Page 1

ส�ำนักพิมพ์เป่ยเฉิน

北辰出版社 BEICHEN.CO.LTD

ดาวเหนือฉายส่อง คุณธรรมสถิตคู่ฟ้าดิน


นัยความหมายสารค�ำขอเทวนาคราช หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง

ISBN 978-616-7994-06-2 สงวนลิขสิทธิตามพ.ร.บ. การพิมพ์ 版權所有

จัดพิมพ์โดยส�ำนักพิมพ์เป่ยเฉิน 14 ซอยสวนผัก 13 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-882-0398 098-827-6319 กรรมการผู้จัดการ บรรณาธิการ ที่ปรึกษา พิสูจน์อักษรภาษาจีน พิสูจน์อักษรภาษาไทย ฝ่ายศิลปกรรม  ฝ่ายการตลาด  

江曉琴 琅華 思斯 慕易 依道 小草 小儒

จารุเนตร เชียะคง หลังฮว๋า ซือซือ มู่อี้ อีเต้า เสี่ยวเฉ่า เสี่ยวหรู


ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์ หนังสือเล่มนีจ้ ดั พิมพ์ขนึ้ เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดความรูเ้ ข้าใจเกีย่ ว กับความหมายและความส�ำคัญแท้จริงของสารค�ำขอเทวนาคราช วิถีอนุตตรธรรม คือ “เอกธรรมวิถี” ที่สืบทอดมาแต่โบราณ โดยมี พระวิสุทธิอาจารย์ จากรุ่นสืบรุ่น ประเทศไทยเผยแพร่มาเป็นเวลา ๓๐ กว่าปี ในพิธีรับธรรม จะมีการทูลถวายสารค�ำขอเทวนาคราช ทุกครั้งก่อนพิธี จะมีการอรรถาธิบายเนื้อหาในสารค�ำขอให้ฟังพอ สังเขป แต่ด้วยเวลามีจ�ำกัด จึงไม่อาจอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด แม้คนที่มีความรู้ภาษาจีน ก็ใช่ว่าจะสามารถเข้าใจความหมายอัน ลึกซึ้งแยบยลที่แฝงอยู่ในเนื้อหาได้ ทางส�ำนักพิมพ์ ได้รับความกรุณาจากเตี่ยนฉวนซือไต้หวันซึ่ง มีความรู้ในด้านอักษรศาสตร์ มีประสบการณ์ในการบ�ำเพ็ญปฏิบัติ ธรรม เสียสละอุทิศตนทุ่มเทเพื่องานธรรมมาเกือบตลอดทั้งชีวิต เมตตาอรรถาธิบายความหมายแท้จริงของสารค�ำขอโดยละเอีอด ข้อมูลที่ได้รับมา จึงหวังให้เกิดประโยชน์ต่อทุกคน นอกจากเขียน สารค�ำขอได้แล้ว ยังสามารถอธิบายส่งเสริมให้เวไนยเข้าใจเนื้อหา ความหมาย บังเกิดจิตศรัทธามัน่ คงต่อการปฏิบตั บิ ำ� เพ็ญมากยิง่ ขึน้ ส�ำนักพิมพ์จึงขอบังอาจน�ำเสนอเนื้อหานี้โดยการจัดพิมพ์เผยแพร่ เพือ่ ให้ทกุ คนได้ศกึ ษา อีกทัง้ พร้อมแก้ไขปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น โดยมิให้เป็นการถ่วงรั้งชีวิตปัญญาญาณของเวไนย ด้วยความนับถือ ส�ำนักพิมพ์ เป่ยเฉิน


龍天表之涵義

จากที่ผู้น้อยได้ศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นเวลาเกือบครึ่งค่อน ชีวติ มีโอกาสท�ำหน้าทีเ่ ขียนสารค�ำขอเทวราชทุกครัง้ ทีม่ พี ธิ ถี า่ ยทอด ธรรม เคยรับหน้าที่พัฒนาอบรมบุคลากรด้านการเขียนสารค�ำขอ นี้ มาหลายรุน่ ...แต่รเู้ พียงวิธเี ขียนและความหมายเพียงสังเขป แม้ มีความรู้พื้นฐานภาษาจีนพอสมควร กลับเข้าใจความหมายใน เนื้อหาของสารค�ำขอเทวราชนี้แค่ผิวเผินเท่านั้น วันหนึง่ มีโอกาสได้ฟงั เตีย่ นฉวนซืออรรถาอธิบายเนือ้ หาของ สารค�ำขอเทวราชอย่างละเอียด ท�ำให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าบังเกิดจิต ศรัทธาซาบซึง้ ต่ออนุตตรธรรมมากยิง่ ขึน้ สัมผัสถึงพระมหากรุณาธิคณ ุ ของพระอนุตตรธรรมมารดา และพระเมตตาของพระธรรมจารย์ พระธรรมจาริณี เข้าใจถึงเจตจ�ำนงที่วิถีธรรมปกโปรดมวลเวไนย แท้จริงแล้วสารค�ำขอนีแ้ ฝงความความหมายและความส�ำคัญ เกี่ยวโยงกับสามภพภูม แสดงใหัเห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของ ฟ้าเบือ้ งบน และน�ำ้ พระทัยอันการุณย์ของพระธรรมจารย์-พระธรรม จาริณี ไม่ใช่เป็นเพียงกระดาษธรรมดาที่ใช้เพื่อประกอบพิธีกรรม เท่านัน้ จึงเกิดแรงบันดาลใจในการเรียบเรียงและแปลหนังสือเล่ม นีข้ นึ้ มา ด้วยตระหนักดีวา่ ผูท้ เี่ ป็นบุคลากรของฟ้า ต่อรายละเอียด ต่างๆของงานธรรม ควรศึกษาให้เข้าใจ ไม่ใช่แค่ปฏิบัตติ ามหน้าที่ อีกทั้งควรน�ำความรู้ที่ได้รับ ช่วยไขข้อกระจ่างแก่ผู้อื่น เพื่อให้เกิด ความเข้าใจ ก้าวหน้าไปด้วยกัน ศิษย์โง่เรียนธรรม 琅華หลังฮว๋า 4 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


สารบัญ

龍天表之涵義

ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์.......................................................................3 บทน�ำโดยสังเขป.......................................................................9 -สารเทวนาคราช แต่ โบราณมา เป็นส่ื่อระหว่างคนกับฟ้า -เจ็ดพระพุทธาปกครองโลกา สามพระพุทธาเก็บงานสมบูรณ์ -ธรรมกาลยุคเขียว ธรรมกาลยุคแดง ธรรมกาลยุคขาว

เปีย่ วเหวินทีใ่ ช้ในอาณาจักรธรรม.............................................27 ความสาํ คัญสารคาํ ขอเทวนาคราช............................................30 (龍天表 หลงเทียนเปี่ยว) ตรีเทพพิทกั ษ์มหาราช (ซันกวนต้าตี)้ 三官大帝 .........................39 龍天表含義之講解

ความหมายในเนือ้ หาสําคัญของ สารเทวนาคราช......................44 -บทแนะน�ำ เซียนพุทธะกล่าวถึงจิตญาณเดิมพร้อมสมบูรณ์........................55 “เบญจจักษุ” และ “อภิญญาหก” 五眼六通 (อู่เอี่ยนลิ่วทง) ยุคท้ายปลายกัป “ ซ่อื กุย้ อูผ่ าน ” ล้วนอวตารสูโ่ ลกา................ 61 ความหมายแต่ละประโยคของเนือ้ หาในใบเป่ยี วเหวิน...............71 ความหมายโดยสังเขป เปีย่ วเหวินฉบับรับวิถธี รรม.................155 5 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

สารค�าขอประเภทต่างๆ...................................................100-119 -สารค�าขอแก้ไขให้ชอื่ ถูกต้อง...........................................118 -สารค�าขอแก้ไขชื่อ อาจารย์แนะ อาจารย์น�ารับรอง.........120 -สารค�าขอเพิกถอนช่อื่ .....................................................122 -สารค�าขอฉุดช่วยดวงวิญญาณ........................................124 -สารค�าขอผูกบุญสัมพันธ์...............................................126 -สารค�าขอตั้งปณิธาน ในชั้นประชุมธรรม........................129 -สารค�าขอตั้งปณิธาน เจี่ยงซือ เจี่ยงเอวี๋ยน......................132 -สารค�าขอตั้งปณิธานชิงโข่ว............................................134 -สารค�าขอตัง้ ปณิธานถันจู.่ ..............................................136 ความหมายโดยสังเขป หนังสือขอขมาส�านึกบาป................138 ความหมายโดยสังเขป สารค�าขอ ขอขมาส�านึกบาป................140 ประจักษ์หลักฐานเรื่องจริง.....................................................142 -สวีเจี่ยงซือท่องนรก ค้นพบสารเทวนาคราช ความรู้เสริม...........................................................................163 -สิง่ ทีต่ อ้ งเตรียมก่อนการเขียนเปีย่ วเหวิน.....................164 6 นัยความหมายสารค�าขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

ข้อพึงระวังในการเขียน..................................................166 -การเขียนสารค�าขอเทวนาคราช....................................177 (ต�าแหน่งส�าคัญที่ต้องเติมลงไป) -จ�านวนตัวเลขเขียนใหญ่ จีน – ไทย – อารบิค.............176 การเขียนหน้าซองใส่เงินสร้างกุศล...........................................177 -ตัวอย่างการเขียนหน้าซองใส่เงินสร้างกุศล...................179 -สิบสองนักกษัตร 十二生肖....................................180 -12 ปีนักขัตฤกษ์..........................................................181 -เวลา 12 ชั่วยาม..........................................................182 -การผนวก 10 จักรราศีฟ้า กับเวลา 12 ชั่วยาม.............183 เป็นปีนักขัตฤกษ์...... -ตัวอย่างการผนวกปีจีน...............................................186 บันทึกความหมาย จากความเข้าใจของตนเอง.........................188 ประวัตโิ ดยสังเขป ตรีเทพพิทกั ษ์มหาราช.................................199 -ผู้ท�าหน้าที่จารึกชื่อผู้ท่ีกราบรับวิถีธรรม ไว้ ณ แดนพุทธาลัย พุทธโอวาท............................................................................209 7 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

8 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

บทน�ำโดยสังเขป สารเทวนาคราช แต่โบราณมา เป็นสื่อระหว่างคนกับฟ้า

9 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

ชีวิตธรรมญาณอันบริสุทธิ์ของมนุษยชาติ เดิมนั้นมาจากฟ้า เบือ้ งบน ครัน้ พระอนุตตรธรรมมารดาได้ทรงสร้างโลกขึน้ จึงมีบญ ั ชา ให้เหล่าธรรมญาณซึ่งเป็นมวลพุทธบุตรเดิมจุติสู่โลก เพื่อปกครอง พัฒนาโลกา นับตั้งแต่เบิกฟ้า-เบิกดิน จากนั้นถือก�ำเนิดมนุษย์ ถือก�ำเนิด เจ็ดพระพุทธา หากถึงกาลอันควรต้องละทิ้งกายสังขาร จิตญาณเดิม อันบริสุทธิ์ก็กลับคืนสู่ฟ้า คัมภีร์อิ้งเจี๋ยจิง จารึกไว้ว่า... “เมื่อโลกเบิกฟ้าสว่างแจ้ง ก็ได้ก�ำหนดทศพุทธ หมายถึง “พระพุทธเจ้าสิบพระองค์” ปกครองและแพร่คำ� สอน” พระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์แรก ทรงท�ำหน้าที่ปกครองพัฒนาจิตใจชาวโลก สามพระองค์สุดท้าย เก็บงานฯ เก็บธรรมญาณที่บ�ำเพ็ญสมบูรณ์แล้ว ก่อนก�ำเนิดโลก ในท่ามกลางมหาจักรวาล ปรากฏกลุ่มหมอกควัน เป็นธาตุ คละเคล้า รวมผนึกก่อตัวเป็นกลุ่มใหญ่ ไร้เสียง ไร้กลิ่น ไม่มีนามใด ให้เรียกขาน ต่อมากลุ่มธาตุที่คละเคล้านั้น ก็กระจายแยกตัวออกจากกัน จึงเริ่มมีฟ้า-ดิน 10 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

ก�าเนิดกาลของโลกแต่ละช่วงระยะเวลา คนจีนโบราณ คิดค้นการค�านวณกาลเวลาของโลก ซึง่ ต่อมา ได้อาศัยสิบสองนักษัตรเป็นเครื่องหมายในการนับ เมื่อเริ่มเข้าสู่ก�าหนดกาลชวด บรรยากาศภายนอกที่ห่อหุ้ม ธาตุคละเคล้ากลุ่มใหญ่ที่ก่อ รวมตัวกัน เริ่มกระจายแยกออกจากัน เรียกว่า “เบิกฟ้า” ก�าหนดกาลที่สองคือ กาลฉลู เริ่มก่อเกิดพื้นฐานความมั่นคงของ “แผ่นดิน” ก�าหนดกาลที่สามคือ กาลขาล เป็นก�าหนดกาล “ก�าเนิดมนุษย์” องค์ธรรมมารดา มวลพุทธ บุตรเดิมถูกส่งลงมายังโลก เพื่อปลูกฝังรากฐานมนุษยชาติ ในครั้งนั้นมนุษยชาติ ยังไม่อาจปกครองโลก เพราะยังขาด การพัฒนาในทุกด้าน มีคนจึงเหมือนไม่มีคน โลกจึงไม่เป็นโลก

11 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

เกณฑ์ฟ้าเวียนบรรจบ สู่ กาลเถาะ พระอนุตตรธรรมมารดา ห่วงใยพุทธบุตร ส่งเจ็ดพระพุทธา ปกครองพัฒนาโลกา

12 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

ถึงก�าหนดกาลที่สี่ คือ กาลเถาะ พระอนุตตรธรรมมารดา จึงส่งเจ็ดพระพุทธาลงมาปก ครองโลกา และโปรดให้สามพระพุทธาลงมาเก็บงานสมบูรณ์ ๑ ปฐมพุทธา อุบัติมายังทิศทักษิณ (ใต้) พระนามว่า 赤愛佛 “ชื่อ อ้าย ฝอ ” ปกครองธรรมกาลอยู่หกพันปี ๒ ทุติยพุทธา อุบัติมายังทิศอุดร (เหนือ) พระนามว่า 生育佛 “เซิง อวี้ ฝอ” ปกครองธรรมกาลเป็นเวลา 4,800 ปี ๓ ตติยพุทธา อุบัติมายังทิศบูรพา (ตะวันออก) พระนามว่า 甲三春 “เจี่ย ซัน ซุน” ปกครองธรรมกาลเป็นเวลา 3,720 ปี

13 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

๔ จตุพุทธา อุบัติมายังทิศประจิม (ตะวันตก) พระนามว่า 酉長庚 “อิ่วจั่งเกิง” ปกครองธรรมกาลอยู่ 7,080 ปี ๕ เบญจพุทธา อุบัติมายังทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ) พระนามว่า 空谷神 “คงกู่เสิน” ปกครองธรรมกาลอยู่ 5,284 ปี ๖ ฉพุทธา อุบัติมายังทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้) พระนามว่า 龍野氏 “หลงเหย่ซื่อ” ปกครองธรรมกาล อยู่ที่ 5,516 ปี ๗ สัตตพุทธา อุบัติมายังทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) พระนามว่า 繼天佛 “จี้เทียนฝอ” ปกครองธรรมกาล อยู่ที่ 5,800 ปี 14 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

หลังจากยุคเจ็ดพระพุทธาแล้ว เมื่อกาลเวลาผันผ่านไป จิตใจของมนุษย์กลับแปดเปื้อนมลทิน ไม่อาจกลับคืนสูฟ่ า้ เบือ้ งบนได้ พระอนุตตรธรรมมารดา จึงบัญชาให้สามพระพุทธาลงมาเก็บงานสมบูรณ์ ฉุดช่วยมวลมนุษย์กลับคืนสู่แดนพุทธภูมิ ซึ่งเป็นไปตาม ๓ วาระแห่งกาลปกโปรด

15 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

16 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

ธรรมกาลยุคเขียว 1.ธรรมกาลยุคเขียว พระพุทธทีปังกร อัฐมพุทธา 燃燈古佛 (หยานเติงกู่ฝอ ) ปกครองธรรมกาล 掌天盤 (จั่งเทียนผาน) อยู่ 1,500 ปี สนองวาระในธรรมกาลยุคเขียว ซึ่งเป็นธรรมกาลแรกที่เริ่ม ต้นการเก็บงานสมบูรณ์ เปิดงานชุมนุมพระอริยะสระโบกขรณี ณ สระบัวทิพย์” 蓮池 (เหลียนฉือ) โดยมี- อริยกษัตริย์ฝูซี ปกครองธรรมจักรวาล 掌道盤 (จั่งเต้าผาน) ในยุคนั้นธรรมะสืบทอดในวรรณะกษัตริย์ กษัตริย์ผู้มีคุณธรรมในการปกครอง คือ 天子 (เทีียนจื่อ) หมายถึง “โอรสแห่งฟ้า” หรือ “บุตรแห่งสวรรค์” การถ่ายทอดวิถธี รรม มีสบื สานถ่ายทอดต่อ โดยพระวิสทุ ธิ อาจารย์จาก 1 ต่อ 1 สืบต่อเรื่อยมา (ถ่ายทอดให้เพียงหนึ่งคน) จนกาลเวลาผันผ่านไปเข้าสู่ “ธรรมกาลยุคแดง” 17 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

18 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

ธรรมกาลยุคแดง 2.ธรรมกาลยุคแดง

พระศากยมุนีพุทธเจ้า “นวมพุทธา” 釋迦牟尼佛 (ซื่อเจียโหมวหนีฝอ) สนองวาระในธรรมกาลยุคแดง เก็บงานในธรรมกาลที่สอง เปิดงานชุมนุมพระอริยะคิชฌกูฎ (หลิงซัน) 掌天盤 (จั่งเทียนผาน) ปกครองธรรมกาลอยู่ 3000 ปี โดยมี พระจตุรฐาน 4 : คือ... เจียงไท่กง โจวเหวินหวัง โจวอู่หวัง โจวกง ปกครองธรรมจักรวาล 掌道盤 (จั่งเต้าผาน) ยุคนัน้ วิถธี รรมตกทอดสูว่ รรณะกษัตริย์ และเมธีผแู้ สวงธรรม วิถีธรรมถ่ายทอดจาก 1 ต่อ 1 สืบต่อมา จนล่วงเข้าสู่…ธรรมกาลยุคขาว (กาลไป๋หยัง)

19 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

20 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

ธรรมกาลยุคขาว 3.ธรรมกาลยุคขาว

ค�ำนวนตามกาลเวลาของโลก คือ ยุคสุดท้าย บรรพพุทธาเมตเตยยะ ทศมพุทธา 彌勒古佛 (หมีเล่อกู่ฝอ) สนองวาระในธรรมกาลยุคขาว เก็บงานในธรรมกาลที่สาม เปิดชุมนุมพระอริยะนาคะภัทรประทีป (หลงฮว๋าฮุ่ย) ปกครองธรรมกาลอยู่ 10,800 ปี ปกครองธรรมกาล 掌天盤 (จั่งเทียนผาน) เป็นเวลา 10,800 ปี พระพุทธจี้กง-พระโพธิสัตว์จันทรปัญญา ปกครองธรรมจักรวาล 掌道盤 (จั่งเต้าผาน) วิถีธรรมถ่ายทอดสู่สามัญชนทั่วไปในครัวเรือน ปกโปรดทั่วไปอย่างกว้างขวาง สู่ทุกชนชั้น

21 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

เซียนพุทธะกล่าวว่า แต่โบราณ ในยุคแรกเริ่มนั้น มนุษยชาติล้วนมีจิตใจที่ดีงาม จึงสามารถไปมาหาสู่และติดต่อสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพ เซียน พุทธะโพธิสัตว์ทั้งหลายได้อย่างอิสระเสรี เรียกว่ายุคสมัยนั้นระหว่างคนกับฟ้า สามารถสื่อสารถึงกัน ได้โดยตรง แม้ต่อมาจิตใจมนุษย์ผันแปรไป แต่บุตรแห่งฟ้า หรือโอรส สวรรค์ ยังคงธ�ำรงไว้ซงึ่ คุณธรรมอันดีงาม ปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่าง ที่ดี ด�ำเนินเรื่องต่างๆ สอดคล้องตามครรลองคุณธรรมแห่งฟ้าดิน ยึดมั่นหลักมโนธรรม ปกครองไพร่ฟ้าด้วยเมตตาธรรม บ้านเมือง มีความสงบร่มเย็น กล่าวกันว่าในยุคสมัยนั้น พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราช ธรรม หรือผู้มีคุณธรรมสูงส่ง จะสามารถสื่อสารกับฟ้าดิน สื่อสาร กับเซียนพุทธะได้โดยตรง อย่างเช่นอริยกษัตริย์ฝูซี อริยกษัตริย์ เหยา อริยกษัตริย์ซุ่น และอริยกษัตริย์อวี่ เป็นต้น...

22 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

กาลเวลาผันผ่านไป มนุษย์เวียนว่ายตายเกิดในสงสารวัฏ หลายหมืน่ ล้านปี จิตใจถูกอาสวะกิเสลสแปดเปือ้ น ท�ำให้จติ ญาณ ลุ่มหลง ติดในกับดักโลกีย์ จนลืมต้นก�ำเนิดเดิม ยุคสมัยเปลี่ยนไป จิตใจของผู้คนเริ่มสั่นคลอน ขาดความ เชื่อมั่น ยามประสบเหตุเภทภัยก็จะเกิดความหวาดกลัว จึงมัก วิงวอนอธิษฐาน เพื่อขอพรจากเซียนพุทธะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อยูเ่ สมอ เพือ่ ช่วยดลบันดาลให้มคี วามผาสุก ราบรืน่ มีชวี ติ ทีย่ นื ยาว ต่างๆ เป็นต้น มนุษยชาติแต่ละยุคสมัยพยายามแสวงหาวิธกี ารต่างๆ เพือ่ สื่อกับฟ้าดิน และต่อมาหลังจากท่านชังเจี๋ย คิดค้นประดิษฐอักษร มนุษย์ก็เริ่มใช้สารในการสื่อกับฟ้าดิน เพื่อสื่อกับเซียนพุทธะ แต่ โบราณจึงมีการเขียนหนังสือเกี่ยวกับการขอพรจากฟ้าเบื้องบน เรียกว่า 祝禱文 (สารจู้เต่าเหวิน) หมายถึง “สารทูลถวายเพื่อ อธิษฐานขอพร”

23 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

หากศึกษาตามประวัติศาสตร์ เราจะพบว่าเมื่อครั้งในอดีต ช่วงยุคสมัยที่ท่านโจวกงปกครอง ก็มีการทูลถวายสาร...รายงาน ต่อฟ้าเบื้องบน เพื่อกราบขอบพระคุณเทพยดาฟ้าดิน ที่คุ้มครอง ดูแล อ�ำนวยความสงบสุขร่มเย็นให้เกิดในแผ่นดิน ฟ้าฝนตกต้อง ตามฤดูกาล พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ไพร่ฟ้า ปวงประชา มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคง สันติสุข ผู้มีคุณธรรมในสมัยอดีต ทุกสิ้นปี จะมีการถวายสาร...เพื่อ ส�ำนึกขอขมาความผิดบาปต่อฟ้าดิน ย้อนส�ำรวจพิจารณาตนเอง และพยายามทีจ่ ะปรับปรุงแก้ไขให้ตนเอง ให้สามารถตัง้ อยูใ่ นธรรม ด�ำเนินทุกเรื่องตามมโนธรรมส�ำนึกอันดีงาม... เมื่อตอนสมัยเด็กๆ ผู้เขียนเคยได้ยินอาม่าเล่าให้ฟัง และ ด้วยความทีช่ อบดูละครประวัตศิ าสตร์จนี โบราณ จึงรูว้ า่ ผูม้ คี ณ ุ ธรรม ในอดีต...เวลามีเรื่องสิริมงคลกับครอบครัว ก็กราบไหว้พระ ขอบพระคุณฟ้าดิน เวลาตนเองท�ำผิด ก็จะรายงานให้ฟ้าดินรับ ทราบ บ้างก็ทูลถวายสาร ที่ศาลบรรพชน บ้างก็จะไปอยู่ที่โล่งแจ้ง ซึง่ เป็นลานบ้าน ทูลถวายสารส�ำนึกความผิดของตนเอง และคุกเข่า อยู่ที่นั่นเป็นเวลานานเพื่อส�ำรวจตรวจตราตนเอง

24 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

หากเปรียบกับสมัยปัจจุบัน มีความต่างกันอย่างเหลือเชื่อ คนทุกวันนีแ้ ม้วา่ มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าตนเองกระท�ำความผิด แต่ยากทีจ่ ะท�ำใจยอมรับความผิดของตนเอง นอกจากไม่รสู้ กึ ส�ำนึก ตนแล้ว บางคนกลับยิ่งถล�ำลึกกว่าเก่า ในอาณาจักรธรรม เมือ่ ถึงวันเหลาหมูต่ า้ เตีย่ น หรือวันเฉลิม ฉลองพระองค์ธรรมมารดาสี่ฤดู เตี่ยนฉวนซือและนักธรรมอาวุโส ก็จะน�ำพาทุกคนถวายผลาหาร กราบพระ ถวายสารค�ำขอ เพื่อ ส�ำนึกความผิดบาป บางครั้งในชั้นเรียนใหญ่ ก็มีการใช้สารฉบับนี้ เช่นชั้น (ชั่นหุ่ยปัน) “ชั้นส�ำนึกบาป” สารค�ำขอที่กันใช้ในอาณาจักรธรรม เพื่อสื่อกับฟ้าเบื้องบน ก็มีแตกต่างกันหลายประเภท ภาษาจีนเรียกว่า 表文(เปีย่ วเหวิน) ค�ำว่า “เปี่ยวเหวิน”ภาษาจีน 表文 ภาษาไทยมีการแปล ออกมาในชือ่ เรียกทีต่ า่ งกัน แต่หมายถึงใบเปีย่ วเหวินเช่นเดียวกัน เพียงแยกออกเป็นแต่ละประเภท เพื่อ ใช้ในวาระโอกาสไม่เหมือน กันเท่านั้น แม้ไม่อาจยืนยันแน่ชดั ว่าเริม่ มีการใช้สารค�ำขอ หรือสารเทว นาคราชตัง้ แต่เมือ่ ไหร่ แต่พอจะมีหลักฐานอ้างอิงได้วา่ ในยุคสมัย พระบรรพจารย์รุ่นที่ ๑๕ ท่านก็มีการใช้สารค�ำขอนี้แล้ว

25 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

26 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

道場上使用的表文 ใบเปี่ยวเหวิน ที่ใช้ในอาณาจักรธรรม

27 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

ฉิว เต้า เปี่ยว เหวิน 2. 更改求道表文 เกิง ก่าย ฉิว เต้า เปี่ยว เหวิน 3. 更改引保師表文 เกิง ก่าย อิ๋น เป่า ซือ เปี่ยว เหวิน เช่อ เซียว เปี่ยว เหวิน 4. 撤消表文 เชา ป๋า เปี่ยว เหวิน 5. 超拔表文 เจี๋ย เอวี๋ยน เปี่ยว เหวิน 6. 結緣表文 ฝ่า ฮุ่ย ลี่ เอวี้ยน เปี่ยว 7. 法會立愿表 เจี่ยง ซือ เจี่ยง เอวี๋ยน ลี่ เอวี้ยน 8. 講師講員立愿表 เปี่ยว 9. 清口表文 ชิง โข่ว เปี่ยว เหวิน 10.壇主立愿表 ถัน จู่ ลี่ เอวี้ยน เปี่ยว 11.懺悔表文的意義 ชั่น หุ่ย เปี่ยว เหวิน เตอะ อี้ อี้ 12.懺悔表文 ชั่น หุ่ย เปี่ยว เหวิน 1. 求道表文

28 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

1. เปี่ยวเหวินรับธรรม 2. เปี่ยวเหวินทูลขอแก้ไขชื่อผู้รับธรรมะ 3. เปี่ยวเหวินทูลขอแก้ไขชื่อผู้แนะน�า ผู้รับรอง 4. เปี่ยวเหวิน เพิกถอนชื่อ 5.สารค�าขอฉุดช่วยดวงวิญญาณ 6.เปี่ยวเหวินค�าขอผูกบุญสัมพันธ์ 7.สารค�าขอตั้งปณิธานในชั้นประชุมธรรม 8.สารค�าขอตั้งปณิธานของเจี่ยงซือ เจี่ยงเอวี๋ยน 9.สารค�าขอตั้งปณิธานชิงโข่ว 10.สารค�าขอตั้งปณิธานถันจู่ (เจ้าต�าหนักพระ) 11.ความหมายของหนังสือขอขมาส�านึกบาป 12.สารค�าขอส�านึกขอขมาบาป

29 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

ความส�าคัญของสารเทวนาคราช 龍天表

หลงเทียนเปี่ยว

30 นัยความหมายสารค�าขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

สารค�ำขอเทวนาคราช เป็นสารค�ำขอเพื่อแสดงเจตจ�ำนงใน การขอรับวิถีอนุตตรธรรม ใช้ในการด�ำเนินอนุตตรพิธีถ่ายทอด ธรรม เป็นหลักฐานส�ำคัญที่พระอนุตตรธรรมมารดาประทานให้ สาธุชนคนบุญผูก้ ราบขอรับธรรม ให้ได้รบั การเพิกถอนชือ่ พ้นจาก บัญชียมโลก จารึกนามไว้ในทะเบียนสวรรค์ ณ ด่านตรีเทพพิทักษ์ ดังข้อความตอนหนึ่งมีบันทึกไว้เป็นประจักษ์หลักฐาน ใน พระสูตรคัมภีร์พระศรีอาลย์ ดังนี้... 彌勒真經

“หมีเล่อเจินจิง” มีบทบันทึกไว้ว่า: 天真收圓掛聖號” (เทียน เจิน โซว เอวี๋ยน กว้า เซิ่ง เฮ่า) 天 “เทียน” มาจากค�ำว่า 天然古佛 “เทียนหยันกู่ฝอ” ซึ่งก็คือ พระอริยะนามของ “พระธรรมมาจารย์” (พระอาจารย์ชาย) 真“เจิน” มาจากค�ำว่า 素真 “ซู่เจิน” ซึง่ ก็คอื พระนามของ “พระธรรมจาริณ”ี (พระอาจารย์หญิง) 收圓 “โซวเอวี๋ยน” มาจากค�ำว่า “เก็บงานสมบูรณ์” 掛 “กว้า” มาจากค�ำว่า 掛 號 “กว้า เฮ่า” หมายถึง “จดจารึก,บันทึกไว้” 聖 號 “เซิ่ง เฮ่า” ในที่นี้หมายถึง “ทะเบียนอริยะ” 天真 “เทียนเจิน” = สัจธรรมแห่งฟ้า ซึง่ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง 31 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

จากบทบันทึกที่กล่าวไปแล้วข้างต้น โดยอ้างอิงเนื้อหาจาก ในพระคัมภีร์หมีเล่อเจินจิง มีความหมายรวมโดยสังเขป ดังนี้ว่า... “พระวิสทุ ธิอาจารย์ รุน่ ทีส่ บิ แปด (๑๘) เป็นพระวิสทุ ธิอาจารย์ รุ่นสุดท้ายแห่งกาลไป๋หยัง (ธรรมกาลยุคขาว) ซึ่งเป็นเกณฑ์วาระ แห่งยุคท้ายปลายกัป คือ ซือจุน “พระธรรมจารย์เทียนหยัน” และ ซือหมู่ “พระธรรมจาริณี ซุนฮุ่ยหมิง” ทั้งสองพระองค์ร่วมสนองรับพระโองการสวรรค์พร้อมกัน เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการปกโปรดถ่ายทอดวิถีธรรม ถ่ายทอดสัจธรรม แห่งฟ้าสู่มวลเวไนย ฉุดช่วยสาธุชนคนดี เก็บงานสมบูรณ์ ซึง่ หมาย ถึง “ฉุดช่วยมวลพุทธบุตรเดิมขององค์ธรรมมารดา” เพื่อให้รู้หนทางคืนกลับบ้านเดิม ฟื้นฟูพุทธจิตธรรมญาณ แห่งฟ้า ให้รู้ต้นก�ำเนิดของชีวิตธรรมญาณตน บ�ำเพ็ญจนจิตญาณ กลมใสบริสุทธิ์ ได้มีโอกาสทูลถวายรายงาน เพื่อให้ได้รับการจารึก นามไว้ในทะเบียนอริยะ เป็นประจักษ์หลักฐานว่าในธรรมกาลยุค สุดท้ายนี้ พระอนุตตรธรรมมารดามีพระกรุณาธิคณ ุ เป็นกรณีพเิ ศษ ให้มวลพุทธบุตรเดิมทัง้ สามภพ ได้มโี อกาสกลับคืนสูแ่ ดนพุทธภูมิ โดยมีซือจุน-ซือหมู่ พระธรรมจารย์ พระธรรมจาริณี) เป็นผู้น�ำพา

32 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

ผู้ที่ปฏิบัติบ�ำเพ็ญมาในระยะเวลาหนึ่งแล้ว จะสัมผัสเข้าใจ รู้ดีใน ใจว่าพระองค์ท่านมีพระคุณยิ่งใหญ่ต่อเวไนยทั้งสามภพ ต่าง สัมผัสเข้าใจถึงความทุ่มเทของพระองค์ท่าน ไม่กล้าแหนงหน่าย ต่อการบ�ำเพ็ญปฏิบัติธรรม มีค�ำกล่าวว่า... “ศิษย์อาจารย์สายใยผูกพันดั่งพ่อลูก” ศิษยทั้งหลาย รู้สึกใกล้ชิดผูกพันกับพระธรรมจารย์ และ พระธรรมจาริณี ทุกคนต่างเรียกพระองค์ท่านว่า... “พระอาจารย์ชาย, พระอาจารย์หญิง” สารค�ำขอเทวนาคราช คือ “สารส�ำคัญ”ของฟ้าและมนุษย์ เป็นประจักษ์หลักฐานแสดงให้เห็นถึงน�ำ้ พระทัยในพระเมตตา และ พระมหากรุณาธิคุณของพระอนุตตรธรรมมารดา ที่โปรดประทาน ให้ผู้กับกราบขอรับวิถีธรรม การทูลถวายสารค�ำขอ “เทวนาคราช” จะต้องทูลถวายโดย พระวิสทุ ธิอาจารย์ ผูซ้ ง่ึ สนองรับพระโองการสวรรค์จากพระอนุตตร ธรรมเจ้าเท่านั้น ไม่ใช่ใครก็สามารถท�ำได้โดยพลการ

33 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

ในพิธถี า่ ยทอดวิถธี รรม มีความศักดิส์ ทิ ธิม์ าก เตีย่ นฉวนซือ (อาจารย์ถ่ายทอดธรรม) ผู้ซึ่งได้รับพระโองการสวรรค์ ท�ำหน้าที่ เป็นตัวแทนของพระวิสุทธิอาจารย์ ถวายธูปผูกบุญสัมพันธ์ อาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง และถวายสารค�ำขอเทวนาคราช ในกระถางธูป หรือภาษาจีนเรียกว่า (八卦爐 ปากว้าหรู)... โดยน�ำพาอาจารย์แนะน�ำ-รับรอง...น้อมคุกเข่า ณ เบื้อง พระแท่นบัลลังบัวก์แห่งพระอนุตตรธรรมเจ้า ทูลถวายรายงาน.... เนื้อหาในคําขอเทวนาคราช ได้ระบุถึงวันท่ี... เดือน... ปี... เวลา... ในการถ่ายทอดธรรม... ชือ่ สถานธรรม... สถานที.่ .. พระนาม ของพระอาจารย์ ชาย-พระอาจารย์หญิง... ชื่อของอาจารยแนะน�ำอาจารย์รับรอง... และรายนามของ ผู้กราบขอรับวิถีธรรม สารค�ำขอเทวราช ในท่อนบรรทัดสุดท้าย มีความหมายถึง พระธรรมจารย์ พระธรรมจาริณี ภาวนาขอพระอนุตตรธรรมเจ้า โปรดประทานหนทางสว่างไสวแก่มวลเวไนย เพื่อได้ล่วงพ้นการ ว่ายตายเกิด

34 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

ตัวแทนพระวิสุทธิอาจารย์ ทูลถวายสารค�าขอกราบรับวิถีธรรม ด้วยโองการสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ พญายมยังต้องคุกเข่าน้อมรับ มิกล้ารีรอ เร่งตรวจสอบถ้วนถี่ สนองรับอนุตตรโองการ ลบชื่อคนบุญผู้ได้รับวิถีธรรมออกจาก สมุดบัญชีเกิดตาย จากนั้นรีบส่งต่อสารศักดิ์สิทธิ์ ยังตรีเทพพิทักษ์มหาราช ผู้ท�าหน้า ที่จารึกชื่อ ศิษย์อนุตตรธรรม ไว้ ณ บัญชีฟ้า แดนพุทธาลัย

35 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

เม่ื่อสารค�ำขอได้ทูลถวายขึ้นไปแล้ว ตรีเทพพิทักษ์มหาราช จะทําหน้าท่ี่รับสารคําขอไปตรวจสอบรายชื่อของผู้รับวิถีธรรม ตรีเทพพิทักษ์มหาราช เป็นผู้รับผิดชอบในตรวจสอบบัญชี รายชื่อของผู้กราบรับวิถีอนุตตรธรรม ที่ได้เข้าสู่ประตูพุทธาลัย จากนั้นก็จะมีบัญชาให้ ขุนนางฟ้าผู้เป็นตัวแทนพระองค์ น�ำสาร เทวนาคราช ส่งไปยังนรกภูมิ เพือ่ ให้ทา่ นพญายมทําาการเพิกถอน รายชื่อออกจากสมุดบัญชีเกิดตาย หลังจากท้าวพญายม ได้ตรวจสอบชัดเจนว่ารายช่ื่อที่มีการ ทูลขอขึ้นไปนี้ คือผู้ที่มีความบริสุทธิ์ ซื่อสัตยสุจริต จรรยาความ ประพฤติดีงาม ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ท่านก็จะท�ำการเพิกถอนราย ชื่อออกจากบบัญชีเกิดตายในยมโลก แต่ทกุ ท่านอย่าได้กระหยิม่ ยิม้ ย่องชะล่าใจเกินไป คิดว่าเมือ่ ชื่อของตนเองได้รับการเพิกถอนจากบัญชีเกิดตายในยมโลกแล้ว ท่านทั้งหลายจะได้นั่งอยู่บนฐานบัวอย่างมั่นคง การได้รับธรรมะ แม้วา่ มีความสูงส่ง แต่ทงั้ นีย้ งั ขึน้ อยูก่ บั การปฏิบตั บิ ำ� เพ็ญบ่มเพาะ คุณธรรมด้วย เมื่อได้รับของวิเศษล�้ำค่า ก็ต้องรู้จักใช้ให้เป็น

36 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

ณ แดน “พุทธาลัย” ยังมี 報事靈童 “เป้าซื่อหลิงถง” เซียนน้อยผูท้ ำ� หน้าทีบ่ นั ทึกบาปบุญ คอยตรวจตราอยูต่ ลอดเวลา ว่าความคิด จิตใจ คําพูด การกระทํา ของทุกคนเป็นอย่างไรบ้าง จากนัน้ เซียนน้อยก็จะคอยรายงานทูลเตือนให้ตรีเทพพิทกั ษ์มหาราช ทรงทราบ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ ดังนั้นเม่ื่อรับธรรมแล้ว ควรบําเพ็ญตน สํารวมความรู้สึก นึกคิด บ่มเพาะบําเพ็ญคุณธรรมภายใน สร้างบุญกุศล สัง่ สมบารมี อยู่เสมอ จึงสามารถนั่งอยู่บนฐานบัวได้อย่างมั่นคง หากยังคงทําความผิดบาปอยู่เนืองๆ ก็จะถูกบันทึกความ ผิดบาป บุญที่สร้างไว้ จะได้รับผลบุญตอบแทน กรรมที่สร้าง ก็จะ ได้รบั ในผลกรรมทีต่ นเองนัน้ ก่อ กฏของฟ้ายุตธิ รรม ไม่มใี ครรอดพ้น การตรวจสอบของฟ้า ไม่มีใครเล็ดลอดตาข่ายฟ้าไปได้

37 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

三 官 大 帝

38 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

三官大帝 (ซั น กวนต้ า ตี้ ) ตรี เ ทพพิ ทั ก ษ์ ม หาราช ตรีเทพพิทักษ์มหาราช คือ “อริยกษัตริย์จีนโบราณ” 堯舜禹 (เหยา ซุ่น อวี่) 1.堯 (เหยา) อริยกษัตริย์เหยา 2.舜 (ซุ่น) อริยกษัตริย์ซุ่น 3.禹 (อวี่) อริยกษัตริย์อวี่ คัมภีร์ซั่งซูบันทึกไว้ว่าทั้งสามพระองค์คือ “ธรรมทูตแห่ง สวรรค์” ซึ่งพระอนุตตรธรรมเจ้ามีอนุตตรโองการให้เป็นธรรมทูต สวรรค์ มีหน้าทีด่ แู ล ชีวติ ความเป็นอยู่ของมวลเวไนยในโลกมนุษย์ อริยกษัตริย์เหยา อริยกษัตริย์ซุ่น อริยกษัตริย์อวี่ ทั้งสาม พระองค์อวตารสู่โลก ล้วนเป็นมหากษัตริย์ราชผู้ยิ่งใหญ่ ทรงธรรม ดูแลไพร่ฟา้ ปกครองบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข หลังจากหน้าทีใ่ นโลก มนุษย์สำ� เร็จสมบูรณ์ ถึงกาลวาระกลับคืนเบือ้ งบน ก็ได้รบั อริยฐานะ เป็นตรีเทพพิทกั ษ์มหาราช รับผิดชอบหน้าทีจ่ ดทะเบียนบันทึกราย ชื่อของผู้ที่จะได้เข้าสู่ประตูพุทธาลัย

39 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

ตามประเพณีทอ้ งถิน่ ของคนไต้หวัน คนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟงั ว่าเวลาถึงเทศกาลต่างๆ ก็พากันกราบไหว้ 三界公 “ซันเจีย้ กง” ซึ่งหมายถึง (เจ้าที่ผู้ซึ่งดูแลสามโลก) ส่วนมากในวงการศาสนา มักจะใช้ขนมบัวลอย ผลาหารเจ ลูกสิ่วท้อ เส้นหมี่อายุวัฒณะ พุทราแดง ท๊อฟฟี่....เพื่อใช้เซ่นไหว้ เจ้าที่ผู้ดูแลสามโลก ผู้คนทั้งหลายเชื่อกันว่า หน้าที่ของตรีเทพพิทักษ์มหาราช คือประทานบุญวาสนา นิรโทษความผิดบาป และคลีค่ ลายเภทภัย ให้มนุษย์โลก นี่คือความเข้าใจของชาวโลกทั่วไป ส�ำหรับความเชื่อในอาณาจักรธรรม “ตรีเทพพิทกั ษ์มหาราช” คือ ผูร้ บั ผิดชอบหน้าทีล่ งทะเบียน บันทึกรายชื่อผู้กราบขอรับวิถีธรรม ไว้ ณ ด่านตรีเทพพิทักษ์ เพื่อ ผ่านด่านฟ้า เข้าสู่ “แดนพุทธาลัย” และนิรโทษกรรมเวไนยทัง้ สาม ภพ คือ “ภพเทพ ภพมนุษย์ และภพวิญญาณ”

40 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

ในพิธถี า่ ยทอดธรรม ขณะทีเ่ ตีย่ นฉวนซือ ผูซ้ งึ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็น ตัวแทนพระวิสุทธิอาจารย์ ทูลถวายสารค�ำขอเทวนาคราช ผู้ท�ำ หน้าที่เป็นพิธีกรเอกจะท่องกล่าวถึงสารค�ำขอดังนี้.. ภาษาจีน : 這張就是

เจ้อ จัง จิ้ว ซื่อ

龍 天 表

表文上昇

หลง เทียน เปี่ยว เปี่ยว เหวิน ซั่ง เซิง

天榜掛號

เทียน ปั่ง กว้า เฮ่า

地府抽丁

ตี้ ฝู่ โชว ติง

從今已脫離閻君關係

ฉง จิน อี่ ทัว หลี เหยียน จวิน กวน ซี 不 在 閻 君 管 界 以 後 存 好 心

ปู้ ไจ้ เหยียน จวิน กวั่น เจี้ย อี่ โฮ่ว ฉุน ห่าว ซิน 講好話

做好事

救好人

เจี่ยง ห่าว ฮว่า จั้ว ห่าว ซื่อ จิ้ว ห่าว เหยิน 以報天恩師德

อี่ เป้า เทียน เอิน ซือ เต๋อ

41 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

ความหมายภาษาไทย (เนื้อหาเปี่ยวเหวิน) ซึ่งพิธิีกรเอกท่องกล่าวในพิธีถ่ายทอดธรรม : “สารค�ำขอฉบับนี้ มีชื่อว่า “สารเทวนาคราช” ได้ทูลถวาย ขึน้ สูเ่ บือ้ งบน พร้อมด้วยรายชือ่ ผูก้ ราบขอรับวิถอี นุตตรธรรม จารึก ชื่อไว้ ณ ด่านตรีเทพพิทักษ์ พ้นจากการควบคุมของพญายมทั้ง สิบขุม จากนี้ไปขอให้ พูดดี คิดดี กระท�ำดี ฉุดช่วยสาธุชนคนดี มากราบขอรับวิถีอนุตตรธรรม เพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคณ ุ ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบน และบุญคุณของพระอาจารย์” 「這 張 就 是 龍 天 表,表文上昇 天 榜 掛 號,地 府 抽 丁 從今已脫離閻君關係 不 在 閻 君 管 界 ,以 後 存 好 心 講 好 話 ,做 好 事, 救 好 人 以 報 天 恩 師 德」

42 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

*การเขียนสารค�ำขอ มีความส�ำคัญเกีย่ วข้องกับชีวติ ทัง้ ชีวติ และมีผลต่อธรรมญาณของมวลเวไนย ดังนัน้ ดีทสี่ ดุ คือควรรอบคอบ ระมัดระวังไม่ให้เกิดการผิดพลาดแม้เพียงน้อยนิด *หลักฐานความส�ำคัญของสารค�ำขอเทวนาคราช ศึกษาได้ จากหนังสือ “คุณวิเศษของสารเทวนาคราช” *หมายเหตุ : “สารค�ำขอเทวนาคราช” แตกต่างจากใบฏีกา ค�ำขอทั่วไป สารค�ำขอ คือสารที่มนุษย์โลกท�ำขึ้น โดยมีเจตจ�ำนงน�ำเรื่อง ราวความจ�ำเป็น เพือ่ ทูลขอต่อฟ้าเบือ้ งบนให้โปรดเมตตาอนุญาต *สารค�ำขอเทวนาคราช คือ ใบที่แสดงพระเจตนา “โองการ สวรรค์”天命 (เทียนมิ่ง) ของพระอนุตตรธรรมมารดา ที่โปรด อนุญาตให้บคุ คลทีม่ รี ายชือ่ เหล่านัน้ พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งการทูลถวายสารค�ำขอเทวราชนี้ มิใช่บุคคลทั่วไปในสังคมทาง โลกจะสามารถกระท�ำได้ด้วยตนเอง... มีเพียงพระวิสทุ ธิอาจารย์ หรือตัวแทนของพระวิสทุ ธิอาจารย์ ผู้ซึ่งสนองรับพระโองการสวรรค์เท่านั้น จึงสามารถท�ำหน้าที่อัน สูงส่งนี้ได้

43 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

龍天表含義之講解

ความหมายในเนื้อหาส�ำคัญของ สารเทวนาคราช

44 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

บทแนะน�ำ

วันนีศ้ ษิ ย์อนุตตรธรรม ล้วนโชคดีเป็นอย่างยิง่ ทีม่ โี อกาสได้ รับมหาธรรมอันสูงส่ง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากฟ้าเบื้องบน มากมายสุดคณา ชีวติ นีท้ งั้ ชีวติ มิอาจตอบแทนพระคุณได้หมดสิน้ จากเนื้อหาในสารเทวนาคราชฉบับนี้ ก็ลึกซึ้งเพียงพอที่จะ ท�ำให้ศิษย์เข้าใจตื่นแจ้ง สัมผัสรับรู้ได้ถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของ พระธรรมจารย์ พระธรรมจารณี ทั้งสองพระองค์ได้แบกรับหนี้สิน เวรกรรมแทนมวลศิษย์มากมายเพียงใด ท่านทุ่มเทเสียสละ ชีวิต เลือดเนื้อและน�้ำตาเพื่อพวกเรา พระคุณยิ่งใหญ่หาใดเปรียบปาน โดยทั่วไป “สารค�ำขอ” ฉบับนี้ เรียกว่า... 龍天表 หลงเทียนเปี่ยว “สารเทวนาคราช” เพราะเหตุผลใด ท�ำไมถึงเรียกว่า “สารเทวนาคราช” ค�ำตอบคือ เป็นเพราะว่า“สารเทวนาคราช” มีความศักดิส์ ทิ ธิ์ สูงส่ง ไม่ใช่เพียงแค่กระดาษ เปล่าธรรมดา ที่มนุษยทัว่ ไปสามารถ มองเห็นได้ด้วยตาเนื้อธรรมดา สารเทวนาคราช คือ อนุตตรโองการจาก พระอนุตตรธรรม มารดา และมี 天龍八部 (เทียนหลงปาปู้) ซึ่งก็คือ... วัชรเทพแห่งแดนฟ้า คอยปกปักรักษา ดังนั้นจึงเรียกว่า “สารเทวนาคราช” 龍天表 “หลงเทียนเปี่ยว” 45 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

หากจะอธิบายให้ชัดเจน ก็คือ สารค�ำขอเทวนาคราชฉบับน ี้เป็นพระบัญชาจาก พระอนุตตรธรรมมารดา ซึ่งถ่ายทอดค�ำสั่งลงมา พระอนุตตรธรรมมารดา คือ ผู้ให้ก�ำเนิด ควบคุมสรรพสิ่ง พระองค์เป็นพระผู้ทรงมหิธานุภาพสูงส่งเกรียงไกรที่สุด ขอเพียง พระองค์มพี ระบัญชา มวลเทพเซียน พุทธะ โพธิสตั ว์ และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ทั้งหลาย รวมทั้งวัชรเทพก็จะต้องน้อมรับพระโองการ มาคอย อภิบาล ปกปักคุ้มครอง

46 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

เซียน พุทธะ โพธิสัตว์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากล มีแบ่ง ๓ ระดับ ดังนี้ คือ... 1.理天 (หลี่เทียน) แดนสุขาวดี 2.氣天 (ชี่เทียน) แดนเทวภูมิ 3.像天 (เซี่ยงเทียน) แดนมนุษย์โลก ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแดนมนุษย์โลก คือ... 皇帝 (หวงตี้) “พระมหากษัตริย์ “หรือไม่กค็ อื “ประธานาธิบดี” ผู้ที่เป็นใหญ่ที่สุดในชั้นเทวภูมิ คือ 玉皇大帝 ( อวี้หวงต้าตี้ ) “ท้าวสักกเทวราช” แดนสุขาวดี พระผู้ยิ่งใหญ่ทรงมหิธานุภาพสูงส่งที่สุด คือ 老 เหลาหมู่ “พระอนุตตรธรรมเจ้า”

47 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

พูดตามหลักเหตุผลแล้ว โดยทั่วไปเวลาที่พระมหากษัตริย์ ถ่ายทอดค�ำสั่งลงมา เราเรียกว่า “พระราชโองการ” ในอดีต แต่โบราณมา เวลาทีพ่ ระมหากษัตริยถ์ า่ ยทอดค�ำสัง่ ลงมา ก็จะมีขุนนางเป็นตัวแทนพระองค ์ถือพระราชโองการไป ถ่ายทอดค�ำสั่ง เมือ่ ผูแ้ ทนพระองค์มาถึง ตามจริยะแล้วผูท้ รี่ บั ราชโองการจะ ต้องคุกเข่าลง เพือ่ น้อมรับพระราชโองการแห่งองค์พระมหากษัตริย์ ในชัน้ เทวภูมิ เวลาท้าวสักกเทวราช มีพระบัญชาถ่ายทอดค�ำ สัง่ ลงมา เรียกว่า 賜令 “ ชื่อลิ่ง ” หมายถึง “เทวโองการ” ณ แดนสุขาวดี เวลาที่พระอนุตตรธรรมมารดา มีพระบัญชา ถ่ายทอดค�ำสั่งลงมา เรียกว่า 天命 “เทียนมิ่ง” หมายถึง “พระโองการสวรรค์” หรือเรียกอีกอย่างว่า “พระอนุตตรโองการ” ค�ำว่า “พระโองการสวรรค์” ซึ่งมักจะเป็นค�ำพูดที่คุ้นหูกัน ก็มีความหมายเดียวกัน คือเป็น “โองการฟ้า” พระบัญชาจาก พระอนุตตรธรรมเจ้า ที่ถ่ายทอดค�ำสั่งลงมา คือ “โองการฟ้า” 48 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

กาลฟ้าเวียนบรรจบเข้าสู่เกณฑ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นกาลวาระยุค ท้ายปลายกัป พระอนุตตรธรรมเจ้า มีพระมหากรุณาธิคณ ุ เมตตา ให้มีการปกโปรดสามภพ สารเทวนาคราชในโลกมนุษย์ จึงเป็นสารค�าขอทีส่ ามารถใช้ ทูลถวายถึงฟ้าเบือ้ งบนได้ การทูลถวายถึงฟ้าเบือ้ งบนในทีน่ ี้ ก็คอื ทูลถวายต่อพระอนุตรธรรมมารดา แต่โบราณ คุณค่าสูงส่งที่สุดของใบเปี่ยวเหวิน (สารค�าขอ) ในโลกมนุษย์ คือใช้ส�าหรับถวายต่อ “พระมหากษัตริย์” เท่านั้น บนชั้นเทพเทวา ใช้ส�าหรับถวายต่อ “ท้าวสักกเทวราช” ส่วนสารทีถ่ วายในชัน้ เทวภูมิ ไม่เรียกว่า “สารเทวนาคราช” แต่เรียกว่า “สารเทวโองการ” ศิษย์อนุตตรธรรมนั้นโชคดียิ่งนัก ด้วยเหตุที่อนุตตรธรรม มีความวิเศษโดดเด่น สารค�าขอในโลกมนุษย์ สามารถทูลถวาย ตรงถึงเบื้องบนได้

49 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

โดยปกติดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า นอกจากสารค�ำขอ เทวนาคราช (เปี่ยวเหวินรับธรรมะ) แล้วยังมีสารค�ำขอตั้งปณิธาน ทานเจ, สารค�ำขอส�ำนึกบาป, สารค�ำขอตั้งปณิธานในชั้นประชุม ธรรม สารค�ำขอตั้งปณิธานเจ้าต�ำหนักพระ, สารค�ำขอเพื่อผูกบุญ สัมพันธ์ สารค�ำขอฉุดช่วยดวงวิญญาน สารค�ำขอตั้งปณิธานของ อาจารย์บรรยายและรองอาจารย์บรรยาย ต่างๆ เป็นต้น สมัยก่อน ในธรรมกาลยุคแดง ธรรมกาลยุคเขียว ไม่อาจใช้ สารค�ำขอทูลถวายถึงเบื้องบนได้โดยตรง เพราะในยุคนั้นการปก โปรดฉุดช่วยจิตญาณของมนุษย์ ยังไม่เปิดกว้าง ทุกอย่างล้วนเป็น ด้วยเหตุแห่งบุญปัจจัยที่ฟ้าก�ำหนด ทุกกาลสมัย ชีวติ ของมนุษย์มเี กิดแก่เจ็บตาย แต่ธรรมญาณ ของมวลมนุษย์ไร้การเกิด-ดับ เพียงแค่เปลี่ยนร่างใหม่เท่านั้นเอง ในคัมภีร์วัชรญานได้มีการกล่าวถึงจิตญาณว่า... “ไม่มีการเกิด และไม่มีวันดับสลาย” แม้ว่ามนุษย์มีชีวิตอยู่ในโลกเพียงระยะเวลาสั้นๆ แต่ทุกคน ไม่อาจรู้ได้ว่าตนเองนั้น ไปๆ มาๆ วนเวียนเกิดตายในโลกมนุษย์ ใบนี้มากี่ภพกี่ชาติแล้ว ที่ผ่านมา เมื่อครั้งอดีตชาติ หรืออนาคตชาติ ก็ไม่แน่ว่าจะมี โอกาสได้ประสบพบกับมหาธรรมปกโปรดครั้งยิ่งใหญ่ ดั่งในยุคนี้

50 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

มักมีค�ำกล่าวถึงกันเสมอว่า “เรามาสู่โลกมนุษย์นี้เป็นเวลา หกหมื่นกว่าปีแล้ว” แต่ในช่วงเวลาหกหมื่นกว่าปีนี้ ไม่รู้ว่าเราลง มาเกิดในโลกมนุษย์กภี่ พกีช่ าติแล้ว และในเวลานัน้ เราก็ไม่ได้พบ กับมหาธรรมปกโปรด เพราะสมัยก่อน การถ่ายทอดธรรม ถ่ายทอด จากพระบรรพจารย์องค์หนึ่งสู่องค์หนึ่ง จากรุ่นสู่รุ่นเท่านั้น ดังนั้น สามัญชนอย่างพวกเรา จึงไม่มีโอกาสที่จะได้รับการถ่ายทอด ในยุคปัจจุบนั นีม้ หาธรรมปกโปรดสูโ่ ลกมนุษย์ แต่เป็นการ ปกโปรดเฉพาะกาล ในภายภาคหน้า “มหาธรรม” ไม่แน่ว่าจะมี การปกโปรดครัง้ ยิง่ ใหญ่อกี หรืออาจต้องรอคอยอีกหลายแสนกัป... ในยุคนี้ 大道普傳 (ต้าเต้าผูฉ่ วน) มหาธรรมปกโปรดกว้างขวาง ท�ำไมถึงเรียกว่า 普傳 (ผู่ฉวน) การปกโปรดกว้างขวาง ค�ำว่า 普 (ผู่) หมายถึง “เผยแผ่อย่างกว้างใหญ่ไพศาล” ก็คอื ผูค้ นทัง้ หลายล้วนมีโอกาสได้รบั การถ่ายทอดวิถธี รรม ดังนั้นค�ำว่า 普傳 (ผู่ฉวน) หมายถึงทุกๆคน ล้วนมีโอกาส ที่จะได้รับธรรมะอย่างเสมอภาคกัน ไม่ว่าชนชั้นวรรณะไหนก็ตาม แต่ทั้งนี้จ�ำเป็นจะต้องมีเหตุแห่งบุญปัจจัยสามอย่าง ต่อไปนี้.... 1. จะต้องมีกุศลของบรรพชน 2. มีพุทธสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3. มีรากบุญของตนเอง 51 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

วันนี้ที่ทุกคนมีโอกาสได้รับธรรมะ แสดงว่าทุกคนมีราก บุญพร้อม จะเห็นได้วา่ ในอาณาจักรธรรม มีคนได้รบั ธรรมะมากมาย แต่หลังจากรับธรรมะไปแล้ว ก็ไม่แน่เสมอไปว่าเขาจะบ�ำเพ็ญ ปฏิบัต ิ ในชีวติ ๆหนึง่ หากได้รบั ธรรมเร็ว ก็จะมีเวลาในการบ�ำเพ็ญ นานหน่อย แต่ถ้าได้รับธรรมช้า ก็จะเหลือเวลาเพียงสั้นๆ โอกาส ที่จะได้บ�ำเพ็ญมีน้อยมาก จึงมีค�ำกล่าวว่า “หากเกิดก่อนหรือหลัง ห้าสิบปี ไม่แน่วา่ จะได้รบั วิถธี รรมอันสูงส่ง เพราะวิถธี รรมปกโปรด เฉพาะกาล” แต่ในส่วนของศาสนา สามารถปฏิบตั บิ ำ� เพ็ญตอนไหนก็ได้ เพราะศาสนามีมานานแล้ว ศาสนา คือ “การถ่ายทอดค�ำสอน” ส่วนธรรมวิถี คือ “การฉุดช่่วยจิตญาณ” แต่กาลเวลาที่มหาธรรม ปกโปรดสู่โลก เป็นเพียงเวลาเพียงสั้นๆ ดั่งสายฟ้าแลบ หากมีอัน ต้องพลาดผันโอกาสไป ก็น่าเสียดายยิ่งนัก มีค�ำกล่าวว่า “มีบุญได้เกิดทันพระพุทธะปกโปรด ไร้บุญเกิดหลังพระพุทธะเสด็จสู่ปรินิพพาน”

52 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

ในสารค�ำขอเทวราชนี้ี แสดงให้เห็นว่าการที่มนุษย์จะได้รับ การลงทะเบียนเพื่อจารึกชื่อไว้ ณ ฟ้าเบื้องบน เป็นโอกาสอันหาได้ ยากยิ่ง หกหมื่นปีมีเพียงครั้งนี้..ครั้งเดียว...ชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้น ท่านอาจจะสงสัยว่าเหตุใดถึงกล่าวเช่นนี้... จากการศึกษา พบว่าแม้แต่นกั วิทยาศาสตร์กส็ ามารถพิสจู น์ ได้ว่าเมื่อถึงเวลา“จิตญาณ”ของคนเรา จะละจากกายสังขารไป เวลานั้น ที่ตาย...ที่เสื่อม... คือ “ร่างกาย” ส่วนจิตญาณแค่ เพียงเปลีย่ นร่างใหมเท่านัน้ เอง แต่จติ ธรรมญาณมีความเป็นอมตะ ไม่มีวันดับสลาย วันนี้ที่คนธรรมดาอย่างพวกเรา มีโอกาสได้รับวิถีธรรมอัน สูงส่งล�้ำค่านี้ แสดงว่าในอดีตหลายภพ หลายชาติ ต่างได้บ�ำเพ็ญ สั่งสมบารมีมา เมื่อบุญกุศลถึงพร้อม ส่งผลให้มาเกิดทันวาระกาล ปกโปรดสามภพ

53 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

มีบางคนบอกว่าหน้าที่การงาน “ส�าคัญกว่าการบ�าเพ็ญ” การบ�าเพ็ญธรรม จะบ�าเพ็ญหรือไม่ ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับ การด�ารงชีวิตของเขา บางคนบอกว่า การบ�าเพ็ญปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของคนแก่ ท�าไมเขาถึงพูดกันแบบนั้น... เหตุผลก็เพราะว่า หลังจากลงมาเกิดกายยังโลกมนุษย์แล้ว จิตญาณของคนเราได้ลมุ่ หลงไปกับโลกีย์ ลืมต้นก�าเนิดเดิม ลืมแม้ กระทั่งหนทางคืนกลับสู่ต้นก�าเนิดเดิม “แดนอนุตตรภูมิ” ความหมกมุน่ ลุม่ หลง เป็นสาเหตุให้มนุษย์กอ่ กรรมท�าเข็ญ ไม่จบสิน้ จึงต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่สนิ้ สุด หากไม่ได้รบั การชีแ้ นะ จากพระวิสุทธิอาจารย์ ไม่ได้รับการถ่ายทอดวิถีแห่งจิต ก็ไม่อาจ ฟื้นฟูจิตญาณเดิมของตนเองได้

54 นัยความหมายสารค�าขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

เซียนพุทธะกล่าวว่า...

แท้จริงเดิมทีแล้ว จิตญาณของมนุษย์มีความบริสุทธิ์เพียบ พร้อมสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมงดงาม มีปรีชาญาณ สัญชาตญาณ เดิม... โดยไม่จ�ำเป็นต้องศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติมแต่อย่างใด นอกจากนีแ้ ล้ว... จิตญาณเดิมของมนุษย์ ยังมี“เบญจจักษุ” และ”อภิญญาหก” ไม่จ�ำเป็นต้องไปติดยึด หรือเล่าเรียนเพิ่มเติม ดังนัน้ เซียนพุทธะ โพธิสตั ว์ นอกจากบ�ำเพ็ญตนเองหลุดพ้น ยังได้ตั้งปณิธานยิ่งใหญ่ เพื่อฉุดช่วยมวลเวไนย ให้สามารถกลับ คืนสู่ฟ้า หลุดพ้นวัฏฏะสงสาร ซึ่งเป็นดั่งทะเลทุกข์ หลังจากจิตญาณของมนุษย์ละจากกายสังขารนี้ไป ก็จะมี “เบญจจักษุ” และ “อภิญญาหก” กลับคืนมาเช่นเดิม “เบญจจักษุ” และ “อภิญญาหก” ภาษาจีนเรียกว่า 五眼六通 (อู่เอี่ยนลิ่วทง)

55 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

อะไรคือ 五眼 (อูู่เอี่ยน) ซึ่งหมายถึง “เบญจจักษุ” เบญจจักษุ มีดังต่อไปนี้ 1.肉眼 (โย่วเอี่ยน) หมายถึง มังสะจักษุ ตาเนื้อ 2.天眼 (เทียนเอี่ยน) หมายถึง ทิพย์จักษุ ตาฟ้า 3.慧眼 (ฮุ่ยเอี่ยน) หมายถึง ปัญญาจักษุ 4.法眼 (ฝ่าเอี่ยน) หมายถึง ธรรมจักษุ 5.佛 眼 (ฝอเอี่ยน) หมายถึง พุทธจักษุ * พุทธจักษุหรือ “ดวงตาเห็นธรรม” สามารถท�ำให้ล่วงรู้อดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้ 56 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

อะไรคือ 六通 (ลิว่ ทง) ซึ่งหมายถึง “อภิญญาหก” อภิญญาหก มีดังต่อไปนี้ 1.天耳通 (เทียนเอ่อทง) หมายถึง “การสดับแจ้ง” ฟังเรือ่ งอะไรก็สามารถแยกแยะ พิจารณาอย่าง กระจ่างชัดด้วยเหตุและผล 2.天眼通 (เทียนเอี่ยนทง) หมายถึง “พิศแจ้ง” มองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความกระจ่างแจ้ง 3.漏盡通 (โล่วจิ้นทง ) หมายถึง “อาสวักขยญาน” อิสรเสรีหลุดพ้นพันธนาการ 4.神足通 (เสินจู๋ทง) หมายถึง “สมาธิแจ้ง” จิตใจนิ่งสงบ ไม่หวั่นไหวต่อเรื่องราวใด 5.宿命通 (ซู่มิ่งทง) หมายถึง “รู้แจ้งพรหมลิขิต” เข้าใจชีวิต เข้าใจชะตา รู้ชีวิตบุญบาป ด�ำรงชีวิตไม่หวั่นไหว 6.他心通 (ทาซินทง) หมายถึง “ล่วงรู้แจ้ง” ล่วงรู้ใจผู้อื่น รู้ว่าผู้อื่นนั้นคิดอะไรอยู่ (สามารถระลึกชาติได้ มีหูทิพย์ ตาทิพย์ ล่วงรู้ใจผู้อื่นได้) 57 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

จิตเดิมของมนุษย์ คือ “จิตพุทธะ “ จึงมี “เบญจจักษุ” ครบ พร้อมสมบูรณ์ แต่ปัจจุบันเป็นเพราะถูกส่งมาอวตารเกิดกายใน ร่างกายของมนุษย์ มีกายสังขารซึง่ เป็นกายเนือ้ กอปรขึน้ จากธาตุ ทั้ง ๔ คือ ธาตดิน,น�้ำ,ลม,ไฟ ดังนั้นจึงมีเพียงมังสะจักษุ ยังขาดซึ่ง ทิพย์จักษุ, ปัญญาจักษุ, ธรรมจักษุ และพุทธจักษุ ผู้เขียนขออนุญาตกล่าวให้ชัดเจน เกี่ยวกับกายอันกอปร ด้วยธาตุทั้ง ๔ ภาษาจีนเรียกว่า 四大假合 (ซื่อ ต้า เจี่ย เหอ) หมายถึง “ธาตุหลัก” สี่ชนิด ธาตุหลักสี่ชนิดในร่างกายคนเรา มีดังนี้ ... 1. 水 (สุ่ย) “น�้ำ” 2. 土 (ถู่) “ดิน” 3. 火 (หั่ว) “ไฟ” 4. 風 (เฟิง) “ลม ” 水 (สุ่ย) ธาตุน�้ำ หมายถึง “เลือดในร่างกายของเรา” 火 (หั่ว) ธาตุไฟ หมายถึง “อุณหภูมิในร่างกายของเรา” 風 (เฟิง) ธาตุลม หมายถึง “อากาศธาตุที่เราหายใจ” 土 (ถู่) ธาตุดิน หมายถึง “เนื้อและกระดูกของเรา

58 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

เมื่อจิตญาณสถิตอยู่กับกายสังขาร กายของเราจึงสามารถ ใช้ประโยชน์ได้ เมื่อใดที่จิตญาณละจากกายสังขารไป ร่างกายของ เราก็คนื กลับสูผ่ นื ดิน ไร้ซงึ่ ประโยชน์อกี ต่อไป เนือ่ งจากธรรมญาณ ของคนเรา ถูกกายสังขารตัวปลอมบดบัง ท�ำให้ตอ้ งสูญเสียอิทธิฤทธิ์ อภิญญา สูญเสียเบญจจักษุ และสูญเสียอภิญญาหกไป แต่เมื่อใด ที่จิตญาณละจากกายสังขารนี้ไป ก็สามารถรู้แจ้งในทุกสรรพสิ่ง เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีเพียงไม่ยึดติดเรื่องพวกนี้ จึงล่วงพ้นได้ จากเหตุผลข้างต้น ท่านอาจสังเกตได้ว่าเวลาเซียนพุทธะ เสด็จประทับญาณ พระองค์จะล่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ญาณของผู้ที่ ล่วงลับไปแล้วก็เช่นกัน เวลาที่ลงมาประทับญาณผูกบุญสัมพันธ์ เขียนกระบะทราย ท่านเหล่านั้นก็ดูเหมือนล่วงรู้ไปทุกอย่าง ส่วนในสังคมภายนอกไม่ว่าจะเป็น เต้าหยิน นักพรต หรือ ร่างทรงทัง้ หลาย ท�ำไมเขาเหล่านัน้ ถึงล่วงรูอ้ ดีต ปัจจุบนั และอนาคต ไม่มีเรื่องราวใดที่เป็นสิ่งน่าแปลกประหลาดส�ำหรับพวกเขาเลย แท้จริงแล้ว ทุกคนล้วนมีคุณลักษณะแบบนั้นเช่นเดียวกัน เพียงแต่ยังไม่ได้บ�ำเพ็ญถึงขั้นมีอิทธิฤทธิ์อภิญญา ไม่จ�ำเป็นจะ ต้องแสวงหาสิ่งเหล่านี้ ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าเมื่อจิตญาณละ กายสังขาร “เบญจจักษุ” และ “อภิญญาหก” ก็กลับคืนมาเช่นเดิม

59 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

ทีค่ นเราควรขบคิดพิจารณาก็คอื คนเราไม่จำ� เป็นต้องติดยึด ในเรือ่ ง “เบญจจักษุ” และ “อภิญญาหก”ไม่จ�ำเป็นต้องไปแสวงหา จากภายนอกแต่อย่างใด ไม่จ�ำเป็นต้องล่วงรู้อะไรมากมาย หากเราล่วงรู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับตัวเรา จิตใจคงไม่มคี วามสงบสุข สิง่ เหล่านัน้ ไม่ได้มปี ระโยชน์อะไรส�ำหรับ การบ�ำเพ็ญปฏิบัติแต่อย่างใด เรื่องส�ำคัญที่สุดคือ ขณะยังมีลมหายใจอยู่ คนเราควรรู้จัก ส�ำรวมจิตใจ ขัดเกลาธรรมญาณของตนให้ดีงามสมบูรณ์ ทุกคนมาสู่โลกมนุษย์ ควรพัฒนายกระดับจิตใจของตนเอง ให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ อีกทั้งยกระดับคุณธรรมของตนเองให้สูงขึ้น เมื่อครั้งอดีตชาติ ทุกคนต่างบ�ำเพ็ญปฏิบัติบ�ำเพ็ญมานาน เพื่อจะได้มีโอกาสกราบรับวิถีธรรม ทันวาระแห่งกาลปกโปรด และด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เทพเทวา ณ ฟ้าเบือ้ ง บนต่างก็รบี เร่งจุตสิ โู่ ลก เพือ่ จะได้มโี อกาสบ�ำเพ็ญปฏิบตั แิ ละกราบ รับวิถีธรรมเช่นเดียวกัน

60 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

ยุคท้ายปลายกัป เซียนพุทธะ ล้วนบอกกล่าวความนัย ณ ฟ้าเบื้องบน แดนนิพพาน ไม่เหลือเซียนพุทธะ พระโพธิสัตว์ แม้เพียงพระองค์เดียว “ ซื่อกุ้ยอู่ผาน ” ล้วนอวตารสู่โลกา

61 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

四貴五盤

ซื่อกุ้ยอู่ผาน หมายถึง : สิ่งศักดิ์สิทธิ์จาก ๔ ภพภูมิเบื้องสูง และภพภูมิทั้ง ๕ 四貴 ซื่อกุ้ย “สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสี่ภพภูมิเบื้องสูง” สถิตอยู่ ณ ชั้นนิพพาน คือ 1.仙 (เซียน) เทพเซียน 2.佛 (ฝอ) พระพุทธะ 3. 神 (เสิน) เทวา,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 4. 聖 (เซิ่ง) พระอริยะเจ้า (อู่ผาน) หมายถึง ภพภูมิทั้ง ๕ ก็คือ ฟ้า, ดิน, มนุษย์, ภูเขา, ธารน�้า ผู้ที่มาจากภพภูมิทั้งห้า... คือ 1. เทพเทวา ซึ่งอยู่ในชั้นสวรรค์ 2. วิญญาณเจตภูต 3. เทวภูต 4. ปีศาจ 5. ผีพราย

五盤

62 นัยความหมายสารค�าขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

ยุคท้ายปลายกัป กาลเวลานี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสี่ภพภูมิเบื้อง สูง รวมทั้งเหล่าภูตวิญญาณจากภพภูมิทั้งห้า ล้วนจุติลงมายังโลก มนุษย์ เราสังเกตได้ว่าในปัจจุบันนี้ ผู้คนมีความฉลาดหลักแหลม ผู้ที่มปี ัญญาอันชาญฉลาดหลักแหลม แสดงว่าเขาเหล่านั้นมาจาก ฟ้าเบื้องบน ส่วนบางคนเกิดมา ในชีวิตท�าแต่สิ่งชั่วร้าย ประกอบอาชีพ โดยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ฆ่าคนกันเองอย่างเลือดเย็น สร้างความ เดือดร้อนท�าให้ผู้คน อีกทั้งท�าให้ตนเองย�่าแย่ไปตามๆ กัน หาก ไม่กล่าวเกินจริง คนเหล่านีค้ งจะมาจากภพภูมขิ องภูตผีปศี าจ หรือ กลับชาติมาเกิดจากแดนอเวจี

63 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

การที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสี่ภพภูมิเบื้องสูง และสรรพวิญญาณ จากภพภูมิทั้งห้าจุติลงมายังโลกมนุษย์ เพราะว่าในเกณฑ์วาระนี้ เป็นยุคแห่งการปกโปรดอย่างเสมอภาค ทุกคนล้วนมีโอกาสกราบ รับวิถธี รรม ไม่วา่ ถือก�ำเนิดมาจากภูมภิ พไหนก็ตาม ขอเพียงได้รบั วิถีธรรม และบ�ำเพ็ญปฏิบัติอย่างจริงจัง มีจิตใจมั่นคงแน่วแน่ ก็ สามารถกลับคืนสู่แดนนิพพานได้ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่จุติเกิดกายสู่โลกมนุษย์แล้ว ไม่แน่ ว่าบุญกุศลของบรรพชน อีกทั้งพุทธสัมพันธ์และรากบุญของเขา มีเพียงพอ ให้เขามีโอกาสได้รับมหาธรรมอันสูงส่งไหรือไม่ ดังนั้นมหาธรรมที่กล่าวถึงนี้ มีความล�้ำค่ายิ่งนัก เป็นธรรม วิถีแห่งแห่งอริยะเจ้าซึ่งถ่ายทอดมา หากไม่ใช่เป็นด้วยบุญปัจจัย ที่ถึงพร้อม กาลวาระฟ้า ชะตากาลธรรม ก็ยากที่จะได้รับธรรมนี้

64 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

เซียนพุทธะกล่าวว่า เวไนยมีสามระดับ

กัลยาชนผู้มีรากบุญสูงส่ง เมื่อได้รับวิถีธรรมแล้ว ปัญญา ญาณจะกระจ่างแจ้ง สัมผัสรู้ว่าตนเองควรรีบเร่งบ�ำเพ็ญปฏิบัติ ธรรมในทันที รู้ว่าหากพลาดผันโอกาสไป ช่างน่าเสียดายยิ่งนัก ผู้ที่มีปัญญาระดับกลาง แต่ไม่มีรากบุญเพียงพอ เมื่อได้รับ วิถธี รรมแล้ว ก็เชือ่ บ้าง ไม่เชือ่ บ้าง ยังคงลังเลสงสัย บ�ำเพ็ญปฏิบตั ิ บ้าง ไม่บำ� เพ็ญปฏิบตั บิ า้ ง ไม่เห็นความส�ำคัญในการบ�ำเพ็ญปฏิบตั ิ เท่าที่ควร ส่วนผูท้ ไี่ ม่มรี ากบุญ เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั เกีย่ วกับการรับวิถธี รรม เขาจะหัวเราะเยาะเย้ย หาว่าเป็นเรื่องงมงาย นอกจากไม่เชื่อแล้ว ยังป้ายสีให้ร้ายธรรม ดูหมิ่นผู้ที่เผยแพร่ธรรม เวไนยสามระดับนี้ ไม่ใช่มีเพียงวงการอนุตตรธรรมเท่านั้น จะสังเกตได้วา่ ทุกวงการศาสนาก็มเี ช่นเดียวกัน พระอริยเจ้าแต่ละ ศาสนาล้วนโปรดคนบุญตามเหตุปจั จัยสัมพันธ์ แต่กม็ คี วามเพียร พยายามโปรดคนลุม่ หลงเพือ่ ให้แจ้งตืน่ ด้วยพระเมตตามหาปณิธาน อันยิ่งใหญ่ มองเวไนยด้วยความเสมอภาค รู้ว่าเวไนยมีจิตญาณ แห่งพระพุทธะเฉกเช่นเดียวกัน

65 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

คนทีไ่ ด้กราบรับวิถธี รรมแล้ว ควรถนอมโอกาสรีบเร่งปฏิบตั ิ เปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเอง เพื่อให้จิตญาณสว่างไสว การได้กราบ รับวิถีธรรม เป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่ง แต่โบราณมามิใช่จะมีการ ปกโปรดง่ายดาย ในพิธถี า่ ยทอดธรรม หลังจากทีเ่ ตีย่ นฉวนซือ ผูซ้ งึ่ เป็นตัวแทน ของพระวิสุทธิอาจารย์ได้ทูลถวายสารเทวนาคราชต่อฟ้าเบื้องบน แล้ว ก็จะมีซันกวนต้าตี้ “ตรีเทพพิทักษ์มหาราช” มารับสารนี้ไป” ตรีเทพพิทักษ์มหาราชมีสามพระองค์ คือ “อริยกษัตริย์เหยา, อริยกษัตริย์ซุ่น, อริยกษัตริย์อวี่” ทีป่ ระเทศอินโดนีเซีย ครัง้ หนึง่ ในขณะทีม่ พี ธิ ถี า่ ยทอดธรรม มีญาติธรรมท่านหนึ่งกราบรับวิถีธรรม ตั้งแต่วัยเด็กจิตของเขา บริสุทธิ์ มีหูทิพย์ ตาทิพย์ ในวันนัน้ เขามองเห็นด้วยตาตนเองว่า สารเทวนาคราชทีถ่ กู เผาทูลถวายในกระธางธูป กลายเป็นแผ่นสีทองลอยขึน้ สูเ่ บือ้ งบน สารเทวนาคราช ที่คนตาเนื้อธรรมดาอย่างพวกเรามองเห็น เป็นเพียงกระดาษธรรมดาๆ แผ่นหนึ่ง ซึ่งได้ถูกเผาไปแล้ว เป็น เพียงเศษเถ้ากระดาษทีล่ อยพวยพุง่ อยูต่ อ่ หน้า แล้วร่วงตกลงมายัง กระถางธูปเท่านั้น

66 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

แท้จริงๆแล้ว สารเทวนาคราชซึง่ ถูกเผาขึน้ ไปนัน้ ยังเรียบร้อย ดีอยู่ ไม่ได้มอดไหม้ ดังที่ตาเนื้อธรรมดาเรามองเห็นแต่อย่างใด เมือ่ ตรีเทพพิทกั ษ์มหาราชเสด็จมารับสารค�าขอ ท่านจะเก็บ ใส่แขนเสือ้ ไว้ จากนัน้ จึงน�าไปทูลรายงานต่อเบือ้ งบน และท�าหน้าที่ จดบันทึกชื่อผู้รับวิถีธรรมที่อยู่ในสารค�าขอเทวนาคไว้ ณ ด่านตรี เทพพิทักษ์ หรือด่านพุทธาลัย ดังนั้นจึงมีค�ากล่าวว่า... 人間收圓掛聖號

(เหยินเจียนโซวเอวี๋ยนกว้าเซิ่งเฮ่า) “เก็บงานสมบูรณ์ในโลกมนุษย ์ บันทึกชื่อไว้ณ แดนเบื้องบน” เซียนพุทธะกล่าวว่า... “ผู้ที่มีโอกาส ได้รับการบันทึกชื่อใน “สารเทวนาคราช” คือ ผู้ที่โชคดี เป็นผู้มีคุณสมบัติ มีสิทธิจะได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็น สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ นอนาคต” มีโอกาสก้าวสูก่ ลุม่ ขบวนของเซียนพุทธะ

67 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

หลังจากตรีเทพพิทักษ์มหาราช ได้ทูลรายงานต่อเบื้องบน และจดบันทึกรายชื่อที่มีในสารค�ำขอเทวนาคราช จารึกชื่อไว้ ณ แดนพุทธาลัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นท่านก็จะน�ำสารนี้ส่ง มอบให้ท้าวพญายมผู้ควบคุมแดนอเวจีสิบขุม เนื่องด้วยสารเทวนาคราช (หลงเทียนเปี่ยว) มิใช่สารค�ำขอ ธรรมดาทั่วไป แต่มีอนุตตรโองการแห่ง พระอนุตตรธรรมเจ้า ดังนั้นแม้แต่ ท้าวพญายม ก็ยังต้องคุกเข่าน้อมรับอนุตตรโองการ จากนั้นก็จะน�ำเอาสมุดบัญชีรายชื่อเกิด-ตายมาตรวจสอบ อย่างละเอียดรอบคอบ เมื่อพบว่ามีรายชื่อที่ตรงกัน ก็จะลบราย ชื่อที่ตรงกับในสารเทวนาคราชออก สารเทวนาคราชนีจ้ ะเป็นหลักฐานส�ำคัญ ยืนยันถึงการกราบ รับวิถีธรรม ยืนยันถึง วันเดือนปี เวลา และสถานที่ๆ รับธรรม ยืนยันว่าญาติธรรมซึ่งได้รับการถ่ายทอดวิถีอนุตรธรรม จะไม่ ต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมของท่านพญายมทั้งสิบขุมอีกต่อไป

68 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

การเขียนใบเปี่ยวเหวิน (สารค�ำขอเทวนาคราช) มีความ ส�ำคัญมาก เรื่องของ วัน เดือน ปี เวลา จะเขียนพลาดผิดไม่ได้ หากเกิดความผิดพลาด จะต้องท�ำการแก้ไข เขียนเปีย่ วเหวินฉบับ แก้ไขอีกฉบับ และทีจ่ ะพลาดผิดไม่ได้เช่นกันคือ เรือ่ งการเขียนชือ่ -นามสกุล ของผูร้ บั วิถธี รรม โดยต้องประสานกับฝ่ายทะเบียนให้ดี โดยเฉพาะ ข้อก�ำหนดของการลงชือ่ นามสกุลของผูร้ บั ธรรมะ จะต้องใช้นามสกุล ของบิดาเท่านั้น ผู้ที่แต่งงานแล้ว นามสกุลที่ใช้รับธรรมะ จะต้อง เป็นนามสกุลเดิมของบิดาเท่านัน้ ส่วนชือ่ อนุญาตให้ใช้ชอื่ ตามบัตร ประชาชนได้ ท�ำไมต้องใช้ชื่อตามบัตรประชาชน เพราะนามสกุลมีผล เกีย่ วข้องกับบรรพชนของตระกูลนัน้ ลูกหลานหนึง่ คนได้รบั วิถธี รรม บรรพชน ๗ ชั้น ลูกหลาน ๙ ชั่วคนได้ รับอานิสงส์ผลบุญ ลูกหลาน หนึง่ คนบ�ำเพ็ญส�ำเร็จธรรม บรรพชนและลูกหลานสามารถล่วงพ้น เวียนว่ายตายเกิด ดังนั้นชื่อนามสกุล จะพลาดผิดไม่ได้

69 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

จะต้องรู้ว่า ในการเขียนสารค�ำขอเทวนาคราช (เปี่ยวเหวิน) ชื่อของอาจารย์แนะน�ำ-อาจารย์รับรอง ก็จะเขียนผิดไม่ได้ เช่นกัน วิธีดีที่สุดคือ หลังจากเขียนเสร็จ ควรน�ำไปให้ญาติธรรมดู อีกครัง้ ว่าชือ่ -นามสกุลของเขาถูกต้องไหม เพราะบางครัง้ มีตวั อักษร ที่ออกเสียงเหมือนกัน แต่ตัวหนังสือไม่เหมือนกัน ดังนั้นควรให้ เจ้าของชือ่ มายืนยันความถูกต้องก่อน เพือ่ ป้องกันความผิดพลาด การเขียนสารค�ำขอเทวนาคราช มีความส�ำคัญเกี่ยวข้องกับ ชีวติ ทัง้ ชีวติ ของเวไนย ดังนัน้ ควรระมัดระวังไม่ให้เกิดการผิดพลาด หมายเหตุ : สารค�ำขอนี้ แตกต่างจากสารค�ำขอทั่วไป *หลักฐานความส�ำคัญของสารค�ำขอเทวนาคราช สามารถ หาศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือ “คุณวิเศษของสารเทวนาคราช” แปลและเรียบเรียงโดย อ.ศุภนิมิต *สารค�ำขอ คือ ใบที่มนุษย์ในโลกท�ำขึ้นโดยเจตนาที่น�ำเอา เรื่องจ�ำเป็นทูลขอต่อฟ้าเบื้องบนทรงเมตตาอนุญาต *สารค�ำขอ คือ ใบค�ำขอที่แสดงถึงพระเจตนา หรือโองการ สวรรค์ของ พระอนุตตรธรรมมารดา ที่โปรดอนุญาตให้บุคคลที่มี รายชื่อในสารค�ำขอนั้น พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด

70 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

ความหมายแต่ละประโยค ของเนื้อหาในใบเปี่ยวเหวิน

71 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

表文

(เปี่ยวเหวิน) สารค�ำขอเทวนาคราช

72 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

แถวที่ ๑ : 表文呈奏:(เปี่ยวเหวินเฉิงโจ้ว)

หมายถึง “ทูลถวายสารค�าขอ” ค�าว่า 呈 (เฉิง) หมายถึง “การทูลถวาย” ค�าว่า 奏 (โจ้ว) หมายถึง “การกราบบังคมทูล” ความหมายทั้งประโยค คือ... การถวายบังคมทูล “สารค�าขอเทวนาคราช” แถวที่ ๒:據 (จวี้) หมายถึง “หลักฐานอ้างอิง”

73 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

แถวที่ ๓:西元…年 歲次…月…日… 時 แถวนี้ เป็นช่องส�ำหรับลง วัน, เวลา และปี ในการกราบขอรับวิถีธรรม 西元 (ซีเอวี๋ยน) หมายถึง “ ปีคริสตศักราช ” ในช่องนี้ให้ลงปี ค.ศ ลงไป 年 (เหนียน) หมายถึง “ปี” เป็นค�ำต่อท้ายหลังจากตัวเลขคริสตศักราช 歲次 (ซุย่ ชือ่ ) หมายถึง “ปีนกั ษัตร” (มีอา้ งอิงในบทท้าย) 月 (เยว่) หมายถึง “เดือน” , 日 (ยื่อ) คือ “วัน” หมายถึงให้เขียนวันที.่ ..ทีท่ ำ� พิธลี งในสารค�ำขอ โดยถือตาม (農曆) “หนงลี”่ คือวัน เดือน ปี จันทรคติ ของจีนเป็นหลัก ค�ำว่า 時 (สือ) มาจากค�ำว่า 時辰 (สือเฉิน) หมายถึง เวลา ตามเวลาสากล วันหนึ่งมี 24 ชั่วโมง หากนับตามหลักของจีนก็ คือ 十二個時辰 ( สือเอ้อรเกอะสือเฉิน ) หมายถึงวันหนึ่ง มีสิบสองชั่วยาม หนึ่งยามมีสองชั่วโมง (ในคู่มือจะมีตารางส�ำหรับเปรียบเทียบวันเวลา) ผูท้ ำ� หน้าทีเ่ ขียนเปีย่ วเหวินควรศึกษาให้มคี วามเข้าใจชัดเจน 74 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

แถวที่ ๔:เป็นแถวทีว่ า่ งเว้นไว้ เพือ่ เขียนเติมลงไป คือแถวส�าหรับ เขียนที่อยู่สถานธรรม ชื่อของสถานธรรมที่จะมีพิธีถ่ายทอดธรรม ในประเทศไทยจะเขียน ค�าว่า 泰國 ( ไท่กั๋ว) “ประเทศไทย” ขึ้นก่อน แล้วตามด้วยที่อยู่....สถานที่....จังหวัด... ตัวอย่างเช่น... (ประเทศไทย บ้านเลขที่ ถนน ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด) ส่วนไต้หวันก็เหมือนกัน คือจะเขียน สถานที่ และที่อยู่ ไล่ไปตามล�าดับ * หมายเหตุแถวที่ ๔ - ตรงต�าแหน่งวงกลมสองวงกลม ○○ เป็นต�าแหน่งส�าหรับ เขียนชื่อสถานธรรม - การเขียนที่อยู่ภาษาไทย เริ่มจาก ประเทศ … บ้านเลขที่ (ใช้เลขไทย)…ถนน…ต�าบล…อ�าเภอ…จังหวัด - ที่อยู่ภาษาจีนเริ่มจาก - 國家 ประเทศ… 府 (ฝู่) จังหวัด… 縣 (เซี่ยน)อ�าเภอ…村 (ชุน) ต�าบล…路(ลู่)ถนน… 門牌 (เหมินผาย) บ้านเลขที่… * หมายเหตุ หากเป็นสถานธรรมส่วนรวม ไม่ต้องเขียนบ้านเลขที่ 75 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

แถวที่ ๕:

佛堂之中。今有 (ฝอถังจือจงจินโหย่ว) 佛堂 (ฝอถัง) คือ “สถานธรรม” 之中 (จือจง) หมายถึง ภายใน…. 今有 (จินโหย่ว) หมายถึง วันนี้ได้มี….

ความหมายทั้งประโยค คือ วันนี้ภายในสถานธรรม ได้มีการท�าพิธีถ่ายทอดธรรม *สารเทวนาคราชนี้ คือสารค�าขอที่ซือจุน(พระธรรมจารย์) และซือหมู่(พระธรรมจาริณ)ี ต้องลงนามของพระองค์ลงไป โดย เขียนเป็นพระนามเต็ม... 張光璧 孫慧明 (จางกวงปี้ , ซุนฮุ่ยหมิง) เพือ่ ทูลถวายรายงานต่อพระอนุตตรธรรมมารดาว่า... ในวัน นี้ลูก (หมายถึง พระธรรมจารย์ พระธรรมจารณี) ได้น�าพาใคร… ใครเป็นอาจารย์แนะน�า ใครเป็นอาจารย์รับรอง…ได้น�าพาใคร… ชื่ออะไร…มากราบขอรับวิถีธรรม * หมายเหตุ แม้ในสารค�าขอ...จะต้องเขียนชื่อ อาจารย์แนะน�า-อาจารย์ รับรองก่อน แต่ไม่ใช่ว่าวันนี้คุณมีอาจารย์แนะน�า-รับรอง แล้วคุณ จะมีโอกาสได้รับธรรม หรือคุณน�าพาคนมารับวิถีธรรม แล้วเขา จะสามารถเข้าท�าพิธีได้เลย ในความหมาย...ไม่ใช่เพียงแค่นี้ 76 นัยความหมายสารค�าขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

* เหตุผล คือ มนุษย์ชาติ ล้วนมีวิบากกรรมติดตัวมาถึงหก หมื่นกว่าปี มีใครกล้าบอกไหมว่าตัวคุณเองไม่เคยมีวิบากกรรม? ใครกล้ารับประกันได้ไหมว่าตนเองไม่มีกรรมเวรในอดีต ติดตัวมา คนเราหากไม่มีกรรมเวรติดตัวมา ก็เป็นพระพุทธะกัน หมดแล้ว ไม่ต้องมาเวียนเกิดเป็นมนุษย์ * ด้วยเหตุทมี่ นุษย์มวี บิ ากกรรมติดตัวมาแต่อดีต เป็นไปได้ อย่างไรที่จะมีโอกาสได้รับวิถีธรรมอย่างง่ายดาย * มีกี่คนรู้ว่าความโชคดีทั้งหมดที่ตนได้รับนั้น ล้วนมาจาก พระมหากรุณาธิคุณของพระอนุตตรธรรมมารดา ที่ให้มีวิถีธรรม ลงมาปกโปรดมนุษย์ผู้ลุ่มหลง มวลเวไนยทั้งหลายจึงมีโอกาสได้ รับวิถีธรรม ค้นพบหนทางกลับคืนฟ้าเบื้องบน * หากไม่มีพระโองการสวรรค์จากพระอนุตตรธรรมมารดา มีหรือที่พวกเราจะมีโอกาสได้รับวิถีธรรม ค้นพบหนทางหลุดพ้น * ดังนั้นสารค�ำขอเทวราช ในแถวที่ 6 ข้อที่ 2 จึงมีค�ำว่า... 欽加 ( ชินเจีย ) หมายถึง... “มีอนุตตรโองการแห่งพระอนุตตรธรรมเจ้า” * หากในวันนี้พระอนุตตรธรรมเจ้าไม่มีพระมหากรุณาให้ มหาธรรมลงมาปกโปรด ไม่วา่ ผูใ้ ดก็ไม่มโี อกาสได้กราบรับวิถธี รรม ดังนั้นความโชคดีที่ได้นี้ ทั้งหมดล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระอนุตตรธรรมมารดา 77 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

แถวหก ข้อ2 欽加頂恩:○○○率引保: (ชิน เจีย ติ่งเอิน .........ไซ่ว อิ่น เป่า) ค�ำว่า 欽加 (ชินเจีย) หมายถึง... “มีพระโองการสวรรค์ของฟ้าเบื้องบนหนุนส่ง” ค�ำว่า 頂恩 (ติ่งเอิน) หมายถึง “พระคุณที่ช่วยรับแบก” ในที่ นี้ หมายถึ ง พระธรรมจารย์ และพระธรรมจาริ ณี ” มี พระคุณช่วยเหลือแบกรับหนี้สินเวรกรรมให้กับศิษย์ทั้งหลาย อักษรค�ำว่า 頂 (ติ่ง) มาจากค�ำว่า 頭頂 (โถวติ่ง) หมายถึง 頭頂天 (โถวติ่งเทียน) คือ “ศีรษะค�้ำฟ้า” ความหมายโดยรวมค�ำว่า 欽加頂恩 (ชิน เจีย ติ่งเอิน ) หมายถึงพระคุณของ พระธรรมจารย์ และ พระธรรมจาริณี ที่ได้ช่วยแบกรับหนี้สินเวรกรรมให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นมวลเวไนย (ศรีษะค�้ำฟ้า เอาชีวิตตนเองค�้ำประกันให้กับพวกเรา) ดังนั้นด้วยเหตุที่พระธรรมจารย์ และพระธรรมจาริณีช่วย แบกรับหนีส้ นิ เวรกรรมให้กบั พวกเรา อีกทัง้ ด้วยพระมหากรุณาธิคณ ุ แห่งความเมตตาการุณย์ของพระอนุตตรธรรมมารดา ได้ประทาน ให้มีวิถีธรรมปกโปรดสู่โลก เพื่อฉุดช่วยเหล่าพุทธบุตรคนเดิม เราทั้งหลายจึงมีโอกาสได้รับธรรมะ 78 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

率引保: (ไซ่ว อิ่น เป่า) อักษรค�ำว่า 率 (ไซว่) หมายถึง “น�ำพา” ค�ำว่า 引 (อิ่น) มาจากค�ำว่า 引師 (อิ่นซือ)

หมายถึง “อาจารย์น�ำพา” หรือ “อาจารย์แนะน�ำ” ค�ำว่า 保 (เป่า) มาจากค�ำว่า 保師 (เป่าซือ) หมายถึง... “อาจารย์รับรอง” อาจารย์แนะน�ำ อาจารย์รับรอง ต้องคุกเข่าต่อหน้าโต๊ะพระ เบื้องหน้าพระแท่นบัลลังก์บัวแห่งพระอนุตตรธรรมเจ้า ใช้ชีวิตรับ ประกันให้กับผู้กราบรับวิถีธรรม อาจารย์แนะน�ำ - จะแนะน�ำว่า... “ท่านที่มาเข้าพิธีในวันนี้ เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นผู้ที่ ประกอบสัมมาอาชีพสุจริต มีคุณสมบัติที่จะได้กราบรับวิถีธรรม” อาจารย์รับรอง-รับรองว่า... “ธรรมะนี้ เป็นธรรมเที่ยงแท้ หลักสัจธรรมจริง พระโองการสวรรค์จริง” หากการแนะน�ำรับรองนี้ เป็นหนทางแห่ง เดรัจฉานวิชา ลัทธิเถื่อน ศาสนามาร หรือหวังหลอกลวงเงินทอง ยินดีรับโทษทัณฑ์ จากฟ้าดิน

79 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

การได้กราบรับวิถีธรรม ก็ด้วยอีกเหตุผลหนึ่ง คือ ท่านมี บุญสัมพันธ์กับอาจารย์แนะน�ำ-รับรอง ลองคิดพิจารณาดูวา่ การทีค่ นหนึง่ คนจะมีโอกาสได้กราบรับ วิถีธรรม แท้จริงแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายดายเลย หากในอดีตท่านโทษ กล่าวฟ้าดิน ใส่ร้ายป้ายสีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งไม่ได้ผูกบุญสัมพันธ์ อย่างกว้างขวางกับผู้คน ท่านไหนเลยจะมีโอกาสได้รับธรรมะ มีคนบางประเภท หลบไปบ�ำเพ็ญอยู่ในถ�้ำ ตามป่าตามเขา ด้วยเหตุที่ว่า หลบไปบ�ำเพ็ญอยู่ในถ�้ำ ตามป่าตามเขาเพียง ล�ำพัง จึงท�ำให้ไม่มีโอกาสได้ผูกบุญสัมพันธ์กับผู้คนทั้งหลาย มีบางคน เนือ่ งด้วยอดีตชาติได้บำ� เพ็ญมาดี ตอนนีม้ ชี วี ติ อยู่ ก็ปฏิบตั ธิ รรม เพียรสร้างบุญกุศล หลังละกายสังขารจึงมีโอกาสได้ ไปเสวยผลบุญเป็นเทพพรหมอยู่ในชั้นเทวภูมิ มีใครสักกีค่ นทีร่ วู้ า่ แม้กระทัง่ เทพพรหมซึง่ อยูใ่ นชัน้ เทวภูมิ หลังจากเสวยผลบุญหมดแล้ว ท่านก็ยังต้องกลับชาติมาเวียนว่าย ตายเกิดอีก มีเพียงการได้รบั หนึง่ จุดชีจ้ ากพระวิสทุ ธิอาจารย์เท่านัน้ จึงสามารถหลุดพ้นวัฏสงสารแห่งการเกิดตายได้ ดังนัน้ ในปัจจุบนั แม้แต่เทพพรหมทัง้ หลายซึง่ สถิตอยูใ่ นชัน้ เทวภูมิ ล้วนต่างร้อนรนใจ เพราะในอดีตชาติท่านเหล่านั้นไม่ได้ ผูกบุญสัมพันธ์กับผู้คน หรืออาจจะมีบ้าง แต่มีน้อยนัก ท่านเหล่า นั้นจึงหวั่นกลัวว่าในชาตินี้จะไม่มีโอกาสได้รับวิถีธรรม 80 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

การที่พวกเรามีโอกาสได้รับธรรมะในวันนี้ ล้วนมีเหตุแห่ง บุญปัจจัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาจารย์แนะน�ำ-อาจารย์รับรอง ทั้งใน อดีตชาติ และปัจจุบันชาติ ในการรับธรรมะ หากไม่มีอาจารย์แนะน�ำ-รับรอง แม้คุณมี เงินทองมากมายมาสร้างกุศล ก็ไม่มโี อกาสจะได้กราบรับวิถธี รรม ความหมายโดยรวมในประโยค 欽加頂恩:○○○率引保:

(ชิน เจีย ติ่งเอิน ไซ่ว อิ่น เป่า) หมายถึง พระธรรมจารย์ พระธรรมจาริณี มีพระอนุตตร โองการจากฟ้าเบื้องบน ช่วยแบกรับหนี้สินเวรกรรมแทนเวไนย พระวิสทุ ธิอาจารย์ทงั้ สองพระองค์ได้นำ� พา อาจารย์แนะน�ำ-รับรอง คุกเข่า ณ เบื้องพระแท่นแห่งพระอนุตตรธรรมเจ้า ด้วยเหตุทพี่ ระอาจารย์ชาย พระอาจารย์หญิง (ซือจุน ซือหมู)่ ได้มพี ระคุณช่วยเราทัง้ หลายแบกรับหนีส้ นิ เวรกรรม อีกทัง้ อาจารย์ แนะน�ำ-อาจารย์รับรอง ได้คุกเข่าใช้ชีวิตเป็นประกัน ตั้งปณิธาน แนะน�ำ-รับรองให้กับพวกเรา พุทธบุตรผู้มีพุทธสัมพันธ์ทั้งหลาย จึงมีโอกาสได้กราบรับวิถีธรรม

81 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

แถวที่หก ข้อ 3–แถวเจ็ด ข้อ 4 虔心跪在:(เฉียน ซิน กุ้ย ไจ้) 虔心 (เฉียนซิน) หมายถึง “จิตศรัทธา” 跪 (กุ้ย) มาจากค�าว่า 跪在 (กุ้ยไจ้) คุกเข่า ณ...... ความหมายทั้งประโยคคือ... ได้คกุ เข่าด้วยความศรัทธาต่อเบือ้ งหน้าพระแท่นบัลลังก์บวั แห่งพระอนุตตรธรรมเจ้า พระผูเ้ ปีย่ มบุญญาธิการ ผูใ้ ห้กา� เนิด และ สรรค์สร้าง ควบคุมสรรพสิ่ง แถวเจ็ด ข้อที่ 4. 明明上帝蓮下:(หมิงหมิงซั่งตี้เหลียนเซี่ย) ค�าว่า 明明上帝 (หมิงหมิงหมิงซั่งตี้) หมายถึง “พระอนุตตรธรรมเจ้า” 蓮下 (เหลียนเซี่ย) คือ “ภายใต้ บัลลังก์บัว” ค�าว่า 蓮 (เหลียน) มาจากค�าว่า 蓮花 (เหลียนฮวา) หมายถึง “ดอกบัว”

82 นัยความหมายสารค�าขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ล้วนมีบัลลังก์บัว ยิ่งมีบุญกุศลมาก เท่าไหร่ ฐานบัวก็ใหญ่มากขึ้นเท่านั้น หลังจากทุกคนได้รับการ ถ่ายทอดวิถีธรรมแล้ว ณ ฟ้าเบื้องบน จะมีดอกบัวคนละ ๑ ดอก แต่บางคนหลังจากรับ วิถธี รรมแล้ว ก็หายหน้าไป ไม่กลับมาสถาน ธรรมอีกเลย ดอกบัวของเขาก็คงจะเหี่ยวเฉาไป น่าเสียดายยิ่งนัก คนๆ หนึง่ ครัง้ มีชวี ติ อยูใ่ นโลก ได้ฉดุ ช่วยน�ำพาคนรับธรรมะ มากกว่า 1,000 คน ดอกบัวของเขาจะมีมากกว่า1,000 กลีบ ดอกบัว 1 กลีบ เท่ากับการน�ำพาคนมารับธรรมะหนึ่งคน หากพาคนมารับธรรมะเพียงคนเดียว เท่ากับดอกบัวมีเพียง 1 กลีบ ดังนั้นจึงควรรีบเร่งฉุดช่วยน�ำพาคนมารับธรรมะ หากฉุด ช่วยคนน้อยเกินไป วันเมื่อละกายสังขารกลับคืนไป ดอกบัวของ ท่านมีเพียง 1 กลีบ จิตญาณของท่านคงเกรงใจ ประหวั่นพรั่นพรึง ไม่กล้านั่งอยู่บนฐานบัวได้อย่างสงบสุข เซียนพุทธะเคยเมตตาชี้แนะไว้ว่า... “การฉุดช่วยชีวิตปัญญาญาณของคนๆ บุญกุศลยิ่งใหญ่ เหนือกว่าการสร้างเจดีย์เจ็ดชั้น”

83 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

แถวเจ็ด ข้อที่ 5 ค�ำว่า 曰 (เอวีย) หมายถึง “พูดว่า” หรือ “กล่าวว่า” ความหมาย คือ “กล่าว” หรือ “ได้รายงานต่อ....” ความหมายทั้งประโยค คือ ผู้ซึ่งตัวแทนพระวิสุทธิอาจารย์ ได้คุกเข่ารายงาน รายชื่อของผู้กราบรับวิถีธรรม ต่อเบื้องหน้า พระแท่นบัลลังก์บัวแห่งพระอนุตตรธรรมเจ้า แถวเจ็ด ข้อ5 曰:(เยว) หมายถึง “พูด....” หรือ “กล่าว....” แถวเจ็ด ข้อ 6 竊: (เชี่ย) คือ การอ่อนน้อมถ่อมตน ในที่นี้หมายถึงการ กล่าวถึงตนเองด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ค�ำว่า 竊 (เชี่ย) มาจากค�ำว่า 偷竊 (โทวเชี่ย) แปลว่า “แอบกระท�ำ” แต่ความหมายในที่นี้ ยังหมายถึง โดยส่วนตัวแล้ว……. ความหมายทัง้ ประโยค คือ โดยส่วนตัวแล้วเราจะถวายรายงาน อะไรต่อพระอนุตตรธรรมมารดา ก็ดว้ ยเหตุที่ ………(เรือ่ งราวส�ำคัญ ที่เป็นเหตุผลอันจ�ำเป็นจะต้องกราบทูลรายงาน)

84 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

แถวเจ็ด ข้อ 7

自開天以來:(จื้อไคเทียนอี่ไหล) 自 ( จื้อ) หมายถึง “นับแต่” “ตั้งแต่” 開天 (ไคเทียน) หมายถึง “เบิกฟ้าเบิกดิน” 以來 (อี่ไหล) หมายถึง “เป็นต้นมา”

* ความหมายทั้งประโยค คือ... นับตั้งแต่เบิกฟ้าเบิกดินเป็นต้นมา... แถวแปด ข้อ 8 已經三佛之運:(อี่จิงซันฝอจืออวิ้น) หมายถึง “ได้มีสามพระพุทธาอวตารลงมาปกโปรด” ค�าว่า 已經 (อี่จิง) หมายถึง “ก�าเนิด อาวตารขึ้นแล้ว” ค�าว่า 三佛 (ซันฝอ) หมายถึง “สามพระพุทธา” ค�าว่า 運 (อวิ้น) หมายถึง “เกณฑ์วาระ” ความหมายทัง้ ประโยค ค�าว่า 三佛之運 (ซันฝอจืออวิน้ ) หมายถึง... บัดนีเ้ ข้า สูเ่ กณฑ์วาระทีส่ ามพระพุทธาอวตารมา สู่โลก เพื่อเก็บงานสมบูรณ์

85 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

สามพระพุทธาที่กล่าวถึง คือ... 燃燈古佛

(หยันเติงกู่ฝอ)

พระทีปังกรพุทธเจ้า

釋迦牟尼佛

(ซื่อเจียโหมวหนีฝอ) พระศากยมุนีพุทธเจ้า 彌勒古佛

(หมีเล่อกู่ฝอ) พระศรีอาริยเมตไตรย พระศรีอาริยเมตไตรย คือ... หนึ่งในสิบพระพุทธาที่จุติลงสู่โลกมนุษย์ ดังนั้นจึงมีค�าว่า (หนันอู๋อาหมีสือฝอเทียนเอวี๋ยน) ซึ่งหมายความว่าพระองค์ท่าน คือหนึ่งในสิบพระพุทธาที่จะจุติลงมาปกโปรด ความหมายทั้งประโยค คือ... “บัดนี้เข้าสู่เกณฑ์วาระ ซึ่งสามพระพุทธาสนองพระโองการ ฟ้าลงมาเก็บงานสมบูรณ์ปกโปรดเวไนย”

86 นัยความหมายสารค�าขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

แถวแปด ข้อ 9

生民而後:(เซิง หมิน เอ๋อร ์โฮ่ว) 生民 (เซิงหมิน) หมายถึง “ก�าเนิดมนุษย์” 而後 (เอ๋อร ์โฮ่ว) หมายถึง “หลังจาก”

สรุปความหมายทั้งประโยค หมายถึง... หลังจากมีมนุษย์กา� เนิดขึน้ มาในโลก จวบจนถึงปัจจุบนั แถวแปด ข้อ 10. 未得聖道普傳: (เว่ยเต๋อเซิ่งเต้าผู่ฉวน) หมายถึง... ยังไม่เคยได้รบั การปกโปรดถ่ายทอดวีถอี นุตตรธรรมมาก่อน 未得 (เว่ยเต๋อ) หมายถึง “ไม่ได้รับ” 聖道 (เซิ่งเต้า) หมายถึง “หลักธรรมแห่งอริยะเจ้า” 普傳 (ผู่ฉวน) หมายถึง ปกโปรดถ่ายทอดอย่างกว้างขวาง ความหมายทัง้ ประโยค คือ... ตัง้ แต่เบิกฟ้าเบิกดิน จนกระทัง่ มวลมนุษย์ถือก�าเนิดสู่โลก ยังไม่เคยได้รับการปกโปรดถ่ายทอด มหาธรรมอย่างกว้างขวางมาก่อน

87 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

แถวแปด ข้อ11

理義不明:หลี่อี้ปู้หมิง

หมายถึง “ต่อหลักธรรมยังไม่กระจ่าง” 理義 (หลี่อี้) หมายถึง “หลักธรรม” 不明 (ปู้หมิง) หมายถึง ไม่กระจ่างแจ้ง ความหมายทั้งประโยค คือ... มวลมนุษย์ไม่กระจ่างแจ้งในหลักธรรม แถวแปด ข้อ 12 道統已墜:(เต้า ถ่ง อี่ จุ้ย) ค�าว่า “พงศาธรรมได้ตกต�่าถึงขีดสุด” ความหมายในที่นี้คือ... หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลัก การปกครองต่างๆ ได้ตกต�่าลง อักษรค�าว่า 道統 (เต้าถ่ง) หมายถึง “พงศาธรรม” *แท้จริงแล้วตัง้ แต่บรรพกาลมา พงศาธรรมได้มกี ารถ่ายทอด มายาวนาน จากรุน่ สูร่ นุ่ สืบเนือ่ งมา ดังนัน้ ในสารค�าขอเทวนาคราช จึงเขียนค�าว่า 道統 (เต้าถ่ง) แต่ ค�าว่า 道統 (เต้าถ่ง) ในที่นี้ ยังรวมความหมายถึงค�า ว่า 道德 (เต้าเต๋อ) ซึง่ แปลว่า “คุณธรรม” หรือ “ศีลิ ธรรมจรรยา” อีกทั้งยังหมายถึง 倫理 (หลุนหลี่) แปลว่า “จริยธรรม” 88 นัยความหมายสารค�าขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

อักษรค�ำว่า已墜 (อี่จุ้ย) หมายถึง “ตกต�่ำถึงขีดสุด” ค�ำว่า 墜 (จุ้ย) มาจากค�ำว่า 墜落 (จุ้ยลั่ว) หมายถึง “ตกต�่ำ” ความหมายทั้งประโยค ค�ำว่า 道統已墜 “เต้าถ่งอี่จุ้ย” คือ บ่งบอกถึงว่า ในยุคสมัยปัจจุบันนี้ จิตใจของผู้คนไม่ดีงาม เหมือนกาลก่อน หลักมโนธรรม หลักคุณธรรม หลักศีลธรรมจรรยา และจริยธรรมต่างๆ ได้เสื่อมถอยตกต�่ำจนถึงขีดสุดแล้ว แถวเก้า ข้อ 13 13. 至今三千餘年矣:(จื้อจินซันเชียนอวี๋เหนียนอี่) หมายถึง “ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านมาเป็นเวลาถึงสามพันกว่าปีแล้ว” ค�ำว่า 至今 (จื้อจิน) หมายถึง “ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน” ค�ำว่า 三千餘年矣 (ซัน เชียน อวี๋ เหนี่ยน อี่) หมายถึง สามพันกว่าปี ความหมายทั้งประโยค คือ... กาลเวลาจากอดีตจวบถึง ปัจจุบัน ล่วงเลยมาสามพันกว่าปีแล้ว ตั้งแต่ธรรมกาลยุคเขียว ธรรมกาลยุคแดง จนถึงยุคสมัยปัจจุบัน คือ “ธรรมกาลยุคขาว”

89 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

แถวเก้า ข้อ 14

今蒙:(จินเหมิง) 今 (จิน) มาจากค�าว่า 現今

(เซี่ยนจิน) หมายถึง “ปัจจุบันนี้” ค�าว่า 蒙 (เหมิง) มาจากค�าว่า... 蒙受 (เหมิงโซ่ว) หมายถึง “ได้รับ” ความหมายทั้งประโยค คือ... ยุคปัจจุบนั เวไนยได้รบั พระมหากรุณาธิคณ ุ จากฟ้าเบือ้ งบน พระอนุตตรธรรมมารดา ประทานวิถีอนุตตรธรรมปกโปรด แถว ๑๐ ข้อ15 15.皇天開恩: หวงเทียนไคเอิน (หวงหมู่) ค�าว่า 皇 (หวง) มาจากค�าว่า 皇 หมายถึง “พระอนุตตรธรรมมารดา” 天 (เทียน) มาจากค�าว่า... 上天 (ซั่งเทียน) หมายถึง “ฟ้าเบื้องบน” 開恩 (ไคเอิน) หมายถึง “ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ” ความหมายทัง้ ประโยค คือ... บัดนี้ พระอนุตตรธรรมมารดา ซึ่งสถิตอยู่ ณ ฟ้าเบื้องบน มีีพระมหากรุณาธิคุณ ให้มีการปกโปรด ฉุดช่วยเวไนยทั้ง ๓ ภพ หย่อนสายทองสู่โลก ให้เวไนยทั้งหลายมี โอกาสได้รับมหาธรรมอันสูงส่ง รู้หนทางคืนกลับฟ้า 90 นัยความหมายสารค�าขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

แถวสิบ ข้อ16

正宗鍾毓於東土:(เจิ้งจงจงอวี้อวี๋ตงถู่) ค�ำว่า 正宗 (เจิ้งจง) มาจากค�ำว่า... 正宗正派 (เจิ้งจงเจิ้งไพ่) หมายถึง พระอนุตตรธรรมเจ้า

ได้ทรงมอบหมาย หรือ มีอนุตตรโองการลงมา ให้มีการถ่ายทอด สัมมาธรรม อันเป็นสัจธรรมเที่ยงตรง ค�ำว่า 正宗 (เจิ้งจง) คือ 正道 (เจิ้งเต้า) หมายถึง... “สัมมาธรรม” ซึ่งพระบรรพจารย์แต่ละรุ่น แต่ละยุคสมัย ถ่ายทอดสืบต่อ กันมา เวลาชั้นประชุมธรรม ทุกครั้งที่เซียนพุทธะ มาประทับญาณ มักให้โอวาทกล่าวถึงอยู่เสมอ ก็คือ... 道真 (เต้าเจิน) “ธรรมะเที่ยงแท้” 理真 (หลี่เจิน) “หลักสัจจธรรมจริง” 天命真 (เทียนมิ่งเจิน) “พระโองการสวรรคจริง”

91 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

ค�าว่า 正 (เจิ้ง) ตัวเดียว หมายถึง “เที่ยงตรง เที่ยงธรรม” และมาจากค�าว่า 正道 (เจิ้งเต้า) หมายถึง “สัมมาธรรม” ประโยคค�าว่า 鍾毓於東土 (จงอวี้อวี๋ตงถู่) หมายถึง...ฟ้าเบื้องบนได้ประทานให้วิถีธรรมลงปกโปรดสู่ บูรพาแดน ซึ่งก็คือปกโปรดยัง “โลกมนุษย์” นี่เอง ค�าว่า 東土 (ตงถู่) หมายถึง “บูรพาแดน หรือ โลกมนุษย์” ความหมายทั้งประโยค หมายถึง... ฟ้าเบื้องบน (องค์ธรรมมารดา) มีอนุตตรโองการให้วิถีธรรม ปกโปรดสู่โลก ฉุดช่วยมวลมนุษย์ พุทธบุตรเดิมของฟ้า

92 นัยความหมายสารค�าขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

แถวสิบเอ็ด ข้อ 17

祖師鴻慈:จู่ซือหงฉือ , 祖師 (จู่ซือ) ก็คือ 金公祖師

(จินกงจู่ซือ)

หมายถึง “พระบรรพจารย์จินกง” พระองค์ท่านคือพระภาคอวตารของ พระศรีอาริยเมตไตรย ซึ่งได้อวตารลงมาจุติสู่โลกมนุษย์ถึงเก้าครั้งแล้ว เมือ่ ถึงงานประชุมอริยหลงฮว๋าต้าฮุย่ พระศรีอาริยเมตไตรย จะเสด็จมายังโลกอีกครั้ง, ค�ำว่า 鴻 (หง) หมายถึง ยิ่งใหญ่ ค�ำว่า 慈 (ฉือ) หมายถึง ความเมตตา กรุณา ค�ำว่า 鴻慈 (หงฉือ) หมายถึง... “พระเมตตาการุณย์ที่ยิ่งใหญ่” ความหมายทัง้ ประโยค คือ ด้วยพระเมตตาการุณย์ทยี่ งิ่ ใหญ่ ของพระบรรพจารย ตั้งปณิธานแปรเปลี่ยนโลกนี้ให้เป็นดินแดน แห่งดอกบัวบาน ให้โลกมนุษย์มีแต่ความสุขเบิกบาน

93 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

แถวที่สิบเอ็ด ข้อ18

正派再振於巴郡:(เจิ้งไพ่ไจ้เจิ้นอวี๋ป่าจวิ้น) 正派 (เจิง้ ไพ่) มาจากค�ำว่า 正宗正派 (เจิง้ จงเจิง้ ไพ่)

มีความหมายเหมือนกับใน แถวที่ ๑๐ ข้อ 16 ค�ำว่า 正宗 ในหัวข้อที่สิบหก หมายถึง “สัมมาธรรม” ค�ำว่า 巴郡 (ป่าจวิ้น) หมายถึง “เมืองป่าจวิ้น” เป็นชื่อสถานที่แห่งหนึ่งในสมัยโบราณ ของประเทศจีน คือ “เมืองป่าจวิ้น” ซึ่งตั้งอยู่ในเขตมณฑลซันตง ความหมายทั้งประโยค คือ หลักวิถีสัมมาธรรมอันเที่ยงแท้ เริม่ ต้นปกโปรดถ่ายทอดทีเ่ มืองป่าจวิน้ (เมืองป่าจวิน้ ในสมัยก่อน เป็นมณฑลเล็กๆ เหมือนกับกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน) แต่เนื่องด้วย พระธรรมจารย์ พระธรรมจาริณี พระบรรพจารย์จนิ กง สามพระองค์ ล้วนถือก�ำเนิด ณ เมืองป่าจวิ้น หลักวิถีแห่งสัมมาธรรมจึงเริ่มต้น ปกโปรดที่มณฑลซันตง แล้วต่อมาก็เผยแผ่ไปทั่วประเทศจีน จาก นั้นจึงถ่ายทอดไปสู่เกาะไต้หวัน และเจริญรุ่งเรืองแผ่ขยายออกไป สู่นานาประเทศ ทั่วโลก

94 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

แถวสิบเอ็ด ข้อ19 今時眾生塗炭,未得救拯:

(จินสือ จ้งเซิง ถูทั่น เว่ยเต๋อ จิ้วเจิ่ง) 今時 (จินสือ) หมายถึง “ปัจจุบันนี้” “เวลานี้” 眾生 (จ้งเซิง) หมายถึง “มวลเวไนย” ค�ำว่า 塗炭 (ถูทนั่ ) หากแปลตามความหมายของตัวอักษร หมายถึง “สีด�ำ” ในที่นี้ เปรียบเหมือนกับ 木炭 (มู่ทั่น) ซึ่งก็คือ “ถ่านไม้” ซึ่งเป็นสีด�ำ บ่งชี้ถึงว่า เวลานี้จิตธรรมญาณของคนเรา ได้ลุ่มหลงไป ค�ำว่า 塗炭 (ถูทั่น) สีด�ำ ในที่นี้ ยังมีอีกนัยความหมาย คือ สังเกตไหมว่าถ่านไม้นนั้ มีไว้ส�ำหรับท�ำเชื้อเพลิง จึงเปรียบเสมือน การด�ำรงชีวิตซึ่งทุกข์แสนทุกข์ เหมือนก�ำลังถูกเชื้อเพลิงเผาไหม้ ด้านหนึ่งมวลเวไนยต่างด�ำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความทุกข์ และล�ำบากยากแค้น อีกด้านหนึ่งคือ มนุษยก�ำลังสูญเสียซึ่งหลัก คุณธรรมและจริยธรรม ดังนั้นจิตญาณจึงได้ลุ่มหลงไป ค�ำว่า 未得救拯 (เว่ยเต๋อจิว้ เจิง่ )... หมายถึง “ยังไม่ได้รบั การฉุดช่วย” ความหมายทัง้ ประโยค คือ ในกาลเวลาปัจจุบนั นี้ มวลเวไนย ต่างลุม่ หลงอยูท่ า่ มกลางเพลิงแห่งโลกียว์ สิ ยั จิตญาณเดิมแท้มดื มน เคว้งคว้าง ชีวิตต้องรับทุกข์ทรมาน ยังไม่ได้รับการโปรดฉุดช่วย 95 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

แถวสิบสอง ข้อ20 水火劫煞已到眼前:

(สุ่ย หั่ว เจี๋ย ซ่า อี่ เต้า เอี่ยน เฉียน) 水 (สุ่ย) หมายถึง “อุทกภัย” 火 (หั่ว) หมายถึง “อัคคีภัย” 劫 煞 (เจี๋ยซ่า) หมายถึง “มหันตภัย” 已 到 (อี่เต้า) มาจากค�าว่า 已經來到 (อี่จิงไหลเต้า) หมายถึง “มาถึงเบื้องหน้าแล้ว” 眼前 (เอี่ยนเฉียน) หมายถึง ต่อหน้า / เบื้องหน้า ความหมายทั้งประโยค คือ ภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัย จากธรรมชาติ หรือภัยจากน�้ามือมนุษย์ ได้มาถึงอยู่เบื้องหน้าแล้ว ความหมายตรงนี้บง่ บอกให้รู้ว่าในยุคปัจจุบันนี้ ภัยพิบตั ิมา ถึงอยูเ่ บือ้ งหน้าของเรา จะเห็นได้วา่ ภัยพิบตั ติ า่ งๆ เกิดขึน้ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นภัยจากธรรมชาติ หรือ ภัยจากน�้ามือมนุษย์ นับวันยิ่ง เกิดขึ้นมากมาย มนุษย์มีผลกรรมร่วมที่ผูกสร้างกันมาด้วยกัน ส่ง ผลให้ตอ้ งเผชิญกับภัยพิบตั ทิ หี่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ มีเพียงส�านึกกลับใจ มุ่งสร้างความดีงาม บ่มเพาะคุณธรรม จึงสามารถสลายเภทภัยได้

96 นัยความหมายสารค�าขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

แถวสิบสอง ข้อ21

所以立下此會:(สัว อี่ ลี่ เซี่ย ฉื่อ ฮุ่ย) ค�ำว่า 所以 (สั่วอี่) หมายถึง ดังนั้น , ค�ำว่า 立下 (ลี่เซี่ย) หมายถึง ได้ก�ำหนด ค�ำว่า 此會 (ฉื่อฮุ่ย) หมายถึง กาลวาระนี้

ความหมายทัง้ ประโยค คือ... ดังนัน้ ในกาลวาระนี้ จึงก�ำหนด ให้มีการปกโปรด หมายถึง ในกาลยุคท้ายนี้ ฟ้าเบื้องบนก�ำหนด ให้มีการปกโปรดฉุดช่วยสามภพ” แถวสิบสอง ข้อ22 廣救無數眾生:(กว่าง จิ้ว อู๋ ซู่ จ้ง เซิง) 廣 (กว่าง) มาจากค�ำว่า...廣大 (กว่าง ต้า) “กว้างใหญ่” ในที่นี้ยังหมายถึง 普遍 (ผู่เพี่ยน) “แพร่หลายไปทั่ว” 救 (จิ้ว) มาจากค�ำว่า 拯救 (เจิ่งจิ้ว) หมายถึง “ฉุดช่วย” “กอบกู้” 無數 (อู๋ซู่) หมายถึง “มากมายสุดคณานับ” 眾生 (จ้งเซิง) หมายถึง “มวลเวไนย” . ความหมายทัง้ ประโยค คือ จะต้องออกไปฉุดช่วยมวลเวไนย ซึ่งมีจ�ำนวนมากมายสุดจะคณานับได้ และฉุดช่วยอย่างกว้างขวาง 97 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

แถวสิบสาม ข้อ23

整起此著: (เจิ่ง ฉี่ ฉื่อ จั๋ว) ค�ำว่า 整起 (เจิ่งฉี่) มาจากค�ำว่า 整理收拾

(เจิ่งหลี่โซวสือ) หมายถึง จัดการเก็บกวาด,จัดเก็บ 此著 (ฉื่อจั๋ว) หมายถึง “ในกาลโอกาสนี้” ความหมายคือ.. ในกาลโอกาสครั้งนี้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โลก เข้าสู่ยุค 末後一著 (ม่อโฮ่วอี๋เจ่า) ช่วงเวลายุคท้ายปลายกัป ฟ้าเบือ้ งบน พระอนุตตรธรรมมารดา มีพระมหากรุณาธิคณ ุ เมตตา ให้มีการปกโปรดครั้งยิ่งใหญ่ เป็นครั้งสุดท้ายในกาลนี้ ความหมายทั้งประโยค คือ ฟ้าเบื้องบนโปรดให้มีการเก็บ กวาด (เก็บงาน) ครั้งใหญ่ในยุคท้ายปลายกัปนี้ ดังนั้นกรรมเวร เหตุตน้ ผลกรรมของเวไนย ไม่วา่ หนักหรือเบา ต้องมาเคลียร์บญ ั ชี กันในยุคนี้ ซึ่งเป็นยุคแห่งการเก็บงานครั้งใหญ่ ฟ้าเบื้องบนให้มี การแยกหยกและหินออกจากกัน ส่วนทีด่ กี เ็ ก็บไว้ ส่วนทีไ่ ม่ดกี ค็ ดั ทิ้งไป เก็บกวาดโลกใบนี้ให้พิสุทธิ์ เหลือไว้แต่สิ่งดีงาม ดังที่เรากล่าวถึงกันบ่อยๆ ว่ายุคนี้ เป็นยุคแห่งการคัดแยก หยกและหินออกจากกัน หมายถึงแยกดีและชัว่ ออกจากกัน มีเพียง ผูท้ สี่ ร้างบุญจริงกุศลแท้เท่านัน้ จึงสามารถกลับคืนสูฟา้ เบือ้ งบนได้ หากมีบญ ุ กุศลไม่เพียงพอ ก็จะถูกคัดร่อนตกสูก่ ารเวียนว่ายต่อไป 98 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

แถวสิบสาม ข้อ24

普收有緣種子:(ผู่โซวโหย่วเอวี๋ยนจ๋งจือ่ ) ค�ำว่า 普 (ผู่) มาจากค�ำว่า 普遍 (ผู่เพี่ยน )

หมายถึง “แพร่หลายไปทั่วอย่างกว้างขวาง” ค�ำว่า 收 (โซว) มาจากค�ำว่า 收圓 (โซวเอวี๋ยน) หมายถึง “เก็บงานสมบูรณ์” ค�ำว่า 有緣 (โหย่วเอวี๋ยน) หมายถึง “มีบุญสัมพันธ์” ค�ำว่า 種子 (จ๋งจื่อ) หมายถึง เมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธ์ในที่นี้ หมายถึง 原胎佛子 (เอวี๋ยนไทฝอจื่อ) มวลพุทธบุตรเดิม มวลเวไนยทัง้ หลายล้วนแบ่งญาณมาจาก องค์ธรรมมารดา ล้วนเป็นพุทธบุตรเดิมขององค์ธรรมมารดาทั้ง สิ้น ดังนั้นฟ้าเบื้องบนจึงโปรดให้มีการฉุดช่วยอย่างกว้างขวาง ความหมายทั้งประโยค คือ การเก็บงานสมบูรณ์ปกโปรด อย่างกว้างขวาง เพื่อฉุดช่วยผู้มีบุญสัมพันธ์ ซึ่งล้วนแต่เป็นมวล พุทธบุตรเดิมขององค์ธรรมมารดา

99 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

แถวสิบสาม ข้อ25 不啻:(ปู๋ชื่อ) หมายถึง ไม่ใช่มีเพียงแต่.... แถวสิบสี่ ข้อ26 湯武鴻恩:(ทังอู่หงเอิน) ประโยคนี้กล่าวถึง... “อริยกษัตริยสมัยโบราณ ผู้ทรงมีทศพิธราชธรรม” พระองค์แรก คือ 商湯 (ซังทัง) “กษัตริย์ทังแห่งราชวงค์ซัง” อีกพระองค์ คือ 周武王 (โจวอู่หวัง) “กษัตริย์แห่งราชวงศ์โจว” ในอดีตพระองค์ต่างเป็นขุนนางที่มีชื่อเสียง ตอนมีพระชนม์ ชีพอยู่ ได้ชว่ ยเหลือบรรเทาความทุกข์รอ้ นของอาณาประชาราษฎร์ เป็นเนืองนิจ ทั้งสองพระองค์ท่านเป็นอริยกษัตริย์ผู้ทรงคุณธรรม จวบจนถึงปัจจุบัน ยังคงปกป้องคุ้มครองอาณาประราษฎร์ ค�ำว่า 鴻恩 (หงเอิน) หมายถึง “พระคุณอันยิ่งใหญ่” *ความหมายทั้งประโยค ของ 湯武鴻恩:(ทังอูห่ งเอิน) หมายถึง พระคุณอันยิง่ ใหญ่ของอริยกษัตริยท์ งั้ สองพระองค์ คือ “กษัตริย์ทัง” และ “กษัตริย์ อู่หวัง”

100 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

แถวสิบห้า ข้อ 27

堯舜大德:เหยาซุ่นต้าเต๋อ อักษรค�ำว่า 堯 (เหยา) หมายถึง “กษัตริย์เหยา” อักษรค�ำว่า 舜 (ซุ่น) หมายถึง “กษัตริย์ซุ่น”

แท้จริงแล้ว “อริยกษัตริย์เหยา” “อริยกษัตริย์ซุ่น” และ “อริยกษัตริย์อวี่” .... ทั้งสามพระองค์ล้วนเป็น “ตรีเทพพิทักษ์มหาราช” แต่ในสารค�ำขอ เขียนเพียงพระนามของสองพระองค์ คือ “กษัตริย์เหยา” และ “กษัตริย์ซุ่น” เป็นตัวแทนเท่านั้น อักษรค�ำว่า 大德 (ต้าเต๋อ) หมายถึง... “คุณธรรมบารมีอันยิ่งใหญ่” ความหมายทั้งประโยค ของค�ำว่า “เหยาซุ่นต้าเต๋อ” หมายถึง “คุณ ุ ธรรมบารมีอนั ยิง่ ใหญ่ “ตรีเทพพิทกั ษ์มหาราช”

101 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

แถวสิบห้า ข้อ 28.

壇前上帝哂納:(ฐานเฉียนซั่งตี้เสิ่นน่า) 壇前 (ฐานเฉียน) หมายถึง เบื้องหน้าพระแท่น

(หน้าโต๊ะพระ) 上帝 (ซั่งตี้) หมายถึง “พระอนุตตรธรรมมารดา” 哂納 (เสิ่นน่า) คือ 微笑的接納... (เหวยเซี่ยวเตอะเจียน่า) หมายถึง “รับไว้ด้วยรอยยิ้มแห่ง ความโสมนัส” (ดีใจมีความสุข) * ค�ำว่า “รับ” ในที่นี้หมายถึง รับอะไร ? ความหมายในประโยค คือ การรับผลไม้ ผลาหาร ซึ่งเรา ทั้งหลายได้ทูลถวายขึ้นไปนั่นเอง * (โดยทั่วไปในชั้นประชุมธรรม หรือ พิธีถ่ายทอดธรรม จะ มีพธิ ถี วายผลไม้ ถวายน�ำ้ ชา ถวายผลาหารต่างๆ ต่อฟ้าเบือ้ งบนดัง นั้นทุกคนจึงหวังวอน ให้ “พระอนุตตรธรรมมารดา” ทรงรับสิ่งที่ ลูกผู้ขลาดเขลา ได้ทูลถวายขึ้นไป ด้วยพระพักตร์ที่โสมนัสยินดี

102 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

แถวสิบหก ข้อ 29

案下神衹俱庇:(อั้นเซี่ยเสินฉีจวี้ปี้) 案 (อั้น) คือ 神桌 (เสินจัว) หมายถึง โต๊ะพระ 案下(อั้นเซี่ย) คือ 神桌前面 (เสินจัวเฉียนเมี่ยน)

หมายถึง “ต่อหน้าโต๊ะพระ” 神衹 (เสินฉี) คือ 神明 (เสินหมิง) หมายถึง “สิง่ ศักดิส์ ท ิ ธิ”์ ค�ำว่า 案下神衹 (อั้นเซี่ยเสินฉี)... มาจากค�ำว่า... 佛桌前面的神祇 (ฝอจัวเฉียนเมี่ยนเตอะเสินฉี) หมายถึง “สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหน้าโต๊ะพระ” 俱 (จวี้) มาจากค�ำว่า 全部 (เฉวียนปู้) หมายถึง “ทั้งหมด/ทั้งหลาย” 庇 (ปี)้ มาจากค�ำว่า 庇佑 (ปีอ้ วิ้ ) หมายถึง “ปกปักรักษา” ความหมายทัง้ ประโยค คือ...ขอวิงวอนภาวนาให้เซียนพุทธะ พระโพธิสัตว์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดปกปักรักษา

103 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

แถวสิบหก ข้อ 30

今有眾生等:(จินโหย่วจ้งเซิงเติ่ง) 今 (จิน) มาจากค�ำว่า... 今天 (จินเทียน) หมายถึง “ถึงวันนี้” 有 (โหย่ว) มาจากค�ำว่า... 今天有

(จินเทียนโหย่ว) หมายถึง “วันนี้ได้มี...” 眾生 (จ้งเซิง) หมายถึง “เวไนย” 等 (เติ่ง) หมายถึง “ทั้งหลาย / ...เป็นต้น” ประโยคของค�ำว่า 眾生等 (จ้งเซิงเติ่ง) . หมายถึง.. “เวไนยทั้งหลาย” เวไนย ณ ที่นี้ หมายถึง “เวไนยผู้ที่จะกราบขอรับวิถีธรรม” ความหมายทั้งประโยค คือ “วันนี้ได้มีเวไนยทั้งหลาย” *ตรงจุดนี้ ในสารค�ำขอเทวนาคราช หากมีญาติธรรมรับ วิถีธรรมสามคนขึ้นไป ก็จะเขียนว่า 眾生等 (จ้งเซิงเติ่ง) *หากคนรับธรรมน้อยกว่าสามคน ตรงต�ำแหน่ง หลังประโยค ค�ำว่า 今天有......... ให้บันทีกชื่อนามสกุลของญาติธรรมลงไป โดยตรงในเนื้อหาของสารค�ำขอ 104 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

แถวสิบเจ็ด ข้อ 31

突破塵緣:(ถูพ่อเฉินเอวี๋ยน) ค�ำว่า 突破 (ถู พั่ว) หมายถึง

“ท�ำลายทิ้ง” ในที่นี้ ยังหมายถึง “มองถ่องแท้” ค�ำว่า 塵緣 (เฉิน เอวี๋ยน) หมายถึง “โลกีย์วิสัย, อาสวกิเลสแห่งโลกีย์วิสัย” ความหมายทั้งประโยค หมายถึง มองอย่างกระจ่างแจ้ง ถ่องแท้ในอาสวกิเลสและสัมพันธ์ในโลกียวิสัย * แม้ว่าในใบสารค�ำขอเทวนาคราชฉบับนี้ มีเขียนบ่งบอก ไว้วา่ บัดนีม้ วลเวไนย ได้มองอย่างกระจ่างแจ้ง ถ่องแท้ถึงสัมพันธ์ ในโลกโลกีย์วิสัย แต่ในความเป็นจริง เราทั้งหลายยังไม่สามารถกระจ่างแจ้ง อย่างแท้จริง ยังคงมองไม่กระจ่างแจ้ง มีบางคนมารับวิถธี รรมเพราะ เห็นแก่ความสัมพันธ์สว่ นตัว มาเพือ่ ให้เกียรติคนชวน หรือไม่กม็ า เพราะความเกรงใจเท่านั้นเอง ไม่ได้เกิดจากความจริงใจศรัทธา

105 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

* จากเนือ้ หาของสารค�าขอเทวนาคราชฉบับนี้ เป็นทีป่ ระจักษ์ ชัดให้เราเห็นแล้วว่า มนุษย์จะต้องมีบุญกุศลครบพร้อมสมบูรณ์ สามพันบุญกุศลแปดร้อยผลมรรค (๓๐๐๐ บุญ ๘๐๐ มรรคผล) จึงมีโอกาสได้รับวิถีธรรม แต่เหตุใดปุถุชนธรรมดา จึงมีโอกาสได้รับวิถีธรรมกันอย่าง ง่ายดาย เนื้อหาในสารค�าขอเทวราช ที่กล่าวไว้ข้างต้น ก็มีค�าตอบ ชัดเจนอยู่แล้วว่า ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณของ “พระอนุตตรธรรมมารดา” มีพระเมตตามหากรุณาให้วิถีธรรมลง มาปกโปรด และมีีพระธรรมจารย์ พระธรรมจาริณี ช่วยแบกรับ กรรมเวรแทนศิษย์ทั้งหลาย ให้ทุกคนมีโอกาสรับวิถีธรรมก่อน แล้วค่อยศึกษาบ�าเพ็ญทีหลัง ต่างกับในสมัยอดีต ซึ่งแม้แต่พระอริยเจ้า ก็จะต้องบ�าเพ็ญ มรรคผลพร้อมสมบูรณ์ก่อน ถึงจะได้รับการถ่ายทอดวิถีธรรม

106 นัยความหมายสารค�าขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

แถวสิบเจ็ด ข้อ 32

醒悟迷津:(สิ่ง อู้ หมี จิน)

หมายถึง ตื่นแจ้งจากความลุ่มหลง อักษรค�ำว่า 津 (จิน) คือ 渡口 (ตู้โข่ว) หมายถึง “อ่าว” ภาษาไทย ค�ำว่า “อ่าว” อุปมาดั่ง “โลกแห่งทะเลทุกข์” ความหมายตรงนี้ เปรียบเหมือนกับเรือที่หลงติดอ่าวอยู่ เวลาเรือจะเข้าฝั่ง ต้องเข้าเทียบท่าเพื่อทอดสมอ แต่ก่อน เรือจะเข้าฝั่ง ต้องผ่านอ่าวซึ่งเต็มไปด้วยโขดหิน หากขับโดยไม่ ระวัง ก็จะท�ำให้เรือพลิกคว�่ำได้ เปรียบเสมือนกับชีวติ คนเรา ทีห่ ลงวนเวียนติดอยูใ่ นท่ามกลาง ทะเลทุกข์ ไม่สามารถค้นพบหนทางที่จะคืนกลับสู่ฟ้าเบื้องบนได้ ค�ำว่า 迷 (หมี) หมายถึง “ความลุ่มหลง” เวไนยหลงทาง โดยไม่รู้ว่าจะกลับคืนฝั่งทางไหน ค�ำว่า 醒悟 (สิ่งอู้) คือ 開悟 (ไคอู้) หมายถึง “การตื่นแจ้ง”

107 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

ความหมายทั้งประโยค 醒悟迷津:(สิ่ง อู้ หมี จิน) หมายถึง “เวไนยได้ตื่นแจ้งจากความลุ่มหลง ขณะที่ก�ำลัง หลงติดอยู่ในอ่าวนั้น ได้ค้นพบหนทางกลับคืนสู่ฝั่งแล้ว” ความหมายในเปี่ยวเหวินฉบับนี้ ชี้ให้เห็นว่าพระธรรมจารย์ และพระธรรมจาริณี ทูลถวายรายงานต่อ พระอนุตตรธรรมมารดา ว่าบัดนี้...ลูกทั้งหลายตื่นแจ้งจากความลุ่มหลงในทะเลทุกข์แล้ว แท้จริงแล้ว อาวุโสทุกท่าน โปรดคิดพิจารณาดูเถิดว่าเวลา นี้ท่านกระจ่างแจ้งโลกีย์วิสัย ตื่นจากความลุ่มหลงแล้วจริงหรือ.. ความโชคดีที่เราได้รับจากฟ้าเบื้องบน ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอน ดังนั้นพวกเราควรส�ำนึกในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระธรรมจารย์ และพระธรรมจาริณี ใช่หรือไม่

108 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

แถวสิบเจ็ด-แถวสิบแปด หัวข้อ 33

懇祈上帝大賜明路:(เขิ่นฉีซั่งตี้ต้าชื่อหมิงลู่) ค�าว่า 懇祈 (เขิ่นฉี) คือ 懇求 (เขิ่นฉิว)

หมายถึง “การขอวิงวอนด้วยความศรัทธาจริงใจ” ค�าว่า 上帝 (ซั่งตี้) คือ 老 (เหลาหมู่) หมายถึง พระอนุตตรธรรมมารดา ผูป้ ระสิทธิป์ ระสาท สรรค์ สร้างโลก ให้ก�าเนิดสรรพชีวิต พระผู้เป็นมารดาของญาณทั้งปวง 大賜 (ต้าชื่อ) หมายถึง “โปรดประทานครั้งยิ่งใหญ่” 賜 (ชื่อ) หมายถึง “ประทาน” 明路 (หมิง ลู่) หมายถึง “หนทางอันสว่างไสว” ความหมายทั้งประโยค หมายถึง การวิงวอนภาวนาต่อฟ้า เบื้องบน ขอ “พระอนุตตรธรรมมารดา” โปรดพระกรุณาให้มีการ ปกโปรดครัง้ ยิง่ ใหญ่ ประทานหนทางอันสว่างไสวให้กบั ลูกทัง้ หลาย

109 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

แถวสิบแปด ข้อ 34

兒等別無可陳:(เอ๋อร์เติ่งเปี๋ยอู๋เข่อเฉิน) ค�ำว่า 兒等 (เอ๋อร์เติ่ง) หมายถึง “ลูกทั้งหลาย”

ค�ำว่า “ลูกทั้งหลาย” ในที่นี้ หมายถึง... “พระธรรมจารย์” กับ “พระธรรมจาริณ”ี ทัง้ สองท่านก็เป็น พุทธบุตรของ องค์ธรรมมารดา เช่่นเดียวกับพวกเราทุกคน ค�ำว่า 別無可陳 (เปี๋ยอู่เข่อเฉิน) หมายถึง... ไม่มีอะไรเลยที่ควรค่าพอ ที่จะน�ำมาแสดงถึงเจตจ�ำนงใน การตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของฟ้าเบื้องบนได้ ค�ำว่า 陳 (เฉิน) หมายถึง “การแสดงเจตจ�ำนง ความหมายทั้งประโยค คือ ลูกทั้งหลายไม่มีสิ่งของอื่นใด เลยซึ่งควรค่าพอที่จะน�ำมาถวาย เพื่อแสดงถึงการตอบแทน พระมหากรุณาธิคุณของฟ้าเบื้องบน และพระมหากรุณาธิคุณของ องค์ธรรมมารดาได้...

110 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

แถวสิบแปด ข้อ 35

惟獻清供素蔬: (เหวยเซี่ยนชิงก้งซู่ซู) 惟 (เหวย) คือ 只有 (จื่อโหย่ว)

หมายถึง “มีเพียงแต่” 獻 (เซี่ยน) มาจากค�าว่า 獻上 (เซี่ยนซั่ง) หมายถึง “การทูลถวาย” 清供素蔬 (ชิงก้งซู่กั่ว) หมายถึง “น�้าชา, ดอกไม้, ผลไม้, และผลาหารบริสุทธิ์” ความหมายทั้งประโยค คือ... มีแต่เพียงน�้าชา... ดอกไม้ . .. ผลไม้... และผลาหารบริสุทธิ์... น�ามาถวาย ความหมายตรงจุดนี้ หมายถึง ลูกๆทั้งหลาย ซึ่งก็คือ... พระธรรมจารย์ พระธรรมจาริณี และผู้กราบขอรับวิถีธรรม แสดง ความนอบน้อมต่อ องค์ธรรมมารดา ว่าตนเองไม่มีสิ่งของใดที่มี คุณค่าพอ หรือเหมาะสมจะน�ามาถวายเพือ่ แสดงความจริงใจศรัทธา ในการกราบรับวิถีธรรม นอกจากผลาหารเหล่านี้ ทีล่ ูกพอจะหาได้

111 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

แถวสิบแปด-สิบเก้า ข้อ36 以達上聞:(อี่ต๋าซั่งเหวิน) อักษรค�ำว่า 上 (ซั่ง) มาจากค�ำว่า 上帝 (ซั่งตี้) หมายถึง “พระอนุตตรธรรมมารดา” 聞 (เหวิน) คือ 聽 (ทิง) หมายถึง “สดับรับ/รับทราบ” 以達 (อี่ต๋า) หมายถึง “ส่งถึง/สื่อไปถึง” ความหมายทั้งประโยค คือ ลูกๆ ปรารถนาเป็นยิ่งนักว่า... 鮮花素果 (เซียนฮวาซู่กั่ว) ดอกไม้, ผลไม้, และผลาหาร บริสุทธิ์ ที่ลูกทั้งหลาย ได้น�ำมาทูลถวาย ด้วยจิตศรัทธาจริงใจนี้ จะสามารถสื่อถึงฟ้าเบื้องบน และ ขอ พระอนุตตรธรรมมารดา โปรดสดับรับไว้

112 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

แถวยี่สิบ ข้อ37 愚兒○○○: 愚兒 (อวี๋เอ๋อร์) หมายถึง “ลูกผู้ขลาดเขลา” 愚 (อวี๋) มาจากค�ำว่า 愚笨 (อวี๋เปิ้น)

หมายถึง “โง่เขลา/ขลาดเขลา” ความหมายทั้งประโยค คือ ลูก (ชื่อ………… ผู้โง่เขลา) * ค�ำว่า ลูกผูข้ ลาดเขลา ในทีน่ ี่ หมายถึง “พระวิสทุ ธิอาจารย์” ซึ่งก็คือ “พระธรรมจารย์” และ “พระธรรมจาริณี” ค�ำว่า “ลูกผู้ขลาดเขลา” เป็นค�ำพูดการแสดงความถ่อมตน หมายถึงพระวิสุทธิอาจารย์ทั้งสองพระองค์ แสดงความ นอบน้อมถ่อมตนต่อ พระอนุตตรธรรมมารดา (สัญลักษณ์วงกลมสามวงกลม ○○○ หมายถึงให้เขียน พระนามของพระธรรมจารย์และพระธรรมจาริณีลงไปในช่องนี้) * สารค�ำขอเทวนาคราชฉบับนี้ เป็นสารค�ำขอที่ส�ำคัญมาก มีความศักดิ์สิทธิ์สูงส่ง ซึ่งพระธรรมมาจารย์ พระธรรมจาริณีได้ น�ำพาเราทั้งหลายทูลถวายรายงานต่อ พระอนุตตรธรรมมารดา หากเป็นสังคมทางโลก เวลาทีเ่ ขียนจดหมายให้ผอู้ นื่ จะต้อง เขียนหนังสือลงท้าย เพื่อแสดงความเคารพ และเซ็นชื่อก�ำกับ ดังนั้นค�ำลงท้ายใน “สารค�ำขอเทวนาคราช” ก็เช่นเดียวกัน จะต้องให้พระธรรมจารย์ พระธรรมจาริณเี ซ็นพระนามของพระองค์ ต่อท้ายจากค�ำว่า 愚兒(อวี๋เอ๋อร์) ซึ่งหมายถึง “ลูกผู้ขลาดเขลา” 113 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

แถวยี่สิบ ข้อ 38

率眾等府伏百叩:(ซ่วย จ้งเซิง เติ่ง, ฝู่ฝูไป่โค่ว) 率 (ซ่วย) มาจากค�ำว่า 率領 (ซ่วยหลิ่ง)

หมายถึง “น�ำพา” 眾 (จ้ง) มาจากค�ำว่า 眾生 (จ้ง เซิง) หมายถึง “มวลเวไนย” 等 (เติ่ง) หมายถึง “ทั้งหลาย/ทั้งมวล” ประโยคค�ำว่า 率眾等 (ไซ่วจ้งเซิงเติ่ง) หมายถึง น�ำพา มวลเวไนยทั้งหลาย 府伏 (ฝู่ฝู) คือ “การหมอบกราบ” 百叩 (ไป่โค่ว) หมายถึง “กราบร้อยกราบ” (100 กราบ) ความหมายทั้งประโยค คือ... น�ำพามวลเวไนยทั้งหลายหมอบกราบหนึ่งร้อยกราบ * เนือ้ หาตรงนี้ หมายถึง พระวิสทุ ธิอาจารย์ น�ำพามวลเวไนย ทั้งหลาย หมอบกราบหนึ่งร้อยกราบ (100 กราบ) * ต่อมา...หลังจากพระวิสทุ ธิอาจารย์สำ� เร็จธรรมกลับคืนฟ้า ก็จะมีเตี่ยนฉวนซือเป็นตัวแทนของพระวิสุทธิอาจารย์ น�ำพามวล เวไนยหมอบกราบหนึ่งร้อยกราบ (100กราบ)

114 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

ความหมายโดยสังเขป เปี่ยวเหวินฉบับรับวิถีธรรม

115 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

ทูลถวายสารค�ำขอ

อ้างอิงถึง ณ ปีคริสตศักราช..... นักกษัตรปี..... เดือน..... วันที่... เวลา ...... โดยประมาณ ...............(ที่อยู่) ................ณ สถานธรรม................. บัดนี้ได้มี (พระนามพระธรรมจารย์ พระธรรมจาริณี) ผู้น้อม รับพระมหากรุณาธิคณ ุ สนองพระอนุตตรโองการ น�ำพาผูแ้ นะน�ำ ..... (ชื่อ-สกุล) ..... ผู้รับรอง (ชื่อ......สกุล......) ขอคุกเข่าด้วยศรัทธา ณ เบื้องพระแท่นแห่งพระอนุตตรธรรมเจ้า กล่าวถึงตั้งแต่เบิกดิถฟี า้ เป็นต้นมา กาลเวลาเวียนบรรจบเข้า สู่เกณฑ์วาระสาม พระพุทธาจัดเก็บงานสมบูรณ์ หลังจากที่มวลมนุษยชาติถือก�ำเนิดขึ้น ยังไม่ได้รับการโปรด ถ่ายทอดวิถีอนุตตรธรรมอย่างกว้างขวาง ไม่กระจ่างแจ้งในหลัก ธรรม ศีลธรรมจรรยาตกต�่ำเสื่อมถอยลง กระทั่งอายุกาลได้ล่วงมา สามพันกว่าปีแล้ว บัดนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระอนุตตรธรรมเจ้า โปรดประทานสายทองลงสูบ่ รู พาแดน อีกทัง้ ก่อตัวฟูมพักสัทธธรรม ด้วยความเมตตาการุณย์ของพระบรรพจารย์ ทรงฟื้นฟูสัมมา วิถีอีกครั้ง ณ เมืองป๋าจวิ้น

116 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

บัดนี้เวไนยตกอยู่ในความทุกข์เข็ญ ยังไม่ได้รับการโปรด ฉุดช่วย ในขณะที่มหันตภัยได้มาถึงตรงหน้าแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงได้ จัดก�ำหนดให้มกี ารปกโปรดในวาระสามขึน้ เพือ่ ฉุดช่วยมวลเวไนย อย่างกว้างขวางและปฏิรูปวาระท้าย พร้อมจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ สมบูรณ์ ซึ่งทั้งนี้มิใช่เพียงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ซังทัง กษัตริย์อู่ และบารมีคุณอันยิ่งใหญ่แห่งกษัตริย์เหยา กษัตริย์ซุ่น จะเทียบเท่าได้ ณ เบื้องพระแท่นแห่ง พระอนุตตรธรรมเจ้า ขอทรงโปรดรับสารค�ำขอนี้ไว้ ขอให้ทวยเทพทั้งหลายได้ โปรดอภิบาลรักษา ซึ่งบัดนี้ได้มี.......(หากคนรับะรรมะ 1-2 คน ให้ เขียน ชื่อ-นามสกุล, หากผู้รับธรรม 3 คนขึ้นไป ให้เขียนค�ำว่า..... 眾生等 จ้งเซิงเติ่ง ) มวลเวไนยที่สามารถฝ่าฟันพ้นโลกีย์วิสัย รู้ตื่นจากความลุ่มหลง ขอกราบวิงวอน พระอนุตตรธรรมเจ้า โปรดประทานหนทาง สว่าง ลูกทั้งหลายไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะทูลถวาย มีเพียงผลาหารอัน บริสุทธิ์ มาน้อมถวายเพื่อขอให้พระองค์สดับรับไว้ ชื่อ-สกุลผู้รับวิถีธรรมพร้อมเงินสร้างกุศลรับธรรมะ ลูกผู้โง่เขลา (พระนามพระธรรมจารย์ พระธรรมจาริณี) พร้อมน�ำสาธุชนทั้งหลาย ก้มหมอบกราบร้อยกราบ 117 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

ความหมายโดยสังเขป สารค�ำขอแก้ไขให้ชื่อถูกต้อง

118 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

ทูลถวายสารค�ำขอ ศิษย์....(ชื่อ-สกุล)....ขอคุกเข่า ณ เบื้องพระแท่นแห่ง พระอนุตตรธรรมเจ้า ด้วยความศรัทธาเคารพและย�ำเกรง เนือ่ งด้วยความผิดพลาดในการเขียนชือ่ -สกุล เมือ่ ปีคริสตศักราช..... นักกษัตรปี..... เดือน..... วันที่.....ผู้แนะน�ำ.........ผู้รับรอง......... ได้น�ำพา.........(ชื่อ-สกุลผู้กราบรับวีถีธรรม).... จึงกราบวิงวอนขอต่อ พระอนุตตรธรรมเจ้าได้โปรดบัญชา ให้ตรีเทพพิทักษ์มหาราช ช่วยตรวจสอบแก้ไขบุคคลชื่อ........... (ชือ่ -สกุลทีเ่ ขียนผิด) แก้เป็น (ชือ่ -สกุลทีถ่ กู ต้อง).....เพือ่ ให้รายชือ่ ตรงกับความเป็นจริง น้อมถวายสารค�ำขอนี้แด่ พระองค์ ได้รับทราบ ศิษย์....(ชื่อ-สกุล).... หมอบกราบร้อยกราบ ถวายเมือ่ วันที.่ ...เดือน.... ปีคริสตศักราช.... นักกษัตรปี....

119 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

ความหมายโดยสังเขป สารค�ำขอแก้ไขชื่อ อาจารย์แนะน�ำ-รับรองให้ชื่อถูกต้อง

120 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

ทูลถวายสารค�ำขอ ศิษย์์....(ชื่อ-สกุล)....ขอคุกเข่า ณ เบื้องพระแท่นแห่ง พระอนุตตรธรรมเจ้า ด้วยความเคารพศรัทธาและหวัน่ เกรง เพื่อกราบวิงวอนขอแก้ไขรายชื่อผู้แนะน�ำ-รับรองให้ถูกต้อง เนื่อง ด้วยลูก.... (ชื่อ-สกุล)....ที่ผ่านมาได้เผาถวายสารค�ำขอขึ้นไปแล้ว โดยมีแนะน�ำ....(ชื่อ-สกุลที่ผิด) ผู้รับรอง.... (ชื่อสกุลที่ผิด).... บัดนีก้ ราบวิงวอนขอพระอนุตตรธรรมเจ้า ได้โปรดบัญชาให้ ตรีเทพพิทักษ์มหาราช แก้ไข....ชื่อสกุลผู้ที่รับวิถีธรรม)....ซึ่งมีผู้ แนะน�ำ....(ชือ่ -สกุลทีผ่ ดิ ).... ผูร้ บั รอง....(ชือ่ -สกุลทีผ่ ดิ ).... ขอแก้ไข เป็น ผู้แนะน�ำ.... (ชื่อ-สกุลที่ถูก)....ผู้รับรอง....(ชื่อ-สกุลที่ถูก).... น้อมถวายสารค�ำขอนี้แด่ พระองค์ ได้รับทราบ ศิษย์....(ชื่อ-สกุล).... หมอบกราบร้อยกราบ ถวายเมือ่ วันที.่ ...เดือน.... ปีคริสตศักราช.... นักกษัตรปี....

121 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

ความหมายโดยสังเขป สารค�ำขอเพิกถอนชื่อ

122 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

ทูลถวายสารค�ำขอ

ศิษย์........(ชื่อ-สกุล).........ขอคุกเข่า ณ เบื้องพระแท่นแห่ง พระอนุตตรธรรมเจ้า ด้วยความเคารพศรัทธาและหวัน่ เกรง เนือ่ งด้วยได้เผาทูลถวายสารค�ำขอขึน้ ไปแล้ว แต่ยงั ไม่ได้ถา่ ยทอด เบิกธรรม ขอกราบวิงวอนเรื่องเพิกถอนสารค�ำขอ โดยมีผู้แนะน�ำ.... (ชือ่ -สกุล).... ผูร้ บั รอง.... (ชือ่ -สกุล).... ซึง่ ได้ถวายสารค�ำขอไปแล้ว เนื่องด้วยบุคคลนี้....(ชื่อ-สกุล).... มีเหตุไม่สามารถกราบขอรับ วิถีธรรมได้ จึงกราบวิงวอนขอ พระอนุตตรธรรมเจ้า ได้โปรดบัญชาให้ ตรีเทพพิทักษ์มหาราช เพิกถอน....ชื่อ-สกุลผู้ที่จะรับวิถีธรรม.... เพื่อให้รายชื่อตรงกับความเป็นจริง น้อมถวายสารค�ำขอนี้แด่ พระองค์ ได้รับทราบ ศิษย์....(ชื่อ-สกุล).... หมอบกราบร้อยกราบ ถวายเมือ่ วันที.่ ...เดือน.... ปีคริสตศักราช.... นักกษัตรปี....

123 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

ความหมายโดยสังเขป สารค�ำขอฉุดช่วยดวงวิญญาณ ทูลถวายสารค�ำขอ อ้างอิงถึง ณ ปีคริสตศักราช....นักษัตรปี....เดือน....วันที.่ ...เวลา....โดยประมาณ ................................ทีอ่ ยู.่ ...............................ในสถานธรรม.................. บัดนี้ได้มี......(พระนามพระธรรมจารย์ พระธรรมจาริณี)..... ผู้น้อมรับพระมหากรุณาธิคุณในอนุตตรโองการ เป็นผู้น�ำ สารค�ำขอนี้ โดยมี......(ชื่อ-สกุลของผู้ขอฉุดช่วย)...... ผู้ซึ่งตั้งแต่ที่ ได้บ�ำเพ็ญปฏิบัติมา ประคองรักษาจิตศรัทธาแรกเริ่ม ไม่เคยผิด ต่อมโนธรรมส�ำนึก ด้วยตระหนักว่าพระบรรพจารย์ มีพระกรุณาธิคณ ุ เป็นกรณี พิเศษที่จะโปรดเมตตาประทานอภัยโทษแก่วิญญาณในนรกภูมิ ซึ่งพระบัญชาอนุญาตจาก พระอนุตตรธรรมเจ้า ที่จะโปรดนิรโทษ กรรมให้นนั้ ได้มไี ปถึงนรกภูมแิ ล้ว เป็นโอกาสพลิกผันให้วญ ิ ญาณ ในนรกภูมิได้หลุดพ้น อีกทั้งเป็นแนวทางที่จะท�ำให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่ และผูท้ ลี่ ว่ งลับไปล้วนมีโอกาสเข้าร่วมงานใหญ่แห่งยุคไป๋หยังนีไ้ ด้ 124 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

บัดนี้ได้มี......(ชื่อ-สกุลของผู้ขอฉุดช่วย)......วอนขอความ เมตตาช่วยน�าความขึ้นกราบทูลต่อ พระอนุตตรธรรมเจ้า และ พระธรรมจารย์ พระธรรมจาริณี เพื่อโปรดเมตตามีพระบัญชาให้ .....(ชื่อ-สกุลของผู้ที่ขอรับการฉุดช่วย).....ผู้เป็น....(ความสัมพันธ์ กับผู้ขอฉุดช่่วย).....ของ......(ชื่อ-สกุลของผู้ขอฉุดช่วย).....มายัง สถานธรรมตามพระบัญชา รอรับการถ่ายทอดเบิกธรรม ลูกทั้งหลายไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะทูลถวาย ขอน้อมถวายผลาหาร และน�้าชา เพื่อขอให้พระองค์ ได้รับทราบ.... ลูกผู้โง่เขลา (พระนามพระธรรมจารย์ พระธรรมจาริณี) พร้อมน�าสาธุชนทั้งหลาย ก้มหมอบกราบร้อยกราบ

125 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

ความหมายโดยสังเขป สารค�ำขอผูกบุญสัมพันธ์

126 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

ทูลถวายสารค�ำขอ ศิษย์์......(ชื่อ-สกุล).....ขอคุกเข่า ณ เบื้องพระแท่นแห่ง พระอนุตตรธรรมเจ้า ด้วยความเคารพศรัทธาและหวั่นเกรง ขอทรงโปรดเมตตาสงสาร ด้วยตระหนักว่า ....(ชื่อ-สกุลของผู้ล่วงลับไป).... ผู้เป็น..... (ความสัมพันธ์กับผู้ยื่นสารค�ำขอ)..... ซึ่งได้รับการฉุดช่วยดวง วิญญาณ (หรือผู้ที่ได้รับวิถีธรรมแล้วล่วงลับไป) เป็นเวลานาน แล้ว ยังไม่ได้มาผูกบุญสัมพันธ์ กราบวอนขอพระอาจารย ์เป็น ตัวแทนถวายสารค�ำขอกราบทูลต่อ พระอนุตตรธรรมเจ้า โปรด บัญชาให้ ตงเอวี้ยมหาราช และ บรรพพุทธกษิติครรภ์ เร่งรีบน�ำ ดวงวิญญาณมาผูกพุทธสัมพันธ์ยังสถานธรรม ขอส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ เป็นยิง่ นัก น้อมรอบัญชาน�ำ ดวงวิญญาณมา ขอถวายสารค�ำขอฉบับนี้แด่ พระองค์ ได้รับทราบ ....

ศิษย์...(ชื่อ-สกุลของผู้ยื่นค�ำขอ)... หมอบกราบร้อยกราบ ถวายเมื่อวันที่...เดือน... ปีคริสตศักราช... นักกษัตรปี....

127 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

128 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

ความหมายโดยสังเขป สารค�ำขอตั้งปณิธาน ในชั้นประชุมธรรม

129 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

ทูลถวายสารค�ำขอ

ศิษย์ทงั้ หลาย......(ชือ่ -สกุล)...... ขอคุกเข่า ณ เบือ้ งพระแท่น แห่ง พระอนุตตรธรรมเจ้า ด้วยความเคารพศรัทธาและย�ำเกรง เพื่อแสดงเจตจ�ำนง ด้วยตระหนักว่าตั้งแต่ที่ศิษย์ทั้งหลายได้รับ วิถีธรรมมา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณและบารมีธรรมอันยิ่งใหญ่ ของพระบรรพจารย์ และด้วยมหาเมตตาของพระธรรมจารย์ พระธรรมจาริณี ฉุดช่วยจิตญาณของศิษย์ทั้งหลาย ให้ได้หลุดพ้น จากทะเลทุกข์ บรรพชนได้พงึ่ ใบบุญ พระมหากรุณาธิคณ ุ และบารมี ธรรมนี้ไม่อาจตอบแทนได้หมดสิ้น บัดนี้ได้รับการส่งเสริมจากเฉียนเหยิน เตี่ยนฉวนซือ และ ผู้แนะน�ำ-ผู้รับรอง อนุญาตให้เข้าชั้นหมิงเต๋อซินหมินจิ้นซิว (ชั้นอบรมให้กระจ่างจิต แปรตนเป็นคนใหม่) ได้รับความเมตตา จากเซียนพุทธะส�ำแดงบุญญานุภาพ ชี้แนะปลุกให้ตื่นจากความ ลุ่มหลง อีกทั้งเฉียนเหยินและเจี่ยงซือทั้งหลาย บรรยายธรรม พร�่ำสอนให้เข้าใจถึงความลึกล�้ำสูงส่งของธรรม และการบ�ำเพ็ญ จากอดีต จนถึงอนาคต อีกทั้งยังมีประจักษ์หลักฐานต่างๆ ของ พระธรรมจารย์ พระธรรมจาริณี ผูส้ น องเกณฑ์วาระในการปกโปรด สามภพ ศิษย์ทั้งหลายได้รับพระคุณนี้ จึงเริ่มเข้าใจถึงคุณวิเศษ ของอนุตตรธรรม ท�ำให้รสู้ กึ ซาบซึง้ ใจเป็นอย่างยิง่ เสียใจในอดีตที่ ผ่านมา มหากรุณาธิคณ ุ ฟ้าบารมีคุณอาจารย์ ยังไม่ได้ตอบแทน มหาปณิธานก็ยังมิได้ลุล่วง ละอายใจยิ่งนัก 130 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

บัดนี้อยู่ ณ เบื้องพระแท่นแห่ง พระอนุตตรธรรมเจ้า ปรารถนาขอตัง้ ปณิธานใหม่อกี ครัง้ ...จะเคารพอาจารย์เทิดทูน ธรรม ส�ำรวมรักษาพุทธระเบียบ เห็นงานทางธรรมส�ำคัญกว่างาน ทางโลก ใช้ทรัพย์เป็นทานและวิทยาธรรมเป็นทาน รักษาศีล เจตลอดชีวิต สละตนปฏิบัติงานธรรม จัดตั้งสถานธรรม บุกเบิก แพร่ธรรม ตั้งปณิธานเจริญปณิธาน เสมอต้นเสมอปลาย เพือ่ ตอบแทนพระมหากรุณาธิคณ ุ ฟ้าเบือ้ งบน บารมีคณ ุ พระ อาจารย์ได้สักเศษเสี้ยวหนึ่ง หากเคลือบแฝงเสแสร้ง ตั้งปณิธาน แล้วไม่ด�ำเนิน หลอกลวงไม่จริงใจ ไม่เคารพอาจารย์ไม่เทิดทูน ธรรม ไม่ด�ำเนินปฏิบัติตามปณิธาน ยินดีรับโทษจากฟ้าดิน

ศิษย์ทั้งหลาย....(ชื่อ-สกุล).... ก้มหมอบกราบร้อยกราบ ถวายเมือ่ วันที.่ ...เดือน.... ปีคริสตศักราช.... นักกษัตรปี....

131 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

ความหมายโดยสังเขป สารค�ำขอตั้งปณิธาน เจี่ยงซือ เจี่ยงเอวี๋ยน ทูลถวายสารค�ำขอ ศิษย์ทงั้ หลาย......(ชือ่ -สกุล)...... ขอคุกเข่า ณ เบือ้ งพระแท่น แห่ง พระอนุตตรธรรมเจ้า ด้วยความเคารพศรัทธาและย�ำเกรง เพื่อแสดงเจตจ�ำนง ด้วยตระหนักว่า ตั้งแต่ที่ศิษย์ทั้งหลายได้รับ วิถธี รรมมา ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ ุ จาก พระอนุตตรธรรมมารดา บารมีธรรมอันยิ่งใหญ่ของพระบรรพจารย์ คุณธรรมอันสูงส่งของ พระธรรมจารย์ พระธรรมจาริณี เฉียนเหยินเมตตาน�ำพาและ ส่งเสริม บรรพชนได้พงึ่ ใบบุญ พระมหากรุณาธิคณ ุ และบารมีธรรม สูงส่งนี้ ยากตอบแทนได้สักเศษเสี้ยวหนึ่ง บัดนีไ้ ด้รบั ความเมตตาจากเฉียนเหยิน มอบหมายธรรมวุฒิ ปฏิบตั งิ านฟ้าในหน้าทีเ่ จีย่ งซือ (อาจารย์บรรยาย) หรือเจีย่ งเอวีย๋ น (รองอาจารย์บรรยาย) เมื่อได้รับทราบแล้ว รู้สึกประหวั่นใจกริ่ง เกรงยิ่งนัก ด้วยเกรงว่าจะถ่วงรั้งงานฟ้า ผิดต่อหน้าที่ 132 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

บัดนี้อยู่ ณ หน้าเบื้องพระแท่นแห่ง พระอนุตตรธรรมเจ้า ปรารถนาขอตัง้ ปณิธานใหม่อกี ครัง้ จะเคารพอาจารย์เทิดทูน ธรรม ส�ำรวมรักษาพุทธระเบียบ รักษาศีลเจตลอดชีวติ แพร่ประกาศ ธรรมแทนฟ้า ฉุดช่วยเวไนย อดทนต่อความเหนื่อยยากและการ โทษกล่าว พบญาติธรรมส่งเสริมโดยไม่แบ่งแยก ด�ำรงตนเที่ยง ตรง ส่งเสริมผูอ้ นื่ เคร่งครัดในสามชัดเจน สีเ่ ทีย่ งตรง ใช้ทรัพย์เป็น ทาน วิทยาธรรมเป็นทาน แรงกายเป็นทาน ปฏิบัติตามควรแก่ ก�ำลัง โยกย้ายปฏิบัติงานตามบัญชาอาจารย์ เสมอต้นเสมอปลาย บุกน�ำ้ ลุยไฟ หมืน่ พันมารทดสอบ จะมุง่ มัน่ ไม่ถดถอย หากเคลือบ แฝงเสแสร้ง หน้าไหว้หลังหลอก ล้มเลิกกลางคัน ไม่ด�ำเนินปฏิบัติ ตามปณิธาน ยินดีรับโทษจากฟ้าดิน

ศิษย์ทั้งหลาย....(ชื่อ-สกุล).... ก้มหมอบกราบร้อยกราบ ถวายเมือ่ วันที.่ ...เดือน.... ปีคริสตศักราช.... นักกษัตรปี....

133 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

ความหมายโดยสังเขป สารค�ำขอตั้งปณิธานชิงโข่ว

134 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

ทูลถวายสารค�ำขอ

ศิษย์ทงั้ หลาย......(ชือ่ -สกุล)...... ขอคุกเข่า ณ เบือ้ งพระแท่น แห่ง พระอนุตตรธรรมเจ้า ด้วยความเคารพศรัทธาและย�ำเกรง เพื่อแสดงเจตจ�ำนง ด้วยตระหนักว่า ตั้งแต่ที่ศิษย์ทั้งหลายได้รับ วิถธี รรมมา ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ ุ จาก พระอนุตตรธรรมมารดา บารมีธรรมอันยิ่งใหญ่ของพระบรรพจารย์ คุณธรรมอันสูงส่งของ พระธรรมจารย์ พระธรรมจาริณี เฉียนเหยินและเตีย่ นฉวนซือเมตตา ส่งเสริม จึงท�ำให้ได้เข้าใจถึงคุณวิเศษของอนุตตรธรรม บรรพชน ได้พงึ่ ใบบุญ แต่นา่ ละอายใจยิง่ นัก กุศลแม้เพียงน้อยนิดก็ยงั ไม่ได้ สร้าง บัดนีอ้ ยู่ ณ เบือ้ งพระแท่นแห่ง พระอนุตตรธรรมเจ้า ปรารถนา ขอตั้งปณิธานใหม่อีกครั้ง จะเคารพอาจารย์เทิดทูนธรรม ส�ำรวม รักษาพุทธระเบียบ รักษาศีลเจตลอดชีวติ ตัง้ ปณิธานเจริญปณิธาน เสมอต้นเสมอปลาย หมืน่ พันมารทดสอบ จะมุง่ มัน่ ไม่ถดถอย หาก เคลือบแฝงเสแแสร้ง หน้าไหว้หลังหลอก ละเมิดศีลเจ ไม่ด�ำเนิน ปฏิบัติตามปณิธาน ยินดีรับโทษจากฟ้าดิน

ศิษย์ทงั้ หลาย......(ชือ่ -สกุล).... ก้มหมอบกราบร้อยกราบ ถวายเมือ่ วันที.่ ...เดือน.... ปีคริสตศักราช.... นักกษัตรปี.... 135 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

ความหมายโดยสังเขป สารค�ำขอตั้งปณิธานถันจู่ ทูลถวายสารค�ำขอ

ศิษย์ทั้งหลาย....(ชื่อ-สกุล)..... ขอคุกเข่า ณ เบื้องพระแท่น แห่ง พระอนุตตรธรรมเจ้า ด้วยความเคารพศรัทธาและย�ำเกรง เพื่อแสดงเจตจ�ำนง ด้วยตระหนักว่า ตั้งแต่ที่ศิษย์ทั้งหลายได้รับ วิถธี รรมมา ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ ุ จาก พระอนุตตรธรรมมารดา บารมีธรรมอันยิ่งใหญ่ของพระบรรพจารย์ คุณธรรมอันสูงส่่งของ พระธรรมจารย์ พระธรรมจาริณี เฉียนเหยินและเตีย่ นฉวนซือเมตตา ส่งเสริม จึงได้เข้าใจถึงคุณวิเศษของ อนุตตรธรรม บรรพชนได้พึ่ง ใบบุญ พระมหากรุณาธิคุณและบารมีธรรมนี้ยากจะตอบแทนได้ แม้เพียงเศษเสี้ยวหนึ่ง บัดนีไ้ ด้รบั ความเมตตาจากเฉียนเหยิน มอบหมายธรรมวุฒิ ปฏิบัติงานฟ้าในหน้าที่ถันจู่ (เจ้าต�ำหนักพระ) หรือฟู่ถันจู่ (รองเจ้า ต�ำหนักพระ) เมื่อได้รับทราบแล้ว รู้สึกประหวั่นกริ่งเกรงยิ่งนัก ด้วยเกรงว่าจะถ่วงรั้งงานฟ้า ผิดต่อหน้าที่ 136 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

บัดนี้อยู่ ณ หน้าเบื้องพระแท่นแห่ง พระอนุตตรธรรมเจ้า ปรารถนาขอตั้งปณิธานใหม่อีกครั้ง จะเคารพอาจารย์เทิดทูนธรรม ส�ารวมรักษาพุทธระเบียบ สละตนปฏิบัติงานธรรม ใช้ทรัพย์เป็นทาน วิทยาธรรมเป็นทาน รักษาศีลเจตลอดชีวติ แก้ไขนิสยั อารมณ์ความเคยชินทีไ่ ม่ดี เคร่งครัด ในสามชัดเจน สีเ่ ทีย่ งตรง เจริญรอยตามเฉียนเหยิน เสมอต้นเสมอ ปลาย บุกน�้าลุยไฟ เหนื่อยยากเพียงใดไม่ล้มเลิก ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมพายเรือธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่ เจริญปณิธาน หมืน่ พันมาร ทดสอบ จะมุง่ มัน่ ไม่ถดถอย หากเคลือบแฝงเสแสร้ง หน้าไหว้หลัง หลอก กลัวอุปสรรคแล้วคิดถดถอย ไม่ดา� เนินปฏิบตั ติ ามปณิธาน ยินดีรับโทษจากฟ้าดิน ศิษย์ทั้งหลาย....(ชื่อ-สกุล).... ก้มหมอบกราบร้อยกราบ ถวายเมือ่ วันที.่ ...เดือน.... ปีคริสตศักราช.... นักกษัตรปี....

137 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

ความหมายโดยสังเขป หนังสือขอขมาส�ำนึกบาป ทูลถวายสารค�ำขอ

อ้างอิงถึง ณ ปีคริสต์ศกี ราช.....นักกษัตรปี.....เดือน..... วันที.่ ... เวลา.....โดย ประมาณ ณ สถานธรรม......... บัดนี้มีศิษย์ทั้งหลาย.....(ชื่อ-สกุล).... ขอคุกเข่า ณ เบื้อง พระแท่นแห่ง พระอนุตตรธรรมเจ้า ด้วยความเคารพศรัทธาและ ย�ำเกรง วิงวอนขอพระองค์โปรดเมตตาสงสาร ให้ได้ส�ำนึกแก้ไข ความผิดบาป ด้วยตระหนักว่า บัดนี้มหันตภัยจวนจะถึงแล้ว อีกทั้งรู้ถึงว่า ชีวิตในโลกนี้ทุกข์ระทม เป็นทะเลทุกข์อย่างแท้จริง ย้อนพิจารณา ถึงมูลเหตุ ล้วนเกิดจากตนเองเป็นผู้สร้าง ไม่ว่าจะโดยเจตนาและ ไม่เจตนาก็ตาม ล้วนเป็นเพราะไม่รู้จักส�ำรวจตรวจตราตนเอง ประมาทเลินเล่อ สะเพร่าทั้งสิ้น ศิษย์.....(ชื่อ-สกุล)....ได้เข้าใจกระจ่างแจ้งในมูลเหตุเหล่านี้ โดยจะขอย้อนส�ำรวจตนและส�ำนึกแก้ไขความผิดบาปอย่างแท้จริง 138 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทุกๆวันจะส�ำรวจตนว่ากายวาจาใจมี พลาดผิดบาปหรือไม่ ทุกเดือนจะกราบทูลอยู่เบื้องหน้าพระแท่น องค์มารดา เพ่ือขอพระองค์โปรดพิจารณาตรวจสอบความผิดที่ ได้กระท�ำไป (สารภาพความผิดบาปเอง) นับจากบัดนี้เป็นต้นไป จะแน่วแน่แก้ไขความผิดที่ผ่านมา วิงวอนขอพระองค์โปรดเมตตาโดย.... (อาศัยการกุศลที่เคยสร้าง หรือจะขอสร้างกุศล....) เพื่อไถ่ถอนความผิดบาปทั้งหลาย หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า พระองค์ โปรดประทานอภัยโทษ ศิษย์.......... (ชื่อ-สกุล).........ด้อยคุณธรรม ไร้ความสามารถ ไม่รู้ความและไม่ เข้าใจจริง ขอพระองค์โปรดเมตตาสงสาร ขอกราบวิงวอน

ศิษย์โง่.......(ชื่อ-สกุล)....... ก้มหมอบกราบร้อยกราบ

139 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

ความหมายโดยสังเขป สารค�ำขอ ขอขมาส�ำนึกบาป ทูลถวายสารค�ำขอ

บัดนี้มีศิษย์ทั้งหลาย.....(ชื่อ-สกุล).... ขอคุกเข่า ณ เบื้อง พระแท่นแห่ง พระอนุตตรธรรมเจ้า ด้วยความเคารพศรัทธาและ ย�ำเกรง เพื่อส�ำนึกขอขมาแก้ไขความผิด ด้วยตระหนักว่าตั้งแต่ที่ ศิษย์ทั้งหลายได้รับวิถีธรรมมา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระอนุตตรธรรมเจ้า บารมีธรรมอันยิ่งใหญ่ของพระบรรพจารย์ ความเมตตาของพระธรรมจารย์ พระธรรมจาริณี อีกทัง้ เฉียนเหยิน ทั้งหลายคอยช่วยชี้น�ำ จึงได้เข้าใจถึงคุณวิเศษของอนุตตรธรรม บรรพชน ได้พึ่งใบบุญ อีกทั้งได้รับความเมตตาจากเฉียนเหยิน มอบหมายธรรมวุฒิปฏิบัติงานฟ้า พระมหากรุณาธิคุณและบารมี ธรรมนี้ ยากตอบแทนได้แม้เศษเสี้ยวหนึ่ง น่าละอายใจนักทีศ่ ษิ ย์บาปกรรมท่วมท้น มารทดสอบรุมเร้า มหาปณิธานยังมิได้ลลุ ว่ ง พระมหากรุณาธิคณ ุ ฟ้ายังมิได้ตอบแทน ความผิดพลาดมากมาย บาปกรรมในอดีตยังมิได้ชำ� ระ หลังจาก ได้รับวิถีธรรมแล้ว ปณิธานที่ตั้งไว้ยังมิได้ลุล่วง และยังสร้างความ ผิดบาปอีก ทั้งด้วยเจตนาและไม่เจตนาก็ดี ล้วนเป็นเพราะไม่รู้จัก ส�ำรวจตรวจตราตนเอง ประมาทเลินเล่อ และสะเพร่าทั้งสิ้น 140 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

บัดนีไ้ ด้รบั ความเมตตาจากพระอาจารย์ และเฉียนเหยินชีน้ า� ให้ร้ตู ื่น อนุญาตให้เข้าชั้นส�านึกขอขมาบาป เพื่อขอส�านึกในความ ผิดบาป ขอกราบวิงวอน องค์ธรรมมารดา โปรดนิรโทษกรรม นับจากนี้เป็นต้นไป ศิษย์จะแน่วแน่แก้ไขความผิดบาปที่ ผ่านมา เร่งรีบเจริญปณิธานที่เคยตั้งไว้ โดย (อาศัยกุศลที่เคยสร้าง หรือจะขอสร้างกุศล.....) เพื่อไถ่ถอน บาปเวร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า... องค์ธรรมมารดา จะโปรดเมตตา สงสารประทานอภัยโทษให้เป็นกรณีพิเศษ ด้วยเพราะเห็นว่าศิษย์ นั้นไม่รู้ความ และไม่เข้าใจจริง ขอกราบวิงวอน บัดนี้ขอสารภาพ ความผิดบาปต่างๆ ดั่งที่ได้เขียนไว้ต่อไปนี้.......................... ความผิดบาปทัง้ หลายทีก่ ล่าวมาข้างต้นนี้ หากได้ละเมิดผิด ซ�้าอีก ยินดีรับโทษจากฟ้าดิน ศิษย์ทั้งหลาย......(ชื่อ-สกุล).... ก้มหมอบกราบร้อยกราบ ถวายเมื่อวันที่...เดือน.... ปีคริสตศักราช.... นักกษัตรปี....

141 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

ประจักษ์หลักฐานเรื่องจริง สวีเจี่ยงซือท่องนรก ค้นพบสารเทวนาคราช

142 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย อ.ศุภนิมิต อ้างอิงจากหนังสือ คุณวิเศษของสารเทวนาคราช หน้า 23-37 143 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

สวีเจี่ยงซือ..ก่อนรับวิถีธรรม พื้นเพเดิมถือก�ำเนิดที่อ�ำเภอ เจียอี้ ไต้หวัน... ในวัยเด็กได้รับการเลี้ยงดูในฐานะบุตรบุญธรรม ของอาสะไภ้ซึ่งเป็นเจ้าต�ำหนักพระ...เทวสถาน 鸞堂(หลวนถัง) และเป็นคนถือศีลกินเจมานานปี ในวัยเด็กท่านมีจิตบริสุทธิ์มาก และด้วยเหตุแห่งบุญปัจจัย สัมพันธ์พิเศษในอดีตชาติ ท�ำให้สามารถถอดจิตญาณท่องนรก สวรรค์ได้ มีหูทิพย์ตาทิพย์ สามารถมองเห็นภพวิญญาณอยู่เสมอ ท�ำให้รู้ถึงความทุกข์ทรมานของการเกิดแก่เจ็บตาย การเวียนว่าย ตายเกิด ครัง้ หนึง่ ได้รบั การอนุญาตจากท่านพญายม ฉินก่วงอ๋อง เป็น กรณีพเิ ศษให้ตดิ ตามยมทูตทีท่ ำ� หน้าทีไ่ ปจับดวงวิญญาณของผูท้ ี่ หมดอายุขัย ซึ่งอยู่เมืองไถจง ชาวบ้านย่านนั้นก�ำลังนั่งรับลมอยู่ หน้าบ้าน พอได้ยินเสียงโซ่ตรวนของยมทูต จึงพากันหลบหายเข้า บ้านกันหมด

144 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

ยมทูตสองนาย...มาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านหลังคามุงกระเบื้อง หลังหนึ่ง แต่ยืนนิ่งเฉยอยู่เป็นนาน ไม่ท�ำอะไรสักอย่าง เด็กชายสวี...จึงเดินเข้าไปดูในบ้าน ก็เห็นหญิงชราคนหนึ่ง นอนอยูบ่ นเตียง ลูกชายของหญิงชราก�ำลังสวดมนต์ให้แม่ของเขา ฟังอยู่หน้าเตียง ยมทูตนายหนึ่งเตือนขึ้นว่า... “ท�ำไมไม่เข้าไปเอาวิญญาณออกมาล่ะ” อีกนายหนึ่งตอบว่า... “เขาก�ำลังสวดมนต์คัมภีร์สัจคาถาเมตเตยยะ彌勒真經 (หมีเล่อเจินจิง) อีกทัง้ ผูส้ วดยังมีแสงสว่างทีศ่ รี ษะอยูด่ ว้ ย แสดงว่า ได้รบั การจุดเบิกทวารจากพระวิสทุ ธิอาจารย์มาแล้ว ต้องรอให้เขา สวดมนต์จบเสียก่อนแล้วจึงค่อยเอาตัวไป” ทั้งหมดยืนคอยอยู่เงียบๆตรงนั้น แต่พอลูกชายของหญิง ชราสวดหมีเล่อเจินจิงจบลง เวลาดับจิตของหญิงชราก็ผิดไปจาก ที่ก�ำหนด ยมทูตจึงต้องพากันกลับไปมือเปล่า

145 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

เมื่อท่านพญายมฉินก่วงอ๋วง รับสั่งว่า “ท�ำไมไม่น�ำวิญญาณ กลับมาด้วย?” ยมทูตทั้งสองจึงกราบทูลว่า... “ข้าผู้น้อยคอยลูกของเขาสวดหมีเล่อเจินจิงให้จบ จนเกิน เวลาทีก่ ำ� หนดตาย เพราะท่านเคยตรัสห้ามไว้วา่ ไม่ให้เอาวิญญาณ นั้นมาขณะที่ก�ำลังสวดมนต์หรืออรรถาธรรม และไม่ให้เอาคนที่ ศรีษะมีแสงมา ข้าพเจ้าทั้งสองจึงเกรงจะผิดต่ออาญาเบื้องบน ท่านพญายมฉินก่วงอ๋อง จึงบัญชาว่า “พรุ่งนี้ไปใหม่” คืนวันต่อมา ยมทูตทั้งสองรับสนองพระบัญชามาอีก เหตุเพราะคืนวันก่อนชาวบ้านได้ยนิ เสียงโซ่ตรวน ท�ำให้รสู้ กึ ว่าเป็นลางสังหรณ์เกี่ยวกับหญิงชราเพื่อนบ้าน คืนนี้เพื่อนบ้านจึง พร้อมใจกันเข้าไปอยูเ่ ป็นเพือ่ นหญิงชรา ลูกชายของหญิงชราก็รสู้ กึ สังหรณ์ใจเช่นเดียวกัน คืนวันนี้ ยมทูตทัง้ สองยังคงต้องยืนคอยอยูห่ น้าบ้านจนเกิน ก�ำหนดเวลาตายของหญิงชราอีกครั้งหนึ่ง

146 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

เด็กชายสวีกราบทูลถามท่านพญายมด้วยความแปลกใจว่า “เหตุใดคนที่สวดหมีเล่อเจินจิง กับคนที่มีจุดแสงสีขาวบน ศรีษะ จึงเอาตัวมาไม่ได้” ท่านพญายมตอบว่า... “ในโลกมนุษย์มีอาจารย์ที่ท�ำพิธี คือ 點傳師 (เตี่ยนฉวนซือ) หมายถึง “อาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรม” คนที่เข้าพิธีรับการเบิกจุดจากอาจารย์ที่ท�ำพิธี ก็จะได้ขอ ถอนชื่อจากบัญชียมโลก ถวายจารึกไว้ยังเบื้องบน” เด็กชายสวีไม่ปักใจเชื่อ ตั้งใจว่าจะต้องรู้ความเป็นจริงให้ ถ่องแท้ให้ได้ คืนวันที่สามจึงขอติดตามไปดูสถานการณ์อีกครั้ง วันนั้นที่เมืองไถจง เตี่ยนฉวนซือท่านหนึ่ง ฉุกคิดขึ้นได้ว่ามี ญาติธรรมซึ่งเป็นลูกชายของหญิงชรา ไม่ได้มาต�ำหนักพระนาน แล้ว จึงสอบถามข่าวคราว ก็ได้รู้ว่าแม่ของเขาก�ำลังเจ็บหนัก... อีก ทัง้ หมูน่ ยี้ งั มีเพือ่ นบ้านได้ยนิ เสียงโซ่ตรวนในเวลาค�ำ่ บ่อยๆ คงเป็น เพราะทางยมโลกจะมาเอาดวงวิญญาณของแม่ ลูกชายเกรงว่าแม่ จะเป็นอะไรไป จึงไม่กล้าออกห่างแม่ ไม่กล้าปลีกตัวไปห้องพระ เมือ่ รูด้ งั นี้ อาจารย์ถา่ ยทอดธรรม พร้อมด้วยญาติธรรมกลุม่ ใหญ่จึงพากันมาที่บ้านหญิงชราเพื่อแสดงธรรมกัน 147 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

ครั้งนี้ยมทูตทั้งสองไม่อาจเข้าใกล้บ้านหญิงชราเหมือนคืน ก่อนๆ จะต้องยืนห่างออกไปไกลหลายร้อยฟุต เนื่องจากพลังบุญ ของคนกลุ่มนั้นแรงมาก จนแม้แต่ยมทูตทั้งสองท่านถึงแล้ว แต่ก็ ไม่กล้าเข้าไปใกล้นัก สุดท้ายต้องกลับไปมือเปล่าเป็นครั้งที่สาม วันรุ่งขึ้น...อาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมได้ส่งคนมารับหญิง ชราไปรับวิถีธรรมที่พุทธสถาน...ยมทูตทั้งสองยังไม่ทราบเรื่อง... ยังคงรอรับบัญชาจากท่านพญายมให้ไปเอาวิญญาณเป็นครั้งที่สี่ แต่พญายมกลับบอกว่า “ไม่ต้องไปเอามานรกแล้ว เขารับวิถีธรรมแล้ว” เด็กชายสวีตาสว่างขึ้นทันที เพิ่งจะรู้ชัดว่าในโลกมนุษย์มี อาจารย์ทำ� พิธถี า่ ยทอดวิถธี รรม ถ้ารับวิถธี รรมแล้วจะค้นพบหนทาง ล่วงพ้นจากนรกภูมิได้ เขานึกถึงพ่อแม่ นึกถึงชีวิตทั้งหลายที่จะ ต้องตกสูน่ รกภูมิ ได้รบั ความทุกข์ทรมาน จึงตัง้ ปณิธานว่า“จะต้อง แสวงหาอาจารย์ท�ำพิธีถ่ายทอดเบิกธรรมให้ได้ เพื่อให้พ่อแม่และ ทุกคนได้รับวิถีธรรม รอดพ้นจากทางแห่งนรกภูมิ”

148 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

เด็กชายสวี แม้ว่าตอนนั้นโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ก็ยังคงถอดจิต ไปเทีย่ วนรกต่อไปอีกหลายครัง้ ครัง้ หนึง่ ได้พบกับเหตุการณ์สำ� คัญ เกี่ยวกับการ “ขอถอนชื่อออกจากบัญชีนรก”พอดีคืนนั้น ขณะที่ ท่านพญายมก�ำลังขึ้นบัลลังก์ว่าความอยู่ ได้มีเทวทูตตัวแทน พระองค์ ของตรีเทพพิทักษ์มหาราช 三官大帝(ซันกวนต้าตี้) ก็เสด็จจากเบือ้ งบนลงมา ท่านท้าวพญายมรีบระงับการด�ำเนินคดี ต่อวิญญาณบาปตนนั้นไว้ก่อน แล้วรีบเสด็จลงจากบัลลังก์ คุกเข่า น้อมรับพระโองการทันที เทวทูตตัวแทนพระองค์นำ� สารเทวนาคราช (หลงเทียนเปีย่ ว) 龍天表 (สารค�ำขอแสดงเจตจ�ำนง กราบขอประทานอนุญาต ถอนชื่อผู้ที่จะได้รับวิถีธรรมออกจากบัญชียมโลก) เมื่อมาถึงแล้ว ก็อ่านพระโองการต่อหน้าท้าวพญายม สารค�ำขอเทวนาคราช ในโลกมนุษย์เป็นใบเล็กๆ ขนาด 8x14 นิ้วแต่ในยมโลก สารค�ำขอเทวนาคราช เป็นแผ่นใหญ่เท่ากับบ้าน หลายหลัง

149 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

เมื่อพญายมได้รับ

“หลงเทียนเปี่ยว” แล้ว... ก็ได้บัญชา ตุลาการทั้งฝ่ายบุ๋นและบู๊ให้น�ำเอาสมุดบัญชีการเกิดตายออกมา จากนั้นก็เพิกถอนรายชื่อบุคคลในบัญชีนรกออก...ตามที่ได้จารึก มากับ “หลงเทียนเปี่ยว” บัญชีหลักฐานการเกิดตายในยมโลก ท�ำด้วยไม้ไผ่ มีขนาดใหญ่เท่าภูเขาเลยทีเดียว เด็กชายสวีแปลกใจมากกับสิ่งที่ได้พบเห็น จึงกราบทูลถาม พญายมว่า “นี่มันอะไรกันขอรับ” ดูเหมือนท่านพญายมจะเห็นความส�ำคัญของข้อความใน สารค�ำขอเทวนาคราช “หลงเทียนเปีย่ ว” เป็นอย่างยิง่ จึงตอบสัน้ ๆ โดยไม่ยอมละสายตาจาก “หลงเทียนเปี่ยว”ว่า “ขอเวลาขีดฆ่า รายชื่อเหล่านี้ออกจากบัญชีเสียก่อน แล้วจะอธิบายให้ฟัง” เด็กชายสวีเห็นท่านพญายมถอนชือ่ หลายคนออกจากบัญชี นรก... ด้วยความคุน้ เคยกับท่านพญายม จึงขอร้องให้ทา่ นถอนชือ่ ของตน และของพ่อแม่ปยู่ า่ ตายยายของตนออกจากบัญชีนรกด้วย ท่านพญายมบอกว่า “ไม่ได้หรอก เราจะยกเลิกได้แต่เฉพาะ ชื่อของคนที่ส่งมากับ “สารเทวนาคราช” (หลงเทียนเปี่ยว) และ บุพการีของคนนัน้ เท่านัน้ ถ้าจะให้ถอนชือ่ จากบัญชีนรก เจ้าจะต้อง ไปจัดการลงชื่อในสารค�ำขอเทวนาคราชอย่างนี้เสียก่อน

150 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

หลังจากขีดฆ่ารายชื่อเหล่านั้นออกจากบัญชียมโลกด้วย ความรอบคอบระมัดระวังเสร็จแล้ว ท่านพญายมยังได้สงั่ การลงไป อีกว่า “วิญญาณในนรกภูมิ... ซึ่งลูกหลานได้รับวิถีธรรมแล้วตาม รายชื่อเหล่านี้ ให้ระงับการลงโทษทรมานจากนรกภูมิตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป...นอกจากรายทีเ่ คยฆ่าคน วางเพลิง หรือบาปหนาเท่านัน้ ที่ไม่อาจอยู่ในข่ายอาศัยใบบุญลูกหลาน... ดั่งค�าโบราณที่ว่า... ลูกคนหนึ่ง ได้รับวิถีธรรม บรรพบุรุษได้อาศัยใบบุญ” “ลูกคนหนึ่งบรรลุธรรม บรรพบุรุษได้อาศัยใบบุญ” “ลูกคนหนึง่ บรรลุธรรม บรรพบุรษุ พ้นการเวียนว่ายเกิดตาย” ท่านพญายมโปรดบัญชาว่า ให้น�าดวงวิญญาณที่ลูกหลาน ได้รับวิถีธรรมแล้วตามรายชื่อดังกล่าว เข้ามาพบ

151 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

สักครู่วิญญาณปู่ย่าตายาย และวิญญาณพ่อแม่ของคนที่ได้ รับวิถีธรรมแล้ว ก็ถูกน�ำตัวมาที่ยังเบื้องหน้าบัลลังก์ ท่านพญายมอนุโมทนาแสดงความยินดีตอ่ วิญญาณเหล่านัน้ แล้วโปรดว่า “บัดนี้เป็นบุญวาระวิเศษยิ่ง พระอนุตตรธรรม เจ้า ได้โปรดประทานวิถีธรรม อนุญาตให้เทพเทวา มนุษย์และ วิญญาณผี มีโอกาสขอรับวิถีธรรมได้ เมื่อลูกหลานได้รับวิถีธรรม วิญญาณบรรพบุรุษของผู้นั้น ก็จะได้รับการนิรโทษกรรม พ้นจากการถูกทรมาน บัดนี้ลูกหลานของเจ้าทั้งหลายได้รับวิถีธรรมแล้ว เราจึง ขอมอบดอกบัวขาวให้เป็นสัญลักษณ์คนละ ๑ ดอก แล้วตรงไปยัง สถานที่ฟังธรรมของบรรพพุทธกษิติครรภ์ (ตี้จั้งหวังกู่ฝอ) เพื่อรับ การกล่อมเกลาจิตต่อไป....”

152 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

สถานที่ฟังธรรมในนรกภูมิ...ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ บรรพพุทธกษิติครรภ์ 地 藏 王 福 薩 (ตี้จั้งหวังผูซ่า) แบ่งวิญญาณออกเป็นสามระดับ... ในส่วนของวิญญาณระดับทีส่ าม เมือ่ ลูกหลานได้รบั วิถธี รรม แล้ว และเมือ่ สารค�ำขอ “หลงเทียนเปีย่ ว” ได้ถกู น�ำส่งไปยังยมโลก โดยผู้แทนพระองค์ตรีเทพพิทักษ์มหาราช (ซันกวนต้าตี้) แล้ว ราย ชื่อบรรพบุรุษของผู้ได้รับวิถีธรรมก็จะถูกเพิกถอนออกจากบัญชี เกิดตายในยมโลก ได้รับนิรโทษจากการถูกทรมาน และได้รับ ดอกบัวขาวคนละ ๑ ดอก เป็นเครือ่ งหมายให้เข้าไปคุกเข่าฟังธรรม จากบรรพพุทธกษิตคิ รรภ์ (ตีจ้ งั้ หวังกูฝ่ อ) ได้ แต่ยงั ไม่มเี ก้าอีใ้ ห้นงั่ จะต้องรอจนกระทั่งลูกหลานที่อยู่ในโลก ตั้งใจปฏิบัติบ�ำเพ็ญแล้ว อย่างน้อยหนึ่งปีหรือครึ่งปี วิญญาณของบรรพบุรุษจึงจะได้เลื่อน ขึ้นเป็นวิญญาณระดับที่สอง หากลูกหลานถือศีลกินเจตลอดชีวิต หรือจัดตั้งพุทธสถาน หรือได้รบั ภาระหน้าทีเ่ ป็น壇主 (ถันจู)่ เจ้าต�ำหนักพระ...วิญญาณ บรรพบุรุษของเขา ก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นเป็นวิญญาณระดับที่หนึ่ง ได้สดับพระธรรมเทศนาจากบรรพพุทธกษิติครรภ์ อยู่เป็นประจ�ำ

153 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

เด็กชายสวีในช่วงทีโ่ ตเป็นผูใ้ หญ่แล้ว แต่ยงั อยากรูอ้ ยากเห็น เช่นเคย เมื่อได้มาเห็นสถานที่ฟังธรรมของบรรพพุทธกษิติครรภ์ ก็ได้เห็นว่ามีวญ ิ ญาณคุกเข่าฟังธรรมกันอยูเ่ ต็ม บางคนก้มหน้างุด เหมือนวิตกผิดหวัง ทัง้ ๆทีน่ี า่ จะดีใจทีไ่ ด้อาศัยใบบุญของลูกหลาน คุณสวีจึงถามวิญญาณเหล่านั้นว่า... “มีเหตุอันใดท�ำให้ท่านเศร้าหมองวิตกทุกข์ร้อน” วิญญาณเหล่านั้นต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “ลูกหลานของตนได้รับวิถีธรรมแล้วก็จริง แต่ไม่ปฏิบัติ บ�ำเพ็ญ บางคนปฏิบัติได้ระยะหนึ่ง กลับเลิกลา ทิ้งไปกลางคัน จิตใจผันแปร ไม่มั่นคง” คุณสวีถามอีกว่า... “ท�ำไมไม่ไปเข้าฝันบอกกล่าวขอร้องเขาล่ะ” วิญญาณต่างส่ายหน้าบอกว่า... “ไม่ได้หรอก การจะไปเข้าฝันแต่ละครั้งนัน้ จะต้องแลกด้วย บุญกุศลไม่น้อย ถ้าหากไปเข้าฝันแล้ว ลูกหลานไม่เข้าใจ หรือยัง ไม่เชื่ออีก เรามิต้องสูญเสียบุญกุศลส่วนนั้นไปเปล่าๆหรือ โดย เฉพาะบัดนี้ เราก็ไม่อาจสร้างบุญกุศลอะไรเพิ่มเติมได้อีก จะเอา บุญกุศลไปใช้ง่ายๆได้อย่างไร จึงขอฝากคุณสวีให้ช่วยกลับขึ้นไป บอกเล่าเรื่องนี้ให้ลูกหลานได้รับรู้ด้วยเถิด 154 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

คุณสวีเห็นเรื่องราวต่างๆในยมดลกมามากมาย ตนเองก็ ปรารถนาทีจ่ ะได้กราบรับวิถธี รรม แต่ทา่ นพญายมก็มอิ าจเปิดเผย ความลับฟ้าได้ เหตุเพราะการจะได้รับวิถีธรรม จะต้องเป็นไปตาม เหตุปัจจัยอันสมควรของแต่ละบุคคล เรียกว่า...บุญวาระและบุญ สัมพันธ์อันได้ส่งผลแล้วนั่นเอง คุณสวีเข้าใจผิดไปว่าอาจารย์ที่ท�ำพิธีศักดิ์สิทธิ์ดังนี้จะต้อง เป็นบรรพชิตผู้ออกบวช จึงดั้นด้นค้นหาอาจารย์ตามวัดวาอาราม น้อยใหญ่มากมายนับไม่ถ้วนทั่วเมืองเจียอี้ แต่หาเท่าไหร่ก็ไม่พบ ในคืนหนึ่งก็ได้รับนิมิต ว่าได้ไปยังทะเลใหญ่ แผ่นดินสีทอง รอบๆ มีดอกไม้หลากสีบานสะพรัง่ แล้วเดินมาถึงสถานทีอ่ นั โอ่โถง โอฬารแห่งหนึ่ง ถูกเชิญให้เข้าไปในท้องพระโรง ภายในท้องพระ โรงกว้างใหญ่โอ่โถงยิง่ นัก มีสงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิเ์ ทพเทวามากมายประทับ ยืนอยู่สองข้าง ในห้องโถงใหญ่มีพุทธประทีปสามดวงตั้งอยู่ มีท่านผู้หนึ่ง ประทับนัง่ อยูก่ ลางห้องโถง ทัง้ องค์ปรากฏรัศมีสขี าวนวลส่องสว่าง โดยรอบ คุณสวีถามว่า... “ท่านเป็นใครขอรับ ท�ำไมกระผมจึงมาอยู่ที่นี่ได้” ท่านผู้นั้นตอบว่า “วันนี้เราดีใจมาก” ว่าแล้วก็ทรงสรวลเสียงดัง คุณสวีก็พลอยหัวเราะเสียงดังตามไปด้วย แล้วท่านผู้นั้นก็ ตรัสขึ้นว่า “เราคือไท่หยังเจินจวิน สุริยเทวราชเจ้า” 155 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

พอจบค�ำตอบของพระองค์ คุณสวีก็ตื่นขึ้นจากความฝัน ขึน้ ๓ ค�ำ่ เดือน ๗ ปีพทุ ธศักราช ๒๕๒๒ พายุกระหน�ำ่ ไต้หวัน ฝนตกหนักมาก คุณสวีไม่อาจจะออกไปตรวจรักษาผู้ป่วยเหมือน ทุกวัน จึงมีเวลาว่าง เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของคุณสวี เห็นว่าคุณสวีถือศีลกินเจ และยังใจบุญสุนทานมาก ผิดวิสยั คนทัว่ ไป เคยเลียบเคียงถามถึง สาเหตุ จึงได้ทราบว่าคุณสวีเคยไปท่องนรกมาก่อน...ตั้งแต่เมื่อ ครั้งยังเป็นเด็ก และได้ตามหาสารเทวนาคราช “หลงเทียนเปี่ยว” มาสิบแปดปีแล้ว เพื่อนคนนี้เป็นผู้ที่ได้รับวิถีธรรมแล้ว เขารู้ว่าอะไรเป็นอะไร จึงได้น�ำความนี้ไปเรียนแก่ “หลินเตี่ยนฉวนซือ”อาจารย์ถา่ ยทอด เบิกธรรมของตนทราบ หลินเตี่ยนฉวนซือรับทราบเรื่องราวแล้ว ก็กราบรายงานต่อ ท่านธรรมอธิการหันเหล่าเฉียนเหยิน เพื่อกราบขอนุญาตท�ำพิธี ถ่ายทอดธรรมให้คณ ุ สวี...แต่กอ่ นท�ำพิธี เตีย่ นฉวนซือได้นำ� กระดาษ แผ่นหนึ่งที่เรียกว่า “หลงเทียนเปี่ยว” ออกมาให้คุณสวีดู แล้วจึง ถามว่า คุณเคยเห็น “หลงเทียนเปี่ยว”อย่างนี้มาก่อนไหม

156 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

พอได้เห็น “หลงเทียนเปี่ยว” คุณสวีตื่นเต้นดีใจจนตะลึงงัน เพราะเสาะแสวงหามานานเกือบ ๒๐ ปีแล้ว คุณสวีคุกเข่าลง มือไม้สั่น ขอรับ “หลงเทียนเปี่ยว” มาอ่าน ด้วยความเคารพ ละล�่ำละลักว่า กระผมเคยเห็นหนังสืออย่างนี้ลอยลงไปในยมโลก แต่ที่ใน ยมโลกแผ่นใหญ่กว่านี้มาก.... ฝนยังคงตกหนัก ลมพายุยังคงพัดแรงจัด แต่มหัศจรรย์ยิ่งนัก พอเริม่ พิธี เมื่อจุดพุทธประทีปสามดวง เท่านั้น ลมฟ้าอากาศที่แปรปรวนอยู่ กลับกลายเป็นแจ่มใสและ สงบลงทันที ขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายโมงกว่า ปรากฏการณ์วิเศษเกิดขึ้น ชัดๆ กลางวันแสกๆ ขณะท�ำพิธีนั่นเอง หลินเตี่ยนฉวนซือท่านนั้นที่คุณสวีเห็น อยู่ พลันก็ปรากฏเป็นพระอาจารย์จี้กง คุณสวีเห็นพระองค์เดินมา ตรงหน้าเบิกจุดญาณทวารให้ ทันใดนั้นล�ำแสงก็พุ่งตามนิ้วมือของ พระอาจารย์ออกมาจากจุดญาณทวารของคุณสวี จากนัน้ พระอาจารย์ ก็ทำ� มือเป็นลักษณะก�ำบังจุดญาณทวาร ตรงใบหน้าของคุณสวีได้ดังเดิม ล�ำแสงและพระอาจารย์ที่คุณสวี ได้เห็นกับตาชัดๆ จึงได้หายไปพร้อมกัน 157 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

อากาศยังคงแจ่มใสและสงบอยู่ จนกระทั่งการอรรถาธิบาย ไตรรัตน์จบลง ลมฝนจึงเริ่มกระหน�่ำอีก หลังจากได้รับวิถีธรรมแล้ว คุณสวียังคงออกไปตรวจรักษา ผูป้ ว่ ยตามปรกติ วันหนึง่ ขณะทีเ่ ผลอหลับไปด้วยความเหนือ่ ยอ่อน ทันใดนั้นสิงศักดิ์สิทธิ์พระองค์หนึ่งได้ปรากฏขึ้นตรงหน้า เรียกให้ คุณสวียืนขึ้นแล้วส่ง “เต้าเผา” (เสื้อคลุมยาวแบบจีนโบราณ) ให้ หนึ่งชุด รองเท้าฟางให้อีกคู่หนึ่ง บอกว่าให้สวมไว้ และส่งเครื่อง ประดับศรีษะเป็นหยกรูปเจดีย์เจ็ดชั้นมาสวมให้ จากนั้นคุณสวีก็ตัวเบา ลอยตัวขึ้นเหินเมฆได้ด้วยความเร็ว สูงมาก ติดตามพระโพธิสัตว์กวนอินซึ่งอยู่เบื้องหน้า ไปยังสถานที่ แห่งหนึ่ง เรียกว่า 紫陽關 (จื่อหยังกวน) หน้าประตูจื่อหยังกวน มีผู้คนมากมายยืนเข้าแถวกันอยู่ คุณสวีกราบทูลถามพระโพธิสัตว์กวนอินว่า... “เขาท�ำอะไรกันขอรับ” พระองค์ตอบว่า “ก�ำลังรับการตรวจสอบความถูกต้องของ ไตรรัตน์” หลังจากได้รับวิถีธรรมแล้้ว หากใครจ�ำไตรรัตน์ที่ได้รับ การถ่ายทอดมาแล้วไม่ได้ ก็จะผ่านด่านจื่อหยังกวนนี้ไปไม่ได้ 158 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

ตัวอย่างคุณวิเศษของ “สารค�ำขอเทวนาคราช” ยังมีเนื้อหา รายละเอียดอีกมากมาย ผู้บ�ำเพ็ญควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิด ความกระจ่างเข้าใจ จะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นต่อธรรมะมากยิ่ง ขึน้ เป็นการเพิม่ เสริมความรูค้ วามเข้าใจ และส่งเสริมให้ญาติธรรม เข้าใจต่อคุณวิเศษของการกราบรับวิถีธรรมได้มากยิ่งขึ้น ผู้เขียนขอแนะน�ำให้ท่านศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือ 龍天表之殊勝 (หลงเทียนเปี่ยวจือซูเซิ่ง) “หนังสือคุณ วิเศษของสารค�ำขอเทวนาคราช” แปลและเรียบเรียงโดยอ.ศุภนิมติ เตี่ยนฉวนซืออาวุโส ซึ่งคุณธรรมบารมีสูงส่ง สมัยก่อนนั้นทุกครั้ง ที่เหล่าเฉียนเหยินนิวัตรมายังประเทศไทย ท่านจะเป็นผู้แปลให้ ทุกครั้ง ตัวผูเ้ ขียนในวัยเด็กได้รบั ความเมตตาจากท่านไม่นอ้ ย ท�ำให้ ในวันนี้ตั้งความมุ่งมั่นว่าจะศึกษาภาษาจีนให้เก่งและด�ำเนินงาน ธรรมแต่ละย่างก้าวให้มั่นคง หวังเพียงจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการ ร่วมสืบสานประทีปธรรม

159 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

เนื้อหาบางส่วนในหนังสือคุณวิเศษของสารเทวนาคราช ผู้เขียนได้ขอความเมตตาอนุเคราะห์ขอ้ มูลจาก ลูกสาวของ อ.ศุภนิมติ ซึ่งท่านเองก็เมตตาอนุญาต และให้ค�ำชี้แนะ ผู้น้อยเห็นว่าส�ำนวน การแปลของอาจารย์ท่านดีอยู่แล้ว จึงไม่บังอาจแก้ไขปลี่ยนแปลง แต่อย่างใด หนังสือ “นัยความหมายสารเทวนาคราช” สมบูรณ์ได้กด็ ว้ ย ความเมตตาของนักธรรมอาวุโส ซึ่งให้โอกาสในการท�ำงานกับคน รุ่นใหม่ โดยไม่ปิดกั้น นี่เป็นแบบอย่างอันดีงามที่ผู้น้อยซาบซึ้งใจ ยิ่งนัก และขอขอบพระคุณ ไว้ ณ ที่นี้

160 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

พระธรรมจาริณี (เอวี้ยฮุ่ยผูซ่า) 月 慧 菩 薩

161 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

162 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

補充資料 ข้อมูลความรู้เสริม

163 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

สิ่งที่ต้องเตรียม ก่อนการเขียนเปี่ยวเหวิน 1.สถานที่ ควรเป็นที่สงบ สะอาด มีโต๊ะส�ำหรับเขียน 2.สมาธิ ก่อนเขียนสารค�ำขอ ควรท�ำจิตให้สงบเป็นสมาธิ ไม่วอกแวก การเขียนสารค�ำขอ มีความส�ำคัญเกี่ยวข้องกับชะตาชีวิต ของเวไนยทั้งชีวิต ไม่ควรให้เกิดข้อผิดพลาด 3.อุปกรณ์ พู่กัน หรือปากกาหมึกซึมสีด�ำ (ห้ามใช้ปากกาลูกลื่น) ใบเปี่ยวเหวินพับเรียบร้อย (พับ 6 ตอน หรือ 8 ตอนแล้วแต่กรณี) 4.ดูปฏิทิน ตรวจสอบวันเดือนปีจีน และไทย ว่าถูกต้องไหม

164 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

5.ตรวจสอบรายชื่อ-นามสกุล อาจารย์แนะน�ำ-ผู้รับรอง รายชื่อ ผู้รับธรรมะ และเงินสร้างกุศลว่าถูกต้องไหม โดยตรวจสอบกับฝ่าย ลงทะเบียนh... ชือ่ ให้ใช้ตามบัตรประชาชน ส่วนนามสกุลให้ใช้นามสกุล เดิมบิดา มารดา เท่านั้น กรณีไม่รู้จักนามสกุลเดิมของบิดา มารดา ให้ผู้ท�ำหน้าที่เขียน บันทึกชื่อปรึกษาผู้ด�ำเนินงาน 操持(เชาฉือ) เพื่อขอค�ำชี้แนะ 請示 (ฉิง่ ซือ่ ) เตีย่ นฉวนซือก่อน จะไม่ตดั สินใจเองโดยพลการเป็นอันขาด 6. เรียงล�ำดับในการลงทะเบียนเป็นกลุ่ม ชาย-หญิง-เด็กชาย-เด็กหญิง ในแต่ละกลุ่มให้เรียงชื่อตามล�ำดับจ�ำนวนเงินสร้างกุศล อายุ 15 ปีขึ้นไปให้เขียนอยู่ในกลุ่ม (ชาย) หรือ (หญิง) ส�ำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 15 ปี ให้เขียนอยู่ในรายชื่อของกลุ่ม (เด็กชาย) หรือ (เด็กหญิง) 7. การเขียนชื่อผู้รับธรรมะลงในสารค�ำขอ ให้เขียนเรียงล�ำดับ ชาย-หญิง-เด็กชาย-เด็กหญิง และล�ำดับเงินสร้างกุศลในแต่ละกลุ่ม จากจ�ำนวนมากไปน้อย กรณีเงินสร้างกุศลเท่ากันหมด ให้เขียนชือ่ -สกุลตามล�ำดับแล้ว ต่อด้วย”สร้างกุศลท่านละ XXX บาทถ้วน” 165 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

ข้อพึงระวังในการเขียน

166 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

1. กางใบเปี่ยวเหวินทีละตอนตามรอยพับ ไม่กางออกทั้งหมด 2. เคารพในหน้าที่ จิตใจควรเป็นสมาธิไม่วอกแวก ระลึกไว้เสมอว่านี่คือเอกสารส�าคัญที่ ซือจุน-ซือหมู่จะต้อง น�าขึ้นทูลถวายต่อ “พระอนุตตรธรรมมารดา” 3. ระมัดระวังส�ารวมรอบคอบในการเขียน ควรเขียนด้วยตัวบรรจง ชัดเจน ไม่เลอะเทอะ จุดที่จะเขียนให้กางเปี่ยวเหวินออก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้น�้าหมึกซึมด้านล่าง 4. ไม่เขียนอักษรทับรอยพับ 5. รายชื่อของผู้รับธรรม ไม่ควรเขียนสูงเหนือพระนามของ... “พระธรรมจารย์-พระธรรมจารณี” 6. กรณีมีการเขียนผิดพลาด ด้วยเหตุสุดวิสัย ให้เขียนวงกลมคลอบทับลงบนตัวอักษรที่ไม่ต้องการ หากมีการเขียนชื่อผิด หรือนามสกุลผิด ควรเขียนแก้ชื่อ ใหม่ ทั้งชื่อและนามสกุล เช่น สุนันทา เพิ่มพูน (นามสกุลผิด) เช่น สุนันทา เพิ่มพูน วง แล้วแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องเป็น สุนันทา รื่นรมย์ 167 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

7. การเขียนชื่อและที่อยู่สถานธรรม ถ้าเป็นบ้านเลขที่ ให้ใช้เลขไทย ๑๘/๓๕ ถ้าเป็นสถานธรรมส่วนรวม ไม่จำ� เป็นต้องเขียนบ้านเลขที่ ชื่อถนน ต�ำบล อ�ำเภอ จะต้องเขียนตัวเต็ม ไม่ใช้ตัวย่อ เช่น จ.ศรีสะเกษ ต้องเขียนเป็น จังหวัดศรีสะเกษ การเขียนจ�ำนวนเงินสร้างกุศลใช้การเขียนเป็นตัวหนังสือ อย่างเช่น วารี ศรีสุข “สร้างกุศลหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน” 8. ชื่อของพระธรรมจารย์ พระธรรมจาริณี จะต้องเขียนให้ถูกต้อง ไม่สลับชื่อกัน มิฉะนั้นสารค�ำขอนั้นจะใช้ไม่ได้ทันที ต้องเขียนใบใหม่ 9. การเขียน ถ้าเป็นอักษรจีนเขียนตามแนวตั้ง ถ้าเป็นอักษรไทยเขียนตามแนวนอน

168 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

การเขียนสารค�ำขอเทวนาคราช ต�ำแหน่งส�ำคัญที่ต้องเติมลงไป

169 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

ต�ำแหน่งที่ 1 ปีคริสตศักราช 西元 (ซีเอวี๋ยน) 西元xxxx ในเกาะไต้หวันหรือประเทศจีนใช้ปีหมินกว๋อ ส่วนในต่างประเทศใช้เป็นปีคริสตศักราช ต�ำแหน่งที่ 2 ปีนักษัตร 歲次 (ซุ่ยชื่อ) (ดูรายละเอียดจากภาคผนวกการนับปีนักษัตร) ต�ำแหน่งที่ 3 เดือน 月 (เยว่) หากเป็นเดือน 1 ใช้正月 (เจิ้งเยว่) เดือน 8 ถ้ามี 2 ครั้ง ในปีนั้นครั้งที่ 2 ให้ใช้ 閏 (ยุ่น) ต�ำแหน่งที่ 4 วันที่ 日 (ยื่อ) วันที่ 1-10 จะต้องมีค�ำว่าชูน�ำหน้า เช่น 初一 初二 ต�ำแหน่งที่ 5 เวลา 時 (สือ) เวลา 12 ชั่วยาม ดูรายละเอียดจาก “สือเอ้อเก้อตี้จือ” ก่อนจะลงเวลา จะต้องดูสถานการณ์ก่อน หากเป็นพิธถี า่ ยทอดธรรมะ ให้ลงเวลาทีเ่ ริม่ ถวายผลไม้ แต่ถ้าหากเป็นชั้นประชุมธรรม ให้ลงเวลาที่จะท�ำการ ทูลถวายสารเทวนาคราช 170 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

ต�าแหน่งที่ 6 ที่อยู่ของสถานธรรม ที่อยู่ภาษาไทย เริ่มจาก........ ประเทศ........... บ้านเลขที่ ........... (ใช้เลขไทย) ถนน........... ต�าบล........... อ�าเภอ........... จังหวัด........... ที่อยู่ภาษาจีน เริ่มจาก........ 國家 (กั๋วเจีย)......... 府ฝู่........... 縣(เซี่ยน) ........... ประเทศ.......... จังหวัด............ อ�าเภอ............ 村 (ชุน)........... 路 (ลู)่ .......... 門牌 (เหมินผาย)........... ต�าบล........... ถนน........... บ้านเลขที่........... หากเป็นสถานธรรมส่วนรวมไม่ต้องเขียนบ้านเลขที่ ต�าแหน่งที่ 7 ชื่อสถานธรรม ให้เขียนในแถวเดียวกันกับทีอ่ ยู่ แต่ให้อกั ษรตัวสุดท้าย ตรงกันกับอักษรตัวสุดท้ายด้านขวามือ เพื่อความ เรียบร้อยสวยงาม ต�าแหน่งที่ 8 พระนามพระธรรมจารย์ 張光璧 (จางกวงปี้) ต�าแหน่งที่ 9 พระนามพระธรรมจาริณี 孫慧明 (ซุนฮุ่ยหมิง) 171 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

ต�าแหน่งที่ 10 ชื่ออาจารย์แนะน�า (ชายก่อนหญิง) ในกรณีผู้แนะน�าหลายคน เขียนในแถวเดียวกันไม่พอ ให้เขียนในบรรทัดสูงขึ้นไปได้อีก ควรระวังไม่เขียนตัวหนังสือทับรอยพับ ต�าแหน่งที่ 11 ชื่ออาจารย์รับรอง (เขียนชื่อฝ่ายู้ชาย ก่อนหญิง) ในกรณีผู้แนะน�าหลายคน เขียนในแถวเดียวกันไม่พอ ให้เขียนในบรรทัดล่างถัดลงมา ควรระวังไม่เขียนตัวหนังสือทับรอยพับ ต�าแหน่งที่ 12 ในกรณีผู้รับธรรม 3 คนขึ้นไป ให้เขียนค�าว่า 眾生等 (จ้งเซิงเติ่ง) หากมีผู้รับธรรมะเพียง 1 คน หรือ 2 คน ให้เขียนชื่อ-นามสกุลของผู้รับธรรมลงไป โดยไม่ต้องน�าหน้าด้วยอักษรค�าว่า 乾 (เฉียน) ชาย 坤 (คุน) หญิง, 童(ถง) เด็กชาย, 女 (หนวี่) เด็กหญิง

172 นัยความหมายสารค�าขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

ต�ำแหน่งที่ 13 เขียนรายชื่อผู้กราบขอรับธรรม พร้อมเงินสร้างกุศล เรียงล�ำดับตามเพศชาย, หญิง, เด็กชาย, เด็กหญิง และตามล�ำดับเงินสร้างกุศล โดยเขียน ชื่อ-นามสกุล สร้างกุศลเป็นจ�ำนวนเงิน...........ถ้วน หากผู้รับธรรมสร้างกุศลเป็นจ�ำนวนเงินเท่ากัน ให้เขียน ชือ่ -สกุลของคนทีห่ นึง่ แล้วจุด แล้วตามด้วยรายชือ่ ของคนที่ 2,3,4 โดยเขียน ชื่อ-สกุล แล้วจุดเหมือนกัน จนหมดคนสุดท้ายจึงเขียน สร้างกุศลท่านละ.....บาท ถ้วนในบรรทัดถัดมา.... ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ตัวอย่างที่ ๑ .. สมชาย บุญส่ง.สร้างกุศลห้าร้อยบาทถ้วน. สมศักดิ์ รักธรรม.สร้างกุศลหนึ่งร้อยบาทถ้วน. .. สมหญิง มิง่ เมือง.สร้างกุศลสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน. สมฤดี มุ่งในธรรม.สมฤทัย ใจสอาด. สร้างกุศลท่านละหนึ่งร้อยบาทถ้วน. .. สมชาติ บุญส่ง.สร้างกุศลหนึ่งร้อยบาทถ้วน. .. มลิวรรณ กลิ่นหอม สร้างกุศลหนึ่งร้อยบาทถ้วน. 173 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

ตัวอย่างที่ ๒ กรณีคนสร้างกุศลเท่ากัน .. สมชาย บุญส่ง.สงบ ศรีสุข.เจริญ มั่งมี. สร้างกุศลท่านละหนึ่งพันบาทถ้วน. .. สมหญิง มิ่งเมือง. สมฤดี มุ่งในธรรม. สร้างกุศลท่านห้าร้อยบาทถ้วน. .. สมชาติ บุญส่ง. มงคล ศิริชัย. บุญศรี ค�ามิ่ง. สร้างกุศลท่านละสองร้อยบาทถ้วย .. มลิวรรณ กลิ่นหอม. สร้างกุศลสองร้อยบาทถ้วน. รายชื่อของผู้กราบรับวิถีธรรม จะไม่เขียนสูงเหนือพระนามของพระธรรมจารย์ พระธรรมจาริณี ต�าแหน่งที่ 14 ต่อจากแถวสุดท้ายคืออักษรค�าว่า 愚兒 (อวี้ เอ๋อร์) ให้เขียนพระนามพระธรรมจารย์ 張光璧 (จางกวงปี้) และเขียนพระนามพระธรรมจาริณี 孫慧明 (ซุนฮุ่ยหมิง)

174 นัยความหมายสารค�าขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องเขียนเป็นภาษาจีนทั้งหมด ต�ำแหน่ง ที่ 13 ให้เขียน 姓名 (ซิ่งหมิง) ชื่อ-นามสกุล และจ�ำนวนเงินสร้าง กุศลเป็นภาษาจีนในแนวตัง้ ตามลักษณะการเขียนอักษรใน สารค�ำขอ ...........

願助功德費...................圓整

เอวี้ยนจู้กงเต๋อเฟ่ย....................เอวี๋ยนเจิ่ง (สร้างกุศลเป็นจ�ำนวนเงิน..........บาท) จ�ำนวนเงินให้เขียนเป็นตัวอักษรจีนตัวใหญ่ ถ้าหากสร้างกุศลเท่ากันหลายคน ให้เขียนชื่อ-สกุลของทุก คนครบก่อนแล้วจึงเขียนจ�ำนวนเงินสร้างกุศล ดังนี้ 各願助功德費........圓整

เก้อเอวี้ยนจู้กงเต๋อเฟ่ย........เอวี๋ยนเจิ่ง (สร้างกุศลเป็นจ�ำนวนเงินท่านละ.............บาท) ตัวอย่างการเขียนชือ่ คนรับธรรมะ เงินสร้างกุศล เป็นภาษาจีน

175 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

จ�านวนตัวเลขเขียนใหญ่ จีน – ไทย – อารบิค 壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖拾

อิ๊ เอ้อ ซัน ซื่อ

อู่

ลิ่ว

ชี ปา จิ่ว สือ

หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

ไป่ 100

เชียน 1,000

วั่น 10,000

176 นัยความหมายสารค�าขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

การเขียนหน้าซองใส่เงินสร้างกุศล การเขียนหน้าซองเงินสร้างกุศลในการรับธรรมนั้น ไม่มีการ ก�ำหนดรูปแบบตายตัว แต่การท�ำหน้าที่ลงทะเบียนที่สมบูรณ์นั้น หลังจากลงทะเบียนให้ผู้รับธรรมเสร็จแล้ว จะต้องท�ำการบันทึก รายชือ่ ผูร้ บั ธรรมะลงในสมุดรายชือ่ ของสถานธรรมนัน้ ๆ ให้เรียบร้อย รวมทั้งตรวจนับจ�ำนวนเงินสร้างกุศลให้ถูกต้องชัดเจน จากนัน้ จัดงบสร้างกุศลรับธรรมะของญาติธรรมใส่ซองส่งให้ เชาฉือ...เพื่อส่งมอบให้เตี่ยนฉวนซือ ถึงแม้การเขียนหน้าซองเงินสร้างกุศล หรือแบบปะหน้าซอง ทั่วไป จะไม่มีรูปแบบตายตัว แต่การเขียนที่ดีควรมีรายละเอียดที่ ครบถ้วนสมบูรณ์...ตั้งแต่วันที่...ชื่อ... และที่อยู่ของสถานธรรม อาจารย์ถ่ายทอดธรรมที่ท�ำพิธี จ�ำนวนผู้รับธรรม...รวมยอดเงิน สร้างกุศล และลงชื่อ-นามสกุล ผู้บันทึก

177 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

หากเป็นห้องพระชั่วคราว... ให้คัดลอกรายชื่อผู้รับธรรมะ ส�ำหรับส่งให้ทางศูนย์กลางหนึ่งชุดด้วย เพื่อบันทึกเก็บประวัติไว้ คนที่ท�ำหน้าที่เขียนสารค�ำขอเทวนาคราช(เปี่ยวเหวิน) ไม่ใช่เพียงเขียนใบเปี่ยวเหวินอย่างเดียว บางครั้งจะต้องช่วยฝ่ายลงทะเบียนด้วย และหากบุคลากร ไม่พอ คนเขียนเปี่ยวเหวินก็จะต้องลงทะเบียนเป็นด้วย การเขียนปะหน้าซองเงินสร้างกุศล บางครัง้ คนท�ำหน้าทีเ่ ขียน เปี่ยวเหวิน ก็สามารถช่วยกันกับฝ่ายทะเบียนได้ โดยเฉพาะเรื่อง ส�ำคัญมาก คือ การตรวจเช็คชื่อ-นามสกุล...ของผู้รับธรรม...ซึ่งผู้ เขียนใบเปีย่ วเหวินจะพลาดผิดไม่ได้ ต้องส�ำรวมระวังในการปฏิบตั ิ หน้าที่เป็นพิเศษ จึงควรเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่นนี้จึงจะ ถือว่าปฏิบัติงานได้สมบูรณ์

178 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

ตัวอย่างการเขียนซองใส่เงินสร้างกุศล 西元............年歲次.........月................日...................時

ปีคริสตศักราช ปีนักษัตร เดือน วันที่ เวลา วันไทย : วันที่...........เดือน........... ปี........... เวลา........... 壇 名 สถานธรรม : 地 址 ที่อยู่ : 點傳師 อ.ถ่ายทอดธรรม : 求道人 คนรับธรรม : 乾 ชาย..................คน 坤 หญิง.................คน 童 เด็กชาย............คน 女 เด็กหญิง...........คน 共 รวม..................คน 願助功德費.......圓整 รวมเงินสร้างกุศล..............บาท ผูล้ งทะเบียน..................(ชือ่ -สกุล)

179 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

十二生肖

สิบสองนักกษัตร 鼠

兔 ทู่

สู่ หนู

หนิว หู่ วัว เสือ กระต่าย

หลง เสอ หม่า หยัง มังกร งู ม้า แพะ

โหว จี ลิง ไก่

โก่ว จู สุนัข หมู

180 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

12 ปีนักขัตฤกษ์ 子

未 เว่ย

จื่อ โฉ่ว ชวด ฉลู

เฉิน ซื่อ มะโรง มะเส็ง

เซิน วอก

โหย่ว ระกา

181 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง

อิ๋น ขาล

เหมา เถาะ

อู่ มะเมีย มะแม

ซวี จอ

ไห้ กุน


龍天表之涵義

เวลา 12 ชั่วยาม 子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌

(จื่อ) (โฉ่ว) (อิ๋น) (เหม่า) (เฉิน) (ซื่อ) (อู่) (เว่ย) (เซิน) (โหย่ว) (ซวี) (ไห้)

ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน

182 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช

23.00 - 01.00 น. 01.00 - 03.00 น. 03.00 - 05.00 น. 05.00 - 07.00 น. 07.00 - 09.00 น. 09.00 - 11.00 น. 11.00 - 13.00 น. 13.00 - 15.00 น. 15.00 - 17.00 น. 17.00 - 19.00 น. 19.00 - 21.00 น. 21.00 - 23.00 น.


龍天表之涵義

การผนวก 10 จักรราศีฟ้า กับเวลา 12 ชั่วยาม เป็นปีนักขัตฤกษ์

183 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

10 จักรราศีฟ้า 甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸

เจี่ย อี่ ปิ่ง ติง อู้

จี่ เกิง ซิน เหยิน ขุ่ย

เวลา 12 ชั่วยาม 子

จื่อ

โฉ่ว

อู่

เว่ย

อิ๋น เหมา เฉิน ซื่อ

เซิน โหย่ว ซวี

184 นัยความหมายสารค�าขอเทวนาคราช

ไห้


龍天表之涵義

วิธีการผนวก : ให้นับจากจักรราศีตัวแรก คือตัว甲 +เวลา12 ชั่วยาม ตัวแรก คือ子 ยกตัวอย่างเช่น甲子(1-1) 1984 (1-1) (2-2) (3-3) (4-4) (5-5) (6-6) (7-7) (8-8) (9-9) (10-10) เมื่อนับผนวกจนถึงตัวท10+สิบคือ癸+酉 ให้เริ่มนับใหม่จากจักรราศีตัวแรก คือตัว甲+เวลา12 ชั่วยามตัวที่สิบเอ็ด คือ甲+戌 ยกตัวอย่างเช่น 甲戌(1-11) 1994 (1-11) (10-8) (3-1) (4-2) (5-3) (2-12) (7-5) (8-6) (9-7) (6-4) ปีปัจจุบัน คือ 丁酉 (4-10) คริสตศักราช 2017 185 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

ตัวอย่างการผนวกปีจีน 西元

คริสตศักราช

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025

民 國

歲 次

佛 曆

หมินกัว๋

ปีนกั กษัตร

พุทธศักราช

ㄧ○六 ㄧ○七 ㄧ○八 ㄧ○七 ㄧ○八 ㄧ○九 ㄧ一○ ㄧ一二 ㄧ一三 一一四

186 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช

戊 己 庚 辛 壬 癸 甲 乙 丙 丁

戌 亥 子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570


龍天表之涵義

濟 公 活 佛

187 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

บันทึกความหมาย จากความเข้าใจของตนเอง

188 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

1. 表文呈奏 : เปี่ยวเหวินเฉินโจ้ว ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 2. 欽加頂恩 ○○○ 率引保 : ชินเจียติ่งเอิน, ไซว่อิ๋น เป่า ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 3. 虔心跪在:เฉียนซินกุ้ยไจ้ ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 4. 曰:เยว ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 189 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

5. 竊:เชี่ย ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 6. 自開天以來:จื้อไคเทียนอี่ไหล ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 7. 已經三佛之運:อี่จิงซันฝอจืออวิ้น ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 8. 生民而後:เซิงหมินเอ๋อร์โฮ่ว ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 9. 未得聖道普傳:เว่ยเต๋อเซิ่งเต้าผู่ฉวน ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 190 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

10. 理義不明:หลี่อี้ปู้หมิง ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 11. 道統已墜:เต้าถ่งอี่จุ้ย ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 12. 至今三千餘年矣:จื้อจินซันเชียนอวี๋เหนียนอี่ ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 13. 今蒙:จินเหมิง ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 14. 皇天開恩:หวงเทียนไคเอิน ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 191 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

15. 正宗鍾毓於東土:เจิ้งจงจงอวี้อวี๋ตงถู่ ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 16. 祖師鴻慈:จู่ซือหงฉือ ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 17. 正派再振於巴郡:เจิ้งไพ่ไจ้เจิ้นอวี๋ปาจวิ้น ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 18. 今時眾生塗炭、未得救拯: จินสือจ้งเซิงถูทั่น, เว่ยเต๋อจิ้วเจิ่ง ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 192 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

19. 水火劫煞已到眼前:สุ่ยหั่วเจี๋ยซ่าอี่เต้าเอี่ยนเฉียน ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 20. 所以立下此會:สั่วอี่ลี่เซี่ยฉื่อฮุ่ย ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 21. 廣救無數眾生:กว่างจิ้วอู๋ซู่จ้งเซิง ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 22. 整起此著:เจิ่งฉี่ฉื่อเจ่อ ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 23. 普收有緣種子:ผู่โซวโหย่วเอวี๋ยนจ๋งจื่อ ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 193 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

24. 不啻:ปู๋ชื่อ ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 25. 湯武鴻恩:ทังอู่หงเอิน ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 26. 堯舜大德:เหยาซุ่นต้าเต๋อ ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 27. 壇前上帝哂納:ฐานเฉียนซั่งตี้เสิ่นน่า ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 28. 案下神衹俱庇:อั้นเซี่ยเสินฉีจวี้ปี้ ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 194 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

29. 今有眾生等:จินโหย่วจ้งเซิงเติ่ง ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 30. 突破塵緣:ถูพั่วเฉินเอวี๋ยน ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 31. 醒悟迷津:สิ่งอู้หมีจิน ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 32. 懇祈上帝大賜明路:เขิ่นฉีซั่งตี้ต้าชื่อหมิงลู่ ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 195 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

33. 兒等別無可陳:เอ๋อเติ่งเปี๋ยอู๋เข่อเฉิน ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 34. 惟獻清供素蔬:เหวยเซี่ยนชิงก้งซู่ซู ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 35. 以達上聞:อี่ต๋าซั่งเหวิน ................................................................................................... ................................................................................................... ................................................................................................... 36. 愚兒 ○○○: อวี้เอ๋อร์ ○○○ ................................................................................................... ................................................................................................... 37. 率眾等府伏百叩:ไซ่วจ้งเติ่งฝู่ฝูไป่โค่ว ................................................................................................... .......................................................................................... ................................................................................................... 196 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

地 藏 王 菩 薩

197 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

อริยกษัตรย์เหยา หนึ่งในตรีเทพพิทักษ์มหาราช

198 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

ประวัติโดยสังเขป ตรีเทพพิทักษ์มหาราช ผู้ท�ำหน้าที่จารึกชื่อผู้ที่กราบรับวิถีธรรม ไว้ ณ แดนพุทธาลัย

199 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

เหยา ซุ่น อวี่ คือพระนามกษัตริย์จีนโบราณ ผู้ทรงคุณธรรม ยิ่งใหญ่ ปกครองบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข สมัยสี่พันปีก่อนตามล�าดับ บัดนี้พระองค์ทั้งสามได้รับพระอริยะฐานะเป็น ซันกวนต้าตี้ ตรีเทพฯ พิทักษ์มหาราช

200 นัยความหมายสารค�าขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

ในยุคสมัยบรรพการ เมื่อประมาณ 4000 ปีก่อน… มีชนเผ่า ต่างๆ และชุมชนมากมายอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินจีน อาทิเช่น… “ชนเผ่าหัวเซีย่ ” “ชนเผ่าตงอี๋ ”และ “ชนเผ่าเหมียวหมาน” … โดย ชนเผ่าหัวเซี่ยอยู่ภายใต้การน�ำของเอวี๋ยนตี้ และหวงตี้ ซึ่งแต่เดิม กลุ่มคนเหล่านี้อาศัยอยู่ในแถบมณฑลซานซี ในปัจจุบัน ต่อมา… ขยับขยายอาณาเขตออกไปทางทิศตะวันออก… พวกเขา ต้องท�ำสงครามกับชนเผ่า”ตงอี๋” ที่มาจากตะวันตก และ พวก”ชนเผ่เหมียวหมาน” ที่มาจากทิศเหนือบ่อยครั้ง… ในระหว่างที่ชนเผ่าหัวเซี่ยแผ่ขยายอิทธิพลอยู่นั้น มีบุคคล ผูย้ งิ่ ใหญ่ เปีย่ มล้นคุณธรรม มโนธรรม เมตตาธรรม และมากฝีมอื ความสามารถ คือ…เหยา… ซุ่น… และอวี่ … ผู้ทรงธรรมในอดีต ตระหนักอยู่เสมอว่าผู้เป็นหัวหน้าเผ่า หรือกษัตริย์มีภาระหน้าที่ ในการบ�ำบัดทุกข์บ�ำรุงสุขราษฎร จะไม่ ยกราชสมบัติให้กับโอรสของตน หากโอรสของตนนั้นไร้คุณธรรม หรืออยู่ในวุฒิภาวะที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงเสาะแสวงหาผู้ที่มี คุณธรรม มาสืบทอดการบริหารปกครองบ้านเมือง ด้วยค�ำนึงถึง ความอยู่เย็นเป็นสุขของราษฏรเป็นส�ำคัญ 201 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

เล่ากันว่า เหยา…เป็นคนรุน่ หลังของหวงตี้ บรรพบุรษุ จีนยุค โบราณ… เหยา…เป็นผู้เฉลียวฉลาด มีปัญญา และมีเมตตาปรานี จึงได้รับความเคารพนับถือจาก คนทั่วไป… เหยา… ซึ่งเวลานัน้ อายุประมาณ 16 ปี…ก็ได้รับเลือกให้เป็น หัวหน้าเผ่า ตามต�ำราพงศาวดารระบุวา่ …เหยาได้ตงั้ เมืองหลวงทีผ่ งิ หยาง (คือเมืองหลินเฝินของมณฑลซานซีทางภาคเหนือของจีนในปัจจุบนั ) ปัจจุบัน เมืองหลินเฝินยังมีศาลจ้าวเหยาที่สร้างในสมัยราช วงศ์จิ้น (ปีค.ศ.265-420) และสุสานเหยาที่สร้างในสมัยราชวงศ์ถัง (ปีค.ศ.618-907) หลังจากเหยาขึ้นครองราชย์แล้ว… ได้เสนอชื่อ สนับสนุนให้ ผู้มีความสามารถ รับราชการเป็นขุนนางต่างๆ… เป็นแบบอย่าง น�ำพาให้คนในชนเผ่าสมานสามัคคีกัน ดูแลราษฏรอย่างใกล้ชิด ด้วยเมตตาธรรม … นอกจากนั้น ยังไปส�ำรวจผลงานของขุนนาง ต่างๆ… เพือ่ ให้รางวัล หรือปรับโทษตามผลทีส่ ำ� รวจมา ท�ำให้ระบบ ราชการเป็น ระเบียบเรียบร้อย … กษัตริย์เหยา… ยังเห็นความส�ำคัญต่อการประสานความ สัมพันธ์ระหว่างชนเผ่าต่างๆ… ส่งเสริมการอยูร่ ว่ มกันอย่างปรองดอง ระหว่างประชาชน… จึงท�ำให้การปกครองมีความสุจริต …ประชาชน อยู่เย็น เป็นสุข… และสังคมมีความสงบเรียบร้อย… 202 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

เหยา…ได้กำ� หนดปฏิทนิ ขึน้ เป็นครัง้ แรก… ท�ำให้ประชาชน ท�ำการเกษตรตามการเปลีย่ นแปลงของดินฟ้าอากาศ… คนโบราณ จึงถือสมัยเหยาเป็นสมัยที่วัฒนธรรมการท�ำไร่ไถนาได้รับความ ก้าวหน้า แบบก้าวกระโดด… สมัยเหยาเป็นช่วงที่เกิดอุทกภัยร้ายแรงบ่อยครั้ง… เหยาให้ความ สนใจอย่างยิ่งและสั่งการให้…“กุ่น”บิดาของ“อวี่”… ไปแก้ปัญหา อุทกภัยตามข้อเสนอของเจ้าผูค้ รองนครรัฐทัง้ หลาย… กษัตริยเ์ หยา ครองราชบัลลังก์ถึง 70 ปี… ระหว่างนั้นก็พยายามเสาะหาคนดีมี สติปัญญา…ที่ตั้งมั่นในความยุติธรรม มาปกครองแผ่นดินสืบต่อ จากพระองค์… บรรดาเจ้าผู้ครองนครรัฐต่างเสนอชื่อ… “ซุ่น”… โดยให้ ความเห็นว่า ซุน่ … เป็นบุตรกตัญญู มีสติปญ ั ญาสูงส่ง เป็นทีย่ กย่อง ของชาวบ้านในถิ่นนั้น… แม้ว่า บิดากับมารดาเลี้ยงวางแผนคิด สังหารเขาถึงสองครัง้ หมายจะยกสมบัตทิ งั้ หมดให้นอ้ งต่างมารดา ซุ่น… แม้รู้อยู่แก่ใจ แต่ก็ไม่โกรธ หรืออาฆาตพยาบาทแต่อย่างใด ยังกตัญญูต่อบิดาและมารดาเลี้ยงด้วยความเสมอต้นเสมอปลาย อีกทั้งเสียสละอดทน รักเอ็นดูน้องต่างมารดาของตน แม้จะถูกเขา กลั่นแกล้งเพียงใดก็ตาม 203 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

กษัตริยเ์ หยา…จึงเชิญ “ซุน่ ”… มาพบ…และแต่งตัง้ ให้ เป็น ขุนนางผูใ้ หญ่… เป็นการทดลองให้ฝกึ งานบริหารแผ่นดินต่อไป… เมื่อกษัตริย์เหยาเห็นว่า… ซุ่น…มีความสามารถที่จะเป็นหัวหน้า เผ่าได้อย่างดีแล้ว ก็ยกราชธิดาสององค์ชื่อว่า… “เอ๋อร์หวง” กับ “หนี่อิง”…ให้เป็นภรรยา เพื่อพิสูจน์ว่า… ซุ่น… สามารถตั้งตนอยู่ ในความยุติธรรมได้หรือไม่ …ผลปรากฏว่า ซุ่นกับภรรยาสองคน ได้อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำเว่ยสุ่ย… ได้ใช้ชีวิตอย่างมีมารยาทต่อกัน และอยู่กันอย่างสงบสุข… กษัตริยเ์ หยา…มีรบั สัง่ ให้ซนุ่ ไปสอนขุนนางและประชาชน… ให้มคี ณ ุ ธรรมอันดีงาม… ตามแบบความประพฤติของตน… ขุนนาง และประชาชนทัว่ ไปต่างก็ปฏิบตั ติ ามด้วยความยินยอมพร้อมใจ… กษัตริย์เหยายังมีรับสั่งให้ “ซุ่น”… ไปบริหารข้าราชการทั้ง ฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร… และไปเฝ้ารับเสด็จฯ เจ้าผู้ครองนครรัฐ ตามประตูทั้ง 4 ด้านของเมืองหลวง…เพื่อทดสอบด้านจริยและ ความเฉลียวฉลาด สุดท้าย กษัตริย์เหยาก็ให้ “ซุ่น”… เดินทางไปอยู่ในป่าตาม ล�ำพังผู้เดียว เพื่อทดสอบจากธรรมชาติ… 204 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

ด้วยการทดสอบ…และส�ำรวจเป็นเวลาสามปี… กษัตริยเ์ หยา จึงได้ส่งมอบราชบัลลังก์ให้ซุ่นสืบทอดต่อในที่สุด… กษัตริย์ซุ่นสนใจพัฒนาการผลิต… ส่งเสริมการชลประทาน ด้วยการขุดคลอง…ขุดบ่อน�ำ้ …และใช้บคุ ลากรทีม่ คี วามสามารถ… ในสมัยกษัตริย์ซุ่น เทคนิคทั้งในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ต่างได้รบั การพัฒนาอย่างมาก… กษัตริยซ์ นุ่ ทัง้ สนใจสอนคุณธรรม อันดีงามให้ประชาชนรับรู… ้ และประพฤติปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่าง ที่ดี ทั้งยังร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชน โดยไม่เคยทอดทิ้ง… ในยุคสมัยกษัตริยซ์ นุ่ ผูค้ นเสือ้ ผ้าอาหารพอกินพอใช้ ไม่ตอ้ ง ไปเป็นแรงงานเกณฑ์ที่ได้ รับความทุกข์ทรมานเหมือนอดีต… ประชาชนมีสิทธิ์เสรีภาพ การวิพากษ์วิจารณ์เรื่องบ้านเมืองก็ถือ เป็นเรื่องธรรมดา… จะไม่ถูกน�ำไปลงโทษเหมือนเมื่อก่อนอีก… จึงกล่าวได้ว่า… ในสมัยของกษัตริย์ซุ่น… การเมืองมีความ สุจริต ประชาชนมีมารยาทดีงาม…ทรัพย์สนิ อุดมสมบูรณ์…นับเป็น สมัยที่มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในด้านการเมือง… ด้านการผลิต… และด้านศิลปะ…

205 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

ต่อมากษัตริย์ซุ่น… ได้สืบทอดราชสมบัติให้ “อวี่”…ผู้ที่ ประสบความส�ำเร็จในการแก้ปัญหาอุทกภัย… กษัตริย์อวี่...สวรรคต พระชนม์มายุุ 110 ปี บนภูเขาจิ่วหยี… ทีอ่ ยูห่ า่ งจากอ�ำเภอหนิงหย่วนไปภาคใต้ 30 กิโลเมตร ของมณฑล“หู” ตามบันทึกประวัตศิ าสตร์จนี เล่าว่า เมือ่ 4000 ปีกอ่ น...ทีล่ มุ่ แม่นำ�้ หวงเหอ… หรือทีเ่ รียกกันว่าแม่นำ�้ เหลือง ได้เกิดอุทกภัยครัง้ ร้ายแรง เวลานั้น “ต้าอวี่”... ได้รับค�ำสั่งให้ไปแก้ปัญหาอุทกภัยและ ประสบความส�ำเร็จในทีส่ ดุ จึงกลายเป็นบุคคลทีไ่ ด้รบั ความเลือ่ มใส ศรัทธาจาก ประชาชนทั่วไป กษัตริย์ซุ่น... หัวหน้าผู้ยิ่งใหญ่ของชน เผ่าหัวเซี่ยในเวลานั้น ได้มอบราชบัลลังก์ให “อวี่”... สืบทอดต่อ เรื่องราวเกี่ยวกับ “ต้าอวี่”แก้ปัญหาอุทกภัย ได้เป็นที่เล่า ขานกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้ี… เล่ากันว่า...ในขณะที่กษัตริย์เหยา...เป็นหัวหน้าเผ่าอยู่นั้น เกิดอุทกภัยครัง้ ร้ายแรงมาก ไร่นาและบ้านถูกน�ำ้ ท่วมไปหมด ชาว บ้านทัว่ ไปต้องย้ายไปอยูบ่ นเนินสูง กษัตริยเ์ หยา เรียกเปิดประชุม เพือ่ ปรึกษาหารือ แก้ปญ ั หา อุทกภัย บรรดาหัวหน้าเผ่าต่างก็เสนอ ชื่อให้ “กุ่น”... ซึ่งเป็นบิดาของ “อวี่”... หาทางแก้ไขเรื่องนี้ กุน่ ... ใช้เวลาถึง 9 ปี โดยวิธกี ารถมดิน ปิดกัน้ ทางน�ำ้ ไหล แต่ไม่ประสบความส�ำเร็จ ซ�ำ้ อุทกภัยกลับร้ายแรงยิง่ ขึน้ และยังถูก ฟ้องร้องกล่าวหาว่า ทุจริต จึงต้องโทษทัณฑ์ถูกประหารชีวิต 206 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

ต่อมา “กษัตริยซ์ นุ่ ” ผูไ้ ด้รบั สืบราชบัลลังก์ตอ่ จาก “กษัตริย์ เหยา”... กษัตริย์ซุ่น...ได้มอบหมายให้ “อวี่” ลูกชายของ “กุ่น” ไปแก้ปัญหาอุทกภัย... “อวี่”ได้รับบทเรียนจากความล้มเหลวของบิดา ที่ใช้ท�ำนบ ปิดกั้นทางน�้ำไหลไม่ได้ผล...จึงใช้วิธีขุดคลองระบายน�้ำที่ท่วมอยู่ ให้ไหลลงทะเลและขุดลอกแม่น�้ำ เพื่อระบายน�้ำแทน อวี่...ใช้วิธีส�ำรวจทางน�้ำ และสร้างแผนที่ขึ้นมาก่อน แล้วจึง ขุดคลองระบายน�้ำ...ให้น�้ำที่ท่วมอยู่ มีทางไหลออกไปสู่ทะเลได้ เขาตัง้ ใจมุง่ มัน่ น�ำพาพลเมืองให้รว่ มกันแก้ไขปัญหาน�ำ้ ท่วม ด้วยตนเอง น�ำพาทุกคน เดินหน้าขุดดินและหาบดินด้วยตนเอง ในระหว่างการแก้อุทกภัย เขาได้คิดประดิษฐ์เครื่องวัดหลายชนิด ตลอดจนวิธีการรังวัด เขียนผังหลายอย่าง ด้วยการใช้ความพยายามเป็นเวลานานถึง 13 ปี จึงสามารถ ระบายน�้ำลงสู่ทะเล และปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารในไร่นาได้ ด้วยคุณงามความดีในการแก้ปัญหาน�้ำท่วม “ซุ่น” จึงได้ มอบราชบัลลังก์ให้อวี่สืบทอดต่อ เล่ากันว่า... เพื่อแก้ไขน�้ำท่วม อวี่...ซึ่งแต่งงานได้ไม่นานก็ ต้องเดินทางออกจากบ้าน... 207 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


龍天表之涵義

ในช่วงเวลา 13 ปี เขาท�ำงานหนักมาก...เขาเคยผ่านหน้าบ้าน ถึงสามครั้ง แต่ก็ไม่ได้แวะเข้าบ้านเลยแม้สักครั้งเดียว... ครั้งหนึ่ง ขณะที่เขาเดินผ่านหน้าบ้านนั้น ภรรยาของเขาได้คลอดลูกชายชื่อ “ฉี่”...พอดี... แม้ “อวี่” ได้ยินเสียงร้องไห้ของทารกแล้ว แต่ก็อด กลั้นใจไว้...ไม่แวะเข้าบ้านของตน ชนรุ่นหลังต่างยกย่องสรรเสริญคุณงามความดีในการแก้ไข ปัญหาอุทกภัย ของ “อวี่” จึงเรียกเขาว่า... ต้าอวี่” แปลว่า “อวี่ผู้ ยิ่งใหญ่” เรื่องเล่าขานนี้ ได้สะท้อนถึงสภาพจิตใจของชุมชนที่ไม่ หวาดหวั่นครั่นคร้ามต่อภัย ธรรมชาติ เมือ่ อวี.่ ..แก้ปญ ั หาอุทกภัยได้ ก็เปรียบเสมือนหนึง่ วีรบรุษกู้ ชาติ จึงได้รับการยกย่องทั่วไป ทั้งจากผู้ปกครองและประชาชน “กษัตริย์ซุ่น”จึงได้มอบราชสมบัติให้สืบทอดต่อ... เมือ่ อวี.่ ..เป็นหัวหน้าเผ่าแล้ว ก็ได้เปลีย่ นชือ่ เมืองหลวง เป็น “เซีย่ ” และเปลีย่ นเขตปกครองเสียใหม่ โดยแบ่งอาณาเขตประเทศ เป็น 9 เขต อริยกษัตริย์อวี่... ปกครองประเทศอย่างแข็งขันด้วยความ พากเพียร ส่งผลให้สังคมในยุคสมัยนั้น พัฒนาก้าวหน้าไปสู่โลก แห่งยุคสมัยใหม่ 208 นัยความหมายสารคำ�ขอเทวนาคราช


龍天表之涵義

พุทธโอวาท ชีวินล่องลอยดั่งความฝัน หวั่นไหวละอองโลกีย์หอมกรุ่น ยั่วเย้า ชั่วเวลาเพียงพริบตา แปรผันกลายเป็นเมฆควัน ผู้พเนจร กลับดิ่งถล�ำ หลงจมอยู่ท่ามกลางหมอกอันมืดมัว ลาภยศเป็นกล ลวง ดั่งผมรหลงบุปผา มิล่วงรู้ถึงความสว่างแห่งจิต อันเป็นธรรมญานเดิมแต่ฟ้า ปางก่อน วกวนอยูใ่ นเกิดตายอวิชาผูกมัดชีต้ รึง ท่ามกลางสิง่ สมมุติ แท้มขี องจริงแฝง จงบ�ำเพ็ญจิตหล่อเลีย้ งธรรมญาน บ่มเพาะเมตตา ธรรม มโนธรรมอันล�ำ้ ลึกต้องลงมือด�ำเนินด้วยตนเอง ปนิธานเคย ตั้งไว้ ณ เบื้องหน้าพุทธา ทุกขณะน้อมปฏิบัติตาม สูงสุดซึง่ ศรัทาซาบซึง้ ถึงแดนสรวง ธรรมะล�ำ้ คุณค่าคุณธรรม สูงส่งสัมผัสซึง้ ในจิต ศึกษาหลักธรรมดัง่ กระหาย ใฝ่ใจ ใคร่คน้ คว้า สืบแสวง ปลดบ่วงพันธนาการ ซึ่งตนผูกด้วยตน เลือกยกระดับจิต ย่อมพบความก้าวหน้า หากเลือกท�ำตนตกต�่ำ ย่อมปัญญาเขลา หนึ่งความคิดที่พินิจตัดสินใจ ดั่งแยกเมฆาจากดินเลน

209 หลังฮว๋า แปลและเรียบเรียง


รายการหนังสือ 1. 龍天表之涵義 2. 百孝經 3. 智慧之修持 4. 福慧雙修 5. 修道指南 6. 道場會話 7. 回天五條件 8. 戒淫

นัยความสารค�ำขอเทวนาค

คัมภีร์ร้อยกตัญญู (เวอร์ชั่นใหม่) บ�ำเพ็ญสัมมาปัญญา บ�ำเพ็ญบุญวาสนาควบคู่กับปัญญา เข็มทิศการบ�ำเพ็ญ สนทนาภาษาจีนในอาณาจักรธรรม เงื่อนไขกลับคืนฟ้า ๕ ประการ คัมภีร์ละกาม (ฉบับใหม่)

บัญชีโอนเงิน ร่วมสบทบทุนจัดพิมพ์ ชื่อบัญชี หจ. เป่ย เฉิน ธ. กรุงเทพฯ (สาขาเดอะมอล์ท่าพระ) เลขที่บัญชี 2450-663-832 ชื่อบัญชี จารุเนตร เชียะคง ธ.กสิกรไทย (สาขาตากสิน-ท่าพระ) เลขที่บัญชี 707-2-40005-9


จัดจ�ำหน่ายโดย หจ. เป่ยเฉิน BEICHEN 14 ซอยสวนผัก 13 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 098-827-6319 line:beichen.book beichen.co.ltd@gmail.com ราคา 230 บาท ต้องการสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้จ�ำนวนมากในราคาพิเศษ กรุณาติดต่อ ผจก.ฝ่ายการตลาด หจ.สนพ.เป่ยเฉิน โทรศัพท์ 098-827-6319, 089-200-3909

พิมพ์ที่บริษัทศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จ�ำกัด ถ. เลียบคลองภาษีเจริญ ฝั่งเหนือ แขวง/เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 02-444-3351-9 โทรสาร 02-444-0078

e-mail : silpasiamprintng@hotmail.com

Profile for หจ.เป่ยเฉิน

ตัวอย่างหนังสือ "นัยความหมายเทวนาคราช"  

ISBN 978-616-7994-06-2 สงวนลิขสิทธิตามพ.ร.บ. การพิมพ์ 版權所有 หนังสือมีจำนวนจำกัด สำหรับกลุ่มคนสนใจ หนังสือดี ที่อ่านแล้วจะไม่ผิดหวัง ราคา 23...

ตัวอย่างหนังสือ "นัยความหมายเทวนาคราช"  

ISBN 978-616-7994-06-2 สงวนลิขสิทธิตามพ.ร.บ. การพิมพ์ 版權所有 หนังสือมีจำนวนจำกัด สำหรับกลุ่มคนสนใจ หนังสือดี ที่อ่านแล้วจะไม่ผิดหวัง ราคา 23...

Advertisement