Page 1

BESTUURSVERSLAG 2012 ZORGFEDERATIE KOMPAS SBO DE WERF

Bestuursverslag 2012

-1-


Drukwerk

De Huisdrukker Redactieadres James Cookstraat 10 3814 XD Amersfoort T 033 - 470 13 15 E info@kompas.nu W www.kompas.nu Colofon Dit is een uitgave van

Zorgfederatie Kompas Tekst

Piet Immerzeel Petra Emmens Fotografie

Rufus de Vries Ontwerp

Beeldmarq

-2-


INHOUDSOPGAVE

VAN WAL STEKEN 1. ONS KOMPAS 2. PASSEND ONDERWIJS OP KOERS 3. OP DE WERF 4. FINANCIEEL REILEN EN ZEILEN 5. AAN HET ROER BIJLAGE 1: KERNWAARDEN BIJLAGE 2: VISIE EN MISSIE BIJLAGE 3: ORGANOGRAM SAMENSTELLING BESTUUR & (G)MR DEELNEMENDE VERENIGINGEN EN SCHOLEN BIJLAGE 4: FINANCIELE KENGETALLEN BIJLAGE 5: KENGETALLEN BIJLAGE 6: BESTUURSBESLUITEN BIJLAGE 7: OVERZICHT AANSLUITING SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS BIJLAGE 8: BEGRIPPENLIJST EN AFKORTINGEN

Bestuursverslag 2012

-3-


VAN WAL STEKEN

- 4- 4 - -


Voor u ligt het Bestuursverslag 2012 Al voor het vijfde opeenvolgende jaar doen we via deze weg verslag van het reilen en zeilen van Zorgfederatie Kompas en SBO De Werf. En net als alle voorgaande jaren is er ook in 2012 weer veel gebeurd en hebben we veel te vertellen. De financiĂŤle situatie van beide organisaties is nog steeds goed te noemen, al valt er dit jaar wel wat uit te leggen. De toekomst is met de komst van Passend Onderwijs in 2014 nog niet scherp omlijnd, maar de koers is duidelijk. Het werk dat is verzet is met zeer veel inzet, plezier en betrokkenheid gedaan. En het Algemeen Bestuur wil u graag op de hoogte stellen van hun toezichthoudende werkzaamheden. Kortom, meer dan genoeg reden dit boeiende en overzichtelijke bestuursverslag door te nemen. Mocht u willen reageren, graag via info@kompas.nu We wensen u veel lees- en kijkplezier!

Bestuursverslag 2012

-5-


Ons Kompas

I

n het algemeen wordt met identiteit de eigenheid van een persoon aangeduid. Als we het in onze organisatie over identiteit hebben heeft dat ook alles met ‘eigenheid’ te maken. Het gaat dan om personen, maar tegelijk ook over de gezamenlijke richting die we kennen: het eigen karakter van De Werf en Kompas. De richting wordt bepaald door de Bijbel die we als uitgangspunt nemen. We nemen de Bijbel serieus, het is een duidelijk ankerpunt. Tegelijk is het een helder kompas waarmee de koers wordt uitgezet. Onze levensstijl wordt daardoor bepaald.

De ouders van onze leerlingen op De Werf vinden het belangrijk dat de leerkrachten het christen- zijn ook voorleven. Zij zijn dus de identiteitsdragers. Daarom worden in dat opzicht ook eisen aan hen gesteld. Bij de benoeming van onze medewerkers verwachten wij dat zij vanuit de gereformeerde identiteit hier hun werk doen. Bij Kompas zijn in 2012 twee evangelische scholen toegetreden tot het samenwerkingsverband. Hoewel zij hun christelijke visie vormgeven vanuit de evangelische traditie vinden we wederzijds herkenning bij elkaar in ons kompas. Het is fijn om zo samen met elkaar te mogen werken aan de juiste zorg voor Gods kinderen.

SBO De Werf is de vereniging waaronder twee scholen voor speciaal basisonderwijs vallen, namelijk Het Baken en De Drieluik. Overal waar in dit verslag over De Werf wordt gesproken, worden deze twee scholen bedoeld.

-6-


De richting wordt bepaald door de Bijbel die we als uitgangspunt ne-

1. ONS KOMPAS

men. We nemen de Bijbel serieus, het is een duidelijk ankerpunt. Tegelijk is het een helder kompas waarmee de koers wordt uitgezet. Onze levensstijl wordt daardoor bepaald.

Bestuursverslag 2012

-7-


2. PASSEND ONDERWIJS OP KOERS Passend onderwijs

D

e knoop is in 2012 dan toch doorgehakt: Passend Onderwijs wordt per 1 augustus 2014 ingevoerd. Voor Zorgfederatie Kompas geldt dat per die datum de bekostiging ophoudt. Net als voor alle andere WSNSsamenwerkingsverbanden. Maar er is meer te vertellen over de gevolgen van Passend Onderwijs. In 2012 is door Zorgfederatie Kompas veel tijd gestoken in het onderhouden van contacten met de nieuw te vormen samenwerkingsverbanden. Ook is er actief meegedacht in de mogelijke vormgeving van de werkorganisaties. In de meeste samenwerkingsverbanden nadert de bestuurlijke inrichting zijn voltooiing.

-8-

In de acht verbanden waar de scholen van onze Zorgfederatie deel uit maken (zie bijlage 7), wordt rekening gehouden met de eigen identiteit van onze scholen en de ondersteuning die vanuit Zorgfederatie Kompas aan de scholen wordt gegeven. In de komende tijd zal steeds meer duidelijk worden hoe dit vorm kan krijgen in de nieuwe situatie. Opvallend is dat in alle gebieden waar wij scholen hebben het Handelingsgericht Werken (HGW) als belangrijk wordt gezien. Dit is in de meeste gevallen ook al duidelijk waar te nemen in de vormgeving van de nieuwe structuren. Het sluit goed aan bij de ontwikkeling die onze scholen doormaken.


D

e ondersteuning van onze scholen wordt voor een groot deel ook door onze eigen besturen financieel gedragen. Omdat het voor onze besturen belangrijk is dat er eenduidigheid is in de ondersteuning van hun scholen en ook de eigen identiteit daarbij een rol speelt, wordt nagedacht over de wijze waarop Zorgfederatie Kompas als ondersteuningseenheid van de eigen besturen kan worden voortgezet. De manier waarop dit wordt vormgegeven wordt in 2013 besloten. Maar ook voor SBO De Werf heeft de invoering van Passend Onderwijs gevolgen. Door de toetreding tot het nieuw op te richten samenwerkingsverband De Eem,

zal er gesproken moeten worden over de verdeling van de middelen. Blijft er ruimte voor de extra middelen die Kompas tot nu toe overdroeg aan De Werf? De positie van De Werf verandert, omdat er binnen De Eem meerdere SBO-scholen zijn (8 scholen met in totaal 807 leerlingen). Kortom, er staan voor Kompas en De Werf veel veranderingen op stapel. Gelukkig merken we dat in alle gesprekken ruimte en begrip is voor onze eigenheid en worden we meegenomen in de ontwikkelingen. We liggen dus op koers met Passend Onderwijs.

Bestuursverslag 2012

-9-


3. OP DE WERF O

m in scheepvaarttermen te spreken is er heel wat afgetimmerd, van de helling gegaan, is er koers gezet, is er zwaar weer geweest en zijn een aantal bestemmingen bereikt. Geen schipbreuk of ernstige averij... In januari hielden we een nieuwjaarsbijeenkomst met de teams, het bestuur, de MR’s en de ouderraad. Het is goed dat dit contact onderhouden wordt en dat er vanuit de verschillende windstreken gekeken en gesproken wordt over de invulling van het werk. Hoewel het team van Kompas en het team van de beide scholen een heel eigen werkgebied hebben, is er toch veel wat ons bindt. Behalve de identiteit, is het ook zo dat ieder van ons bezig is met het vormgeven van ondersteuning aan kinderen. In dit hoofdstuk een overzicht van de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen in 2012.

In dit hoofdstuk een overzicht van de

belangrijkste

activiteiten

ontwikkelingen in 2012. - 10 -

en

Zorgteam Kompas We zijn nauw verbonden met het voortgezet onderwijs aan de Guido de Brès in Amersfoort. Eén van onze schoolbegeleiders geeft daar een dag in de week ondersteuning. Naast de ondersteuning die zij daar geeft, liggen er goede mogelijkheden om de doorgaande lijn van PO naar VO verder af te stemmen. Zo is er een protocol opgesteld waarin de afspraken zijn vastgelegd voor de route van PO naar VO. Het systeem van indiceren wordt met de komst van Passend Onderwijs veranderd. Hiervoor in de plaats komt het ‘arrangeren’, waarbij nog meer gekeken wordt naar de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. De PCL zal dan ook verdwijnen. Het toekennen van arrangementen zal meer gaan passen in het geheel van de ondersteuning. Als voorbereiding hierop is het experiment ‘samenvoegen ZAT – PCL’ gestart. Hiermee zijn positieve ervaringen opgedaan. Deze wijze van werken past geheel bij het Handelingsgericht werken, zoals dat met financiële


ondersteuning vanuit Kompas in de scholen wordt ingevoerd. Hiervoor wordt samengewerkt met Driestar Educatief. De scholen ervaren dit als erg positief, omdat de ondersteuning nauw aansluit bij de vraag van de scholen. In 2013 worden de opbrengsten geëvalueerd, zodat verder beleid kan worden ontwikkeld. Om de ondersteuning vanuit Kompas zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, is het nieuwe systeem Kindkans in gebruik genomen. Het is een webbased syteem, waarbij dossiers digitaal uitgewisseld en beheerd worden.

Verder werd het team versterkt doordat één van onze collega’s gekwalificeerd kon worden als NVO orthopedagoog – generalist. Om de communicatie met de scholen en belanghebbenden te versterken, werd onze website geheel vernieuwd. Ondanks een stevige werkdruk, mogen we constateren dat er in goede collegiale manier werd gewerkt. Dit wordt onderstreept door het feit dat er een bijzonder laag ziekteverzuim was van 1,32%.

Per 1 augustus 2012 is de evangelische basisschool De Triangel (de naam is inmiddels gewijzigd in De Parel) toegevoegd aan onze Zorgfederatie. Deze school is erg klein van omvang (ca. 30 leerlingen) en werd in haar bestaan bedreigd door allerlei factoren. Vlak voor de zomervakantie is de school opgenomen in de ‘stichting voor Bijbelgetrouw onderwijs HAAL’, waarvan ook De Oase in Almere deel uit maakt. In eerste instantie brengt dit extra (niet begrote kosten) met zich mee, omdat de inkomsten, gezien het beperkte aantal leerlingen, gering zullen zijn. Er zijn afspraken gemaakt met het vorige samenwerkingsverband over de financiële middelen. In juni hielden we een team-tweedaagse, waar in we onze werkzaamheden evalueerden. Dit bleek een bijzonder vruchtbare bijeenkomst. Onze manier van werken, maar ook de verwachtingen van de scholen werden besproken. Hieruit volgde een aantal actiepunten, waaronder bijvoorbeeld het besluit om de nascholing ook te richten op groepsdynamica.

Bestuursverslag 2012

- 11 -


De Werf De naam ‘De Werf’ heeft bij de inspectie voor verwarring gezorgd. Voor de organisatie was steeds duidelijk dat hiermee onze twee scholen Het Baken en De Drieluik werden aangeduid. Omdat de statuten in het kader van Code Goed Bestuur toch moesten worden aangepast, hebben we bij de statutenwijzing ook de naam van de vereniging aangepast: ‘vereniging voor gereformeerd SBO De Werf’. Daarmee heeft de naam De Werf een officiële status gekregen. De verwarring was voor de onderwijsinspectie aanleiding de mate van samenwerking van beide scholen te onderzoeken. Helaas bleek dat over een periode van drie jaar (2008 – 2011) de school De Drieluik teveel ‘geleund’ had op Het Baken. In die periode werd De Drieluik niet alle leerjaren aangeboden. Het ging hier met name om de leerjaren van groep 3 en 4. Inmiddels is deze omissie hersteld. Per augustus 2012 werd zelfs een extra groep voor De Drieluik gestart.

Vanaf januari 2013 zal er een inhouding gaan plaatsvinden door DUO in verband met de naar de mening van de inspectie hierdoor teveel uitgekeerde middelen over 2008 – 2011. Het tekort wordt opgevangen uit de reserves en geboekt op 2012. Om het Handelingsgericht Werken binnen Het Baken en De Drieluik te implementeren, wordt gebruik gemaakt van de ondersteuning van Driestar Educatief. Daarnaast echter moet ook binnen de scholen veel daadwerkelijk uitgewerkt worden. Bijvoorbeeld de leerlijnen van de verschillende vakgebieden. Ook het werken met ontwikkelingsperspectieven, het consequent werken met groeps- en leerlingbesprekingen moet een organisch geheel in onze manier van werken worden. Hiervoor zijn extra middelen uitgetrokken en heeft één van onze IB’ers een extra taak in de kwaliteitsontwikkeling gekregen. Ook voor de teamleden van Het Baken en De Drieluik geldt dat in grote harmonie en veel inzet gewerkt wordt. Net als bij het team van Kompas is sprake van een laag ziekteverzuim (3.47%). Dit is een indicator voor een stabiel team dat met hoge inzet in een goede sfeer haar werk doet.

- 12 -


Ook het werken met ontwikkelingsperspectieven, het consequent werken met groeps- en leerlingbesprekingen moet een organisch geheel in onze manier van werken worden.

Bestuursverslag 2012

- 13 -


4. FINANCIEEL REILEN EN ZEILEN W

e zijn dankbaar dat er ook in 2012 voldoende financiële middelen waren om al het werk goed te kunnen doen. Het is voor de bedrijfsvoering van groot belang hoe deze middelen zijn ingezet, maar natuurlijk ook hoe ze ‘gemanaged’ worden. De begroting wordt ieder jaar door de directie opgesteld, door bestuur en leden vastgesteld en ieder kwartaal worden de financiën aan de hand van managementrapportages besproken door directie en bestuur. In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de werkelijke cijfers en tegelijkertijd aangegeven hoe deze cijfers in de komende jaren beïnvloed kunnen worden. In bijlage 4 vindt u alle kengetallen van de jaarrekening. De volledige jaarrekeningen kunt u downloaden van onze website www.kompas.nu

SBO De Werf Het resultaat over 2012 is opvallend: een tekort van € 148.800, terwijl er een positief saldo van € 29.026 was begroot. - 14 -

Dit tekort wordt echter volledig veroorzaakt door een buitengewone last die in 2012 is opgenomen: de terugvordering van de naar de mening van de inspectie teveel uitgekeerde middelen over 2008 – 2011 (de inspectie is van mening dat Het Baken en De Drieluik in die periode onvoldoende als zelfstandige scholen functioneerden). Deze terugvordering wordt in 2013 in maandelijkse termijn terugbetaald aan de overheid. Het resultaat uit de gewone bedrijfsvoering is met € 26.062 bijna gelijk aan de begroting (€ 29.026). Aan de batenkant zien we hogere inkomsten doordat de Rijksbijdragen OCW afwijken. Er is meer geld voor meer rugzakjes ontvangen en er is bijna € 10.000 binnengekomen door de niet-begrote Prestatiebox. Aan de lastenkant zijn met name de personele lasten hoger dan begroot (werkelijk € 925.391 tegen € 881.267 begroot). Dit wordt veroorzaakt door het feit dat er op De Drieluik een extra groep gestart is per augustus 2012. Deze uitbreiding was niet voorzien en dus ook niet begroot. De rest van de overschrijding wordt veroorzaakt


door vervangingskosten. Deze kosten worden echter gedekt door de uitkering van het Vervangingsfonds/UWV (4.1.3 Uitkeringen - € 45.796). Verder zijn ook de huisvestingslasten hoger uitgevallen (werkelijk € 39.955 tegen € 34.600 begroot). Dit komt omdat de dotatie aan de voorziening onderhoud in 2012 is verhoogd, zodat deze beter aansluit bij het meerjarenonderhoudsplan. De overschrijding van de Overige Instellingslasten betreft een aantal kleine posten (leermiddelen, inventaris/apparatuur, communicatiekosten), die gezamenlijk het verschil maken (werkelijk € 88.955 tegen € 80.000 begroot).

Prestatiebox In 2012 werd de prestatiebox in het leven geroepen door de overheid, waarmee men de kwaliteit van het onderwijs naar een hoger niveau probeert te krijgen. Deze baten waren niet begroot. De leerkrachten van De Werf hebben dankbaar gebruik kunnen maken van deze extra middelen om hun professionaliteit te ontwikkelen. Op gebied van nascholing is er veel gebeurd: schoolbreed is sterk ingezet op het Handelingsgericht Werken, het systematisch volgen en analyseren van de sociale emotionele ontwikkeling. Een leerkracht is bezig zijn Master SEN te halen, de locatiedirecteur volgt het laatste jaar van de opleiding tot schoolleider en vier leerkrachten

volgen een opleiding om hun gymbevoegdheid te halen.

Gemeentemiddelen Vanuit de gemeente werd er in 2012 € 5.168 beschikbaar gesteld om de kwaliteit op ons SBO te versterken. Dit geld is ingezet voor verdere implementatie van het Handelingsgericht Werken, Blisbo (begrijpend lezen) en invoering ZIEN (registratie- en volgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen).

Voorzieningen De voorziening gebouwonderhoud is gebaseerd op een gedetailleerd meerjarenonderhoudsplan. De jaarlijkse dotatie is dit jaar verhoogd naar € 17.000 (was € 12.000), zodat we ook in de toekomst het onderhoud van ons gebouw kunnen blijven betalen.

Schoolfonds Voor alle leerlingen op onze scholen wordt door de ouders jaarlijks een bedrag van € 45 per leerling betaald om alle extra zaken, zoals Sinterklaas, kamp, excursies en diverse vieringen, te kunnen bekostigen. De ouders waarvan het kind dat cursusjaar op kamp gaat (eindgroepen) betalen € 10 extra, zodat er iets meer financiële ruimte tijdens de kampdagen is.

Treasurybeleid Met betrekking tot liquiditeitsbeheer is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld. Het gevoerde beleid over 2012 is in overeenstemming met dat statuut en past binnen de kaders van de Regeling Beleggen en Belenen. We hebben geen vermogen belegd Bestuursverslag 2012

- 15 -


in aandelen of obligaties. Voor het reguliere betalingsverkeer wordt gebruik gemaakt van de gemeenschappelijke faciliteiten zoals deze door het administratiekantoor Concent beschikbaar worden gesteld voor de aangesloten scholen.

Bezoldigde bestuurders SBO De Werf heeft geen toezichthouders die bezoldigd worden. De zorgmanager is tot het Dagelijks Bestuur toegetreden. Dit heeft echter geen gevolgen gehad voor zijn salaris.

Liquiditeit De liquiditeitsratio geeft aan in welke mate een onderneming haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Als de liquiditeitsratio hoger is dan 1 dan is dit het geval. Bij SBO De Werf is dit 1.86% (in 2011 5%). De liquiditeit is dus nog steeds voldoende. De sterke daling is ontstaan doordat de terugvordering van het ministerie als kortlopende schuld is verantwoord.

veroorzaakt door de terugvordering van het ministerie. Het negatieve resultaat is ten laste gebracht van het Eigen Vermogen.

Rentabiliteit Onder rentabiliteit verstaat men de verhouding tussen het resultaat en het eigen vermogen. Bij SBO De Werf is de rentabiliteit in 2012 -13,6%, in 2011 was dit percentage nog 0,5%.

Centrale dienst Kompas Algemeen

Solvabiliteit

Het jaar is met een positief resultaat afgesloten: € 4.780, terwijl er een tekort begroot was van -€ 38.690. Het begrote tekort is een bewuste keuze om door middel van projecten zoals HGW de scholen te ondersteunen, en op die manier het Eigen Vermogen wat af te bouwen. Dat het toch een positief resultaat is geworden, heeft alles te maken met hogere inkomsten.

Solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. De vraag is of de onderneming voldoende eigen vermogen heeft om in geval van liquidatie alle schuldeisers terug te kunnen betalen. Doorgaans wordt gesproken van voldoende solvabiliteit wanneer het percentage boven de 40 ligt.

Die hogere inkomsten (werkelijk € 980.442 tegen € 927.363 begroot) worden voor het grootste deel veroorzaakt door het Inkomend Grensverkeer, maar ook door hogere Rijksbijdragen OCW en een aantal kleinere posten, die samen het verschil maken.

Bij SBO De Werf is de solvabiliteit ruim voldoende: in 2012 is dit 51%, in 2011 82%. De sterke daling wordt ook nu

Aan de lastenkant vallen de Personele lasten op, die zijn ten opzichte van de begroting achtergebleven (werkelijk

- 16 -


We zijn blij en dankbaar dat het jaar 2012 op financieel gebied ‘in control’ was.

Bestuursverslag 2012

- 17 -


€ 448.576 tegen € 460.115 begroot). Lagere werkgeverslasten en een lagere inzet van fte’s liggen hieraan ten grondslag. De afschrijvingen waren per ongeluk niet begroot, waardoor er een afwijking ontstaat: werkelijk € 4.131 tegen € 0 begroot. De overige instellingslasten zijn hoger dan begroot (werkelijk € 520.583 tegen € 502.788 begroot). Dit wordt veroorzaakt door verschillende instellingslasten: de overdrachten naar de SBO-voorziening en het uitgaand grensverkeer vielen hoger uit dan begroot.

gemaakt van de gemeenschappelijke faciliteiten zoals deze door Concent beschikbaar worden gesteld voor de aangesloten scholen.

Middelen ambulante begeleiding

Liquiditeit

Voor ‘middelen ambulante begeleiding’ wordt er ieder jaar een kortlopende schuld opgenomen. Dit betreft de middelen waar de scholen nog recht op hebben tot een jaar ná het betreffende schooljaar. Daarna vallen deze middelen vrij in de exploitatie. Dit jaar was dat een bedrag van € 4.256.

De liquiditeitratio geeft aan in welke mate een onderneming haar lopende betalingsverplichtingen kan voldoen. Als de liquiditeitsratio hoger is dan 1 dan is dit het geval. Bij de Centrale Dienst komt de liquiditeit uit op 3,52% (in 2011 2,94%). De liquiditeit blijft dus ruim voldoende.

HGW

Solvabiliteit

Om het project Handelingsgericht Werken in de scholen verder te implementeren, is er ook in 2012 weer fors geïnvesteerd. In totaal is er ruim € 75.000 ingezet. De scholen van Veluwe Plus en Bunschoten hebben nog recht op een jaar ondersteuning. Die kosten zijn opgenomen in de begroting voor 2013 en 2014.

Solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. De vraag is of de onderneming voldoende eigen vermogen heeft om in geval van liquidatie alle schuldeisers terug te kunnen betalen. Doorgaans wordt gesproken van voldoende solvabiliteit wanneer het percentage boven de 40 ligt. Bij de Centrale dienst is de solvabiliteit meer dan voldoende. In 2012 komt de solvabiliteit uit op 74% (in 2011 was dit 69%).

Treasurybeleid Met betrekking tot liquiditeitsbeheer is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld. Het gevoerde beleid over 2012 is in overeenstemming met dat statuut en past binnen de kaders van de Regeling Beleggen en Belenen. We hebben geen vermogen belegd in aandelen of obligaties. Voor het reguliere betalingsverkeer wordt gebruik

- 18 -

Bezoldigde bestuurders De Centrale Dienst Zorgfederatie Kompas heeft geen toezichthouders die bezoldigd worden. De zorgmanager is tot het Bestuur toegetreden. Dit heeft echter geen gevolgen gehad voor zijn salaris.

Rentabiliteit Onder rentabiliteit verstaat men de verhouding tussen resultaat en eigen vermogen. In 2012 is het percentage 0,5, in 2011 was dit 0,3.


Toekomst SBO De Werf en Centrale dienst Kompas

De financiële positie van zowel de Centrale Dienst Zorgfederatie Kompas als SBO De Werf is goed. Alle cijfers wijzen op een gezonde en stabiele situatie, waarin ruimte genoeg is om eventueel specifieke projecten te ondernemen en te financieren of eventuele tegenslagen op te kunnen vangen. We zijn blij en dankbaar dat het jaar 2012 op financieel gebied ‘in control’ was. Het exploitatietekort bij SBO De Werf wordt als een eenmalig feit gezien en dankzij de aanwezige reserves heeft dit verder geen vervelende gevolgen gehad. Onze blik is op de toekomst gericht, het beeld is nog onscherp: met de komst van Passend Onderwijs zal er veel veranderen. We blijven vertrouwen op Gods zegen op ons werk en kunnen ons kompas dus rustig blijven volgen.

Bestuursverslag 2012

- 19 -


5. AAN HET ROER

(ALGEMEEN BESTUUR)

N

adat we vorig jaar in zee zijn gegaan met de nieuwe bestuursstructuur volgens de Code Goed Bestuur, is dit jaar vooral gewerkt aan de implementatie van deze nieuwe structuur. Het gevolg hiervan is dat we als Algemeen Bestuur vanaf heden verslag doen van onze toezichthoudende werkzaamheden in dit Bestuursverslag.

een overzicht. Verder zijn er bestuursprofielen opgesteld om ook in de toekomst professionele en gemotiveerde bestuursleden te kunnen werven. Een strategische jaaragenda is samengesteld en aan de hand daarvan ook een nieuw vergaderrooster. Het DB kwam dit schooljaar 6 keer bijeen, het AB heeft 4 vergaderingen gepland.

Door te werken met de nieuwe bestuursstructuur is het uitvoerend en toezichthoudend bestuur uit elkaar getrokken. In de praktijk functioneert er nu een Dagelijks Bestuur (uitvoerend) en een Algemeen Bestuur (toeziend). De rollen en taken zijn verdeeld en in bijlage 3 vindt u hiervan

Natuurlijk is het best even wennen om als Algemeen Bestuur de nieuwe taak van toezichthouden goed vorm te geven. Het kost tijd om zaken om te zetten en te scheiden. In de praktijk rapporteert het DB aan het AB over het reilen en zeilen op De Werf en bij Kompas. Tijdens de gezamen-

- 20 -


lijke vergaderingen wordt vervolgens doorgesproken over het beleid en de uitvoering. Ook worden ieder kwartaal de cijfers van het administratiekantoor besproken, zodat er op de financiën goed wordt toegezien. Zaken die in 2012 aan de orde kwamen zijn: • De samenwerking met het VO Guido de Brès is dit jaar goed op gang gekomen. Per 1 augustus is er een orthopedagoog van Zorgteam Kompas één dag per week aan het werk op het VO. Hiermee krijgt de doorgaande lijn van PO naar VO meer vorm. • Er bleek vanuit het bestuur behoefte zijn om een extra formele lijn te hebben voor het inwinnen van informatie. Er is daarom met de GMR afgesproken hen jaarlijks uit te nodigen om van hen te horen over het reilen en zeilen op De Werf. • Omdat de accountant aangaf dat de hoogte van de dotatie voor het meerjaren onderhoudsplan niet in overeenstemming was met genoemd plan, is besloten de dotatie te indexeren en het meerjaren onderhoudsplan tegen het daglicht te houden en waar mogelijk bij te stellen. • De financiële rapportages lieten het hele jaar een positief beeld zien. Er was geen reden om bij te sturen, de zaken zijn goed in control zoals dat heet. We zijn daar dankbaar voor, zeker in de tijd waarin we nu leven. • En natuurlijk zijn de ontwikkelingen rond Passend Onderwijs veelvuldig aan bod gekomen. Veel is onzeker, maar zo langzamerhand ontstaat er steeds meer duidelijkheid. Kompas blijft voor de gereformeerde scholen in HAAL, Bunschoten en Veluweplus ondersteuning bieden. Binnen de nieuwe samenwerkingsverbanden is of wordt daar ruimte voor gemaakt. • Binnen het Algemeen Bestuur ontstond in 2012 een

vacature wegens het plotselinge vertrek van één van de bestuursleden. Er werd gelukkig een goede opvolger gevonden. Ook daarvoor is het bestuur dankbaar. • Een groot aantal documenten werd vastgesteld c.q. goedgekeurd. Een overzicht hiervan vindt u in bijlage 6.

Risicoparagraaf Mede met het oog op de komst van Passend Onderwijs en de daarbij behorende veranderingen hebben we het Dagelijks Bestuur gevraagd om een risicoparagraaf op te stellen, zodat het duidelijk wordt wat we voor de boeg hebben. Deze risicoparagraaf is inmiddels opgesteld en zal in 2013 gebruikt worden om tussen de klippen door te kunnen zeilen.

Kompas Al met al zijn we dankbaar voor al het werk dat weer is verzet dit jaar. Veel kon worden gerealiseerd, in goede gezondheid en ook met veel plezier. Het kompas in ons logo wijst naar boven, naar God onze Vader en zolang we dat kompas volgen mogen we zeker weten dat Hij ons werk zegent.

Door te werken met de nieuwe bestuursstructuur is het uitvoerend en toezichthoudend bestuur uit elkaar getrokken.

Bestuursverslag 2012

- 21 -


BIJLAGE 1. KERNWAARDEN

K

ernwaarden vertellen wat ons als onderwijsorganisatie bindt met onze leerlingen en hun ouders. Ze geven richting aan wat we willen bereiken: de beste zorg, voor kinderen die dat extra nodig hebben.

Identiteit Gods Woord (zoals beleden in de gereformeerde kerken) staat bij ons centraal. De Bijbel leert ons dat elk kind uniek is in zijn gaven en talenten. We geven dit geloof door in de zorg en het onderwijs.

Creativiteit De zorg voor leerlingen willen we, door creatief te zijn in ons denken, steeds verder verbeteren. Dit verbeteren gaat altijd door.

Compassie We zijn betrokken, niet een klein beetje, maar met toewijding. Dat betekent altijd een meelevende houding naar leerlingen en ouders.

Vertrouwen Vertrouwen vinden we belangrijk. Daar gaan we dan ook van uit, richting kinderen, collega’s, ouders en de organisatie. We werken daarom transparant en met kwaliteit.

Continuïteit Identiteit, creativiteit, compassie en vertrouwen… deze kernwaarden hebben onze doorlopende aandacht. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de organisatie financieel gezond blijft.

- 22 -


BIJLAGE 2. VISIE EN MISSIE Missie

H

et bestaansrecht van de zorgfederatie krijgt gestalte vanuit het woord van God, de Bijbel. Kinderen zijn het eigendom van Christus en hebben als teken en zegel daarvan de doop ontvangen. Het Woord van God is norm in het onderwijs en wordt op school doorgegeven aan de kinderen, zoals in de Gereformeerde kerken vrijgemaakt, de Christelijke Gereformeerde kerken en de Nederlands Gereformeerde kerken beleden wordt.

Visie

H

et aanbieden van zorg op maat voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben, als aanvulling op wat op de reguliere basisschool als toerusting aangeboden wordt. Dit gebeurt in een zorgfederatie waarin de begeleiding gestalte krijgt door het aanbieden van: • ondersteuning voor leerkracht en leerling op de reguliere basisschool • speciaal basisonderwijs behorende bij de bij de zorgfederatie aangesloten verenigingen.

De leerkracht is op school de drager van deze identiteit en beeldvormer van het Godsbeeld. In navolging van de ouders heeft hij de verantwoordelijkheid dit geloof in het onderwijs op school over te brengen aan de kinderen. Deze kinderen zijn door de ouders aan de zorgen van de school toevertrouwd. Het Zorgteam weerspiegelt deze houding in hun begeleidende en ondersteunende taak. Elk kind is uniek in zijn gaven en talenten. Doelstellend in het onderwijs is het kind te leren leven als kind van God. Ouders, school en zorgfederatie hebben een taak deze gaven en talenten te helpen ontwikkelen. De zorgfederatie sluit aan op de zorg van ouders en de basisschool als daarin extra zorg en begeleiding nodig is.

Bestuursverslag 2012

- 23 -


BIJLAGE 3. ORGANOGRAM Ledenvergadering Haal

Ledenvergadering Bunschoten

Ledenvergadering Veluwe Plus

Ledenvergadering schoolvereniging speciaal basisonderwijs

Bestuur Haal

Bestuur Bunschoten

Bestuur Veluwe Plus

Bestuur schoolvereniging speciaal basisonderwijs

Ledenvergadering Zorgfederatie Kompas

Algemeen Bestuur Zorgfederatie Kompas

GMR (Leden van MR Baken en MR Drieluik)

MR

Dagelijks Bestuur

Locatiedirecteur SBO De Werf (Het Baken en De Drieluik)

- 24 -

Zorgteam Kompas


Dit bestuur is geen bevoegd gezag, maar vertegenwoordigt de ouders van de kinderen van SBO De Werf.

De ledenvergadering bestaat uit vier leden: elk bestuur levert één vertegenwoordiger. Dus ieder bestuur heeft één stem.

Samengesteld uit voordracht: • 1x Haal • 1x Bunschoten • 1x Veluwe Plus • 1x SBO De Werf Totaal 4 leden

Bestuursverslag 2012

- 25 -


SAMENSTELLING BESTUUR & (G)MR

Samenstelling (G)MR SBO De Werf per 31 december 2011 Oudergeleding De Drieluik: • Liesbeth Tennekes • Vacature Oudergeleding Het Baken: • Robert van Twillert – voorzitter • Stefan Poldervaart

- 26 -


Samenstelling Bestuur per 31 december 2012 Dagelijks Bestuur • Roel Timmerman | voorzitter | namens SBO portefeuillehouder Zorginhoudelijk/Onderwijs • Chrétien van der Horst | penningmeester namens SBO | portefeuillehouder Financieel • Piet Immerzeel | zorgmanager

Algemeen Bestuur • Jan Bos | voorzitter | namens Bunschoten portefeuillehouder Financieel • Frits van Dasselaar | penningmeester | namens HAAL portefeuillehouder Identiteit en Personeel/IPB • Bouline Lindemulder | secretaris | namens Veluwe Plus portefeuillehouder Zorginhoudelijk/Onderwijs • Wenda van Loenen | lid | namens SBO portefeuillehouder Identiteit en Personeel/IPB

Personeelsgeleding De Drieluik: • Dorien Pruim • Margreet Sneep

Administratie Het bestuur heeft haar administratie uitbesteed aan Stichting Concent. De organisatie maakt gebruik van de financiële faciliteiten en processen van het administratiekantoor. Op deze manier wordt invulling gegeven aan de planning en controlcyclus. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur, uitgevoerd door Stichting Concent.

Samenstelling Directie per 31 december 2012 • Piet Immerzeel | zorgmanager Zorgfederatie Kompas • Connie Baan | locatiedirecteur SBO De Werf

Personeelsgeleding Het Baken: • Tonia Houwen • Jeanique van Diermen – secretariaat

Bestuursverslag 2012

- 27 -


DEELNEMENDE VERENIGINGEN EN SCHOLEN

VGPO Veluwe Plus Adres centraal kantoor: Dorresteinseweg 7B 3817 GA Amersfoort www.veluweplus.nl

VGPO HAAL en SVBO HAAL Adres centraal kantoor: Dorresteinseweg 7B 3817 GA Amersfoort www.haal.nl Scholen: • De Wegwijzer – Hilversum • De Waterspiegel - Almere • De Oase – Almere • Het Zwaluwnest – Amersfoort • De Regenboog – Amersfoort • De Parel – Amersfoort • De Horizon – Hoogland • De Kleine Beer – Leusden

VVGO Bunschoten Adres centraal kantoor: Flevolaan 8 3752 DA SPAKENBURG www.vvgo.nl

Scholen: • ’t Schrijvertje – Apeldoorn • De Bron – Barneveld • De Sterrenschool – Ermelo • De Open Kring – Nijkerk • In de Lichtkring – Zeewolde • Pieter Jongelingschool – Arnhem • Fontanusschool – Harderwijk • De Plantage – Veenendaal • De Bongerd – Zutphen • De Triangel – Ede

Scholen: • Dr. H. Bavinckschool • Calvijnschool • P. Jongelingschool • Mr. Groen van Prinstererschool • Dr. K. Schilderschool - 28 -


Bestuursverslag 2012

- 29 -


BIJLAGE 4. FINANCIËLE KENGETALEN 41656 Centrale Dienst Zorgfederatie Kompas Balans

2011

2012

Materiële vaste activa

22.683

19.402

Vlottende activa

271.580

263.008

Eigen vermogen

194.264

199.044

Voorzieningen

7.737

8.677

Vlottende passiva

92.442

74.689

Totaal vermogen

294.443

282.410

Staten van baten en lasten

2011

Totale bijdrage OCW

580.227

593.220

582.331

Totale baten

931.716

980.442

977.233

Personele lasten

433.201

448.576

443.478

Materiële lasten

500.161

531.302

535.909

Totale lasten

933.362

979.878

979.387

Resultaat

1.684-

564

2.154-

Resultaat incl. rentebaten

2.746

4.780

346

- 30 -

2012

Begroting 2013


Rentabiliteit (resultaat gedeeld door baten)

2011

2012

Baten

931.716

980.442

Saldo resultaat

2.746

4.780

Rentabiliteit

0,3%

Solvabiliteit (eigen vermogen + voorzieningen gedeeld door totaal vermogen)

2011

0,5%

2012

Eigen vermogen + voorz.

202.001

207.721

Totaal vermogen

294.443

282.410

Solvabiliteit

69%

74%

Liquiditeit (vlottende activa gedeeld door kort vreemd vermogen)

2011

2012

Vlottende activa

271.580

263.008

Kort vreemd vermogen

92.442

74.689

Liquiditeit

2,94

3,52

Bestuursverslag 2012

- 31 -


Weerstandsvermogen ((eigen vermogen – materiele vaste activa) gedeeld door bijdrage OCW)

2011

2012

Eigen vermogen - materiële vaste activa

171.401

179.642

Totale bijdrage OCW

580.227

593.220

Weerstandsvermogen

30%

30%

Personele lasten gedeeld door totale lasten

2011

2012

Personele lasten

433.201

448.567

Totale lasten

933.362

979.878

Materiële lasten gedeeld door totale lasten

46%

46%

2011

2012

Materiële lasten *

500.161

531.302

Totale lasten

933.362

979.878

54% * Onder de materiele lasten van de Centrale Dienst vallen naast organisatiekosten ook de middelen voor grensverkeer, trajectbegeleiding, overdracht SBO etc.

- 32 -

46%


41644 Vereniging voor Gereformeerd SBO De Werf

Balans

2011

2012

Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen

Vlottende activa

439.936

495.380

Eigen vermogen

355.934

207.134

Voorzieningen

53.843

70.608

Vlottende passiva

88.055

267.001

Totaal vermogen

497.832

544.743

Staten van baten en lasten

57.896 -

€ €

2011

49.363 -

2012

Begroting 2013

Totale bijdrage OCW

788.014

831.514

870.595

Totale baten

1.018.538

1.089.962

1.099.497

Personele lasten

866.097

1.100.148

956.630

Materiële lasten

151.943

144.127

142.374

Totale lasten

1.018.039

1.244.275

1.099.004

Resultaat

499

154.313-

493

148.800-

5.493

Resultaat incl. rentebaten

5.404

Bestuursverslag 2012

- 33 -


Rentabiliteit(resultaat gedeeld door baten)

2011

2012

Baten

1.018.538

Saldo resultaat

5.404

Rentabiliteit

0,5%

1.089.962 148.800-

0,14%

Solvabiliteit (eigen vermogen + voorzieningen gedeeld door totaal 2011 vermogen)

2012

Eigen vermogen + voorz.

409.777

277.742

Totaal vermogen

497.832

544.743

Solvabiliteit

82%

51%

Liquiditeit (vlottende activa gedeeld door kort vreemd vermogen)

2011

2012

Vlottende activa

439.936

495.380

Kort vreemd vermogen

88.055

267.001

Liquiditeit

- 34 -

4,99%

1,86%


Weerstandsvermogen ((eigen vermogen – materiele vaste activa) gedeeld door bijdrage OCW)

2011

2012

Eigen vermogen - materiële vaste activa

298.038

157.771

Totale bijdrage OCW

788.014

831.514

Weerstandsvermogen

38%

19%

Personele lasten gedeeld door totale lasten

2011

2012

Personele lasten

866.096

1.100.148

Totale lasten

1.018.039

1.244.275

Materiële lasten gedeeld door totale lasten

85%

88%

2011

2012

Materiële lasten *

151.943

144.127

Totale lasten

1.018.039

1.244.275

15%

12%

Bestuursverslag 2012

- 35 -


BIJLAGE 5. KENGETALEN

• De Drieluik • Het Baken

HAAL • De Waterspiegel • De Oase • De Horizon • Het Zwaluwnest • De Regenboog • De Parel • De Kleine Beer • De Wegwijzer

171 119 218 305 263 41 109 115

Totaal HAAL

1341

Totaal SBO De Werf 108

Veluwe Plus

Bunschoten • Dr. H. Bavinckschool 165 • Calvijnschool 196 • P. Jongelingschool 99 • Gr. van Prinstererschool 186 • Dr. K. Schilderschool 105 Totaal Bunschoten

- 36 -

43 65

751

• t Schrijvertje • De Bron • De Sterrenschool • De Open Kring • In de Lichtkring • Pieter Jongelingschool • Fontanusschool • De Plantage • De Bongerd • De Triangel

155 104 36 174 243 195 169 168 183 202

Totaal Veluwe Plus

1629


Totaal aantal leerlingen Zorgfederatie Kompas per 1 oktober (inclusief SBO)

Verwijzingspercentage per 1 oktober *

* het landelijk gemiddelde is 2,7% Bestuursverslag 2012

- 37 -


om ro

SBO Het Bak en 0,0% 0,0%

20

12

Uit st

WAAR BLIJVEN ONZE LEERLINGEN?

4,36%

m oo tr

SBO

De Driel

uik

20 1 2

Ui ts

7,46%

2,22%

5,56%

1,11%

Uitstroom

9,45%

2,10%

u e Driel ik)

8,40%

1,50%

- 38 -

ak

D en

De

er

2 (totaal van He 01 tB 2 f

en

W

1,11%


U

its

La om o r t

ndelijk

36%

20 12

46%

5% 2%

1%

10%

SO/VSO PRO VMBO-LWOO VMBO OVERIG ONBEKENT

Bestuursverslag 2012

- 39 -


BIJLAGE 6. BESTUURSBESLUITEN Code Goed Bestuur

Meerjarenonderhoudsplan en dotatie

De rolverdeling van het Algemeen Bestuur wordt als volgt vastgesteld: • Voorzitter - Jan Bos • Secretaris - Bouline Lindemulder • Penningmeester - Frits van Dasselaar • Lid - Wenda van Loenen

Omdat de jaarlijkse dotatie ontoereikend is om het meerjarenonderhoudsplan op lange termijn uit te kunnen blijven voeren, is besloten deze dotatie te indexeren. Ook is nog eens kritisch naar het meerjarenonderhoudsplan gekeken en waar mogelijk bijgesteld.

De rolverdeling van het Dagelijks Bestuur wordt als volgt vastgesteld: • Voorzitter - Roel Timmerman • Penningmeester - Chrétien v.d. Horst • Zorgmanager/bestuurder - Piet Immerzeel

Na een lange procedure met de Inspectie en na overleg met onze juristen is het bestuur akkoord gegaan met het terugbetalen van een deel van de bekostiging. Deze terugvordering wordt afgeboekt in 2012. Met DUO is een terugbetalingsregeling getroffen.

- 40 -

Inspectie bekostiging inzake brinnummers


De volgende documenten werden in 2012 vastgesteld c.q. goedgekeurd:

Algemene Ledenvergadering 2012

• • • • • • • • • •

In 2012 is de ALV door omstandigheden schriftelijk afgehandeld. De leden stemmen in met de volgende zaken: • Wenda van Loenen is als opvolger van Hilda v.d. Berg benoemd in het Algemeen Bestuur. • De jaarrekening 2011 van De Werf is door de ALV goedgekeurd. De penningmeester wordt decharge verleend. • Het Zorgplan 2012-2013 is goedgekeurd

Jaarrekening 2011 De Werf Jaarrekening 2011 Kompas Begroting 2012 De Werf Begroting 2012 Kompas Zorgplan 2012-2013 Reglement Intern Toezicht Reglement Dagelijks bestuur Profielschets leden van bestuur Managementstatuut Gereformeerd SBO De Werf Begroting 2013 De Werf (moet nog ter goedkeuring naar ALV) • Begroting 2013 Kompas • Treasurystatuut De Werf (moet nog ter goedkeuring naar ALV) • Treasurystatuut Kompas

Bestuursverslag 2012

- 41 -


BIJLAGE 7. OVERZICHT AANSLUITING SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS Samenwerkingsverband PaO

School

Plaatst

PO 24-01 Passend Onderwijs Almere

De Waterspiegel De Oase

Almere Almere

PO-25-01 SWV IJssel|Berkel

De Bongerd

Zutphen

PO 25-05 Passend Onderwijs Regio Apeldoorn

’t Schrijvertje

Apeldoorn

PO 25-06 Regionaal Netwerk Passend Onderwijs Arnhem e.o.

Pieter Jongeling

Arnhem

PO 25-09 Onderwijs Zorg Koepel

De Sterrenschool Fontanus De Open Kring In de Lichtkring

Ermelo Harderwijk Nijkerk Zeewolde

PO 25-10 Rijn & Gelderse Vallei

De Triangel De Bron De Plantage

Ede Barneveld Veenendaal

PO 26-02 De Eem

De Regenboog Het Zwaluwnest De Parel De Horizon De Kleine Beer SBO Het Baken SBO De Drieluik P. Jongeling Dr. H. Bavinck Calvijn Groen v. Prinsterer K. Schilder

Amersfoort Amersfoort Amersfoort Hoogland Leusden Amersfoort Amersfoort Bunschoten Bunschoten Bunschoten Bunschoten Bunschoten

PO 27-09 Unita

De Wegwijzer

Hilversum

- 42 -


BIJLAGE 8. BEGRIPPENLIJST EN AFKORTINGEN AB | Algemeen Bestuur

leden van de clusters HAAL, Bunschoten en Veluwe Plus en de Schoolvereniging van SBO De Werf.

men hebben recht op een passende onderwijsplek. Dat kan in het speciaal onderwijs. Of met extra begeleiding op een gewone school. Vanaf 2014 komt er een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Dit verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

DB | Dagelijks Bestuur (uitvoerend bestuur)

PO | Primair Onderwijs

(G)MR | (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad

SBO | Speciaal Basisonderwijs

HAAL | Hilversum, Almere, Amersfoort, Leusden

VO | Voortgezet Onderwijs

(houdt toezicht op Dagelijks Bestuur)

ALV | Algemene LedenVergadering. Deze bestaat uit

(schoolvereniging met scholen in deze plaatsen)

WSNS | Het ‘Weer Samen Naar School’ beleid is bedoeld HGW | Handelingsgericht Werken IB | Interne Begeleider (is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg, het gestalte geven aan de onderwijsvisie en het uitzetten van lijnen met betrekking tot de pedagogische en didactische aanpak binnen de school)

Passend Onderwijs | De kern van het Passend Onderwijs: er mag geen kind ‘tussen de wal en het schip’ komen. Ieder kind moet onderwijs krijgen dat bij hem of haar past. Kinderen met een handicap of gedragsproble-

om kinderen met gedragsproblemen of leerproblemen zoveel mogelijk op reguliere basisscholen te houden. De organisatie van ‘Weer Samen Naar School’ is geregeld in regionale samenwerkingsverbanden. Zo’n samenwerkingsverband bestaat uit een aantal reguliere basisscholen en 1 of meer scholen voor speciaal basisonderwijs. De samenwerkingsverbanden in WSNS worden in 2014 vervangen door samenwerkingsverbanden voor Passend Onderwijs.

ZAT | Zorg en AdviesTeam

Bestuursverslag 2012

- 43 -


- 44 -

Zorgferatie Kompas

James Cookstraat 10

SBO De Werf

3814 XD Amersfoort

Bestuursverslag 2012 Kompas, SBO De Werf  

Kompas, SBO De Werf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you