Page 1

BEQUES PER ENSENYAMENTS POSTOBLIGATORIS NO UNIVERSITARIS

Ja pots sol·licitar les beques MEC 2021-22


Edició: Consell Comarcal del Baix Empordà Direcció i coordinació: Oficina Jove el Baix Empordà Elaboració i redacció: Oficina Jove del Baix Empordà Disseny: Oficina Jove del Baix Empordà Juliol 2021


Què cal saber? QUÈ SÓN? A QUI VAN DIRIGIDES TERMINIS DE PRESENTACIÓ

TIPUS I QUANTITATS

A TENIR EN COMPTE

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA REQUISITS GENERALS PER SOL·LICITAR LA BECA


Què són? Són les beques més importants i nombroses de les convocades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional (MEFP)

SI ÉS LA TEVA PRIMERA VEGADA T'HAS DE REGISTRAR A LA SEU ELECTRÒNICA DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ: HTTPS://SEDE.EDUCACION.GOB.ES/PORTADA.HTML


A QUI VA DIRIGIDES

Estudiants no universitaris Batxillerat Formació Professional de Grau Mitjà i de Grau Superior, inclòs estudis de Formació Professional realitzat en centres docents militars. Ensenyaments Artístics Professionals Ensenyaments Esportius Ensenyaments Artístics Superiors Estudis Religiosos Superiors Estudis d'idiomes en escoles oficials (inclòs a distància) Cursos d'accés i cursos de preparació per a les proves d'accés a la Formació Professional i cursos de formació específics per a l'accés als cicles de Grau Mitjà i de Grau Superior impartits en centres públics i en centres privats concertats Formació Professional Bàsica


A QUI VA DIRIGIDES

Estudiants universitaris Ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior conduent a títols oficials de Grau i Màster inclosos els centres universitaris de la Defensa i la Guardia Civil Curs de preparació per a l'accés a la universitat de majors de 25 anys impartit per universitats públiques. Complements de formació per a l'accés o obtenció del títol de Màster i crèdits complementaris per a l'obtenció del títol de Grau.

És requisit bàsic demanar la beca per a assolir un nivell d'estudis superior al que ja es té. Per exemple, si ja has fet un Grau Mitjà, no pots demanar beca per a fer-ne un altre, n'has de cursar un de superior.


A QUI VA DIRIGIDES

Convocatòria d'ajudes a l'estudi per estudiants amb necessitats específiques d'ajuda educativa


Terminis de presentació

No universitaris/es del 9/08 a l'1/10 universitaris/es del 9/08 al 15/10


Tipus de Quantitats fixes TOTS ELS ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

- Quantitat fixa vinculada a l'excel·lència en el rendiment acadèmic: en cas de tenir una nota mitjana al curs anterior igual o superior a 8 va de 50 a 125€ - Quantitat fixa associada a residència de l'estudiant duran el curs escolar: 1600€ - Quantitat fixa associada a la renda de l'estudiant: 1700€


Tipus de Quantitats fixes

ESTUDIS NO UNIVERSITARIS

- Beca bàsica: 300€ S'aplicarà el llindar 3 de renta familiar i serà incompatible amb la quantitat fixa associada a la renta de l'estudi. - En cas de cursar cicles Formatius de bàsic: 350€


Tipus de Quantitats fixes ESTUDIS UNIVERSITARIS

- Beca matrícula: comprendrà l'import dels crèdits matriculats per primera vegada i en la primera matrícula del curs. L'import serà el del preu públic oficial que es fixi pel curs 2021/2022 pels serveis acadèmics. S'aplicarà el llindar 3 de renta familiar.

+ L'aportació de l'apartat "tots els estudis postobligatoris" tipus de quantitats fixes.


Tipus de Quantitats variables

TOTS ELS ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

- Quantitat variable i diferent per cada sol·licitant que reuneixi els requisits: Es distribuirà entre els/les sol·licitants en funció de la seva renta familiar i el seu rendiment acadèmic. El seu import mínim serà 60€.


A tenir en compte VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I ELS SEUS FILLS/ES MENORS Les persones sol·licitants víctimes de violència de gènere, i/o els seus fills menors de 23 anys a 31 de desembre de 2020 víctimes de violència de gènere, podran obtenir beca sense tenir en compte el requisit de càrrega lectiva superada, ni el rendiment acadèmic del curs anterior ni el límit d'anys en condició de becari/a. Han de complir la resta de requisits. Cal que la sentència (o l'ordre de protecció, mesures cautelars o informe previ del Ministeri fiscal que indiqui l'existència d'indicis de violència) fos dictada entre el 30 de juny de 2018 i el 30 de juny de 2021.


A tenir en compte

VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I ELS SEUS FILLS/ES MENORS Que s'acrediti que en el curs 2020/2021 es va produir un menor rendiment acadèmic com a conseqüència directa de la violència. S'haurà de presentar una certificació emesa per la Direcció del centre educatiu, en vistes a un informe emès pel servei especialitzat d'orientació educativa. En el cas d'estudis universitaris, aquest informe l'emetrà l'òrgan col·legiat de selecció de becaris que correspongui a la Universitat.


A tenir en compte VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I ELS SEUS FILLS/ES MENORS Que durant el curs 2020/2021 es matriculi com a mínim a 30 crèdits (en el cas d'estudis de grau universitari i estudis superiors no universitaris), de la meitat del curs complet (en el cas de dobles graus universitaris), o de 4 assignatures o 500 hores (si són estudis de batxillerat, estudis professionals de música i dança, de CFGM o CFGS).


A tenir en compte ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS A QUI VAN DIRIGIDES? Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta o associada a l’alta capacitat intel·lectual. PER A QUINS ESTUDIS? Batxillerat Cicles formatius de grau mig i superior Formació Professional Bàsica i altres programes formatius de formació professional adaptats.


A tenir en compte

ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS AMB QUINS REQUISITS? Els subsidis van destinats als alumnes amb NEE que pertanyin a famílies nombroses, i no van lligats a la renta ni al patrimoni familiar. Les ajudes van destinades a l'alumnat amb NEE derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta. L'alumnat amb altes capacitats intel·lectuals podrà optar a una ajuda de fins a 913€ pel pagament de les despeses relacionades amb programes específics dirigits a aquest col·lectiu. No es concediran ajudes ni subsidis quan les despeses a què es refereixen es trobin suficientment cobertes per serveis o fons públics o, en el seu cas, per ajudes concedides als centres per a finançar el corresponent servei.


A tenir en compte ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS QUANTITATS DE LES AJUDES I SUBSIDIS Ajuda a l'ensenyament: Fins a 862€ Ajuda o subsidi pel transport escolar: Fins a 617€ Ajuda o subsidi pel menjador escolar: Fins a 574€ Ajuda de residència escolar: Fins a 1795€ Ajuda pel transport de cap de setmana: Fins a 442€ Ajuda pel transport urbà: Fins a 308€ Ajuda pel material escolar: Fins a 204€ Ajuda per reeducació pedagògica: Fins a 913€ Ajuda per reeducació del llenguatge: Fins a 913€ *Les ajudes i subsidis lligats al transport s'incrementaran fins a un 50% quan l'alumnat presenti una discapacitat motora reconeguda superior al 65%. LLINDAR DE RENTA APLICABLE Famílies d'un membre: 11.937€ Famílies de dos membres: 19.444€ Famílies de tres membres: 25.534€ Famílies de quatre membres: 30.287€ Famílies de cinc membres: 34.370€ Famílies de sis membres: 38.313€ Famílies de set membres: 42.041€ Famílies de vuit membres: 45.744€ A partir del vuitè membre s'afegiran 3672€ per cada nou membre computable de la família.


Requisits generals per sol·licitar la beca SER ESPANYOL O SER NACIONAL D'UN ESTAT MEMBRE DE L'UNIÓ EUROPEA.

NO TENIR, EN EL MOMENT DE SOL·LICITAR LA BECA, UN TÍTOL DE NIVELL IGUAL O SUPERIOR ALS ESTUDIS PELS QUE ES DEMANA L'AJUDA.

COMPLIR LA RESTA DE REQUISITS ACADÈMICS I ECONÒMICS ESPECÍFICS DE CADA CONVOCATÒRIA.


Documentació necessària DADES OBLIGATÒRIES: - CORREU ELECTRÒNIC: ÉS IMPRESCINDIBLE DISPOSAR D’UN CORREU ELECTRÒNIC ACTIU I AL QUE ES PUGUI ACCEDIR, AMB EL QUAL PODER REGISTRAR-SE A L’APLICATIU I PODER REBRE EL JUSTIFICANT DE SOL·LICITUD DE BECA. - USUARI I CONTRASENYA DE L’APLICATIU DE BECA DEL MINISTERI. - DOCUMENTS DNI, NIE O CERTIFICAT DE REGISTRE DE CIUTADANS UE DE TOTS ELS MEMBRES COMPUTABLES DE LA FAMÍLIA QUE CONVIUEN AL MATEIX DOMICILI A 31 DE DESEMBRE DE 2020. - NÚMERO DE COMPTE ON ES DESITJA REBRE L’IMPORT DE LA BECA. L'ESTUDIANT HAURÀ DE SER TITULAR O COTITULAR DEL NÚMERO DE COMPTE I VERIFICAR QUE EL COMPTE SEGUEIXI ACTIU.


Documentació necessària ALTRES DADES NECESSÀRIES SEGONS LA SITUACIÓ DE LA PERSONA: - SI ÉS FAMÍLIA NOMBROSA: TÍTOL O CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA (NÚMERO DEL CARNET, PERÍODE DE VIGÈNCIA I COMUNITAT AUTÒNOMA ON S’HA FET EL CARNET). - EN CAS DE DISCAPACITAT DEL SOL·LICITANT O DELS/LES GERMANS/ES: RESOLUCIÓ DE RECONEIXEMENT DE DISCAPACITAT (DATA DE LA RESOLUCIÓ, PERÍODE DE VIGÈNCIA I COMUNITAT AUTÒNOMA ON S’HA FET LA RESOLUCIÓ). -


Documentació necessària

- SI VA TENIR GERMANS/ES UNIVERSITARIS/ ÀRIES RESIDINT FORA DEL DOMICILI FAMILIAR A 31 DE DESEMBRE DEL 2020: DNI/NIE DELS GERMANS/ES I UNIVERSITAT ON CURSAVEN ELS ESTUDIS. - SI LA PERSONA SOL·LICITANT RESIDEIX FORA DEL DOMICILI FAMILIAR DURANT EL CURS: CONTRACTE DE LLOGUER (DNI/NIE DE L’ARRENDADOR, DNI/NIE D’ALTRES ARRENDATARIS SI EL LLOGUER ÉS COMPARTIT I L’IMPORT DE LA MENSUALITAT QUE PAGA EL SOL·LICITANT) O RESIDÈNCIA/COL·LEGI MAJOR (NOM, CIF I IMPORT DE LA MENSUALITAT). -


DOCUMENTACIÓ NECESSARIA - SI LA PERSONA SOL·LICITANT CONSTITUEIX UNA UNITAT FAMILIAR INDEPENDENT HA DE COMPLIMENTAR INFORMACIÓ SOBRE L’HABITATGE I SOBRE L’EMPRESA O ENTITAT DE LA QUAL PERCEP ELS SEUS INGRESSOS. - SI EL/LA SOL·LICITANT ÉS MAJOR DE 18 ANYS I NACIONAL D’UN PAÍS NO MEMBRE DE LA UNIÓ EUROPEA: PERMÍS DE RESIDÈNCIA (DATA D’INICI I FINAL DEL PERMÍS DE RESIDÈNCIA). - SI ALGUN MEMBRE DE LA UNITAT FAMILIAR VA OBTENIR INGRESSOS A L’ESTRANGER: IMPORT I MONEDA AMB QUÈ ES VAN OBTENIR. - SI ALGUN MEMBRE DE LA UNITAT FAMILIAR, DURANT L’ANY 2020, VA SER AUTÒNOM/A O PROPIETARI/ÀRIA D’UNA EMPRESA/ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA QUAL VA SER TITULAR O PARTÍCIP EN PERCENTATGE IGUAL O SUPERIOR AL 50%: PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ O TITULARITAT, CIF/NIF DE L’EMPRESA O TITULARS I IMPORT DELS INGRESSOS TOTALS BRUTS OBTINGUTS L'ANY 2020.


SI ESTÀS INTERESSAT/ADA A SOL·LICITAR UNA BECA MEC, UNA VEGADA HAGIS REVISAT QUE COMPLEIXES TOTS ELS REQUISITS NECESSARIS QUAN ES PUBLIQUI LA CONVOCATORIA, HAURÀS DE REGISTRA-TE A LA SEU ELECTRÒNICA D'EDUCACIÓ I COBRIR LA INSTÀNCIA DE SOLICITUT, APROBANT AL DOCUMENTACIÓ REQUERIDA. SI ET DONEN LA BECA RECORDA DESTINAR ELS DINERS A LA FINALITAT A LA QUE HA ESTAT SOLICITAT, JA QUE SI NO HO FAS HAURÀS DE TORNAR L'IMPORT DE LA TEVA BECA


SI NECESSITES INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I/O AJUDA POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES VIA WHATSAPP AL 609.027.720 I DEMANA LA TEVA CITA DEL 30 D'AGOST A L'1 D'OCTUBRE 2021


Contacta'ns

Whatsapp: 609.027.720

web: www.bejove.cat

Instagram: @oficinajovebaixemporda

Profile for Oficina Jove del Baix Empordà  #BEjove

Guia beques MEC 2021-22  

Saps què són les beques MEC? són les beques més importants i nombroses de les convocades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional (M...

Guia beques MEC 2021-22  

Saps què són les beques MEC? són les beques més importants i nombroses de les convocades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional (M...

Profile for bejove
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded