDestin Divadlo Na Prádle, Besední 3, Praha 1 One man show senegalského herce Djibrila Goudiaby. Ve francouzštině s českými titulky. Mladý muž hledí vstříc své budoucnosti. Pochází ze Senegalu, ale zrovna tak by mohl být z Maroka, Ukrajiny, Kolumbie či Mongolska. Řeší zásadní otázku: Zůstat v zemi a živořit, anebo odejít a riskovat, že v „zemi neomezených možností“ neuspěje? BouSaana je nezávislá divadelní skupina ze Ziguinchor na jihu Senegalu. Svou pobočku má však také v senegalském Saint Louis a ve Francii. Po představení zveme k setkání s tvůrci a zakončení festivalu.

One man show de l’acteur sénégalais Djibril Goudiaba. En français sous-titré en tchèque. Un jeune homme va à la rencontre de son avenir. Originaire du Sénégal, il pourrait tout aussi venir du Maroc, d’Ukraine, de Colombie ou de Mongolie. Il se penche sur la question clé : rester dans son pays et vivoter, ou partir et prendre le risque de ne pas réussir dans le « pays aux opportunités illimitées ? » Bou-Saana est un ensemble de théâtre indépendant venant de Ziguinchor au sud du Sénégal. Il a ses filiales également à Saint Louis au Sénégal et en France. À l’issue du spectacle une rencontre avec les auteurs est prévue, puis viendra la clôture du festival. Vstupné Entrée 100,- / 140,- Kč


Bonjour Brno Afrique en création La Beauté des jardins français Des murs entre les hommes Paradox Jean-François Spricigo Café français České Budějovice Festival Dnů francouzské kultury v Jižních Čechách Dny Frankofonie Hradec Králové Divy Francie na seznamu Unesco Yann Arthus Bertrand Francouzskédny Kladno Na Mamuta! Dny francouzské kuchyně Café français Dny francouzské kultury v Liberci Dny Frankofonie v Ostravě Dny Frankofonie Plzeň Slimane Benaissa Francouzské dny Ústí nad Labem La fille de Monaco Afrika a její různorodost Potiche Provence


brno České buDěJovice hraDec králové klaDno liberec oloMouc ostrava písek plzeň Ústí naD labeM


16. 3. – 15. 4.

bonJour brno Alliance française de Brno Alliance française spolu s dalšími brněnským kulturními institucemi společně oslaví příchod jara a po dobu jednoho měsíce tak ve městě Brně zavládne slavnostní frankofonní atmosféra. Na programu bude široká škála kulturních akcí, které představí frankofonní kulturu: přednášky (Catherine Cusset Skvělá budoucnost, Slimane Benaïssa Tvůrčí Afrika, Ivar Otruba Krásy francouzských zahrad, Jan Šmíd Champagne, sociální problematika Romů), degustace (francouzská vína, speciality z Gers), koncerty (jazzové trio Paradox, DJ Vitalic, La Manouch’Banda a Mandino Reihardt), výstavy (fotografie a koláže Mariny Obradovic, Zdi mezi lidmi Alexandry Novosseloff a Franka Neisse), filmy (setkání s režisérem Thomasem Pendzelem), pétanque... Místa konání 17. ročníku festival: Alliance Française Brno, Muzeum romské kultury, Uměleckoprůmyslové muzeum, kino Art, kavárna Trojka, Moravská banka vín, restaurace La Bouchée, park Lužánky, klub Fléda, knihkupectví Academia, sál B. Bakaly Více informací na Pour plus d’informations : www.alliancefrancaise.cz/brno www.bonjourbrno.cz

Pour célébrer le printemps, divers lieux culturels de Brno s’associeront à l’Alliance française pour répandre dans la ville, durant un mois, une ambiance festive francophone. Au programme de cette édition 2011 figure un large éventail d’événements qui vous donneront un aperçu de la culture francophone: conférences (Catherine Cusset Bel avenir, Slimane Benaïssa Afrique en création, Ivar Otruba La Beauté des jardins français, Jan Šmíd La Champagne, problématiques sociales des Roms), dégustations (vin français, spécialités du Gers), concerts (trio de jazz Paradox, DJ Vitalic), expositions (photographies et collages de Marina Obradovic, Des murs entre les hommes d’Alexandra Novosseloff et Frank Neisse), cinéma (rencontre avec le réalisateur Thomas Pendzel), pétanque... Lieux de la 17e édition du festival : Alliance française de Brno, Muzeum romské kultury, Uměleckoprůmyslové muzeum, kino Art, kavárna Trojka, Moravská banka vín, restaurace La Bouchée, park Lužánky, klub Fléda, knihkupectví Academia, sál B. Bakaly


23. 3. 12h30

Jean-François spricigo Filozofická fakulta, Masarykova univerzita Brno, Veveří 28, budova K, místnost K22

Prezentace fotografické práce Jeana-Fraçoise Spriciga, po které bude následovat úvaha o úloze těla ve vnímání našeho světa, o místě, jež zaujímají instinkty a nadšení v každodenní realitě.

Présentation du travail photographique de Jean-François Spricigo, suivie d’une réflexion sur l’engagement du corps dans la perception de notre monde, sur la place des instincts et de l’enthousiasme dans le quotidien.

Pořádá Zastoupení Valonsko-Brusel, Univerzitní centrum Valonsko-Brusel Organisé par Délégation Wallonie-Bruxelles, Centre universitaire Wallonie-Bruxelles

caFé Français České buDěJovice Carriba Bar, Česká 9, České Budějovice Každou středu od 19h Pravidelná týdenní setkání frankofonních nadšenců v Českých Budějovicích. Tato setkávání jsou otevřená všem a jejich účelem je procvičování francouzštiny méně formálním způsobem než v kurzech a ve třídách.

Chaque mercredi à partir de 19h Le rendez-vous hebdomadaire des francophones à České Budějovice. Ouverte à tous, cette rencontre permet aux uns et aux autres de pratiquer leur français de manière moins formelle que dans un cours traditionnel.


17. 3. – 13. 4.

Festival Dnů Francouzské kultury v Jižních Čechách Alliance française de Bohême du Sud Festival Dnů francouzské kultury, se bude konat již po šestnácté. Letošní ročník je pod patronací francouzského velvyslance, pana Pierra Lévyho a primátora města České Budějovice, pana Juraje Thomy. Věrni duchu ve kterém se konaly předešlé ročníky festivalu, i tento rok si klademe za cíl znovu poukázat na dynamiku a bohatství frankofonních kultur, a to prostřednictvím dvacítky kulturních událostí, které máme v programu: koncerty (Philippe B. Tristan, Lyse, Lychen…), výstava (Elodie Ledure), projekce, gastronomie (pozvání přijal francouzský šéfkuchař), přednášky (francouzský velvyslanec Pierre Lévy, Slimane Bénaïssa) ale také tématické dny týkající se frankofonie. Cílem je společně objevovat frankofonní kulturu, jak pro francouzsky mluvící, tak i pro ty, kteří francouzštinu neovládají! Čtvrtek 17. března v 17 h: Slavnostní zahájení Festivalu Dnů francouzské kultury v Jižních Čechách, Galerii u Schelů (na pozvání).

Více informací na Pour plus d’informations : www.francouzska-aliance.cz

Le Festival des Journées françaises en Bohême du Sud se tiendra pour sa 16e édition sous le haut patronage de M. Pierre Lévy, Ambassadeur de France et M. Juraj Thoma, Maire de la ville de České Budějovice. Fidèle à l’esprit qui a fait le succès des éditions précédentes, cette édition 2011 a l’intention de montrer une nouvelle fois le dynamisme et la richesse des cultures francophones à travers une vingtaine d’évènements au programme : concerts (Philippe B. Tristan, Lyse, Lychen…), expositions (Elodie Ledure), du cinéma, de la gastronomie (Venue d’un chef lorientais), des conférences (Pierre Lévy, Ambassadeur de France en République tchèque ; Slimane Bénaïssa…) mais aussi des journées thématiques s’articulant autour du thème de la francophonie. L’objectif est de favoriser les rencontres et les découvertes pour tous, francophones et non francophones ! Le jeudi 17 mars à 17h : Cérémonie d’ouverture du Festival des Journées françaises en Bohême du Sud, Galerie Schel (sur invitation).


24. 3. 12h30

Jean-François spricigo Gymnázium Písek, Komenského 89, (aula) Prezentace fotografické práce Jeana-Fraçoise Spriciga, po které bude následovat úvaha o úloze těla ve vnímání našeho světa, o místě, jež zaujímají instinkty a nadšení v každodenní realitě.

Présentation du travail photographique de Jean-François Spricigo, suivie d’une réflexion sur l’engagement du corps dans la perception de notre monde, sur la place des instincts et de l’enthousiasme dans le quotidien.

Pořádá Zastoupení Valonsko-Brusel, Univerzitní centrum Valonsko-Brusel Organisé par Délégation Wallonie-Bruxelles, Centre universitaire Wallonie-Bruxelles

14. 3. – 28. 3.

hraDec králové Dny Frankofonie pořádá Univerzita Hradec Králové, českofrancouzský klub, velvyslanectví Francie, velvyslanectví Kanady, Švýcarska, Zastoupení ValonskoBrusel, Festival Tvůrčí Afrika, Divadelní Atelier Gybon a Floristická škola HK. U příležitosti desátého výročí Dnů Frankofonie v Hradci Králové Vás zveme na výstavu: 14. 3. – 28. 3. ve Výstavní síni UHK, Hradecká ul. 2000 – 2010 Rétrospectiva výstav o frankofonních spisovatelích, umělcích a regionech; v rámci cyklu trvale udržitelný rozvoj si nenechte ujít výstavu: Energie, kterou realizovali Agentura Good Planet a francouzský fotograf Yann Arthus

Bertrand; na přednášky na Univerzitě v Hradci: 21. 3. 15h Danièle Geffroy Konštacký Divy Francie na seznamu Unesco; 22. 3. 14h Příběh jednoho muže: pohled na rodnou zemi původu a na zemi, která ho přijala vyprávění alžírského spisovatele Slimana Benaissy (UHK, Víta Nejdlého 573); 23. 3. 11h Nicolas de Lacoste, první rada Velvyslanectví Francie Žena ve Francii v roce 2011, (UHK, Hradecká ul.); na divadelní večer skupiny Gybon (21. 3. 19h Byl jednou jeden / Romeo a Julie/ Molière a jeho milostné zklamání/ Astérixova dobrodružství, Aula UHK, Hradecká ul.) a nakonec na koncert S. Tothové, která zazpívá nezapomenutelné písně Edith Piaf (23. 3. 12h30, UHK, Výstavní síň, Hradecká ul.).


Les Journées de la Francophonie sont organisées par l’Université de Hradec Kralové, le Club franco-tchèque, l’Ambassade de France, l’Ambassade du Canada, de Suisse, le Festival Afrique en création, l’Atelier-Théâtre Gybon et l’École d Art floral. Pour le dixième anniversaire des Journées de la Francophonie à Hradec Králové nous vous invitons à découvrir des expositions: 14. 3. − 28. 3. à la salle de l’Université : 2000 – 2010 Rétrospective des expositions sur des écrivains, artistes, régions francophones ; dans le cycle le développement durable ne manquez pas la troisième exposition L’énergie, réalisée par l’Agence Good Planet et Yann Arthus Bertrand ; des conférences

à l’Université de Hradec : 21.3. 15h Les Merveilles de la France inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO par Mme Danièle Geffroy Konštacký ; 22. 3. 14h Parcours d’un homme : regard sur la terre d’origine et la terre d’accueil par l’écrivain et dramaturge algérien Slimane Benaissa (UHK, Víta Nejdlého 573); 23. 3. 11h Nicolas de Lacoste, premier Conseiller de l’Ambassade de France : La femme française en 2011 (UHK, Hradecká ul.) ; 21. 3. 19h une soirée théâtre avec la Compagnie Gybon (Il était une fois / Romeo et Juliette / Molière et son dépit amoureux / L’Odysée d’Astérix, Aula UHK) et un concert de S. Tothová qui chantera l’inoubliable Edith Piaf (23. 3. 12h15, UHK, Výstavní síň, Hradecká ul.).

14. 3. – 28. 3.

Francouzské Dny klaDno les Journées Françaises Francouzské dny pořádá Francouzsko-český klub v Kladně. Slavnostní zahájení 21. 3. v 16h za přítomnosti představitelů Města Kladna, partnerského města Vitry sur Seine, zástupců Francouzského velvyslanectví a generálního zastoupení Francouzských aliancí v České republice. Každoroční festival je určen široké frankofonní i nefrankofonní veřejnosti. Nabízí různé akce a zaměřuje se na aspekty frankofonních kultur a interkulturní výměny. Na programu: happening Francie v ulicích města (22. 3. v 10h); projekt studentů francouzského jazyka Gymnázia

Kladno o vybraných frankofonních zemích (23. 3. v 10h v Gymnáziu); projekce filmů v originálním znění: 25. 3. 20h Na Mamuta!; 26. 3. 20h Profesionální manželka; 27. 3. 20h Velké podmořské dobrodružství; Kino Hutník; přednášky: 30. 3. 10h Marouen Ghadhaba o Zemích Maghrebu Gymnázium Kladno; 31. 3. 17h30 Tajemství francouzských palačinek a čokolády v Francouzskočeském klubu; koncert: 30. 3. 20h30 Bran v Dundee Jamu; divadelní představení: 16.4. 19h Zdravý a nemocný v Divadle; gastronomie: 21. 3. – 31. 3. v restauraci Staré Kladno Dny


francouzské kuchyně. Přijďte se 21. 3. – 31. 3. podívat do Francouzsko-českého klubu na Dny otevřených dveří a dozvíte se více o frankofonním světě.

d’étudiants du lycée (culture, langue et gastronomie, le 23. 3. à 10h au lycée) ; des projections en français: 25. 3. 20h Mammuth ; 26.3. 20h Potiche ; 27.3. 20h Grand voyage d’aventure sousLes Journées françaises sont marine ; au Kino Hutník ; des organisées par le Club francoconférences: 30.3. 10h Marouen tchèque de Kladno. L’ouverture Ghadhaba sur les Pays du le 21. 3. à 16h Maghreb au lycée en présence de Kladno ; 31.3. des représen17h30 Secrets de tants de crêpes françaises la Ville de et de chocolat Kladno, de au Club francola ville partetchèque ; un naire Vitry concert: 30.3. sur Seine, de 20h30 Bran au l’Ambassade Dundee Jam ; de France et du théâtre: 16.4. des Alliances 19h Le Malade imagifrançaises. naire au Théâtre Ce festival annuel propose de Kladno ; la gastronomie : diverses manifestations de promo- le restaurant Staré Kladno présention des cultures francophones. tera du 21 au 31 mars des menus Il s’adresse à un large public, qu’il français. Pour en savoir plus, soit francophone ou non. Au pro- venez du 21. 3. – 31. 3. aux gramme : un happening dans les Journées-portes ouvertes rue de Kladno (La France dans les au Club franco tchèque Kladno. rues le 22. 3. à 10h) ; des projets

8. + 22. 3. + 19. 4. 20h caFé Français liberec Zemská Vinotéka, Sokolovské nám. 5, Liberec Le rendez-vous bimensuel des francophones à Liberec. Ouverte à tous, cette rencontre permet aux uns et aux autres de pratiquer leur français de manière moins formelle que dans un cours traditionnel. www.alliancefrancaise.cz/liberec

Setkání frankofonních nadšenců každé dva týdny v Liberci. Tato setkávání jsou otevřená všem a jejich účelem je procvičování francouzštiny méně formálním způsobem než v kurzech a ve třídách.


21. 3. – 11. 4. Dny Francouzské kultury v liberci Journées Françaises De liberec Organizované díky podpoře liberecké radnice a ve spolupráci s několika partnery, Dny francouzské kultury 2011 slaví 20. narozeniny francouzské Aliance Liberec! Každoroční festival Je určen široké frankofonní i nefrankofonní veřejnosti. Nabízí různé akce na podporu francouzské kultury, zaměřuje se na různé aspekty frankofonních kultur a interkulturní výměny. Právě v tomto duchu jsou organizovany koncerty: Lychen – rock, středa 30. března v Klubu Vlak a Paradox – jazz, pondělí 11. dubna v Základní umělecké škole Liberec, projekce filmů v originálním znění (Kino Lípa, francouzská Aliance), gastronomická setkání: ochutnávka vín a sýrů, přednášky: Setkání s alžírským autorem Slimane Banaissa, pondělí 21. března v 11h v Krajské vědecké knihovně, tématické večery: objevování regionu Québec, zámků na Loiře a pro milovníky francouzského jazyka, večer poezie a diktát, na různých místech v okolí města. Oficiální zahájení festivalu začne v pondělí 21. března v 19:00 v kině Lípa za přítomnosti zpěvačky Marie Kučerové, která nám zazpívá nejhezčí francouzské písně (Edith Piaf, etc.)

Organisées grâce au soutien de la Mairie de Liberec et en collaboration avec différents partenaires, les Journées françaises 2011 célèbre le 20e anniversaire de l’Alliance française de Liberec ! Ce festival propose diverses manifestations de promotion des cultures francophones. Il s’adresse à un large public, qu’il soit francophone ou non. L’idée première est de faire découvrir des cultures francophones et de promouvoir l’échange interculturel. C’est dans cet esprit que sont organisés des concerts de musiques actuelles: Lychen – rock, le mercredi 30 mars au Klub Vlak et Paradox – jazz, le lundi 11 avril à Ecole élémentaire d’arts de Liberec, des projections de films en version originale (Cine Lípa, Alliance française), des rendezvous gastronomiques (dégustation vins et fromages), des conférences : rencontre avec l’auteur algérien Slimane Benaïssa, lundi 21 mars à 11h à la Bibliothèque régionale, des soirées thématiques : découverte de la région de Québec, des châteaux de la Loire, et pour les amoureux de la langue française, soirée poésie et dictée. Ouverture officielle le 21. 3. à 19h au Cine Lípa en présence de la chanteuse Marie Kučerová qui interprétera les plus belles chansons françaises d’Edith Piaf.

Francouzská Aliance v Liberci (nám. Dr. E. Beneše 557), Kino Lípa (Soukenné nám. 115), Krajská vědecká knihovna Liberec (Rumjancevova 1), Klub Vlak (17. listopadu 2, Liberec, Starý Harcov), Základní umělecká škola (Frýdlantská 19) www.alliancefrancaise.cz/liberec


16. 3. – 29. 3. Dny FrankoFonie v ostravě Fête De la Francophonie à ostrava Alliance française de Ostrava

Oslavte svátek francouzského jazyka a frankofonní kultury spolu s Alliance française Ostrava. Na programu jsou přednášky s politoložkou Alexandrou Novosseloff, koncerty: jazz – Paradox 9. dubna – Klub Parník, výstavy: Des murs entre les hommes, již tradiční Soutěž ve zpěvu frankofonní písně: 17. března v klubu Parník, ale také filmové projekce: dokumentární cyklus o Paříži. Hlavní událostí Dnů Frankofonie bude příjezd francouzského režiséra Thomase Pendzela a Alexandry Novosseloff, doktorky politických věd a mezinárodních vztahů na univerzitě Panthéon-Assas (Paris II).

L’Alliance française d’Ostrava vous convie à célébrer la langue et la culture francophones. Au programme sont prévus des conférences avec la politologue Alexandra Novosseloff, des concerts: jazz – Paradox, 9. avril, Klub Parník, des expositions: Des murs entre les hommes, le traditionnel concours de la chanson francophone: le 17 mars au Klub Parník, mais aussi du cinéma: cycle de documentaires sur Paris. Les moments forts de cette fête seront notamment marqués par la venue à Ostrava du réalisateur français Thomas Pendzel, mais aussi d’Alexandra Novosseloff, Docteur en sciences politiques et relations internationales de l’Université de Panthéon-Assas (Paris II).

Alliance française Ostrava (Na Hradbách 12), Klub Parník, Klub Antlantik, Ostravská univerzita, Minikino Ostrava. www.alliancefrancaise.cz/ostrava


8. 3. – 16. 4. Dny FrankoFonie plzeň Fête De la Francophonie Alliance française de Plzeň

Francouzská aliance nabízí rozličné kulturní události. Přednášky: Slimane Benaissa: Životní dráha jednoho muže, pohled na zemi původu a zemi, kde nyní žije v prostorách Alliance francaise, 25. března, v 10h. Ioana Both z Univerzity v Kluži: Lena Constante: Slova ticha, Filozofická fakulta, 22. 3. v 11h10. Výstavy: Malby a vitraže, v Alliance française, 11. 3. 17h. Výstava fotografií: Deník z Ruska, 8. 4. v 16h. Kino: Na druhé straně moře, 15. března, Když už jsme se narodili, 29. března, Dívka z Monaka, 12. dubna, projekce v kině Beseda. Hudba: Philippe B. Tristan, Divadlo pod Lampou, 8. dubna od 21h. Poezie: L’esprit des cafés, l âme des poètes, Měšťanská Beseda, 15. 3. v 18h.

www.afplzen.cz

L’Alliance française de Plzeň vous propose les manifestations suivantes : Des conférences Slimane Benaissa – Parcours d’un homme, regard sur la terre d’origine et la terre d’accueil (Alliance française, 25. 3. à 10h). Ioana Both, de l’Université de Cluj – Lena Constante : Les mots du silence , Faculté des lettres, 22. 3. à 11h10. Des expositions Peintures et vitraux (Alliance française, vernissage le 11. 3. à 17h) ; Carnets de Russie – Photos (Alliance française, vernissage le 8. 3. à 16h). Des films le 15 mars L’autre cote de la mer ; le 29 mars Puisque nous sommes nés et le 12 avril La fille de Monaco (Kino Beseda). Un concert : Philippe B. Tristan, Divadlo pod Lampou, 8. 4. à 21h. De la poésie L’esprit des cafés, l’âme des poètes, Měštanská Beseda, 15. 4. à 18h.


14. 3. – 28. 3. Francouzské Dny Ústí naD labeM les Journées Françaises Francouzské dny pořádá Česko-Francouzský klub v Ústí nad Labem, který Vám nabízí rozličné kulturní události. Od 10. do 22. března probíhá soutěž ústeckých gymnázií ve znalostech o frankofonii. V Domě kultury se můžete 9. března od 17h zúčastnit besedy s Cyriaque de Gonzalez Ngolo-Modjili na téma Afrika a její různorodost, 16. 3. v 16h Vás zveme na konverzační posezení s rodilým mluvčím. 25. března bude v 17h v Galerii Na schodech zahájena výstava fotografií na téma Provence.

Les Journées françaises sont organisées par le Club tchèco-français à Ústí nad Labem qui vous propose diverses manifestations culturelles. De 10 au 22 mars les élèves des lycées à Ústí participeront à un concours des connaissances sur la francophonie. A la Maison de culture, le 9 mars à 17h conférence de Cyriaque de Gonzalez Ngolo-Modjili sur l’Afrique et sa diversité. Le 16 mars à 16h, vous pouvez perfectionner votre conversation en français avec un lecteur natif. Le 25 mars à 17h aura lieu un vernissage de l’exposition de photographie sur la Provence.

Další inForMace pour en savoir plus

Luxembourg http://prague.mae.lu

Organisation internationale de la Francophonie www.francophonie.org

Roumanie www.rouemb.cz

Republique tchèque www.mzv.cz www.mkcr.cz Canada www.canada.cz Egypte www.mfs.gov.eg France www.france.cz Grèce www.geocities.com/greek_trade

Suisse www.eda.admin.ch/prag Délégation Wallonie-Bruxelle www.wbi.be/prague Institut français de Prague www.ifp.cz Alliances françaises www.alliancefrançaise.cz Institut français www.institutfrancais.com Afrique en création www.afrikaonline.cz

Hlavní koordinátor Coordination générale Institut français de Prague Design Mise en page Belavenir, Praha 2011 Tisk Imprimerie Ekonoprint Písmo Caractères Stormtype.com


Franco phonie

Dny FrankoFonie JournÊes De la Francophonie březen Mars 2011