Page 1

»ÃШǺ »¯Ô·Ô¹·‹Í§à·ÕèÂǨѧËÇÑ´

¤ÕÃբѹ¸

»ÃШӻ‚ 2555

¡Ã¡®Ò¤Á ÊÔ§ËÒ¤Á ¡Ñ¹ÂÒ¹ µØÅÒ¤Á ¾ÄȨԡÒ¹ ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 


น กิจกรรมเด่ ก.ค. - ธ.ค. 2555

CICADA MARKET H U A H I N

หัวหิน เปิดให้บริการ สถานที่จัดงาน สอบถามข้อมูล

CICADA MARKET แหล่งรวมงานศิลปะร่วมสมัยแขนงต่างๆ สิ่งประดิษฐ์ งานแฮนด์เมด ของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้า เครื่องประดับจากไอเดียสุดเก๋ สิ่งของ เครื่องใช้มือสอง สินค้าเอสเอ็มอีที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ เพลิดเพลินไปกับศิลปะการแสดงต่างๆ จากศิลปินที่ผลัดเปลี่ยนมา สร้างความสุข ร่วมสนุกสนานกับกิจกรรม WorkShops ท่ามกลาง บรรยากาศ Tropical Garden ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ตลอดปี (16.00 - 23.00 น.) Cicada Market สวนศรี (เขาตะเกียบ) หัวหิน ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ โทร. 032-596606, 081-8804004 หัวหิน เปิดให้บริการ สถานที่จัดงาน กิจกรรมเด่น สอบถามข้อมูล

ตลาดเรียนรู้ @ วิกหัวหิน Weekend Workshop @ Vic Hua Hin ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ (10.00 - 16.00 น.) @ Vic Hua Hin ร่วมสนุกกับโปรแกรมกิจกรรมเสริมสร้าง การเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่วิกหัวหิน อาทิ การรำ�ไทย การปั้นดิน การทำ�อาหาร ฯลฯ วิกหัวหิน โทร. 032-827814 - 5


กรกฏาคม

2555

J2 0u1 2 l y

วันเข้าพรรษา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปราณบุรี วันจัดงาน สถานที่จัดงาน สอบถามข้อมูล

การหล่อและถวายเทียนพรรษา ประจำ�ปี 2555 กรกฎาคม – สิงหาคม 2555 วัดในเขต อ.ปราณบุรี และลาน อเนกประสงค์สำ�นักงานเทศบาลตำ�บล ปราณบุรี ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี กองการศึกษา เทศบาลตำ�บลปราณบุรี โทร. 032-6511811

บางสะพาน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน สอบถามข้อมูล

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 18 กรกฎาคม 2555 วัดและสำ�นักสงฆ์ จำ�นวน 5 แห่ง ในเขต ต.ทองมงคล ได้แก่ 1. วัดธรรมรัตน์ 2. วัดทองมงคล 3. วัดราษประสงค์ 4. วัดเขาไผ่ 5. วัดทุ่งกระถิน อบต.ทองมงคล โทร. 032-818588


กรกฏาคม

2555

J2 0u1 2 l y

บางสะพาน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรมเด่น สอบถามข้อมูล

ท่องเที่ยวบางสะพาน ตำ�นานเมืองทอง 23 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2555 หน้าที่ว่าการอำ�เภอบางสะพาน - การประกวดริ้วขบวนวัฒนธรรมประจำ�ท้องถิ่น - การประกวดผลิตภัณฑ์จากการเกษตร - การประกวด Miss Bangsaphan - การแข่งขันเซปักตะกร้อและชกมวย - การประกวดการทำ�อาหาร - การโชว์รถช๊อปเปอร์ ที่ว่าการอำ�เภอบางสะพาน โทร. 032-691184


สิง ห า ค ม

2555

A2 u0 1g2u s t

หัวหิน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรมเด่น สอบถามข้อมูล

ปราณบุรี วันจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรมเด่น สอบถามข้อมูล

เปิดสตูดิโอ เปิดใจ เปิดความคิด 2 สิงหาคม - 26 สิงหาคม 2555 บ้านศิลปิน หัวหิน เปิดสตูดิโอ...ร่วมทำ�กิจกรรมกับผู้ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ที่บ้านศิลปิน อาทิ สอนวาดภาพ, เพ้นท์แก้ว ฯลฯ บ้านศิลปิน หัวหิน โทร. 032-534830

งานประเพณีศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2555 ศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง หมู่ 2 ต.ปากน้ำ�ปราณ อ.ปราณบุรี - พิธีแห่อัญเชิญรูปสักการะเจ้าแม่ทับทิมทอง จากศาลเจ้าแม่บนเขา หมู่ 1 ต.ปากน้ำ�ปราณ มาประดิษฐานยังศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง หมู่ 2 ต.ปากน้ำ�ปราณ - การแสดงมหรสพ ลิเก โขน เทศบาลตำ�บลปากน้ำ�ปราณ โทร. 032-631660


สิง ห า ค ม

2555

A2 u0 1g2u s t

เทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา หัวหิน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน สอบถามข้อมูล

เทศกาลตักบาตรทำ�บุญวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 2-3 สิงหาคม 2555 ตลาดน้ำ�หัวหิน ตลาดน้ำ�หัวหิน โทร. 032-827888

หัวหิน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน สอบถามข้อมูล

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 1 สิงหาคม 2555 วัดในเขตเทศบาลตำ�บลหนองพลับ (วัดหนองพลับ และวัดหนองยายอ่วม) เทศบาลตำ�บลหนองพลับ โทร. 032-571273

ปราณบุรี วันจัดงาน สถานที่จัดงาน สอบถามข้อมูล

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา 1 สิงหาคม 2555 วัดปากคลองปราณ ต.ปราณบุรี กองการศึกษา เทศบาลตำ�บลปากน้ำ�ปราณ โทร. 032-631661

เมือง วันจัดงาน สถานที่จัดงาน สอบถามข้อมูล

ประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา 2 สิงหาคม 2555 เทศบาลตำ�บล กม.5 อ.เมือง เทศบาลตำ�บล กม.5 โทร. 032-554448-17

บางสะพาน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน สอบถามข้อมูล

งานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา 1 - 3 สิงหาคม 2555 บริเวณหลังสถานีรถไฟบ้านกรูด เทศบาลตำ�บลบ้านกรูด โทร. 032-695337

บางสะพาน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน สอบถามข้อมูล

วันเข้าพรรษา 3 สิงหาคม 2555 วัดเขาโบสถ์และวัดห้วยทรายขาว กองการศึกษา เทศบาลตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ โทร. 032-691320 ต่อ 222


กิจกรรมวันแม่

สิง ห า ค ม

2555

A2 u0 1g2u s t

หัวหิน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรมเด่น สอบถามข้อมูล

วันแม่ 12 สิงหาคม 2555 เพลินวาน หัวหิน เชิญชวนคู่แม่ลูกร่วมแต่งกายประชันโฉม “แม่ลูกเปิ๊ดสะก๊าด เพลินวาน” เพลินวาน หัวหิน โทร. 032-520311 ต่อ 101

หัวหิน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรมเด่น สอบถามข้อมูล

เทศกาลวันแม่ 11-14 สิงหาคม 2555 ตลาดน้ำ�หัวหิน ร่วมสนุกและทำ�กิจกรรม“คู่รักแม่ลูก” ตลาดน้ำ�หัวหิน โทร. 032-827888

หัวหิน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรมเด่น สอบถามข้อมูล

วันแม่ 12 สิงหาคม 2555 ลานกิจกรรมด้านหน้า SEASIDE COURT ชั้น G ชมการแสดงการร้องเพลงประสานเสียงสไตล์ไทยและสากล ของคุณแม่ๆ รับฟังดนตรีบทเพลงแม่สไตล์แจ๊สและคลาสสิก พร้อมบทเพลงแห่งความรัก ระดับ Soprano, การแสดงจินตลีลา ของเด็กเยาวชนในพื้นที่ อ.หัวหิน จากนั้นร่วมจุดเทียนชัย ถวายพระพร พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลง สดุดีมหาราชินี ฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ โทร. 032-618888

บางสะพาน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรมเด่น สอบถามข้อมูล

วันแม่ 12 สิงหาคม 2555 หอประชุมบางสะพานและสนามหน้าที่ว่าการอำ�เภอบางสะพาน หมู่ที่ 1 ต.กำ�เนิดนพคุณ อ.บางสะพาน กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ และจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ กองการศึกษา เทศบาลตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ โทร. 032-691320 ต่อ 222


สิง ห า ค ม

2555

A2 u0 1g2u s t

หัวหิน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรมเด่น สอบถามข้อมูล

หัวหิน วันที่จัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรมเด่น สอบถามข้อมูล

Happy Birthday ตลาดน้ำ�หัวหิน 12 สิงหาคม 2555 ตลาดน้ำ�หัวหิน วันครบรอบการเปิดตลาดน้ำ�หัวหิน ครบ 1 ปี ตลาดน้ำ�หัวหิน โทร. 032-827888

เทศกาลกอล์ฟหัวหิน – ชะอำ� ประจำ�ปี 2555 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2555 สนามกอล์ฟใน อ.หัวหิน - อ.ชะอำ� ตลอดเดือนสิงหาคม - กันยายน 2555 ขอเขิญผู้รักกีฬากอล์ฟ ร่วมสนุกและออกรอบในเทศกาลกอล์ฟหัวหิน/ชะอำ� ประจำ�ปี 2555 โดยเลือกที่จะออกรอบที่สนามใดก็ได้จาก 10 สนาม ชั้นนำ�ในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพียงคนละ 800 บาท ทุกวันทุกสนาม (ราคานี้ไม่รวม แค็ดดี้ และรถกอล์ฟ) ยกเว้นสนามที่จัดการแข่งขันสำ�หรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการ แข่งขันทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เริ่มต้นเพียงท่านละ 1,400 บาท (รวมค่ากรีนฟี, แค็ดดี้, อาหารเย็น) ประกอบด้วย สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน, สนามกอล์ฟ เดอะ บันยัน กอล์ฟ คลับ, สนามกอล์ฟเดอะมาเจสติก ครีค แอนด์ รีสอร์ท, สนามกอล์ฟ เดอะ อิมพีเรียล เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ, สนามกอล์ฟ ศพก.ทบ. สวนสนประดิพัทธ์, สนามกอล์ฟสปริงฟิลด์ รอยัล คันทรี่ คลับ, สนามกอล์ฟ ปาล์มฮิลล์, สนามกอล์ฟดิ อีเกิ้ล มิลฟอร์ด, สนามกอล์ฟสว่าง รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ และสนามกอล์ฟแก่งกระจาน คันทรี่ คลับ แอนด์ รีสอร์ท ททท.สำ�นักงานประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-513885 ททท.สำ�นักงานเพชรบุรี โทร. 032-471005-6


สิง ห า ค ม

2555

A2 u0 1g2u s t

บางสะพาน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรมเด่น สอบถามข้อมูล

การแข่งขันไตรกีฬา “คนเหล็กไตรกีฬานานาชาติ 2555” (Bangsaphan International Triathlon 2012) เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 5 สิงหาคม 2555 อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ จัดกิจกรรมการแข่งขันไตรกีฬาเพื่อชิงรางวัล จากเครือสหวิริยา กิจกรรมประกอบไปด้วยการแข่งขัน 2 ประเภท ได้แก่ 1. Sprint Distance (ว่ายน้ำ� 750 เมตร + จักรยาน 20 กิโลเมตร + วิ่ง 5 กิโลเมตร) 2. Standard Distance (ว่ายน้ำ� 1.5 กิโลเมตร + จักรยาน 40 กิโลเมตร + วิ่ง 10 กิโลเมตร) และวิ่งเฉลิมพระเกียรติประเภท ระยะทาง 5 กิโลเมตร (สำ�หรับประชาชนทั่วไป) สำ�นักประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มหาชน) โทร. 032-691403-5 ต่อ 5340


กัน ย า ย น

2555

September 2012

หัวหิน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรมเด่น สอบถามข้อมูล

งานทำ�บุญศาลเจ้า ประจำ�ปี 2555 และงานพิธีส่งเคราะห์ทางทะเล 21 - 22 กันยายน 2555 บริเวณศาลเจ้าทับทิมทอง ชมงานประเพณีทำ�บุญชายทะเลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหัวหิน ด้วยการเขียนชื่อ ผู้ล่วงลับติดกับตุ๊กตาปูนปั้น และนำ�ลงเรือลอยออกสู่ทะเลแล้วล่มเรือลง กลางทะเลหัวหิน วันที่ 21 กันยายน 2555 ชมขบวนแห่เรือ “สงเคราะห์ทางทะเล” เวลา 15.00 น. วันที่ 22 กันยายน 2555 พิธีทำ�บุญศาลเจ้า เวลา 11.00 น. และทำ�พิธีปล่อยเรือ ส่งเคราะห์ทางทะเล ชุมชนชาวประมงหัวหิน โทร. 081-9349802 หัวหิน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรมเด่น สอบถามข้อมูล

การแข่งขันโปโลช้างชิงถ้วยพระราชทาน ประจำ�ปี 2555 12-16 กันยายน 2555 กรมทหารราบที่ 151 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หัวหิน ชมการแข่งขันโปโลช้างโดยเหล่าคนดังต่างประเทศ เพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งการแข่งขันนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 11 และเป็นกิจกรรมการกุศล ที่นำ�เงินรายได้ช่วยเหลือช้างและอนุรักษ์ประชากรช้าง ในประเทศไทย อนันตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน โทร. 032-520250 หรือ www.anantaraelephantpolo.com


กัน ย า ย น

2555

September 2012

บางสะพานน้อย วันจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรมเด่น สอบถามข้อมูล

งานประเพณีทำ�บุญสลากภัต และของดีอำ�เภอบางสะพานน้อย เดือนกันยายน วัดห้วยสัก หมู่ที่ 7 ต.ทรายทอง พบกับของดีบางสะพานน้อย ทั้งสินค้าการเกษตร การปศุสัตว์ และการประมง ที่ทำ�การปกครองอำ�เภอบางสะพานน้อย โทร. 032-699145

บางสะพานน้อย วันจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรมเด่น สอบถามข้อมูล

เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ เขาเรดาร์ อำ�เภอบางสะพานน้อย เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2555 เขาเรดาร์ หมู่ที่ 8 ต.ทรายทอง พบกับฤดูเหยี่ยวอพยพ ดูเหยี่ยว และนกนานาชนิดกับจุดดูเหยี่ยวอพยพ ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ทำ�การปกครองอำ�เภอบางสะพานน้อย โทร. 032-699145


ตุล า ค ม

2555

O2c0t 1o2 b e r

วันออกพรรษา หัวหิน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรมเด่น สอบถามข้อมูล

เทศกาลวันออกพรรษา 29 ตุลาคม 2555 ตลาดน้ำ�หัวหิน รวมทำ�บุญตักบาตรพระ 9 รูป ออกบิณฑบาตรทางเรือ ภายในตลาดน้ำ�หัวหิน ตลาดน้ำ�หัวหิน โทร. 032-827888


ตุล า ค ม

2555

O2c0t 1o2 b e r

หัวหิน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรมเด่น สอบถามข้อมูล

สุขสันต์หรรษา ปาร์ตี้ฮาโลวีน 31 ตุลาคม 2555 ลานกิจกรรมด้านหน้า SEASIDE COURT ชั้น G ร่วมการประกวดการแต่งกายเลียนแบบผี ทั้งรุ่นเล็ก และรุ่นใหญ่ ร่วมสยองกับกิจกรรม ชวนหัวลุกมากมาย อาทิ การแสดง มายากลสไตล์ผี การแสดงปอมปอม หวีด ลีดเดอร์ การแสดง ผีน้อยน่ารัก สาธิตการแต่งหน้าผี และสนุกไปกับการแจก ของรางวัลต่างๆ มากมาย ฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ โทร. 032-618888


พฤศจิกายน

2555

November 2012

เทศกาลลอยกระทง

หัวหิน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน สอบถามข้อมูล

เทศกาลวันลอยกระทง 24 -28 พฤศจิกายน 2555 ตลาดน้ำ�หัวหิน ตลาดน้ำ�หัวหิน โทร. 032-827888

หัวหิน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน สอบถามข้อมูล

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง 28 พฤศจิกายน 2555 สนามกีฬาเทศบาลตำ�บลหนองพลับ เทศบาลตำ�บลหนองพลับ โทร. 032-571273

ปราณบุรี วันจัดงาน สถานที่จัดงาน สอบถามข้อมูล

งานประเพณีลอยกระทง 28 พฤศจิกายน 2555 ยังไม่กำ�หนดสถานที่ กองการศึกษา เทศบาลตำ�บลปากน้ำ�ปราณ โทร. 032-631660

ปราณบุรี วันจัดงาน สถานที่จัดงาน สอบถามข้อมูล

การประเพณีลอยกระทง ประจำ�ปี 2555 28 พฤศจิกายน 2555 ท่าน้ำ�เฉลิมพระเกียรติ (รัชกาลที่ 9) ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี กองการศึกษา เทศบาลตำ�บลปราณบุรี โทร. 032-651811


พฤศจิกายน

2555

ปราณบุรี วันจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรมเด่น สอบถามข้อมูล

November 2012

เมือง วันจัดงาน สถานที่จัดงาน สอบถามข้อมูล

ประเพณีลอยกระทง 28 พฤศจิกายน 2555 บริเวณสะพานคลองวังมะเดื่อ เทศบาลตำ�บล กม.5 อ.เมือง สำ�นักปลัดเทศบาล เทศบาลตำ�บล กม.5 โทร. 032-554448-17

บางสะพาน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน สอบถามข้อมูล

สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำ�ปี 2555 27-28 พฤศจิกายน 2555 อ่างเก็บน้ำ�โป่งสามสิบ หมู่ที่ 8 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน อบต.ทองมงคล โทร. 032-818588-9

บางสะพาน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน สอบถามข้อมูล

งานประเพณีลอยกระทง 28 พฤศจิกายน 2555 บริเวณสำ�นักงานเทศบาลตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ อ.บางสะพาน กองการศึกษา เทศบาลตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ โทร. 032-691320 ต่อ 222

งานประเพณีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 26 พฤศจิกายน 2555 แม่น้ำ�ปากน้ำ�ปราณ ต.ปากน้ำ�ปราณ อ.ปราณบุรี - การแข่งขันเรือยาวประเภท 28 - 30 ฝีพาย - การแข่งขันเรือยาวประเภท 18 - 23 ฝีพาย - การแสดงเรือประเภทสวยงาม และเรือตลกขบขัน กองการศึกษา เทศบาลตำ�บลปากน้ำ�ปราณ โทร. 032-631660


ธัน ว า ค ม

2555

December 2012

วันพ่อแห่งชาติ

หัวหิน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรมเด่น สอบถามข้อมูล

เทศกาลวันพ่อ 1 - 5 ธันวาคม 2555 ตลาดน้ำ�หัวหิน ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลาดน้ำ�หัวหิน โทร. 032-827888

หัวหิน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรมเด่น สอบถามข้อมูล

5 ธันวามหาราช 4 - 5 ธันวาคม 2555 บริเวณหน้า อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ วันที่ 4 ธันวาคม 2555 กิจกรรมการประกวด ธิดาชาวไร่ และการประกวดร้องเพลง วันที่ 5 ธันวาคม 2555 กิจกรรมจุดเทียนชัย ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพบกับการแสดงอีกมากมาย องค์การบริการส่วนตำ�บลห้วยสัตว์ใหญ่ โทร. 032-826771 - 3, 081-0161025


ธัน ว า ค ม

2555

December 2012

หัวหิน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรมเด่น สอบถามข้อมูล

วันพ่อ “พ่อลูกเค้าผูกพัน” 5 ธันวาคม 2555 ลานกิจกรรมด้านหน้า SEASIDE COURT ชั้น G การแสดงดนตรี บทเพลงพระราชนิพนธ์ สไตล์ Jazz, ร่วมเซอร์ไพรส์เขียนไปรษณีย์บัตรอวยพรคุณพ่อ บูทจำ�หน่ายของที่ระลึกมากมายจากไปรษณีย์หัวหิน, กิจกรรมร่วมสนุกแจก Gift Voucher จากร้านค้า ในศูนย์การค้าฯ และร่วมเฉลิมฉลองจุดเทียนชัย ถวายพระพร แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ โทร. 032-618888

หัวหิน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรมเด่น สอบถามข้อมูล

ห้วยมงคล ถนนของพ่อ ครั้งที่ 1 2-10 ธันวาคม 2555 วัดห้วยมงคล อ.หัวหิน - กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ - การประกวดผลิตภัณฑ์ของดีของแต่ละตำ�บลพร้อมขายสินค้า - การตรวจสุขภาพ บริจาคโลหิต วัดสายตาแจกแว่นฟรี - การจัดแสดงดนตรีและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ - การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วัดห้วยมงคล หมู่ 6 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน โทร. 032-576187


ธัน ว า ค ม

2555

December 2012

ปราณบุรี วันจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรมเด่น สอบถามข้อมูล

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 5 ธันวาคม 2555 สนามโรงเรียนบ้านปากน้ำ�ปราณ อ.ปราณบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำ�นักปลัด เทศบาลตำ�บลปากน้ำ�ปราณ โทร. 032-631662

หัวหิน วันที่จัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรมเด่น สอบถามข้อมูล

แกลอรี่ต้นไม้ (Art Arbour) 29 ธันวาคม - 6 มกราคม 2555 บ้านศิลปิน หัวหิน ชมและเลือกซื้อภาพวาด และผลงานศิลปะในราคาพิเศษ บ้านศิลปิน โทร. 032-554830


ธัน ว า ค ม

2555

December 2012

หัวหิน วันที่จัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรมเด่น สอบถามข้อมูล

คอนเสิร์ตพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 9 ( I LOVE HUA HIN) 9 ธันวาคม 2555 เขาหินเหล็กไฟ อ.หัวหิน คอนเสิร์ตการกุศลโดยศิลปินชั้นนำ�ของเมืองไทย และวงดนตรีในท้องถิ่น ชมงานแสดงศิลปะของจากหน่วยงานต่างๆ และอิ่มอร่อยกับอาหารจาก โรงแรมชั้นนำ� สามารถซื้อบัตรได้ที่ ชมรมพิทักษ์หัวหิน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ชมรมพิทักษ์หัวหิน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โทร. 032-536536, 02-7116300

หัวหิน วันจัดงาน กิจกรรมเด่น สอบถามข้อมูล

พาเหรดรถโบราณ (Hua Hin Vintage Car Parade 2012) 14 - 16 ธันวาคม 2555 - ชมขบวนพาเหรด รถโบราณ จากกรุงเทพฯ สู่เมืองหัวหิน - ชมพาเหรดรถโบราณรอบเมืองหัวหิน - กิจกรรมนั่งรถโบราณเพื่อการกุศล - พบกับ Long Buffet จากโรงแรมและร้านอาหาร ชั้นนำ�ของเมืองหัวหิน - งานกาล่าดินเนอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีช รีสอร์ท และวิลล่า โทร. 032-512021-38


ธัน ว า ค ม

2555

December 2012

หัวหิน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรมเด่น สอบถามข้อมูล ปราณบุรี วันจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรมเด่น สอบถามข้อมูล

วันคริสต์มาส 24 - 25 ธันวาคม 2555 ลานกิจกรรมด้านหน้า SEASIDE COURT ชั้น G ร่วมฉลองต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส กับกิจกรรม “X’Mas 2012” ด้วยการประดับไฟต่างๆ และต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุด พร้อมการแสดงจาก คณะนักร้องประสานเสียง และรับของขวัญต่างๆ อีกมากมาย ฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ต วิลเลจ โทร. 032-618888

งานประจำ�ปีศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 19 - 21 ธันวาคม 2555 ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ต.ปากน้ำ�ปราณ - ทำ�บุญตักบาตร เลี้ยงภัตตาหารเพลพระ - พิธีสักการะดวงวิญญาณกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ - แจกทุนการศึกษาเด็กนักเรียนโดยคณะกรรมการ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองการศึกษา เทศบาลตำ�บลปากน้ำ�ปราณ


ธัน ว า ค ม

2555

December 2012

เมือง วันจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรมเด่น สอบถามข้อมูล บางสะพาน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน กิจกรรมเด่น สอบถามข้อมูล

งานวีรกรรม 8 ธันวาคม 2484 ประจำ�ปี 2555 19 - 21 ธันวาคม 2555 อุทยานประวัติศาสตร์ กองบิน 5 - การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงทั่วไป - การแข่งขันฟุตบอลล้อมหมวกคัพ - การแข่งขันประชันเสียงนกกรงหัวจุก - การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ - กิจกรรมพิชิตเขาล้อมหมวก - การประกวดพระเครื่อง - คอนเสิร์ต M 150 ลูกทุ่ง, สตริง - กิจกรรม เดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ - การแข่งขัน กีฬาชนไก่ แผนกกิจกรรมการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน 5 โทร. 032-611031 ต่อ 60202

ประเพณีแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 4 - 5 ธันวาคม 2555 บริเวณหอประชุมอำ�เภอบางสะพาน และสนามหน้าที่ว่าการอำ�เภอบางสะพาน จัดกิจกรรมแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยชาวบ้านในอำ�เภอบางสะพาน และ อำ�เภอใกล้เคียงจะนำ�สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถืออัญเชิญมาร่วมในขบวนแห่ นำ�มาตั้งที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำ�เภอบางสะพาน ให้ประชาชนทั่วไป สักการะบูชา เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต กองการศึกษา เทศบาลตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ โทร. 032-691320 ต่อ 222


ธัน ว า ค ม

2555

December 2012

เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

หัวหิน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน สอบถามข้อมูล

หัวหิน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน สอบถามข้อมูล

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 31 ธันวาคม 2555 เพลินวาน หัวหิน เพลินวาน หัวหิน โทร. 032-520311 ต่อ 101

เทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 25-31 ธันวาคม 2555 ตลาดน้ำ�หัวหิน ตลาดน้ำ�หัวหิน โทร. 032-827888


ธัน ว า ค ม

2555

December 2012

หัวหิน กิจกรรมเด่น วันจัดงาน สถานที่จัดงาน สอบถามข้อมูล

Hua Hin Countdown 2013 ร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับ Party Concert Hua-Hin Countdown 2013 “หัวมันส์ดิ้นหินมันส์โยก” กับศิลปินนักร้องชื่อดัง และการแสดงที่น่าสนใจมากมาย ร่วมลุ้นของรางวัล ฟรีตลอดงาน 31 ธันวาคม 2555 ลานกิจกรรมด้านหน้า SEASIDE COURT ชั้น G ฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ต วิลเลจ โทร. 032-618888

ปราณบุรี วันจัดงาน สถานที่จัดงาน สอบถามข้อมูล

วันขึ้นปีใหม่ ประจำ�ปี 2556 31 ธันวาคม - 1 มกราคม 2555 ลานเอนกประสงค์สำ�นักงานเทศบาลตำ�บลปราณบุรี และวัดเขาน้อย ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี กองการศึกษา เทศบาลตำ�บลปราณบุรี โทร. 032-651811

บางสะพาน วันจัดงาน สถานที่จัดงาน สอบถามข้อมูล

วันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 31 ธันวาคม 2555 - 1 มกราคม 2556 สำ�นักงานเทศบาลตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ และสนามหน้าที่ว่าการอำ�เภอบางสะพาน กองการศึกษา เทศบาลตำ�บลกำ�เนิดนพคุณ โทร. 032-691320 ต่อ 222


¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇáË‹§»ÃÐà·Èä·Â (···.) Êӹѡ§Ò¹»ÃШǺ¤ÕÃբѹ¸ 39/9 ¶.ྪÃà¡ÉÁ µ.ËÑÇËÔ¹ Í.ËÑÇËÔ¹ ¨.»ÃШǺ¤ÕÃբѹ¸ 77110 â·ÃÈѾ· 0 3251 3885 â·ÃÊÒà 0 3251 3898 e-mail : tatprachuap@tat.or.th www.facebook.com/tatprachuap www.à·ÕèÂÇÀÒ¤¡ÅÒ§.com

ปฏิทินท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ 2555  

กิจกรรมประเพณี จ.ประจวบคีรีขันธ์ กรกฏาคม - ธันวาคม 2555

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you