Page 1

PORT FOLIO


ABOUT ME


HATHAIKAN // BEER BEER TAKUNBUNROD TAKUNBUNROD MARCH 7,1996 TEL : (+66) 095-581-7643 AGE : 20 E-MAIL : T.HATHAIKAN@HOTMAIL.COM 22 PRACHUAPKHIRIKHAN,THAILAND FACEBOOK : HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/BEERBLABLA

EDUCATION EDUCATION

2014TOTO2017 PRESENT 2014 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SILPAKORN UNIVERSITY SILPAKORN UNIVERSITY 2008-2010 2011-2013 CHINESE-ENGLISH PROGRAM CHINESE-ENGLISH PROGRAM MATHEMATICS-SCIENCE PROGRAM HUA-HIN SCHOOL HUA-HIN SCHOOL 2011-2013 2008-2010 MATHEMATICS-SCIENCE PROGRAM CHINESE-ENGLISH HUA-HIN SCHOOLPROGRAM HUA-HIN SCHOOL EXPERIENCE

EXPERIENCE 2560 THROUGH THE THIRD QUALIFYING ROUND OF THE CONTEST “DIGITAL STATUP” 2560INTERNSHIP JOINAT THEBECi COMMUNITY VOLUNTEER 2560 CORPORATION Ltd. CAMP AT THE BAANTHIRD TUNG QUALIFYING KRED KAENG KRACHAN, 2560 THROUGH ROUND OFPHETCHABURI. THE CONTEST “DIGITAL STATUP” 2559 TEACHER ASSISTANT IN COMPUTER GRAPHICS FOR BUSINESS 2560 JOIN THE COMMUNITY VOLUNTEER CAMP AT BAAN TUNG KRED KAENG KRACHAN, PHETCHABURI. SKILL 2559 TEACHER ASSISTANT IN COMPUTER GRAPHICS FOR BUSINESS ADOBE ILLUSTRATOR/ADOBE PHOTOSHOP/ADOBE AFTER EFFECTS

SKILL

INTERESTSAFTER EFFECTS ADOBE ILLUSTRATOR/ADOBE PHOTOSHOP/ADOBE

UX,UI/SYSTEM ANALYSIS MUSIC/FILM CAMERAS/TRAVEL/DOG/YELLOW INTERESTS

MUSIC, FILM CAMERAS, TRAVEL, DOG


01 BRANDING


Í͡Ẻ»‡Ò¨ʹöÌҹÍÒËÒà Í‹ÒÅ×Á©Ñ¹ ÊÒ¢ÒàÁ×ͧ·Í§¸Ò¹Õ


Í͡ẺàÁ¹ÙÌҹÍÒËÒà Í‹ÒÅ×Á©Ñ¹ ÊÒ¢ÒàÁ×ͧ·Í§¸Ò¹Õ


»‡ÒÂÌҹÍÒËÒà Í‹ÒÅ×Á©Ñ¹ ÊÒ¢ÒàÁ×ͧ·Í§¸Ò¹Õ

Í͡Ẻ»‡Ò ÌҹÍÒËÒà Í‹ÒÅ×Á©Ñ¹ ÊÒ¢ÒàÁ×ͧ·Í§¸Ò¹Õ


02 WEB / APP DESIGN


 †¶–ï  §¶Â†Œ³Ê›6WDWXS á;¾ÅÔ à¤ªÑ ¹ Start up žm¤Ô´´ ›Â„n ´¥¯œ™· Êśƒ´¥¥²ƒ©–Ć¥‰ƒ´¥ 'LJLWDO6WDUWXS ¼‹Ò¹à¢ŒÒÃͺ·Õ่ 3 㹡ÒûÃСǴ

â¤Ã§¡Òà Digital Start up

Œ¹Ê¯Ã¯  §¶Â†Œ³Ê›/LNH-RE


5H'HVLQJ3(7''+20(

Re-Design PET DD HOME


Re-Design SU REG INFO APPLICATION


Thesis Project ' ÃкºÊÒÃʹà·Èà¾×่Í¡Ò䌹ËÒáÅÐÊํÒÃͧ·Õ่¾Ñ¡ Accommodation Exchange Application '


03 ILLUSTRATION


Í͡Ẻ Character Mello ª‹Ç§½ƒ¡§Ò¹


04 PHOTOGRAPHY OTHER DESIGN


·ํÒâ»ÊàµÍÏ ÌҹÍÒËÒà Í‹ÒÅ×Á©Ñ¹ ÊÒ¢Ò àÁ×ͧ·Í§¸Ò¹Õ


Í͡Ẻâ»ÊàµÍÏÃÒ¡Ò÷ÕÇÕ ãËŒ Mello µÍ¹½ƒ¡§Ò¹


THANK YOU

Portfolio  
Portfolio  
Advertisement