Page 1

Mänskliga rättigheter. Vad har det med ditt företag att göra?


Framgångsrika företag tar sitt ansvar för mänskliga rättigheter. För framgång i affärslivet räcker det inte längre med hög kvalitet och god service. Allt fler företag inser vikten av att främja de mänskliga rättigheterna och värna om miljön. Därigenom bygger de varaktiga relationer med kunder och leverantörer, höjer personalens motivation, ökar produktiviteten samt stärker sitt varumärke. Samtidigt tar de sitt sociala och moraliska ansvar och blir därmed en naturlig del av samhället

Mänskliga rättigheter kränks i länder över hela världen. Kartan visar de länder där Amnesty rapporterat om kränkningar av de mänskliga rättigheterna under 2004.

på alla platser där de är verksamma. Det skapar trovärdighet och respekt. Amnesty Business Group (ABG) samarbetar med företag som har nått den insikten.

Vilka är ABG?

De mänskliga rättigheterna (MR) är en del av folkrätten oavsett kultur, religion eller politisk situation. De reglerar förhållandet mellan staten och

Amnesty Business Group i Sverige

enskilda människor, begränsar statens makt över individen samt fastslår

startades år 2000. Vi är en del av

dess skyldigheter. Men tyvärr begås ofta kränkningar mot de mänskliga

den svenska sektionen av Amnesty

rättigheterna och i många stater finns även brister i de nationella lagarna.

International som i mer än 40 år har arbetat med att främja de mänskliga rättigheterna. ABG består av medlemmar som

Näringslivets globala makt och inflytande ökar allt mer. När det gäller de mänskliga rättigheterna går det därför inte längre att vara neutral. För att utvecklas i positiv riktning måste dagens företag välja om de vill

är engagerade i olika grupper och

vara en del av problemet eller en del av lösningen. Att bara förlita sig på

projekt för att påverka och utbilda

statsmakten duger inte. Genom FN:s Global Compact, ILO:s konventioner

företag att ta ett aktivt ansvar för

samt OECD:s riktlinjer arbetar allt fler företag frivilligt för att de mänskliga

mänskliga rättigheter. Vi har också ett sekretariat med en fast anställd som ansvarar för företagsdialogen

rättigheterna efterlevs och stärks i de länder där de är verksamma. partners och kunder. I detta ansvar ingår att försäkra sig om att inga

ABGs styrelse arbetar ideellt

kränkningar av mänskliga rättigheter sker inom det område företaget har

för ABG och ansvarar för den

inflytande över. Hur långt detta sträcker sig är i dag inte entydigt, men

Flera av styrelsens medlemmar har

Svenska företag i alla branscher med internationell verksamhet löper risken att medverka till kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Kränkningarna kan begås inom alla delar av företagets verksamhet – inköp, produktion och försäljning men även genom partnerskap och finansiering.

Livsmedelsindustrin: I Latinamerika förekommer kränkningar av föreningsfriheten, till exempel genom hot och våld mot fackanslutna. I Afrika har tvångs- och barnarbete förekommit.

Inom ramen för dialog tillhandahåller ABG analyser över de kränkningar som ofta förekommer i olika branscher och länder. Analyserna baserar sig på aktuella rapporter från Amnesty International. På www.amnesty.se/business hittar du mer information om risker och kränkningar.

Alla företag har ett ansvar för sitt val av leverantörer, samarbets-

och den operativa verksamheten.

strategiska delen av vår verksamhet.

Hur stor är risken för kränkningar?

rättsutvecklingen går mot ett allt större ansvar för företagen.

mångårig erfarenhet av mänskliga rättigheter och näringslivet.

2

3


Hur arbetar Amnesty Business Group? Allt fler svenska företag med internationell verksamhet inom handel, industri och finans vill aktivt bidra till att främja de mänskliga rättigheterna i världen. Vad de efterfrågar är en respekterad samtalspartner med lång erfarenhet och djupa kunskaper om regler, kränkningar och företagsrisker. Därför vänder de sig till Amnesty Business Group.

Unik källa till kunskap och opinion

Framgång genom aktivt samarbete

Genom dialog och opinionsbildning ser ABG som sin främsta uppgift

Företag som i dialog med ABG vill främja de mänskliga rättigheterna

att påverka och utbilda företag till att respektera, försvara och främja de

i sin egen verksamhet deltar i Business Forum. Tillsammans för vi flera

mänskliga rättigheterna.

gånger per år djuplodande diskussioner om mänskliga rättigheter och

Vi fungerar som en erfaren diskussionspartner för näringslivet när det gäller människorättsfrågor. Samtidigt är vi en neutral källa till information och opinion för såväl enskilda företag som Råvaruindustrin: Tvångsförflyttningar inom oljeutvinningen är en typisk kränkning av minoritetsbefolkningarnas rättigheter.

medier, politiker och allmänhet. Målet med vårt engagemang är att

rekommendationer om mänskliga rättigheter och kan till exempel handla om land- och branschspecifika riskanalyser, utbildning om mänskliga rättigheter och oberoende granskning. Företagen i Business Forum delar öppet med sig av egna

inga svenska företag med internationell

erfarenheter och drar nytta av andras kunskaper. Träffarna ska också

verksamhet ska bidra till att kränka de mänskliga

aktivt påverka och inspirera företagen i deras arbete för mänskliga

rättigheterna på grund av okunskap eller ovilja

rättigheter.

att följa de internationellt etablerade människorättsprinciper som FN och Amnesty International verkar för.

4

företagsansvar utifrån Amnestys perspektiv. Mötena är baserade på ABG:s

Textilindustrin: Bland underleverantörer förekommer kränkningar av ILO:s konventioner när det gäller arbetsförhållanden som tvångsarbete och föreningsförbud.


Krav och uppmaningar som visar vägen. Som företag har ni själva ansvar för att skaffa er kunskaper om vilka effekter er verksamhet ger, också när det gäller de mänskliga rättigheterna. Det ger en nyttig självinsikt och skapar nya och bättre affärsmöjligheter. I vår dialog med er ställer vi tre krav och lämnar tre uppmaningar.

Tre krav om att förebygga kränkningar av mänskliga rättigheter

Tre uppmaningar om att förebygga kränkningar av mänskliga rättigheter

1. Policy

1. Ledningssystem

• Ett ledningsbeslut om att kränkningar av mänskliga rättigheter inte

• Systematisera tillämpningen av företagets policy för mänskliga

skall förekomma i företagets verksamhet.

rättigheter.

• Kommuniceras externt och internt.

• Identifiera mål och mätmetoder.

• Innehålla en hänvisning till exempelvis FN:s allmänna förklaring om de

• Skapa system för utredning och åtgärder vid rapport om miss-

mänskliga rättigheterna.

förhållanden.

2. Riskanalys

2. Transparens

• Analysera konsekvenserna av företagets verksamhet.

• Redogör öppet för mål, resultat och risker gällande mänskliga

Hur riskerar företaget att kränka mänskliga rättigheter? • Inkludera risken för vanliga kränkningar i branschen, landet och projektet/verksamheten. • Identifiera åtgärder som minskar risken för kränkningar.

rättigheter. • Redovisa detta i årsredovisning. • Låt redovisningen av företagets arbete med mänskliga rättigheter granskas av oberoende part.

3. Utbildning

3. Främjande

• Utbilda personalen i att förstå och använda företagets policy för

• Använd företagets inflytande för att främja

mänskliga rättigheter.

IT- & Telekomindustrin: Genom sina produkter och samarbeten med förtryckande regimer riskerar företag att medverka till censur av befolkningen. Brytningen av mineralen Coltan i Demokratiska Republiken Kongo kan kopplas till våld, konflikter och barnarbete.

mänskliga rättigheter där det är möjligt.

• Informera leverantörer, kunder och samarbetspartners om företagets policy för mänskliga rättigheter.

6 7


Stort tack till Hallå, Fotograf H-E Nygren och Alfaprint.

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av broderskap.” Artikel 1 ur FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (10 december 1948)

Adress: Alsnögatan 11, Box 4719, 116 92 Stockholm Telefon: 08-729 02 57 Fax: 08-729 02 01 E-post: business@amnesty.se Webb: www.amnesty.se/business

Amnesty+Business+Group  
Amnesty+Business+Group  

Mänskliga rättigheter. Vad har det med ditt företag att göra? Vilka är ABG? Hur stor är risken för kränkningar? Mänskliga rättigheter kränks...

Advertisement