Issuu on Google+


3 Chanchira Kaewta

MY PROFILE MY PORTFOLIO

ชื่อจริง จันจิรา แก้วตา ชื่อเล่น บี (อาจารย์เรียก บีโซชิแตง) ว/ด/ป 09/02/91 เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไท ย ศาสนา พุทธ กรุ๊ปเลิก บี E-mail punchfever@gmail.com Facebook https://www.facebook.com/BTaeng Twi T tter https://twitter.com/Beesoshitaeng เก่งสามารถใช้โปรแกรม PS ID Il us ได้ค่อนข้างคล่องแคล่ว นอนดึก ทำ�งานดึก งานหนักบ่ยั่น ยังไม่เก่งและถนัดเท่าที่ควร อยากมีประสบการณ์ เยอะๆ เพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะ :)


4 Chanchira Kaewta

โปรเจคนิตยสาร

ชื่อ OPEN WORLD *’งานกลุ่ม เลือกเอามาเฉพาำ�ในส่วนที่ได้จัดทำ�ค่ะ


5 Chanchira Kaewta

โปรเจคนิตยสาร EXPOLORATION

ท่องโลก

AMAZON ความยิ่งใหญ่ ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่

“แม่น้ำ” …ขณะที่กำ�ลังแล่น เรือในมห�สมุทรแอตแลนติก ห่�งจ�กช�ยฝั่งอเมริก�ใต้ร�ว 200 ไมล์ นักเดิน เรือช�วยุโรป สังเกตพบว่� พวกเข�กำ�ลังแล่นเรือ อยู่ในน้ำ�จืด คว�มประหล�ดใจทำ�ให้เข�หันหัวเรือ สู่ช�ยฝั่ง และได้พบกับป�กแม่น้ำ�ที่กว้�งใหญ่ ซึ่ง ได้รับก�รขน�นน�ม ในก�ลต่อม�ว่� “แม่น้ำ�อะเมซอน (Amazon)” 4

OPEN WORLD กุมภาพันธ์ 2555 5

คอลัมน์ที่รับผิดชอบเป็นหน้าเปิดของนิตยสาร เนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งทีชีวิตและป่าอะเมซอน


6 Chanchira Kaewta

โปรเจคนิตยสาร เรื่อง จันจิรา แก้วตา

แม่น้ำอะเมซอน

เป็นแม่น้ำ�ในทวีปอเมริก�ใต้ มีต้นกำ�เนิด อยู่ที่ประเทศเปรูและไหลออกมห�สมุทรที่ประเทศ บร�ซิล มีคว�มย�วทัง้ สิน้ ประม�ณ 6,250 กิโลเมตร เป็นแม่น�้ำ ส�ยทีย่ �วทีส่ ดุ เป็นอันดับสองของโลกรอง จ�กแม่น�้ำ ไนล์ และยังเป็นแม่น�้ำ ทีม่ ปี �กแม่น�้ำ กว้�ง ที่สุดในโลก ซึ่งอยู่บริเวณท�งเหนือของบร�ซิล แม่ น้�ำ อะเมซอนเป็นแม่น�้ำ ส�ยทีม่ ปี ริม�ณน้�ำ ม�กทีส่ ดุ ปริม�ณน้�ำ ทีไ่ หลออกยังมห�สมุทรแอตแลนติกม�ก ถึง 300,000 ลูกบ�ศก์เมตรต่อวิน�ทีในฤดูฝน อะเมซอนมีพื้นที่กว่� 7 ล้�นต�ร�งกิโลเมตร อยู่ ท �งตอนเหนื อ ของภ�คกล�งของอเมริ ก �ใต้ ซึ่ ง พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นประเทศบร�ซิ ล แต่ ก็ ยั ง ข้�มไปช�ยแดนของประเทศ โบลิเวีย โคลอมเบีย เอกว�ดอร์ กิอ�น� (และมีบ�งส่วนของกิอ�น� ฝรั่งเศส) สุรีนัม และเวนเนซูเอล่� อะเมซอนมี พื้นที่ประม�ณ 58.5% ของบริเวณที่เป็นผืนดินของ บร�ซิล แม่น�้ำ อเมซอนจึงไหลผ่�นอ�ณ�บริเวณม�กกว่� 6 ล้�นต�ร�งกิโลเมตร (2.3 ล้�นต�ร�งไมล์) ซึง่ เกือบ ครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศบร�ซิล ส่วนที่เหลืออยู่ใน ประเทศเปรู โบลิเวีย และ เวนเนซูเอล่� ค�ดว่�แม่ น้ำ�อะเมซอนปล่อยน้ำ�อยู่ที่ระหว่�ง 34 และ 121 ล้�นลิตร (9 และ 32 ล้�นแกลลอน) ของน้�ำ ต่อวิน�ที และมีก�รตกตะกอนบริเวณใกล้ป�กแม่น�้ำ โดยเฉลีย่ 3 ล้�นตันต่อวัน น้�ำ ทีไ่ หลออกจ�กแม่น�้ำ ทุกปีคดิ เป็น หนึ่งในห้�ของน้ำ�จืดทั้งหมดที่ไหลลงสู่ มห�สมุทร ของโลก ก�รไหลออกของน้ำ�หรือตะกอนมีจำ�นวน มห�ศ�ลซึ่งคว�มเค็มและสีมห�สมุทรแอตแลนติค 6

จะเปลี่ยนไปเป็นระยะท�งประม�ณ 320 กิโลเมตร (ประม�ณ 200 ไมล์) นับจ�กป�กแม่น้ำ� ต้นน้ำ�หลักของอเมซอนคือ แม่น้ำ�อุค�ย�ลี (Ucayali) และแม่น้ำ�ม�ร�นอน (Maranon) ซึ่งแม่น้ำ� ทั้งสองส�ยนี้จะมีกำ�เนิดอยู่ที่ภูเข�แอนเดสซึ่งเป็น ภูเข�สูงที่ปก คลุมด้วยหิมะและน้ำ�แข็งตลอดปี และ ไหลขน�นไปท�งเหนือก่อนที่จะไปบรรจบกันที่เน�

ต้� ประเทศเปรู จ�กก�รบรรจบกันของแม่น้ำ�อุ ค�ย�ลี (Ucayali) และแม่น้ำ�ม�ร�นอน (Maranon) ทำ�ให้แม่น้ำ�อเมซอนไหลไปท�งทิศตะวันออกลงสู่ มห�สมุทรแอตแลนติค แม่น้ำ�อเมซอนไหลเข้�มห� สมุทรแอตแลนติคผ่�นป�กแม่น้ำ�กว้�งที่น้ำ�จืดและ น้�ำ เค็มม�บรรจบกัน ซึง่ ค�ดว่�มีกว้�งประม�ณ 240 กิโลเมตร (ประม�ณ 150 ไมล์)ทีน่ มี่ กี �รตกตะกอนที่

ส�มเหลีย่ มป�กแม่น�้ำ เป็นเก�ะแก่งทีแ่ ยกแม่น�้ำ ออก เป็น ส�ข�ต่�ง ๆ ที่ป�กแม่น้ำ�ใหญ่กว้�งประม�ณ 80 กิโลเมตร (50 ไมล์) ซึ่งส�ข�ที่แยกออกไปนี้เป็น ที่รู้จักว่� ป�ร� (Para)

OPEN WORLD กุมภาพันธ์ 2555 7

คอลัมน์ที่รับผิดชอบเป็นหน้าเปิดของนิตยสาร เนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งทีชีวิตและป่าอะเมซอน


7 Chanchira Kaewta

โปรเจคนิตยสาร STRANG IMAGE เรื่อง จันจิรา แก้วตา

เปิดแปลก

เปิดแปลกอะเมซอน

22

“กบลูกดอกพิษ (Poison Dart Frog) หรือกบลูกศรพิษ (Poison Arrow Frog) มีถิ่นที่อยู่แถบ ป่าฝนของทวีปอเมริกากลางรวมไปถึงส่วนหนึ่งของทวีปอเมริกาใต้ พวกมันชอบอาศัยอยู่ตามชาย คลอง หรือตามแหล่งแม่นำาลำาธาร กบลูกดอกพิษมีขนาดเล็กเท่ากับเล็บของคน และสีสันสดใส ของพวกมันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น”

Poison Dart Frog มัจจุราจจิ๋ว จากอะเมซอน

OPEN WORLD กุมภาพันธ์ 2555 23

คอลัมน์ที่รับผิดชอบเป็นหน้าเปิดของนิตยสาร เนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งทีชีวิตและป่าอะเมซอน


8 Chanchira Kaewta

โปรเจคนิตยสาร

Mossy Frog

กบ Mossy Frog มีความสามารถในการอำาพราง ตั ว ได้ แ นบเนี ย นที่ สุ ด ในบรรดาอาณาจั ก รสั ต ว์ ทั้งหมด ผิวของมันไม่เรียบ มีลักษณะขรุขระ และ มีหลายสี ผิวของมันเหมือนมอสและเห็ด ในตอน ที่อยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหว กบชนิดนี้จะกลมกลืนกับสิ่ง แวดล้อมและอำาพรางตัวจากนักล่าได้เป็นอย่างดี

24

OPEN WORLD กุมภาพันธ์ 2555 25

คอลัมน์ที่รับผิดชอบเป็นหน้าเปิดของนิตยสาร เนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งทีชีวิตและป่าอะเมซอน


9 Chanchira Kaewta

โปรเจคนิตยสาร Emerald Tree Boa เหลือมมรกต เหลือมมรกตต้นไม้ (Emerald tree boa) เป็นงู ที่มีลักษณะทางกายภาพคล้ายคลึงกับ งูGreen tree python มาก ไม่ว่าจะเป็นสีสัน ลักษณะการขดตัว บนกิ่งไม้ คาดว่าน่าจะมาจากสายพันธ์เดียวกัน แต่ ด้วยวิวัฒนาการและสภาพแวดล้อมของถิ่นอาศัย ที่แยกกัน Emerald tree boa จัดเป็นงูที่มีความ สวยงามมากในวงศ์ boa เมื่อแรกเกิดจะมีสีแดง ส้ม หรือน้ำาตาล พอโดเต็มวันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว คาดขาวบนหลังท้องเหลือง หากินในเวลากลาง วันบนต้นไม้ใหญ่ จับนกและสัตว์เล็กเป็นอาหาร โดยการพรางตัวที่ชำานาญ พบได้ในป่าฝนอะเม ซอนบราซิล มีช่องรับความร้อน (Heat pit) บริเวณ ปากบน(Green tree python จะมีบริเวณปากล่าง) สถานที่เลี้ยงควรเป็นตู้กระจกทรงสูง มีขอนไม้ให้ เพาะพันธุ์

26

OPEN WORLD กุมภาพันธ์ 2555 27

คอลัมน์ที่รับผิดชอบเป็นหน้าเปิดของนิตยสาร เนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งทีชีวิตและป่าอะเมซอน


10 Chanchira Kaewta

โปรเจคนิตยสาร

Stick Insect ตั๊กแตนกิ่งไม้

ชื่อของมันได้มาจากวิธีการอำาพรางตัวซึ่งยากต่อการพบเห็นจากนักล่า มีหนวดอยู่ตามลำาตัว ลักษณะเหมือนกิ่งไม้ 28

OPEN WORLD กุมภาพันธ์ 2555 29

คอลัมน์ที่รับผิดชอบเป็นหน้าเปิดของนิตยสาร เนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งทีชีวิตและป่าอะเมซอน


11 Chanchira Kaewta

งานจัดหน้าด้วย Indesign งาน assignment ในห้องเรียนและการบ้านสำ�หรับการฝึกจัดหน้าใน ID


12 Chanchira Kaewta

จัดหน้านิตยสาร

งาน assignment ในห้องเรียนและการบ้านสำ�หรับการฝึกจัดหน้าใน ID


13 Chanchira Kaewta

จัดหน้านิตยสาร

งาน assignment ในห้องเรียนและการบ้านสำ�หรับการฝึกจัดหน้าใน ID


14 Chanchira Kaewta

จัดหน้านิตยสาร

งาน assignment ในห้องเรียนและการบ้านสำ�หรับการฝึกจัดหน้าใน ID


15 Chanchira Kaewta

จัดหน้านิตยสาร งาน assignment ในห้องเรียนและการบ้านสำ�หรับการฝึกจัดหน้าใน ID

IGN

DES

IC

ART E IV

PH GRA

CRE

AT

065 แก้วตา มิตศิลป์ 1110 ฤ 5301 าวจันจิรา ติ สาขาน ม ส นาง ระบบปก าสารคา ห 2 CA ิทยาลัยม ว า มห

LINE


16 Chanchira Kaewta

โปรเจคหนังสือท่องเที่ยว จังหวัดหนองคาย


17 Chanchira Kaewta

หนังสือท่องเที่ยว

โปรเจคหนังสือท่องเที่ยวของจังหวัดตัวเอง เพื่อฝึกทักษะการทำ�หนังสือ


18 Chanchira Kaewta

หนังสือท่องเที่ยว โปรเจคหนังสือท่องเที่ยวของจังหวัดตัวเอง เพื่อฝึกทักษะการทำ�หนังสือ

สารบัญ เกริ่นนำาริมลำาโขง

1

เล่าประวัติเมือง

2

วีรกรรมปราบฮ่อที่เลื่องลือ

3 หลายหลากจุดชมบั้งไฟพญานาค

4 เมอืงหนองคายหลายหลายทเีทยีว

¨§ÑËÇ´Ñ˹ͧ¤Ò หนองคาย ���มอืงชายแดนรมิฝงัแมนาำโขง เปน็ประตสูเูมอืงเวยีงจนัทน เมอืงหลวงของ สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) โดยมสีะพานมติรภาพไทย-ลาวเชอืมระหวาง สองประเทศ จงัหวดัหนองคายอยหูางจากกรงุเทพฯ 615 กโิลเมตร มเีนอืทปีระมาณ 7,332 ตาราง กโิลเมตร เปน็จงัหวดัทมีพีนืทตีดิแมนาำโขงมากทสีดุเปน็ระยะทาง 320 กโิลเมตร เหมาะแกการทาำ เกษตรกรรมและประมงนำาจดื ทงัยงัเปน็เมอืงทองเทยีวทสีาำคญ ั สามารถเดนิทางขามไปเทยีวยงัฝงั ลาวไดโดยสะดวก มวีดัวาอารามและวฒ ั นธรรมวถิชีวีติชาวบานทนีาสนใจ โรงแรมทพีกัทสีะดวก สบาย หลากหลายไปดวยอาหารและสนิคาของฝาก ลวนเปน็เสนหดงึดดูใหผคูนเดนิทางมาเยอืน เมอืงรมิโขงแหงนี

»ÃÐǵÑàÔÁÍק˹ͧ¤Ò ประวตัศิาสตรของเมอืงหนองคายเรมิตนเมอืกวา 200 ปเีศษ พนืทบีรเิวณรมิฝงัโขงนเีดมิ เคยเปน็ทตีงัของเมอืงเลก็ ๆ 4 เมอืง คอื เมอืงพรานพราว เมอืงเวยีงคกุ เมอืงปะโค เมอืงไผ (บานบงึ คาย) ปจัจบุนัยงัพบซากโบราณสถานอยตูามวดัตาง ๆ รมิแมนาำโขงบนเสนทางทาบอ-ศรเีชยีงใหม ในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระนงัเกลาเจาอยู หวัแหงกรงุรตันโกสนิทร เจาอนวุงศ กษตัรยิผคูรองนครเวยีงจนัทนไดตงัตนเปน็กบฎ พระบาทสมเดจ็พระนงัเกลาเจาอยหูวั จงึโปรดเกลา ใหเจาพระยาราชเทวี ยกทพัไปตเีมอืงเวยีงจนัทน โดยมทีาวสวุอธรรมา (บญ ุ มา) เจาเมอืงยโสธร และ พระยาเชยีงสา เปน็กาำลงัสาำคญ ั ในการชวยทาำศกึจนไดรบัชยัชนะ พระบาทสมเดจ็พระนงัเกลาเจา อยหูวัจงึโปรดเกลาฯใหทาวสวุอขนึเปน็เจา เมอืง โดยจดัตงัเมอืงใหญทางฝงัขวาของแมนาโขงคอย ำ ควบคมุพนืทแีละเลอืกสราง เมอืงทบีานไผ แลวตงัชอืเมอืงวา หนองคาย ตามชอืหนองนาำใหญซงึอยู ทางทศิตะวนัตกของเมอืง

6

เที่ยววัดหินหมากเป้ง

7

ศาลาแก้วกู่คู่จังหวัด

8

ชมหาดจอมมณี ทำาบญวัดโพธิ์ชัย

9 10

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำาจังหวัดหนองคาย

11

สะพานปห่งความภาคภูมิใจไทย-ลาว

4

พระธาตุบังพวน

10

หลวงพ่อพระใส่พระคู่เมือง

5

แนะนำาที่พัก โรงแรม และของกิน

12

5 เมอืงหนองคายหลายหลายทเีทยีว ประวตัศิาสตรของเมอืงหนองคายเรมิตนเมอืกวา 200 ปเีศษ พนืทบีรเิวณรมิฝงัโขงนเีดมิ เคยเปน็ทตีังของเมอืงเลก็ ๆ 4 เมอืง คอื เมอืงพรานพราว เมอืงเวยีงคกุ เมอืงปะโค เมอืงไผ (บานบงึ คาย) ปจัจบุนัยงัพบซากโบราณสถานอยตูามวดัตาง ๆ รมิแมนาำโขงบนเสนทางทาบอ-ศรเีชยีงใหม ในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระนงัเกลาเจาอยู หวัแหงกรงุรตันโกสนิทร เจาอนวุงศ กษตัรยิผคูรองนครเวยีงจนัทนไดตงัตนเปน็กบฎ พระบาทสมเดจ็พระนงัเกลาเจาอยหูัว จงึโปรดเกลา ใหเจาพระยาราชเทวี ยกทพัไปตเีมอืงเวยีงจนัทน โดยมทีาวสวุอธรรมา (บญ ุ มา) เจาเมอืงยโสธร และ พระยาเชยีงสา เปน็กำาลงัสาำคญ ั ในการชวยทาำศกึจนไดรบัชยัชนะ พระบาทสมเดจ็พระนงัเกลาเจา อยหูวัจงึโปรดเกลาฯใหทาวสวุอขนึเปน็เจา เมอืง โดยจดัตงัเมอืงใหญทางฝงัขวาของแมนาโขงคอย ำ ควบคมุพนืทแีละเลอืกสราง เมอืงทบีานไผ แลวตงัชอืเมอืงวา หนองคาย ตามชอืหนองนำาใหญซงึอยู ทางทศิตะวนัตกของเมอืง


19 Chanchira Kaewta

หนังสือท่องเที่ยว 2 เมืองหนองคายหลายหลายที่เที่ยว

เบิ่งกันดู๊

3 เมืองหนองคายหลายหลายที่เที่ยว

เมืองหนองคาย...เขาว่าหลายแนวดี มาเที่ยว มาเบิ่ง มาให้ทั่ว ไปให้ถึง รับรองตราตรึงไปทุกความทรงจำา

โปรเจคหนังสือท่องเที่ยวของจังหวัดตัวเอง เพื่อฝึกทักษะการทำ�หนังสือ


20 Chanchira Kaewta

โปรเจคออกแบบตัวอักษร

เพื่อเรียนรู้ทักษะการออกแบบ Typography *ตัวอักษรภาษาอังกฤษ


21 Chanchira Kaewta

การออกแบบตัวอักษร


22 Chanchira Kaewta

การออกแบบตัวอักษร

การจัด Typography ที่ออกแบบ


23 Chanchira Kaewta

การออกแบบตัวอักษร


24 Chanchira Kaewta

โปรเจคออกแบบตัวอักษร

เพื่อเรียนรู้ทักษะการออกแบบ Typography *ตัวอักษรภาษาไทย และได้ทำ�เป็นฟ้อนท์ใช้งานจริง


25 Chanchira Kaewta

การออกแบบตัวอักษร

การออกแบบตัวอักษรภาษาไทย ในโจทย์ของจังหวัดบ้านเกิดของตัวเอง


26 Chanchira Kaewta

การออกแบบตัวอักษร

การออกแบบตัวอักษรภาษาไทย การจัดวางเลย์เอาท์จากตัวอักษรที่ออกแบบ


27 Chanchira Kaewta

การออกแบบตัวอักษร


28 Chanchira Kaewta

การออกแบบตัวอักษร


29 Chanchira Kaewta

การออกแบบตัวอักษร

การออกแบบตัวอักษรภาษาไทย การจัดวางเลย์เอาท์จากตัวอักษรที่ออกแบบ


30 Chanchira Kaewta

โปรเจคออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาบรรจุภัณ์บ้านวังแสง


31 Chanchira Kaewta

โปรเจคออกแบบบรรจุภัณฑ์

ส่งประกวดกับโครงการ Thai Star


32 Chanchira Kaewta

โปรเจคออกแบบบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณ์ ผลไม้อบแห้ง


33

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

Chanchira Kaewta


34 Chanchira Kaewta

โปรเจคออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย

บรรจุภัณ์ใส่ขนมไข่กรอบ ตราบ้านบ้าน


35 Chanchira Kaewta

การออกแบบบรรจุภัณฑ์


36 Chanchira Kaewta

โปรเจคออกแบบบรรจุภัณฑ์

การรีแบรนด์ดิ้ง เพื่อความเป็นชุดเดียวกัน


37 Chanchira Kaewta

การออกแบบบรรจุภัณฑ์


38 Chanchira Kaewta

การออกแบบบรรจุภัณฑ์


39 Chanchira Kaewta

ผลงานอื่นๆ และงานที่ลองทำ�เวลาว่าง


40 Chanchira Kaewta


41 Chanchira Kaewta


42 Chanchira Kaewta


43 Chanchira Kaewta

การทดลองทำ�ร้านเบเกอร์รี่ ฝึกทักษะการใช้สื่อสิงพิมพ์

*งานกลุ่ม


44 Chanchira Kaewta

โปสเตอร์และสื่อประชาสัมภัณฑ์ละครเวที


45 Chanchira Kaewta

บางส่วนของกิจกรรมที่ชอบทำ�เวลาว่าง


46 Chanchira Kaewta


47 Chanchira Kaewta


portfolio chanchira