Page 1

Guia de Beques d'Estudis Postobligatoris curs 2017/2018


BEQUES D'ESTUDIS :QUÈ CAL SABER? POSTOBLIGATORIS

QUÈ

A

QUI

VAN

SÓN?

DIRIGIDES

TERMINIS

DE

PRESENTACIÓ

TIPUS

I

QUANTITATS

REQUISITS

OBLIGACIONS

ACADÈMICS

REQUISITS

BECARIS/ES

SEGUIMENT

ECONÒMICS

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

SOL

·LICITUD

DELS

DEL

TRÀMIT

AL

·LEGACIONS RECURSOS

PREGUNTES FREQÜENTS

I


QUÈ SÓN? Són les beques més importants i nombroses  de les convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (MECD).  


A QUI VAN DIRIGIDES? ✔ Primer i segon cursos de batxillerat ✔ Formació professional de grau mitjà i de grau superior ✔ Ensenyaments artístics professionals ✔ Ensenyaments esportius ✔ Ensenyaments artístics superiors ✔ Estudis religiosos superiors ✔ Estudis militars superiors ✔ Estudis d'idiomes en escoles oficials (inclosa la modalitat a distància) ✔ Cursos d'accés i cursos de preparació per a les proves d'accés a la formació professional i cursos de formació específics per a l'accés als cicles de grau mitjà i de grau superior impartits en centres públics i en centres privats ✔ Formació professional bàsica ✔ A estudiants d'ensenyaments universitaris. ✔ Curs de preparació per a l'accés a la universitat de majors de 25 anys (universitats públiques).  ✔  Complements de formació per a l'accés o l'obtenció del títol de Màster i crèdits complementaris.  És requisit bàsic demanar la beca per a assolir un nivell d’estudis superior al que ja es té.  Per exemple, si ja has fet un grau mitjà, no pots demanar beca per a fer-ne un altre; n’has de cursar un de superior.


TERMINIS DE PRESENTACIÓ

Estudis no universitaris

de l'11 d'Agost fins el 3 d'Octubre 2017 (inclòs)

Estudis universitaris

de l'11 d'Agost fins el 17 d'Octubre 2017 (inclòs)


TIPUS I QUANTITATS

QUANTITATS FIXES

ESTUDIS NO UNIVERSITARIS Beca bàsica: 200 € Quantitat fixa associada a residència de l'estudiant durant el curs escolar: 1.500 € Quantitat fixa associada a la renda de l'estudiant: 1.500 €

ESTUDIS UNIVERSITARIS Beca matrícula: Comprendrà l'import dels crèdits matriculats per primera vegada. L'import serà el del preu públic oficial que es fixi pel curs 2017/2018 pels serveis públics. Quantitat fixa associada a residència de l'estudiant durant el curs escolar: 1.500 € Quantitat fixa associada a la renda de l'estudiant: 1.500 €

VARIABLES

TOTS ELS ESTUDIS POSTOBLIGATORIS Quantitat variable i diferent per cada sol·licitant que reuneixi els requisits: El seu import resultarà de la ponderació de la nota mitjana de l'expedient de l'estudiant i de la seva renda familiar.El seu import mínim serà de 60 €. 

Per optar a la quantitat fixa associada a la renda cal complir els següents requisits: ✔ Estudis presencials i matrícula completa ✔ Acreditar la necessitats de viure fora del domicili familiar durant el curs escolar. ✔ Existència o no de centre adequat a la localitat de residència.  ✔ La renda familiar no pot superar el llindar 2.  ✔ Presentar un contracte de lloguer que cobreixi el curs escolar. 


REQUISITS ACADÈMICS ESTUDIS NO UNIVERSITARIS

BATXILLERAT

CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ

CF GRAU SUPERIOR

1R CURS

1R CURS

1R CURS

Matriculat/da al curs complet NOTA MITJANA de 5,50 A 4rt d'ESO, curs o prova d'accés

2N CURS Matriculat/da al curs complet Totes les assignatures aprovades menys 1 Optes a tots els components de la beca

BATX NO PRESENCIAL, NOCTURN, ESPECÍFIC ADULTS, MATRÍCULA PARCIAL Matriculat/da com a mínim 4 assignatures i les has d'aprovar totes per tenir beca l'any següent.  Optes a beca bàsica i quantitat variable

Matriculat/da al curs complet o almenys la meitat dels mòduls del cicle. No hi ha requisit acadèmic. 

2N CURS Matriculat/da al curs complet o almenys la meitat dels mòduls del cicle.  Aprovar el 85% dels crèdits matriculats l'any anterior.  Optes a tots els components de la beca

NO PRESENCIAL, ESPECÍFIC ADULTS, MATRÍCULA PARCIAL Matriculat/da a prou mòduls perquè la suma horària sigui ≥ 500h Optes a beca bàsica i quantitat variable mínima

Matriculat/da al curs complet o almenys la meitat dels mòduls del cicle.  NOTA MITJANA de 5,50 a 2n de BATX, prova o curs d'accés. 

2N CURS

Matriculat/da al curs complet o almenys la meitat dels mòduls del cicle.  Aprovar els mòduls que suposin el 85% de les hores totals del curs.  Optes a tots els components de la beca

NO PRESENCIAL, ESPECÍFIC ADULTS, MATRÍCULA PARCIAL Matriculat/da a prou mòduls perquè la suma horària sigui ≥ 500h Optes a beca bàsica i quantitat variable mínima


REQUISITS ACADÈMICS ESTUDIS NO UNIVERSITARIS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS PROFESSIONALS

1R CURS

Matriculat/da al curs complet No hi ha requisit acadèmic

2N CURS Matriculat/da al curs complert Totes les assignatures aprovades menys 1

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

Matriculat/da al curs complet sense perjudici de les exempcions i convalidacions que tinguis. Aprovats tots els mòduls del curs anterior.  Optes a beca bàsica i quantitat variable mínima

IDIOMES

MATRÍCULA CURS COMPLET Estudis superiors organitzats per crèdits: 60 crèdits Estudis superiors organitzats per assignatures: haver estat matriculat dos cursos anteriors complets.   Rendiment acadèmic curs anterior

Optes a tots els components de la beca

Matriculat/da al curs complet Aprovades totes les matèries del curs anterior. Optes a beca bàsica i quantitat variable mínima

ENSENYAMENTS SUPERIORS NO UNIVERSITARIS

Matriculat/da al curs complet Només es concedirà beca un curs acadèmic i un sol cop. Optes a beca bàsica i quantitat variable mínima

CURSOS PREPARACIÓ DE PROVES D'ACCÉS A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

1r CURS: 6,50 de mitjana al curs d'accés. 2n CURS i SEGÜENTS: aprovar el 100 dels crèdits. Aprovar el 90 dels crèdits + 6.5 de nota mitja Optes a tots els components de la beca

MATRÍCULA PARCIAL Matriculat/da entre 30 i 59 crèdits. Optes a beca bàsica i quantitat variable mínima


REQUISITS ACADÈMICS ESTUDIS UNIVERSITARIS

ESTUDIS DE GRAU DE PRIMER I SEGON CICLE

TOTES LES BRANQUES

PER OBTENIR BECA MATRÍCULA

S UR C 1R

Estar matriculat/da de tots els crèdits que estableix la convocatòria. Haver obtingut una nota d'accés (segons la fórmula 0,6 NMB + 0,4 EBAU) o una nota d'accés de CFGS o altra prova, de mínim 5,50. 

PER OBTENIR LES ALTRES QUANTIES (RENDA, RESIDÈNCIA I VARIABLE)  Matricular-se al 100% dels crèdits: Accés a tots els components.  50% de crèdits: Beca matrícula i quantitat variable mínima.  Haver obtingut una nota d'accés (segons la fórmula 0,6 NMB + 0,4 EBAU) o una nota d'accés de CFGS o altra prova, de mínim 6,50. 

S UR C 2N

ENGINYERIA ARQUITECTURA ENSENYANCES TÈCNIQUES

Estar matriculat/da de tots els crèdits que estableix la convocatòria. Haver aprovat com a mínim el 65% dels crèdits matriculats en el curs anterior.

Haver superat en el curs anterior el 85% dels crèdits  matriculats o haver superat el 65% dels crèdits matriculats i tenir com a mínim 6,00 punts de nota mitjana= accés a tots els components.  En casos de matrícula parcial haver superat el 65% dels crèdits= beca matrícula. 


REQUISITS ACADÈMICS ESTUDIS UNIVERSITARIS

ESTUDIS DE GRAU DE PRIMER I SEGON CICLE

CIÈNCIES

CIÈNCIES DE LA SALUT

PER OBTENIR BECA MATRÍCULA

S UR C 2N

Estar matriculat/da de tots els crèdits que estableix la convocatòria. Haver aprovat com a mínim el 65% dels crèdits matriculats en el curs anterior.

Estar matriculat/da de tots els crèdits que estableix la convocatòria. Haver aprovat com a mínim el 80% dels crèdits matriculats en el curs anterior.

PER OBTENIR LES ALTRES QUANTIES (RENDA, RESIDÈNCIA I VARIABLE)  Haver superat en el curs anterior el 100% dels crèdits  matriculats o haver superat el 80% dels crèdits matriculats i tenir com a mínim 6,00 punts de nota mitjana= accés a tots els components.  En casos de matrícula parcial haver superat el 65% dels crèdits= beca matrícula. 

Haver superat en el curs anterior el 100% dels crèdits  matriculats o haver superat el 80% dels crèdits matriculats i tenir com a mínim 6,50 punts de nota mitjana= accés a tots els components.  En casos de matrícula parcial haver superat el 80% dels crèdits= beca matrícula. 


REQUISITS ACADÈMICS ESTUDIS UNIVERSITARIS ESTUDIS DE GRAU DE PRIMER I SEGON CICLE 

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES I ARTS I HUMANITATS

PROJECTE FINAL DE CARRERA

PER OBTENIR BECA MATRÍCULA

S UR C 2N

Estar matriculat/da de tots els crèdits que estableix la convocatòria. Haver aprovat com a mínim el 90% dels crèdits matriculats en el curs anterior.

Sempre i quan no constitueixi una assignatura ordinària del pla d'estudis. Haver aprovat el 100% dels crèdits i haver sigut becari el curs anterior= beca matrícula i quantitat variable mínima. 

PER OBTENIR LES ALTRES QUANTIES (RENDA, RESIDÈNCIA I VARIABLE)  Haver superat en el curs anterior el 100% dels crèdits  matriculats o haver superat el 90% dels crèdits matriculats i tenir com a mínim 6,50 punts de nota mitjana= accés a tots els components.  En casos de matrícula parcial haver superat el 65% dels crèdits= beca matrícula. 

Cal matricular-se com a mínim dels crèdits que integren el curs complet conforme el pla d'estudis establert. Quan les dues titulacions no pertanyin a la mateixa branca, el rendiment acadèmic necessari serà l'establert a la branca de menys exigència.  En cas que una de les titulacions o ambdues pertanyin a la branca d'enginyeria/arquitectura o ensenyances tècniques podrà gaudir d'un any més de beca del que estableix el pla d'estudis. 

DOBLE TITULACIÓ


REQUISITS ACADÈMICS ESTUDIS UNIVERSITARIS ESTUDIS DE  SEGON CICLE 

1R CURS

MÀSTER

Haver obtingut 7,00 punts de nota mitjana als estudis d'accés al màster (6,50 si és un màster habilitant). Per ensenyances tècniques la nota mitjana obtinguda es multiplicarà per 1,17. Matriculat/da mínim 60 crèdits: accés a la totalitat de la beca.  Matrícula parcial(de 30 a 56 crèdits)= matrícula i quantitat variable

2N CURS Haver superat en el curs anterior el 100% dels crèdits  matriculats.  Haver obtingut una mitjana de 7,00 en el curs anterior (6,50 si és màster habilitant).  

És requisit acadèmic en tots els estudis  estar matriculat/da per primera vegada per tenir opció a beca.  


REQUISITS ECONÒMICS UNIVERSITARIS

NO UNIVERSITARIS Per sota del llindar 3: Beca bàsica. Per sota del llindar 2: Beca bàsica, quantitat fixa vinculada a la residència i quantitat variable. Per sota del llindar 1: Quantitat fixa a la residència, quantitat fixa a la renda i quantitat variable.

Per sota del llindar 3: Beca matrícula. Per sota del llindar 2: Beca matrícula, quantitat fixa vinculada a la residència i quantitat variable. Per sota del llindar 1: Beca de matrícula, quantitat fixa vinculada a la residència, quantitat fixa lligada a la  renda i quantitat variable.

LLINDAR 1

LLINDAR 2

LLINDAR 3

Famílies d'1 membre

3.771,00 €

13.236,00 €

14.112,00 €

Famílies de 2 membres

7.278,00 €

22.594,00 €

24.089,00 €

Famílies de 3 membres

10.606,00 €

30.668,00 €

32.697,00 €

Famílies de 4 membres

13.909,00 €

36.421,00 €

38.831,00 €

Famílies de 5 membres

17.206,00 €

40.708,00 €

43.402,00 €

Famílies de 6 membres

20.430,00 €

43.945,00 €

46.853,00 €

Famílies de 7 membres

23.580,00 €

47.146,00 €

50.267,00 €

Famílies de 8 membres

26.660,00 €

50.333,00 €

53.665,00 €

UNITAT FAMILIAR


REQUISITS ECONÒMICS

Existeixen altres límits que no es poden superar per ser beneficiari d'una beca, entre els que destaquen: ✔ Els rendiments nets del capital mobiliari més els guanys patrimonials de la unitat familiar, que no poden superar els 1.700 € durant l'any 2016. ✔ Els valors cadastrals de les propietats immobiliàries de la unitat familiar diferents de la vivenda habitual no podran superar els límits establerts en la convocatòria. ✔ Els ingressos procedents d'activitats econòmiques o participació en entitats, que no poden superar els 155.500 €.

Hi ha altres situacions com la residència en illes o la discapacitat de l'alumne/a, que poden donar lloc a la percepció de quantitats addicionals.


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

✔ Còpies dels NIF / NIE dels membres de la unitat familiar.  ✔ Número de  compte bancari en el qual volem rebre la beca, del qual el sol·licitant ha de ser titular o cotitular. ✔ Si sou família nombrosa o el sol·licitant o algun dels seus germans és discapacitat, necessitareu una còpia del document que reconegui aquestes circumstàncies ja que us sol·licitarà alguna de les seves dades. ✔ Si vols sol·licitar l'ajut de residència, necessitaràs tenir a mà el contracte de lloguer (en el qual ha de figurar el NIF / NIE de arrendador / arrendatari / s). Si encara no saps les dades del domicili, hauràs d'enviar amb posterioritat el contracte a la unitat de beques. ✔ Si et declares unitat familiar independent necessitaràs la informació de l'habitatge i de l'empresari que t'ha contractat (el seu NIF / CIF i les quantitats admeses) ✔ Si has tingut ingressos a l'estranger o algun dels teus familiars, necessitaràs tenir a mà l'import i la moneda en què es va cobrar. ✔ Si algun dels membres de la unitat familiar fos autònom o propietari d'alguna empresa en un 50% o més, necessitaràs saber el percentatge de participació a la mateixa, el NIF / CIF de la societat i l' import dels ingressos "bruts" obtinguts al 2016. ✔ Certificat renda 2016 (si l'has fet) o Certificat d'imputacions (si no l'has fet), en cas d'haver d'acreditar Independència econòmica i per justificar en cas de denegació per motius econòmics.  


SOL·LICITUD

Registrar-se a la Seu Electrònica del Ministeri: sede.educacion.gob.es

Document d'identitat (NIF / NIE) del sol·licitant de beca. No del pare / mare o tutor. Contrasenya segura però fàcil de recordar. Compte d'email que sigui actiu i de la que recordis la contrasenya. A aquest compte ens enviarem l'activació del registre i de la contrasenya.  Un número de telèfon mòbil.  És important que guardeu i tingueu actualitzades aquestes dades. El correu electrònic i el telèfon mòbil seran els mitjans que s'utilitzen per comunicar-se amb tu.

Seleccionar les següents opcions:

Cercar el tipus de beca a sol·licitar i emplenar el formulari.

✔ "Sede Electrónica"    ✔ "Estudios no universitarios / universitarios"          Seleccionar la opció que s'ajusti a la beca                   d'estudis que vols sol·licitar.            ✔ "Solicita tu beca"


SOL·LICITUD

Recorda que les Dades de la persona Sol·licitant han de ser les de l'alumne/a que sol·licita beca.

Si vas sol·licitar beca el curs passat veuràs que el sistema recupera algunes dades. És imprescindible que comprovis que no hagin variat.

Transcorreguts 5 minuts sense introduir dades, canviar de pàgina o realitzar alguna acció, el sistema es desconnecta.  Prem sovint  "guardar"- 

Tot el procés es fa per internet. Només caldrà presentar documentació en els casos determinats.

Comprova que l'adreça electrònica i el telèfon mòbil són correctes ja que seran el mitjà per on rebràs comunicacions relatives a la teva sol·licitud.

Un cop presentada la sol·licitud has d'imprimir i conservar el resguard de presentació (PDF)


Destinar la beca a la finalitat per a la que es concedeix

Informar: ✔ Canvi d'estudis ✔Haver sigut becari/aGOLF anys anteriors ✔ Estar en possessió o en condicions d'obtenir un títol acadèmic del mateix nivell o superior dels estudis pel que es demana la beca.

Comunicar l'anul·lació de matrícula i qualsevol alteració de les condicions de la beca.

OBLIGACIONS DELS BECARIS/ES

Sotmetre's a les comprovacions per a verificar el compliment dels requisits. .

Acreditar el compliment dels requisits.

Informar al MECD si t'han concedit alguna altra subvenció o beca per a l'estudi.

Retornar els fons en els casos previstos per la normativa: abandonar el curs, faltar més del 20% de les classes, suspendre més del 50% de les assignatures .


SEGUIMENT DEL TRÀMIT

Sabràs que has presentat correctament la sol·licitud quan: completat el formulari en línia, l'aplicació et doni una justificació de presentació que hauràs de conservar per a qualsevol reclamació posterior i t'hagis assegurat que l'estat de la beca és"presentada".

Has de seguir l'estat de tramitació a la Seu electrònica del Ministeri consultant la secció "Els meus tràmits". ✔ Presentada  ✔En tràmit pels serveis provincials  ✔ En tràmit pel MECD       ✔ Resolta   ✔ Resolta quantitat fixa o variable  ✔ Abonada al compte corrent  ✔ Rebutjada  ✔ Augment de quantitat  ✔Reintegrament total/parcial

Et notificaran si t'han concedit la beca a través de la xarxa. Rebràs un correu electrònic demanant que accedeixis a la Seu electrònica i descarreguis la notificació a l'apartat "les meves notificacions" És convenient revisar aquest apartat sovint per si no rebem correctament aquests avisos per correu .Aquestes notificacions tenen validesa legal i els mateixos efectes que una notificació feta per carta certificada.

Es comencen a tramitar A partir del dia següent a la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Un cop rebut el document credencial de becari/a el termini d'ingrés varia essent mínim d'un mes. 

Què és la resolució definitiva? La resolució definitiva posa fi a la convocatòria ordenant la publicació dels llistats d'admesos i obre el termini per presentar recursos.


AL·LEGACIONS I RECURSOS

Si no estàs d'acord amb la quantitat o amb les dades econòmiques o acadèmiques que s'han   tingut en compte pots utilitzar els següents recursos: Mentre s'estan tramitant les beques: ✔ Al·legacions: en un termini de 15 dies des que t'has descarregat la notificació. Per presentar-les existeix un imprès oficial i has d'acompanyar-lo de tota aquella documentació que acrediti el que vols al·legar, explicar la teva reclamació, queixa o sol·licitud i presentar-la a la Unitat de tràmit que gestiona la nostra beca que és qui resoldrà l'al·legació.  Una vegada publicada la Resolució Definitiva ✔ Recurs de reposició: És un recurs administratiu gratuït, que pots interposar en el termini d'un mes des del dia següent a la publicació de la Resolució Definitiva amb el llistat d'admesos. A diferència de les al·legacions, aquest recurs es presenta a la unitat de tràmit però el Ministeri el resol.  ✔ El Recurs contenciós administratiu: és un recurs judicial que exigeix comptar amb advocat i procurador, el pagament de taxes judicials (excepte que ens reconeguin el dret a la justícia gratuïta).  Es pot presentar en el termini de dos mesos des del dia que es publica la Resolució definitiva. De totes maneres, la notificació t'indicarà els recursos que tens, els terminis i el lloc de presentació.

UNITAT DE TRÀMIT Serveis d'Ensenyament Plaça de Pompeu Fabra, 1 17002 Girona 872 975 000 negociatalumnat_gir.ense nyament@gencat.cat


PREGUNTES FREQÜENTS

Compleixo els requisits econòmics però no els acadèmics. Tinc dret a algun altre tipus de beca? Per estudis universitaris pots tramitar l'Acreditació del tram de renda familiar i la Beca Equitat, que implica la minoració del preu públic dels crèdits matriculats per primera vegada al curs 2017/2018.

Compleixo els requisits acadèmics però no els econòmics. Tinc dret a algun altre tipus de beca?  Sí. Pots sol·licitar l'Acreditació del tram de renda familiar i la Beca Equitat. 

És possible presentar la sol·licitud fora d'aquests terminis? Només es permet presentar-la fora de terminis en dos supòsits excepcionals: ✔ En cas de mort del sustentador principal de la família, o per jubilació forçosa del mateix que no es produeix per complir l'edat reglamentària ocorreguda després de transcorregut aquest termini. ✔En cas d'estudiants que la situació econòmica familiar es veu greument afectada per causa de força major i degudament justificada.

Com puc obtenir el certificat de renda 2016? És possible aconseguir-lo via on-line a través de la pàgina de l'Agència Tributària: www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimient oini/G306.shtml

Sóc estranger, Puc sol·licitar beca? Sí, sempre que, a 31 de desembre de 2016 es compleixin els següents requisits: Estudiants comunitaris, de la Unió Europea, han d’acreditar tenir la residència permanent a Espanya o ser treballadors per compte aliena o pròpia (excepte per a la beca matrícula a la qual tindran dret sense complir aquests requisits ) En el cas d'estudiants estrangers no comunitaris hauran de tenir la residència legal a Espanya.

Quan abans la presenti abans cobraré? No. Fins que no finalitzi el termini de presentació de sol·licituds, les unitats de beques no tenen possibilitat de tramitar-les i arriben totes "de cop". Presentar-la abans no implica necessàriament que es tramiti abans.


PREGUNTES FREQÜENTS

Faré un cicle i no tinc confirmada la plaça al centre a l'hora de fer la sol·licitud. La convocatòria no preveu aquesta excepció, pel que una opció és que la presentis en el termini de presentació de sol·licituds al centre en què creus que et donaran plaça.  Els meus pares estan separats, els he de posar tots dos com a unitat familiar? Quan la custòdia és compartida, es consideraran computables: el pare i la mare del sol·licitant de la beca, els seus fills comuns (només) i els ascendents del pare i de la mare que justifiquen que viuen al mateix domicili.  En el cas que la custòdia no sigui compartida entre els fills de l'interessat, no es considerarà membre computable aquell que no conviu amb el sol·licitant de la beca. En aquest cas, sí que tindrà la consideració d'un membre computable i sustentador principal, el nou cònjuge o persona unida per analògica relació. Puc presentar diverses sol·licituds? Només es pot rebre una beca, encara que es realitzin diversos estudis. Normalment, si se'n sol·liciten diverses es tramita només la darrera. És aconsellable que t'asseguris de quin dels cursos vols rebre beca i facis una sol·licitud. 

He presentat la beca però m'he equivocat de Convocatòria. Què puc fer? Si encara és obert el termini de la convocatòria general, sol·licita-la de nou correctament ja que la primera no es tramitarà. Si ja s'ha tancat el termini has de consultar-ho a la teva unitat de beques per veure si poden realitzar la modificació.

He presentat la beca però m'he equivocat en algunes dades, com ho soluciono? Si encara està obert, el termini de sol·licitud pots presentar una nova sol·licitud modificant aquesta informació. La primera quedarà anul·lada. Si ja està tancat el termini, per modificar dades haureu de posarvos en contacte amb la vostra unitat de beques. Ja he sol·licitat una beca a un altre organisme és compatible amb aquesta? És incompatible amb qualsevol altre benefici de la mateixa finalitat que es pugui rebre d'altres entitats o persones públics o privades, com per exemple, amb la de Necessitats Educatives Especials. Sí que és compatible amb les beques de col·laboració, les beques ERASMUS o les TEMPUS. Les beques per residència convocades per la Mutualitat General dels Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE).  Així com també les beques EQUITAT. 


PER A MÉS INFORMACIÓ Oficina Jove del Baix Empordà: 662676263 Ministeri d'Educació, Cultura i Esport: 91.327.76.81 Consultes on-line www.educacion.gob.es/consultas-informacion        @educaciongob #BecasMECD Serveis d'Ensenyament Territorials Girona: 872 975 000 negociatalumnat_gir.ensenyament@gencat.cat Informació de la Generalitat de Catalunya sobre beques i ajuts: www.jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/beques_i_ajuts_a_la_formacio


Guia de Beques d'Estudis Postobligatoris curs 2017/2018

Guia de Beques d'Estudis postobligatoris 17/18  
Advertisement