Page 1

SIWAKORN PLAIKAEW

RANGSIT UNIVERSITY Visual Communication Design

PORTFOLIO


ABOUM ME

SIWAKORN PLAIKAEW

RANGSIT UNIVERSITY Faculty of Art and Design

19 S E PT E M B E R 1991

Visual Communication Design

E-mail : bsp_1909@hotmail.com Facebook : Siwakorn Plaikaew Tel : 0830179050

PORTF

SIWAKORN


FOLIO

N PLAIKAEW


TYPOGRAPHY

การออกแบบฟอนตอักษรไทย โดยคอนเซ็ปมาจาก ความอิสระในการทำฟอนตไมมีอะไรตายตัว เลน กับตัวฟอนตไปเรื่อยๆ ใชสีที่บงบอกตามอารมณ ตัวฟอนตอาจจะมีกลิ่น art นิดๆ ผสมผสานกับการ ออกแบบใหเขากับฟอนตตันนั้นๆ


illustrator 2015 RSU


ILLUSTRATOR

หนังสือภาพประกอบเรื่อง การทำนาและวิธีปลูกขาว โดยจะมีการทำตั้งแตการเลือกเมล็ดจนไปถึงการเก็บเกี่ยว เลาการดำเนินชีวิตของชาวนาโดยเลาผาน ภาพประกอบ


WEB DESIGN

ออกแบบเว็บไซตถายภาพ เปนเว็บที่รวบรวมผลงานดาน การถายภาพแนวตางๆ และยังมีบล็อคสำหรับชางภาพ มือใหมที่อยากจะนำเสนอผลงาน ใหคนอื่นไดติชม


TIME BASED

หนังสั้นเรื่อง คุณเห็นอะไร เปนหนังสั้นที่บอกพฤติกรรมการใชรถของผูบริโภค วาพฤติกรรมที่แยๆนั้นคุณหรือเคาที่ทำ เหมือนเปน การถามทั้งสองฝาย วาจริงๆแลวก็ผิดทั้งสองฝาย อยาโทษฝายใดฝายนึงเลย

Portfolio  

siwakorn plaikaew

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you