Page 1

Tyresö och Talludden Livet i första rummet Latitud: N59° 14.791 Longitud: E18° 13.045


KOMMUNENS VISION – för Tyresö

Trygga Trivsamma Tyresö – allas vårt ansvar Vår gemensamma vision beskriver vad alla vi som lever, bor och arbetar i Tyresö står för och vad vi vill åstadkomma i vår hemkommun. Inom tjugo år ska vi vara den mest attraktiva kommunen i hela Stockholmsregionen. Utgångspunkten är det fantastiska läget med närhet till både naturen och huvudstaden. Den långsiktiga stadsbyggnadsplaneringen och genomtänkta markanvändningen ger oss plats att fortsätta växa och skapa mer rum för fler invånare i Tyresö.

1 2 3

God boendemiljö och livskvalitet Bostäderna håller hög kvalitet samt erbjuder god service vilket bidrar till att de boende alltid känner sig trygga. Alla invånare ges möjlighet till rekreation samt har tillgång till både kultur och idrott. Kommunen värnar närheten till skog, sjö och hav och verkar för en ekologisk utveckling på lång sikt där nybyggda hus är energineutrala.

Kvalitet och service Tyresö har uppmärksammats nationellt för sitt tydliga medborgarperspektiv där lyhördhet, insyn och delaktighet är viktigt. Få kommuner i landet har lika nöjda invånare. Föreningslivet är vitalt och det finns ett stort förtroende mellan kommunen och företagen. Det lokala näringslivet består av en stor mängd småföretagare vilket bidrar till ökad mångfald och fler arbetstillfällen.

God ekonomisk hushållning Hög utbildningsnivå, ökad självförsörjning, låg arbetslöshet och prioriterad äldreomsorg har hjälpt till att skapa en stabil och balanserad ekonomi. Och en skola för var och en gör att allt fler människor lockas att flytta hit för att bilda familj. De stora satsningarna på förtätning och de ständiga förbättringarna av infrastrukturen gör att många också väljer att bo kvar i Tyresö under många år.


VÅR VISION – för Talludden

Platsen för boende, möten och reflektion De första människorna kom till Tyresö för ungefär femtusen år sedan. Idag är vi nästan femtiotusen människor som lever, bor och arbetar här. För att trivas och vara lyckliga strävar vi alla efter balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi vill ha mer tid för familjen och flexibla arbetstider för att hinna med våra sociala relationer med vänner och kollegor. Och vi vill ha egentid för att ha möjlighet att förverkliga våra innersta drömmar. Det ställer stora krav på platser för boende, möten och reflektion. Talludden är den naturliga platsen för allt detta.

Boende – Plats för familjelivet Vi vill bygga ett nytt sorts boende som erbjuder plats för familje- och arbetslivet. En modern arbetsplats som på ett naturligt sätt integreras i bostaden tillmötesgår människors önskemål om flexibla arbetstider och hjälper dem att skapa den balans de eftersträvar. En blandad upplåtelseform skapar valfrihet och ökar mångfalden.

Möten – Plats för arbetslivet Vi vill skapa ett kreativt nav för innovation och framkantsekologi som bjuder in entreprenörer. Det etablerar nya företag som ger fler arbetstillfällen. Genom att locka hit enmansföretag och småföretagare bildas ett unikt nätverk som hjälper till att förverkliga Tyresös vision om att fortsätta växa och verka som företagarkommun.

Reflektion – Plats för själslivet Vi vill utnyttja den naturliga närheten till havet genom att öka tillgängligheten för alla invånare med vackra promenadstråk längs stranden. Här finns också gott om plats för trädgårdar, odlingslotter och bikupor samt bryggor för bad och båtliv. Det skapar många möjligheter till såväl gemenskap, vänner och grannar som oaser för en välbehövlig andningspaus och en stunds reflektion i ensamhet.

1 2 3


De tre rummen Låt bostaden ge rum åt allt i livet Många människor som befinner sig mitt i livet tillhör Generation Ambition*. Deras främsta strävan är att lyckas i allt de företar sig – arbete, karriär, bostad, familj och relationer. Samtidigt vill de hitta mer tid för vila och inspiration där de även hinner med sig själva och sin egen utveckling. De vill må bra i både själ och kropp. Vår vision om Talludden hjälper dem att nå dit. Vi vill skapa bostäder där det finns plats för de tre rummen i livet.

1

2

Vardagsrummet I det första rummet umgås vi med familj, släkt och vänner. Här odlar vi våra närmaste relationer, leker, sportar och interagerar med våra medmänniskor i alla åldrar. När vi känner att vi får mer tid tillsammans med våra nära och kära tillfredsställs vi som individer. Här skapas plats för vårt familjeliv.

Arbetsrummet I det andra rummet träffar vi kollegor, kunder och samarbetspartner. Här får vi bekräftelse som innovatörer eller kreatörer. Genom att vi själva kan själva påverka vår arbetssituation och våra arbetstider känner vi oss motiverade och engagerade. Här skapas plats för vårt arbetsliv.


– skapar balans i livet

Det egna rummet

3

I det tredje rummet ges vi särskilt utrymme för våra innersta tankar. Här kan vi varva ner, njuta av stillheten, låta sinnet och kroppen komma ikapp och rikta uppmärksamheten inåt. När vi får möjlighet att själva ge oss den lugn och ro vi så väl behöver känner vi oss hela som människor. Här skapas plats för vårt själsliv.

fritid

vardagsrummet

familj/ relation

TALLUDDEN

det egna rummet arbetsrummet egen tid

flexibla arbetstider karriär

förverkliga drömmar

* Generation Ambition är en studie genomförd av forsknings- och konsultföretaget Kairos Future som har intervjuat 7 000 personer runtom i Europa, varav 2 000 i Sverige. Frågorna gällde hur de ser på trivsel och lycka samt deras strävan efter balans mellan arbetsliv och privatliv. www.kairosfuture.com


TALLUDDEN

Vardagsrummet

Arbetsrummet

Det egna rummet

Mötesplatser

Båtpool

Rekreation Naturmark Trappgränder

Skärgården Strandpark och strandpromenad

Hotellet-mötesplatsen Äganderätter Nätverkande Bikupor Hyresrätter Äganderätter

Torget-mötesplatsen Lek och umgänge Bostadsrätter Odla relationer Odlingslotter

Utsiktstorg Arbetsrummet

Bilpool Förskola

Vardagsrummet Det egna rummet Gröna stråk Bostadsrätter


– den naturliga platsen för hela livet

Resiliens för människor och miljö Vi lämnar nu kunskapssamhället och går mot nätverkssamhället. I denna nya relationsekonomi är det inte den som vet mest utan den som har flest relationer som är mest framgångsrik. Här på Talludden vill vi skapa fler möjligheter för invånarna att bygga varaktiga relationer utifrån alla de tre rummen. Hållbarhet Resiliens handlar om förmågan att stå emot och hämta sig från påfrestningar*. Den gäller både människor och miljö. Med hjälp av den senaste kunskapen kan vi skapa ett ekologiskt och estetiskt byggande i samklang med naturen. Genom att väva samman ekologiska och sociala aspekter får vi en boendemiljö som är tålig för olika typer av förändringar med avseende på natur och kultur. När vi integrerar livets alla skeden och använder oss av de nyaste teknikerna inom miljövänligt byggande skapar vi ett unikt och långsiktigt, starkt och hållbart samhälle. Samarbete Yngre generationer kräver friare anställningsformer. Allt fler väljer att samarbeta i konstellationer med likasinnade småföretagare. Det ställer nya krav på arbetsgivare om de ska lyckas fånga upp kompetensen. Genom att samutnyttja lokala ytor skapas ett integrerat nätverk med olika funktioner. Med ett hotell som gemensam mötesplats kan företagarna tillfälligtvis expandera sin verksamhet från hemmet samt boka representations- och konferenslokaler eller övernattning. Här finns även ett nyföretagarcentrum, ett café och ett gym. Och via en båt- och bilpool hjälps vi alla åt att underlätta vardagen. Skönhet Naturen tillåts komma tätt inpå den nya bebyggelsen och blir därmed en integrerad och självklar del av boendet. Bostadshusen utplaceras försiktigt i den befintliga terrängen och därmed skonas naturen så långt det är möjligt och ersätts där det behövs. Vi binder ihop stranden med berget och gör havet mer lättillgängligt för de boende, såväl på Talludden som i resten av Tyresö. Här ska alla invånare ges samma möjlighet att njuta av och hämta nya krafter i naturen.

* Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet är ett internationellt tvärvetenskapligt center som bedriver forskning kring social-ekologiska system där människa och natur studeras som en integrerad helhet. www.stockholmresilience.org


Talluddens framtida mötesplats; torget med utsikt över Erstaviken och Älgö.

Talludden sätter livet i första rummet Visionen om Talludden bygger på begreppet resiliens – förmågan att klara av förändringar och vidareutvecklas. Genom omsorgsfull planering vill vi utveckla området till en plats där människor kan skapa en bättre balans i livet i harmoni med miljön.

Familjelivet i vardagsrummet Miljöprofilerat boende Bostäder med två ingångar Blandade upplåtelseformer Relationsskapande ytor Gemenskap Trygghet Själslivet i det egna rummet Trädgårdar Odlingslotter Promenadstråk Rekreation Inspiration Självförverkligande

Arbetslivet i arbetsrummet Funktionella arbetsplatser Dynamiska mötesplatser Nyföretagande Nätverkande Karriär och utveckling Handlingskraft

Gamla Tyresö Centrums Andelsägarförening

Talludden_original  

Tyresö och Talludden Livet i första rummet Latitud: N59° 14.791 LoNgitud: E18° 13.045 KOMMUNENS VISION –för Tyresö god boendemiljö och livsk...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you