Page 1

Addvantage 2012/2013 Věrnostní program pro jazykové školy, instituce a firmy Loyalty programme for language schools, institutions and companies


Užitečné odkazy

Useful links

Oficiální stránky British Council Czech Republic www.britishcouncil.cz

British Council Czech Republic official webpages www.britishcouncil.cz

Stránky věrnostního programu Addvantage www.britishcouncil.org/cz/czechrepublicexams-loyalty-programmes.htm

Loyalty programmes webpages www.britishcouncil.org/cz/czechrepublicexams-loyalty-programmes.htm

Stránky projektového oddělení British Council www.britishcouncil.org/cz/czechrepublicprojects.htm

British Council Projects webpages www.britishcouncil.org/cz/czechrepublicprojects.htm

Oficiální stránky Univerzity Cambridge ESOL www.cambridgeesol.org

University of Cambridge ESOL official webpages www.cambridgeesol.org

Oficiální stránky IELTS www.ielts.org

IELTS official webpages www.ielts.org

Podpora pro žáky a studenty angličtiny http://learnenglish.britishcouncil.org

Support for English students http://learnenglish.britishcouncil.org

Materiály pro výuku žáků a studentů včetně New! metodických tipů pro učitele i rodiče http://learnenglishkids.britishcouncil.org http://learnenglishteens.britishcouncil.org

Learning materials for students including methodological tips for teachers and parents http://learnenglishkids.britishcouncil.org http://learnenglishteens.britishcouncil.org

Podpora dalšího vzdělávání učitelů angličtiny http://www.teachingenglish.org.uk

Support of further education for English teachers http://www.teachingenglish.org.uk

Výuka angličtiny prostřednictvím světa fotbalu a fotbalových hvězd; vhodné pro výuku i samostudium doma http://premierskills.14 britishcouncil.org 15

English learning via football and football stars; suitable for teaching as well as self-study http://premierskills.14 britishcouncil.org 15

Ilustrace © Michaela Kukovičová − Fotografie © Tomáš Souček − Design © Belavenir, Praha 2012

New!


British Council

British Council

Jsme mezinárodní organizace Spojeného království pro kulturní vztahy. Vytváříme příležitosti pro lidi ve Spojeném království i ostatních zemích a snažíme se mezi nimi budovat pouta důvěry. Naše organizace byla založena roku 1934 a v současnosti působí ve 110 zemích. V České republice se zaměřujeme především na anglický jazyk a umění. Nabízíme docházkové kurzy angličtiny, ve kterých získáte potřebné schopnosti a sebejistotu k dosažení svých cílů. Pořádáme britské zkoušky, které uznávají vlády, univerzity, profesní organizace i zaměstnavatelé po celém světě. Naše projekty zaměřené na výuku angličtiny pomáhají dětem stát se skutečnými světoobčany a připravují je na život v globální ekonomice. Propojujeme školy z různých zemí pomocí sdílených osnov a podporujeme profesní rozvoj učitelů i školského managementu. V umění se zaměřujeme na to nejlepší, co britská scéna nabízí. Organizujeme vysoce kvalitní umělecké akce a umožňujeme umělcům, kulturním představitelům a uměleckým institucím navázat hodnotné pracovní vztahy s jejich protějšky ve Spojeném království.

We are the UK’s international cultural relations body. We create international opportunities for the people of the UK and other countries and build trust between them worldwide. Founded in 1934, we currently operate in 110 countries. In the Czech Republic we focus on the key areas of English and arts. We offer face-to-face English language courses that will give you the confidence and skills you need to achieve your goals. We administer UK examinations that are recognised by governments, universities, professional bodies and employers around the world. Our English projects help turn school children into global citizens and prepare them for life in the global economy. We link schools from different countries for joint curriculum projects and provide professional development for teachers and school leaders. In arts, we work with the best of British creative talent to develop high-quality events and link artists, cultural leaders and arts institutions, drawing them into a closer relationship with the UK.

© British Council 2012, The United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. A registered charity: 209131 (England and Wales) SC037733 (Scotland).


Jak funguje Addvantage

Kategorie programu

Hromadně zaregistrujte kandidáty na zkoušky. Hromadně uhraďte platbu. Získáte členství v jedné z kategorií programu dle počtu registrovaných kandidátů po dobu školního roku.

Počet zaregistrovaných kandidátů

New!

Komu je Addvantage určen Všem jazykovým školám, institucím a firmám, které mají zájem hromadně registrovat své kandidáty na zkoušky pořádané British Council: IELTS International English Language Testing System YLE Young Learners Tests KET Cambridge English: Key KET for Schools Cambridge English: Key for Schools

10 – 29 30 – 79 80 – 149 150 a více

Kategorie Bronzová Stříbrná Zlatá Platinová

Nejčastější dotazy Kdy a jak se mohu zapojit do programu? Věrnostní program Addvantage je určen společnostem, které s British Council v minulém školním roce 2011/12 zaregistrovaly minimálně deset kandidátů na zkoušky organizované British Council. Novým společnostem nabízíme účast v programu Addvantage Starter.

PET Cambridge English: Preliminary PET for Schools Cambridge English: Preliminary for Schools FCE Cambridge English: First FCE for Schools Cambridge English: First for Schools CAE Cambridge English: Advanced CPE Cambridge English: Proficiency BEC Cambridge English: Business English Certificates ILEC Cambridge English: Legal ICFE Cambridge English: Financial

CLUB CARD

Jaké benefity vám nabízíme? Podle celkového počtu vámi zaregistrovaných kandidátů se dostanete do jedné z kategorií našeho programu a budou vám nabídnuty s ní související benefity, které jsou popsány dále v tomto letáku. Kdy a jak obdržím slíbené benefity? Některé z produktů vám budou doručeny poštou (např. kalendáře nebo ukázkové testy), jiné vám zašleme e-mailem. Čerpání některých benefitů (např. exkurze do British Council nebo organizace zkoušek ve vašich prostorách) bude záležet na vašem rozhodnutí. V takovém případě kontaktujte přímo British Council. Jak se mohu posunout do vyšší kategorie? Členství v určité kategorii je nabízeno na základě počtu kandidátů, které daná instituce zaregistrovala v minulém školním roce. V průběhu trvání tohoto programu počítáme každého hromadně zaregistrovaného kandidáta a před začátkem nového období vám nabídneme členství v odpovídající kategorii.


How Addvantage works Register candidates via block registration. Make a collective payment for candidates. Gain membership on a level according to the number of registered candidates during a school year.

Who is Addvantage for For all language schools, institutions and companies that register their candidates for the exams organized by the British Council: IELTS International English Language Testing System YLE Young Learners Tests KET Cambridge English: Key KET for Schools Cambridge English: Key for Schools PET Cambridge English: Preliminary PET for Schools Cambridge English: Preliminary for Schools FCE Cambridge English: First FCE for Schools Cambridge English: First for Schools CAE Cambridge English: Advanced CPE Cambridge English: Proficiency BEC Cambridge English: Business English Certificates ILEC Cambridge English: Legal

Programme levels Number of candidates registered

Membership level

10 – 29 30 – 79 80 – 149 150 and more

Bronze Silver Gold Platinum

New!

FAQ When and how can I join the Addvantage programme? The Addvantage loyalty programme is open to any institution that registered a minimum 10 candidates for the exams organized by the British Council in the previous school year. We offer membership of a programme for new institutions – Addvantage Starter. What are the benefits? The total number of candidates registered by your institution entitles you to a membership level and its related benefits which are described in detail further in this brochure. The benefits will be offered according to a category reached. When and how will I receive these benefits? Some products (e.g. calendars or past papers) will be posted to you; others will be sent by e-mail. The decision whether to take up some or all of the options (e.g. British Council visit or hosting exams on the participant’s own premises) lies with the programme participant – in such cases you should contact the British Council directly.

ICFE Cambridge English: Financial

Addvantage

Výše uvedená instituce ve školním roce hromadně registrovala své kandidáty ke zkouškám Cambridge ESOL s organizací British Council. .

ředitel British Council Česká republika

britishcouncil.cz

Certifikát British Council British Council certificate

© British Council 2011 The United Kingdom’s international organisation for educational opportunities and cultural re ations. We are registered in England as a charity.

How can I advance to the next level? An institution’s programme level is determined by the number of candidates registered by block entry in the previous school year. We will count all of your registered candidates and before the beginning of the new period we will offer you the corresponding membership level.


Přehled kategorií a benefitů Bronzová kategorie 10 – 29 kandidátů

Stříbrná kategorie 30 – 79 kandidátů • právo registrovat kandidáty na zkoušky organizované British Council za cenu sníženou o 200 Kč • logo „Cambridge ESOL Preparation Centre“

• právo registrovat kandidáty na zkoušky organizované British Council za cenu sníženou o 100 Kč

• 4 knížky ukázkových testů ke zkouškám Cambridge ESOL

• klubová karta British Council

• 2 knihy Top Tips ke zkoušce

• logo „British Council Partner Institution“

• balíček k ústní části zkoušek

• • certifikát British Council uvádějící, že vaše instituce registruje na zkoušky Cambridge ESOL • • knížka ukázkových testů ke zkouškám Cambridge ESOL + • certifikát Univerzity Cambridge ESOL

metodický seminář na míru ve vašich prostorách při dostatečném počtu kandidátů možnost pořádat ústní části zkoušek ve vlastních prostorách benefity bronzové kategorie

(min počet 20 kandidátů) • možnost stát se „Pretesting Centre Cambridge ESOL“ (zkoušky nanečisto) • výpůjčka přípravných materiálů

Zlatá kategorie 80 – 149 kandidátů

• pozvání na zajímavé semináře (literatura, drama, soft skills, moderní technologie, metodika, příprava na zkoušky)

• právo registrovat kandidáty na zkoušky organizované British Council za cenu sníženou o 300 Kč

• pozvání na VIP akce British Council a partnerů

• poukaz na letenku pro dvě osoby po Evropě

• stolní kalendář 2013 s důležitými daty ke zkouškám organizovaným British Council

• 8 knížek ukázkových testů ke zkouškám Cambridge ESOL

• exkurze v British Council pro studenty školy

• 2 balíčky k ústní části zkoušek

• statistika výsledků kandidátů British Council v České republice

• 3 knihy Top Tips ke zkouškám

• přehled výsledků jednotlivých kandidátů dané instituce za poslední zkouškové období • pravidelný elektronický zpravodaj o činnosti a akcích pořádaných British Council

• zkouška British Council zdarma pro jednoho zaměstnance instituce + benefity stříbrné kategorie

Platinová kategorie 150 a více kandidátů

Partner Institution

• právo registrovat kandidáty na zkoušky organizované British Council za cenu sníženou o 400 Kč • 10 knížek ukázkových testů ke zkouškám Cambridge ESOL • 4 balíčky k ústní části zkoušek • 3 knihy Top Tips ke zkouškám • akreditovaný kurz rozvoje lektorských dovedností od British Council • zkouška British Council zdarma pro dva zaměstnance instituce + benefity zlaté kategorie


Categories and benefits

Silver level 30 – 79 candidates

Bronze level

• the right to register your candidates for examinations organized by the British Council for a fee reduced by CZK 200

10 – 29 candidates

• logo „Cambridge ESOL Preparation Centre

• the right to register your candidates for examinations organized by the British Council for a fee reduced by CZK 100

• 4 books of practice tests for Cambridge ESOL exams

• British Council club card

• 2 Top Tips books for exams

• logo „British Council Partner Institution“

• methodology seminar upon request at your premises

• British Council certificate stating that your institution registers candidates for the Cambridge ESOL exams • a book of practice tests for Cambridge ESOL exams • University of Cambridge ESOL certificate (min no. 20 candidates) • a possibility to become „Cambridge ESOL Pretesting Centre“ • borrowing preparation materials • invitations to interesting seminars (literature, drama, soft skills, modern technologies, metodhodology, exams preparation) • invitations to VIP events of the British Council and their partners • a desk calendar for 2013 with key administration dates for exams organized by the British Council • an opportunity for your students to visit the British Council • result statistics of exams organized by the British Council for candidates in the Czech Republic • provision of the candidates’ results • e-Newsletter about British Council exams activities and general events

• speaking test preparation pack

• hosting of speaking parts of the examinations on your premises in case of a sufficient number of candidates + bronze level benefits¨

Gold level 80 – 149 candidates • the right to register your candidates for examinations organized by the British Council for a fee reduced by CZK 300 • a flight ticket voucher for two persons around Europe • 8 books of practice tests for Cambridge ESOL exams • 2 speaking test preparation packs • 3 Top Tips books for exams • British Council exam free of charge for a participant + silver level benefits

Platinum level 150 and more candidates • the right to register your candidates for examinations organized by the British Council for a fee reduced by CZK 400 • 10 books of practice tests for Cambridge ESOL exams • 4 speaking test preparation packs • 3 Top Tips books for exams • Teacher Trainer Development Course from the British Council • 2 British Council exams free of charge for participants + gold level benefits


Partneři

Info Pokud máte otázky týkající se programu Addvantage, kontaktujte prosím: If you have any additional questions regarding Addvantage, please contact: addvantage@britishcouncil.cz

British Council Bredovský dvůr Politických vězňů 13 110 00 Praha 1 T 221 991 160 F 224 933 847 english.exams@britishcouncil.cz

British Council on Facebook www.facebook.com /british.council.czech.republic

www.britishcouncil.cz

Partners

Add Institutions  

Loyalty programme for language schools,institutions and companies

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you