Sausgalvių pievos - garsų kupinas paukščių aruodas

Page 1

Perkūno oželiai

Sausgalvių pievos – garsų kupinas paukščių aruodas Sausgalvių pievas galima drąsiai vadinti viena geriausių vietų Nemuno deltoje paukščiams stebėti. Įsikūrus vie­ name taške galima gėrėtis besiskleidžiančiu įvairių, net ir pačių rečiausių ar dažniausių sparnuočių gyvenimu. Šios pievos vertingos ir dėl itin didelio (50–100 porų) perinčių pempių bei perkūno oželių būrio. Čia atsiveriantys plotai svarbūs tarptautiniu mastu, nes juose saugomos globaliai nykstančios rūšys. Sausgalviuose susiformavusios Nemuno žemupiui būdingos atviros, ilgai drėgmę išlaikančios pievos. Tokios pievos – opti­ mali perėjimo vieta tilvikiniams paukš­ čiams, šaukštasnapėms antims, dryžagal­ vėms kryklėms, griežlėms, švygždoms ir meldinėms nendrinukėms. Didelis teri­ torijos plotas lemia rūšių gausumą ir iš­ plitimą. Šioje teritorijoje išlikusios savitos svarbiausių paukščių rūšių (globaliai nyks­ tančių stulgio ir meldinės nendrinukės) ir nedegradavusios, itin geros kokybės įpras­ tesnių rūšių (pempės ir perkūno oželio) perėjimo vietos. Gerą teritorijos ekologinę kokybę liudija ir tai, kad, be minėtų rūšių, čia įprasta kita globaliai nykstanti rūšis – griežlė – bei kitos retos ar aplinkos poky­ čiams jautrios rūšys (griciukas, raudonko­ jis tulikas, dryžagalvė kryklė, šaukštasnapė antis, švygžda). Per pavasarines migracijas apsemtose teritorijos pievose apsistoja daug vandens paukščių (žąsų, ančių, tilvi­ kų). Čia taip pat aptinkama juodoji žuvė­ dra, tikutis, didžioji kuolinga, juodakrūtis bėgikas, jūrinis erelis, mažasis erelis rėks­ nys, nendrinė lingė, gulbė giesmininkė, mažoji gulbė, rudakaklė berniklė.

Šaukštasnapė antis


Sausgalviai pilni gyvybės ištisus metus. Pavasarį čia būriuojasi įspūdingi būriai migruojančių paukščių, vasarą augalus skabo antys, giesmėmis džiugina meldinė nendrinukė, stulgys. Rudenį Sausgal­ viuose vėl susirenka į ilgas keliones išsi­ ruošę paukščiai migrantai. Žiemą gyve­ nimas šiek tiek nurimsta, pievose galima pamatyti nebent medžiojančių plėšriųjų paukščių, o ledo properšoje – gulbių. Geriausia paukščius stebėti įsikūrus ant lauko keliukų. Karalija klesti ūkininko dėka Sausgalvių paukščių gerovė priklauso nuo ūkininkų. Neintensyvi ūkinė veikla garantuoja vertingiausių teritorijos buveinių stabilumą, nes užliejamoms pievoms neleidžia virsti ornitologi­ niu požiūriu neproduktyviais karklų krūmais ir nendrynų sąžalynais. Šioje teritorijoje įprasti šienavimo terminai

Stulgys

Juodakrūtis bėgikas

yra per ankstyvi ir pražūtingi sparnuo­ čiams. Norint išsaugoti stulgį ir kitus tilvikinius paukščius, derėtų pradėti šienauti nuo liepos 1 d., saugant griežlę ir daugelį kitų paukščių – nuo liepos 15 d. Na, o rūpinantis rečiausiu Euro­ pos giesmininku – meldine nendrinu­ ke – vietose, kur pastebėta šių paukš­ čių, šienapjūtę reikia pradėti tik nuo rugpjūčio 15 d. Nukeldami šienavimą vėlyvesniam laikui, ūkininkai patiria nuostolių, tačiau jie gali būti kompen­ suojami dalyvaujant specialiose kaimo plėtros programos priemonėse. Svarbūs ne tik šienavimo terminai, bet ir kitos priemonės. Kad gyvūnai spėtų pasprukti nuo dalgių, šienauti derėtų iš lauko centro kraštų link, naudoti baidy­ tuvus. Ganyti teritorijoje galima, tačiau sąlyginis galvijų skaičius turėtų būti ne

Geriausios vietos paukščiams stebėti Sausgalvių botaniniame-zoologiniame draustinyje

didesnis kaip vienas galvijas vienam hektarui. Didelė galvijų banda gali iš­ trypti lizdus. Didelę reikšmę paukščiams turi ir van­ dens lygis. Pernelyg greitai išpumpuojant vandenį kai kuriems paukščiams gali kilti bėdų ieškant maisto.

Meldinė nendrinukė

Šis leidinys išleistas įgyvendinant projektą „Atvirų buveinių geros būklės palaikymo mechanizmų sukūrimas Nemuno deltos regioniniame parke“, kurį iš dalies finansavo Europos ekonominės erdvės programa.

Žemėlapis iš svetainės www.maps.lt

Lietuvos laukinės gamtos fotografų klubo WWW.NATUREPHOTO.LT nuotraukos


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.