Page 1

และแลว กอนวันที่พายุฝนจะเขา เด็กๆ ก็ไดถอนกลา ดำนากันไปเรียบรอยเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในวันนั้นเองเราไดมีการทำพิธีเล็กๆ เปนการขอขมา และไหวแมโพสพและพระคุณเจาที่ ขอใหคอยดูแล ปกปองขาวกลาของเรา โดยไดรับน้ำใจอารีย จากปาตอเจาของนาแปลงใหญที่ติดกับ โรงเรียน มาชวยเราทำพิธีเล็กๆ นั้น มีแมแดง มาเลานิทานพระยาคันคาก เปนคำผญา ที่ไพเราะจับใจ หลังจากนั้น เราก็เริ่มดำนา มีแมพัฒนกับแมกุง (ขาประจำ) มาชวยอีกสองแรง โดยใชไมเจาะไปเปนหลุมกอน แลวใหคนดำ เดินตามหลัง (เหมือนปลูกขาวไร) ที่ตองทำอยางนี้ เพราะวาที่นาของเรามีกรวดหินมาก แถมน้ำยังไมมีขัง หลังจากนั้นเราก็สูบน้ำคลองมาใส แตสองสามวัน หลังจากนั้นก็มีพายุฝนลูกใหญ ลอยเขามาตก เหมือนกับวา แมโพสพดลบันดาล ใหฝนมาชวยตนกลา น้ำจึงเต็มแปลงนา วันนี้ตนกลาเราเริ่มหยั่งรากแลว เด็กๆ เฝาคอยดูแล รอวันที่จะไหวแมโพสพอีกรอบ ในวันที่ขาวของเราจะตั้งทองออกรวง นอกจากทุงนาเขียวๆ ที่เราไดเห็นกันอยูแลว เด็กๆ ยังไดมีโครงการทำหองครัวไวเรียนทำอาหาร อยางที่ทุกคนไดเคยเห็นกันมาบางแลว วาหลายปที่ผานมาเด็กๆ ในชั้น ป.๓ จะตองทำศาลากัน ปนี้ เด็กๆ ก็ทำเชนกันคะ แตปนี้เราไมไดทำศาลา แตเราจะทำหองครัวเอาไวเรียนทำอาหารกัน ตอนนี้เด็กๆ ไดชวยกันเหยียบดิน แลวนำมากออิฐแทนปูนซีเมนท ทำฐานสำหรับวางเตาถาน เตาไมฟน และยังกอเตาอบ เอาไวอบขนมตางๆ ตอนนี้ใกลจะเสร็จแลวจะ รอใหเด็กๆ เรียนเรื่องการวัดเสร็จ ก็จะเริ่ม วัด และเลื่อยเสา แลวนำมาวางสรางฐานหลังคากัน และโดยแนนอนคะ เด็กๆ ของเราจะไมตองทำงานหนักจนเกินความสามารถของเขาคะ เราจะมีผูใหญใจดีจะเขามาชวยเหลือเราเชนเคย รอชื่นชมกันนะคะ

๒๕

ส า ร ส า ร ะ พั ฒ น กันยายน ๒๕๕๖

ส า ร ส า ร ะ พั ฒ น กันยายน ๒๕๕๖

๒๖

สารสาระพัฒน์ กย56 หน้า 25-26  
สารสาระพัฒน์ กย56 หน้า 25-26  
Advertisement