Page 1

Sociale kaart Tienerzwangerschappen en jong ouderschap Eindhoven 2009


Inleiding Dit is de nieuwe ‘Sociale Kaart Tienerzwangerschappen en Jong ouderschap Eindhoven’ Deze sociale kaart is bedoeld voor beroepskrachten en anderen die werken met jonge (aanstaande) ouders tot en met 23 jaar. De sociale kaart heeft als doel jonge (aanstaande) ouders en hulpverleners te ondersteunen in de zoektocht naar de juiste informatie of hulp. Jonge (aanstaande) ouders hebben vaak specifieke hulpvragen op diverse gebieden en het aanbod van de instellingen in de regio is divers. In Eindhoven is er een centraal ontmoetings- en coördinatiepunt voor jonge moeders JEM & kids. Dit is een onderdeel van Welzijn Eindhoven. Het verdient de voorkeur alle (aanstaande) jonge moeders hier naar door te verwijzen. JEM & kids zorgt voor de verdere begeleiding van (aanstaande) jonge moeders in samenwerking met een aantal instellingen in Eindhoven. De sociale kaart is gemaakt door JEM & kids en geactualiseerd door Fiom Eindhoven. Het beheer van de sociale kaart ligt bij JEM & kids. Opmerkingen en wijzigingen kunt u sturen naar: m.meijs@welzijneindhoven.nl Met vriendelijke groet, Cindy op den Buijs Preventiewerker Fiom-bureau Eindhoven codbuijs@fiom.nl Eindhoven@fiom.nl 040-2453335

2


Inhoudsopgave 1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Zwangerschap en geboorte. Zuidzorg 5 Rechten en plichten. Juridisch Loket Eindhoven 6 Raad voor de kinderbescherming 7 CliĂŤntenvertrouwenspersoon (CVP Jeugdzorg) 8 Opvoedingsondersteuning. Zuidzorg 9 Welzijn Eindhoven, opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering (O&O) 10 Humanitas, Home-Start Eindhoven 11 Centrum Jeugd en Gezin 12 Psychosociale begeleiding/zorg/hulpverlening. Fiom 13 VBOK 14 Humanitas, gastouderprojecten en jongerenprojecten 15 Nidos, jeugdbescherming voor vluchtelingen 16 Bureau Jeugdzorg 17 De Combinatie 18 Bureau Sociaal Raadsliedenwerk, Maatschappelijk Werk Eindhoven 19 Leger des Heils 20 Blijf van mijn Lijf Eindhoven 21 GGzE 22 GGD Eindhoven 23 Steunpunt Huiselijk Geweld 24 T(thuislozen)-team Eindhoven, Dynamo 25 Slachtofferhulp Eindhoven 26 Achams 27 ETKB 28 Kindertelefoon Noord-Brabant 29 Shakti 30 MEE Zuid Oost Brabant 31 Vreemdelingen Informatie Punt (VIP) 32 Vluchteling in de knel 33 SNV Brabant Centraal 34 Scholing en werk. RMC, Regionaal Meld- en coĂśrdinatiefunctie voortijdig schoolverlaten 35/36 afdeling MO gemeente Eindhoven ROC Eindhoven 37 Informatie Beheer Groep 38 Jongerenloket Z 39 Werkplein Mercado 40 Geldzaken. Sociale Verzekeringsbank (SVB) 41 Inwonersplein: Unit Schulddienstverlening 42 Jongeren en Poen (samenwerking gemeente en Welzijn Eindhoven) 43 Wonen. Woningcorporaties (websites) 44 Stichting MAJ Brabant (maatjes in de ambulante jeugdzorg) 45 Welzijn Eindhoven, begeleid wonen 46 Neos (Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting), Ambulante WoonbegeLeiding 47 Tussenstap (NEOS) 48 Kinderopvang. link naar informatie over kinderdagverblijven, peuterspeelzalen 49 en scholen

3


9. 10.

11.

12.

Jong moederschap. JEM (Jonge Eindhovense Moeders) & kids Seksualiteit. RutgersStimezo Zuid-Nederland, Centrum voor seksuele gezondheid Eindhoven en omstreken Sense Vrijetijdsbesteding. Dynamo, stedelijk jongerenwerk Welzijn Eindhoven Girlz Only, meidengroep Dynamo Overig. -

K2, Brabants kenniscentrum jeugd Sint Marie FAQ Stichting Leergeld Novadic Kentron

Bijlage: interessante websites met betrekking tot jonge moeders.

4

50 51 52 53 54

55 56 57 58 59 60


1.

Zwangerschap en geboorte. Naam instelling Doelstelling

Zuidzorg Ondersteuning van ouders op het gebied van gezondheid, verzorging, voeding, opvoeding en ontwikkeling van het kind. Consultatiebureaus werken preventief, ondersteunend en signalerend. Alle ouders/verzorgers van kinderen tussen de 0 en 4 jaar oud. Tijdens zwangerschap en geboorte: kraamzorg, zwangerschapsbegeleiding, de babyuitzet (o.a. kraammarkt), nagym, het consultatiebureau, informatie en cursussen voor ouders en baby (bijv. babymassage, borstvoeding). Huisbezoek: voorlichting en begeleiding naar aanleiding van een vraag van de ouder. Cursussen: ‘als je pas een baby hebt’, ‘van baby naar dreumes’, ‘mijn kind groeit op’.

Doelgroep Aanbod

Activiteiten

Specifiek aanbod voor jonge moeders

Op aanvraag verzorgen van themabijeenkomsten over bijvoorbeeld opvoeden, kinderziekten, EHBO. Vanaf mei 2009 start er een speciale cursus voor zwangere meiden. Zuid: Eindhoven en de Kempen

Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten

Zelf of via hulpverleningsinstelling. Dag en nacht bereikbaar. Nee De cursus voor zwangere meiden is gratis (wel is inschrijving noodzakelijk via a.geurts@zuidzorg.nl). Deelnemer platform JEM & kids Le Sage ten Broeklaan 11 5615 CP Eindhoven 040 2308408 040 2949711 M.gijsbers@zuidzorg.nl www.zuidzorg.nl Monique Gijsbers

Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

5


2.

Rechten en plichten.

Naam instelling Doelstelling Doelgroep

Juridisch Loket Eindhoven Informatie en advies bij juridische problemen. Iedere rechtzoekende die in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand en voldoet aan de daarvoor gestelde normen. Vragen op het gebied van arbeidsconflicten, familiekwesties, sociale zekerheid (uitkeringen), huur- en woonrecht, vreemdelingenzaken en problemen met producten of diensten. Informatie en advies bij juridische problemen. Neen Eindhoven en omgeving Overheid. Zelf, eerst 0900 nummer bellen (evt. is vraag telefonisch te beantwoorden), daarna eventueel afspraak. Telefonisch: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur. Open: op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Nee. Informatie en advies zijn gratis. N.v.t. Willemstraat 18 5611 HD Eindhoven 0900 8020 040 2365855 Via website. www.hetjl.nl Mevrouw Coenjaerts

Aanbod

Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding

Bereikbaarheid

Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

6


Naam instelling Doelstelling

Raad voor de Kinderbescherming Eindhoven Opkomen voor de rechten van het kind, van wie de ontwikkeling en opvoeding worden bedreigd. De Raad schept voorwaarden om die bedreiging op te heffen of te voorkomen. De Raad doet onderzoek, adviseert in juridische procedures en kan maatregelen of sancties voorstellen. De Raad werkt nauw samen met andere instanties. Ouders en kinderen. Kerntaken: bescherming, gezag en omgang na (echt)scheiding en strafzaken waarin minderjarigen zijn betrokken. De Raad is geen hulpverleningsinstantie. Wel zoeken zij uit welke vorm van hulp het best is voor ouders en kind, en zorgen ze ervoor dat die hulp op gang komt. De Raad doet onderzoek in situaties waarin de ontwikkeling van kinderen wordt bedreigd. Uit dit onderzoek kan een advies volgen voor vrijwillige hulpverlening. De Raad kan ook de rechter vragen om de hulp verplicht te stellen. neen Eindhoven en omgeving Ministerie van justitie Door ouders of kind zelf, door omgeving van kind of door hulpverleningsinstelling. Dag en nacht. Hangt af van de categorie. Nee. N.v.t. Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven 040 2329319 040 2329449

Doelgroep Aanbod

Activiteiten

Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

www.raadvoordekinderbescherming.nl De heer Van de Ven

7


Naam instelling Doelstelling

CVP Jeugdzorg (Clientenvertrouwenspersoon) Versterken van de positie van clienten van de jeugdzorg Voor kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers bij vragen, onvrede of klachten over Bureau Jeugdzorg, Jeugdzorginstellingen, Raad voor de Kinderbescherming. Luisteren, meedenken, informeren, advies, bemiddeling en ondersteuning bij een klachtenprocedure. Individueel gesprek met vertrouwenspersoon Nee Onderdeel van Zorgbelang Brabant; werkgebied provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant Eigen initiatief Schrijven, bellen of mailen, zie website Nee Geen In de wet op de jeugdzorg is het recht op een vertrouwenspersoon opgenomen. Zuidoost en Noordoost Brabant: Kronehoefstraat 21-29, 5612 HK Eindhoven; West- en Middenbrabant: Lage Witsiebaan 2 B, 5042 DA Tilburg.

Doelgroep

Aanbod

Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres

Postcode en Plaats Telefoon

Eindhoven: 040 - 243 25 02 Tilburg: 013 – 594 21 80 cvpjeugdzorg@zorgbelang-brabant.nl www.cvpjeugdzorgbrabant.nl

Fax E-mail Website

8


3.

Opvoedingsondersteuning.

Naam instelling Doelstelling

ZuidZorg Ondersteuning van ouders op het gebied van gezondheid, verzorging, voeding, opvoeding en ontwikkeling van het kind. Consultatiebureaus werken preventief, ondersteunend en signalerend. Alle ouders/verzorgers van kinderen tussen de 0 en 4 jaar oud. Opvoedingsondersteuning via consultatiebureaus, oudercursussen. Tevens Taal-spraakspreekuur in samenwerking met MEE Zuidoostbrabant en Sint Marie. Huisbezoek: voorlichting en begeleiding naar aanleiding van een vraag van de ouder. Goacursussen: ‘als je pas een baby hebt’, ‘van baby naar dreumes’, ‘mijn kind groeit op’. Op aanvraag verzorgen van themabijeenkomsten over bijvoorbeeld opvoeden, kinderziekten, EHBO. Zuid: Eindhoven en de Kempen

Doelgroep Aanbod

Activiteiten

Specifiek aanbod voor jonge moeders

Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

Zelf of via hulpverleningsinstelling. Dag en nacht bereikbaar. Nee Wisselend Deelnemer platform JEM & kids Le Sage ten Broeklaan 11 5615 CP Eindhoven 040 2949949 040 2949711 Monique.gijsbers@zuidzorg.nl www.zuidzorg.nl Monique Gijsbers

9


Naam instelling Doelstelling Doelgroep Aanbod

Activiteiten

Specifiek aanbod voor jonge moeders

Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

Welzijn Eindhoven Medewerker opvoeding en ontwikkeling (O&O) Ondersteunen van ouders in de opvoeding van hun kinderen. Ouders met kinderen in de leeftijd van 1,5 tot en met 12 jaar. Speelinloop voor moeder en kind (vanaf 1,5 jaar); peuterspeelzaal voor kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot en met 4 jaar; oudercursussen (‘baby in huis’, ‘van baby naar dreumes’); themabijeenkomsten op speelinloop, speelzaal of school; individuele opvoedingsondersteuning. Praktische ondersteuning (bijv. ondersteuning bij aanvragen bijzondere bijstand), moeders stimuleren deel te nemen aan cursussen Zuidzorg, speelinloop en peuterspeelzalen. Zie aanbod; evt. op aanvraag themabijeenkomsten verzorgen over bv. eten, slapen, regels/grenzen bij inloop JEM & kids Gemeente Eindhoven gemeente Door ouder zelf, op advies Zuidzorg, peuterspeelzaal of school. Dagelijks (m.u.v. schoolvakanties). Afhankelijk van speelzaal/speelinloop. Speelinloop: € 0,70 per keer; peuterspeelzaal: afhankelijk van inkomen Deelnemer platform JEM & kids Beemdstraat 8 5652 AB Eindhoven 040 2193300 040 2193301 b.jonkheer@welzijneindhoven.nl www.lumensgroep.nl Berbe Jonkheer

10


Naam instelling Doelstelling

Doelgroep

Aanbod

Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

Humanitas, Home-Start Eindhoven Door ondersteuning, ontlasting in de opvoeding en/of verzorging van de kinderen te bieden en een positieve benadering door de vrijwilliger het zelfvertrouwen van ouders vergroten en hun sociale relaties versterken. Alle ouders in de gemeente Eindhoven met tenminste 1 kind jonger dan zes jaar, die een periode doormaken waarin het niet zo gemakkelijk is kinderen op te voeden. Ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met jonge kinderen (meestal wekelijks enkele uren). Vrijwilligers die ervaring hebben met opvoeden bieden emotionele en praktische ondersteuning. Geen. Gemeente Eindhoven gemeente Door ouder zelf of via hulpverleningsinstelling. Van 08.30 tot 17.00 uur. wisselend Geen. Deelnemer platform JEM & kids Montgomerylaan 333

5612 BG Eindhoven 040 206 53 50 040 2932302 homestart.ehv@humanitaszuid.nl www.humanitas-eindhoven.nl Ria van Bakkum

11


Naam instelling Doelstelling

Centrum Jeugd en Gezin 1. Opvoeden en opgroeien: 1. een expertisecentrum voor professionals en vrijwilligers. 2. stedelijke coördinatie opvoeden en opgroeien. 3. een centraal loket voor ouders en kinderen voor informatie en advies op het gebied van opvoed- en opgroeiondersteuning. 4. Onderwijs Steunpunt Eindhoven en ondersteuning Marokkaanse gezinnen (OSE) 2. Risicojeugd 1. vroegtijdig signaleren van risico’s, waarbij het signaleringssysteem Zorg voor jeugd een belangrijk instrument vormt; 2. effectieve en efficiënte aanpak van deze risico’s via onder andere het stedelijk casusoverleg risicojeugd, afspraken over ketencoördinatie, de inzet van gezinscoaches en verbetering van de aansluiting preventief jeugdbeleid en geïndiceerde zorg (oftewel een snelle en efficiënte schakeling tussen het CJG en Bureau Jeugdzorg); 3. expertisefunctie op het gebied van multiproblemgezinnen

Doelgroep

Vrijwilligers, professionals, opvoeders, jeugdigen (0 t/m 23 jaar) Zie doelstelling + elke twee maanden een nieuw thema (deze maanden, maart en april, is het thema echtscheiding. Informatie rondom echtscheiding wordt verspreid naar allerlei hulpverlenende instanties/ scholen in Eindhoven. Ook is er een themabijeenkomst) Foldermateriaal, dvd’s, gepast advies, doorverwijzing naar de juiste instelling Eindhoven Gemeente Eindhoven Laagdrempelig inlooppunt. Openingstijden: Maandag: 14.00 – 16.00 uur. Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 – 16.00 uur. Goed Nee Nee Stadhuisplein 6 Eindhoven 040-2384983 jeugdengezin@eindhoven.nl www.jeugdengezineindhoven.nl Een pedagogisch adviseur

Aanbod

Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding

Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

12


4.

Psychosociale begeleiding/hulpverlening.

Naam instelling Doelstelling

Doelgroep Aanbod Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

Fiom Algemeen: De Fiom biedt, als landelijk gespecialiseerde instelling, ondersteuning bij de besluitvorming rond een onbedoelde zwangerschap. Zij ondersteunt bij de confrontatie met een prenatale sterfte (voor, tijdens of na de geboorte), een miskraam of bij ongewenste kinderloosheid. Daarnaast biedt de Fiom hulp aan adoptieouders, geadopteerden en aan vrouwen en mannen die hun kind hebben afgestaan en verricht zij zoekacties (ook internationaal) voor cliĂŤnten die op zoek zijn naar hun biologische ouders en/of familieleden. Specifiek: ondersteunen en verbeteren van de positie van jonge moeders. Zwangere- en tienermoeders tot en met 23 jaar. Psychosociale hulpverlening (individueel of in groep). Informatie en advies. Doorlopende tienermoedergroep Individueel en tienermoedergroep. Eindhoven en omgeving. Ministerie VWS Door jonge moeder zelf of via verwijzing. Alle werkdagen van 9.00 tot 13.00 en van 13.30 tot 16.30 uur. Nee. Nee. Deelnemer platform JEM & kids Ploegstraat 1 5615 HA Eindhoven 040 2453335 040 2449503 cvhal@fiom.nl www.fiom.nl Cora van Hal

13


Naam instelling Doelstelling

Doelgroep

Aanbod

Activiteiten

Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres

Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

VBOK De VBOK betrekt moeder, vader en ongeboren kind gelijkwaardig in voorlichting en hulpverlening bij onbedoelde en/of ongewenste zwangerschap en na zwangerschapsverlies. De VBOK biedt hulp aan vrouwen (en mannen): - bij onbedoelde en/of ongewenste zwangerschap; - als een kind met een handicap wordt verwacht; - bij (aanstaand) alleenstaand moederschap en - na abortus of miskraam (of perinatale sterfte) De VBOK biedt aan: - keuzegesprek bij ongewenste zwangerschap; - begeleiding bij uitdragen zwangerschap; - begeleiding als kind met handicap wordt verwacht; - begeleiding na miskraam of abortus (of perinatale sterfte); - plaatsing in gastgezin of VBOK-huis; - gespreksgroepen rond verschillende thema’s en - telefonisch spreekuur gynaecoloog Naast het bieden van hulp verzorgt de VBOK door het hele land gratis gastlessen op scholen. Het voorlichtingsprogramma met video’s, discussies, etc. helpt jongeren een mening te vormen over de beschermwaardigheid van het ongeboren leven en informeert over de VBOK-hulpverlening. De consulent-huisarts onderhoudt intensief contact met huisartsen, doktersassistenten e.a. medici met het oog op samenwerking en wederzijdse deskundigheidsbevordering. Voorlichting, begeleiding, opvang, contacten met lotgenoten, etc. Landelijk. Combinatie van contributies, giften, subsidie, e.d. Via de landelijke hulplijn of e-mail. Hulplijn: 24 uur per dag; 7 dagen per week. Neen. Neen. Deelnemer platform JEM & kids Afspraken voor op de Hulppost in Eindhoven via tel: 0900-2021088 of hulpverlening@vbok.nl Arnhemseweg 23 Landelijk: Postbus 559 3800 AN Amersfoort Landelijke hulplijn: 0900 2021088 033 4615901 hulpverlening@vbok.nl www.vbok.nl Nynke Tuinstra

14


Naam instelling Doelstelling

Doelgroep Aanbod

Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

Humanitas, afdeling Eindhoven  jongerenwerk Humanitas komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Deze Humanistische uitgangspunten vertaald Humanitas in diensten van mens tot mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg. Jongeren in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar uit Eindhoven en omgeving. • Gevaarlijke liefde: preventietrainingen over jeugdprostitutie en vrouwenhandel voor jongeren, ouders, hulpverleners en docenten, op aanvraag (vraaggericht). • Maatjesproject: voor jongeren die slachtoffer geworden zijn van dating violence en/of gedwongen prostitutie (mensenhandel) of die slachtoffer dreigen te worden. • Theaterproductie: met komend schooljaar Radicaal? Doe effe normaal!, preventie van extremisme. Met o.a. workshops (gratis) in diverse dansvormen, rap, kostuumdesign, decorbouw, techniek, martial-arts en drama. • Vakantieweken: gemengde vakantieweek met Nederlandse en vluchtelinge jongeren van 10 t/m 20 jaar (binnen Nederland). • Home-Start: opvoedingsondersteuning voor gezinnen met ten minste een kind onder de 6 jaar. Doorstart: opvoedingsondersteuning voor gezinnen met ten minste een kind boven de 6 jaar. Zie aanbod en website Niet specifiek, maar alles is geschikt voor deelname. Eindhoven en randgemeenten Gemeente Eindhoven, Provincie Noord Brabant en diverse particuliere fondsen. Zelf aanmelden of via doorverwijzing. Zelf aanmelden of via doorverwijzing. Afhankelijk van project. Afhankelijk van project. www.humanitas.nl/vereniging Montgomerylaan 333 5612 BG Eindhoven 040 2065350 040 206 53 50 040 2932302 Jongerenwerk.ehv@humanitaszuid.nl www.humanitas-eindhoven.nl Elske Ros

15


Naam instelling Doelstelling

Nidos, jeugdbescherming voor vluchtelingen. Voogdij en gezinsvoogdij voor vluchtelingen. AMA's kunnen op hun 18e jaar zelfstandig functioneren in de NL-maatschappij of kunnen waar ook ter wereld op eigen benen staan.

Doelgroep

Alleenstaande minderjarige vluchtelingen en asielzoekers (tot 18 jaar), hun eventuele kinderen en kinderen van vluchtelingen waar een OTS (onder toezicht stelling) over uitgesproken is. Bieden van begeleiding, ondersteuning door er voor te zorgen dat alle jongeren de voorzieningen krijgen die bij hun persoon aansluiten, zoals bijvoorbeeld onderwijs . Begeleiding tijdens asielprocedure en vrijetijdsbeste - ding. Belangenbehartiging. Het toekomstperspectief van de jongeren speelt hierbij een belangrijke rol.

Aanbod

Activiteiten

Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

Fungeren als voogd voor ama’s (wettelijke vertegenwoordiger). Verstrekken van leefgeld voor ama’s. Informatie over rechten en plichten van ama’s en over de vreemdelingenwet.Elke maand een gesprek (veel regelzaken). Begeleiding naar zelfstandigheid. Nee. Oost- Noord Brabant en Limburg. Ministerie van justitie Via asielopvang (voogdij), of via jeugdhulpverlening (gezinsvoogdij). Kantoortijden. Nee. Nee. Deelnemer platform JEM & kids Lucas Gasselstraat 7 5611 ST Eindhoven 040 2930458 040 2940459 S.Lenders-Dries@nidos.nl www.nidos.nl Saskia Lenders

16


Naam instelling Doelstelling

Doelgroep

Aanbod

Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

Bureau Jeugdzorg Toegangspoort voor de gehele jeugdzorg. Uitgangspunt is dat ieder kind de kans moet krijgen uit te groeien tot een evenwichtige volwassene. Het belang van kinderen en jongeren staat centraal. Bureau Jeugdzorg helpt kinderen en jongeren tot 18 jaar bij het opgroeien en ouders bij het opvoeden. Jeugdzorg is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar met ernstige opvoedings- en opgroeiproblemen, en voor hun ouders of opvoeders. De medewerkers van Bureau Jeugdzorg beoordelen elk verzoek om hulp. Ze stellen vast welke zorg nodig is. Ze begeleiden kinderen, jongeren en ouders of verwijzen door naar andere hulpverleners. Bureau Jeugdzorg geeft aandacht waar het nodig is, bieden ondersteuning waar het kan en bescherming waar het moet. Wettelijke taken: - indicatiestelling; - uitvoering van de taken van het Adviesen Meldpunt Kindermishandeling; - uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen (voogdij, gezinsvoogdij); - jeugdreclassering. Ook het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de Kindertelefoon maken deel uit van Bureau Jeugdzorg. Informatie en advies en screening, diagnostiek, crisishulp en casemanagement. Neen. Eindhoven en omgeving Provincie. Eigen initiatief, ouder, doorverwijzing. Dagelijks van 9.00 tot 13.00 uur, telefonisch en inloop. Crisis ook na 13.00 uur. Nee, Bureau Jeugdzorg is verplicht binnen vijf dagen een gesprek te bieden. Geen. N.v.t. Wal 20 5611 GG Eindhoven 040 7999100 040 7999101 bjzeindhoven@planet.nl www.jeugdzorg-nb.nl Aanmeldteam.

17


Naam instelling Doelstelling Doelgroep Aanbod

Activiteiten

Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website

De Combinatie Jeugdzorg Het bieden van hulpverlening aan kinderen en jongeren van 0-21 jaar en hun gezin. Kinderen en jongeren van 0-21 jaar en hun gezin. Verschillende hulpverleningsvormen: (intensieve) ambulante hulp, daghulp, pleegzorg, dag- en nachthulp, woonbegeleiding. Diverse hulpmogelijkheden, afhankelijk van vraag. Werkwijze o.a. gebaseerd op systeemtheorie, taakvaardigheidsmodel, met behulp van coaching, gesprekken, individuele begeleiding. Individuele begeleiding, praktische ondersteuning. Begeleiding op vraag. Zuidoost Brabant Provincie Noord-Brabant Via Bureau Jeugdzorg Eindhoven (BJE). Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Ja. nee Nuenenseweg 4 5631 KB Eindhoven 040 245 19 45 Centraal.kantoor@decombinatie.nu www.decombinatie.nu

18


Naam instelling Doelstelling Doelgroep Aanbod

Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid

Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon

Bureau Sociaal Raadsliedenwerk, onderdeel van Welzijn Eindhoven (Lumensgroep) Dienstverlening die zich richt op de burgers van Eindhoven Burgers van Eindhoven - Geven informatie en advies over een groot aantal rechtsgebieden, zoals sociale zekerheid, belastingen, wonen, werken, onderwijs, consumentzaken en de relatie burger-overheid. - Daarnaast helpen sociaal raadslieden zonodig met het invullen van een formulier, het opstellen van een brief of het schrijven van een bezwaarschrift. - Als daar aanleiding toe is, verwijzen sociaal raadslieden door naar een andere instantie, als die beter in staat is het betreffende probleem op te lossen. Daarnaast kunnen zij optreden als intermediair tussen cliĂŤnt en derden. Individuele dienstverlening en signaleren van knelpunten in wet- en regelgeving. Neen. Gemeente Eindhoven Gemeente Eindhoven Zelf of via hulpverleningsinstelling. Aanmelding voor spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Telefonisch spreekuur op maan-/dins-/woens-/vrijdag tussen 13.30 en 14.30 uur. Avondspreekuur (zonder afspraak) op maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Huisbezoek is ook mogelijk. Nee. Dienstverlening is gratis. N.v.t. Beemdstraat 8 Eindhoven 040-2193300 Crisisdienst: Bel in het weekend of 's avonds buiten kantooruren met

Fax E-mail Website

Welzijn Eindhoven via 06 - 51 07 11 35. 040 2335802 raadsliedenwerk@welzijneindhoven.nl www.sociaalraadslieden.nl

19


Naam instelling Doelstelling

Doelgroep Aanbod

Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

Leger des Heils Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke Kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. Mensen in nood. Algemeen: - Geloven - Hulpverlenen. - Maatschappelijk signaleren. - Inzamelen van kleding, textiel en goederen. - Opsporen van vermiste personen. Specifiek: In het project ‘Vast en Verder’ in Eindhoven werken het Leger des Heils en Stichting Trudo samen. Het opvangproject biedt zestien exdelinquente jongeren van 15 tot 25 jaar begeleiding, zeven dagen per week en 24 uur per dag. De begeleiding richt zich op de toeleiding naar wonen, onderwijs en werk. Vast en Verder is ondergebracht in zes portieketagewoningen. Het portiek is verhuurd aan het Leger des Heils. Bieden van woonruimte met intensieve begeleiding. Neen Eindhoven. Diverse subsidies, o.a. rijk, gemeente. Doorverwijzing vanuit andere instellingen. 24 uur, prostituees tussen 20.00 en 02.00 uur Ja, onbekend hoe lang. Ja. N.v.t. Gounodlaan 61-71 5653 AZ Eindhoven (040) 239 31 64 w.weekers@legerdesheils.nl www.legerdesheils.nl Wies Weekers

20


Naam instelling Doelstelling

Doelgroep Aanbod Activiteiten

Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst

Kosten Overige informatie Adres

Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

Blijf van mijn Lijf Eindhoven Opvang en psychosociale begeleiding voor vrouwen die geestelijk of lichamelijk mishandeld zijn en daarom tijdelijk een veilig en anoniem onderkomen zoeken. Tevens kan men hier hulp krijgen bij het vinden van juridische of gerechtelijke bijstand. Vrouwen die geestelijk of lichamelijk mishandeld zijn. Opvang, psychosociale begeleiding en juridische of gerechtelijke bijstand. Zelfredzaamheid, begeleiding bij opvoeding van kinderen, kinderopvang, individuele hulpverlening, groepshulpverlening. Neen Eindhoven. Rijk en gemeente Eindhoven. Zelf of via hulpverleningsinstelling Telefonisch, 24 uur per dag. Tussen 9.00 en 17.00 uur via vraagpunt Neos. Geen, wanneer er een plaats vrij is kan er iemand direct geplaatst worden. Er is plaats voor 14 vrouwen en 29 kinderen Vrouwen betalen een eigen bijdrage. N.v.t. Hoogstraat 222a-b 5615 PX Eindhoven Postbus 556 Eindhoven 040-2116447 040 2124043 Blijf-eindhoven@st-neos.nl www.st-neos.nl / www.blijfvanmijnlijf.nl N.v.t.

21


Naam instelling Doelstelling

Doelgroep Aanbod

Activiteiten

Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding

Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres

Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

GGzE Biedt zorg aan mensen met (ernstige) psychosociale en psychiatrische problematiek. Ze heeft tevens een preventieve en dienstverlenende taak. Mensen met (ernstige) psychosociale en psychiatrische problematiek. Algemeen: Zorg, preventie en dienstverlening. De preventieactiviteiten zijn erop gericht (verergering) van psychische en psychiatrische problematiek te voorkomen. De dienstverlenende functie betreft het geven van voorlichting, advies, consultatie en scholing aan hulpverleners en andere instellingen. Breed spectrum aan behandel- en begeleidingsmogelijkheden, variĂŤrend van acute en kortdurende hulp, rehabilitatie en zorg tot specialistische en forensische zorg. Neen. Eindhoven en de Kempen Diverse bronnen Verwijzing door huisarts: Schriftelijk naar Regionaal Centrum Volwassenen; Kronehoefstraat 1 5612 HK Eindhoven of elektronisch via zorgdomein 24 uur via algemene nummer Verschillend per doelgroep. Divers. GGzE is tweede lijnszorg. De Grote Beek Boschdijk 771 Postbus 909 5626 AB Eindhoven 040 2970170 040 2970199 info@ggze.nl

www.ggze.nl of www.verwijzerslijn.ggze.nl Carien Theijs afdeling verwijzerslijn. Ook baby-extra: Baby Extra kan vanaf eerste moment dat bekend is van zwangerschap tot 1 jaar als ouders psychische of middelen gerelateerde problemen hebben of een verwaarlozings- of misbruik verleden. Zie voor uitgebreide informatie en samenwerkingspartners: www.babyextra.nl

22


Naam instelling Doelstelling

Doelgroep Aanbod Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied

Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding

Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website

GGD Eindhoven De GGD Eindhoven streeft naar een betere gezondheid van de bevolking in Eindhoven in het algemeen en van mensen in achterstandssituaties in het bijzonder. Dit doet zij door signaleren, adviseren, initiĂŤren en uitvoeren van preventieve zorg. Zij doet dit in interactie en samenwerking met derden. Bevolking van Eindhoven. Vragen over gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 4-19 jaar. Jeugdgezondheidszorg. Nee. Gemeente Eindhoven. Voor een aantal taken vindt samenwerking en/of afstemming plaats met de GGD Zuidoost-Brabant. Gemeente Eindhoven Jeugdgezondheidszorg gaat via de scholen, overige diensten door maken van afspraak (telefonisch). Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur. nee Bij sommige diensten eigen bijdrage. Jeugdgezondheid loopt via zorgverzekeraar. n.v.t. Stadhuisplein 2 5611 EM Eindhoven 040 2389444 040 2458830 info@ggdbzo.nl www.ggdbzo.nl

23


Naam instelling Doelstelling

Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax

Steunpunt Huiselijk Geweld Bij het steunpunt kan iedereen terecht voor informatie, advies en hulp. Iedereen die direct of zijdelings te maken heeft met huiselijk geweld: slachtoffers, plegers, hun kinderen en mensen uit hun omgeving. Luisterend oor, advies over het omgaan met huiselijk geweld en meedenken over mogelijkheden om een einde te maken aan het geweld. Hulpverlening, begeleiding, ondersteuning, advies. Neen Gemeente Eindhoven. Gemeente Eindhoven. Telefonisch via steunpuntpunt. Telefonisch: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Daarna en in weekend bandje met crisisnummers Nee. Nee. N.v.t. N.v.t. Eindhoven Landelijk nummer: 0900 - 1 26 26 26 N.v.t.

E-mail Website Vragen naar

m.karsmakers@welzijneindhoven.nl www.huiselijkgeweldbrabant.nl Marjan Karsmakers (coรถrdinator)

Doelgroep

Aanbod

Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid

24


Naam instelling

Doelstelling Doelgroep

Aanbod

Activiteiten

Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding

Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

T(thuislozen)-team Eindhoven, samenwerkingsverband tussen welzijn Eindhoven en Neos Jongeren die dak- of thuisloos zijn weer terug op de rails zetten. Jongeren tussen 12 en 24 jaar, die dak- of thuisloos zijn. Het project is bedoeld voor thuisloze jongeren die begeleiding nodig hebben en willen werken aan een betere toekomst (niet alleen onderdak). - Een goede signaleringsfunctie. - Intensieve trajectbegeleiding afgestemd op de specifieke problemen van de individuele zwerfjongeren. - Nazorg. Het doel is het herstellen of creĂŤren van een nieuwe, sociale leefomgeving waardoor jongeren weer zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren(en verder afglijden in het daklozencircuit voorkomen wordt). Dit doen we door middel van een korte, zeer intensieve trajectbegeleiding van 3 maanden waarin concrete en haalbare doelen op diverse leefgebieden worden gesteld. Neen. Gemeente Eindhoven Gemeente, Provincie, OGGZ. Jongeren dienen zichzelf aan te melden bij het Tteam. Dit kunnen zij doen door langs te komen bij Dynamo of te bellen naar een van de trajectbegeleiders. Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen Nee. Het T-team is gehuisvest in Dynamo Catharinaplein 21 5611 DE Eindhoven 040 2393110 of 06 44998093 040 2393111 t-team@welzijneindhoven.nl of www.st-neos.nl www.dynamo-eindhoven.nl Roy Kampers, Hafid Azaoum of Natascha Koulen

25


Naam instelling Doelstelling

Doelgroep

Aanbod Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid

Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

Slachtofferhulp Nederland, regio Zuidoost Adequate, gestructureerde opvang en begeleiding aan slachtoffers en direct betrokkenen van misdrijven en verkeersongelukken. Slachtoffers, familie en kennissen, getuigen en nabestaanden van misdrijven en verkeersongelukken. Praktische en juridische adviezen en emotionele steun. Emotionele, praktische en juridische ondersteuning. neen Eindhoven en omgeving Justitie, slachtofferhulpfonds. Zelf, via politie, via justitie. Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Bij crisis via de politie (meldkamer) 24 uur per dag. Nee. Nee. N.v.t. Om De Toren 4 6191 KZ Beek 0900 0101 (lokaal tarief) ma t/m vr 09:00-17:00 046-4203509 regio.zuidoost@slachtofferhulp.nl www.slachtofferhulp.nl Ineke de Wit

26


Naam instelling Doelstelling

Doelgroep Aanbod Activiteiten

Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

Achams Vereniging Achams stimuleert, organiseert en ondersteunt activiteiten voor vooral Arabisch sprekende vrouwen in Eindhoven. Vrouwen van 18 jaar of ouder met een Arabische achtergrond die nu in Eindhoven wonen. Advisering, educatie en informatieverstrekking onder warme, gezellige en begripvolle momenten. Op maandag- en donderdagochtend Nederlandse les voor allochtone vrouwen. Op woensdag en zondagmiddag activiteiten voor kinderen. Op woensdagmiddag meidengroep (12-17 jaar). Op maandagmiddag en dinsdagochtend praatgroep. Opvoedingscursus. Eindhoven. Gemeente Eindhoven, GGzE, fondsen. Telefonisch afspraak maken voor intakegesprek. Openingstijden: Ma en Di van 9.00 tot 15.00 en Wo van 9.00 tot 16.30. Nee. Meestal gratis, afhankelijk van activiteit. n.v.t. Vlokhovenseweg 49 (woensel) Eindhoven 040 2552334 n.v.t. info@achams.nl www.achams.nl Mevr. M'rabet - Voorzitster Mevr. Stam - Maatschappelijk werkster Mevr. Mouloudia - telefonisch spreekuur Mevr. Roman - Casemanager Mevr. Eekhof - Nederlandse lessen Openingstijden: Maandag: 9.00-15.00 Dinsdag: 9.00-15.00 Woensdag: 9.00-16.30

27


Naam instelling Doelstelling Doelgroep Aanbod Activiteiten

Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

ETKB Positie van vrouwen bevorderen, bewustwording van de vrouwen, zelfredzaamheid. Allochtone vrouwen. Informatie, advies, doorverwijzing. Fietsles, kookles, computerles, koffieochtend, culturele bijeenkomsten, op de hoogte stellen van actualiteiten. Nee. Eindhoven. Gemeente Eindhoven. Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur inloop. Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch en inloop. Nee. Voor sommige activiteiten. N.v.t. Tongelresestraat 148 5613 BP Eindhoven 040 2115906 040 2128284 etkb@planet.nl N.v.t. Nazli Goktas

28


Naam instelling Doelstelling Doelgroep Aanbod Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding

Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten

Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

Kindertelefoon Noord Brabant Luisterend oor bieden voor kinderen. Jeugd van 8 tot 18 jaar Luisterend oor, samen met kind kijken hoe een probleem aangepakt zou kunnen worden. Telefonisch (anoniem) hulp bieden. Neen Provincie Noord-Brabant Provincie. Kinderen kunnen zelf bellen en krijgen meteen iemand van de kindertelefoon aan de telefoon. De kindertelefoon is anoniem. Elke dag van 14.00 tot 20.00 uur. nee vanaf een vast nummer gratis naar 0800 0432, vanaf een mobiele telefoon naar 0900 0132, niet gratis. Postbus 891 5600 AW Eindhoven 0800 0432 (gratis), vanaf mobiel 0900 0132 (niet gratis). Noord-brabant@kindertelefoon.nl www.kindertelefoon.nl Wie het 0800 of 0900 nummer belt krijgt meteen iemand aan de lijn van de kindertelefoon.

29


Naam instelling Doelstelling

Doelgroep

Aanbod

Activiteiten

Specifiek aanbod voor jonge moeders Regio Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

Shakti Intercultureel hulpverleningscentrum voor meisjes, vrouwen en mannen met een multiculturele achtergrond. Alle migranten, vluchtelingen en personen die met meer dan alleen de Nederlandse cultuur te maken hebben. Hulp en advies op het gebied van school- en beroepskeuze, contacten met de school van de kinderen, budgetbeheer, huisvesting, taalcursussen, psychosociale hulpverlening en psychotherapeutische begeleiding. Wanneer er behoefte bestaat aan een meer uitgebreide vorm van hulpverlening wordt samen met de cliĂŤnt bekeken welke vorm van begeleiding of therapie het meest gewenst is. Nee. Eindhoven en regio Langskomen of bellen. Op maandag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur. N.v.t. N.v.t. N.v.t. Kronehoefstraat 21-29 (De Kroon) 5612 HK Eindhoven 040 2118740 040 2373682 stshakti@xs4all.nl N.v.t.

30


Naam instelling Doelstelling Doelgroep

Aanbod

MEE Zuidoost Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking, levenslang en levensbreed Mensen met verstandelijke of lichamelijke beperking, chronisch zieken, mensen met een autismespectrumstoornis. Ondersteuning, informatie, advies, cursussen en trainingen

Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding

Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres

Zuidoost Brabant Contact opnemen met het Servicepunt Tel: 040 214 04 04 of per email info@meezuidoostbrabant.nl 24 uur Geen Locatie Helmond Baroniehof 169a Helmond Locatie Eindhoven Laan van Diepenvoorde 37-43 Waalre

Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

Helmond/Waalre 040-214 04 04 info@meezuidoostbrabant.nl www.meezuidoostbrabant.nl

31


Naam instelling

Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven.

Doelstelling

Informatie en advies omtrent toepassing van de vreemdelingenwet, inburgering en naturalisatie.

Doelgroep Aanbod

iedereen in de regio Eindhoven informatie en advies

Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

nee

eerst per telefoon of email afspraak maken

gratis Beemdstraat 8 5652 AB Eindhoven 040-2193446 p.ploeger@welzijneindhoven.nl Peter Ploeger

32


Naam instelling Doelstelling Doelgroep Aanbod Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

Vluchtelingen in de knel Hulp bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers Uitgeprocedeerde asielzoekers zonder overheidsvoorzieningen Juridische ondersteuning, sociale begeleiding, medische zorg, incidenteel opvang. Geen speciaal aanbod Vreemdelingen Donaties en projecten door gemeente Eindhoven Telefonisch Maandag t/m donderdag 9-12 & 14-17 uur Nvt Nvt Hoogstraat 301b 5654 NB Eindhoven Tel.: 040-2569517 Fax: 040-2515767 info@vluchtelingenindeknel.nl www.vluchtelingenindeknel.nl Willem Jan van Wijk

33


Naam instelling

Doelstelling

Doelgroep Aanbod

Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal (SNV Brabant Centraal), locatie Eindhoven; voorheen Vluchtelingen Werk Eindhoven Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal (SNV Brabant Centraal) is een maatschappelijke instelling die haar bijdrage wil leveren aan het realiseren van een multiculturele Nederlandse samenleving. SNV Brabant Centraal stelt zich op als intermediair en belangenbehartiger tussen mensen uit de doelgroep en de samenleving. SNV Brabant Centraal ondersteunt personen op de terreinen toelating en integratie. Hierbij wordt niet alleen op individuele problematiek ingegaan, maar wordt ook aandacht geschonken aan voorlichting en doorverwijzing naar reguliere instellingen. De instelling omvat 13 locaties in Noord-Brabant. Voornamelijk vreemdelingen met een vluchtelingenachtergrond Inloopspreekuur voor algemene (materiĂŤle) en verblijfsjuridische vragen, juridische ondersteuning, maatschappelijke begeleiding inburgeraars

Gemeente Eindhoven Gemeente Eindhoven Via spreekuur, afspraken en telefonisch Dienstverlening is gratis Oranjestraat 1, 5611 JG Eindhoven 040-2433010 040-2466418 info@snvbrabantcentraal.nl (komt dan waarschijnlijk in Tilburg binnen) Nog niet onder nieuwe naam in functie.

34


5.

Scholing en werk.

Naam instelling

Doelstelling Doelgroep

Aanbod

Activiteiten

Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding

RMC, Regionaal Meld- en coรถrdinatiefunctie voortijdig schoolverlaten, afdeling MO gemeente Eindhoven. Uitvoering door Servicepunt RMC. Terugdringen en voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Leerplichtvrije 17 tot 23 jarigen die: - wonen in regio Eindhoven of regio De Kempen - niet in het bezit zijn van een startkwalificatie (Startkwalificatie: diploma op niveau 2 van het Middelbaar Beroepsonderwijs, diploma HAVO of diploma VWO) - en geen schoolinschrijving hebben. Kerntaken van RMC: - een sluitende melding en registratie, doorverwijzing en herplaatsing van voortijdig schoolverlaters; - het bevorderen van een goede samenwerking tussen alle partijen in de regio die te maken hebben met jongeren van 17 tot 23 jaar; - het realiseren van een sluitende aanpak met een zo goed mogelijk traject op-maat voor de jongere die extra zorg nodig heeft. - Indien nodig inzet van testen, onderzoek e.a hulpmiddelen. Herplaatsen van jongeren naar school met maximaal mbo-opleiding (niet hoger) zonder diploma. Leeftijd: 17 tot 23 jaar. Neen Regio Eindhoven en de Kempen Ministerie van onderwijs Gemeenten, scholen en instellingen melden jongeren die voortijdig de school hebben verlaten bij de administratie RMC (let op dit is niet hetzelfde als Servicepunt RMC !).De administratie voert deze jongere in, en indien de jongere tot de doelgroep van het Servicepunt RMC behoort wordt de jongere doorgestuurd naar het Servicepunt RMC . De trajectbegeleiders roepen deze jongeren vervolgens op voor een gesprek. De mogelijkheden van de jongere zijn richtingbepalend. Na een eerste gesprek bekijkt de trajectbegeleider samen met de jongere in hoeverre een traject richting onderwijs haalbaar is. Jongeren kunnen zich via www.terug-naarschool.nl ook zelf aanmelden. Voor vragen mag altijd contact opgenomen worden via de website of het algemene telefoonnummer.

Bereikbaarheid

Dinsdag en donderdag tussen 15.00 en 16.30 uur

35


Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website

algemeen telefonisch spreekuur. Nee. Nee. N.v.t. Stadhuisplein 6, Postbus 2358 5600 CJ Eindhoven 040 2384989 040 2382888 m.vd.woude@eindhoven.nl / info@terug-naarschool.nl www.rmcnet.nl / www.terug-naar-school.nl

36


Naam instelling Doelstelling Doelgroep Aanbod

Activiteiten

Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding

Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

ROC Eindhoven Verzorgen van opleidingen. Jongeren, werkzoekenden, werkenden. 20 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs, school voor volwasseneneducatie, school voor voortgezet onderwijs Verschillende beroepsopleidingen op 4 verschillende niveaus, Bol (leren en stage) en Bbl (werken en leren), diverse cursussen en trainingen gericht op bijscholing en omscholing (zowel voor bedrijven als particulieren) Nee. Eindhoven. Ministerie van OCW. Door middel van aanmeldingsformulier. Eerst keuze maken voor opleiding d.m.v. studievoorlichting. Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Per opleiding verschillend. Ja, meestal via studiefinanciering / soms via uitkerende instantie N.v.t. Sterrenlaan 4 5631 KA Eindhoven 040 2694444 040 2694011 info@roceindhoven.nl www.roceindhoven.nl Janneke Toemen

37


Naam instelling Doelstelling Doelgroep Aanbod Activiteiten

Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid

Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres

Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

Informatie Beheer Groep Uitvoeren van een aantal onderwijswetten en – regelingen. Onderwijsvolgers en onderwijsorganisaties. Financiering, informatiebeheer en het organiseren van examens. Verstrekken van studiefinanciering, OVstudentenkaart en tegemoetkoming schoolkosten. Verzorgen van het proces van aanmelding, selectie en plaatsing hoger onderwijs. Innen van lesgelden en studieschulden. Beheren van diverse onderwijsgerelateerde basisregistraties. Erkennen van diploma’s. Organiseren van staatsen schoolexamens. Nee, jonge moeders hebben recht op extra toeslag studiefinanciering. Oost-Brabant Ministerie van OCW Telefonisch, via website, via servicekantoor. Maandag tot en met vrijdag telefonisch van 9.00 tot 20.00 uur, servicekantoor Eindhoven van 9.00 tot 17.00 uur. Nee. Nee. N.v.t. Servicekantoor Eindhoven: Witte Dame Clausplein 6 Eindhoven Hoofdkantoor Groningen: Kempkensberg 2 en 6 9722 TB Groningen Eindhoven 050 5997755 050 5999850 vragen@ib-groep.nl www.ib-groep.nl Afdeling intermediair

38


Naam instelling Doelstelling Doelgroep Aanbod

Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie

Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

Jongerenloket Z Minder jeugdwerkloosheid, meer zelfredzaamheid voor jongeren Jongeren tussen 12 en 27 jaar Jongeren kunnen bij het Jongerenloket Z terecht voor alle vragen. In het Jongerenloket zitten mensen die je kunnen begeleiden en ondersteunen op het gebied van werk, scholing, inkomen. Geen Eindhoven Gemeente Eindhoven Je kunt altijd binnenlopen of bellen: 040 – 2385450 Maandag tot en met vrijdag 8.30 – 17.00 uur Nee Gratis Vanuit JEM&Kids kunnen jonge moeders doorgestuurd worden naar het Jongerenloket als ze toe zijn aan scholing en/of werk. Smalle Haven 109 Eindhoven 040-2385450 Hebben we niet jongerenloketz@eindhoven.nl www.jongerenloketz.nl Nadia Lazaar of Roy Kampers of Roseliek van Geel

39


Naam instelling Doelstelling Doelgroep Aanbod

Activiteiten

Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

Werkplein Mercado (samenwerking van UWVWerkbedrijf en gemeente) Mensen begeleiden naar werk. Werkzoekenden. Mensen die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan, worden begeleid naar passend werk. Werk staat voorop. Indien nodig, zorgt men voor tijdelijke ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van een uitkering, scholing of kinderopvang. Via casemanagers (vast contactpersoon) die als vast aanspreekpunt fungeert en regie voert over de uitkering en het traject, begeleiden van werkzoekenden naar werk. Nee. Gemeente Eindhoven Via www.werk.nl inschrijven Geopend: ma t/m vr 8.30 - 17.00 uur Nee. Nee. Deelnemer platform JEM & kids Smalle Haven 109-111 5611 EH Eindhoven 040-851 4000

www.eindhoven.nl nvt

40


6.

Geldzaken.

Naam instelling Doelstelling

Doelgroep Aanbod

Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

Sociale Verzekeringsbank (SVB) Beste en omgevingsbewuste uitvoerder van persoonsgebonden financiĂŤle regelingen van de overheid. Kinderen, ouders, nabestaanden, schoolgaanden, werkenden. Kinderbijslag (per kwartaal), nabestaandenuitkering, SVB Servicecentrum persoonsgevonden budgetten. Uitvoeren van persoonsgebonden financiĂŤle regelingen. Nee. Eindhoven valt onder vestiging Roermond Overheid Formulier aanvragen via internet. Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Nee Nee N.v.t. Laurentiusplein 8 Roermond 0475 368000 0475 368009 AKW.roermond@svb.nl www.svb.nl De heer G.van de Heiden

41


Naam instelling Doelstelling Doelgroep Aanbod Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

Inwonersplein, Unit schulddienstverlening Begeleiding bij het oplossen van schulden Inwoners van Eindhoven Diverse trajecten

Gemeente Eindhoven Gemeente Eindhoven Melding bij I.O. Loket Stadskantoor Werkdagen 08.30-17.00 u ‘s maandags 19.00 u nvt nvt nvt Stadhuisplein 10 Eindhoven 040-2386000 nvt nvt www.eindhoven.nl nvt

42


Naam instelling Doelstelling Doelgroep Aanbod Activiteiten

Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie

Adres Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

Jongeren en Poen (JEP) / Welzijn Eindhoven D.m.v. individuele begeleiding jongeren leren een gezonde financiĂŤle huishouding te voeren. Jongeren van 16 t/m 22 jaar Individuele trajecten Begeleiding bij schulden, opzetten van administratie, inkomsten en uitgaven in balans brengen, psychosociale begeleiding indien gerelateerd aan financiĂŤle problemen. Geen specifiek aanbod Eindhoven Gemeente Eindhoven / Welzijn Eindhoven Via telefoonnummer 06-27329472 of e-mail: jep@welzijneindhoven.nl Maandag t/m vrijdag 10.00 en 16.00 nee nee Jongeren en Poen verzorgt ook voorlichtingen op scholen, aan intermediairs en workshops voor jongeren. Beemdstraat 8 5652 AB Eindhoven 06-27329472 jep@welzijneindhoven.nl

43


7.

Wonen.

Zie de internetsites voor de diverse wooncorporaties: Woningcorporaties www.woonbedrijf.com www.wooninc.nl www.trudo.nl www.domein-wonen.nl gezamenlijk portaal: www.ikzoekeenwoningineindhoven.nl

44


Naam instelling Doelstelling

Doelgroep

Aanbod

Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders

Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

Stichting MAJ Brabant (maatjes in de ambulante jeugdzorg) Huisvesting, opvang en begeleiding van jongeren. Leren zelfstandig te wonen, leren zelfstandig (met kind) te kunnen functioneren, ondersteuning bieden bij de opvoeding van het kind. Jonge moeders vanaf 16 jaar die in meer of mindere mate zelfstandig kunnen wonen met hun kind. In eerste instantie gaan de jonge moeders naar een groepswoning; daarna stromen zij door naar een zelfstandige kamer. Intermediairs bieden emotionele en praktische ondersteuning. Hulpverlening is vraaggericht. Nadat de moeders bij MAJ hebben gewoond worden ze nog ongeveer 1 jaar ambulant begeleid op moment van zelfstandig wonen. Opvang en begeleiding word geboden zolang het nodig is. 24 kamers voor jonge moeders MAJ heeft 3 opties: 1. groepswoning, 2. begeleiding bieden bij jonge moeders die nog thuis wonen 3. thuis- en/of dakloos: begeleiding tijdens zelfstandig wonen. Regio Eindhoven Provincie, gemeente en ministerie Door jonge moeder zelf of via doorverwijzing. Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur ja n.v.t. Deelnemer platform JEM & kids Partner in DOOR Kronehoefstraat 21-29 / postadres 646 5612 HK Eindhoven / 5600 AP Eindhoven 040 2374634 n.v.t. c.deane1@chello.nl of maatjes_eindhoven@hotmail.com n.v.t. Cynthia Deane

45


Naam instelling Doelstelling Doelgroep

Aanbod

Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding

Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

Welzijn Eindhoven, begeleid wonen Leren zelfstandig te wonen d.m.v. (ambulante) woonbegeleiding en huisvesting gedurende 1 jaar. (Jongeren) vanaf 18 jaar woonachtig in Eindhoven. Men moet beschikken over voldoende inkomen om vaste lasten en levensonderhoud te kunnen betalen. Mogen niet verslaafd zijn (6mnd clean) en geen psychiatrisch ziektebeeld hebben. Deelnemers moeten niet alleen huisvestingsprobleem hebben maar ook een woonvaardigheidsprobleem. Begeleid wonen (elke week huisbezoek): het aanleren van woonvaardigheden; het leren aanbrengen van structuur en het vergroten van het handelingsvermogen; aandacht besteden aan de zorg voor kind(eren). Ambulante woonbegeleding mogelijk bij zelfstandig wonen. Huisvesting, begeleiding, praktische ondersteuning, budgetbeheer Nee. Eindhoven. Gemeente Eindhoven Door moeder zelf, doorverwijzing via hulpverleningsinstelling. Aanmeldingsformulier invullen. Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Ongeveer 4 maanden Begeleiding is gratis, woonlasten zelf betalen. Deelnemer platform JEM & kids Beemdstraat 8 5652 AB Eindhoven (040) 219 34 45 l.diks@welzijneindhoven.nl. www.welzijneindhoven.nl Lieke Diks

46


Naam instelling Doelstelling

Doelgroep

Aanbod Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders

Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding

Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

Neos (Nieuwe Eindhovense Opvang Stichting), Ambulante Woonbegeleiding Cliënten zo goed mogelijk ‘toerusten’, zodat ze zelfstandig (en evt. met kind) kunnen functioneren. Alle cliënten uit de maatschappelijke opvang. Als jonge moeders financiering hebben worden ze ook onder de 18 jaar opgenomen. Ambulante woonbegeleiding. praktische en psychosociale hulpverlening. Opvoedingsondersteuning, psychosociale hulpverlening, praktische hulpverlening. Begeleid wonen voor jonge moeders (tussen 1824 jaar) en hun kinderen in woonunit geschikt voor 2 moeders met kinderen. Ambulante begeleiding (2 a 3 keer per week huisbezoek, maximaal 8 uur per week). Moeders moeten in meer of mindere mate zelfstandig kunnen wonen met hun kind. De begeleiding (gedurende 9 maanden) richt zich vooral op het aanleren van praktische woonvaardigheden, opvoedingsondersteuning en hulp bij psychosociale problemen. Bied ook ambulante begeleiding aan zelfstandig wonenden. Daarnaast Odulpha en Blijf. Ook kunnen mensen geplaatst worden in kader van AWBZ-gelden. Eindhoven en omgeving AWBZ, gemeente Eindhoven Hulpverleningsinstanties of cliënt zelf kan zich aanmelden bij Vraagpunt (centrale aanmeldpunt van Neos). Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Ongeveer 6 maanden Nee, alleen huur (all-in) Deelnemer platform JEM & kids Hoogstraat 231 5616 PD Eindhoven 040 2950456 (Vraagpunt) 040 2501570 (Ambulante Woonbegeleiding) 040 2501579 awb@st-neos.nl www.st-neos.nl Leny de Wit Iwan Gaans (schakelfunctionaris)

47


Naam instelling Doelstelling

Doelgroep

Aanbod Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding

Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

Neos, Tussenstap (wonen op weg naar zelfstandigheid) Tussenstap is een doorstroomvoorziening voor dak– en thuislozen met een goed perspectief op zelfstandig wonen, wat NEOS woonbegeleiding sinds januari van dit jaar o.a. samen met woningbouwcorporatie Domein uitvoert Recent dak-en thuislozen (< 6 maanden) met een goed perspectief op zelfstandig functioneren en voldoende woonvaardig zijn om in groepsverband te wonen en binnen één jaar uit kunnen stromen richting zelfstandig wonen.

Woonhuis voor jonge moeders. Eindhoven Gemeente Eindhoven Zelf of via een instelling. Er wordt een kennismakingsgesprek en een intakegesprek gevoerd. Telefonisch: maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 17.00 uur. 1 tot 6 maanden Verschillend. N.v.t. Postbus 369 5600 AJ Eindhoven 040 2065350 040 2112698

Stefan van den Born

48


8.

Kinderopvang.

Kinderopvang/ peuterspeelzalen/ school:

www.peuterplaza.nl www.eindhoven.nl/web/show/id=351672/dbid=64/typeofpage=123980 www.eindhoven.nl/zorg-welzijn/kinderopvang.htm

49


9.

Jong moederschap.

Naam instelling Doelstelling

Doelgroep Aanbod

Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

JEM (Jonge Eindhovense Moeders) & kids - Het ontwikkelen van een sluitende aanpak voor jonge moeders (en hun kinderen) door middel van het opzetten van een laagdrempelig ontmoetings- en coรถrdinatiepunt voor jonge moeders; - Het bewerkstelligen van afstemming en samenwerking tussen organisaties en instellingen die zich richten op jonge moeders; - Het implementeren van het project binnen reguliere instellingen. Jonge Eindhovense Moeders en hun kinderen. Dit zijn moeders in de leeftijd van 14 tot 23 jaar. - ontmoetingspunt voor jonge moeders; - geven van informatie; - ondersteuning bij praktische zaken als huisvesting, inkomen, kinderopvang, scholing, werk; - formuleren hulpvraag en doorverwijzen naar platforminstellingen; - themabijeenkomsten organiseren; - aanbieden van ontspanningsmogelijkheden - jonge moedergroep (samen met Fiom) Themabijeenkomsten, voorlichting, ontspannende activiteiten Alle activiteiten zijn speciaal voor jonge moeders. Gemeente Eindhoven Welzijn Eindhoven en Gemeente Eindhoven Door jonge moeder zelf of via instelling. Dinsdag en donderdag van 10.00 tot 13.00 uur. Neen Neen voorzitter platform JEM & kids Don Boscostraat 4 Eindhoven 06 11475821 040 2449503 info@welzijneindhoven.nl www.jongerenineindhoven.nl/jem-en-kids Projectleidster Marjon Meijs. Maatschappelijk werksters Ferhan Tezer, Tamara Mutsaars of Vera Peeters

50


10.

Seksualiteit.

Naam instelling

Doelstelling

Doelgroep Aanbod Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding

Bereikbaarheid

Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

RutgersStimezo Zuid-Nederland, Centrum voor seksuele gezondheid Eindhoven en omstreken Advies, behandeling en begeleiding bij vragen en problemen op het gebied van seksualiteitszorg, geboorteregeling, SOA-preventie en onbedoelde of ongewenste zwangerschap. Mannen en vrouwen van alle leeftijden en culturen, ook jongeren. Abortushulpverlening, sexuele hulpverlening, zorgonderzoek. Zorg. Abortus voor ongewenst zwangeren, begeleiding, SOA-test, sexuele voorlichting Eindhoven Subsidies, AWBZ, eigen bijdrage Iedereen kan zonder verwijzing direct een afspraak maken. Voor de Stimezo-afdeling is meestal wel een verwijzing van een arts noodzakelijk. Tijdens werkdagen tussen 9.00 en 16.30 telefonisch bereikbaar of men kan langskomen voor het maken van een afspraak. nee Zie internet Zie internet Jan van Schoonvorststraat 20-22 5611 PK Eindhoven Rutgers-afdeling: 040 2445976 Stimezo-afdeling: 040 2946555 040 2123116 info@RutgersStimezoZNed.nl / secretariaat@rutgersstimezozned.nl www.rutgersstimezozned.nl Mw. M. van Heijst of Dhr. O. Hilbel

51


Naam instelling Doelstelling

Doelgroep Aanbod

Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres

Plaats Telefoon

Fax E-mail Website Vragen naar

Sense Voor jongeren tot 25 jaar met vragen over seksualiteit. Men kan hier aan gespecialiseerde verpleegkundigen vragen stellen over seksualiteit, anticonceptie, veilig vrijen en seksueel geweld. Jongeren tot 25 jaar De spreekuren zijn in voor jongeren tot 25 jaar. Inloopspreekuren: Helmond: Callenburgh 2 - Dinsdag 14:30-16:00 uur Eindhoven: Stadhuisplein 2 - Donderdag 15:3017:00 uur Spreekuur op afspraak: Helmond:16.00-17.00 uur Eindhoven: 17.00-18.00 uur

Eindhoven en omstreken Ministerie van VWS Inloopspreekuur of op afspraak Zie boven nee gratis www.sense.info Helmond: Callenburgh 2 - Dinsdag 14:30-16:00 uur Eindhoven: Stadhuisplein 2 - Donderdag 15:3017:00 uur Eindhoven/ Helmond Voor een afspraak bellen op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur naar 0900-3696969 (â&#x201A;Ź 0,10 cpm). sense@ggdbzo.nl www.sense.info

52


11.

Vrijetijdsbesteding.

Naam instelling Doelstelling

Doelgroep

Aanbod

Activiteiten

Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

Dynamo, stedelijk jongerenwerk Lumensgroep Dynamo is een stedelijke jongerencentrum voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar op het gebied van ontmeoting, vrijetijd, sport, cultuur en info&advies. Alle jongeren uit Eindhoven. Met specifieke aandacht voor kwetsbare jongeren, subculturen en meiden. Ontmoetingsactiviteiten, uitgaansavonden, sport, info&advies. Gericht op talentontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid van jongeren. Trainingen weerbaarheid, sova, empowerment Ontmoetingsactiviteiten, uitgaansavonden, sport, info&advies. Gericht op talentontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid van jongeren. Trainingen weerbaarheid, sova, empowerment Vraaggericht Stad Eindhoven. Gemeente Eindhoven Mond op mond reclame, doorverwijzing vanuit hulpverleningsinstelling. Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 22.00 uur nee Bij specifieke activiteiten Deelnemer platform JEM & kids Catharinaplein 21 5611 DE Eindhoven 040 2393110 040 2393111 info@dynamo-eindhoven.nl www.dynamo-eindhoven.nl Nancy van Loon

53


Naam instelling Doelstelling

Doelgroep

Aanbod Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Postcode en Plaats Telefoon Fax E-mail Website Contactpersoon

Meidengroep Girlz Only (samenwerking NEOS en Welzijn Eindhoven) Voorkomen dat meisjes in misbruikrelaties terecht komen en tevens het patroon te doorbreken dat daarvoor zorgt. Minderjarige meiden van 12 tot 20 jaar die verhoogd risico lopen om in een misbruikrelatie terecht te komen of meiden die kans lopen om in contact te komen met “loverboys”. Laagdrempelige groepsbijeenkomsten. Organiseren van groepsbijeenkomsten voor een periode van 6 weken. Nee Eindhoven Welzijn Eindhoven en NEOS Via scholen VO, ROC, politie en welzijns- en hulpverleningsinstanties Via Cindy van Cuijk 06-22938831 Start elke zes weken Geen Telefonische of schriftelijke aanmelding Bijeenkomsten vinden plaats in Dynamo, Catharinaplein 21 (ruimte: de Mix) 5611 DE Eindhoven Cindy van Cuijk: 06 – 22 93 88 31 c.v.cuijk@welzijneindhoven.nl Cindy van Cuijk, interventie werker.

54


12.

Overig.

Naam instelling Doelstelling

Doelgroep Aanbod

Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

K2, Brabants kenniscentrum jeugd K2 is een provinciale organisatie voor advisering en begeleiding op het gebied van jeugd en jeugdbeleid. Met een breed scala aan diensten en producten ondersteunen zij instellingen en overheden bij hun investeringen in jeugd- en jongerenwerk, kinderopvang, jeugdzorg, opvoedingsondersteuning, onderwijs, sport en vrijetijdsbesteding voor jeugdigen. Instellingen en overheden. Diensten: - advies op het terrein van organisatie en beleid; - ontwikkeling en invoering van kwaliteitszorg; - ontwikkeling en advisering van lokale en regionale netwerken en samenwerkingsverbanden; - ontwikkeling en invoering van vernieuwende visies, methodieken, werkvormen en werkprogrammaâ&#x20AC;&#x2122;s; - scholing en training van vrijwilligers en professionals; - coaching, supervisie en intervisie; - projectontwikkeling en projectmanagement; - informatie en documentatie. Cursussen, trainingen, organisatieadvies over opvoeding en welzijn. neen Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant, opdrachten van diverse instellingen Telefonisch of per e-mail Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur nee Verschillend, opdrachten d.m.v. offertes Zie internet Postbus 2347 5202 CH â&#x20AC;&#x2DC;s-Hertogenbosch 073 6141774 073 6139921 janni.zopfi@k2.nl www.k2.nl Janni Zopfi

55


Naam Instelling Doelstelling

Doelgroep Aanbod

Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding

Bereikbaarheid

Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres

Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

Sint Marie Sint Marie onderzoekt en behandelt kinderen en jongeren die problemen hebben met communicatie, vanwege een ernstige spraak- of taalbeperking, een sterk verminderd gehoor of een vorm van autisme. in Sint Marie is een Zie boven onderzoek en behandeling in verschillende vormen; behandeling in deeltijd, overdag of na school, en als dat nodig is 24-uursbehandeling. Nee Regionaal en regio-overstijgend AWBZ Om in aanmerking te komen voor hulp of behandeling bij Sint Marie, heeft men een indicatie nodig. Een indicatie beschrijft de (mate en omvang van) beperking én voor hoelang men gebruik mag maken van de zorg die nodig is. Een indicatie wordt vastgesteld door onafhankelijke organisaties zoals het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en Bureau Jeugdzorg (BJZ). Dit is aan wettelijke regels gebonden. Cliëntadviseurs kunnen helpen in het traject van aanmelding, indicatiestelling en plaatsing Algemeen: (040) 264 70 00 Cliëntadviseurs: telefonisch (040) 264 61 66 (tussen 9.00 en 12.30 uur, en tussen 13.00 en 17.00 uur)

Eindhoven Noord: Castiliëlaan 8 Eindhoven Zuid: Aalsterweg 285 H Eindhoven Zie boven

www.sintmarie.nl

56


Naam instelling Doelstelling

Doelgroep Aanbod

Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

FAQ Jongeren tussen de 10 en 25 jaar met vragen op sociaal/maatschappelijke terreinen informeren, adviseren of ondersteunen bij het vinden van het juiste antwoord of het zorgen voor een verwijzing naar de juiste organisatie of aanbieder. Het FAQ wil jongeren helpen met vragen, zodat de problemen niet te groot worden en je er haast niet meer uitkomt. Jongeren tussen 10 tot 25 jaar in Eindhoven Je kunt bij FAQ terecht voor al je vragen over school, werk, geld en je rechten en plichten. Je kunt ook naar FAQ als je vragen en problemen hebt. Het antwoorden van vragen of doorverwijzing naar de juiste instelling nee Eindhoven Je kan gewoon binnenlopen bij dynamo tijdens de openingstijden Maandag t/m woensdag 14.30 tot 17.30 en donderdag en vrijdag van 11.00 tot 17.30 nee gratis Zie website Catharinaplein 21 5611 DE Eindhoven 040-2393110 040-2393111 faq@dynamo-eindhoven.nl / m.dielemans@dynamo-eindhoven.nl www.faq-eindhoven.nl Monique Dielemans

57


Naam instelling Doelstelling

Doelgroep Aanbod

Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door Werkwijze/aanmelding Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon Fax E-mail Website Vragen naar

Stichting Leergeld Eindhoven Voor schoolgaande kinderen die om financiele redenen niet kunnen meedoen aan schoolse of buitenschoolse activiteiten, de financiele belemmering helpen oplossen, zodat de dreiging van sociaal isolement of uitsluiting wordt verminderd danwel voorkomen. Kinderen in armoedesituaties van 4 â&#x20AC;&#x201C; 12 jaar. Bemiddeling tussen client en hulpverlenende instanties; financiele hulp via gift, renteloos voorschot of renteloze lening. Nee Gemeente Eindhoven Particulieren Telefonische aanmelding 040 â&#x20AC;&#x201C; 213 11 41 Inspreken op antwoordapparaat (24 u p.d.) Postbus 21 5600 AA Eindhoven 013 - 545 16 56 013 - 545 03 31 info@leergeld.nl www.leergeld.nl mw. Esther van Yperen, office manager

58


Naam instelling Doelstelling

Doelgroep

Aanbod

Activiteiten Specifiek aanbod voor jonge moeders Werkgebied Gefinancierd door

Werkwijze/aanmelding

Bereikbaarheid Wachtlijst Kosten Overige informatie Adres Plaats Telefoon

Fax E-mail Website Vragen naar

Novadic-Kentron Novadic-Kentron wil als expertisecentrum mensen voor wie gebruik van middelen tot een ernstig verslavingsprobleem is geworden of dreigt te worden, in staat stellen hun verslaving, verslavingsgedrag en daarmee samenhangende ‘levensproblemen’ te overwinnen, te beperken of te beheersen. Novadic-Kentron wil dit mede mogelijk maken door de maatschappelijke opvattingen over verslaving en verslavingsgedrag constructief te beïnvloeden Iedereen, jong en oud, die hulp zoekt, vragen heeft of meer wil weten over alcohol, drugs, gokken en/of medicijnen kan bij Novadic-Kentron terecht. - informatie en advies; - ondersteuning bij arbeid, opleiding, financiën, wonen; - ambulante begeleiding of behandeling (groep/individueel); - casemanagement; - dagbehandeling; - klinische behandeling; nazorgbehandeling; individueel, in groepsverband of met lotgenoten in een zelfhulpgroep Zie: aanbod Noord Brabant Novadic-Kentron wordt gefinancierd door de zeven Brabantse kerngemeenten (Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven, Helmond, ’sHertogenbosch, Oss en Tilburg), de zorgkantoren, de zorgverzekeraars en het ministerie van Justitie (Verslavingsreclassering). Aanmelding kan op eigen initiatief telefonisch of bij een bureaudienst bij in de buurt. Dit kan ook via uw huisarts of een andere hulpverleningsinstantie. Zie voor een routebeschrijving op de website. n.v.t. n.v.t. / Dokter Poletlaan 74-76 5626 NC Eindhoven Eindhoven Tel. (040) 217 12 00 Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08.30 17.00 uur / Heeft u een vraag (bv. over middelen?) Mail naar preventie@novadic-kentron.nl www.novadic-kentron.nl bureaudienst

59


Bijlage: interessante websites

www.jongerenineindhoven.nl/jem-en-kids www.tienermoeders.nl www.jipdenhaag.nl/tienermoeders www.opvoedtelefoon.nl www.studerendemoeders.nl www.ind.nl www.eindhoven.nl

60

http://www.tienermoeders.nl/files/Sociale_kaart_Eindhoven  

http://www.tienermoeders.nl/files/Sociale_kaart_Eindhoven.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you