Page 1

PORTFOLIO


CHUTIMA PANKHAO hunter_bossy@hotmail.com

088-089 0519

2008-2010

2011-2013

2014-2016

Sainampeung School

Sainampeung School

Thammasat University

Education Skills

Lumian

Sketchup

3D Max

Adobe Photoshop

Adobe lliutrator

Auto Cad


1

PILY

2

CONTAINER DESIGN

3

HABITO

4

FURNITURE DESIGN


SITE

MOOD TONE CONCEPT REVERIE’S PILY

เมื่อเราไดเขามาสูภวังคของ PILY ก็เหมือนวาเราไดกาวเขาสูโลกอีกใบ ที่ PILY จะสรางสรรคเหลาเด็กนอย ใหกลายเปนเจาหญิงในจินตนาการ

PILY มีเอกลักษณที่มีการ เอาใจใสในทุกรายละเอียด พิถีพิถันเพื่อคุณภาพ แตยังแอบแฝงความงซุกซน ของความเปนเด็กนอยวัย นารัก ดั่งเจาหญิงที่สงางาม และมีความซุกซนตามภาษา


390

130

SCALE 1:50

545

285

610

STORE

CASHIER

1700

DRESSING ROOM

810

B

DISPLAY

DISPLAY

DISPLAY

C

DISPLAY

DISPLAY

80

1200

Catwalk Model

240

WINDOW DISPLAY

WINDOW DISPLAY

1070

A

D

PLAN


ELEVATION


PERSPECTIVE


PERSPECTIVE


PERSPECTIVE PERSPECTIVE


CONCEPTUAL DIAGRAM inspire by context

äÁ‹´×èÁäÁ‹ÊÙº

ÁÕà˵ؼÅ

ÈÃÑ·¸Ò

USER

ࢌÒÊѧ¤Á

ÃÑ¡¤Ãͺ¤ÃÑÇ

äÁ‹â´¹ºÑ§¤Ñº äÁ‹àËÁ×͹ã¤Ã

“ Ç‹Ò·ǹ¡ÃÐáÊ ” “àÊÕ§¢Í§¤ÇÒÁÊØ¢ ¤×ÍàÊÕ§¢Í§¾‹ÍáÁ‹”

椼

ÁÕà˵ؼÅ

ÊÁÒ¸Ô

Êǹ¡ÃÐáÊ ¨Ôµã¨ à¾×è͹

ࢌÒÊѧ¤Á

¾ÕèÍ؎ ᵋ§à¾Å§ ÈÔÅ»¹

·Ó§Ò¹¡Ñº ¤¹ËÁÙ‹ÁÒ¡

SITE

ʵÔ

ÈÒÊ¹Ò ¤ÇÒÁàª×èÍ

µÒÁÍÒÃÁ³ S

ANG THONG / Í‹Ò§·Í§ Í.áÊǧËÒ W

ࢵ¨Ó˹‹Ò¹éÓ

·µ.áÊǧËÒ Í.áÊǧËÒ áËÅ‹§¹éÓ º‹ÍºÒ´ÒÅ ÅØ‹Á¹éÓ਌ҾÃÐÂÒ

S

N

ÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ

˹ŒÒÌ͹ / áËŒ§ ½¹ / à´×͹ ¡. ½¹µ¡ªØº ˹ÒÇ / µ.¤ - ¡.¾

S ·Ò§à¢ŒÒ ÇÑ´à¢ÒºÇª,ÇÑ´ÂÒ§

ǧËÁÒÂàÅ¢

L

¡ÒÃä¿¿‡Ò

Í.áÊǧËÒ

3509

àŹ ¶¹¹ 2

¶¹¹·Ò§ËÅ

·Ò§à¢ŒÒ ÇÑ´à¢ÒºÇª,ÇÑ´ÂÒ§

N

ÍسËÀÙÁÔ·Ñ駻‚ 28 í ÀÙÁÔ»ÃÐà·È

໚¹Í‹Ò§ ÍÒ¨¨ÐÁÕ¹éӢѧ໚¹ºÒ§¨Ø´

F»ÅÒµÐà¾Õ¹

F

»ÅҷѺ·ÔÁ »ÅÒÂÕèÊØ¡ F »ÅÒª‹Í¹

»ÅÒÊÇÒ »ÅÒ¹ÔÅ

D

K P

»ÅÒ´Ø¡

M ÁÐÁ‹Ç§

F

»ÅÒÊÅÔ´ »ÅÒä¹

B

C

ÊѵǏàÈÃÉ°¡Ô¨·ÕèÊÓ¤ÑÞ䴌ᡋ ä¡‹à¹×éÍ ä¡‹ä¢‹ ໚´ä¢‹ ¹¡¡ÃÐ·Ò ÊØ¡Ã áÅÐâ¤à¹×éÍ

C ÁоÌÒÇá¡‹

V ¼Ñ¡¤Ð¹ŒÒ

B ¡ÅŒÇ¹éÓÇŒÒ

¼Ñ¡ÍÍÏ᡹Ԥ ¼Ñ¡áÍâÃ⾹ԡʏ Aeroponics »ÅÙ¡µŒ¹äÁŒ¡ÅѺËÑÇ


S

S S

S

S

S

S

S

1st floor plan


S

S S

S

S

S

2nd floor plan


PERSPECTIVE


PERSPECTIVE


PERSPECTIVE


PERSPECTIVE


Site project DESIGN CONCEPT HABITO เปนหางสรรพสินคาภายในโครงการ T77 ที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหบริการทั้งคนภายใน และภายนอกโครงการซึ่งในการออกแบบตองการ ที่จะใหผูคนที่เขามาใชบริการเกิดความคุนเคย พังทลายกำแพงของระดับความสัมพันธจาก คนที่ไมรูจักจนมาเปนความรูสึกเหมือนการเปนครอบครัว

ตอ  ง การเขาถงึ ธรรมชาติ T A R G E T L IF E S T Y L E

มค ี วามเปน  ปจเจค INDIVIDUAL

Technology

ใส ใจส ขุภาพ

Freedom for work


1st floor plan


2nd floor plan

3rd floor plan


PERSPECTIVE


PERSPECTIVE


PERSPECTIVE


FURNITURE DESIGN DESIGN CONCEPT

MATERIAL

สถานบันเทิงในปจจุบันเปนอีกสถานที่หนึ่งที่เปนที่นิยม ในการรวมตัวของกลุมวัยรุนแตปญหาที่เกิดขึ้นคือ เมื่อพอถึงจุดที่สนุกมาก เกิดอาการมึนเมาจึงทำให เกิดอุบัติเหตุตางๆ เชน เดินชนโตะจนหก เมาเตนจนโตะเคลื่อนน้ำหก ฯ จึงมีความคิดในการ แกปญหาคือการเพิ่มความแข็งแรงใหกับโตะ เพิ่มขอบโตะที่กันของหลน


MODEL STUDY


MODEL STUDY


MODEL


MODEL


portfolio  
portfolio  
Advertisement