Page 1

Jaarverslag 2010


Jaarverslag Unity Amsterdam, Mei 2011 Jellinek, Parnassia Bavo Groep, Novadic-Kentron, Centrum Maliebaan, Bouman GGZ, Brijder, Iriszorg Judith Noijen. M.m.v: Jacqueline Krouwel, Pascale Reinerie, Claudia Jongenelis, 2 Irene Alberti, Wendy Dekker, Eline Rezel en Peter Timmermans


Unity is een toonaangevend project op het gebied van inzet van de peer educatie methode voor preventie in Nederland. Uitgevoerd door zeven regionale instellingen voor verslavingszorg, die gezamenlijk het grootste deel van de dance evenementen in Nederland kunnen bedienen met alcohol- en drugsvoorlichting, hebben de vrijwilligers van Unity in 2010 met 17.687 uitgaanders een voorlichtingsgesprek over alcohol en/of andere drugs gevoerd. Unity wil een bijdrage leveren aan het vergroten van kennis en vaardigheden, ten aanzien van verantwoord genotmiddelengebruik en risico beperking van genotmiddelengebruik, onder deze groep uitgaanders. Om de risicoreducerende boodschap over te brengen worden leden uit de doelgroep ingezet die als rolmodel en betrouwbare bron van informatie fungeren. De ‘op maat gemaakte’ voorlichting wordt gegeven binnen de setting en op het moment dat de doelgroep aandacht heeft voor deze boodschap. Jellinek Preventie, Parnassia Bavo Groep, NovadicKentron, Bouman GGZ, Centrum Maliebaan, Brijder en Iriszorg bundelen hun inspanningen rond deze missie. Met de groei van de dance scene die gepaard gaat met een groeiend aantal evenementen waar Unity werkzaam is en door in te spelen op het ontstaan van nieuwe feesten met daarbij behorende nieuwe ‘scenes’ is Unity voortdurend in ontwikkeling en is ook Unity in de afgelopen jaren enorm gegroeid. Unity zet haar 120 vrijwilligers op alle niveaus in. Doelgroepparticipatie is dan ook een sleutelbegrip. Ze zijn allemaal jong, hebben verschillende interesses, achtergronden, opleidingsniveau’s en muzikale voorkeuren maar houden allemaal van uitgaan en de leefstijl die daarbij komt kijken. Door deze peer-to-peer methode, het hoge kennisniveau en de eerlijke en openminded voorlichting staat Unity bekend als een betrouwbare partner, zowel bij organisatoren van feesten, als onder hun mede feestgangers. Unity bedankt dan ook al haar vrijwilligers en samenwerkingspartners die er in de afgelopen jaren voor hebben gezorgd dat Unity in 2011 alweer haar 15 jarig jubileum jaar mag vieren!

3


i Inhoudsopgave 1. Profiel 2. Kerncijfers

3 6

3.

Unity landelijk 3.1 Structuur & organisatie 3.2 Trainingen 3.3 Internet 3.4 Actuele ontwikkelingen op de drugsmarkt 3.5 Samenwerking partyorganisaties 3.6 Andere organisaties 3.7 Unity Internationaal 3.8 Verscherping handhavingsbeleid 3.9 Certificering Centrum Gezond Leven 3.10 Partyfriends campagne 3.11 Visie op de toekomst

6 6 8 8 9 9 10 10 10 10 10 12

4.

Verslagen Unity regio’s 4.1 Unity Amsterdam 4.2 Unity Den Haag 4.3 Unity Brabant 4.4 Unity Rotterdam 4.5 Unity Utrecht 4.6 Unity Noord Holland 4.7 Unity Gelderland

13 13 14 15 16 17 18 19

5 Landelijke cijfers Unity 2010 5.1 Methode van gegevensverzameling 5.2 Representativiteit

20 20 20

6. Algemene landelijke Unity cijfers 2010 6.1. Leeftijd en geslacht Unity stand bezoekers 6.2. Opleidingsniveau Unitystand bezoekers

21 21 21

7.

22 22 23 23

Middelengebruik bezoekers Unitystand 2010 7.1 Middelengebruik 2010 7.2 Gebruik ‘overige middelen’ 7.3 Combigebruik

4


8. Middelengebruik bezoekers Unity stand 2003-2010

25

9.

26 26 27 28 29

Middelengebruik bezoekers Unity stand naar subgroepen 9.1 Middelengebruik naar geslacht 9.2 Middelengebruik naar leeftijdscategorie 9.3 Middelengebruik naar opleidingsniveau 9.4 Middelengebruik per regio

10. Overige vragen 10.1 Informatiekanalen bezoekers 20 10.2 Eerder informatie van Unity gehad in % 2006-2010 10.3 Doel van Unity volgens standbezoekers in % 2010 10.4 Mening Unitystand bezoekers

30 30 31 31 31

11. Gegevens losse vragen Unitystand bezoekers 11.1 Algemene gegevens losse vragen in % 11.2 Onderwerpen losse vragen 11.3 Testen jullie?

32 32 33 33

12. Conclusie gegevens Unity landelijk 2010

34

Bijlage 1. Feesten en voorlichtingen Unity landelijk 2010 2. Achterkant Quiz

36 36 38

5


2 Kerncijfers 2010 Organisatie: Meewerkende organisaties:

Jellinek Preventie Parnassia Bavo Groep Novadic-Kentron Bouman GGZ Centrum Maliebaan Brijder Iris zorg

Aantal regio’s: Aantal medewerkers: Aantal peer coaches: Aantal vrijwilligers:

7 16 17 120

Activiteiten: Aantal bezochte evenementen: Aantal gemaakte contacten: Gemiddeld aantal contacten per evenement:

128 17.687 138

Website: Aantal unieke bezoekers website (vanaf 18-6): Aantal unieke bezoekers per maand: Aantal unieke bezoekers per dag:

83.505 14.000 420

Status: Goed beschreven (erkend door CGL) Best practice

Selectieve preventie

3 Unity Landelijk 3.1 Structuur en organisatie Unity bestaat landelijk uit een samenwerkingsverband van Jellinek Mentrum, Parnassia Bavo Groep, Novadic-Kentron, Bouman GGZ, Centrum Maliebaan, Brijder en Iris zorg. Unity werkt volgens een platte organisatiestructuur. Alle projecten zijn franchise van het moederproject in Amsterdam. Ze runnen allemaal hun eigen ‘winkel’. De doelstellingen en de kwaliteit van Unity worden gewaarborgd door van tevoren opgestelde richtlijnen. In deze richtlijnen wordt verwezen naar het Unity Handboek wat geldt als standaard waarin de werkwijze wordt beschreven.

6


Organogram Unity Vergadering van projectleiders (besluitend)

Begeleidingsc’ssie (adviserend)

Regio Gelderland

Regio Amsterdam

Regio Den Haag

Regio Brabant

Regio Rotterdam

Regio Utrecht

Regio Noord-Holland

Projectleider/ coordinator

Projectleider/ coordinator

Projectleider/ coordinator

Projectleider/ coordinator

Projectleider/ coordinator

Projectleider/ coordinator

Projectleider/ coordinator

Peer coaches

Peer coaches

Vergadering van peer coaches (adviserend)

Peer coaches

Peer educators

Peer coaches

Peer educators

Peer coaches

Peer educators

Peer coaches

Peer educators

Peer coaches

Peer educators

Peer educators

Peer educators

Adviserende lijn

De vrijwilligers die werkzaam zijn bij Unity worden peer educators genoemd. Een peer educator is een getrainde peer die, onbetaald, voorlichting geeft aan zijn of haar peers. Daarnaast zijn er een aantal peer coaches. Dat zijn getrainde en ervaren peer educators die tijdens feesten betaald worden om de peer educators te begeleiden. De peer educators en peer coaches worden aangestuurd door een coördinator en een projectleider. Dit zijn beide betaalde functies. Besluitvorming De besluitvorming omtrent belangrijke landelijke punten vindt plaats in het drie maandelijks overleg van projectleiders. Het regionale beleid wordt bepaald door de projectleider, peer coaches en vrijwilligers van deze regio mits deze niet strijdig zijn met het doel en de werkwijze van Unity zoals deze beschreven is in het handboek. Vrijwilligers kunnen via hun coördinator en projectleider punten inbrengen voor het landelijk overleg. De peer-coaches hebben hun eigen overleg. Vanuit het peer-coach overleg kan een advies worden gegeven aan het projectleideroverleg. Tot slot vergaderen alle regio afdelingen met de peer educators, peer coaches en projectleiding om lopende zaken te bespreken, te evalueren en de kennis up tot date te houden. Begeleidingscommissie Unity heeft een landelijke begeleidingscommissie. Deze commissie bestaat uit belangrijke sleutelfiguren werkzaam in het uitgaansleven, als organisator, journalist, onderzoeker, professionele hulpverlener en gezondheidsvoorlichter of als preventiemedewerkers. De begeleidingscommissie van Unity komt drie keer per jaar bijeen. Deze commissie heeft een adviserende rol. 7


Veteranencommissie In 2009 is de Veteranencommissie opgericht. Peer educators die minstens 3 jaar actief lid zijn geweest als vrijwilliger van Unity kunnen zich aanmelden bij de Veteranencommissie. Het doel van de commissie is primair om contact te onderhouden met mensen die met Unity stoppen. 3.2 Trainingen Basistraining Voorafgaand aan het actieve voorlichten nemen de peer educators deel aan enkele professionele trainingen op het gebied van feitenkennis over alcohol en drugs en de risico’s van het gebruik, presentatie- en communicatievaardigheden, teambuilding en enkele beginselen van EHBD-u (Eerste hulp bij drank en drugsongevallen in het uitgaanscircuit) en Motiverende Gespreksvoering. Daarnaast wordt de peer educators regelmatig een opfriscursus aangeboden. In het afgelopen jaar zijn in totaal 4 landelijke basistrainingen georganiseerd. Expertmeetings Expertmeetings worden georganiseerd zodat de peer educators op de hoogte zijn van de laatste feiten, trends en ontwikkelingen met betrekking tot alcohol en andere drugs zodat ze een eenduidige en op feiten gebaseerde boodschap uitdragen. Voor deze bijeenkomsten wordt een expert uitgenodigd om een bepaald onderwerp of een genotmiddel verder uit te diepen. De onderwerpen van de expertmeetings worden altijd in overleg met de peer educators vastgesteld. Wanneer er ontwikkelingen zijn op de dynamische drugsmarkt geven de projectleiders wel richting aan deze onderwerpen. De expertmeetings worden per regio georganiseerd maar peer educators uit andere regio’s zijn wel welkom bij expertmeetings van andere regio’s. 3.3 Internet Unity website Via de website van Unity kan de doelgroep informatie vinden over allerlei uitgaansdrugs. Deze informatie bestaat uit feitelijke gegevens en de meest recente (wetenschappelijke) informatie over risico’s van het gebruik van deze middelen. Daarnaast staan er de zogenaamde ‘Unity tips’ op, wat tips zijn om de risico’s van het gebruik zoveel mogelijk te beperken. Via het forum kunnen bezoekers van de website ervaringen uitwisselen en vragen stellen aan de peer educators en andere leefstijlgenoten. Unity maakt foto’s van feestende bezoekers die op de website terug te vinden zijn. Op de Unity folders, posters, T-shirts en gadgets staat het websiteadres en via berichten met een link naar de website op Partyflock en de online sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Hyves komen bezoekers op de website van Unity. In 2010 zijn we overgestapt op google analytics om de bezoeken te monitoren. Vanaf 18 juni hebben 55.160 bezoekers de website bezocht. In totaal is de website in dat halve Jaar 83.505 keer bezocht. Partyflock en sociale netwerken Partyflock is een zeer populaire online community gericht op bezoekers van dance evenementen. Unity werkt samen met Partyflock, heeft een profiel op deze website en monitort het gedeelte op het forum van Partyflock dat over drugs gaat. Indien nodig reageert Unity op onderwerpen en leden van Partyflock kunnen gemakkelijk een zogenaamd privé berichtje sturen met een vraag over (risico’s van) genotmiddelen. Daarnaast plaatst is er de mogelijkheid om korte berichtjes in de 8


nieuwsbrief van Partyflock te plaatsen wanneer er belangrijke ontwikkelingen zijn op het gebied van genotmiddelen. Unity is zeer actief op de populaire sociale netwerken Facebook, Twitter en Hyves. Leden uit de einddoelgroep krijgen via deze netwerken informatie met betrekking tot wetenschappelijke en politieke ontwikkelingen op het gebied van uitgaansdrugs. Daarnaast worden ze op de hoogte gehouden van het werk van Unity, op welke feesten ze Unity kunnen vinden. Er wordt geïnvesteerd in het onderhouden van het sociale netwerk en het imago van Unity als interventie voor en door leden uit de doelgroep. 3.4 Actuele ontwikkelingen 2010 is een bewogen jaar geweest op de drugsmarkt. Er is intensief contact geweest met het DIMS (Drug Informatie en Monitoring Systeem) met betrekking tot de ontwikkelingen op de drugsmarkt in 2010. Vanaf december kwam de nieuw stof Mephedrone om de hoek kijken. Deze ontwikkelingen hebben veel inspanning gevraagd van de peer educators, zij hebben zich wekelijks up to date moeten houden rondom de laatste trends. Omdat de peer educators in direct contact staan met de consumenten van deze nieuwe middelen is aan hen gevraagd de verhalen en ervaringen van consumenten te verzamelen. Deze vraag kwam ook van het Drugs Informatie Monitorings Systeem (DIMS) van het Trimbos Instituut. Kennisoverdracht en informatie uitwisseling zijn hier van groot belangrijk geweest. Dergelijke ontwikkelingen hebben directe consequenties voor de inhoud van de voorlichtingsboodschap. Dat had in 2010 als resultaat een extra expertmeeting voor de peer educators en nieuwe teksten voor in de drugsdatabase op de website. Naast de folderserie van een aantal middelen die Unity Den Haag in 2009 heeft ontwikkeld hebben we in 2010 een drietal flyers gemaakt. Een over de normalisering van outgaan op de GHB. In de flyer ‘Uit of Outgaan’ wordt uitgelegd wat het verschil is tussen slapen, bewustzijnsverlies en een ademstilstand. We merkten dat er veel verwarring over was in deze terminologie onder gebruikers. Gebruikers hadden het maar over ‘outgaan’ en hoe normaal dat wel niet is. Uiteraard worden de risico’s van outgaan in deze flyer beschreven. Voor deze flyer hebben we een foto gebruikt van B2S Events gemaakt door hun fotograaf Edwin Versluis. Dezelfde foto hebben we ook gebruikt voor onze Partyfriends flyer. Deze flyer is gedurende de zomer gebruikt voor de PartyFriends campagne (zie 3.10) en werd uitgedeeld aan alle PartyFriends deelnemers. Als derde hebben we de tolerantie flyer gemaakt, een flyer die uitlegt wat de rechten en plichten zijn van de gebruiker wanneer zij aangehouden worden op een feest en al dan niet in het bezit van drugs zijn. 3.5 Samenwerking partyorganisaties Unity werkt samen met een groot netwerk van organisatoren van feesten en evenementen. Net als in voorgaande jaren is de samenwerking met de organisatoren van ID&T, Q-dance, B2S, Monumental, UDC, FCA music, Loveland, Art of Dance, Dance2Eden, Extrema, Source, Rapido, Vault, XXXleather, Voltt, Melkweg, Full Circle, Soulmax, Armada Events, het JMR bureau, NRG events, Virgiel, Par-T Events, Sneakerz, Lava events, Access events en Pink Hippo. en de organisatoren van Infinity festival, uitstekend verlopen. Daarnaast is er ook contact gelegd met een aantal nieuwe organisaties. Zo zijn in 2010 Evotions, Alda Events, Shoeless, Meubelstukken, 9


All is One, Herr Zimmerman, Digital Attack, So Solid, 8-bahn, Elevation Events, Counter Culture, DNA, Langweligkeit, The Hague terror squad, Housequake en Stichting de Kloontjes met Unity gaan samenwerken. Ook in 2011 zullen we deze contacten voortzetten en blijven we nieuwe contacten aanboren. 3.6 Andere organisaties Naast de risicoreducerende boodschap brengt Unity een positieve bijdrage aan het imago van de uitgaansscene en streeft Unity naar een zo veilig mogelijke omgeving voor de bezoekers. Om daar succesvol in te zijn is Unity onderdeel van een bredere aanpak waarbinnen getracht wordt om van de directe fysieke omgeving (het feest of festival) een beschermende in plaats van een risico verhogende factor te maken. Unity hecht een groot belang aan de samenwerking met sleutelfiguren en organisaties die actief zijn in het uitgaansleven en die dit gezamenlijke doel nastreven. Partyorganisatoren, de professionals op gebied van het verlenen van eerste hulp (o.a. Educare en EMS), het project Uitgaan en drugs van het Trimbos instituut, DIMS, politie, GGD, de GHOR en ambtenaren op alle niveaus maken deel uit van dit netwerk. De samenwerking met zowel Educare als EMS bestond onder andere uit het aanbieden van stage mogelijkheden voor peer educators bij deze organisaties. Naast de contacten met de bovengenoemde organisaties is er ook contact met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Unity voorziet het ministerie gevraagd en ongevraagd van informatie en advies op het gebied van uitgaan en alcohol- en ander druggebruik. 3.7 Unity Internationaal Unity was in 2010 onderdeel van het EU project Democracy Cities & Drugs. Daarnaast is Unity betrokken bij het Europese project OASIS. Binnen het OASIS project wordt de online zelfhulp uitgebreid met peer support uitgevoerd door getrainde peer educators van Unity. Via OASIS wordt door Unity ook samengewerkt met Crew, een gelijkgezind peer educatie project in Schotland. 3.8 Verscherping handhavingsbeleid Sinds 2005 houdt Unity vinger aan de pols met betrekking tot de verscherping van het drugsbeleid op evenementen. Dit heeft betrekking op strengere controles en consequenties van het bezit van kleine hoeveelheden uitgaansdrugs en in sommige gevallen was ook het bezit van softdrugs verboden. Unity beantwoord vragen van bezoekers over dit onderwerp en heeft ook in 2010 de signalen in de gaten gehouden. 3.9 Certificering Centrum Gezond Leven Unity heeft in 2009 het certificaat ‘Goed beschreven’ ontvangen. Mede dankzij de volledigheid van het Handboek Unity en haar nauwkeurig uitgewerkte protocollen en handleidingen heeft Unity deze certificering gekregen. In 2010 is van start gegaan met het uitbreiden van de beschrijving om deze in te dienen voor het niveau ‘Theoretisch Goed Onderbouwd’. In 2011 zullen de laatste stappen gezet worden om de beschrijving van het project naar het volgende niveau te tillen. 3.10 Partyfriendscampagne De Unity Partyfriends campagne heeft als voornaamste doel bij de bezoekers van de evenementen waar Unity werkzaam is een bewustwording te creëren om voor elkaar te leren zorgen en 10


elkaar te helpen wanneer er zich problemen voordoen tijdens het uitgaan in combinatie met genotmiddelengebruik en gezondheidsrisico’s. In deze campagne staat het ondersteunen van de ‘beschermende’ sociale waarden en normen onder jongeren/vrienden centraal. Een ander doel is dan ook om een normverandering te weeg te brengen. Er moet toegewerkt worden naar meer verantwoord gebruik. Dit hoeft niet altijd te leiden tot minder gebruik van genotmiddelen. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door een beeld te creëren dat het laten testen van je drugs voorafgaand aan het gebruik 'stoer' is en zorgt voor een veilig gevoel tijdens het gebruik ervan. Om de normverandering (d.w.z. een meer verantwoord gebruik van genotmiddelen) teweeg te brengen is de campagne gericht op de onderstaande vier pijlers. Pijler 1: De groep bezit de feitelijke informatie over genotmiddelengebruik De vriendenroep bezit feitelijke informatie over het gebruik, werking en risico’s van genotmiddelen (alcohol en andere drugs), waardoor fabels over het gebruik binnen een vriendengroep ontkracht kunnen worden. Pijler 2: De groep is open- en eerlijk over eigen gebruik en maken hierover met elkaar afspraken Tijdens het uitgaan zijn jongeren op de hoogte van elkaars genotmiddelengebruik, maken hier met elkaar afspraken over en durven hun zorgen naar elkaar uit te spreken bij overmatig gebruik. Pijler 3: De groep kan adequaat reageren op onwelworden door genotmiddelengebruik Jongeren weten hoe om te gaan met onwelworden door genotmiddelengebruik tijdens het uitgaan. Pijler 4: De groep is op de hoogte van het begrip “groepsdruk” en kan hier mee omgaan Jongeren zijn zich bewust van groepsdruk binnen de vriendengroep waardoor geen ‘nee’ durven zeggen, erbij willen horen en/of machogedrag bespreekbaar is. De peer educators gingen in duo’s op pad met de zogenaamde zelftesten. De zelftest werd eerst ingevuld door de vriendengroep die ze aangesproken hebben en werd nagekeken door de Unity peer-educator. De Unity peer-educator gaf na het invullen van de zelftest pas de goede antwoorden. Via de zelftest kon berekend worden a.d.h.v een score of er veilig werd uitgaan met vrienden: of iemand dus een goede partyfriend was. Voor de campagne zijn een folder en een sleutelhanger als gadget ontwikkeld. 2010 vormde de pilotfase van deze campagne en hij zal in 2011 voortgezet worden.

11


3.11 Visie op de toekomst Unity is in de afgelopen jaren voortdurend gegroeid en steeds professioneler geworden. Het totale aantal contacten is zelfs met bijna 5500 toegenomen en ook het aantal bezoeken op de website is enorm gegroeid. Toch zullen in de komende jaren een aantal belangrijke stappen gezet worden indien Unity haar werkzaamheden op deze manier voort wil zetten. De term evidence based werken is nauwelijks meer weg te denken en niet onterecht worden er kwaliteitseisen gesteld aan preventieve interventies en dus ook aan een best practice interventie zoals Unity. Omdat kwantitatieve effectiviteitstudies vooralsnog ontbreken leidt het zo goed mogelijk theoretisch onderbouwen van de effectiviteit van de Unity methode tot nieuwe uitdagingen. Een belangrijke eerste stap is gezet door de certificering als ‘Goed beschreven’ door het Centrum Gezond Leven. In 2011 zal Unity als interventie ingediend worden voor het volgende niveau, theoretisch goed onderbouwd. Ook zal de laatste slag gemaakt moeten worden om de effectiviteit van de methodiek te bewijzen. Voor dit onderzoek moet financiering worden gezocht. Voordat het zover is zal in 2010 zal van start worden gegaan met een effectiviteitsstudie in de vorm van een afstudeeronderzoek door een studente aan de Universiteit van Amsterdam. Een andere stap die gezet zou kunnen worden is het verkrijgen van landelijke financiering voor de landelijk georganiseerde onderdelen en materialen. De uitgaansscene maar ook de drugsmarkt is voortdurend in ontwikkeling. De opkomst van zogenaamde Research Chemicals en de toenemende problemen omtrent het gebruik van GHB zijn voorbeelden van ontwikkelingen waar Unity in 2010 de nodige aandacht aan wil besteden. Voortzetten van het campagnematig werken is een van de doelen. Na een succesvolle pilotperiode in 2009 zal Unity de Partyfriends campagne in 2011 wederom uitvoeren gedurende het festivalseizoen.

12


4 Verslagen Unity regio’s In dit gedeelte van het Jaarverslag wordt verslag gedaan van de verschillende regio’s van Unity. Er wordt aandacht besteed aan de groep vrijwilligers en de personele bezetting, zodat de lezer zich een beeld kan vormen van de verschillende regio’s. Daarnaast wordt een kort verslag gegeven van bijzondere en noemenswaardige activiteiten per regio.

4.1 Unity Amsterdam Aantal activiteiten 2010: 51 evenementen Gefinancierd uit: WMO Amsterdam De peer educators Eind 2010 telde Unity Amsterdam 29 peer-educators. Dit jaar hebben 9 oudgedienden Unity verlaten en een deel heeft zitting genomen in de zogenoemde veteranencommissie. Er is een diverse en gemotiveerde groep ontstaan waarin de gemiddelde leeftijd op 24 jaar ligt. De manvrouw verdeling is als volgt; er zijn 16 vrouwen en 13 mannen actief. In 2010 zijn de peercoaches en projectleiding geëvalueerd door de peer-educators om hen ook aandachtspunten en feedback te geven over hun functioneren binnen het project. Tijdens de vergaderingen, de individuele evaluatiegesprekken en op het besloten forum zijn de peer educators gestimuleerd hun mening en tevredenheid over het project en over de boodschap die het project uitdraagt, te geven. Personele bezetting De personele bezetting van Unity Amsterdam zag er in 2010 als volgt uit: 1 projectadviseur (2 uur p/w) 1 projectleider (18u p/w) 1 projectcoördinator (18 uur p/w) 5 peer-coaches (5 x 4 uur p/w) Uitje en expertmeeting In 2010 heeft een landelijk Unity uitje plaatsgevonden in Den Haag. Daarnaast is er voor alle Amsterdamse peer educators, coaches en veteranen een Zomerpicknick in het Westerpark georganiseerd. Maandelijks vond de vergadering plaats en per kwartaal een expertmeeting, te weten: 1. ‘Ritme, roes & regels in het uitgaansleven; een trendcontext’. Door Ton Nabben 2. Motiverende gespreksvoering voor de partyfriendscampagne 3. Alcohol 4. EHBDu Nachtloket Dit jaar heeft Unity Amsterdam in samenwerking met Politie Amsterdam-Amstelland het Nachtloket opgezet. In samenwerking met CIA (Cannabis Intelligence Amsterdam), hebben de peer educators voorlichting gegeven over alcohol en verkeersveiligheid op het Rembrantplein en het Leidseplein. Dit initiatief is door alle belanghebbenden zo succesvol geëvalueerd, dat doorgang plaatsvindt in 2011. 13


Schorer In 2006 is er gezamenlijk met de Schorer een start gemaakt met het opzetten van een peerteam voor homo-seksfeesten in Amsterdam. In 2010 is een eigen werknaam bedacht: Pink Unity. In 2010 is het team sterk gegroeid en bestond aan het einde van het jaar uit twee peercoaches en 9 vrijwilligers. Dit is een vernieuwd, zeer gemotiveerd team met groepsleden uit diverse scènes en samen hebben zij zich ingezet op tien evenementen. De Church is een nieuwe locatie waar drie keer voorlichting is gegeven door Pink Unity. Dit jaar vonden twee vergaderingen met de vrijwilligers plaats. De eerste expertmeeting heeft plaatsgevonden en ging over HIV-medicatie en de interactie met middelengebruik.

4.2 Unity Den Haag Aantal activiteiten: 19 evenementen Gefinancierd uit: Gemeente Den Haag en Zoetermeer De peer educators Unity Den Haag startte het jaar met 21 peer educators. In de loop van 2010 hebben we van een flink aantal vrijwilligers die al jaren bij Unity zaten afscheid moeten nemen. Veel peer educators zijn een nieuwe fase van hun leven ingegaan, zijn inmiddels afgestudeerd en hebben een vaste baan. Daar past vrijwilligerswerk welke toch een vrij grote investering in tijd heeft niet meer bij. Er zitten nog steeds meer mannen dan vrouwen bij Unity Den Haag. De gemiddelde leeftijd ligt op 26 jaar. Er zijn uiteraard ook weer wat nieuwe peer educators bij Unity Den Haag gekomen in 2010 waarvan er een enkeling alweer het project heeft verlaten. Eind 2010 hadden we 16 peer educators en twee veteranen in onze regio. Een van onze peer educators is in 2010 vader geworden en is na een aantal maanden van ‘ouderschapsverlof’ weer terug en opnieuw actief binnen het project. Unity Den Haag heeft om de maand vergadering met haar peer educators waar de dagelijkse gang van zaken wordt besproken alsmede de beleidslijnen die uit het Projectleiders overleg komen. Alle peer educators hebben inspraak in het beleid. Sommige onderwerpen staan alleen open voor discussie, andere zijn beïnvloedbaar. Personele bezetting De personele bezetting van Unity Den Haag ziet er als volgt uit: 1 projectleider (11 uur p/w) 1 projectcoördinator (5 uur p/w) 2 peer-coaches (2 x 3 uur p/w) Folders Naast de folderserie van een aantal middelen die Unity Den Haag in 2009 heeft ontwikkeld hebben we in 2010 een drietal flyers gemaakt: • Uit of Outgaan • Tolerantie.nu • Partyfriends Trainingen en expertmeeting In 2010 zijn in Den Haag over de volgende thema’s expertmeetings geweest: 1. Research Chemicals 14


2. 3. 4.

GHB ontwikkelingen en de normalisering van outgaan Motiverende gespreksvoering voor de PartyFriends campagne Trends en ontwikkelingen op de Nederlandse drugsmarkt

Landelijk uitje In 2010 hebben de zeven Unity regio’s een landelijk uitje georganiseerd voor alle peer educators uit den landen. We hebben een GPS stadstocht gemaakt waarbij de peer educators vanuit de verschillende regio’s bij elkaar ingedeeld werden. Dit om de groepscohesie te versterken. Na afloop zijn we gaan eten in het centrum van Den Haag. De groep heeft elkaar beter leren kennen deze dag en de (bestaande) contacten zijn versterkt. Nieuwe events Unity Den haag heeft in 2010 de samenwerking gecontinueerd met bestaande organisaties zoals B2S, Full Circle, Soulmax, Shut up and Dance etc. Nieuwe contacten zijn gelegd met DNA, een organisatie die dance en art combineert, Langweiligkeit, een Haags underground festival en The Hague Terror Squad, een organisatie die zich voornamelijk richt op breakcore, terror, Tekno en andere underground muziek richt.

4.3 Unity Brabant Aantal activiteiten 2010: 17 evenementen Gefinancierd uit: reguliere middelen Novadic-Kentron De peer educators Unity Brabant bestond in 2010 5 jaar! In 2010 bestond de groep aan peer educators uit veel nieuwe personen. Dit zorgde voor een frisse wind binnen de groep en methodiek in Brabant; veel nieuwe visies. Helaas hebben we in 2010 van veel andere peer educators ook afscheid moet nemen, veelal in verband met de enorme hoeveelheid tijd die de studie kost. 10 peer educators zijn gestopt, inclusief 2 peer coaches. In hetzelfde jaar hebben we 6 nieuwe peer educators aangenomen. Unity Brabant bestaat eind 2010 uit 17 peereducators, waarvan 1 coach. In 2010 vond tweemaandelijks een overleg plaats en tweemaandelijks een werkgroepvergadering. Er waren 3 werkgroepen; 1. quizzen 2. politiek 3. stand Expertmeetings Naast de vergaderingen en werkgroepbijeenkomsten zijn er in 2010 3 expertmeetings georganiseerd, met de volgende onderwerpen; 1. GHB 2. Motiverende gespreksvoering voor de partyfriendscampagne 3. Drugsbeleid Personele bezetting Binnen Unity Brabant zijn in 2010 de volgende functies uit reguliere uren: 1 projectleider (12 u p/w) 1 projectcoördinator (8 u p/w) 2 peer coaches 15


Nieuwe events en contacten partyorganisatoren Unity Brabant was aanwezig op evenementen die al geruime tijd bekend zijn onder de doelgroep Unity Brabant was in 2010 aanwezig op, voor Unity, bekende evenementen. Het gaat hier om; Extrema Outdoor, Decibel, Masters of Hardcore, Awakenings, Lakedance, 7th Sunday, Harmony of Hardcore, Solar, Fabulous, Thrillogy en Euphoria. In 2010 was Unity aanwezig op enkele, voor ons, nieuwe evenementen, zoals; Incredible, Housequake, Intents festival, Dominator en Sneakerz. FinanciĂŤn Unity Brabant wordt gedraaid vanuit reguliere middelen en uren. Het wordt niet apart gefinancierd. Vanuit Novadic-Kentron blijft gezocht worden naar financieringsmogelijkheden. Vergunningenaanvraag Unity Brabant heeft een goede samenwerking met de GHOR in regio Brabant Zuidoost. In de advisering voor de vergunningenverstrekking gericht aan de partyorganisator staat vermeld dat de aanwezigheid van Unity Brabant op het event gewenst is.

4.4 Unity Rotterdam Aantal activiteiten: 9 Gefinancierd uit : Gemeente Rotterdam De peer educators In 2010 zijn 7 nieuwe peers aangenomen. Ook hebben een aantal peers afscheid genomen van Unity. In totaal komt Unity Rotterdam uit op 10 actieve peers, waarvan 7 vrouwelijke en 3 mannelijke peers. Zij vormen een leuke, diverse en vooral gemotiveerde groep. De groep bestaat nu uit peers met verschillende interesses in muzieksoort en levensstijl. Hierdoor kan ook een bredere doelgroep bereikt worden. Eind 2010 was 1 peercoach actief. In 2011 zal 1 peer opgeleid worden tot peercoach, zodat er 2 peercoaches actief zijn. Unity Rotterdam heeft in 2010 5 vergaderingen gehouden en 2 expertmeeting. In 2011 willen wij overgaan op 6 a 7 vergaderingen en 3 expertmeetings. Personele bezetting Binnen Unity Rotterdam zijn er drie betaalde functies: 1 Projectleider 1 ProjectcoĂśrdinator 1 Peercoach Nieuwe events Een belangrijk speerpunt voor Unity Rotterdam in 2010 was het werven van nieuwe evenementenorganisaties. We hebben samenwerking kunnen realiseren met de volgende organisaties: - Herr Zimmerman Dit is een organisatie die een maandelijks terugkerend technofeest organiseert in Rotterdam. 16


- -

In 2010 is Unity 2 keer op dit feest aanwezig geweest. In 2011 zal Unity ongeveer 1 keer in de 2 maanden op deze feesten actief zijn. Tot nu toe is er een wederzijds enthousiasme! Digital attack Dit is organisatie die in 2010 een hardstyle feest heeft georganiseerd op de Binnemaas in Rotterdam. Unity is hier met succes aanwezig geweest. Het is nog niet duidelijk of deze organisatie meerdere feesten zal organiseren in 2011. So Solid Deze organisatie organiseert grote dance evenementen in Rotterdam, waaronder Musica Republica. In 2010 is Unity aanwezig geweest op dit feest. Het is nog niet duidelijk of deze organisatie meerdere feesten zal organiseren in 2011.

FinanciĂŤn en toekomst Unity Rotterdam is inmiddels 5 jaar bezig om het project vanuit Bouman GGZ te ontwikkelen en te laten groeien. 2010 was voor Unity Rotterdam een positief jaar! De groep is gegroeid van 7 naar 10 actieve peers en Unity is op 9 events actief geweest, ten opzicht van 6 events vorig jaar. Daarmee is het bereik van bezoekers bijna verdubbeld (van 592 naar 1047)! De interesse in peereducation bij de gemeente Rotterdam is groot. Hierdoor is het aantal uren voor peereducation voor 2011 verhoogd! Voor 2011 is het doel om Unity nog meer op de kaart te zetten in Rotterdam e.o. en om de doelgroep te verbreden (denk aan studentenverenigingen, jeugdwerk etc.). Unity zal ook in samenwerking met het jongerenwerk mobiel ingezet worden op jongerencentra en hangplekken.

4.5 Unity Utrecht Aantal activiteiten 2010: 13 evenementen Gefinancierd uit: Gemeente Utrecht en Wijk Bureau binnenstad (veilig uitgaan) De peer educators Op dit moment zijn er 25 peer educators actief, waarvan 13 vrouwelijke peers en 12 mannelijke peers. In 2010 waren er vier peercoaches actief aan het werk voor Unity. Halverwege 2010 besloten twee peercoaches te stoppen met het werken voor Unity (i.v.m. tijdsgebrek studie/baan). Daarom word er gezocht naar een invulling voor deze functies binnen het project. Er wordt verwacht dat in januari 2011 twee nieuwe peercoaches worden aangenomen. Personele bezetting 1 Projectleider (8 uur/wk) 2 ProjectcoĂśrdinator (16 uur/wk) 4 Peer coaches Nieuwe events en contacten partyorganisatoren In 2010 heeft Unity met twee organisatoren contact gelegd en is Unity op drie nieuwe feesten/festivals in Utrecht aanwezig geweest; Soenda Indoor, Soenda Festival en Counter Culture Festival. We merken steeds meer dat organistoren Unity weten te vinden en zelf contact opnemen over de mogelijkheid of Unity aanwezig kan zijn op hun evenement. Dit is uiteraard een positieve ontwikkeling! 17


Expertmeetings Er zijn in 2010 extra bijscholingsmomenten verzorgd, deze worden expertmeetings genoemd. Hierbij kunnen de peer-educators zelf aangegeven over welke onderwerpen zij meer willen weten. Zo zijn er dit jaar vier expertmeetings georganiseerd: - 30 maart 2010: Ketamine en 2C-B (door Hylke Vervaeke, functie); - 15 juni 2010: Motiverende gespreksvoering gericht op Party Friends Campagne (door Gisèle Hoevenaars, Preventiewerker Centrum Maliebaan); - 7 september 2010: High Amsterdam. Ritme, roes en regels in het uitgaansleven (door Ton Nabben, onderzoeker Bonger Instituut) - 23 november 2010: mCPP en XTC productie (door Margot Mortel; Openbaar Ministerie)

4.6 Unity Noord Holland Aantal evenementen in 2010: 91 (Waarvan 12 dance evenementen) Financiering: verschillende gemeenten in Noord-Holland De peers In 2010 hebben een aantal peer-educators afscheid genomen van Unity. Wij zijn druk op zoek naar nieuwe peers-educators met name voor het zuidelijk deel van Noord-Holland. Eind 2010 telde ons team 11 peer-educators, waarvan 3 vrouwen. Personele bezetting eind 2010: 1 Projectleider 8 uur per week 1 Coördinator Noord 12 uur per week, waarvan 8 uur uitvoering 1 Coördinator Zuid 8 uur per week 3 peercoaches 4 uur per week Er zijn in 2010 een aantal wisselingen geweest in de personele bezetting. Er zijn twee peercoaches aangenomen. Beide personen zijn nieuw voor Unity. Wij hebben gekozen voor een externe sollictatieprocedure, omdat intern geen geschikte kandidaten voor betreffende regios’s waren. Vervolgens is een tweede sollicitatieprocedure gestart voor een vierde peercoach. Echter vonden wij geen van de kandidaten geschikt. Inmiddels is deze vacature weer ingetrokken. Eén peercoach (regio Zuid) heeft een andere baan gekregen en is om die reden gestopt. Zij is nu opgevolgd door een peer die al een aantal jaar werkzaam is bij Unity. Op dit moment telt ons team 1 peercoach en 1 uitvoerend coördinator voor regio Noord. Regio Zuid telt 2 peercoaches. Voorheen voerde coördinator Zuid ook voorlichtingen op evenementen uit. Echter is dat om gezondheidsredenen niet meer mogelijk. Zijn uren zijn daarom afgebouwd naar 8 uur per week en zullen verder afgebouwd worden naar 4 uur per week, uitsluitend voor coördinatie. Voor Zuid-Holland (m.u.v. Den Haag en Rotterdam) hadden wij een contactpersoon van Brijder die Unity daar coördineerde. Zij is van functie gewisseld. Omdat Unity in Zuid-Holland niet is opgenomen in de beschikkingen van de gemeenten is besloten deze functie niet op te vullen. Op aanvraag en factuurbasis is voorlichting door Unity wel mogelijk.

18


Evenementen Het werk van Unity Noord-Holland kenmerkt zich door een groot aantal evenementen van verschillende grootte. Wij hebben in totaal 91 evenementen gedraaid. Hiervan zijn 12 evenementen dance-events zoals Mystery Land en Outdoor Stereo. Daarnaast zijn 17 evenementen festivals zoals Bevrijdingspop en Ouwe Sunder. De overige evenementen zijn meer kleinschalig van aard en bijvoorbeeld feesten in jongerencentra. Unity Noord-Holland onderhoudt goed contact met jongerenwerk in de regio. Expert-meetings Wij hebben 4 expertmeetings georganiseerd. Wij hielden succesvolle documentaire-avond in een bioscoop van een oud-peereducator van ons. Deze avond stond in het teken van trippen, met name het middel LSD. Verder hebben wij een training voor de PartyFriends-campagne georganiseerd. In deze training hebben we naast de campagne opnieuw de basisvaardigheden van het voorlichten onder de aandacht gebracht. Verder hebben wij een avond besteedt aan smartshop-middelen, met daarbij een bezoek aan een smartshop gepaard met uitleg over de markt en de wet door de smartshophouder. Tenslotte hebben we een avond in het kader van GHB, met name de verslavingskant, georganiseerd. Hierbij hebben 2 ervaringsdeskundigen en een arts hun verhaal over GHB-verslaving en de behandeling daarvan verteld.

4.7 Unity Gelderland Aantal Unity activiteiten: Unity Gelderland was in 2009 nog niet als Unity operationeel Gefinancierd (voorlopig) uit: gelden kerngemeenten De peer Unity Gelderland heeft 5 vrijwilligers Personele bezetting Binnen Unity Gelderland zijn de volgende betaalde functies: 1 projectleider 1 peer coach Unity Gelderland is nog in de opstartfase, maar heeft een peer coach gevonden die jong is, al ervaring heeft opgebouwd met peer educators werk, affiniteit heeft met dance en veel kennis heeft van middelen en gespreksvoering. Aansluiting bij Unity WWe zijn in januari 2010 als Unity Gelderland gestart, nadat we al enkele keren met Unity samen hadden gewerkt, bijvoorbeeld op de festivals Emporium (Wijchen) en Free Your Mind (Arnhem). V贸贸r Unity Gelderland was IrisZorg dus al actief op het gebied van de peer-to-peer methodiek en door het aansluiten bij Unity hebben we gekozen om een scheiding aan te brengen: peer educators die voor Unity gaan voorlichten en voor alle overige settings onder de naam IrisZ. Peer educators die voor Unity Gelderland gaan werken moeten daar apart op solliciteren en de basiscursus van Unity voor volgen. Voorlopig zijn de bijeenkomsten van de 2 peer educators groepen nog samen, maar de verwachting is dat dit in de toekomst los georganiseerd gaat worden. 19


5 Landelijke cijfers Unity 2010 5.1 Methode van gegevensverzameling In de komende hoofdstukken worden de gegevens die zijn verzameld aan de Unity stand in 2010 besproken. De gegevens die in dit jaarverslag vermeldt staan zijn verzameld door de verschillende Unity afdelingen tijdens de voorlichting op feesten. Het eerste contact met Unity vindt meestal plaats in de vorm van een quiz, dat was in 2010 een vragenlijst met 5 vragen over alcohol en andere drugs. Deze vragenlijst wordt ingevuld waarna deze wordt nagekeken en uitgebreid besproken. Het aantal ingevulde quizzen wordt bijgehouden. Op de achterkant van de quiz wordt een aantal demografische vragen gesteld en wordt gevraagd naar het gebruik in de afgelopen nacht en in de laatste maand. Bovendien kunnen de bezoekers hier aangegeven wat ze vinden van de voorlichting die ze zojuist hebben gekregen. De voor- en achterkant van de quizzen worden ingevoerd in een SPSS bestand zodat er een overzicht kan worden verkregen van leeftijd, sekse en alcohol- en druggebruik. De gegevens die verzameld zijn in Amsterdam in 2010 worden tevens opgenomen in Antenne 2010. 5.2 Representativiteit Het aspect van representativiteit is van groot belang bij het interpreteren van de Unity gegevens. De bezoekers van de Unity stand en de cijfers over hun middelengebruik zijn niet noodzakelijkerwijs representatief voor het gehele bezoekerspubliek. Omdat Unity een voorlichtingsproject is dat zich richt op alcohol- en druggebruik is de kans groot dat de Unity stand relatief veel actuele gebruikers zal aantrekken. Uiteraard hebben niet alle bezoekers van de stand op dat moment gebruikt, maar de groep niet-gebruikers is vrijwel zeker ondervertegenwoordigd. Niet alle bezoekers vullen de achterkant van de quiz in, de gegevens die in de volgende hoofdstukken worden besproken gaan dan ook over de bezoekers die dit wel hebben gedaan. Tenslotte zullen de resultaten sterk afhankelijk zijn van het soort evenement waar Unity aanwezig was. Op de verschillende soorten evenementen met verschillende stijlen muziek komen ook verschillende soorten bezoekers. Naast het afnemen en beantwoorden van quizzen worden aan de peer educator specifieke vragen gesteld door bezoekers. Deze vragen worden door de peer educator bijgehouden op een registratieformulier. De analyse van deze verzamelde data wordt besproken in hoofdstuk 10.

20


6 Algemene landelijke Unity cijfers 2010 In 2010 hebben 11268 bezoekers van de Unity stand de achterkant van de kennisquiz ingevuld. De gegevens en cijfers die vermeld staan in de komende hoofdstukken zijn gebaseerd op deze 11268 bezoekers. 6.1 Leeftijd en geslacht Unity stand bezoekers Gemiddelde leeftijd Mediaan Percentage mannen Percentage vrouwen

2006 22,7 21 68% 32%

2007 24,3 22 65% 35%

2008 23,5 22 64% 36%

2009 23,6 22 62% 38%

2010 26 22 65% 35%

Tabel 1. Leeftijd en geslacht van de Unitystand bezoekers 2006- 2010 De gemiddelde leeftijd van de bezoekers van de Unitystand die de achterkant van een quizje hebben ingevuld was in 2010 26 met een mediaan van 22. De gemiddelde leeftijd in 2010 is een stuk hoger dan voorgaande jaren. De mediaan blijft gelijk aan voorgaande jaren met 22 jaar. (zie tabel 1). 6.2 Opleidingsniveau Unitystand bezoekers

3,6

Basisschool Middelbare school MBO HBO/ Universiteit

23

33,2

32,9

Figuur 1. Hoogst genoten opleiding Unitystand bezoekers 2010 in %

Kijkend naar het opleidingsniveau zien we dat tweederde, namelijk 66,1% een vervolgopleiding (MBO, HBO, WO) heeft afgerond. 3,6% is nog bezig met zijn of haar middelbare school en 23% heeft de middelbare school als hoogst voltooide opleiding. Wanneer we naar de leeftijd van de bezoekers kijken is het goed mogelijk dat deze groep op het moment van het invullen nog bezig is met een vervolgopleiding. Er zijn geen grote veranderingen ten opzichte van de voorgaande jaren. (zie figuur 1).

21


7 Middelengebruik bezoekers Unitystand 2010 In dit hoofdstuk worden de cijfers van het middelengebruik van de bezoekers van de Unity stand in 2010 besproken. Er wordt gevraagd naar gebruik in de laatste maand en naar het gebruik op de avond of dag zelf. De gegevens over het gebruik op de avond gaan dus over het gebruik tijdens het feest maar ook over het gebruik voorafgaand aan het feest. 7.1 Middelengebruik 2010 Alcohol Tabak Cannabis XTC Cocaïne Amfetamine

Laatste maand 87 65 46 48 26 26

Avond 67 51 21 37 9 17

GHB Paddo's Efedra Herbals Ketamine Anders nl.. Niets Totaal (N) 11268

Laatste maand 13 5 1 2 9 5 3

Avond 5 0,5 0,4 0,6 2 3 7

Tabel 2. Middelengebruik Unity stand bezoekers 2010 in % Het overgrote deel (87%) van de bezoekers van de Unity stand heeft in de afgelopen maand alcohol gedronken, tweederde (65%) heeft tabak gerookt en bijna de helft (46%) heeft in de afgelopen maand geblowd. Daarnaast heeft 48% XTC gebruikt, een kwart (26%) cocaïne en een kwart (26%) van de bezoekers heeft in de afgelopen maand amfetamine gebruikt. Wanneer we kijken naar het gebruik op de avond of dag zelf waarop de bezoeker de vragenlijst heeft ingevuld zien we dat tweederde (67%) die avond of die dag alcohol heeft gedronken, de helft (51%) heeft gerookt en een vijfde (21%) heeft die avond of dag geblowd. Wanneer we naar XTC, cocaïne en amfetamine kijken heeft 37% XTC gebruikt, 9% cocaïne en 17% amfetamine. XTC is daarmee een stuk populairder dan de andere stimulantia cocaïne en amfetamine. Wat verder opvalt, is dat er verschillen zijn tussen het gebruik in de laatste maand en het gebruik op de avond of dag zelf. Dat verschil is bij cannabis en cocaïne een stuk groter dan bij de andere middelen. Dat zou kunnen betekenen dat onder de bezoekers wel cocaïne gebruikers zijn maar dat de setting waar Unity werkt niet de setting is waarin zij cocaïne gebruiken. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat mensen die onder invloed zijn van cocaïne minder snel geneigd zijn de Unity stand te bezoeken. Slechts 5% heeft in de laatste maand paddo’s gebruikt, waarvan 0,5% op die avond of dag zelf. Het gebruik in de laatste maand van Efedra en Herbals is zo laag, 3%, dat deze middelen vanaf 2011 niet meer specifiek uitgevraagd worden in de vragenlijst. 9% gaf in 2010 aan Ketamine in de afgelopen maand gebruik te hebben, maar slechts 2 % heeft dat op het moment van het bezoek aan de stand reeds gedaan. (zie tabel 2). Of het gebruik van de bezoekers van de Unity stand in vergelijking met voorgaande jaren is af- of juist toegenomen zal worden besproken in hoofdstuk 8.

22


7.2 Gebruik ‘overige middelen’ 5% heeft iets ingevuld bij ‘anders’, net als in 2009. In de volgende tabel staat weergegeven welke middelen hier zijn ingevuld. Het gaat hier om absolute aantallen.

2C-B 2CI/2-ct-7 4-fluoramfetamine Explosion/Methylone DMT Methamfetamine Mephedrone GBL Heroïne Lachgas LSD Poppers Ritalin Salvia Truffels

2007 14

2008 60

3

2 7 0

5

1 10 36 54 18 14 12

3 17 54 17 9 5

2009 134 15 23 7 10 1 6 2 6 54 63 33 10 17

2010 131 21 20 15 16 7 55 5 4 66 80 30 26 18 27

Tabel 3. Andere middelen gebruikt door Unity stand bezoekers in de laatste maand in 2010 in absolute aantallen In tabel 3 zien we dat in 2010 van de ‘overige middelen’ 2C-B het meest populaire middel was. 131 bezoekers gaven aan dat middel in de afgelopen maand gebruikt te hebben. Daarmee is de stijging die in 2009 werd waargenomen, stabiel gebleven. Daarna volgt LSD met 80 bezoekers, een fikse stijging ten opzichte van 2009. Daarna volgen lachgas met 66 en ritalin met 26 bezoekers, beide fikse stijgingen, al blijven de aantallen ten opzichte van de groep zeer laag. Opvallend is de enorme stijging van het gebruik van mephedrone, dat ten opzichte van 2009 bijna is vertienvoudigd naar 55. Een ontwikkeling die we goed in de gaten houden. Nieuwkomer is de truffel met 27 en opvallend is daarbij dat de truffel duidelijk populairder lijkt dan de paddo(5). Bij het interpreteren van deze cijfers is tot slot relevant te bedenken dat dit een open vraag is die gesteld wordt in de vorm van ‘anders, namelijk……’. Dat kan voor onderrapportage zorgen ten opzichte van de middelen die wel in het lijstje staan en waar men alleen bij hoeft aan te vinken of ze het hebben gebruikt. (zie tabel 3). 7.3 Combigebruik In deze paragraaf waarin nader ingegaan wordt op het combigebruik is het middel tabak buiten beschouwing gelaten.

23


Aatal middelen 0 1 2 3 4 5 6

2008 14 23 25 17 12 6 2

2010 17 23 25 17 11 5 2

2009 21 38 21 12 5 2 0,4

Tabel 4. Aantal middelen dat gebruikt is op de avond of dag zelf in % Wanneer we kijken naar het aantal middelen dat de bezoekers aangeven die avond of dag reeds gebruikt te hebben blijkt dat 17% tot dan toe niets gebruikt heeft en 23% zich beperkt heeft tot 1 middel. Ongeveer 60% heeft twee of meer middelen gebruikt waarvan in een kwart van de gevallen waren dat er twee en ongeveer 35% van de gevallen waren dat er meer. Opvallend is deze percentages een stuk hoger liggen dan in 2009. Wanneer we het combigebruik uitsplitsen naar middel krijgen we het volgende beeld: 2e middel 1e middel Alcohol Cannabis XTC Cocaïne Amfetamine GHB

Alcohol 2009 2010 82 71 89 71 61

84 71 90 70 63

Cannabis 2009 2010 27 26 36 45 42 38

32 45 40 36

XTC 2009 2010 32 38 50 57 62 57 61

70 64 66

Cocaïne 2009 2010 13 12 20 20 20 17 21 32

18 27

Amfetamine 2009 2010 17 18 31 32 30 30 35 34 50

GHB 2009 2010 5 5 9 9 10 10 16 17 15 16

50

Tabel 5. Percentage bezoekers dat naast een 1e middel ook een 2e middel gebruikt In deze tabel staat weergegeven hoeveel procent van de mensen die hebben aangegeven een bepaald middel (1e middel) gebruikt te hebben ook een van de andere middelen (2e middel) heeft gebruikt. Zo heeft van de mensen die die avond of dag cocaïne hebben gebruikt 90% ook alcohol gebruikt. Dat is licht gestegen sinds 2008 toen dit nog op 84% stond. Cannabisgebruikers die combineren, combineren voornamelijk met alcohol (84%) maar ook met XTC (57%). XTC gebruikers combineren ook voornamelijk met alcohol (71%), wel in mindere mate dan de cocaïne gebruikers en 32% van de mensen die die avond XTC hebben gebruikt heeft ook geblowd. Cocaïne gebruikers combineren naast alcohol ook met XTC, 70% van de Unity stand bezoekers die cocaïne gebruikt hebben, hebben ook XTC gebruikt. Amfetamine of speed wordt naast alcohol ook regelmatig met XTC gebruikt en bezoekers die GHB gebruikt hebben, hebben in 66% van de gevallen die avond of dag ook XTC gebruikt. Daarnaast heeft ondanks de zeer risicovolle combinatie toch 63% van de GHB gebruikers diezelfde avond nog alcohol gedronken. Wanneer we deze cijfers naast die van 2009 leggen vallen gelijk een aantal zaken op. Het combineren met XTC was van 2008 naar 2009 afgenomen maar is nu weer toegenomen. Dat is uiteraard niet opmerkelijk aangezien het gebruik van XTC onder de Unitystandbezoekers in zijn geheel is toegenomen.

24


8 Middelengebruik bezoekers Unity stand 2003-2010 In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de cijfers door de jaren heen. Omdat Unity al jaren gegevens verzameld kan via deze overzichten bekeken worden of er bepaalde trends te ontdekken zijn. De vergelijking is niet helemaal zuiver omdat Unity zich heeft ontwikkeld en een meer diverse doelgroep is gaan bedienen via een breder aanbod aan feesten en festivals. In de jaren 20072010 is hier echter wat minder verandering in geweest en dus is het in dit kader voornamelijk interessant om naar de ontwikkeling in de afgelopen jaren te kijken. 2004 88 68 53 53 32 25 11 8 9

Alcohol Tabak Cannabis XTC Coca誰ne Speed GHB Paddo's Efedra Herbals Ketamine Anders nl.. Niets Totaal (N)

2 3386

2005 88 67 52 52 33 28 12 9 7

2 5623

2006 89 66 48 43 27 25 10 8 4 3 4 3 6227

2007 87 66 47 45 30 25 12 6 2 3 6 3 4 7463

2008 87 67 49 48 30 28 13 8 2 2 6 3 3 9452

2009 87 66 46 41 26 25 13 5 2 2 7 5 4 9506

2010 87 65 46 48 26 26 13 5 1 2 9 5 3 11268

Tabel 6. Middelengebruik laatste maand Unity stand bezoekers in % (2004-2010) 100 90 80 70 60

2007 2008

50

2009 2010

40 30

Figuur 3. Middelengebruik laatste maand Unity stand bezoekers in % (2007-2010)

20 10

s XT C C oc a誰 ne Sp ee d G H Pa B dd o' s Ef ed ra H er b Ke als ta m in An de e rs nl .. N ie ts

bi

ak

na

C

an

Ta b

Al

co h

ol

0

25


In tabel 6 en figuur 3 staan de gegevens van het gebruik van de Unity stand bezoekers in de afgelopen maand van 2003 tot en met 2010. Alcohol blijft door de jaren heen verreweg het populairste middel en dit percentage is stabiel. Wat het meest opvalt, is dat het gebruik in de laatste maand van XTC weer is gestegen met 7% tot het niveau van 2008. Stabiel gebleven is het gebruik van cannabis, cocaïne en GHB. De andere stijger is ketamine, met 1%.

9 Middelengebruik bezoekers Unity stand naar subgroepen Nu het gebruik van de bezoekers van de Unity stand uiteen is gezet is het interessant om te bekijken of er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, tussen mensen van verschillende leeftijden en met verschillende opleidingsniveaus. 9.1 Middelengebruik naar geslacht

2006 2007 2008 2009 2010 Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Alcohol 90 86 89 83 90 85 89 85 90 86 Tabak 68 63 68 62 70 62 69 60 68 61 Cannabis 53 53 52 36 55 36 54 33 53 34 XTC 48 35 50 36 53 39 47 31 54 38 Cocaïne 32 17 34 19 35 19 32 15 31 17 Speed 27 20 27 21 30 23 29 18 29 21 GHB 11 8 13 9 14 11 15 10 14 9 Paddo's 9 4 8 4 9 4 6 2 6 3 Efedra 4 3 2 2 2 2 2 1 2 1 Herbals 3 3 3 3 2 1 2 1 2 2 Ketamine ng ng 6 4 7 4 9 5 10 6 Anders nl.. 5 2 3 2 4 2 6 3 6 4 Niets 2 4 4 6 3 5 3 6 2 5 N 6227 7463 9452 9506 11268 Tabel 7. Verschil in middelengebruik laatste maand tussen man en vrouw in % (2006-2010) Tabel 7 geeft de verschillen in gebruik in de laatste maand tussen mannen en vrouwen weer. Vrouwen gebruiken van alle middelen minder dan mannen, en dat blijft zo door de jaren heen. Bij alcohol is het verschil echter een stuk kleiner dan bij de andere middelen. Bij zowel mannen als vrouwen is XTC gestegen met 7%. Het gebruik van tabak, cannabis, XTC, cocaïne, speed en paddo’s is in 2010 zowel bij mannen als bij vrouwen nagenoeg stabiel gebleven. GHB is heel licht gedaald bij zowel mannen als vrouwen met beiden 1%. De lichte toename in het gebruik van ketamine zien we bij zowel mannen als vrouwen terug. 26


9.2 Middelengebruik naar leeftijdscategorie Naast het geslacht is ook gekeken naar het gebruik per leeftijdcategorie. Deze gegevens staan weergegeven in tabel 8 en figuur 4. Alcohol Tabak Cannabis XTC Cocaïne Speed GHB Paddo's Ketamine Niets Totaal (N)

15-18 jaar 2009 2010 91 90 69 67 45 45 30 36 18 14 20 19 7 6 4 4 5 5 4 3 1303 1092

19-22 jaar 2009 2010 91 91 71 72 52 52 43 53 27 28 28 30 13 12 5 1 5 9 3 2 2978 3248

23-26 jaar 2009 2010 90 91 66 68 46 48 43 52 28 30 26 28 16 15 5 5 9 11 3 2 1350 1909

> 26 jaar 2009 2010 82 84 57 56 37 38 40 44 25 25 21 22 14 14 4 4 7 7 5 4 1985 1798

Tabel 8. Middelengebruik laatste maand door Unity stand bezoekers per leeftijdscategorie in % (2009-2010) 100 90 80 70

Alcohol Tabak

60

Cannabis XTC

50

Cocaine

40

Speed GHB

30 20

Figuur 4. Middelengebruik laatste maand in 2010 per leeftijdscategorie

10 0 15-18 jaar

19-22 jaar

23-26 jaar

>26 jaar

De respondenten zijn verdeeld in vier leeftijdscategorieën. De grootste groep bestaat uit jongeren tussen de 19 en 22 jaar. De jongere respondenten zullen voornamelijk de jongeren zijn die Unity heeft gesproken op evenementen met een lagere leeftijdsgrens of gratis pop festivals. Verder kan het zijn dat bezoekers hun leeftijd niet helemaal eerlijk invullen. Zeer afwijkende leeftijden zijn bij de analyse buiten beschouwing gelaten. Alcohol is onder alle leeftijdscategorieën het meest populaire middel. Het percentage dat in de laatste maand alcohol heeft gebruikt loopt wel terug 27


na het 26ste levensjaar. In de leeftijdscategorie vanaf 26 jaar zien we bij een aantal middelen een fikse daling van laatste maand gebruik. Voornamelijk bij tabak en cannabis. De piek ligt bij die middelen rond de 19-22 jaar. De piek bij coca誰ne en GHB ligt hoger, namelijk bij 23-26 jaar en te zien valt dat coca誰ne na het 26ste levensjaar sterker afneemt dan GHB gebruik. 9.3 Middelengebruik naar opleidingsniveau Een van de vragen die gesteld wordt is wat iemands hoogst genoten opleiding is. Daarbij kan men kiezen uit 4 antwoordmogelijkheden: Basisschool, Middelbare school, MBO en HBO/Universiteit. Het is hierdoor niet gemakkelijk een onderscheid naar niveau te maken omdat het, gezien de leeftijd van de doelgroep, goed mogelijk is dat een deel van de bezoekers op dat moment nog bezig is met een vervolgopleiding en dus de Middelbare school als hoogst voltooide opleiding heeft. Alcohol Tabak Cannabis XTC Coca誰ne Speed GHB Paddo's Ketamine Anders nl.. Niets Totaal (N)

Basisschool 84 70 52 48 30 31 16 10 14 6 3 404

Middelbare school 90 71 52 46 24 27 11 5 8 6 1 2589

MBO 88 69 48 53 30 32 13 4 9 5 1 3712

HBO/Universiteit 90 61 42 48 26 21 14 6 9 6 1 3738

Tabel 9. Middelengebruik laatste maand per opleidingsniveau in % 2010 100 90 80 70

Alcohol Tabak

60

Cannabis

50

XTC Coca誰ne

40

Speed GHB

30 20 10 0 Basisschool

Middelbare school

MBO

28

HBO/Universiteit

Figuur 5. Middelengebruik laatste maand van de Unity stand bezoekers per hoogst genoten opleiding in 2010


Wanneer we figuur 5 bekijken zien we dat de meest opvallende resultaten zijn dat het alcoholgebruik vanaf het niveau van de middelbare school stabiel blijft. Het gebruik van tabak, cannabis, XTC, cocaïne en speed is onder de bezoekers die een HBO of WO opleiding hebben afgerond lager. Dit kan ook te maken hebben met de leeftijd zoals we in de vorige paragraaf hebben kunnen zien. De gemiddelde leeftijd van iemand die net een HBO of WO opleiding heeft afgerond is uiteraard hoger dan die van iemand die een MBO opleiding heeft afgerond. Het gebruik in de laatste maand van het laatste middel in deze figuur, GHB, is net iets hoger onder bezoekers die een HBO of WO opleiding hebben afgerond ten opzichte van de andere opleidingen. 9.4 Middelengebruik per regio Op de vragenlijst wordt tevens gevraagd naar de laatste vier cijfers van de postcode van waar iemand woont. In onderstaande grafiek staat het middelengebruik in de laatste maand per provincie weergegeven. Laatste maand gebruik per provincie Laatste maand gebruik per provincie 120 100

Alcohol Tabak

80

Cannabis XTC

60

Cocaine Speed

40

GHB Ketamine

20

N oo

rd

H

ol la

nd Fl ev ol an d U tre ch Zu t id H ol la nd G el de rla N oo nd rd Br ab an t Ze el an d O ve rij ss el D re nt he Fl ev ol an d Fr ie sl an d G ro ni ng en

0

Figuur 7. Middelengebruik in de laatste maand per regio 2010

Zoals eerder vermeld moeten we hier rekening houden met in sommige gevallen lage aantallen bezoekers en zijn de gegevens niet representatief voor de gehele groep bezoekers uit deze regio’s. Het alcoholgebruik ligt overal hoog. We zien hier grafisch weergeven dat in bijna alle regio’s alcohol, tabak en XTC bovenaanstaan. Alleen in Zuid Holland, Zeeland en Flevoland is het percentage dat in de afgelopen maand cannabis heeft gebruikt hoger dan bij XTC. Onder de bezoekers uit Drenthe is het percentage dat GHB heeft gebruikt het hoogst en Ketamine in Overijssel, Friesland en Utrecht.

29


10 Overige vragen 10.1 Informatiekanalen bezoekers 2010 Op de achterkant van de quiz wordt naast het middelengebruik ook naar een aantal andere zaken gevraagd. EĂŠn daarvan is waar de jongeren hun informatie over alcohol en andere drugs vandaan halen. Informatie via Vrienden die gebruiken Vrienden die niet gebruiken TV/Radio/krant Voorlichting op feesten Flyers Bibliotheek School Ouders Internet Tijdschriften Anders Totaal

2005 52 8 15 23 11 4 7 6 40 6 16 5623

2006 52 9 19 21 11 4 11 8 44 5 11 6227

2007 47 8 16 19 9 4 8 7 46 4 8 7469

2008 47 7 13 17 8 3 8 6 50 3 7 9452

2009 48 7 14 18 8 3 9 6 49 3 12 9506

2010 48 7 12 18 7 3 7 6 49 3 15 11268

Tabel 10. Informatiekanalen Unity stand bezoekers 2005-2010 in % Bij deze vraag naar waar mensen hun informatie over alcohol en andere drugs vandaan halen had men de mogelijkheid meerdere antwoorden aan te kruisen (zie tabel 10). De helft van de bezoekers geeft aan vrienden die zelf gebruiken en het internet als belangrijke informatiebronnen te gebruiken. Dat beeld blijft bestaan door de jaren heen. Het gebruik van internet als informatiekanaal is gelijk gebleven. Voorlichting op feesten volgt met 18%, wat ten opzichte van 5 jaar geleden wel een stuk gedaald is. Websites Google.nl Unity.nl Drugsinfo.nl Pillreports.com Jellinek.nl Partyflock.nl Erowid.com Uitjebol.nl Wikipedia.nl Drugsforum.nl Trimbos.nl Drugsinfoteam Drugsweb.nl

Aantal bezoekers Aantal bezoekers 2008 2009 512 495 184 112 109 64 61 110 61 46 101 93 67 71 13 3 75 70 42 64 26 51 10 5 13 9

Aantal bezoekers 2010 584 167 73 135 47 84 99 15 118 75 17 7 10

Tabel 11. Websites die als informatiebron gebruikt worden door Unity stand bezoekers in 2010 30


In bovenstaande tabel kunnen we terug vinden dat de meeste mensen ‘googelen’ wanneer ze het internet als informatiebron gebruiken. Maar ook de website van Unity, Drugsforum, Partyflock, Erowid, Wikipedia en Pillreports worden genoemd. Zoals te zien in tabel 10 geeft 15% aan de informatie ergens anders vandaan te halen. Verreweg de meeste mensen die dit vullen daarbij in dat ze het zelf uitproberen, uit eigen ervaring. Maar er zijn ook mensen die hun informatie uit boeken halen, het boek ‘Uit je bol’ is hierbij populair. Andere bronnen die genoemd worden zijn familie, de huisarts, een instelling voor verslavingszorg, de dealer, de opleiding, het werk en de testservice. Ook zijn er mensen die invullen geen informatie te zoeken. 10.2 Eerder informatie van Unity gehad in % 2007-2010 Ja Nee

2007 28 72

2008 37 63

2009 33 67

2010 36 64

Tabel 12. Eerder informatie ontvangen van Unity 2007-2010 In 2010 gaf 36% van de bezoekers aan eerder informatie te hebben gehad van Unity. Dat betekent dat we aan de Unity stand veel nieuwe mensen hebben gesproken. (zie tabel 12). 10.3 Doel van Unity volgens standbezoekers in % 2010 Nadenken over gebruik Kennis over middelen Stoppen met gebruiken

58 27 5

Tabel 13. Doel van Unity volgens Unity stand bezoekers in % in 2010 Tabel 13 geeft aan wat volgens de bezoekers het doel van de voorlichting van Unity is. Opvallend is dat de helft aangeeft dat het doel van Unity is om ervoor te zorgen dat mensen beter gaan nadenken over gebruik, een kwart minder dan in 2009. Slechts 5 % denkt dat Unity probeert mensen te laten stoppen met gebruik. 10.4 Mening Unitystand bezoekers Betrouwbaarheid Onbetrouwbaar Matig betrouwbaar Neutraal Betrouwbaar Heel betrouwbaar

N 103 118 1962 4907 3297

% 1 1 17 44 29

Tabel 14. Mening van Unity stand bezoekers in 2010 Zoals ieder jaar hebben we ook gevraagd of de bezoekers van de Unity stand betrouwbaar vonden. Wanneer we naar het algemene beeld kijken zien we dat 73% de informatie (heel) betrouwbaar vindt en 2% het matig tot onbetrouwbaar vindt. Wanneer we de cijfers wat betreft betrouwbaarheid van 2008 (70%) en 2009 (77%) daarnaast leggen zien we dat die iets lager was dan vorig jaar en hoger dan in 2008. 31


11 Gegevens losse vragen Unity stand bezoekers In 2010 zijn door de Unity medewerkers 1189 losse, specifieke, vragen geregistreerd. In 2009 waren dat er 1334, in 2008 waren dat er 740 en in 2007 787. In 2010 zijn algemene vragen over Unity niet meegeteld, in tegenstelling tot 2009. Daarmee zijn het aantal losse vragen en mensen die hiermee zijn bereikt, gelijk gebleven. Er wordt ook geregistreerd met hoeveel bezoekers de Unity medewerker het gesprek heeft gevoerd. In totaal is aan 1830 bezoekers voorlichting gegeven door een specifieke vraag te beantwoorden. 11.1 Algemene gegevens losse vragen in % Man Vrouw Onbekend (of beiden) Vragen over: Eigen gebruik Gebruik van omgeving Informatief Reactie op vragen: Advies Flyer Doorverwezen

2003 2004 2006 72 75 78 27 35 22 1 81 80 74 4 6 4 14 14 21 94 93 87 39 27 50 11 8,5 14

2007 67 29 4 70 5 25 93 26 11

2008 66 26 8 44 5 51 92 27 12

2009 66 27 7

2010 63 22 15

81 3 17

69 4 27

82 28 14

100 22 7

Tabel 15. Gegevens vragenstellers in % 2003-2010 In tabel 15 zien we dat van de mensen die een specifieke vraag stelde aan een van onze peer educators 69% betrekking had op zijn of haar eigen gebruik. Slechts 4% stelde een vraag voor of over iemand anders uit de omgeving en 27% van de vragen hadden een puur informatief karakter. We zien hierin grote verschillen met voorgaande jaren. De vragen hadden in 2010 veel vaker een informatief karakter en het waren daarmee minder vragen die echt over het eigen gebruik gingen. Eigenlijk zien we dat de percentages weer wat meer zijn gaan lijken op die in de jaren voor 2008. Een mogelijke verklaring is te vinden in de manier van registreren. Aan het op een ĂŠĂŠnduidige en juiste wijze van registreren zal het komende jaar extra aandacht besteed worden om in 2011 na te kunnen gaan of deze ontwikkeling te maken heeft met een registratiefout of een daadwerkelijke verschuiving.

32


11.2 Onderwerpen losse vragen Middel 2003 2004 2005 2006 2007 2008 XTC 44 38 36 28 37 30,8 Algemeen 3 10 11 10 12,8 6,2 GHB 5 10 10 11 10 9,2 Coca誰ne 8 6 10 8 8 7,2 Amfetamine 8 6 4 7 5,1 4,3 Alcohol 5 8 7 10 4,8 5,5 Ketamine 2 5 6 3,8 4,2 Cannabis 5 6 3 4 2,2 3,2 Paddo's 4 2 2 2 1,7 3,5 LSD 3 1 1 2 1,4 2 2C-B ? ? ? ? ? 1,4 mCPP Methamfethamine - - - 1 0,1 0,3

2009 26,6* 17 10,1 6,5 4,8 2,8 5,2 2 1,1 1,1 2,2 3,9 0,07

2010 41 7,1 7,2 4,6 5,3 5,2 7,4 9,8 1,7 1,3 3,4 1,3 0,32

Tabel 16. Onderwerp vragen naar genotmiddel in % 2003-2010 *XTC is inclusief vragen over MDMA. Overig 2010: Truffels, poppers, mephedrone (3,7%), methylone, mescaline, lachgas (0,8%), doornappel, DMT, 4-fluoramfetamine In 2010 is een recordaantal vragen gesteld over XTC, zoals te zien valt in tabel 16. GHB volgt met ruim 10% van de vragen en dit terwijl wanneer we naar gebruik kijken dit zeker niet een van de populairste middelen is. Een onverwachte stijger is het aantal vragen over cannabis die zijn vervijfvoudigd. Het aantal vragen over alcohol is verdubbeld. Het aandeel van de vragen dat onder Algemeen is gecategoriseerd is afgenomen toegenomen. Dat waren vragen die betrekking hadden op verslaving, de drugsmarkt, de testservice en algemene tips. Met de vervuiling van de XTC markt in 2009 is het niet verwonderlijk dat er veel vragen zijn gesteld over de ontwikkelingen op de drugsmarkt en over de testservice. Dat is ook de reden waarom mCPP aan het rijtje is toegevoegd. 11.3 Testen jullie?

2007 856

2008 685

2009 672

2010 546

Tabel 18. Losse vragen over testen van middelen Omdat de peer educators van Unity regelmatig de vraag krijgen of we ook drugs testen aan de stand is jaren geleden besloten dit te turven en bij te houden. Zoals in tabel 18 te zien valt, is het aantal mensen die dit vraagt ten opzichte van 2007 sterk gedaald. Dat is gemakkelijk te verklaren aangezien sinds 1999 al niet meer getest wordt op feesten en in 2009 het aantal consumenten op de testservice is gestegen. Bovendien is er inmiddels een nieuwe generatie uitgaanders die de tijd niet hebben meegemaakt dat testen op feesten wel mogelijk was.

33


12 Conclusie gegevens Unity landelijk 2010 In de vorige hoofdstukken zijn de door Unity verzamelde gegevens aan de orde gekomen. In dit hoofdstuk staan de meest opvallende en relevante resultaten nog eens op een rijtje. Middelengebruik Unity stand bezoekers in 2010 Wanneer we naar het middelengebruik in de laatste maand kijken zien we dat alcohol verreweg het populairste middel is onder de uitgaanders, 87% heeft in de afgelopen maand alcohol gedronken. Daarna volgen tabak, cannabis en XTC. Ongeveer een kwart heeft cocaïne en een kwart heeft amfetamine gebruikt in de laatste maand. GHB, een relatief nieuw middel in de uitgaansscene, werd door 13% in de laatste maand gebruikt. Wat opvalt, is dat het gebruik in de laatste maand van XTC in het afgelopen jaar 6% is gestegen. De andere stijger is ketamine van 7 naar 9%. Bekijken we het gebruik op de dag of avond zelf dan blijkt dat ongeveer de helft rookt, 21% een joint rookt en 37% XTC heeft gebruikt. Cannabis is blijkbaar een middel dat wel gebruikt wordt, maar wat minder tijdens het feest zelf. Een mogelijke verklaring hiervoor is het rookbeleid. Cocaïne en amfetamine gebruik ligt een stuk lager, maar amfetamine haalt cocaïne wel in met 17% tegenover 9% dat aangeeft het middel die dag of avond te hebben gebruikt. Slechts 6% heeft GHB gebruikt en de percentages van alle andere middelen liggen rond de 1 a 2%. In 2009 was er een lichte stijging van het aantal mensen dat aangaf andere middelen te hebben gebruikt in de laatste maand, in 2010 is dat percentage van 5% gelijk gebleven. Opvallend is dat er binnen die 5% een aantal middelen in populariteit is toegenomen, waaronder Mephedrone en LSD. Nieuwkomer in 2009 was 2C-B en deze is in 2010 stabiel gebleven. Nieuwkomer van 2010 is de Truffel. Lachgas en Ritalin zijn gestegen in 2010. Wat we zien is dat het hele palet aan middelen flink is uitgebreid al is het maar een kleine groep die aangeeft deze middelen te gebruiken. Methamfetamine is 6 keer ingevuld en heroïne is weer wat gezakt van 6 naar 3 bezoekers die dit in de afgelopen maand hebben gebruikt. Combigebruik komt veel voor en is na een daling in 2009 weer wat toegenomen. 23 % heeft slechts 1 middel gebruikt, 25% heeft 2 middelen gebruikt en 35 % heeft meer dan 2 middelen gecombineerd. XTC gebruikers combineren voornamelijk met alcohol (71%) en cannabis (32%). Cocaïne gebruikers combineren bijna allemaal met alcohol (90%), maar 70% heeft ook XTC gebruikt. Van de mensen die amfetamine heeft gebruikt heeft ook 70% alcohol gebruikt en 64% heeft naast amfetamine ook XTC gebruikt. Ondanks de zeer riskante combinatie heeft 63% van de mensen die GHB hebben gebruikt ook alcohol gedronken, wat een stijging is van 8% ten opzichte van 2008. Maar GHB wordt ook vaak met stimulerende middelen gecombineerd, in 66% van de gevallen met XTC en 50% van de gevallen met amfetamine.

34


Vergeleken met 2009 is het aantal bezoekers dat naast het gebruik van een van de uitgaansdrugs XTC heeft gebruik toegenomen Overige vragen De helft van de bezoekers van de Unity stand haalt zijn of haar informatie over alcohol en andere drugs bij de vrienden die gebruiken en het internet vandaan. Google is nog altijd de meest gebruikte internetpagina om informatie op te zoeken. Aandacht voor internet en de invloed van de directe vrienden zullen in 2011 speerpunten zijn. Opvallend is verder dat toch een behoorlijk aantal mensen aangeeft dat ze een middel zelf uitproberen waardoor ze hun gebruikers ervaring als feitelijke kennis gebruiken. Ook een aantal mensen geeft aan geen informatie te zoeken. Beide hebben de aandacht bij Unity. Betrouwbaarheid Ook in 2010 vond het overgrote deel van de bezoekers de informatie van Unity betrouwbaar tot zeer betrouwbaar, namelijk 73%. 17% was neutraal en slechts 2% gaf aan de informatie onbetrouwbaar te vinden. Losse vragen In 2010 zijn 1189 losse, specifieke vragen gesteld. Ook in 2010 is XTC het middel waar de meeste losse vragen over zijn gesteld.

35


1 Bijlage:

Feesten en voorlichtingen Unity landelijk 2010 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Dat. 9-01-10 16-01-10 23-01-10 29-01-10 29-01-10 30-01-10 30-01-10 6-02-10 6-02-10 27-02-10 27-02-10 27-02-10 6-03-10 6-03-10 6-03-10 13-03-10 20-03-10 20-03-10 26-03-10 27-03-10 27-03-10 2-04-10 2-04-10 3-04-10 3-04-10 4-04-10 5-04-10 9-04-10 10-04-10 17-04-10 17-04-10 24-04-10 5-05-10 5-05-10 8-05-10 22-05-10 23-05-10 28-05-10 29-05-10 29-05-10 1-06-10 5-06-10 5-06-10 5-06-10 12-06-10 12-06-10

Feest Paul Elstak Euphoria Michel de Hey vs Warren Fellow De Basis Flinty's Soenda X-Qlusive Headhunterz Awakenings 6 febr Hardbass Amazone project Source on Ice Suffocation of Reality 5daysoff Hardstyle Soldierz Masters of Hardcore The Mix Go Apres Ski Shoeless maart OWAP XL maart Ghosttown KnockOut Awakenings 2 april De Stip Awakenings 3 april Trance Energy Awakenings 4 april Rapido XL Down Town Hardcore 4 Life meets Darkness 4 Life In Qontrol Wasteland april Frisfeest Bevrijdingsfestival Utrecht Bevrijdingsfestival Rotterdam Nightmare Outdoor Harmony of hardcore 7th Sunday De Kade Emporium Counter Culture Festival Dance Parade Free Your Mind Festival Musica Republica Obsession festival Beeckestijnpop Defqon1

Nr 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

36

Dat. 12-06-10 12-06-10 12-06-10 13-06-10 13-06-10 18-06-10 19-06-10 19-06-10 19-06-10 20-06-10 26-06-10 26-06-10 26-06-10 27-06-10 3-07-10 3-07-10 4-07-10 5-07-10 10-07-10 10-07-10 10-07-10 10-07-10 10-07-10 17-07-10 17-07-10 24-07-10 24-07-10 29-07-10 31-07-10 31-07-10 7-08-10 7-08-10 7-08-10 8-08-10 14-08-10 14-08-10 21-08-10 28-08-10 28-08-10 3-09-10 4-09-10 4-09-10 4-09-10 11-09-10 17-09-10 17-09-10 18-09-10

Feest Fanchise outdoor Franchise Outdoor Soenda Festival A day at the park All is One Midzomergrachtfestival Dirty Dutch Festival Indian Summer Festival Pleasure Island Julianapop Awakenings Festival GOA Fullmoon festival Lakedance Parkpop Sensation strDnAfeest Metropolis Ground Zero Dijkpop Feestfabriek Infinity Festival Rapido On The Beach Source Extrema Outdoor Free festival Dominator Full moon party Dj Shadow Rockit Open Air Shoeless Open Air Dance Valley Solar weekend WTTF Rapido aug Loveland Stekker Festival Decibel Outdoor Mysteryland Voltt loves summer Audio Active XXL Meerpop Sounds of the hill Zirkus 8Bahn Q-Base COC Leatherpride XXXLeather Acces Live Festival


Nr 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

Dat. 18-09-10 18-09-10 18-09-10 25-09-10 2-10-10 2-10-10 8-10-10 9-10-10 15-10-10 20-10-10 30-10-10 30-10-10 31-10-10 6-11-10 6-11-10 7-11-10 13-11-10 13-11-10 13-11-10 26-11-10 27-11-10 27-11-10 27-11-10 27-11-10 3-12-10 4-12-10 4-12-10 11-12-10 12-12-10 17-12-10 18-12-10 18-12-10 29-12-10

Feest Hysteria Outdoor Sneakers Festival We are the future Project Hardcore Franchise Fusion Awakenings 8 okt Awakenings 9 okt OWAP XL okt 538 on tour Concept Thrilllogy GetRuff Houseqlassics Soenda TwinksSexOrgie Argus festival Beatlovers Langweiligkeit Festival Awakenings 26 nov Awakenings 27 nov Fabulous Qlimax Herr Zimmerman Wasteland nov Shoeless december Nightmare Loudness Zonderbroek Harrold Dirty Dutch Thunderdome Feestival

37


Achterkant Quiz?! | Bijlage:

2

Zeg eens: wat drink/snuif/slik je eigenlijk ? (deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld) 1. Ik ben een .... Man Vrouw mijn leeftijd is 2. Ik heb gebruikt... In de laatste Maand: Vanavond: Alcohol Tabak Cannabis XTC/MDMA Cocaïne Speed GHB Paddo's Efedra Herbals Ketamine Anders, nl: .... Niets

jaar

Alcohol Tabak Cannabis XTC/MDMA Cocaïne Speed GHB Paddo's Efedra Herbals Ketamine Anders, nl: .... Niets

3. Ik vind de informatie en het advies van Unity..... (omcirkel wat jij van toepassing vindt) Onbetrouwbaar Matig betrouwbaar Neutraal Betrouwbaar Heel betrouwbaar Ik vind de informatie en het advies van Unity..... (omcirkel wat jij van toepassing vindt)

Oninteressant

Matig interessant

Neutraal

Interessant

4. Informatie over drugs en alcohol zoek ik via: Vrienden die gebruiken Flyers Vrienden die niet gebruiken Bibliotheek TV/Radio/Krant School Voorlichting op feesten Ouders Anders, nl;

Heel interessant

Internet, Site: Tijdschriften, Blad:

5. Heb je al vaker informatie gekregen van een Unity-medewerker?

ja: …… keer

nee

6. Wat hoopt Unity volgens jou te bereiken? Dat jongeren stoppen met drugs gebruiken Dat jongeren beter nadenken over hun drugsgebruik Dat jongeren meer over drugs weten 7. Mijn hoogst genoten opleiding is: Basisschool Middelbare school

MBO

HBO/Universiteit

8. De 4 cijfers van mijn postcode zijn: … … … …. 9. Ik heb de volgende tips/opmerkingen:

38

Hartelijk dank voor het invullen & een fijn feest verder !! :)


39 ontwerp: Breedontwerp.nl


www.unity.nl

Unity Jaarverslag 2010  

Unity Jaarverslag 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you