Page 1

VýroČní zpráVa asistence 2011


Myslím, že je důležité zamyslet se nad tím, proč jste si zvolili pomáhající profesi. Zamyslete se nad takovou otázkou a odpovídejte si na ni. Na otázky jako: „Co touto prací získám?“, „Jak tato situace ovlivní, jak se budu cítit já sám?“, „Potřebuji vidět věci černé a bílé, nebo jsem schopen unést nejistotu stínů šedi, které nemoc a smutek představují?“, „Mohu věřit lidem, když mají zdravotní postižení, že sami vědí, co je pro ně nejlepší?“ Otázka, na kterou se Vás ptám, je tedy tato – můžete dát moc druhému člověku? Můžete ctít jeho vlastní přání, sny a schopnosti? Můžete být zaujati stejně jeho schopnostmi, jako jeho postižením? Můžete mu dát prostředky, které povedou jeho vlastní život zpět do jeho kolejí? A nasloucháte lidem? Slyšíte, co Vám říkají?


Chci Vám říci, že dvě nejdůležitější věci, které můžete udělat jako ergoterapeuti, jsou naslouchat a zplnomocňovat. Lidé, kteří mi pomohli nejvíce, dělali obě tyto věci. Nepřestávám jim děkovat a každý den používám to, co mne naučili… Willard and Spackman’s Occupational Therapy, New York, 1998


tkání, úsměv, zážitek, smysluplná práce, přiblíZas jeden rok za námi – rok práce, radostí, sta- žení se svým ideálům a snům a objevování stále rostí, života. Rok, kdy jsme se potýkali s tím a žili nových. Navzdory krizi k nám přicházeli stále tím vším, čím žije celá naše společnost. Jinak to další lidé, kteří chtěli spolupracovat a pomáhat nejde, chceme-li pomáhat v aktivním přístupu nám uskutečňovat naše poslání. Nabízeli práci, k životu našich klientů. A čím jsme tedy žili? Ne- možnost praxe, možnosti sociálního uplatnění jistotou vyvolávanou politickou nestabilitou, do- a své vlastní ruce jako osobní asistenti a dobrovolníci. A dokonce i finanční podporu našich zvuky finanční krize a možná i v takové nějaké projektů. Není to tedy ještě s tím naším světem plíživé krizi morální, kterou ta nejistota podpotak zlé. A my chceme rozpouštěním bariér v něm ruje a která každý den sálá z médií všeho druhu? přispívat k tomu, aby se nám všem v něm dobře Nejistota vnějších podmínek, bariéry, které žilo. Abychom se dokázali přiblížit jeden drumohou vytvářet vnitřní nejistotu a vnitřní bariéry hému, abychom se učili vnímat své potřeby navv každém z nás. Naší úlohou je pomáhat vyhlezájem, respektovat své odlišnosti, nacházet dávat a zajišťovat možnosti uplatnění našich kli- v nich obohacení individuality a osobnosti kažentů ve společnosti. Nenapadala nás přitom dého jednotlivce. Abychom dokázali v té veliké myšlenka, jestli ta společnost za to stojí? Někdy rozmanitosti života najít svou cestu. ano… Ale je to naše společnost, náš společný Letošní citát jsem si vybrala z učebnice pro svět. Kdo přiloží ruku ke společnému dílu, vloží ergoterapeuty. Myslím, že stejně platné je toto do něho své hodnoty a bude sdílet hodnoty sobě poselství i pro jiné pomáhající profese. Citát blízké s ostatními. A to za to stojí! Každé se- v učebnici je z knihy, kterou napsala žena po ÚVodní sloVo


těžkém úrazu, která trpěla dlouhodobými následky po poranění mozku. Začala knihu psát tak, že ji diktovala svým ergoterapeutům, nemohla sama psát. Doufám, že jsme i v tomto uplynulém roce naslouchali pozorně našim klientům, sobě navzájem v našem týmu a všem lidem, se kterými jsme se při své práci setkávali. Naše poslání, rozpouštění bariér, obsahuje v sobě i rozpouštění barier v nás samotných tak, abychom dokázali mocí svého naslouchání, porozumění, odbornými znalostmi i zkušenostmi z praxe i ze života posilovat moc našich klientů, jejich rodin a každého, kdo se jim chce na jejich cestě přiblížit. Podstatou našeho snažení, našeho pomáhání, je zplnomocnění každého jednotlivce k vlastní zodpovědnosti. Jeden rok za námi a mnoho dalších před námi, celé nekonečno, celý svět. Chtěli bychom dál pomáhat připravovat cesty životem našim klientům, lidem, kteří navzdory svému zdravot-

nímu postižení chtějí žít aktivním životem ve společnosti, prožívat své radosti a starosti, vzít svůj život a odpovědnost za něj do vlastních rukou. Náš tým občanského sdružení Asistence chce přiložit své ruce k tomuto dílu... Vlasta Stupková, ředitelka sdružení

poslání Občanské sdružení Asistence rozpouští vnitřní a vnější bariéry v životě lidí s postižením.


Vznik sdružení a jeho cíloVá skupina Od roku 1995 poskytujeme služby lidem s tělesným a kombinovaným postižením, kteří chtějí pracovat a žít aktivním životem ve společnosti. Podnětem ke vzniku sdružení byla potřeba pomoci studentům Praktické školy Jedličkova ústavu v Praze při přechodu ze školy do dalšího života (Tranzitní program). Začínali jsme se zajišťováním praxí pro tyto studenty a s  pomocí při hledání pracovního uplatnění. Od té doby poskytujeme služby stále většímu počtu klientů a na jejich potřeby reagujeme také rozšiřováním služeb. Od roku 2006 nabízíme naše služby již nejen studentům a absolventům škol Jedličkova ústavu, ale také dalším lidem s tělesným a kombinovaným postižením. S JÚŠ jsme však i nadále úzce spjati – a to nejen klienty a prostorem, který nám poskytují.

naše služby Od roku 2007 je naše sdružení u MPSV zaregistrováno jako poskytovatel sociální služby osobní asistence a sociální rehabilitace. sociální rehabilitace Službu sociální rehabilitace využilo v minulém roce 121 klientů, poskytli jsme 3431 hodin konzultací. • Tranzitní program (podpora při přechodu ze školy do dalšího života) • Podporované zaměstnávání (podpora při nalezení vhodného placeného zaměstnání na běžném pracovním trhu) • Kariérové poradenství • Jiné formy pracovního uplatnění (podpora při nalezení vhodného pracovního uplatnění na chráněném pracovišti) • Job kluby (skupinové setkání lidí, kteří hledají pracovní uplatnění)


Orientace v otázce bydlení

Podpora při studiu na běžných středních a vysokých školách

Podpora a pomoc v soběstačnosti v běžných denních činnostech

Podpora a pomoc v organizaci a realizaci volného času

Poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek – při jejich výběru i použití

Nácviky práce na počítači a dalších pracovních dovedností

osobní asistence Službu osobní asistence jsme v roce 2011 poskytli 108 klientům. Celkem bylo odasistováno 21 765 hodin. Nejčastěji se jednalo o doprovody do zaměstnání, škol a za dalšími aktivitami. Dále šlo o asistenci v zaměstnání, ve škole, v domác-

nosti, pomoc se sebeobsluhou apod. Zároveň poskytujeme pomoc klientům, kteří si chtějí a mohou shánět a koordinovat asistenty sami.


služby asistence o.s. oČima jejích klientů a pracoVníků tranzitní program V jÚš – Vlasta, eVa, jana Tranzitní program, na kterém občanské sdružení Asistence spolupracuje se školami Jedličkova ústavu, je určen právě studentům těchto škol. Studenti hlavně praktické školy spolupracují s konzultantkami Tranzitního programu v JÚŠ, a na naplánované činnosti je doprovázejí a pomáhají jim asistenti a dobrovolníci sdružení. Mezi nejdůležitější činnosti, na kterých studenti s konzultantkami a asistenty spolupracují, stále patří zařizování a úspěšné absolvování praxí, protože právě budoucí pracovní uplatnění bývá prioritou u většiny studentů. Dále se zaměřují také na další studium, které jim v budoucnu může pomoci při hledání uplatnění na trhu práce, ale také na možnosti vhodného bydlení a trávení volného času a na další oblasti běžného života podle priorit studentů.

V uplynulém kalendářním roce studenti navštěvovali v rámci praxí tato pracoviště: Český svaz ochránců přírody Student Agency Improvisio Software České muzeum hudby Česká televize Sociální služby Lanškroun – Domov pro seniory ICTUS o.p.s. ZŠ Mendelova v Praze 4 Domov pro seniory Krč Restaurace Mlsná Kavka MŠ Na Bučance Městský domov důchodců v Kolíně Kaňka o.s. v Táboře Domov pro seniory Slunečnice Městská knihovna v Praze Dílna Jinan Národní technická knihovna SPAR, česká obchodní společnost, s.r.o. Speciální ZŠ Poděbrady


Dílna Eliáš Národní technické muzeum Občanské sdružení Polovina nebe Hoby Centrum Praha 4 Toulcův dvůr Borůvka o.s. Klub Óčko Maturus o.p.s. Alice má praxi v keramické dílně Hobby Centra na Pankráci v Praze 4. Můj sen je pracovat s dětmi. Nikdy předtím jsem takovou šanci neměla, na děti jsem zvyklá, mám malého bratránka.Teď při škole mám možnost mít praxi mezi dětmi.Jsem spokojená,sice tam nejsou úplně malé děti,jsou tam děti od šesti do osmnácti, většinou holky. Myslím si že máme k sobě dobrý vztah, děti ke mně a já k nim. Udělají všechno co jim řeknu,povídáme si o různých tématech,co je baví a co mají rádi.Na začátku vždy čekají, co jim řeknu, co budeme dělat a vybíráme si hlínu,hnědou, nebo šedivou.

Naučila jsem se dobře s dětmi spolupracovat, získala jsem si k nim respekt a oni ke mne. Třeba se mne se i ptaly, proč jsem na vozíku, normálně si o tom povídáme. Když jdu odtamtud, těším se na další den s nimi. S  vedoucí dílny paní Romanou si už také tykám, je milá a příjemná.Má víc dětí a její čtyřletá holčička do dílny chodí taky.Romana mi vždy mi poradí a je ochotná mi se vším pomoci. Nové materiály Pro nové studenty JÚŠ jsme přes léto vytvořily pracovní listy zaměřené na individuální plánování, které nám i studentům lépe pomohou najít jejich priority a plány do budoucna, na kterých můžeme během naší spolupráce pracovat. Letní pobyt pro absolventy Jako i v uplynulém roce se během letních prázdnin podařilo díky sponzorskému daru paní Liškové uspořádat týdenní pobyt pro absolventy JÚŠ v Řásné na Vysočině. Tento pobyt je určen hlavně pro ty absolventy, kteří nežijí v Praze a ne-


mají možnost se vidět se svými bývalými spolužáky, a také nemají možnost jiných podobných pobytů s vrstevníky. Během pobytu účastníci navštívili například město Telč a hrad Roštejn, vykoupali se v nedalekém rybníce, smažili bramboráky, uspořádali bál a za světla ohně a tónů kytary opekli buřty. Občanské sdružení Asistence se snaží zajistit kontinuitu Tranzitního programu nabídkou dalších služeb sociální rehabilitace. Proto po absolvování školy v  JÚŠ s většinou absolventů spolupracují další konzultantky sdružení, a to zejména se studenty pokračujícími ve studiu na dalších školách v Praze a se studenty, kteří si v Praze chtějí hledat bydlení a pracovní uplatnění. tranzitní program na dalších školách – jitka Tranzitní program pro studenty na jiných/dalších školách poskytujeme převážně pro absolventy JÚŠ. Jde tu o spolupráci se studentem při výběru, vstupu a při následném studiu na zvolené škole.

Také při vyhledávání praxe. Zahrnuje pomoc s plánováním budoucnosti po škole – co budu dělat, až skončím školu? Kde se pracovně uplatním? Kde budu bydlet? Jak budu trávit svůj volný čas? Na těchto otázkách konzultant pracuje se studentem již během studia. Úspěchy ve spolupráci s klienty: S Kateřinou jsme domluvili praxi v Azylovém domě Kolping v Praze 8–Bohnicích na 14 dní bez osobního asistenta. Dále se podařilo zařídit průběžnou praxi od září do prosince na dva dny v týdnu na Úřadě městské části Prahy 10 a taktéž ji mohla absolvovat bez osobního asistenta. Integrace Kateřiny na Vyšší odbornou školu sociálně právní v Praze 10 se povedla na výbornou. V této škole si vše s profesory zařizuje sama a v současné době již nepotřebuje užší spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem. S Vojtou jsme našli nové bydlení a místo, kde se může realizovat, a to v Milovicích v Domově Mladá. Pavla chce po ukončení školy žít samostatně v Praze, a proto absolvovala pobyt ve cvičném


bytě v Jedličkově ústavu, ve kterém si vyzkoušela vše potřebné. Do budoucna plánuje absolvování samostatného bydlení taktéž v Jedličkově ústavu. Štěpán získal od nadačního fondu JÚŠ stipendium Peggie Lloydové na vzdělávání. K Terezce chodí pravidelně dobrovolníci na doučování a na výrobu ruční práce. Natálie uspořádala třídní sraz pro svoji třídu z Praktické školy JÚ 2.B. 2009. Terka chodí na praxi do dílny Eliáš jednou za 14 dní v pátek. Letní aktivity O prázdninách proběhly 14denní letní aktivity pro klienty, kteří jsou v Praze – jsou zaměřeny na volnočasové aktivity a zároveň na nácvik sociálních dovedností a na nácvik soběstačnosti a samostatnosti. Uspořádali následující výlety: do pivovaru MMX, pro který jsme vyrobili krásnou koláž, dále do zoologické zahrady v Praze, na Vyšehrad, účastnili jsme se i svatby kolegy Karla Hrbka v Botanické zahradě. Uvařili jsme si dobrá jídla,

razítkovali jsme a malovali trička, vyzkoušeli jsme ubrouskovou techniku na květináče. Každý klient si vyrobil svůj erb, který zachycuje jeho přání, sny, cíle, vize, co rád dělá a co chce dělat po škole. A hlavně jedinečné své životní motto, krédo. podporoVané zaměstnáVání a další služby V centru pracoVní rehabilitace – bára, linda, paVlína V rámci služby sociální rehabilitace poskytuje naše sdružení také služby vedoucí k získání zaměstnání, konkrétně se jedná o podporované zaměstnávání (PZ), kariérové poradenství, nácviky pracovních dovedností, jiné formy pracovního uplatnění, Job kluby. Všechny tyto služby jsou poskytovány v pobočce sdružení – Centrum pracovní rehabilitace. Službu PZ stejně jako službu kariérové poradenství využívají klienti, kteří chtějí nalézt zaměstnání na otevřeném trhu práce (OTP), zatímco jiné formy pracovního uplatnění jsou vhodné pro klienty preferující z různých důvodů práci v chráněné dílně či na tréninkovém


pracovišti. Spolupráce v popsaných službách probíhá formou individuálních konzultací klienta s konzultantem. Ti se během jednotlivých setkání zaměřují na řešení problémových oblastí na cestě vedoucí k získání vhodného zaměstnání. Problémové oblasti pomůže identifikovat ergoterapeutické hodnocení (hodnocení COPM) formou rozhovoru, který se zaměřuje nejen na oblast pracovní, ale zabývá se i soběstačností, tréninkem a vzděláváním a volným časem klienta. Tak projde klient společně s konzultantem od vytvoření konkrétní představy o své práci k vyhledávání pracovních nabídek a nakonec k získání vysněného zaměstnání. Cílem PZ není jen získání a udržení si vhodného zaměstnání, ale i získávání dovedností a znalostí, jak být pří hledání práce co nejvíce samostatný a úspěšný. Doplňující, zato významnou službou při hledání zaměstnání jsou nácviky pracovních dovedností. Vedou k zvýšení dovedností a schopností klienta a přispívají k jeho větší úspěšnosti při vstupu na OTP. Nejčastěji klienti využívají individuální nácvik práce na PC a ná-

cvik orientace a samostatného cestování. Úspěchy klientů: Honza nastoupil na 14-ti denní stáž organizovanou nadací Konto Bariéry do firmy Dialogus o.p.s., kde pomáhal s aktualizací databáze o známých osobnostech na internetu. Lucie nastoupila na zkoušku do Dílen Tvořivosti. Jan nastoupil do svého prvního zaměstnání do firmy Liatik s.r.o., kde se stará o úklid prostor firmy. Petra nastoupila na týdenní stáž zajišťovanou nadací Konto Bariéry do Národní knihovny ČR. Marek nastoupil jako prodavač do tréninkového programu do Obchůdku Borůvka. Marta nastoupila do rodinné firmy Izoltech, s.r.o jako prodejní asistentka – skladová hospodářka. Honza si samostatně našel práci na vrátnici s ostrahou u Agentury Pancéř. Lukáš nastoupil do KFC na pozici lobby. Karel nastoupil do firmy Santé na pozici operátor call centra, spolupráci ukončil ve zkušební době a nastoupil jako operátor call centra do firmy Bussines


Media CZ s.r.o. Paní Ivana uspěla v přijímacím řízení do sociální firmy Maturus o.p.s., kde se během vykonávání pracovní činnosti zároveň učí pracovat s grafickými programy a zpracovávat zakázky. Jan nastoupil do tříměsíčního denního stacionáře Ergoaktiv. Filip nastoupil do AB plus – asistent, operátor. Ondřej získal práci v KFC na pozici lobby. Jiří nastoupil do KFC na pozici kuchaře. Michal a Tomáš nastoupili do nově vzniklého Café restaurantu u Hřiště, kde pracují na zkrácený úvazek a starají se o provoz kavárny. poradenstVí V oblasti kompenzaČních pomůcek a asistiVní technologie – Veronika V uplynulém roce pokračoval individuální výběr pomůcek pro naše klienty. Pokaždé jsme se snažili vybrat variantu, která klientovi co nejvíce vyhovovala. Vyzkoušeli jsme řadu typů pomůcek a firem, které pomůcky vyrábějí, dokud klientovi pomůcka nevyhovovala. Všechny pomůcky jsme se snažili vyzkoušet v domácím prostředí klienta

nebo tam, kde ji bude klient nejčastěji používat. Nejvíce jsme vybírali elektrické a mechanické vozíky a zvedáky. Vždy fázi vybírání pomůcky následovala fáze shánění financí na pomůcku a nácvik používání pomůcky. Povedlo se nám také dokončit kompletní úpravu bezbariérové koupelny, při které byla předělávána vana na sprchový kout. Po přestavbě jsme v ní s klientkou nacvičovaly samostatné koupání. Také se pokoušíme co nejvíce využívat levné technologie pro úpravu předmětů, které se běžně používají. Toho jsme několikrát využili i v této koupelně. Dále se při spolupráci s kolegyněmi z Podporovaného zaměstnávání z hodnocení COPM v posledním roce ukazuje častější potřeba tréninku práce na PC a také potřeba tréninku kognitivních funkcí. Proto se zaměřuji na tyto oblasti a také úzce spolupracujeme s kolegyní Martinou, která má na starosti naše dobrovolníky.


poradenstVí V oblasti bydlení a dalších oblastech běžného žiVota – leona Jan si vyzkoušel práci v Dílnách tvořivosti. Poté se rozhodl nepokračovat v další spolupráci a ujasnil si, že do budoucna by se chtěl věnovat spíše dalšímu studiu. Přitom dále pokračoval ve spolupráci se sdružením Cerebrum, kde se věnuje nácviku kognitivních funkcí. S Lucií jsme pokračovaly ve snaze o získání bezbariérového bytu. Lucie měla zájem o byt v Petýrkově ulici, který je velmi vhodný z hlediska dostupnosti bezbariérové dopravy. Na základě šetření v jejím současném bydlení bylo její žádosti vyhověno. V novém roce očekává konkrétní nabídku bytu. Navštívily jsme také sociální odbor, abychom se informovaly na možnost získání příspěvku na bydlení. Petr začal pravidelně docházet do počítačového klubu Zelený pták, kde může bezplatně pracovat na počítači s připojením na internet. Jelikož Petr potřebuje speciální klávesnici, nabídli jsme spolupráci při jejím zajištění.

Zdeněk absolvoval praxi v Technickém muzeu. Po jejím ukončení zde začal pravidelně pracovat jako dobrovolník. Práce probíhá v tiskařské dílně, náplní jeho činnosti je vysvětlovat návštěvníkům dílny, jak si mohou sami vyrobit obrázek s použitím ručního lisu. S Martinem jsme zvažovali změnu rehabilitace, hledali jsme možnosti v blízkosti jeho bydliště. Lucka se na mě obrátila se žádostí o pomoc při řešení své bytové situace. Ocitla se v náročné situaci, která se stále ještě řeší. Na řešení spolupracujeme také s pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví. osobní asistence – erik, alena, eVa, jana, jitka Osobní asistence dopomáhá lidem s postižením, aby mohli vykonávat v běžném životě činnosti, které by nebýt jejich postižení zvládali sami. To, co je pro zdravého člověka samozřejmostí, cesta do práce, příprava jídla nebo obyčejná koupel, může být pro člověka s postižením


nedosažitelnou metou. Proto je tu osobní asistent, který dotyčnému kompenzuje nedostatky způsobené jeho postižením. Jedná se tedy o službu založenou na mezilidské ochotě vzájemně si pomáhat a odvaze o pomoc si říci. Kurzy pro pracovníky v sociálních službách Další skupina asistentů absolvovala v první polovině roku 150hodinový kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Asistence navíc obdržela i akreditaci pro další vzdělávání. Na podzim jsme se scházeli v TaKavárně Jedličkova ústavu a společně sledovali filmy s tematikou života lidí se zdravotním postižením a následně i debatovali s pozvanými odborníky. Film Přibližování Dokumentární film Tomáše Škrdlanta o rozpouštění bariér „Přibližování“ měl slavnostní premiéru v kině Světozor a během celého roku jsme jej promítali studentům na školách. Díky tomu se téma života lidí se zdravotním postižením, jejich osobních asistentů, ale i bariér do-

stalo k několika tisícům diváků. Studenti měli projekce obohaceny následnou debatou se zástupci Asistence o.s. dobroVolníci – martina Dobrovolníci v našem sdružení pomáhají aktivně naplňovat volný čas našich klientů. V roce 2011 tomu nebylo jinak. Doprovázeli naše klienty na nejrůznější kulturní akce a výlety, účastnili se jednotlivých setkání v rámci klubu absolventů JÚŠ a mnozí také pomáhali klientům s přípravou do školy, s doučováním cizích jazyků, s procvičováním práce na počítači apod. V roce 2011 působilo v Asistenci více než 50 dobrovolníků. Z toho 25 se jich za tento rok nově připojilo k našemu dobrovolnickému programu. Celkem za rok 2011 věnovali dobrovolníci našim klientům 3120 dobrovolnických hodin. V rámci odměňování měli dobrovolníci možnost využít zlevněné lístky do divadla Na Zábradlí, akce 1+1 zdarma v Bio Oku nebo volné lístky do kina Světozor. V květnu měli dobrovolníci možnost účastnit se kurzu první pomoci.


nost oslovila, vstoupila jsem a od té doby zažívám mnohé krásné chvíle. Víte, vozíčkáři jsou úžasní lidé, kteří mají velká srdce, a tak dobrovolnictví s nimi přináší velkou radost a naplnění. Zároveň tato energie přitahuje lidi s otevřeným srdcem, a tak podle toho celý kolektiv vypadá. Dobrovolnictví pro mě dnes znamená vzájemný vztah. Já jim usnadňuji život, Klientka Katka: „Mám s dobrovolníky velmi oni ten můj obohacují a dělají mě lepší.“ dobrou zkušenost. Chodí včas, co si řekneme, to platí. Asi mám na ně štěstí. Když se spolu ba- Dobrovolník Mirek: „Na počátku stála chuť víme, najdeme většinou společné téma. Jitka pomáhat lidem a vyplnit svůj volný čas smyslumě doprovázela již asi šestkrát, naposled jsme plným způsobem. Později se tato chuť přetranssi dobře popovídaly na plese, kdy jsem šla spát formovala v něco víc. Zjistil jsem, že dobroaž ve dvě ráno. Dobrovolník Michael mě zase volnictví mi přináší množství výhod – nemyslím jednou doprovázel i ve společnosti svého syna, tím materiálních, ale morálních. Po překonání bylo to fajn.“ prvotních nepříjemných pocitů (Nedělám to špatně? Není to nepříjemné klientovi? NeublíDobrovolnice Zuzka: „Do mých 33 let se můj žím mu?) jsem si zvykl na kontakt s postiženými život točil víceméně kolem mě, a to mě již nena- a nyní je ve většině případů mohu brát jako své plňovalo. Cítila jsem potřebu dávat (pomáhat kamarády.“ druhým). Dostala jsem tip na občanské sdružení Asistence a vzhledem k tomu, že mě jeho činKlientka Veronika: „Spolupráce s dobrovolníky mi přináší radost a dodává energii. Hrozně mě to nabíjí. S Vojtou jezdíme hodně na výlety a také na návštěvy táty. Je s ním legrace a je moc hodný. Anička je milá a hodná, hodně se obětuje pro klienty. Má v sobě velký dar. Byly jsme spolu třeba na dovolené v Liberci.“


Akce roku 2011, při kterých pomáhali naši dobrovolníci: 11. 2. Slavnostní otevření nového výtahu ve stanici metra Háje. 7. 3. + 14. 3. Výroba Fimo šperků na Klubu absolventů JÚŠ. 21. 3. Muzikoterapeutické setkání na Klubu absolventů JÚŠ. 25. 3. Ples Jedličkova ústavu a škol v Kongresovém centru Praha. 26. 3. Návštěva divadelního představení Růže pro Algernon v Divadle v Celetné. 4. 4. Návštěva matějské pouti a Mořského světa na Výstavišti v Praze. 16. 4. Velikonoční jarmark Waldorfské školy v Jinonicích – naši dobrovolníci pomáhali při závodech dětí na vozících. 29. 4. Benefiční koncert kapely The Tap Tap v divadle Archa. 5. 5. Slavnostní premiéra filmu Přibližování aneb příběhy o rozpouštění bariér v kině Světozor – v hlavních rolích naši klienti, asistenti, dobrovolníci a další. Více na: www.priblizovani.info

7. 5. Výstava fotografií s názvem „Umíme se postavit na vlastní nohy“ v galerii DOX. 21. 5. Celodenní výlet do Poděbrad. 26. 5. Benefiční festiválek Jako zázrakem na Vyšehradě a v rámci něj premiéra představení Malý princ v nastudování divadelního souboru Klubu absolventů JÚŠ. 28. 5. Divadelní vystoupení našich klientů na festivalu Mezi ploty. 20. 6. Návštěva kina Galaxie – na výběr z filmů Piráti z Karibiku 4 a V Peřině. 18. 6. Celodenní divadelně pohybový workshop. 30. 6. Palačinkový dýchánek Asistence. 13. 7. Výlet do zoo Praha a zákulisní návštěva pavilonu žiraf. 20. 7. Výlet do Kunratického lesa. 27. 7. Výlet do obory Hvězda. 3. 8. Procházka Divokou Šárkou. 10. 8. Výlet do Stromovky. 18. 8. Výlet do pivovaru MMX v Letech u Dobřichovic spojený s prohlídkou pivovaru a koštem piva z tanku. 26. 9. Návštěva filmu Muži v naději v kině Galaxie. 28. 9. Návštěva výstavy mumií v Náprstkově muzeu v Praze


22. 10. Celodenní výlet do Pardubic. 29. 11. Benefiční adventní koncert Asistence v evangelickém kostele U Salvátora. 10. 12. Návštěva představení České Vánoce v divadle ABC. 13. 12. Návštěva představení Cyrano v Divadle v Celetné. 14. 12. Vánoční besídka Asistence – na programu byla mimo jiné premiéra Labutího jezera v nastudování divadelního souboru Klubu absolventů JÚŠ. 21. 12. Účastnili jsme se tradičních Vánočních trhů ve Staré budově JÚŠ. K prodeji byly ručně vyráběné šperky z fimo hmoty a glycerinová mýdla z dílny Klubu absolventů JÚŠ.

klub absolVentů jÚš – markéta, martina, michal … Klub absolventů JÚŠ je volnočasovou aktivitou pro všechny absolventy škol Jedličkova ústavu (JÚŠ). Je aktivitou spadající pod Jedličkův ústav, ale jeho nezbytnou součástí jsou asistenti a dobrovolníci Asistence o.s. Klubům je pravidelně věnováno pondělní, úterní a středeční odpoledne. Mimo tyto dny si domlouváme i společné akce a výlety po Praze nebo mimo Prahu, které pořádáme většinou o víkendech. Jednou za rok jezdí Klub na několikadenní pobyt do přírody jižních Čech. Mimo to je pro účastníky jakéhokoliv z těchto klubů v úterý vyhrazena hodina plavání v bazénu JÚŠ. Pondělní klub je věnován různým výtvarným aktivitám, hrám, hudbě, povídání u čaje a samozřejmě domlouvání společných akcí a výletů. Nově se od října 2011 scházíme v prostorách Staré budovy JÚŠ na Vyšehradě.


Úterní klub je novinkou od listopadu 2011. Setkáváme se většinou v TaKavárně na Vyšehradě, ale po dohodě vyrážíme i na jiná místa či kulturní akce v Praze. Středeční klub patří divadlu, nazývejme ho tedy divadelním klubem. Klienti se scházejí v divadelním sále v Nové budově JÚŠ. V tomto roce byla nastudována představení Malý princ a Labutí jezero, která byla k vidění na benefiční akci Asistence Jako zázrakem, na festivalu Mezi ploty, na tradičním letním Palačinkovém dýchánku Asistence a na vánoční besídce Klubu.

setkání rodiČů – markéta, Vlasta Každý měsíc jsme se setkali s rodiči našich klientů nad tématy, která aktuálně řeší. Vždy se jednalo o skupinu přibližně deseti rodičů. Nad dobrou kávou v Ta kavárně Jedličkova ústavu jsme si nejčastěji povídali o možnostech mladých lidí se zdravotním postižením – ať co se týká dalšího vzdělávání, bydlení, sociálních služeb, volného času. Rodiče si navzájem předávali své zkušenosti a dělili se s námi o nejrůznější zážitky. K určitým tématům jsme zvali také hosty: setkání navštívila MUDr. Krausová, lékařka posudkové služby, Kateřina Maxová, která vede DMO pobyty, kolegyně ergoterapeutka k tématu kompenzačních pomůcek nebo kolegyně z Centra pracovní rehabilitace k tématu zaměstnávání.


projekty Práce na míru šitá Projekt probíhá od 1. 4. 2010 do 30. 8. 2012 v Centru pracovní rehabilitace v ulici Pujmanové 8, Praha 4 – Pankrác. Je určen osobám s tělesným a kombinovaným postižením z Prahy, kteří mají zájem získat a udržet si placené zaměstnání. Cílem projektu je přispět ke zvýšení účasti naší cílové skupiny na trhu práce metodou Podporovaného zaměstnávání, obohaceného o hodnocení COPM a Asistivní technologii. Tento projekt je realizován s podporou Evropského sociálního fondu v  programu Operační program Praha – Adaptabilita. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

a vnímat, jak je svět najednou jiný. Pokračovali jsme ve spolupráci s Katedrou speciální pedagogiky UK i se studenty UJAK. Projekt se dočkal výrazného ocenění v podobě Ceny Nadace Erste za přínos sociální integraci.

Rozpuštění bariér Kromě našeho času věnovaného Pracovní skupině Pro Prahu bezbariérovou a otevřenou jsme nemohli vynechat happeningovou formu upozornění na bariéry ve veřejné dopravě v Praze. Ve stanicích metra Staroměstská a Náměstí Míru jsme na jeden den umístili maketu výtahu do metra a místa jsme oživili i hudebními vystoupeními. Pražanům jsme rozdávali DVD filmu Prague Needs Revolution. Na YouTube kanálu Asistence je možné Bariéry najít i další naše nové filmy, Dvě města, který ukaJedeme v tom s vámi a Cena Nadace ERSTE zuje příklady dobré praxe odstranění bariér ve Projekt Jedeme v  tom s  vámi již několik let Vídni a Helsinkách, a film Kubova první cesta lanovkou účinně rozpouští bariéry, když nabízí jeho účast- na Petřín, ve kterém můžeme sledovat „přístupníkům možnost pohybovat po Praze na vozíku nost“ jedné z největších turistických atrakcí Prahy.


Velikonoční benefiční koncert V kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí jsme si vyslechli duchovní hudbu v podání souboru V. ročník proběhl 26. května opět na Vyšehradě. Ensemble Guillaume. Tento rok na akci vystoupili: skupina Půlnoc, beneFiČní akce Jako zázrakem

Tam – Tam Batucada, Buchty a loutky, Sketa fotr, Millitrio, Miroslav Kovářík, Saša Minajev. Adventní benefiční koncert Do akce bylo zapojeno i sdružení APLA Praha, Svým vystoupením nás poctili v evangelickém kostele U Salvátora Jiří Stivín (flétna), Jiří Bárta Bodaj o.s., Nakladatelství Baobab, Otevřený ate(violoncello) a naši hudebníci – asistenti Adam liér Pavly Výborné, Portus, o.s.. Celá akce by se Pavlíček (kytara) a Michal Turek (violoncello). neuskutečnila bez významné podpory Městské části Praha 2, Ministerstva kultury, Dopravního podniku hlavního města Prahy, firmy DMA Praha, Nadačního fondu Tesco, Billy, firmy Tygrtisk.cz, Pivovaru MMX, Sodovkárny Kolín – Koli Liv, Rádia 1, Vinotéky ve dvoře. Během akce nám velmi pomohli dobrovolníci z firmy KPMG a pan Štěpán a jeho synové (Oldservis). Dále jsme spolupracovali s NKP Vyšehrad, s filmařem Jiřím Divišem, se zvukařem Svatoplukem Vojířem a jeho kolegy a s agenturou Startproduction.


kalendář 2011 Leden

Březen Návštěva veletrhu pracovních příležitostí Jobs Expo.

Konzultantky Podporovaného zaměstnávání, Bára a Linda, úspěšně absolvovaly kurz pro pra- Duben covní konzultanty pořádaný Českou unií pro Velikonoční benefiční koncert v kostele sv. Ignáce – Ensemble Guillaume. podporované zaměstnávání. Návštěva veletrhu kompenzačních pomůcek Non-handicap v Praze. Únor Přijímací řízení na pozici ergoterapeutka v sociálních službách – do týmu jsme od března přijali kolegyni Veroniku Hejzlarovou. Zahájení spolupráce se sdružením Ergoaktiv, které se zaměřuje na klienty po poranění mozku a formou tříměsíčního intenzivního tréninku zlepšují jejich kognitivní funkce a připravují se na hledání práce. Prezentování PZ a spolupráce s  klienty ve službě sociální rehabilitace studentům fyzioterapie 2. LF UK.

Květen Jako zázrakem – V. ročník Premiéra dokumentu Přibližování v kině Světozor. Prezentace služeb a aktivit našeho sdružení na NGO Marketu. Společnost Wellen nám bezplatně vytiskla banner; www.wellen.cz. Konzultantka Bára – konference „Jak uspět na trhu práce“.


Červen Cena Erste Foundation pro Asistenci za projekt Jedeme v tom s vámi. 23. celostátní odborná konference České asociace ergoterapeutů – aktivní příspěvek. Účast na 10. mezinárodní konference podporovaného zaměstnávání v Kodani. Pobyt pro účastníky Klubu absolventů JÚŠ a klienty Asistence v Lutové.

Září Začátek asistence pro nové studenty JÚŠ.

Říjen Účast na veletrhu práce Profesia days, kde jsme nabízeli návštěvníkům služby sdružení. Asistence získala zvláštní cenu za celoživotní poradenství a propojenost sociální rehabilitace se službami kariérového poradenství v soutěži Národní cena kariérového poradenství, kterou poČervenec řádá Centrum Euroguidance – Dům zahraničních Absolvování kurzu Plánování zaměřené na člo- služeb MŠMT. Součástí výhry byl i studijní pobyt věka pořádané organizací QUIP – společnost pro v poradenských institucích ve Stockholmu, ktezměnu. rého jsme se zúčastnili ve stejném měsíci. Letní aktivity. Listopad Srpen Adventní benefiční koncert Prezentování našich služeb novým studentům škol Jedličkova ústavu a jejich rodičům v rámci Seznamovacího týdne. Pobyt v Řásné pro čerstvé absolventy JÚŠ.


Prosinec Prezentace Asistence a příkladů dobré praxe zaměstnávání na konferenci v rámci projektu „Odborné vzdělávání sociálních pracovníků ÚSC s důrazem na sociální šetření“. Vánoční trhy JÚŠ Tradiční vánoční besídka s představením účastníků Klubu absolventů JÚŠ a klientů Asistence Labutí jezero.


struktura organizace (k 31. 12. 2011) Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada, která se schází nejméně jednou do roka a volí kontrolní radu, výkonný výbor a předsedu výkonného výboru.

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2011 celkem 22 kmenových zaměstnanců, 156 osobních asistentů a 50 dobrovolníků. Přepočtený počet pracovníků (na plné pracovní úvazky): 17,1 HPP, 5,2 DPČ, 6,7 DPP.

Členové výkonného výboru Vlasta Stupková – předsedkyně výkonného výboru, statutární zástupce Markéta Francová – statutární zástupce Erik Čipera – statutární zástupce Jakub Pavlíček Karel Hrbek

Složení týmu Asistence o.s. k 31. 12. 2011: Vedoucí pracoVníci Ředitelka: Vlasta Stupková Vedoucí osobní asistence: Erik Čipera Vedoucí sociální rehabilitace: Markéta Francová Projektový manažer: Jakub Pavlíček Finanční manažer: Karel Hrbek

Členové kontrolní rady Mgr. Tomáš Chudý, Drahomíra Čechová, Mar- pracoVníci V přímé péČi cela Filčevová, Ing. Jitka Jechová, Helena Kutna- Konzultantky tranzitního programu: rová, Ivo Mizerovský, Anna Sedláková. Jana Anderlová, Eva Pilátová, Jitka Štanglová, Leona Přerostová. Konzultantky Podporovaného zaměstnávání: Bára Brunclíková, Linda Obrtelová, Pavlína Techlová


Ergoterapeutka: Veronika Hejzlarová Koordinátorky osobní asistence: Alena Kadlčková, Jana Cieslarová, Eva Krejčíková, Jitka Pročková. Koordinátorka dobrovolníků: Martina Částková Konzultant sebeurčující asistence: Michal Prager další pracoVníci Fundraiser: Tomáš Moravec Instruktor osobní asistence: Kuba Neubert Administrativní pracovnice: Gabriela Jůzová Osobní asistenti Dobrovolníci eXterní spolupracoVníci Správci sítě: Libor Votoček, Kuba Neubert Správce webu: Stanislav Mrázek Supervizorka: Jana Wichsová Počet členů organizace: 65

spolupracují s námi Auto-Mat, Borůvka o.s., Camp Velkopařezitý s.r.o., Centra pro zdravotně postižené Praha, Centrum Slunečnice Černý Most – Diakonie, Centrum služeb Vyšehrad, Cerebrum o.s., Česká unie pro podporované zaměstnávání, dílna Diakonie Lužiny, DMA Praha, Domov pro seniory Slunečnice, Domov Sue Ryder, E SIDE, Fosa, o.p.s., Gawain o.s., Hestia o.s., Hobby Centrum Praha 4, Chocolat City Company, Jedličkův ústav a školy, Klárův ústav, Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK, Maturus o.p.s., Městská knihovna Praha, Metropolitní Univerzita Praha, o.p.s., Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, Nadace Jedličkova ústavu, Noviny Můžeš, Otevřený ateliér Pavly Výborné, Památník národního písemnictví, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Pelit, s.r.o., Penzion Vyhlídka – Lutová, Polovina nebe o.s., Pražská organizace vozíčkářů, regionální agentury pro podporované zaměstnávání, PricewaterhouseCoopers, Quip o.s., Rádio Svobodná Evropa, Rytmus o.s., Santé, s.r.o., SDMO, Síť mateřských center, Ta kavárna, Toulcův dvůr.


spolupráce V rámci služby tranzitní program na dalších školách Dívčí katolická škola v Platnéřské, VOŠ sociálněsprávní Jasmínová, Odborné učiliště pro žáky s více vadami, Praha 3; Modrá škola, Obchodní akademie Praha-Satalice, Speciálně pedagogické centrum v Jedličkově ústavu. ČlenstVí V organizacích Asociace poskytovatelů osobní asistence Česká rada humanitárních organizací Česká unie pro podporované zaměstnávání Neziskovky.cz Národní rada osob se zdravotním postižením ČR Jsme zapojeni v komunitním plánování Městské části Praha 2, 8, 9, 10 a 14.


Pokles byl nejvíce způsoben nižšími dotaCelkové výnosy sdružení v roce 2011 cemi od Ministerstva práce a sociálních věcí činily cca 9 970 000,-, což je pokles asi o 6 % ČR i ostatních orgánů územní samosprávy. oproti roku 2010. Naopak se podařilo zvýšit podíl financování ze soukromých zdrojů a nadací. Jednotlivé zdroje Z nadací bychom rádi poděkovali Nadaci výnosů tvoří Jedličkova ústavu a škol, která nás praviMPSV, MV, MK, ÚV: 4 305 000,- (44 %) delně podporuje, a rakouské nadaci Erste MHMP: 1 294 100,- (13 %) foundation. Také musíme zmínit výbornou platby klientů: 1 430 000,- (15 %) spolupráci s Jedličkovým ústavem a školami. Práce na míru šitá – ESF: 1 121 000,- (11 %) Celkové náklady sdružení v roce 2011 doMČ a Stř. kraj: 264 000,- (2 %) sáhly výše 9 700 000,-, což je nárůst o necelá Firmy a indiv. dárci: 665 000,- (7 %) 3 % oproti roku 2010. Mzdové náklady činily Nadace: 432 000,- (4 %) 8 090 000,- a provozní náklady 1 610 000,-. Ostatní (nájem, zboží): 398 000,- (4 %) Hospodářský výsledek činil tedy téměř přesně + 270 000,- Kč. FinanČní zpráVa


rozVaha (V kČ k 31. 12. 2011)

Aktiva

Pasiva

Stálá aktiva

0

Vlastní zdroje

3 300 778,26

Dlouhodobý majetek

0

Jmění

432 549,23

Oprávky k dlouhodobému majetku

0

Výsledek hospodaření

266 612,29

Nerozdělený zisk z min. let 2 601 616,74 Krátkodobý majetek Pohledávky - nároky na dotace ze SR a ÚSC Krátkodobý finanční majetek Náklady příštích období Aktiva celkem

4 685  727,26 542 901,00

Cizí zdroje

1 384  949,00

Krátkodobé závazky

659 323,00

Jiná pasiva

725 626,00

- 6 182,00 4 021 468,26 121 358,00 4  685  727,26

Pasiva celkem

4 685  727,26


Výkaz zisků a ztráty (V kČ k 31. 12. 2011)

Náklady Spotřeba materiálu a energie Opravy a udržování

Výnosy 211 309,61 0,00

Tržby z prodeje služeb Tržby ostatní

62 111,00 13 094,54

Cestovné

18 277,00

Úroky

Náklady na reprezentaci

28 159,00

Přijaté příspěvky (dary)

Ostatní služby

1 205 489,88

Osobní náklady celkem

8 090 769,00

Ostatní náklady celkem

133 825,03

Poskytnuté členské příspěvky Náklady celkem

Přijaté členské příspěvky

1 040 639,00 950,00

Provozní dotace

6 881 376,27

Výnosy celkem

9 967846,81

13405,00 9 701  234,52

Hospodářský výsledek

Nárůst nákladů 2010/11

1 969 676,00

+3%

Pokles výnosů 2010/11

266 612,29

-6%


děkujeme Všem, kdo nás V roce 2011 podpořili Granty, dotace, příspěvky, dary – od organizací: Ministerstvo práce a sociálních věcí Magistrát hlavního města Prahy Evropský sociální fond – OPPA Ministerstvo kultury – benefiční akce Jako zázrakem Úřad vlády ČR – Semináře osobní asistence Městská část Praha 1 Městská část Praha 2 Městská část Praha 6 Městská část Praha 8 Městská část Praha 10 Městská část Praha 13 Městská část Praha 14 Nadace Jedličkova ústavu Nadace Charty 77 Nadace Dětský mozek

Individuální a firemní dary: Hana Lišková, Jarmila Kalousová a Ludmila Tichá darovaly významnou částku na letní tábory a prázdninové pobyty pro naše klienty. Dále nás podpořili: Paul Whitaker, Bob Matuška, Nadační fond Avast, Spolek pro založení Waldorfské školy v Praze, 4home, a.s., Pelit servis, s.r.o., ČSOB Leasing, a.s., Profinet test, Umbrella group a.s., Květinový svět s.r.o., Fashion Stores, OP Tiger. A mnoho a mnoho dalších jednotlivců přispělo anonymně v rámci naší veřejné sbírky. Benefiční akci „Jako zázrakem“ finančně, věcnými dary či službami podpořili Ministerstvo kultury, Městská část Praha 2, Národní kulturní památka Vyšehrad, Jedličkův ústav a školy, Tygrtisk.cz, Dopravní podnik hlavního města Prahy, Koli, DMA, Pivovar MMX, Nadační fond Tesco, Billa, Oldservis, Radio 1


sloVo Fundraisera

lována marketingovými a PR manažery. Budí v zaměstnancích těchto firem zájem o řešení konkrétního problému v jejich bezprostředním okolí. Avast prostřednictvím svého nadačního fondu pomohl udržet vyrovnaný rozpočet našeho Dobrovolnického programu. Internetový obchod 4home významně podpořil naše osobní asistenty. Díky portálu firmy OP Tiger si naše benefiční biotrika může koupit každý na míru. MasterCard ČR poskytne dobrovolníky i prostředky na jedinečný výlet Do Korun stromů. Moderní koncept obchodních snídaní Business for Breakfast umožňuje Asistenci být součástí podnikatelského prostoru v Praze 4. Lidé v bezbariérovém pivotelu MMX v Letech u Dobřichovic vaří nejen vynikající pivo, ale hlavně mají hlavu i srdce na správných místech.

Firmám i nevládním organizacím jde v zásadě o to samé. Zaujmout co nejvíce lidí a uspět se svým nápadem. Mají k tomu k dispozici stejné a stejně dostupné nástroje. Lidský důvtip, nadšení, cílevědomost, média, projektové řízení, internet, sociální sítě… Rozdíl je v tom, jak se tento úspěch měří a proč vlastně existují. Komerční firma chce být co největší a existovat co možná nejdéle. Protože uspokojuje nějakou potřebu ve společnosti. Nevládní organizace chce být co nejmenší a nejraději neexistovat vůbec. Protože řeší nějaký problém. Nejraději by byla, aby problém nenastal, a když už nastane, tak aby ho dokázala svým nápadem a přístupem co nejrychleji vyřešit. Firemní fundraising (FR) je jedním z  nástrojů, které tomu mají pomoci. V prvním sledu Děkujeme. se člověku, ne překvapivě, vybaví získání soukromých prostředků na činnost organizace. Ale správně cílený FR získává firmy k opravdové společenské odpovědnosti, ne jen k té, co je naformu-


děkujeme Všem, kteří jakýmkoliV způsobem přispěli k FungoVání asistence o. s.


základní Údaje o organizaci

Název: Asistence o. s. Právní status: občanské sdružení Adresa: V Pevnosti 4, Praha 2 – 128 41 Statutární zástupce: Mgr. Vlasta Stupková IČO: 638 305 40 Číslo účtu: 476803693/0300 Název peněžního ústavu: ČSOB, a.s., Praha 4 Číslo registrace u MV ČR: II/s–OS/1–28 123/95–R ze dne: 28. 9. 1995

Projekt Centrum pracovní rehabilitace a kariérová knihovna a projekt Cesta k lidem — s lidmi byly podpořeny z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy.

kontakty

Máte-li jakékoli podněty užitečné pro naši práci, neváhejte se na nás obrátit na tyto kontakty: Adresa: V Pevnosti 4, Praha 2 – 128 41 Tel.: 241 083 573, 605 700 205, 605 295 019 E-mail: stredisko@asistence.org

www.asistence.org

Design © Belavenir, Praha 2012, Tisk: Leben


Asistence VS 2011  

Asistence VS 2011

Asistence VS 2011  

Asistence VS 2011

Advertisement