Page 1


EK 220 E

EK 102

EK 103 design: GinĂŠs Fernandes Argiles


EK K 230 Ekta jest jak wspó∏czesny menad˝er – dynamiczna, skuteczna i bardzo dobrze si´ prezentuje. Ekta Dyna Dy nami m cznie dostosowuje si´ do pozycji u˝ytkownika, skutecznie eliminuje negatywne skutki d∏ugiego pozostawania w pozycji siedzàcej. Ekta iiss lilike a modern manager – dynamic, effective and very good looking. Ekta Dyna Dy nami mica cally adjusts to the position of the user, it efficiently eliminates negative effects of prolonged sitting posture. Ekta iist Ekta st w wie ie gegenwärtiger Manager – dynamisch, erfolgreich und mit gutem Erscheinungsbild. Er p pas asst st ssic ich h flexibel an Sitzstellung des Benutzers an und eliminiert wirksam negative Folgen von langem Verbleiben in der Sitzstellung.

2-3


Fotel obrotowy Ekt kta a po posi siad ada a wy wyra rafifino nowa wanà nà konstrukcj´, dynamicznie dostosow owuj ujàc àc ssi´ i´ d do o u˝ u˝yt ytko kown wnik ika. a. Zastosowany mechanizzm po pozw zwal ala a na n nie iesp spot otyk ykane w tej klasie foteli wychylenie ie o opa parc rcia ia.. Je Jedn dnoc ocze zeÊn Ênie ie w pozycji zamkni´tej fotel spe∏n nia n naj ajwy wy˝s ˝sze ze w wym ymog ogii ergonomiczne, a ciekawym rozwiàzan anie iem m te tech chni nicz czny nym m jest nieco inne po∏o˝enie siedziska w tej w∏ w∏aÊ aÊni nie e po pozy zycj cji.i. Mo˝liwoÊç regulacji wysokoÊci fotela, oparci cia a i po pod∏ d∏ookietników to standardy przyj´te w tej klasie fotel eli,i, k któ tóre re Ekta spe∏nia w 100%. Sophisticated design of Ekta swivel chair dynamically adjusts to the user. Installed mechanism allows deep backrest inclination, a really unusual feature in this chair class. At the same time in locked position chair meets the highest ergonomic requirements, interesting engineering solution is slightly different location of the seat in this position. Chair height adjustment, adjustable backrest and armrest are standards adopted in this chair class, which Ekta meets in 100%. Der Drehstuhl Ekta verfügt über raffinierte Konstruktion und flexible Anpassungsmöglichkeiten für jeden Benutzer. Eingesetzes Mechanismus bietet für diese Klasse außergewöhnliche Neigungsmöglichkeit der Rückenlehne. Gleichzeitig erfüllt der Sessel in geschlossener Stellung höchste Ergonomie-Anforderungen wobei eine interessante Lösung eine ein bisschen andere Sitzlage in dieser Stellung ist. Höhenverstellung des Sessels, sowie seiner Rücken- und Armlehnen gehören zum Standard in dieser Sesselklasse, dem Ekta zu 100% entspricht.


4-5


5

ncji lat gwara ntee ara u g rs a ye arantie Jahre G

1

SYNCHRO L mechanizm / mechanism / Mechanismus Regulacja odchylenia kàta oparcia i siedziska. Regulacja wysokoÊci siedziska. Regulacja g∏´bokoÊci siedziska. Regulacja si∏y odchylenia oparcia. Regulacja kàta pochylenia siedziska. Synchronus adjustment of the tilt angle of the seat and backrest. Height adjustment. Seat depth adjustment. Tilt force adjustment. Seat angle adjustment. Einstellung des Winkels der Rückenlehne und der Sitzfläche. Höhenverstellung. Sitztiefenverstellung. Federkrafteinstellung. Sitzneigeverstellung.

DEM/DEMA

DEMD/DEMDA

P11 – regulowane podłokietniki, regulacja skokowa (zakres 100 mm). Obrotowa, mi´kka nakładka z PU (zakres 60 stopni) z blokadà w ka˝dej pozycji. Mechanizm przesuwania w przód (zakres 60 mm). P11 – adjustable armrests, step adjustment (100 mm range). Soft, swivel PU pad (range 60 degrees) with a lock option in every position. Moveable armrest pad (range 60 mm). P11 – in Stufen verstellbare Armlehnen (Bereich – 100 mm). Weiche drehbare Kunststoffauflage aus PU (Drehbereich 60 Grad) und Blockierung in jeder Stellung. Mechanismus zur Bewegung nach Vorne (im Bereich von 60 mm).

podłokietniki / armrests / Armlehnen

P48 B P48 B

- regulowane podłokietniki góra - dół (zakres regulacji 80 mm) - mi´kka nakładka wykonana z TPU* - konstrukcja nylon czarny (P48B) / Alu (P48A) / aluminium polerowane (P48C)

P49 B

- regulowane na szerokoÊç (P50C)

- adjustable armrests, width (P50C) - höhenverstellbare Armlehnen (Einstellungsbereich 80 mm) - weiche TPU*-Auflagen - Armlehnenträger Nylon schwarz (P48B) / pulverbeschichtet weißalu (P48A) / Aluminium poliert (P48C) - Breitenverstelung (P50C)

P49 A / P49 C / P51 C

standard standard Standard

P49 A / P49 C - regulowane podłokietniki góra - dół (zakres regulacji 80 mm) - mi´kka nakładka wykonana z PU - mechanizm przesuwu nak∏adki w przód (zakres 60 mm) - konstrukcja nylon czarny (P49B) / Alu (P49A) / aluminium polerowane (P49C) - regulowane na szerokoÊç (P51C)

- adjustable armrests, up and down (adjustment range 80 mm) - soft pad made of TPU* - structure-black nylon (P48B) / alu (P48A) / polished aluminium (P48C)

P48 A / P48 C / P50 C

2 3

opcje options Optional

- adjustable armrests, up and down (adjustment range 80 mm) - soft PU pad - moveable armrest pad (range 60 mm) - structure-black nylon (P49B) / alu (P49A) / polished aluminium (P49C) - adjustable armrests, width (P51C)

- höhenverstellbare Armlehnen (Einstellungsbereich 80 mm) - schiebbare (Einstellungsbereich - 60 mm) weiche PU-Auflagen - Armlehnenträger Nylon schwarz (P49B) / pulverbeschichtet weißalu (P49A) / Aluminium poliert (P49C) - Breitenverstelung (P51C)

+


ekta EK 103 wyposa˝enie / accessories / Ausstattung oparcie / backrest / Rückenlehne Wykonane z plastiku i wylewanej pianki, tapicerowane tkaninà lub skórà, tylna cz´Êç oparcia – w dolnej cz´Êci maskownica plastikowa, w standardzie regulacja wysokoÊci oparcia. Made of plastic and moulded foam, upholstered with fabric or leather, backrest back part with plastic cover in the bottom, backrest height adjustment as standard. Die Rückenlehne aus Kunststoff mit PU-Schaum gefüllt, mit Stoff oder Leder gepolstert, unterer Teil der Rückenlehne mit Kunststoffabdeckung, in Standardausführung Rückenlehne-Höhenverstellung

H

siedzisko / seat / Sitz Wykonane ze sklejki, tapicerowane tkaninà lub skórà, wyposa˝one w mechanizm gł´bokoÊci siedziska. Made of plywood, upholstered with fabric or leather, seat sliding mechanism. Aus Sperrholz mit Stoff oder Leder gepolstert, mit Sitztiefenverstellung lieferbar.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmian parametrów w oferowanych produktach nie zmieniajàc ich ogólnego charakteru. The manufacturer reserves the right to introduce changes in the design and parameters of products offered without changing their overall nature. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Konstruktionssowie Parameteränderungen an angebotenen Produkten vorzunehmen ohne ihren allgemeinen Charakter zu ändern.

640

EK 220

970

430 610

620

620

640

230

210-310

08 krzy˝ak aluminium polerowane polished aluminium base Aluminiumfusskreuz, poliert

450

455-475

455-475

620

EK 230

995-1115

EK 102

1175-1325

EK 103

210-310

podstawy / base / Fusskreuz 06 krzy˝ak plastikowy czarny plastic base, black Fusskreuz aus Kunststoff schwarz

620

610

09 krzy˝ak aluminiowy malowany proszkowo aluminium base, powder painted Aluminiumfusskreuz, pulverbeschichtet

6-7


www. w be ejot. t eu e

tel.: e +4 + 8 (61) 281 8 22 2 25,, fax: x +48 4 (61) 281 22 54, e-mail: biuro@bejot.com.pl

ul. Wybickiego 2A, Manieczki, z 63 6 -112 Brodn o ica c k. Pozna n nia, a POL O SKA, K

ph ho oto o&de desig gn - ww ww.four. u com.pl

edyc ed ycja a 09. 9 20 2011

Ekta  
Ekta  

http://www.bejot.eu/Bejot/EKatalogi/Ekta.pdf

Advertisement