Issuu on Google+

Ansvarsfullt företagande MÄNNISKOR, MILJÖ OCH ETIK


INNEHÅLL

Vår syn på ansvarsfullt företagande bygger på internationella överens-

VD och koncernchef Bertil Persson .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Lesjöfors, Habia Cable och Beijer Tech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ansvarsfullt företagande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Människor. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Miljö. ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Etik................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Ansvarsfullt företagande i vardagen.. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

kommelser och riktlinjer. För att göra detta tydligt för våra medarbetare har Beijer Alma tagit fram en egen uppförandekod. Den visar hur vi konkret tar ansvar för den påverkan, som vår verksamhet och våra produkter har på både samhället och miljön.


Ansvar för tillväxt, människor och miljö för människor och miljö är en självklar del av Beijer Almas affärsstrategi. Vårt främsta mål är att skapa lönsam tillväxt. För att långsiktigt klara detta måste vi ha ett ansvarsfullt företagande, där vi försöker begränsa vår påverkan på miljön och erbjuder en trygg och utvecklande arbetsmiljö för medarbetare världen över. Lika viktigt är det att Beijer Alma förknippas med trovärdighet och sunda värderingar i kontakterna med kunder, leverantörer och affärspartners. Vi har tagit fram en uppförandekod, som är ett rättesnöre i frågor som gäller miljö, socialt ansvar och etik. Koden sammanfattar hur vi tänker och lägger fast klara målsättningar för koncernens verksamheter. Här betonas att vi ska använda naturresurserna på ett hållbart sätt, att god affärsetik gäller i alla lägen samt att vi ska ha säkra arbetsplatser, där människor inte diskrimineras eller mobbas utan bemöts med respekt och hänsyn. Uppförandekoden är ett stöd för oss, men den kan aldrig garantera att ansvarstagandet blir en del av vardagen – det kan bara vi som arbetar i koncernen göra. Därför vill jag lyfta fram betydelsen av en sund företagskultur, där öppenhet, tolerans och generös tillgång på information bidrar till att vi får trygga medarbetare som trivs på sina arbetsplatser och gör så att Beijer Alma förknippas med ansvarsfullt företagande. ATT TA ETT TYDLIGT ANSVAR

Bertil Persson Koncernchef Beijer Alma

Vår företagskultur bygger på ett decen traliserat arbetssätt, där den enskilda individens roll har stor betydelse. När Lesjöfors sätter människan i centrum betonar vi samtidigt att CSR är viktigt. Det gäller bland annat arbetsförhållanden, yttre miljöpåverkan och affärsetik, där vi tar ansvar och visar hänsyn – både mot nuvarande och framtida generationer. Kjell-Arne Lindbäck, VD Lesjöfors

För både kunder och medarbetare är det viktigt att Habia driver en ansvarsfull verksamhet, där vi följer lagar och regler och strävar efter minsta möjliga miljöpåverkan. Vi är dessutom ett globalt företag, och måste därmed tillse att värderingarna och det sociala ansvarstagandet gäller på samtliga marknader.

Carl Modigh, VD Habia Cable

CSR-frågorna präglar Beijer Techs industri handelsverksamhet på flera sätt. Gentemot medarbetarna betonas socialt ansvar, t ex gällande arbetsmiljö, jämställdhet och affärsetik. I samarbetet med transportörer och leverantörer har vi även möjlighet att bidra till lägre miljöpåverkan och till att fler miljöriktiga produkter kan lanseras på våra marknader. Peter Kollert, VD Beijer Tech

5


Ansvarsfullt företagande BEIJER ALMAS STRATEGI FÖR LÖNSAM TILLVÄXT

LÖNSAM TILLVÄXT

ORGANISK TILLVÄXT

HÖGT KUNDVÄRDE

VERKSAMHETSSTYRNING

MÄNNISKOR, MILJÖ OCH ETIK Uppförandekoden tar sikte på tre områden – människor, miljö och etik. På varje område beskriver koden det förhållningssätt vi står för och som alla medarbetare ska bidra till att uppfylla. Koden är stödet, men det är genom tillämpningen i vardagen som ambitionerna blir synbara och gör skillnad. Detta är således ett ansvar som vi måste ta gemensamt.

FÖRETAGSFÖRVÄRV

INTERNATIONELL MARKNADSTÄCKNING

STARK MARKNADSPOSITION

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Beijer Almas viktigaste mål är att skapa mervärde för våra kunder, aktieägare, samarbetspartners och medarbetare. Mervärdet handlar i mångt och mycket om att bidra till en ekonomisk nytta – förbättrad lönsamhet och konkurrenskraft hos kunderna, attraktiv avkastning till aktieägare samt marknadsmässiga löner och villkor för medarbetarna. Dessa mervärden måste vi dessutom skapa utan att kompromissa med våra ambitioner kring kvalitet och hållbar utveckling. Därmed blir miljöansvar, socialt ansvar och god affärsetik självklara delar i vår dagliga verksamhet och i koncernens långsiktiga strategi. Vår syn på ansvarsfullt företagande bygger på internationella överenskommelser och riktlinjer. För att tydliggöra detta har Beijer Alma tagit fram en egen uppförandekod. Den visar hur vi konkret tar ansvar för den påverkan, som verksamhet och produkter har på både samhället och miljön.

DIVERSIFIERAD KUND- OCH LEVERANTÖRSBAS

LÅNGSIKTIGT ÄGANDE

Genom vår uppförandekod: ●● Följer vi lagar, internationella riktlinjer, konventioner och standarder. ●● Tar vi hänsyn till våra intressenters ekonomiska förväntningar och skapar kundoch aktieägarvärde. ●● Är socialt ansvar integrerat i hela koncernen och praktiseras i relationerna med medarbetare, kunder, leverantörer, ägare och övriga intressenter. ●● Bidrar vi till hållbar utveckling, inklusive hälsa och välfärd i samhället. Gäller alla Tillsammans med reglerna för bolagsstyrning och koncernens övriga riktlinjer fungerar koden som ett ramverk för oss. Den gäller alla medarbetare, chefer och styrelsemedlemmar i Beijer Alma, oavsett var i världen de befinner sig.

6

7


MÄNNISKOR


RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ●● Våra medarbetare särbehandlas inte vad gäller anställning eller arbetsuppgifter på grund av religion, kön, ålder, handikapp, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, socialt eller etniskt ursprung. ●● Medarbetare får inte trakassera eller diskriminera en kollega eller affärspartner. ●● Vi respekterar de anställdas rätt att representeras av fackförbund och andra medarbetarrepresentanter, liksom rätten till kollektiva avtal. ●● Vi betalar ut löner och ersättningar enligt överenskommelse och i tid. Vi belönar goda prestationer och extraordinära insatser. ●● Minimiåldern för att arbeta i våra verksamheter följer lagstiftningen i respektive land och får aldrig vara lägre än att den obligatoriska skolplikten ska ha uppfyllts. ●● Vi tillåter inte illegalt arbete eller tvångsarbete. ●● Vi ska ge medarbetarna möjlighet att utveckla sin kompetens för att höja yrkesskickligheten och stärka sina sociala och ekonomiska möjligheter.

CSR bidrar till att sätta fokus på områden som är viktiga för oss och våra intressenter, exempelvis minskad miljöpåverkan, säkra arbetsplatser och respekt för mänskliga rättigheter.

TYDLIGT SAMHÄLLSENGAGEMANG ●● Där det är möjligt ska vi engagera oss i de lokala samhällen där vi verkar och sträva efter att anställa och utveckla lokala medarbetare och chefer. ●● Vi ska prioritera bidrag och sponsoravtal som gynnar de platser där vi verkar och som stödjer våra värderingar och stärker relationerna med kunder och samarbetspartners. ●● Vi ska inte bidra till eller engagera oss i politiska partier, politiker eller politiska organisationer.

10

11


MILJÖ


FÖREBYGGANDE MILJÖARBETE ●● Vårt övergripande mål är att verksamhet och produkter inte ska orsaka miljöpåverkan eller ha en negativ påverkan på människors hälsa. ●● Vi ska identifiera risker för människor och miljö, arbeta förebyggande samt til�lämpa försiktighetsprincipen. Denna princip innebär att vi vidtar åtgärder för att förhindra störningar och använder bästa möjliga teknik för att förebygga skador och olägenheter. BRA ARBETSMILJÖ ●● Vi ska ha trygga arbetsplatser med en hög arbetsmiljöstandard och arbetar förebyggande och systematiskt för att minska risker för olyckor och arbetsskador. ●● Genom riskanalyser, utbildning och andra åtgärder ser vi till att medarbetarna kan utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. HÖG PRODUKTKVALITET, PRODUKTSÄKERHET OCH MILJÖANPASSNING ●● Vi ska ta hänsyn till aspekter som rör våra produkters kvalitet och säkerhet samt erbjuda produkter och lösningar, som bidrar till minskad miljöpåverkan. ●● Våra produkter ska uppfylla överenskomna, lagliga normer och hälsostandarder vad gäller användningen. ●● Informationen om hur våra produkter ska användas är alltid korrekt och tydlig, till exempel gällande säker och miljöanpassad installation, underhåll, förvaring och slutligt omhändertagande. LAGAR OCH ANDRA KRAV SKA FÖLJAS ●● Våra verksamheter ska bedrivas så att lagstiftningen på miljö- och arbetsmiljöområdet följs med god marginal. ●● Vi ska ha god framförhållning avseende ny lagstiftning och i god tid fånga upp krav och önskemål från kunder och andra intressenter.

14

EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING OCH MINSKAD MILJÖPÅVERKAN ●● Vi ska använda energi, vatten, råvaror och andra naturresurser på ett så effektivt sätt som möjligt. ●● Avfall och utsläpp från produktionsanläggningar och andra verksamheter ska minimeras. Avfallsprodukterna ska i så hög utsträckning som möjligt återvinnas på ett effektivt sätt. ●● Vi strävar efter att minska koncernens klimatpåverkan. Genom riskanalyser utvärderar vi hur klimatförändringarna påverkar vår verksamhet. ●● Vi ska förebygga olyckor, okontrollerade utsläpp och exponering för farliga kemikalier. STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR ●● Vi ska utbilda och informera medarbetarna i miljö- och arbetsmiljöfrågor och göra dem delaktiga i vår strävan efter ständiga förbättringar. ●● Vi ska införa certifierade miljöledningssystem enligt ISO 14001 inom våra verksamheter. TYDLIG REDOVISNING ●● Vi ska tydligt, öppet och objektivt redovisa vår utveckling på miljö- och hållbarhetsområdet. Vi gör detta enligt etablerade, internationella riktlinjer.

Genom att arbeta systematiskt och målinriktat identifierar vi förbättringar, som ger både miljö- och affärsnytta, exempelvis effektivare energianvändning och minskad mängd avfall.

15


ETIK


GOD AFFÄRSETIK ●● Vi ställer krav på ärlighet och hederlighet i hela vår verksamhet och förväntar oss detsamma av våra affärspartners. ●● Mutor är förbjudna. Alla former av kompensation till agenter, leverantörer och partner ska bara avse egentliga varor eller tjänster. ●● Gåvor och andra förmåner kan vara delar av förväntad gästfrihet, men får inte gå utöver lokala seder och ska ligga helt i linje med lokal lagstiftning. ●● Alla enheter och medarbetare i koncernen måste iaktta och följa konkurrenslagar. ●● Alla medarbetare ska undvika intressekonflikter mellan privata ekonomiska frågor och företagets affärsverksamhet. ●● Alla affärstransaktioner som görs för ett bolag i Beijer Alma måste synas tydligt i bolagets bokföring, som ska skötas enligt koncernens regler och i linje med internationella redovisningsstandarder. ANSVAR MOT AKTIEÄGARE Vi skyddar aktieägarnas investeringar och strävar efter en konkurrenskraftig avkastning som ständigt förbättras. Vår bolagsstyrning ska ge förutsättningar för ett aktivt och ansvarsfullt ägarskap, en välavvägd ansvarsfördelning mellan bolagsstämma, styrelse, vd och revisor samt öppenhet och transparens gentemot alla intressenter. Relationen mellan Beijer Alma och aktieägarna baseras på följande principer: ●● När beslut fattas om vägledande strategier och handlingsalternativ beaktas alltid avkastningen på aktieägarens investerade pengar. ●● Vi håller aktieägarna välinformerade om koncernens verksamhet, resultat, risker och strategier. Det görs enligt reglerna för de börser där Beijer Alma-aktien är noterad. ●● Information som är viktig för våra intressenter ska alltid ges så fort som omständigheterna tillåter.

18

GENOMTÄNKT KOMMUNIKATION ●● Vår kommunikation ska vara rak och ärlig samt följa gällande lagstiftning, regler och normer. Vi ska vara öppna och korrekta inom ramen för lämplig affärssekretess. ●● Vi upprätthåller nära relationer med våra intressenter, där kommunikationen baseras på regelbundna kontakter, tydlighet och god etik. ●● Som medarbetare måste du iaktta regler om sekretess för den information som ägs av företaget och våra affärspartners. Detsamma gäller sådan information som potentiellt kan påverka Beijer Almas konkurrenskraft, aktiekurs och långsiktiga överlevnad.

För att attrahera och behålla medarbetare visar vi att miljö och socialt ansvar ingår i Beijer Almas grundläggande värderingar. Vi ska helt enkelt vara ett bra företag att arbeta i.

19


Ansvarsfullt företagande i vardagen Policys ger vägledning Uppförandekoden fångar Beijer Almas grundläggande värderingar. För frågor som rör exempelvis miljö, arbetsmiljö, kvalitet och kommunikation ska koncernbolagen ta fram mer detaljerade policys. Sådana policys utformas inom ramarna för bolagens ledningssystem. Åtagandena i dessa policys får inte understiga de åtaganden som koncernen gör i uppförandekoden. Organisation och ansvar Det är koncernchefen som har det övergripande ansvaret för tillämpningen av ansvarsfullt företagande. Samtidigt ska koncernen genomföra utbildningar, distribuera information och göra uppföljningar som stödjer införandet av uppförandekoden. I vardagen är ansvaret för hur koden tillämpas delegerat till cheferna i koncernbolagen. Koden ska inkluderas i bolagens interna utbildningsprogram. Chefer ska agera på ett sådant sätt att de blir föredömen i tillämpningen av reglerna. Ständiga förbättringar Inom många områden bygger uppförandekoden på arbetet med ständiga förbättringar. Genom systematiskt arbete minskar vi miljöpåverkan, förbättrar arbetsmiljön och genomför andra förbättringsåtgärder. Förebyggande arbete och tillämpning av försiktighetsprincipen är viktiga ledord för oss. Nolltolerans Inom några av uppförandekodens områden har vi nolltolerans mot avvikelser. Det gäller exempelvis efterlevnaden av lagstiftningen, tillämpningen av mänskliga rättigheter och i frågor som rör mutor, korruption och konkurrenslagar. Ledningssystem Ledningssystem för miljö (ISO 14001) och kvalitet (ISO 9001) ska finnas vid alla tillverkande enheter, samt vid andra verksamheter där det är motiverat med certifierade ledningssystem. För enheter med ett fåtal anställda behöver ledningssystemen inte vara externt certifierade. På sikt ska vi införa ledningssystem för hälsa och säkerhet.

20

Ansvarsfullt företagande skapar förtroende hos våra kunder och bidrar till bättre affärsrelationer. Uppföljning och redovisning Beijer Alma följer regelbundet upp arbetet med hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande i våra bolag. Uppföljningen görs i form av årliga frågeformulär, men också via dialoger och formella revisioner. Koncernens prestanda redovisas huvudsakligen i årsredovisningen. Redovisningen ska uppfylla kraven enligt internationella riktlinjer. Styrning av verksamheten Det är effektiv verksamhetsstyrning, långsiktigt ägande och ansvarsfullt företagande som banar väg för värdeskapande inom Beijer Alma. Detta värdeskapande baseras på att vi kan leverera produkter och tjänster som har ett högt kundvärde, det vill säga förbättrar, effektiviserar, stärker, ger besparingar eller på annat sätt utvecklar kundens verksamhet. När våra bolag levererar sådana kundvärden kan de förbättra marginalerna på sina produkter och tjänster, vilket ökar lönsamheten och i förlängningen värdet på bolagen och koncernen. Därmed skapas ett ökat värde för Beijer Almas aktieägare. Effektiv styrning baseras på ansvar, öppenhet, etiskt uppträdande, respekt för våra intressenters verksamheter samt för gällande lagstiftning. Våra verktyg för att fatta beslut bygger på att: ●● Ekonomiska resurser, naturresurser och mänskliga resurser används på ett effektivt sätt. ●● Vi strävar efter en företagskultur, där miljöansvar och socialt ansvar tillämpas och uppmuntras. ●● Vi balanserar vår långsiktiga strategi mot samhällets och andra intressenters krav och synsätt. ●● Vi kommunicerar med våra intressenter kring hållbar utveckling och lyssnar på deras synpunkter.

21


Ordförklaringar Försiktighetsprincipen innebär att vi i situationer, där vi misstänker miljö- och hälsorisker men inte har tillräckliga kunskaper om dessa risker, inte ska skjuta upp eller låta bli att ta beslut om lämpliga skyddsåtgärder. FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN:

Leverantörer För att bli framgångsrika i arbetet med hållbar utveckling samverkar vi med och ställer krav på våra leverantörer.

Man kan se hållbar utveckling som en balans mellan ekonomi, sociala faktorer och miljö. Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. HÅLLBAR UTVECKLING:

●● ●●

●●

Vi samarbetar med leverantörer som ställer upp på vår uppförandekod och våra kvalitetskrav. Leverantörerna uppmanas att verka för att undvika att deras verksamheter ger negativa miljö- och hälsoeffekter. De uppmuntras att införa certifieringsbara kvalitets- och miljöledningssystem. Vi ska stödja och övervaka leverantörernas prestationer. Lämpliga åtgärder ska övervägas om en leverantör inte uppfyller en avtalad specifikation. Detta kan innebära att vi ställer krav på åtgärder och förbättringar eller också att vårt samarbete avslutas.

Ett miljöledningssystem används för att göra verklighet av organisationens miljöpolicy och hantera miljöaspekterna. Syftet är att genom ständiga förbättringar minska miljöpåverkan. Inom Beijer Alma använder vi ISO 14001 som är en internationell standard för miljöledningssystem. MILJÖLEDNINGSSYSTEM:

Jordens klimat har alltid förändrats över tiden, men den globala uppvärmning som registrerats under de senaste hundra åren är med största sannolikhet orsakad av mänskliga aktiviteter. I uppförandekoden avses klimatförändringar som orsakas av utsläpp av växthusgaser från Beijer Almas användning av fossila bränslen. Detta innefattar exempelvis uppvärmning av byggnader, transporter och inköpt elektricitet. KLIMATFÖRÄNDRING:

Analys och redovisning av prestanda på CSR-området är en del av arbetet med ständiga förbättringar. Det skapar värde för oss själva, kunderna och andra intressenter.

22

UPPFÖRANDEKOD: En

uppförandekod är frivilliga riktlinjer för hur ett företag eller organisation ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktig sätt. Beijer Almas uppförandekod bygger bland annat på ILO:s (FN:s fackorgan för arbetsrätt) kärnkonventioner om arbetsrätt, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, barnkonventionen, samt de tio principerna i FN Global Compact. Vi har också inspirerats av ISO 26000 som är en standard kring socialt ansvar.

23


Beijer Alma AB (publ) Forumgallerian, Dragarbrunnsgatan 45 Box 1747, 751 47 Uppsala Telefon 018-15 71 60 Telefax 018-15 89 87 E-post info@beijeralma.se www.beijeralma.se


Ansvarsfullt företagande