Page 4

คํานํา

รายงานนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาบริ หารธุ รกิจบัณฑิต (การบัญชีบริ หาร) คณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา โดยผูจ้ ดั ทําได้รวบรวมเนื้อหาความรู ้เกี่ยวกับเรื่ อง การตรวจสอบเจ้าหนี้การค้า สาระสําคัญของรายงานเล่มนี้คือ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเจ้าหนี้การค้า การปฏิบตั ิงานการตรวจสอบเจ้าหนี้การค้า ขั้นตอนการตรวจสอบเจ้าหนี้การค้า และการตรวจสอบภาษีหกั ณ ที่ จ่าย ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 ซึ่ งนิสิต นักศึกษา หรื อผูท้ ี่มีความสนใจสามารถนาความรู ้ที่ได้น้ ีมา ประยุกต์ใช้ ปรับปรุ งในการศึกษาหรื อในการทํางาน เพื่อให้ข้นั ตอนการตรวจสอบเป็ นไปอย่างถูกต้อง และมี ความเป็ นระบบมากยิง่ ขึ้น ผูจ้ ดั ทําหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า รายงานเล่มนี้จะเป็ นส่ วนหนึ่งในการช่วยทําให้นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผูท้ ี่ สนใจในการตรวจสอบเจ้าหนี้การค้าและการตรวจสอบภาษีหกั ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 สามารถเข้าใจในกระบวนการตรวจสอบมากยิง่ ขึ้น หากรายงานฝึ กงานเล่มนี้เกิดข้อผิดพลาดประการใด ผูจ้ ดั ทํา ต้องขออภัยมา ณ ที่น้ ีดว้ ย

ผูจ้ ดั ทํา นางสาวอัจฉรา ห่วงแก้วพราย พฤษภาคม 2556

ฝึกงาน อัจฉรา ห่วงแก้วพราย รอบที่1  

ฝึกงาน อัจฉรา ห่วงแก้วพราย รอบที่1

ฝึกงาน อัจฉรา ห่วงแก้วพราย รอบที่1  

ฝึกงาน อัจฉรา ห่วงแก้วพราย รอบที่1

Advertisement