Page 1

dommerholtlegal oktober 2012 magazine #1

Special FLEX-BV Bewaarexemplaar

flex bv

statuten

specialisten

De nieuwe regels van belang voor nieuwe & bestaande B.V.’s

Moeten uw statuten worden aangepast? Wij adviseren u

op het gebied van vennootschapsrecht

www.dommerholt.nl

Zwolle | apeldoorn | heerenveen | assen


inleiding #02

kapitaal #03

inhoud Inleiding 02 Kapitaal 03 Aandelen 04 Uitgifte en overdracht van aandelen 05 Uitkeringen 06 Aandeelhouders verplichtingen 08 Algemene vergadering van aandeelhouders 09 Certificaten en certificaathouders 10 Geschillenregeling 10 Het bestuur en het toezicht op het bestuur 12 Overgangsrecht 13 Moeten uw statuten worden aangepast? 14 onze specialisten ondernemingsrecht

15

colofon 16

Inleiding

kapitaal

Sinds 1 oktober 2012 is ‘ie er: de Flex-B.V. In de wandelgangen heeft u er ongetwijfeld al veel over gehoord. De Flex-B.V. heeft ingrijpende wijzigingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tot gevolg gehad.

Er is niet langer een verplichting om minimaal € 18.000 – in geld of in natura – op de geplaatste aandelen van een B.V. te storten. Aansprakelijkheid van bestuurders voor rechtshandelingen van de B.V. voordat deze minimale storting heeft plaatsgevonden, is dan ook niet langer aan de orde. Afgeschaft zijn ook de bankverklaring (bij stortingen in geld) en de accountantsverklaring (bij stortingen in natura). Voor stortingen in natura moeten de oprichters of bestuurders van een B.V. daarvan nog wél een beschrijving opstellen met daarin opgenomen de volgens hen reële waarde van het ingebrachte.

Uitgangspunt voor de nieuwe regeling was dat de inrichting van een B.V. flexibeler moest. Vergelijk het met: van “confectie” naar “maatpak”. De nieuwe regels zijn niet alleen van belang bij de oprichting van nieuwe B.V.’s, maar bieden ook voor bestaande B.V.’s nieuwe mogelijkheden. In dit magazine hebben wij de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet en gaan wij ook in op het belang van het in overeenstemming brengen van uw statuten met de nieuwe regeling.

van confectie naar maatpak

Een maatschappelijk kapitaal – dat het maximum uit te geven aantal aandelen bepaalt – is niet langer verplicht. Kiest u, om wat voor reden dan ook, wél voor een maatschappelijk kapitaal, dan bestaat niet langer de verplichting om daarvan tenminste een vijfde deel te plaatsen. De nominale waarde van de aandelen moet nog wel in de statuten worden vermeld, maar het aantal aandelen niet meer. De voorschriften bij zogenaamde “Nachgründung” – kort gezegd: transacties tussen de B.V. en haar eigen oprichters/aandeelhouders kort

na oprichting – zijn vervallen. Een beschrijving en een accountsverklaring zijn hier niet meer vereist. Ook het verbod op financiële steunverlening door de B.V. aan derden (zekerheden, garanties, etc.) en de beperking in het door de B.V. verstrekken van leningen aan derden gericht op het door die derden verkrijgen van aandelen in de B.V. zijn van de baan. Uiteraard blijft het wel oppassen bij dit soort transacties c.q. rechtshandelingen, omdat benadeling van de B.V. en haar schuldeisers op de loer ligt.


aandelen #04

Uitgifte en overdracht van aandelen #05

Uitgifte en overdracht van aandelen

Aandelen Het is nu mogelijk om aandelen zonder stemrecht uit te geven, mits tenminste nog één aandeel met stemrecht door een externe (rechts)persoon wordt gehouden. Deze stemrechtloze aandelen tellen (uiteraard) niet mee bij de vaststelling van het in een algemene vergadering aanwezige kapitaal en/of het daarin uitgebrachte aantal stemmen. Een aandeelhouder zonder stemrecht heeft overigens altijd wel een vergaderrecht. Ook een aandeel zonder winstrecht is nu mogelijk. Het is overigens wel het een of het ander: een aandeel zonder stemrecht kan niet worden uitgesloten van winstdeling en omgekeerd. De hoofdregel is dat het aantal stemmen dat een aandeelhouder mag uitbrengen gelijk is aan de nominale waarde van zijn aandelen. Daarvan kan echter in de statuten worden afgeweken. Dit betekent een grote vrijheid om de stemverhoudingen binnen de algemene vergadering in te richten, zeker in combinatie met de al genoemde mogelijkheid van stemrechtloze aandelen. Een afwijkende regeling voor de stemverhoudingen zal overigens moeten gelden voor álle besluiten van de algemene vergadering; differentiatie per besluit is niet mogelijk.

Tenzij de statuten anders bepalen, hebben de houders van aandelen zonder stem- of winstrecht geen voorkeursrecht bij de uitgifte van gewone aandelen en hebben gewone aandeelhouders geen voorkeursrecht bij de uitgifte van stem- of winstrechtloze aandelen.

De overdraagbaarheid van aandelen kan verder – met instemming van alle houders van de bewuste aandelen – in de statuten voor een bepaalde termijn worden uitgesloten, de zogenaamde “lock-up”. Een overdracht in strijd met deze statutaire uitsluiting is ongeldig.

Een zogenaamde blokkeringsregeling voor de overdracht van aandelen is niet langer verplicht. Als er geen blokkeringsregeling is opgenomen in de statuten, dan geldt de wettelijke regeling. Dit betreft een aanbiedingsregeling in combinatie met – als de betreffende aandeelhouder dit wenst – een prijsbepaling van de aandelen door een of meer onafhankelijke deskundigen.

Overigens blijven bepalingen in de statuten die de overdraagbaarheid van aandelen beperken buiten toepassing als overdracht daardoor onmogelijk of uiterst bezwaarlijk is, tenzij dit het gevolg is van een statutaire uitsluiting als hiervoor bedoeld of een statutaire prijsbepalingsregeling waaraan de betreffende aandeelhouder is gebonden.

Overdracht van aandelen in strijd met een statutaire beperking daarvoor is ongeldig. Zo’n beperking dient zodanig te zijn dat een aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen, indien hij dit verlangt, een prijs ontvangt gelijk aan de waarde van zijn aandeel of aandelen vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen.

De mogelijkheid – tenzij de statuten anders bepalen – van vrije overdracht van aandelen door een aandeelhouder aan zijn echtgenoot of geregistreerde partner, aan zijn bloed- en aanverwanten, aan een mede-aandeelhouder en aan de vennootschap, zoals opgenomen in de oude wet, is komen te vervallen.

De statuten kunnen overigens voorzien in een afwijkende prijsbepalingsregeling. Een dergelijke afwijkende regeling kan aan een aandeelhouder echter niet tegen zijn wil worden opgelegd.


Uitkeringen #06

uitkeringen #07

Uitkeringen De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die op grond van de wet of de statuten moeten worden aangehouden. Dit is de zogenaamde “balanstest”. De statuten kunnen de hiervoor genoemde bevoegdheden beperken of toekennen aan een ander orgaan. Verder geldt dat een besluit tot uitkering geen gevolgen heeft zolang het bestuur daaraan geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien – waarbij in beginsel een termijn van één jaar zal gelden – dat de B.V. na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Dit is de zogenaamde “uitkeringstest”. Het bestuur dient bij de uitkeringstest de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit van de B.V. in aanmerking te nemen.

Alle uitkeringen door de B.V. (van winst en reserves), de terugbetaling van gestort kapitaal (zowel door vermindering van de nominale waarde van aandelen als door intrekking van aandelen) en betalingen als tegenprestatie voor de inkoop van aandelen (in geld en in natura) zijn onderworpen aan de hiervoor genoemde uitkeringstest. Als een B.V. na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, dan zijn de bestuurders die dat ten

tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien tegenover de B.V. hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door die uitkering is ontstaan. Niet aansprakelijk is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de uitkering is gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Met een bestuurder wordt overigens gelijkgesteld een (rechts)persoon die het beleid van de B.V. heeft bepaald of mede heeft bepaald als ware hij bestuurder. Degene die van een B.V. een uitkering of terugbetaling ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de B.V. na deze uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, is verplicht tot vergoeding van het tekort – gemaximeerd tot de hoogte van de uitkering – dat door de uitkering is ontstaan. Aan de kapitaalverminderingsregels is toegevoegd de mogelijkheid om aandelen met een bepaalde aanduiding (bijvoorbeeld aandelen met bepaalde nummers) in te trekken en ook om, met instemming van de betrokken aandeelhouders, losse aandelen in te trekken. Ook is het nu mogelijk om de nominale waarde van aandelen met een bepaalde aanduiding te verlagen zonder en met terugbetaling aan de betrokken aandeelhouders. Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht is alleen toegestaan voor zover het eigen vermogen groter is dan de wettelijke en statutaire reserves. Deponering bij het Handelsregister en landelijke publicatie van een besluit tot kapitaalvermindering hoeft niet meer. De daaraan eerder gekoppelde termijn van twee maanden voor het door schuldeisers aantekenen van verzet tegen een voorgenomen kapitaalvermindering is daarmee ook vervallen. De inkoop door de B.V. van haar eigen aandelen is niet langer gemaximeerd tot 50% van de geplaatste aandelen. Het bestuur beslist over de inkoop van aandelen. Een statutaire regeling die

inkoop van aandelen toestaat, is niet meer nodig. Een machtiging door de algemene vergadering of door een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij de statuten of door de algemene vergadering is aangewezen, evenmin. Overigens kunnen de statuten de mogelijkheid van inkoop van aandelen desgewenst nog wel uitsluiten of beperken en/of daaraan voorafgaande goedkeuring door een orgaan van de B.V. verbinden. Bij de inkoop van aandelen moeten de hiervoor al genoemde balanstest en uitkeringstest worden toegepast. Bij deze beoordeling zal een recent vastgestelde jaarrekening in het algemeen het uitgangspunt zijn.

Alle uitkeringen door de B.V., de terugbetaling van gestort kapitaal en betalingen als tegenprestatie voor de inkoop van aandelen zijn onderworpen aan de hiervoor genoemde uitkeringstest


aandeelhoudersverplichtingen #08

Algemene vergadering van aandeelhouders #09

Aandeelhouders verplichtingen

Algemene vergadering van aandeelhouders

De statuten kunnen voor alle aandelen of aandelen van een bepaalde soort of aanduiding:

Eén of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk tenminste één (was: tien) procent van de aandelen houden, kunnen aan het bestuur en de raad van commissarissen verzoeken om een algemene vergadering bijeen te roepen. Deze vergadering moet dan – in beginsel – binnen vier (was: zes) weken later worden gehouden. Wordt geen uitvoering gegeven aan zo’n verzoek, dan kunnen de bewuste aandeelhouders een rechterlijke machtiging verkrijgen om de vergadering zelf bijeen te roepen.

• bepalen dat verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard, tegenover de vennootschap of derden of tussen aandeelhouders, aan het aandeelhouderschap zijn verbonden; • eisen verbinden aan het aandeelhouderschap; • bepalen dat de aandeelhouder in gevallen, in de statuten omschreven, verplicht is zijn aandelen of een deel daarvan aan te bieden en over te dragen. Een verplichting als hiervoor genoemd kan niet tegen de wil van de aandeelhouder worden opgelegd. Ook niet door wijziging van de statuten. Nieuwe en opvolgende aandeelhouders zijn in beginsel wel gebonden aan dit soort statutaire verplichtingen.

Onder vergaderrecht wordt verstaan het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren. Vergadergerechtigden zijn aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht, vruchtgebruikers en pandhouders met vergaderrecht en certificaathouders met vergaderrecht. De minimale oproepingstermijn voor een algemene vergadering is acht (was: vijftien) dagen. De statuten kunnen bepalen dat de algemene vergadering in een bepaalde plaats zal worden gehouden, wat ook een plaats buiten Nederland kan zijn. Als genoemde oproepingstermijn niet in acht is genomen of als de algemene vergadering ergens anders plaatsvindt dan vermeld in de statuten, dan is geldige besluitvorming toch mogelijk als

alle vergadergerechtigden daarmee hebben ingestemd en de bestuurders en commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld om hierover advies uit te brengen. Besluitvorming buiten vergadering blijft mogelijk, onder de Flex-wetgeving zelfs ook als er naast de aandeelhouders tevens andere vergadergerechtigden (bijvoorbeeld certificaathouders met vergaderrecht) zijn. In de statuten hoeft daarover niets meer te worden opgenomen. Algemene stemmen zijn daarvoor ook niet vereist. Voorwaarden zijn wel dat alle aandeelhouders en ook eventuele andere vergadergerechtigden hebben ingestemd met besluitvorming buiten vergadering en bestuurders en commissarissen voordien in de gelegenheid zijn gesteld hierover hun advies uit te brengen. Als alle aandeelhouders ook bestuurders van de B.V. zijn, dan geldt – tenzij de statuten anders bepalen – ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen ook als vaststelling van de jaarrekening. Deze vaststelling strekt ook tot kwijting aan (decharge van) alle bestuurders en commissarissen. Voorwaarde bij dit alles is wel dat alle overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en dat zij met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd.


Certificaten en certificaathouders

#10

geschillenregeling #11

Geschillenregeling De zogenaamde uittreedregeling is uitgebreid met de mogelijkheid om de vordering tot uittreding in te stellen tegen de B.V. zelf.

Certificaten en certificaathouders Onder de Flex-wetgeving is het onderscheid tussen bewilligde certificaten (uitgegeven met medewerking van de B.V.) en onbewilligde certificaten (uitgegeven zonder medewerking van de B.V.) afgeschaft. Onder de oude regeling hadden alleen houders van bewilligde certificaten vergaderrechten. Nu hebben certificaathouders alleen dan vergaderrechten wanneer de statuten dit bepalen. Het vergaderrecht kan certificaathouders worden toegekend of ontnomen door een besluit van een door de statuten aangewezen orgaan van de B.V.

Nu hebben certificaathouders alleen dan vergaderrechten wanneer de statuten dit bepalen

Als partijen het in het kader van uittreding eens zijn over de prijs van de aandelen of als een sluitende methode voor prijsbepaling is vermeld in de statuten of een overeenkomst, dan zal bij de prijsbepaling geen deskundige worden betrokken, tenzij toepassing van de bedoelde methode tot een onredelijke prijs zou leiden. Als tussen partijen sprake is van overeenstemming over de uittreding, maar niet over de prijs van de aandelen, dan kan deze prijs bij verzoekschriftprocedure worden vastgesteld.

Aandeelhouders kunnen daarbij de rechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen met werking tot het tijdstip waarop de aandelen worden overgedragen. Tegen het vonnis betreffende de toewijzing van de vordering tot uittreding c.q. uitstoting kan pas hoger beroep worden ingesteld tegelijk met het vonnis waarbij de prijs is bepaald, wat de procedure behoorlijk versnelt. Het eindvonnis is uitvoerbaar bij voorraad. Aandeelhouders kunnen overigens contractueel of statutair geheel of gedeeltelijk van de wettelijke geschillenregeling afwijken.


Het bestuur en het toezicht op het bestuur #12

overgangsrecht #13

Het bestuur en het toezicht op het bestuur Het bestuur van de B.V. wordt voor de eerste keer benoemd bij de akte van oprichting en daarna door de algemene vergadering. De statuten kunnen bepalen dat de benoeming van bestuurders en commissarissen gebeurt door een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding, zoals bijvoorbeeld houders van aandelen met bepaalde nummers. Vereist is wel dat iedere aandeelhouder met stemrecht kan deelnemen aan de besluitvorming over de benoeming van tenminste één bestuurder en één commissaris. Als echter de benoeming van bestuurders respectievelijk commissarissen op grond van de zogenaamde (volledige) structuurregeling

De statuten kunnen bepalen dat de benoeming van bestuurders en commissarissen gebeurt door een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding – die soms geldt bij zeer grote vennootschappen – door de raad van commissarissen respectievelijk de algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt, dan blijft de structuurregeling van toepassing. Bestuurders kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door het orgaan dat hen benoemd heeft. De statuten kunnen echter bepalen dat een bestuurder wordt ontslagen door een ander orgaan, tenzij de benoeming van bestuurders overeenkomstig de al genoemde (volledige) structuurregeling heeft plaatsgevonden.

Overgangsrecht Tenzij de statuten anders bepalen, is de raad van commissarissen bevoegd iedere bestuurder te allen tijde te schorsen. Gebeuren de schorsing en het ontslag echter door de algemene vergadering, dan blijft gelden dat dit slechts kan gebeuren met tweederde meerderheid van stemmen in een algemene vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. De statuten kunnen bepalen dat een commissaris ook kan worden ontslagen door de algemene vergadering, tenzij de B.V. een (volledige) structuurvennootschap is. De regeling voor benoeming en ontslag van commissarissen is inhoudelijk gelijk aan die voor bestuurders. De regeling dat maximaal een derde van het aantal commissarissen door derden kan worden benoemd is gehandhaafd onder de Flex-wetgeving. De bevoegdheden tot het instrueren van het bestuur van de B.V. zijn onder de Flex-wetgeving fors verscherpt. De statuten kunnen bepalen dat het bestuur zich moet gedragen naar de aanwijzingen van een ander orgaan van de B.V. Ook is het bestuur verplicht deze aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de B.V. en haar onderneming. Het laveren tussen instructies en het belang van de B.V. kan complex zijn en vereist alerte bestuurders.

De hoofdregel is dat de Flex-wetgeving na invoering onmiddellijke werking zal hebben en geen wijziging van bestaande rechten tot gevolg zal hebben. Een verwijzing naar (de inhoud van) een oud wetsartikel wordt geacht een verwijzing te zijn naar (de inhoud van) het nieuwe wetsartikel, tenzij dat niet in overeenstemming zou zijn met de strekking van het beding. Lopende gerechtelijke procedures lopen in beginsel door. De rechter kan echter op verzoek van één van de partijen of ambtshalve een termijn stellen waarbinnen partijen de gelegenheid wordt geboden hun stellingen en conclusies voor zover nodig aan te passen aan de Flex-wetgeving. Een wijziging van de grondslag van de procedure kan ertoe leiden dat een andere partij moet worden gedagvaard. In dat geval loopt de bestaande procedure uiteraard niet door. Staat een procedure in de hoogste feitelijke instantie (veelal één van de Gerechtshoven) op de agenda voor het wijzen van vonnis vóór 1 oktober 2012 of is er bij de Hoge Raad cassatieberoep ingesteld tegen een vóór deze datum gewezen vonnis, dan blijft in die procedures de oude regeling van toepassing.


moeten uw statuten worden aangepast? aandelen#14#04

onze specialisten ondernemingsrecht

Moeten uw statuten worden aangepast?

Zwolle

De statuten van bestaande B.V.’s zullen in het licht van de Flexwetgeving moeten worden beoordeeld op houdbaarheid, wenselijkheid en mogelijke gevolgen.

Heerenveen De statuten van bestaande B.V.’s zullen in het licht van de Flex-wetgeving moeten worden beoordeeld op houdbaarheid, wenselijkheid en mogelijke gevolgen. Zoals al genoemd, gelden verwijzingen in de statuten naar oude wetsartikelen in beginsel als verwijzingen naar de huidige wetsartikelen. Dat kan verschuivingen tot gevolg hebben. Diverse bepalingen in de statuten zullen mogelijk onnodig beperkend zijn. Een algemeen bezwaar is dat waar statuten een andere regeling bevatten dan de wet voorschrijft, de wettelijke regeling in aanvulling op de statuten geldt. Dit kan tot misverstanden, nietigheden en vernietigbaarheden leiden, wat vanzelfsprekend onwenselijk is.

Uitgifte onze specialisten en overdracht ondernemingsrecht van aandelen #05 #15

Assen

Zwolle Apeldoorn

Apeldoorn mr. C. (Kees) Borstlap

mr. M. (Mañana) Hulstein

c.borstlap@dommerholt.nl

m.hulstein@dommerholt.nl

mr. H.P. (Hans Pieter) van der Veen

mr. drs. M. (Marieke) Plante

hp.veen@dommerholt.nl

m.plante@dommerholt.nl

mr. F. (Frank) Klemann

mr. J.B.A. (Bert) Jansen

f.klemann@dommerholt.nl

jba.jansen@dommerholt.nl

mr. E. (Edo) Nijdam

mr. G. (Gerard) Beernink

e.nijdam@dommerholt.nl

gjh.beernink@dommerholt.nl

mr. M. (Menno) Hoekstra

mr. drs. M.F. (Maarten) Masman

m.hoekstra@dommerholt.nl

mf.masman@dommerholt.nl

mr. R.J. (Rick) van Betten rj.betten@dommerholt.nl

Voor bestaande B.V.’s zal in de meeste gevallen ons advies luiden in verband met de Flex-wetgeving zo spoedig mogelijk over te gaan tot statutenwijziging. Daarmee kunnen rechtsonzekerheid en misverstanden worden voorkomen en onnodige of ongewenste beperkingen worden opgeheven. Bovendien kan aan de gebruikers van de statuten zo een toegankelijk stuk worden geboden dat zo goed mogelijk aansluit op de geldende wetgeving. Statuten zullen voor de gebruikers daarvan in voorkomende gevallen (denk onder meer aan geschillen) immers ook vaak als “spoorboekje” dienen. Uiteraard zijn onze specialisten op het gebied van het vennootschapsrecht graag bereid één en ander nader met u te bespreken en u op genoemde punten te adviseren.

mr. A. (Alette) Klaver a.klaver@dommerholt.nl mr. drs. C.J. (Jurijn) de Vries cj.vries@dommerholt.nl mr. P.D. (Priska) van Gaalen pd.gaalen@dommerholt.nl

Assen mr. R.A.A. (Rob) Geene raa.geene@dommerholt.nl mr. G. (Gerard) Rol g.rol@dommerholt.nl

Heerenveen mr. W.H.M. (Wouter) Cnossen whm.cnossen@dommerholt.nl mr. M.A. (Mirella) Menger ma.menger@dommerholt.nl mr. C. (Christian) Geffroy c.geffroy@dommerholt.nl


dommerholt advocaten

Vennootschapsrecht aanbestedingsrecht

Arbeidsrecht

Strafrecht Fiscaal Economisch

strafrecht Intellectuele Eigendom & ICT

dommerholt advocaten

bestuursrecht

Incasso

Erf Fusie, overname en recht herstructurering

recht

Aansprakelijkheidsrecht

Ondernemings

Proces

recht Insolventierecht en Projectontwikkeling Bouwrecht Huurrecht

Tuchtrecht

Gezondheidsrecht Personen- en Familie

recht

Vastgoed en Bouw

faillissementsrecht dommerholt advocaten

Mediation

Letselschade

colofon Dommerholt Legal Magazine is een uitgave van Dommerholt Advocaten. Oktober 2012 Uitgave #01 Redactie Ma単ana Hulstein - den Hartog Menno Hoekstra Ontwerp en vormgeving Beeldprikkels Zwolle Bloemendalstraat 7 Postbus 1182 8001 BD Zwolle T 038 427 20 20 zwolle@dommerholt.nl Apeldoorn Europaweg 202 Postbus 695 7300 AR Apeldoorn T 055 526 20 20 apeldoorn@dommerholt.nl Heerenveen Abe Lenstra Boulevard 44 Postbus 225 8440 AE Heerenveen T 0513 433 433 heerenveen@dommerholt.nl Assen Amerikaweg 8-3 Postbus 10022 9400 CA Assen T 0592 730 300 assen@dommerholt.nl Wilt u de uitgebreide versie over het nieuwe vennootschapsrecht lezen, kijk dan hier.

Legal magazine Dommerholt Advocaten  

Special over de flex BV