Page 1


Основні положення:


• дотримання комунікативної та діяльнісної ( прикладної) лінії змісту освіти;

• широке застосування ІКТ в процесі вивчення іноз.мови,починаючи з початкової школи;


• у навчанні другої іноз. мови процес формування умінь та навичок усіх видів мовленнєвої діяльності здійснювати паралельно і відразу з засвоєнням певної теми. • навчання особистісно зоорієнтоване і націлене на компетентісний підхід


Ключові компетентності: • уміння вчитися • спілкуватися державною,рідною та іноз. мовами • інформаційно-комунікативна • соціальна • громадянська • загальнокультурна • здоров’язбережувальна


Головні завдання основної школи:


• • • • • • • •

розвиток особистості формування стійкої мотивації до вивчення іноз. мови ознайомлення з мовною системою певної ін. мови вироблення вмінь та навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності формування комунікативної компетентності формування творчих здібностей, культурного ведення діалогу, розвиток критичного мислення та естетичних смаків учня формування гуманістичного світогляду, духовного світу учня, особистісних рис громадянина України,його моралі та загальної культури. розвиток навичок самостійної навчальної діяльності, саморозвитку, самоконтролю


Правила 3.R (rules, routines, responsibilities)


•Rules- правила поведінки на уроці та їх неухильне дотримання.


• Rutines - створити ритуальний візерунок етапів уроку ), їх послідовність, форми організації різних видів діяльності


• Responsibilities виконання учнями певних обов’язків: роздавання карток, зошитів тощо.


Переймаємо досвід


Тиждень молодого вчителя


Презентация!  
Презентация!  
Advertisement