Guia de serveis de l'Oficina Jove del Baix Empordà

Page 1


Edició: octubre de 2018 Dipòsit legal: GI 1735-2018 Consell Comarcal del Baix Empordà -Oficina Jove del Baix EmpordàCarrer dels Tarongers, 12 17100 La Bisbal d'Empordà Tel. 609 027 720 C/e: oficinajove@baixemporda.cat La guia ha estat elaborada amb la informació dels serveis bàsics actuals de l'Oficina Jove del Baix Empordà. Trobareu tota la informació actualitzada al web: www.bejove.cat


Gu ia de serveis i in fo r ma c ió prà c tic a

CONEIX L'OFICINA JOVE

SERVEIS PER A JOVES PÀGINA 4

PÀGINA 5

PÀGINA 2

SERVEIS PER A INSTITUTS PÀGINA 6

SERVEIS PER ALS MUNICIPIS

SERVEIS PER A ENTITATS

SUPORT A TRÀMITS PÀGINA 8

PÀGINA 7

RECURSOS I MATERIALS #BEJOVE PÀGINA 9


L’Oficina Jove és un equipament de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) al Baix Empordà on els joves troben informació, orientació i assessorament de proximitat i de forma integral i personalitzada, per afavorir cipació. el seu apoderament i participació. Les oficines joves són una iniciativa de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya que, de manera interinstitucional i b altres administracions (ajuntaments i consells interdepartamental, amb als, posa a l’abast de la joventut una xarxa de serveis i comarcals) i professionals, én afavorir el seu procés d’emancipació. equipaments que pretén Cada oficina coordina els serveis d’informació i assessorament juvenil de la icines joves pretenen oferir els serveis d'informació, seva comarca. Les oficines ament en tots aquells àmbits relacionats amb el procés orientació i assessorament all i emprenedoria, educació, salut i habitatge. Així, entre d’emancipació: treball ficina Jove té per objectiu difondre convocatòries d’ajuts, altres funcions, l'Oficina tràmits i recursos per trobar feina, oferir orientació en matèria educativa, ecerca d’habitatge i resoldre dubtes de salut. assessorar en la recerca

02


Treballem en xarxa amb els ajuntaments i els projectes municipals de joventut de la comarca sota el paraigua de la marca #BEjove, Baix Empordà Jove. També ens coordinem amb la resta d’agents de la comarca per facilitar-los l’accés als serveis i a les polítiques de joventut comarcal. La missió de l'Oficina Jove és contribuir a fer que les persones joves de la comarca puguin desenvolupar els seus projectes de vida i les seves expectatives (educatives, culturals, laborals, familiars...), entenent que aquesta és la millor garantia d’un futur millor per al conjunt de la societat. I per això, ho fem de forma transversal acompanyant els joves i també els agents que intervenen d'una manera o una altra en la seva vida i projecte de futur. Com ho fem? Proporcionant recursos als familiars, als centres educatius, a les entitats i a les administracions locals de la comarca. La nostra prioritat és atendre les persones joves i l'entorn on conviuen oferint una atenció especialitzada, tenint en compte els elements socio-educatius, psicològics, factors de risc i tot allò que conforma l'esfera de la vida del jove. Impulsem accions per tal de reduir les desigualtats socials que afavoreixin l'emancipació real de tots els joves en els diferents àmbits: l'educació, el treball, la mobilitat internacional, l'habitatge o la salut. Per aquest motiu l'equip de l'Oficina Jove rebem formació especialitzada i estem en constant aprenentatge per poder garantir la millor atenció i oferir un servei de qualitat.

Carrer Tarongers, 12 La Bisbal d'Empordà

oficinajove@baixemporda.cat

@oficinajovebaixemporda

Dilluns i dimecres 9-14 h i 15.30-18h Divendres 9-14 h

972 64 23 10 ext 242

@Oficina_Jove_BE

Informació Orientació Assessorament

609 02 77 20

@ojbaixemporda

03


InfoJove Assessoraments individualitzats Suport a tràmits Expedició de carnets juvenils La Caixa d'Eines

Mitjançant el portal web www.bejove.cat posem a disposició dels joves tota aquella informació actualitzada i de qualitat que puguin necessitar per a construir el seu propi projecte de futur. Sota el hasthag #BEjove difonem aquesta informació a les xarxes socials. Al mateix temps, oferim orientació i assessorament individualitzats per a tots els joves de la comarca que vulguin tenir un espai de consulta personalitzada sobre educació, treball, mobilitat internacional, associacionisme, oci i cultura, lleure o salut; així com serveis de suport a tràmits (beques, subvencions, carnets juvenils o altres). L'Oficina Jove també coordina diferents tallers i xerrades emmarcades en el cicle "La Caixa d'Eines" per tal d'afavorir l'adquisició de recursos, habilitats i actituds que facilitin el desenvolupament personal dels joves i les seves oportunitats presents i futures. Per fer arribar els diferents serveis als joves del Baix Empordà, les atencions i tallers es fan tant a les dependències de l'Oficina Jove com als centres educatius, als punts d'informació juvenils o a altres serveis descentralitzats. 04


L'oficina Jove del Baix Empordà ofereix assessorament a tots els municipis de la comarca per entomar aquelles problemàtiques o dubtes sobre joventut que els puguin sobrevenir.

Assessorament en polít í iques de joventut ít polítiques Tècnic compartit La Caixa d'Eines Instal·lacions juvenils i activitats de lleure

Actualment sis pobles de la comarca de menys de di 3.000 habitants disposen de la figura del tècnic/a compartit/da am altres municipis, per implementar compartit/da amb polít í iques de joventut ít jo les polítiques al seu territori, dissenyant, implem els plans locals de joventut i redactant i implementant projec els diferents projectes i actuacions juvenils. "La Caixa d'Eines" és la programació d'activitats, t xerrades, cursos o tallers que coordina l'Oficina Jove de descentralitza als diferents municipis per tal forma descentralitzada le seves polítiques de joventut. de complementar les El servei comarcal de joventut també s'encarrega de i l'assessorament i la informació en matèria juve i realitza visites de seguiment d'instal·lacions juvenils a les activitats de lleure lle adreçades a menors de 18 co anys, verificació del compliment de la normativa i tràmits.

05


Actualment, ens trobem davant d'un escenari on diverses variables com la taxa d'atur, la baixa qualificació, el fracàs escolar i l'abandonament prematur dels estudis; poden condicionar el futur immediat i la vida professional d’un gran volum de persones joves. És per aquest motiu que la millora del perfil ocupacional dels joves s’ha convertit en un dels principals reptes actuals. L'Oficina Jove aposta per incidir en les variables formatives, d'orientació, motivacionals i l'empoderament, que intervenen en el seu futur professional i vital; a través de les diferents accions que es realitzen fora i també dins dels instituts, per oferir als centres el Servei de Suport a la l'Orientació. Per tal d'aconseguir aquest objectiu, també es posa a disposició dels centres els tallers i xerrades sobre L'Oficina Jove, Treball i Garantia Juvenil, Orientació després de l'ESO o Mobilitat internacional, entre d'altres.

06

Suport a l'Orientació Tramitació de beques d'estudis postobligatoris Campanyes de sensibilització Informació i assessorament en treball i Garantia Juvenil Informació i assessorament en mobilitat internacional


Des de l'Oficina Jove s'atén les persones joves que vulguin informació i orientació per a crear noves entitats i inscriure's al cens d'entitats juvenils. També es dona suport a joves que ja formen part d’entitats i associacions juvenils constituïdes i que volen millorar el seu funcionament. Es dona a conèixer els ajuts i es presta suport per a la tramitació de subvencions. A més, s'ofereix a les entitats del Baix Empordà un espai de difusió i promoció de les seves activitats.

Informació i assessorament Tramitació de subvencions Inscripció al cens d'entitats juvenils Difusió i promoció d'activitats

07


Les oficines joves tenen el propòsit de difondre convocatòries d’ajuts, tràmits i recursos per trobar feina, oferir orientació en matèria educativa, assessorar en la recerca d’habitatge i resoldre dubtes de salut. Al Baix Empordà l'Oficina Jove ofereix suport a la tramitació de beques d'estudis postobligatoris amb la publicació de guies sobre el tràmit, i ofereix acompanyament i ajuda als joves per resoldre els dubtes que els poden sorgir mentre realitzen la sol·licitud de la beca. També es realitza suport a la tramitació de subvencions adreçades a les associacions juvenils, les seccions juvenils d'associacions i les entitats sense finalitat de lucre inscrites al Cens d'entitats juvenils de la Direcció General de Joventut. Es realitza la tramitació de carnets juvenils: carnet d'estudiant internacional- ISIC; carnet de professor internacional- ITIC; carnet alberguista juvenil, alberguista adult, alberguista grup i alberguista familiar.

Suport a la tramitació de beques d'estudis postobligatoris Suport a la tramitació de subvencions Expedició de carnets juvenils i d'alberguista

08


Elaborem material i recursos propis per temàtiques i eixos d'emancipació juvenil, segons les necessitats detectades al territori. Oferim reculls d'informació pràctica i especialitzada. Es posa a disposició dels centres diferents recursos educatius. També s'ofereix enviament de material informatiu de joventut i la Unió Europea als municipis, centres educatius i recursos comarcals vinculats a joves.

Publicacions, guies i materials sobre temàtiques d'emancipació juvenil Recursos educatius per a instituts Enviament de publicacions i material divulgatiu sobre Europa 09


Pots accedir als continguts, sol¡licitar serveis, contactar-nos i el mÊs important... estar al dia!