Page 1

nr

9/17

wrzesień

MIASTO / INWESTYCJE

1-7 nr 9/wrzesień (1288) miesięcznik egz. bezpłatny nakład:27.000 egz.

Plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów

2

Informacja dotycząca konieczności zmiany nazw ulic oraz wykaz nazw nowych

7

Trzy dni zabawy kończącej lato w fotograficznym skrócie

CZAS DO SZKOŁY

MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 ODBYŁA SIĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6. UCZNIOWIE GRODZIECKIEJ PLACÓWKI NA DOBRY POCZĄTEK DOSTALI WYJĄTKOWY PREZENT – BOISKO, BIEŻNIĘ ORAZ PLAC ZABAW Prace trwały od kilku miesięcy i zakończyły się w terminie, co podkreślała dyrektor placówki Monika Wójtowicz-Paszkowska. – Szczególne słowa wdzięczności kieruję do prezydenta mia-

sta Łukasza Komoniewskiego oraz Rady Miejskiej Będzina za podjęcie decyzji o budowie i sfinansowaniu tej inwestycji. To piękny prezent, który już dziś staje się wizytówką szkoły i mam nadzieję, że pozwoli naszym uczniom odnosić kolejne sukcesy spor towe – mówiła podczas inauguracji. Prezydent Łukasz Komoniewski życzył uczniom, nauczycielom i rodzicom samych sukcesów i dni pełnych uśmiechu w nowym roku szkolnym. Sam otrzymał natomiast od uczniów symboliczny certyfikat nadający mu tytuł Sportowego Przyjaciela Szkoły. Z kolei Maria Augustyńska z Kuratorium Oświaty dodała: – Szkoła, w której jesteśmy sta-

wiała i stawia na kulturę fizyczną. Muszę powiedzieć z dużą zazdrością i radością jednocześnie, że szkoły powiatu będzińskiego bardzo skutecznie pozyskują środki finansowe na wzbogacanie bazy dydaktyczno-wychowawczej, na poszerzanie obszarów nauki szkolnej i robią to we współpracy z organem prowadzącym. Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawny program artystyczny, przecięcie wstęgi oraz pierwszy strzał do bramki, który przypadł w udziale prezydentowi. To nie koniec inwestycji w oświatę. Trwają bowiem prace przy budowie nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1. Otwarcie planowane jest jeszcze w tym roku szkolnym.

ISSN 1233-5223

8-9

KULTURA / ROZRYWKA

8-13 TURYSTYKA / SPORT / EKOLOGIA

14-16


MIASTO 2

Plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów

Siedemdziesiąta ósma rocznica wybuchu II wojny światowej

Na podstawie art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) Prezydent Miasta Będzina podaje do publicznej wiadomości informację w sprawie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów, jaki obowiązuje w Będzinie od dnia 1 września 2017 roku, z uwzględnieniem zmian w sieci szkół, które nastąpią z mocy prawa. 1. Plan sieci ośmioletnich szkół podstawowych uwzględnia następujące szkoły:

DRODZY CZYTELNICY Witam po wakacjach! Liczę, że nie tylko uczniowie wrócili z letnich wyjazdów wypoczęci, ale to im przyda się dużo sił, bowiem zaczyna się rok w zreformowanej szkole. Wraca ośmioletnia podstawówka, wygaszane będą gimnazja. W związku z tym obok tabele prezentujące plan zmian zachodzących w mieście. Wszystkim uczniom życzę więc roku pełnego sukcesów. Przypominam też, że ruszają zapisy na zajęcia Będzińskiej Akademii Małego Odkrywcy, na które zapraszamy dzieci żądne ponadprogramowej wiedzy. Najzdolniejsi mogą natomiast ubiegać się o stypendium Miasta Będzina – szczegóły na stronie 6. Na stronie 7 ponownie pojawia się informacja dotycząca zmian nazw ulic. Warto prześledzić, bo te nowe już funkcjonują. Natomiast jako właścicielka trzech wspaniałych kotów zapraszam w imieniu zwierząt schroniskowych do udziału w akcji „Pełna miska dla schroniska” 23 września na plac przed będzińską biblioteką. Wiem z własnego doświadczenia, że zwierzęta ze schroniska będą nam bardzo wdzięczne za każdą pomoc!

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły

1.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie

42-500 Będzin, ul. Szkolna 3

2.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Będzinie Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

42-500 Będzin, ul. Wolności 51

4.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Staszica w Będzinie

42-500 Będzin, ul. Wisławy Szymborskiej 1

5.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Konopnickiej w Będzinie

42-506 Będzin, ul. Konopnickiej 13

6.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Będzinie

42-500 Będzin, ul. Orla 4

7.

Szkoła Podstawowa nr 9 w Będzinie

42-504 Będzin, ul. Jedności 38

8.

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Armii Krajowej w Będzinie

42-500 Będzin, ul. Sportowa 2

9.

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Władysława Broniewskiego w Będzinie

42-500 Będzin, ul. Broniewskiego 12

10.

Szkoła Podstawowa nr 13 w Będzinie

42-500 Będzin, ul. Rewolucjonistów 18

3.

42-506 Będzin, ul. Kołłątaja 63

Na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Na podstawie art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowe zespoły szkół, w skład których wchodzą sześcioletnia szkoła podstawowa i gimnazjum, stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. W Będzinie 4 miejskie zespoły szkół stają się szkołami podstawowymi: 1) Miejski Zespół Szkół nr 1 w Będzinie staje się ośmioletnią Szkołą Podstawową nr 2, w której prowadzone będą oddziały Gimnazjum nr 4 im. Kazimierza Wielkiego, 2) Miejski Zespół Szkół nr 2 w Będzinie im. Huberta Wagnera staje się ośmioletnią Szkołą Podstawową nr 13, w której prowadzone będą oddziały Gimnazjum nr 2, 3) Miejski Zespół Szkół nr 3 w Będzinie staje się ośmioletnią Szkołą Podstawową nr 3, w której prowadzone będą oddziały Gimnazjum nr 5 im. Marii Curie-Skłodowskiej, 4) Miejski Zespół Szkół nr 4 im. Noblistów Polskich w Będzinie staje się ośmioletnią Szkołą Podstawową nr 9, w której prowadzone będą oddziały Gimnazjum nr 6.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły

1.

Gimnazjum nr 1 im. Jana Dormana w Będzinie

42-500 Będzin, ul. Sportowa 1

2.

Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Będzinie

42-500 Będzin, ul. Krakowska 14

URZĄD MIEJSKI W BĘDZINIE DZIAŁA W GODZINACH:

3.

Klasy Gimnazjum nr 2, prowadzone w Szkole Podstawowej nr 13 w Będzinie

42-500 Będzin, ul. Rewolucjonistów 18

PONIEDZIAŁKI 7.30 – 17.00

4.

Klasy Gimnazjum nr 4, prowadzone w Szkole Podstawowej nr 2 w Będzinie

42-500 Będzin, ul. Wolności 51

5.

Klasy Gimnazjum nr 5, prowadzone w Szkole Podstawowej nr 3 w Będzinie

42-506 Będzin, ul. Kołłątaja 63

6.

Klasy Gimnazjum nr 6, prowadzone w Szkole Podstawowej nr 9 w Będzinie

42-504 Będzin, ul. Jedności 38

PIĄTKI 7.30 – 14.00 POZOSTAŁE DNI ROBOCZE 7.30 – 15.30

AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE www.bedzin.pl redakcja@ok.bedzin.pl Adres redakcji: 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 43 tel. (32) 775 82 00 Redaktor naczelna: Marta Sowińska-Kłosowska, redakcja@ok.bedzin.pl Redaguje zespół. Wydawca: Ośrodek Kultury w Będzinie, ul. Małachowskiego 43 Skład: emildesign Korekta: Wioletta Bagnicka Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec Milowice Nakład: 27 000 egz. ISSN 1233-5223 Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawek i skrótów nadesłanych tekstów oraz nie zwraca materiałów nie zamówionych. Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Święto Wojska Polskiego

2. Plan sieci gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w ośmioletnich szkołach podstawowych: Lp.

Marta Sowińska-Kłosowska redaktor naczelna

1 września minęło 78 lat od wybuchu II wojny światowej. W tym dniu pod obeliskiem poświęconym Żołnierzom Wojska Polskiego 11. Pułku Piechoty i 23. Pułku Artylerii Lekkiej kwiaty złożyli m.in. prezydent Łukasz Komoniewski oraz wiceprezydent Rafał Adamczyk.

Obowiązujące obwody szkół określa uchwała Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Miasto Będzin szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów.

Z okazji przypadającego 15 sierpnia Święta Wojska Polskiego w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Będzinie odbyła się uroczysta zbiórka. Podczas zbiórki wręczone zostały medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” za długoletnią, wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim. Następnie złożono kwiaty pod obeliskiem poświęconym

Żołnierzom Wojska Polskiego 11. Pułku Piechoty i 23. Pułku Artylerii Lekkiej. Święto Wojska Polskiego to święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wprowadzone zostało ustawą Sejmu z dnia 30 lipca 1992 r.

Preferencyjne stawki wynajmu lokali w śródmieściu

Ośrodek Kultury w Będzinie wynajmie

Obniżona o połowę stawka wywoławcza czynszu za wynajem lokali użytkowych w ścisłym centrum i śródmieściu ma zachęcić przedsiębiorców do prowadzenia swojej aktywności właśnie w tym miejscu. Do wynajęcia są lokale m.in. na ulicach Małachowskiego, Piłsudskiego, Sączewskiego i 11 Listopada. Stawki wahają się od 10 zł do nawet 1,50 zł za m2, zależnie od lokalizacji i rodzaju prowadzonej działalności. Szczegóły na bip.bedzin.pl w dziale Informacje i ogłoszenia.

Cztery pomieszczenia. Jedno o powierzchni 36 m2 oraz trzy pomieszczenia po 21 m2

Szczegółowe informacje pod numerami telefonu: 662 19 74 95, (32) 775-82-00 wew. 12. od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00. oraz na stronie: www.ok.bedzin.pl

DO WYNAJĘCIA LOKAL UŻYTKOWY przy ul. 1 Maja 2 w Będzinie o pow. 707 m² (parter) Wyposażony w instalacje: C.O., elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Możliwość dokonania przez przyszłego najemcę aranżacji lokalu do własnych potrzeb. Kontakt: Urząd Miejski w Będzinie, Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej

tel. (32) 267-92-24


MIASTO AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

Nagrody dla Wodnego Placu Zabaw!

Wodny Plac Zabaw w Będzinie zajął I miejsce w ogólnopolskim plebiscycie „Modernizacja Roku 2016” w kategorii sport i rekreacja. Nie mogło być inaczej – będzińska strefa wodnej rozrywki to znakomite miejsce rekreacji dla całej rodziny oraz

przestrzeń do bezpiecznej i kreatywnej zabawy. Ideą konkursu było propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów

i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych. Plac został także wyróżniony tytułem Inwestycji Roku 2016 przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami. Celem konkursu było wyłonienie i nagrodzenie inwestycji odznaczających się szczególnymi walorami w takich obszarach jak: energooszczędność, zagospodarowanie urbanistyczne, funcjonalność i użyteczność. Komisja oceniała zgłoszone inwestycje m.in. pod względem innowacyjności i nowoczesności zastosowanych rozwiązań, funkcjonalności inwestycji, poziomu energooszczędności, wprowadzonych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, wpływu na środowisko i ładu urbanistycznego oraz ekonomicznej zasadności inwestycji. – Cieszy mnie fakt, że nasze inwestycje zyskują uznanie w oczach ekspertów i mieszkańców – mówił prezydent Łukasz Komoniewski.

www.bedzin.pl

wrzesień nr 9

Będzińskie Szkoły Górą!

różne możliwości, te same szanse Miasto Będzin pozyskało dofinansowanie w wysokości 1 879 232,94 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WSL 2014-2020 na realizację projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse”. Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczniów będzińskich szkół zwiększający ich szanse na dalszą edukację i rozwój społeczno-zawodowy. Szkoły biorące udział w projekcie zostaną doposażone w środki dydaktyczne i sprzęt do pracowni przedmiotów przyrodniczych i matematycznych. W placówkach planowana jest również m.in. realizacja zajęć wyrównawczych i rozwojowych z matematyki, języków obcych i informatyki. Projekt realizowany będzie od października br. do końca sierpnia 2019 r. Całkowita wartość zadania wynosi 2 088 036,60 zł.

blisko

1,9 mln zł

dofinansowa nia

Wesele w bibliotece W sobotni wieczór 2 września biblioteka w Będzinie zamieniła się w dom weselny. Wszystko za sprawą ogólnopolskiej akcji czytania dzieł klasyki literatury polskiej – Narodowego Czytania. Tym razem inicjator przedsięwzięcia, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zaprosiła do przypomnienia dramatu „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. W Będzinie nie tylko po prostu czytano. Można też było skosztować tradycyjnych weselnych potraw, posłuchać polskich pieśni ludowych, posmakować wykwintnych herbat oraz miodu, potańczyć, a jednocześnie edukować się podczas czytania fragmentów literatury przedstawionych w formie scen aktorskich przez zaproszonych gości m.in. Lidię Stefek i Jarosława Ciszka. Zaprezentowali się też uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego. Był quiz literacki sprawdzający wiedzę na temat „Wesela”, a najlepsi zostali docenieni nagrodami książkowymi. Uczestnicy dobrze się bawili dzięki artystom: Ewelinie Binkowskiej, która zaśpiewała piosenki z repertuaru Maryli Rodowicz oraz Kayah i Bregovića, Zespołowi Grodźczanie pod kierownictwem Stefanii Urgacz oraz Zespołowi Ziemi Będzińskiej pod kierownictwem Andrzeja Sarapaty, prezentującym znane pieśni ludowe.

SZUKASZ PRACY? PRZYJDŹ DO NAS! Johnson Electric Group to niekwestionowany lider w produkcji silników, przełączników i systemów napędu. Nasze produkty wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w motoryzacji, branży AGD, automatyce przemysłowej, inżynierii sanitarnej branży lotniczej, medycznej oraz wielu innych. Jesteśmy solidnym partnerem dla naszych Klientów.

3

Do naszego zakładu zatrudnimy od zaraz osoby na stanowisko:

MONTER/KA OPERATOR/KA Podstawowe obowiązki: • montaż elementów Wymagania: • zdolności manualne • dyspozycyjność do pracy w systemie 3-zmianowym • gotowość do szybkiego podjęcia pracy Oferujemy: • wynagrodzenie na początek nawet 3 000 zł brutto • bogaty pakiet socjalny: świadczenia świąteczne, wczasy pod gruszą, dofinansowanie do Zielonej Szkoły, zapomogi, imprezy integracyjne, paczki mikołajkowe, pikniki rodzinne, karta Multisport, prywatne ubezpieczenie medyczne, ubezpieczenie na życie • transport z Dąbrowy Górniczej • pomoc ze strony doświadczonej i wykwalifikowanej kadry pracowników Wyślij swoje CV już dziś na adres: rekrutacja.poland@johnsonelectric.com • pracę w środowisku o wysokim standardzie procesów Masz pytania? Zadzwoń: 32 295 26 26 lub 32 295 28 95 produkcyjnych Johnson Electric Poland, Będzin ul. Cieszkowskiego 26 • 30 min płatnej przerwy od pracy


MIASTO 4

A G A W U I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 36/1 karta mapy 17 obręb Będzin o pow. 4013 m2, położonej w Będzinie przy ul. Paryskiej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/0009776/6. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości przestały obowiązywać. Do czasu sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego lub podjęcia uchwały Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzenia planu, zagospodarowanie terenu polegające na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych będzie wymagało ustalenia – w drodze decyzji Prezydenta Miasta Będzina – warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji. Cena wywoławcza wynosi: 494.000,00 zł (zw. z VAT) Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 40.000 PLN. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 22 września 2017 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, sala nr 101, I piętro. PODMIOTY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZYM PRZETARGU WINNY: • zapoznać się z regulaminem przetargowym zawierającymi m.in. szczegóły dotyczące warunków przetargu i wymaganej zawartości oferty dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pokój 107 I piętro oraz na stronie www.bip.bedzin.pl • najpóźniej do dnia 19 września 2017 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydziału Księgowo – Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest, aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu. • najpóźniej do dnia 19 września 2017 roku do godz. 15.00 złożyć ofertę przetargową. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w zamkniętej kopercie, opisanej „I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Paryskiej” należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20 w sekretariacie Prezydenta Miasta.

Ciekawe oferty, atrakcyjne ceny Dla wszystkich zainteresowanych zainwestowaniem w Będzinie Prezydent Miasta ogłasza kolejne przetargi II przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż inwestycyjnych nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Będzin, położonych w Będzinie przy ul. Cieszkowskiego. Przedmiotem przetargów są nieruchomości oznaczone na karcie mapy 57 obręb Będzin poniżej wymienionymi numerami geodezyjnymi działek: Działka nr 64 o pow. 1 ha 2487 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 niewydzieloną część w działce oznaczonej numerem geodezyjnym 71 karta mapy 57 obręb Będzin o pow. ogólnej 6407 m2, stanowiącej wewnętrzną komunikację łączącą działkę inwestycyjną z drogą publiczną – ul. Cieszkowskiego – cena wywoławcza 712.000,00 zł netto. Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wynosi – 71.000,00 zł Działka nr 65 o pow. 1 ha 2274 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/6 niewydzieloną część w działce oznaczonej numerem geodezyjnym 71 karta mapy 57 obręb Będzin o pow. ogólnej 6407 m2, stanowiącej wewnętrzną komunikację łączącą działkę inwestycyjną z drogą publiczną – ul. Cieszkowskiego – cena wywoławcza 705.000,00 zł netto. Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wynosi – 70.000,00 zł Do cen sprzedaży nieruchomości ustalonych podczas przetargów doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%. Dla w/w nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste: KA1B/00055570/9 dla działek nr 64 i 65 KA1B/00057080/1dla działki nr 71 (droga wewnętrzna) Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

II przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż inwestycyjnych nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Będzin, położonych w Będzinie przy ul. Cieszkowskiego. Przedmiotem przetargów są nieruchomości oznaczone na karcie mapy 57 obręb Będzin, poniżej wymienionymi numerami ewidencyjnymi: Działka nr 68 o pow. 3804 m2 wraz z udziałem wyn. 1/6 niewydzieloną część w działce oznaczonej numerem ewid. 71 karta mapy 57 obręb Będzin o pow. ogólnej 6407 m , stanowiącej wewnętrzną komunikację łączącą działkę z drogą publiczną – ulicą Cieszkowskiego – cena wywoławcza 245.000,00 zł netto. Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wynosi – 24.000,00 zł Działka nr 69 o pow. 3448 m2 wraz z udziałem wyn. 1/6 niewydzieloną część w działce oznaczonej numerem ewid. 71 karta mapy 57 obręb Będzin o pow. ogólnej 6407 m , stanowiącej wewnętrzną komunikację łączącą działkę z drogą publiczną – ulicą Cieszkowskiego – cena wywoławcza 224.000,00 zł netto. Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wynosi – 22.000,00 zł Działka nr 70 o pow. 3499 m2 wraz z udziałem wyn. 1/6 niewydzieloną część w działce oznaczonej numerem ewid. 71 karta mapy 57 obręb Będzin o pow. ogólnej 6407 m , stanowiącej wewnętrzną komunikację łączącą działkę z drogą publiczną – ulicą Cieszkowskiego – cena wywoławcza 227.000,00 zł netto. Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wynosi – 23.000,00 zł Do cen sprzedaży nieruchomości ustalonych podczas przetargów doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%. Dla w/w nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00055570/9 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej – symbol planu C1. P-U.

Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej – symbol planu C1. P-U.

Część jawna przetargów odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, sala nr 101, I piętro w dniu 22 września 2017 roku o godzinach: 10.00 – działka nr 64 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, 10.30 – działka nr 65 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej.

Część jawna przetargów odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, sala nr 101, I piętro w dniu 4 października 2017 roku o godzinach: 10.00 – działka nr 68 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, 10.30 – działka nr 69 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, 11.00 – działka nr 70 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej.

PODMIOTY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZYCH PRZETARGACH WINNY: • zapoznać się z regulaminami przetargowymi zawierającymi m.in. szczegóły dotyczące warunków przetargu i wymaganej zawartości oferty dostępnymi w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pokój 107 I piętro oraz na stronie www.bip.bedzin.pl • najpóźniej do dnia 19 września 2017 roku wpłacić wadium uprawniające do udziału w przetargu na sprzedaż danej działki na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydziału Księgowo – Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest, aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu. • najpóźniej do dnia 19 września 2017 roku do godz. 15.00 złożyć ofertę przetargową. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w zamkniętej kopercie, opisanej „II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Cieszkowskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym działki … (podać właściwy numer działki)” należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20 w sekretariacie Prezydenta Miasta.

PODMIOTY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZYCH PRZETARGACH WINNY: • zapoznać się z regulaminami przetargowymi zawierającymi m.in. szczegóły dotyczące warunków przetargu i wymaganej zawartości oferty dostępnymi w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, pokój 107 I piętro oraz na stronie www.bip.bedzin.pl • najpóźniej do dnia 28 września 2017 r. wpłacić wadium uprawniające do udziału w przetargu na sprzedaż danej działki, na rachunek depozytowy Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydziału Księgowo – Budżetowego prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. • najpóźniej do dnia 28 września 2017 r. do godz. 15.00 złożyć ofertę przetargową. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w zamkniętej kopercie, opisanej: „II przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Cieszkowskiego, oznaczonej numerem ewidencyjnym … (podać właściwy numer działki)”, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20 w sekretariacie Prezydenta Miasta.

Uwaga! Oferty, których zawartość nie będzie zgodna z wymogami organizatora przetargu, a także te które złożone zostaną po terminie nie zostaną zakwalifikowane do niejawnej części przetargu. W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 92 35. Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


MIASTO AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

www.bedzin.pl

wrzesień nr 9

5

ULICA SIENKIEWICZA PO REMONCIE

16 sierpnia oficjalnie odebrano i otwarto wyremontowaną ulicę Sienkiewicza. Na odcinku od alei Kołłątaja do ulicy Sieleckiej w ramach inwestycji uporządkowano między innymi zrzuty wody opadowej oraz położono nową warstwę ścieralną z asfaltobetonu. Całkowity koszt inwestycji to 623 tysiące złotych, z czego 312 tysięcy sfinansowało po połowie Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miejski w Będzinie. Pozostała część środków została pozyskana z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Po kilku tygodniach od odania odcinka do użytku widać, że przeprowadzony remont ul. Sienkiewicza podniósł komfort jazdy oraz bezpieczeństwo pieszych.

NOWE OŚWIETLENIE BOISKA OSIR W GRODŹCU

NOWE OŚWIETLENIE BĘDZIŃSKIEJ NERKI

W sierpniu zakończyły się prace montażowe oświetlenia na boisku treningowym przy ulicy Kijowskiej 2a. Na 8 słupach zostały zamontowane 24 naświetlacze o łącznej mocy 9600 watów.

REMONT ULICY OKRZEI W GRODŹCU

To już ostatnie tygodnie prac remontowych przy ulicy Okrzei. Trwa wymiana nawierzchni chodników, wkrótce położona zostanie nowa nawierzchnia jezdni.

TRWA BUDOWA NOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

W sierpniu rozpoczęto prace związane z wymianą oświetlenia na będzińskiej nerce oraz ulicy Czeladzkiej. Stare oprawy świetlne zastąpiono nowoczesnymi z oświetleniem ledowym. W sumie zostanie wymienionych ponad 150 opraw.


MIASTO 6

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018 W dniu 15 września 2017 roku upływa termin ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie naszego miasta. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia, 2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla  dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w następującej formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania,

a także udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą, 2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, 3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zawiązanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy to tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym mogą składać:

Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20 do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października. Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego (www.um.bedzin.pl), odebrać w szkole lub w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie – pokój 215. Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia dochód netto na członka rodziny poniżej 514 zł i fakt zamieszkiwania w Będzinie. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym. Składając wniosek należy wykazać dochód pomniejszony o: miesięczne

Stypendium Miasta Będzina O stypendium Miasta Będzina mogą ubiegać się najzdolniejsi młodzi mieszkańcy Będzina, będący uczniami szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentami wyższych uczelni. Zasady przyznawania stypendium określa szczegółowo uchwała Nr XXXVIII/388/20013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Będzina dla najzdolniejszych uczniów i studentów”. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje: dyrektorom placówek oświatowych, dyrektorom placówek kultury i sportu, rektorom lub dziekanom szkół wyższych, zainteresowanym studentom lub pełnoletnim uczniom, rodzicom lub opiekunom prawnym. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są przez Kancelarię Urzędu Miejskiego w Będzinie w przypadku uczniów do 30 września, a studentów – do 5 października i dotyczą osiągnięć w poprzedzającym zgłoszenie roku szkolnym lub akademickim. Wnioskodawca powinien wypełnić formularz dostępny w dwóch wersjach (za osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz za osiągnięcia sportowe) w Wydziale Oświaty oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Będzinie – www.bedzin.pl. Szczegółowych informacji w sprawie stypendium udziela Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie: tel. 32-267-91-21 lub 32-267-92-10; pokój 215 (II piętro); e-mail: edukacja@um.bedzin.pl

• rodzice lub prawni opiekunowie ucznia oraz sam uczeń w przypadku ukończenia przez niego 18 roku życia, • dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa  w art. 90b ust. 3 pkt. 2. ustawy o systemie oświaty.

obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Do dochodu nie wlicza się: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; zasiłku celowego; pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty; wartości świadczenia w naturze; świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych; świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 roku o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 693); dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego; świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 575 z późn. zm.)

Szczegółowych informacji dotyczących możliwości uzyskania stypendium lub zasiłku szkolnego udziela Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, pokój 215, tel. 32-267-91-58 mail: edukacja@um.bedzin.pl

WARSZTATY PLANISTYCZNE METODĄ PLANNING FOR REAL Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski zaprasza na warsztaty planistyczne metodą planning for real w ramach konsultacji społecznych planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy śródmieście. Efektem warsztatów będą sugestie, opinie i pomysły na zagospodarowanie przestrzeni wybranego terenu dzielnicy Śródmieście (plac Kazimierza Wielkiego, Rybny Rynek). Plannig for real TM to otwarte spotkanie lokalnej społeczności przy makiecie obrazującej wyodrębnioną część okolicy celem zaprojektowania nowej wartości przestrzeni i kierunków zmian.

Warsztaty odbędą się w Urzędzie Miejskim w Będzinie lub na Rybnym Rynku w terminach: I część: 15 września 2017 r. w godzinach 16.00-20.00 II część: 20 września 2017 r. w godzinach 16.00-20.00

Pełna miska dla schroniska

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o zgłoszenie: osobiście w Urzędzie Miejskim w Będzinie, pokój 224 (II piętro), telefonicznie pod numerem telefonu 32 267 91 15 lub 32 267 91 40 lub drogą mailową na adres: rozwoj@um.bedzin.pl

Pierwsza pomoc dla seniora. Bezpłatne warsztaty Prezydent Będzina Łukasz Komoniewski zaprasza seniorów z terenu miasta na bezpłatne warsztaty pod hasłem „Pierwsza pomoc dla seniora”. Warsztaty prowadzone przez specjalistów w dziedzinie ratownictwa medycznego odbędą się 12 września

o godz. 10.00 w sali sesyjnej będzińskiego Urzędu Miejskiego. Projekt skierowany jest do wszystkich chętnych osób powyżej 55. roku życia. Zajęcia obejmować będą część teoretyczną dotyczącą ryzyka chorób układu krążenia oraz rozpoznawania

objawów tych chorób, podczas części praktycznej natomiast będzie można przećwiczyć użycie defibrylatorów zewnętrznych AED. Wszystkich chętnych seniorów serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie zaprasza wszystkich chętnych do założenia zawodowej rodziny zastępczej Szczegółowe informacje: PCPR Będzin, ul. Krasickiego 17, tel. (32) 267 81 08, e-mail: pcprbedzin@powiat.bedzin.pl Kandydat na zawodową rodzinę zastępczą powinien spełniać następujące warunki: – ukończyć bezpłatny kurs dla rodzin zastępczych i posiadać świadectwo jego ukończenia (organizowany przez PCPR w Będzinie) – może być to osoba samotna bądź osoba zamężna/ny – musi dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej – nie jest i nie był pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz nie jest w niej ograniczona lub zawieszona – jest zdolna do sprawowania właściwej opieki

nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami lekarskimi – przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – zapewnia odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego.

„Pełna miska dla schroniska” to akcja społeczna, podczas której każdy może okazać serce, wspierając bezbronne zwierzęta z sosnowieckiego schroniska. W Będzinie akcja odbędzie się 23 września (sobota) w godz. 10.00-14.00 na placu przed Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną, a honorowym patronatem objął ją prezydent Będzina Łukasz Komoniewski. Podczas akcji zbierana będzie karma (mokra i sucha) dla psów i kotów, plastikowe nakrętki, środki finansowe oraz artykuły (np. koce, prześcieradła, kołdry, kosze) niezbędne do opieki nad porzuconymi zwierzętami. W imieniu zwierząt zapraszamy i prosimy o pomoc!


KULTURA AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

www.bedzin.pl

wrzesień nr 9

7


KULTURA 8

PRZEZ TRZY DNI OSTATNIEGO SIERPNIOWEGO WEEKENDU W PARKU SYBERKA TRWAŁY IMPREZY KOŃCZĄCE WAKACJE. Piątek 25 sierpnia był dniem Muzyki pod gołym niebem. Zagrali: DJ FREAK, DJ RADETZKY, DJ MALVI AKA LADY EM, RASMENTALISM, DJ GROMEE. Niecodzienną atrakcją był tor skimboardowy. Zaprezentowano też naszą siatkarską drużynę. W sobotę dzieci przeżyły niezapomnianą wakacyjną przygodę z Bobem Budowniczym! Do świata znanej i lubianej bajki pomogły dzieciom przenieść się szalona betoniarka Dizzy, stanowisko małego inżyniera, miniplac budowy, megaklocki, samochody i inne zabawki. Dodatkowo najmłodsi mogli skorzystać z wielu innych atrakcji takich jak gry i zabawy, dmuchańce czy malowanie twarzy. Ostatni dzień weekendowych imprez z okazji zakończenia lata rozpoczął się plenerowymi zajęciami zumby. Do tańca w gorących rytmach porwał wszystkich Radek Nosal. Następnie ustanowiony został kolejny już kulinarny rekord Polski. Tym razem w Będzinie powstała najdłuższa zapiekanka, która mierzyła 108 m i 20 cm. Na scenie lokalny folklor prezentował Zespół Ziemi Będzińskiej oraz Grodźczanie. Zagrała też orkiestra rozrywkowa Big Silesian Band, czyli 5 saksofonów, 4 trąbki, 4 puzony oraz sekcja rytmiczna. Niezapomniany finał wieczoru zapewnił wszystkim znany i lubiany Rudi Schuberth, który zaprezentował swoje największe przeboje.


KULTURA AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

pona d

1 0 metr 8 ów zapie kank i

www.bedzin.pl

wrzesień nr 9

9


KULTURA 10

HARMONOGRAM WYDARZEŃ KULTURALNO-SPORTOWYCH WRZESIEŃ 2017 R. 2.09. 11.00-16.00 Piknik MOPS. Boiska OSiR 2.09. 16.00-19.00 V edycja ogólnopolskiej akcji NARODOWE CZYTANIE klasyki literatury polskiej. „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. MiPBP plac prof. Włodzimierza Wójcika 2.09. 16.00 „W dolinie Muminków”. TDZ 5.09. 17.00 Przedszkole Karate Kyokushin. OSiR Koszelew 7 6.09. 17.00 Wernisaż wystawy „Różne oblicza miedzi” ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy. Pałac Mieroszewskich 6.09. 17.00 WOKÓŁ NAS – wernisaż pracowni malarstwa Ośrodka Kultury w Będzinie oraz Stowarzyszenia Promocji Kultury Zagłębia. Galeria na parterze Ośrodka Kultury 7.09. 10.00 Będzińskie kreacje – zajęcia z edukacji regionalnej dla dzieci. MiPBP. Oddział dla dzieci i młodzieży 8.09. 17.00 „Drywit – 40 lat twórczości artystycznej” – wernisaż jubileuszowej wystawy malarstwa WITOLDA DRYTKIEWICZA. MiPBP. Galeria klubu „Pod Sową” 8.09. 18.00 Koncert w ramach Dni Kultury Żydowskiej – zespół THE RAYFER SISTER z Izraela, bilety 30 zł do nabycia w Cafe Jerozolima. Sala teatralna Ośrodka Kultury 09.09. 9.00 Spacer Nordic Walking. Boiska OSiR 09.09. 16.00 „O dziewczynce Katarzynce Czerwonym kapturkiem zwanej”. TDZ 11.09. 11.00 Wszystkie drogi prowadzą do biblioteki – zajęcia z edukacji czytelniczo-medialnej dla najmłodszych przedszkolaków. MiPBP. Filia nr 2 Warpie ul. rtm. W. Pileckiego 11.09. 11.00 Kłopoty z pamięcią, czyli z wizytą u Słonia Trąbalskiego – zajęcia literackie dla dzieci. MiPBP. Filia nr 7 Zamkowe ul. Rycerska 2 12.09. 10.00 Z kalendarza bibliotekarza: rocznica urodzin Stanisława Lema – zajęcia literackie dla dzieci. MiPBP. Oddział dla dzieci i młodzieży 12.09. 17 .00 Przedszkole Karate Kyokushin. Koszelew 7 OSiR 13.09. 11.00 Małe Moliki w Bibliotece – edukacja czytelniczo-medialna dla młodszej grupy przedszkolnej. MiPBP. Filia nr 9 Podłosie ul. Podłosie 10 14.09. 11.00 „Wiem jak rozmawiać z psem” – zajęcia edukacyjne realizowane w oparciu o wiersz Jana Brzechwy. MiPBP. Filia nr 5 Grodziec ul. Słowackiego 2 14.09. 11.00 Pierwszy krok w bibliotece – zajęcia z edukacji czytelniczo-medialnej dla najmłodszych organizowane w cyklu pt. Jesienne spotkania w bibliotece. MiPBP. Filia nr 1 Ksawera ul. W. Szymborskiej 2

14.09. 17.00 Promocja książki Bolesława Ciepieli pt. „Wspomnienia. Moja poezja o Tobie i dla Ciebie”. MiPBP. Klub „Pod Sową” 15.09. 11.00 Małe Moliki w Bibliotece – edukacja czytelniczo-medialna dla starszej grupy przedszkolnej. MiPBP. Filia nr 9 Podłosie ul. Podłosie 10 15.09. 16.00 LUBIK – Literacki i Książkowy Klubik – zajęcia organizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci, poświęcone książce pt. „Ciocia Jadzia w Rzymie” Elizy Piotrowskiej. MiPBP w Będzinie Oddział dla dzieci i młodzieży 16.09. 9.00 Spacer Nordic Walking. Boiska OSiR 16.09. 9.00-17.00 IV Międzynarodowy Turniej piłki Nożnej – Młode Piłkarskie Talenty. Boiska OSiR 16.09. 11.00-14.00 „Europejskie Dni Dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu” Wzgórze Zamkowe, Dziedziniec Zamkowy, Rynek Starego Miasta 16.09. 17.00 „Bromba w sieci” – premiera. TDZ 17.09. 9.00-16.00 IV Międzynarodowy Turniej piłki Nożnej – Młode Piłkarskie Talenty. Boiska OSiR 18.09. 10.00 Idzie poeta – niebieski wycieruch! – twórczość Bolesława Leśmiana – ogłoszenie drugiej edycji konkursu wiedzy w ramach cyklu „Twórca i jego dzieło”. MiPBP. Oddział dla dzieci i młodzieży. Czytelnia Główna. Dział Promocji 18.09. 11.00 Rodzaje bibliotek – zajęcia z edukacji czytelniczo-medialnej dla najmłodszych, organizowane w cyklu pt. Jesienne spotkania w bibliotece. MiPBP. Filia nr 1 Ksawera ul. W. Szymborskiej 2 18.09. 12.00 Teatralizowane czytanie dramatu „Iwona, księżniczka z Burbona”. TDZ 19.09. 10.00 To jest sfera dla amatora i konesera – zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych. MiPBP. Oddział dla dzieci i młodzieży 19.09. 11.00 Rodzaje dokumentów gromadzone w bibliotece: czasopismo – zajęcia z edukacji czytelniczomedialnej dla najmłodszych. MiPBP. Filia nr 2 Warpie ul. rtm. W. Pileckiego 19.09. 17.00 Przedszkole Karate Kyokushin. Koszelew 7 OSiR 20.09.2016 11.00 Dojrzałe kasztany mieniące się złotem i czerwienią to oznaki jesieni – zajęcia literackie dla dzieci. MiPBP. Filia nr 7 Zamkowe ul. Rycerska 2 20.09. 14.00-16.00 Młodzieżowa Akademia Pływania. OSiR/WOPR. Basen OSiR 20.09.2016 17.00 Spotkanie literackie zorganizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki poświęcone książce

„Syn” Philippa Meyera. MiPBP. Klub „Pod Sową”. Czytelnia Główna 21.09. 11.00 Pierwszy krok w bibliotece – zajęcia z edukacji czytelniczo-medialnej dla najmłodszych organizowane w cyklu pt. Jesienne spotkania w bibliotece. MiPBP. Filia nr 1 Ksawera ul. W. Szymborskiej 2 21.09. 14.00-16.00 Młodzieżowa Akademia Pływania. OSiR / WOPR. Basen OSiR 22.09. 10.00 Profesor Włodzimierz Wójcik – zajęcia z edukacji regionalnej dla młodzieży. MiPBP. Oddział dla dzieci młodzieży 22.09.2016 11.00 Góra Dorotka – historia i legendy i wszystko, co trzeba o niej wiedzieć – edukacja regionalna dla starszej grupy przedszkolaków. MiPBP. Filia nr 9 Podłosie ul. Podłosie 10 22.09. 14.00-16.00 Młodzieżowa Akademia Pływania. OSiR/WOPR. Basen OSiR 22.09.2016 17.00 Spotkanie autorskie z ANNĄ KAŃTOCH zorganizowane w ramach jubileuszu 10- lecia działalności będzińskiego Dyskusyjnego Klubu Książki. MiPBP w Będzinie. Klub „Pod Sową”. Czytelnia Główna 23.09. 10.00-14.00 PEŁNA MISKA DLA SCHRONISKA – społeczna akcja zbierania karmy dla zwierząt ze schroniska. MiPBP. Plac prof. Włodzimierza Wójcika 23.09. 11.00 Młodzieżowa Akademia Ratownictwa. OSiR/WOPR. Basen OSiR 23.09. 9.00 Spacer Nordic Walking. Boiska OSiR 23.09. 11.00, 12.30 „Hopla! Jesień, zima, wiosna!” TDZ 26.09. 10.00 Międzynarodowy Dzień Języków Obcych – zajęcia edukacyjne dla dzieci. MiPBP Oddział dla dzieci i młodzieży 27.09. 11.00 „Na straganie”- wiersz Jana Brzechwy i jesienne plony -zajęcia literacko-edukacyjne dla młodszej grupy przedszkolnej. MiPBP. Filia nr 9 Podłosie ul. Podłosie 10 27.09. 14.00-16.00 Młodzieżowa Akademia Pływania. OSiR/WOPR. Basen OSiR 28.09. 11.00 Jurajskie legendy do czytania i… kolorowania – zajęcia z edukacji regionalnej dla dzieci. MiPBP. Filia nr 5 Grodziec ul. Słowackiego 2 28.09. 14.00-16.00 Młodzieżowa Akademia Pływania. OSiR/WOPR. Basen OSiR 29.09. 10.00 Mała podróż po wielkim księgozbiorze – zajęcia literackie dla dzieci zorganizowane z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. MiPBP

29.09. 11.00 „Na straganie” – wiersz Jana Brzechwy i jesienne plony – zajęcia literacko-edukacyjne dla starszej grupy przedszkolnej. MiPBP. Filia nr 9 Podłosie ul. Podłosie 10 29.09. 11.00 Wśród książek i czasopism: czytelnia miejscem edukacji i rozrywki – zajęcia z edukacji czytelniczo-medialnej dla najmłodszych organizowane w cyklu pt. Jesienne spotkania w bibliotece. MiPBP. Filia nr 1 Ksawera ul. W. Szymborskiej 2 29.09. 11.00 Szlakiem baśniowych zamków – zajęcia z edukacji czytelniczo-medialnej dla najmłodszych. MiPBP. Filia nr 7 Zamkowe ul. Rycerska 2 29.09. 17.00 Wydarzenie upamiętniające osobę prof. Włodzimierza Wójcika. MiPBP. Wypożyczalnia Główna 29.09. 14.00-16.00 Młodzieżowa Akademia Pływania. OSiR/WOPR. Basen OSiR 29.09. 19.00 Koncert zespołu Analogs; wystąpią także zespoły: Sedes, Prawda, Zielone Ludki, The Bastard. Sala teatralna Ośrodka Kultury 29.09. 18.00 BKF – film Bavary Islandzka opowieść. Wstęp wolny. Kino NOWOŚĆ 30.09. 9.00 Spacer Nordic Walking. Boiska OSiR 30.09. 11.00 Młodzieżowa Akademia Ratownictwa. OSiR/WOPR. Basen OSiR 1-30.09. od 15.00 Działalność statutowa KLUBU SENIORA, którego celem jest zachęcanie osób dojrzałych do prowadzenia aktywnego i zdrowego stylu życia. Siedziba KLUBU SENIORA ul. W. Szymborskiej 4 WYSTAWY CZASOWE od 6.09. do 29.10. W godzinach otwarcia. „Różne oblicza miedzi” wystawa ze zbiorów muzeum Miedzi w Legnicy Pałac Mieroszewskich od 21.09. do 5.11. W godzinach otwarcia. „Polska Sztuka Współczesna – malarstwo” Pałac Mieroszewskich od 14.09. do 29.10. W godzinach otwarcia. „Polski Picasso – wystawa prac Eugeniusza Gerlacha” Zamek do 17.09. W godzinach otwarcia. „Dzielnice Będzina” Podziemia Będzińskie wrzesień Pn-pt. 8.00-20.00 sob. 8.00-15.30 Wystawa z cyklu OBRAZY MISTRZÓW – WOKÓŁ NAS – wystawa malarstwa członków pracowni malarstwa sztalugowego Ośrodka Kultury w Będzinie oraz Stowarzyszenia Promocji Kultury Zagłębia Ośrodek Kultury galeria na parterze

Celtycko na wzgórzu zamkowym

Największy Festiwal Muzyki Celtyckiej w środkowej Europie od lat organizowany w mieście, jak zwykle zgromadził tłumy. Koncerty, występy grup tanecznych oraz liczne warsztaty taneczne przyciągnęły rzesze Celtomanów nie tylko z Będzina i okolic, ale również z całego kraju. Na scenie obok najważniejszych zespołów z Polski zagrali renomowani artyści europejscy. Wyjątkowa atmosfera, magia średniowiecznego zamku oraz roztańczony dziedziniec Ośrodka Kultury sprawiły, że na trzy dni miasto zamieniło się w miejsce jedyne w swoim rodzaju.


KULTURA AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

Głosy dla hospicjum, cegiełka dla potrzebujących Niezwykły wieczór czeka nas w niedzielę 15 października w Teatrze Dzieci Zagłębia. O godzinie 16.30 odbędzie się koncert charytatywny organizowany z okazji Światowego Dnia Hospicjum i Opieki Paliatywnej. Mieszkańców naszego miasta serdecznie zapraszamy, aby dołączyli do uczestników koncertów na całym świecie Word Hospice & Pallative Care Day i wyrazili solidarność dla pacjentów hospicyjnych. Gwiazdą jedenastego będzińskiego koncer tu będzie Olga Bończyk, polska aktorka teatralna, filmowa oraz znana na rynku muzycznym wokalistka. Związana jest m.in. z Teatrem Piosenki we Wrocławiu, oraz Rampa, Roma, Kamienica i Capitol w Warszawie. Występuje nie tylko na deskach teatralnych; wraz z czołowymi polskimi jazzowymi muzykami koncertuje z autorskimi recitalami m. in. „Piąta rano” i „Piosenki z klasą”. Absolwentka wydziału wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Uczestniczka Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie z utworem „Nie zatrzymuj się” wzięła udział w koncercie Super Premiery. Ambasadorka akcji profilaktyki raka piersi „Zdrowy Nawyk – Zdrowe piersi” oraz projektu „Dźwięki Marzeń”. Olga Bończyk na koncercie w Będzinie wystąpi z recitalem „Piosenki z klasą”. Z tej okazji zostały wydrukowane cegiełki o nominale 15, 20, 25 złotych, upoważniające do wstępu na koncert. Osoby zaproszone będą miały okazję wesprzeć naszych podopiecznych w czasie krótkiej przerwy w koncercie. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup koncentratorów tlenu, jednorazowy sprzęt medyczny (igły, wenflony, zestawy do odbarczania płynów, cewniki, plastry przeciwbólowe itp.) oraz na wspieranie dzieci osieroconych, których rodzice byli pod opieką hospicjum.

Informujemy, że trwa nabór na zajęcia prowadzone w Ośrodku Kultury w Będzinie oraz w filiach w Grodźcu i Łagiszy w nowym roku szkolnym. Informacje w Ośrodku Kultury. Centrala: (32) 775 82 00; (32) 775 82 01 Filia Grodziec tel.: (32) 760 25 57

Cegiełki są do nabycia w Fundacji Pro Salute w Będzinie ul. Sączewskiego 27, tel. 608 836 352 oraz w kasie Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie przy ul. Teatralnej 4. Honorowy Patronat nad koncertem objął Prezydent Miasta Łukasz Komoniewski. Organizatorami są: Fundacja Pro Salute, Urząd Miejski w Będzinie, Ośrodek Kultury w Będzinie i Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie.

KRZYŻÓWKA nr 9/17

Poziomo: 3. samochodzik. 8. Uczniowski Klub Sportowy z Będzina. 9. z kapustą. 10. tłumok. 11. imituje towar. 12. trujący pierwiastek. 13. samochód wyścigowy. 14. grządka kwiatowa. 16. nie katoda. 19. owalne nic. 20. nowa gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 1 w Będzinie. 21. pod brwiami. 22. góra budynku. 23. jeden z Bohatyrowiczów. 28. sznur elektryczny. 31. Okrzei, remontowana w Grodźcu. 32. płaskorzeźba. 33. dziwak. 34. lekki posiłek w południe. 35. sadzawka. 36. ozdoba rośliny. 37. antylopa afrykańska. Pionowo: 1. część diagramu tej krzyżówki. 2. duża zapinka. 3. sztaba w drzwiach. 4. układ rubryk. 5. układność w wychowaniu i obyciu. 6. wielofunkcyjne z bieżnią i placem zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 w Będzinie. 7. mieszkanka Chin. 14. wymiana zdań. 15. roślina Sosnowskiego o której pisaliśmy w „AB”. 17. część pióra wiecznego. 18. frykasy. 24. koszmarny bałagan. 25. finalizacja. 26. przodek owcy domowej. 27. kosmetyczna do golenia. 28. wśród drobiu. 29. nasze miasto. 30. wkład bankowy. Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 11 dadzą rozwiązanie krzyżówki. Dziękujemy za udział i zapraszamy do rozwiązania kolejnej. Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 20 września pod adresem: promocja@um.bedzin.pl. W tytule maila prosimy wpisać: Krzyżówka 9/2017 Wśród wszystkich nadesłanych odpowiedzi wyłonimy laureata zgodnie z regulaminem dostępnym w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej. O wygranej poinformujemy, odpisując na adres mailowy, z którego rozwiązanie zostało wysłane. Jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie.

www.bedzin.pl

wrzesień nr 9

11

„Różne oblicza miedzi” – nowa wystawa w Pałacu Mieroszewskich Wystawa „Różne oblicza miedzi”, której wernisaż odbył się 6 września, przybyła do nas z Muzeum Miedzi w Legnicy i będzie prezentowana we wrześniu i październiku. Ma ona za zadanie przybliżyć zwiedzającym ten piękny metal w wielu aspektach i odsłonach. Zobaczymy zarówno formy i związki miedzi występujące w przyrodzie, jak i różnorodne wyroby będące dziełem człowieka. Odkąd, w VI / V tysiącleciu na terenach Bliskiego Wschodu, nauczono się wykorzystywać miedź jako pierwszy znany człowiekowi metal, przez całe tysiąclecia służyła do wyrobu przedmiotów użytkowych, jak i rzemiosła ar tystycznego

a nawet dzieł sztuki. Brązu, stanowiącego stop od miedzi twardszy, używały powszechnie wszystkie kultury w naszych pradziejach aż po epokę żelaza. Wykorzystywana szeroko, zwłaszcza od XVI do początku XX w. umożliwiała wykonywanie: naczyń kuchennych, akcesoriów służących do utrzymania higieny, do prasowania, oświetlania pomieszczeń, przechowywania drobnych przedmiotów, czy, wreszcie, do ozdoby. W przedmiotach użytkowych miedź często pobielano cyną, by uchronić jej powierzchnię przed patynowaniem, w ozdobach i dekoracjach wykorzystywano jej piękny kolor i naturalny, ciepły połysk.


KULTURA 12

Środowe spotkania w Muzeum Zagłębia

8. Metropolitalna Noc Teatrów przypada w tym roku 30 września. Impreza doczekała się swoich wiernych widzów, którzy w ostatnią sobotę września tłumnie odwiedzają teatry. W tym roku, jak zwykle, będzie w czym wybierać, a jedynym problemem jest to, że nie można być w wielu miejscach jednocześnie. Można jednak skomponować sobie własny program MNT i cieszyć się magią teatru do późnych godzin nocnych. W ramach imprezy Teatr Dzieci Zagłębia zaprasza na spektakl – niespodziankę. Szczegóły poznamy wkrótce. Jak zawsze będą też atrakcje specjalne: „Muzeum na kółkach” z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – wystawa dedykowana miastu Będzin oraz Postaci Rutki Laskier oraz zajęcia animacyjne w teatrze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowy reper tuar poszczególnych teatrów dostępny jest na stronie: www.pelniakultury.pl/wydarzenia/pokaz/15871/ Metropolitalna_Noc_Teatrow_2017

Repertuar Teatru Dzieci Zagłębia Rezerwacja biletów indywidualnych w kasie teatru tel. (32) 269-89-15 Rezerwacja biletów grupowych w Biurze Organizacji Widowni tel. (32) 269-89-13 2.09. 16:00 W dolinie Muminków 9.09. 16:00 O dziewczynce Katarzynce Czerwonym kapturkiem zwanej 16.09. 17:00 Bromba w sieci 23.09. 11:00 Pstryk! I wszystko jasne!

Podwieczorek z muzyką poważną

Pod takim hasłem w wakacyjne środy muzeum organizowało zajęcia dla dzieci. Podczas pierwszych sierpniowych zajęć – fotograficznych pt. „Magiczne kadry” – dzieci wysłuchały prezentacji dotyczącej historii fotografii. Każdemu dziecku zostało też wykonane pamiątkowe zdjęcie. Następnie  wydrukowane fotografie dzieci naklejały na kartkę papieru i tworzyły swój magiczny kadr, dorysowując wspaniałe historyjki. W drugiej części zajęć kreatywni milusińscy wykonali piękną drewnianą zabawkę ludową w formie konika. Zanim jednak przystąpili ochoczo do swych twórczych poczynań, dowiedzieli się o ciekawej tradycji rzemieślniczej, jaką do dziś dnia kultywują polscy artyści ludowi z terenów ziemi żywieckiej. Wszyscy uczestnicy wytrwale malowali i podsuszali swoje rzeźby suszarką. „Wisienką na torcie”, okazało się klejenie końskich ogonów wykonanych z naturalnego konopnego sznurka. Zajęcia plastyczne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno najmłodszych, jak i przybyłych wraz z nimi opiekunów. Oni również mieli okazję spróbować swoich twórczych sił oraz poznać tajniki tradycyjnego rzemiosła i poczuć się przez chwilę, jak prawdziwy artysta „spod strzechy”. 9 sierpnia miały miejsce kolejne środowe wakacyjne zajęcia w Muzeum Zagłębia. Przybyłe dzieci powitali Kajko i Kokosz na wystawie czasowej, która

przyjechała z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Po zapoznaniu się z losami dwóch dzielnych wojów księcia Mirmiła z komiksu Janusza Christy, zebrani podążyli na piętro pałacu, gdzie czekała ich kolejna porcja „nauki przez zabawę”. Prezentacja komputerowa wyjaśniła im czym były średniowieczne grody, jak, kiedy i dlaczego je budowano oraz co z nich pozostało, zarówno w terenie, jak i w sferze coraz żywszej w ostatnich latach tradycji „średniowiecznych grup rekonstrukcyjnych”. Na koniec tej części zajęć w sali warsztatowej mogły zbudować własne Mirmiłowo z materiałów modelarskich dotowanych przez Oddział Górnośląski SNAP. Po zajęciach warsztatowych zaplanowano zwiedzanie ekspozycji zamkowej. W czasie zwiedzania wystawy „Dawna Broń” nasi goście zapoznali się z tajnikami broni białej i palnej. Dowiedzieli się, jak działały różne rodzaje strzelb i pistoletów – lontowe, kołowe, skałkowe czy kapiszonowe, jak ładowało się taraśnice a także poznali tajniki władania mieczem, rapierem i szablą. Duże wrażenie na uczestnikach zajęć wywarła również prezentowana w Zamku wystawa czasowa „Magiczny realizm”. 16 sierpnia uczestnicy kolejnych „Środowych spotkań…” zebrali się przed wejściem do Podziemi Będzińskich. Po zwiedzeniu obiektu udali się na historyczny spacer po Wzgórzu Zamkowym, gdzie poznali wielowiekową historię tego miej-

sca, rozpoczynającą się w okresie kultury łużyckiej. Spacer zakończył się wejściem na wieżę zamkową, skąd podziwiać można rozległą panoramę Będzina. W drugiej części zajęć dzieci wzięły udział w warsztatach plastycznych, na których wykonywały własnoręcznie stare pocztówki Będzina w technice scrapbookingu. Każda pocztówka zawierała zdjęcia Zamku oraz Pałacu Mieroszewskich. Zadaniem uczestników było ozdobienie pracy i nadanie jej indywidualnego charakteru. Podczas ostatnich organizowanych przez Muzeum Zagłębia wakacyjnych zajęć dla dzieci odbyła się „Wycieczka do Zalipia” –  uczestnicy poznali jedną z najpiękniejszych polskich wsi zwiedzając wystawę czasową „Malowane Zalipie”. Zorganizowano też warsztaty plastyczne z wykorzystaniem ludowych motywów zdobniczych.  Efektem zajęć było kilkanaście kolorowych,

przepięknie ozdobionych motywami kwiatowymi toreb płóciennych, które na pewno będą miłą pamiątką z wizyty w muzeum. Równie oryginalną i wymagającą umiejętności plastycznych pracą był naszyjnik z drutu miedzianego, który uczestnicy wykonali na kolejnym warsztatach, prowadzonych przez archeologa. Na początku, w czasie krótkiej prezentacji multimedialnej omówiono charakterystyczne ozdoby z epoki brązu – techniki i motywy, które były wtedy wykorzystywane, a następnie każdy z uczestników samodzielne stworzył swoją ozdobę. Fantazyjne naszyjniki z drutu miedzianego, rzemyków i koralików będą nie tylko wspaniałą pamiątką, ale też piękną ozdobą stroju. Wakacje już za nami, natomiast w ciągu roku szkolnego zapraszamy do zwiedzania naszych obiektów oraz korzystania z bogatej oferty lekcji i warsztatów muzealnych.

Stowarzyszenie Promocji Kultury Zagłębia wystawia prace

Za nami letni cykl koncertów „Podwieczorek z muzyką poważną”, które odbywały się w parku przy Pałacu Mieroszewskich. Podczas sierpniowego wydarzenia zgromadzeni goście mogli wysłuchać takich utworów jak Say a little prayer czy Wade in the water w interpretacji duetu wokalno-gitarowego w składzie sopranistki Eweliny Sławskiej i gitarzysty Dawida Bonka. Kameralny koncert jak zwykle był prawdziwą gratką dla melomanów, tym bardziej, że pogoda sprzyjała.

Do 30 września w Galerii Ośrodka Kultury prezentowana jest wystawa pt. „Wokół Nas”. Autorami prac są członkowie Stowarzyszenia Promocji Kultury Zagłębia i uczestnicy zajęć pracowni malarstwa sztalugowego. – Głównym celem członków naszego stowarzyszenia jest prezentowanie i promowanie twórczości kulturalnej Zagłębia w naszym regionie jak i poza jego obszarem. W tym celu organizujemy plenery, wystawy i konkursy malarskie. Taka działalność to nie tylko aktywizacja członków stowarzyszenia i doskonalenie ich umiejętności. Ważnym aspektem takich działań jest szerzenie wrażliwości estetycznych i zainteresowania sztuką w szerszych kręgach społeczeństwa – informuje Mirosława Dudek, prezes SPKZ. Wstęp na wystawę jest bezpłatny. Zapraszamy!


KULTURA AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

Lato z Ośrodkiem Kultury Warsztaty Lego, robienie mydełek, świece żelowe, decoupage, scrapbooking, bajka na dużym ekranie, cuda na kiju, mania malowania, brydż, warsztaty teatralne, festyny w dzielnicach miasta – podczas wakacji z Ośrodkiem Kultury i filią Grodziec dzieci nie narzekały na nudę. Zarówno młodsi, jak i starsi uczestnicy mogli spędzić ciekawie i aktywnie swój wolny czas, a także nauczyć się czegoś nowego. Letnie zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Wybór zajęć był różnorodny, każdy więc mógł znaleźć coś dla siebie. Podczas warsztatów Lego na dzieci czekała świetna zabawa, można było samodzielnie tworzyć konstrukcje z klocków rozbudowując je o elementy elektroniczne, które wprawią budowle w ruch. Nie zabrakło też cieszących się dużą popularnością i lubianych warsztatów z robienia mydełek. Dzięki glicerynie i foremkom o różnych kształtach tworzono kolorowe i pachnące kompozycje, ozdobione m.in. koralikami, gwiazdkami, muszelkami. Mydełka ładnie zapakowane dzieci mogły podarować komuś na prezent lub zostawić sobie na pamiątkę. Prawdziwe dzieła sztuki powstawały podczas decoupagu, gdzie za pomocą serwetek ozdabiano pudełka, talerze, puszki, czy inne przedmioty. Dzięki technice zdobniczej zwanej decoupage każde dziecko mogło stworzyć piękną i unikatową dekorację, która wygląda niczym ręcznie malowana.

Doskonałą okazją do wykonania oryginalnych i niepowtarzalnych projektów były zajęcia ze scrapbookingu, gdzie przy użyciu takich produktów jak: tasiemki, naklejki, ćwieki oraz inne elementy ozdobne, można było tworzyć i dekorować albumy, kartki, notesy. Zajęcia zwane manią malowania pozwoliły na swobodną twórczość własną uczestników i były inspirują do kreatywnego działania. Oryginalne prace tworzono też podczas warsztatów ar tystycznych „cuda na kiju”. Duże emocje zapewniły rozgrywki i nauka gry w brydża. Zajęcia nie tylko uczyły logicznego myślenia i zdrowej rywali-

zacji, ale były również ciekawą formą spędzania czasu. Warsztaty teatralne dały dzieciom możliwość oswojenia się ze sceną, ich celem było rozbudzanie pasji i wprowadzenie w świat sztuki. Dla wszystkich lubiących dobrą zabawę i konkursy przez całe lato organizowano wakacyjne festyny w kolejnych będzińskich dzielnicach. Brały w nich udział nie tylko dzieci. Często do zabawy włączali się opiekunowie, a do wspólnej przygody zapraszali animatorzy z Teatru Trip. Można było się też zrelaksować podczas seansu bajkowego. Wakacje za nami, ale już odliczamy czas do następnych wolnych dni! MR

Wolontariusze poszukiwani Drywit – 40 lat W całej Polsce ruszyła rekrutacja SuperW, czyli wolontariuszy Szlachetnej paczki i Akademii przyszłości! W tym roku potrzeba aż 13 500 wolontariuszy, którzy zorganizują mądrą pomoc dla najbardziej potrzebujących rodzin i dzieci. Chętnych do zaangażowania szukamy również w Będzinie! Zgłaszać się można do końca września przez stronę www.superw.pl. Kim jest SuperW? W Szlachetnej paczce SuperW, czyli wolontariusz, dociera do rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji. Poprzez spotkania z rodziną określa, jaki rodzaj pomocy będzie dla nich mądrą pomocą, dającą impuls do zmiany. Następnię łączą potrzebujących z darczyńcami. Aż 79% SuperW uważa, że udział w programie to najważniejsze wydarzenie w ich życiu. Ilość zaangażowanych wolontariuszy przekłada się na to, ilu potrzebującym rodzinom i dzieciom będziemy mogli pomóc w nadchodzącej edycji. Nie warto zwlekać – kolejność zgłoszeń ma znaczenie!

twórczości artystycznej Wystawę malarstwa Witolda Drytkiewicza pod takim tytułem otwar to 8 września w Galerii klubu „Pod Sową” Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Witold Drytkiewicz, z zawodu inżynier mechanik oraz absolwent Politechniki Śląskiej, swoją przygodę z malarstwem rozpoczął w latach siedemdziesiątych. Początkowo artysta związany był ze środowiskiem górniczym i w tym okresie zdobył pierwsze nagrody za swoją twórczość. W 2000 r. został członkiem Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego, gdzie pełni funkcję kierownika sekcji plastycznej. Witold Drytkiewicz swoje obrazy prezentuje na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jego głównymi narzędziami pracy są farby olejne oraz pastele. Na wystawę zapraszamy do 10 października w godzinach otwarcia biblioteki. Wstęp wolny.

Kościół św. Doroty na najwyższym wzgórzu w Zagłębiu Dąbrowskim opisany 70 lat temu, 10 sierpnia 1947 r. bp diecezji częstochowskiej dr Teodor Kubina podczas odpustu Przemienienia Pańskiego dokonał poświęcenia odbudowanego z ruin kościoła św. Doroty. Świątynia ta została zbudowana w 1635 r. z woli ksieni klasztoru norber tanek na Zwierzyńcu pod Krakowem przez ówczesnego grodzieckiego

proboszcza ks. Wojciecha Lipnickiego. Kościół na wzgórzu najwyższym w Zagłębiu Dąbrowskim (+382 m n.p.m.) w Grodźcu ma nazwę „św. Doroty” dla uhonorowania fundatorki kościoła. 6 sierpnia na odpuście w Grodźcu można było nabyć publikację zredagowaną przez B. Ciepielę pt.: „Historia kościoła św. Doroty w Grodźcu”. BeCe

www.bedzin.pl

wrzesień nr 9

13

Projekty europejskie w Szkole Podstawowej nr 10 Rok szkolny 2017/2018 przebiegać będzie w Szkole Podstawowej nr 10 w Będzinie pod znakiem realizacji dwóch projektów europejskich. Już drugi rok (czas trwania projektu: 1 września 2016 r. – 31 maja 2018 r.) nauczyciele będą realizować projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej pt.: „Mówię, wiem, rozumiem” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Szkoła otrzymała na realizację działań w projekcie dofinansowanie w kwocie 144 484, 79 zł. Celem projektu jest poprawa jakości nauczania i umiejętności uczenia się języka angielskiego, rozwijanie sprawności językowych wśród uczniów i nauczycieli, polepszenie kompetencji kluczowych oraz promowanie świadomości międzykulturowej, jak również wykorzystanie nowatorskich metod nauczania języka angielskiego. Nauczyciele wprowadzą elementy języka angielskiego na zajęciach z nauczanego przez siebie przedmiotu, co da uczniom szansę na pozbycie się obaw i kompleksów co do swoich możliwości. Posługiwanie się językiem obcym w codziennych sytuacjach szkolnych wzmocni ich poczucie własnej wartości oraz zmotywuje do dalszej nauki. Do tej pory dziesięciu nauczycieli brało udział w szkoleniach zagranicznych w Wielkiej Brytanii i na Malcie. Dwa z nich to dwutygodniowe kursy

językowe „Intensywny kurs języka angielskiego” oraz „Umiejętności komunikowania się w języku angielskim dla nauczycieli”. Kolejny to „CLIL – technologia i narzędzia informacyjne dla nauczycieli pracujących z CLIL”. Swoją znajomość języka angielskiego nauczyciele podnosili także przez cały rok szkolny w trakcie intensywnego kursu języka angielskiego zorganizowanego na terenie szkoły. Planowane są jeszcze dwa szkolenia dla sześciu nauczycieli w Wielkiej Brytanii i na Cyprze. Natomiast w tym roku szkolnym rozpocznie się realizacja projektu „Dzieląc się i wspólnie ucząc, siejemy ziarna naszej przyszłości” współfinansowanego w ramach Programu Unii Europejskiej ERASMUS+ KA219, we współpracy z czterema szkołami: CEIP Donoso Cortes w Caceres (Hiszpania), 5th Primary School of Agrinio z Agrinio (Grecja), 1° Circolo Didattico G. Settanni z Rutigliano (Włochy) oraz Shesto OU „Sveti Nikola” w Stara Zagora (Bułgaria). Szkoła otrzymała dotację w kwocie 12 140 euro na realizację projektu. Jego celem jest położenie nacisku na nauczanie interdyscyplinarne oraz rozwój umiejętności, które będą przydatne w codziennym życiu i ułatwią uczniom ich własny rozwój. Uczestnicy projektu skupią się m. in. na rozwijaniu nauczania zintegrowanego, dostosowanego do różnych stylów nauczania, zainteresowania uczniów oraz zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym.


SPORT 14

Stelio DeRocco: Utrzymać wysoki poziom TRENER MKS-U BĘDZIN, STELIO DEROCCO OPOWIADA O SWOJEJ DRUŻYNIE, PROCESIE POZNAWANIA SIĘ I KOLEJNYCH, CZEKAJĄCYCH GO W TRAKCIE SEZONU, SIATKARSKICH RYWALIZACJACH Z SYNEM

Jaki cel stawia Pan przed swoim zespołem na sezon 2017/2018? Chcemy prezentować wysoki i równy poziom, być wymagającym rywalem dla każdego zespołu. Jeśli przełożymy treningi na mecze, to osiągniemy sportowy sukces, z którego będziemy czerpać dużą satysfakcję. Satysfakcję z poprawy wyniku z ubiegłego sezonu. Zbliżający się sezon powinien być bardzo ciekawy, dwie drużyny spadają, trzecia zagra w barażu. Ta sytuacja podniesie poziom rozgrywek PlusLigi? PlusLiga w tym sezonie będzie bardzo wyrównana, gdyż sporo zespołów bę-

dzie dysponować podobnym potencjałem. W związku z tym musimy bardzo solidnie przepracować okres przygotowawczy, by z jak najlepszej strony pokazać się w rozgrywkach ligowych, niezależnie od tego z kim i gdzie przyjdzie nam rywalizować. Każdy chce zdobyć mistrzostwo Polski i nikt nie chce znaleźć się w strefie spadkowej, dlatego podejrzewam, że walka w PlusLidze będzie bardzo zacięta do ostatniej kolejki. Poprzedni sezon MKS Będzin zakończył na jedenastym miejscu. Czy poczynione transfery pomogą drużynie w poprawie tego wyniku? Na pewno nowi zawodnicy potrzebują czasu, aby wdrożyć się do zespołu, poznać mój system szkolenia i zgrać się z kolegami. Weryfikacja umiejętności Mateja Koka, Rafała Faryny, Bartłomieja Grzechnika oraz Szymona Gre-

gorowicza nastąpi w trakcie sezonu. Na pewno każdy z nich ma talent, każdy z nich ma możliwości i liczę, że świetnie wpiszą się w kolektyw naszego zespołu. Dla mnie, jako trenera, najważniejsze jest utrzymanie trzonu ubiegłorocznej kadry, dzięki czemu teraz scalenie poszczególnych formacji staje się dużo łatwiejsze.

ze wzgórzem zamkowym i jego podziemiami. To wizytówka miasta, która cały czas przyciąga turystów. Myślę, że zaadoptowałem się do panujących warunków, dlatego też życie w Będzinie stało się dla mnie prawdziwą przyjemnością. Nie ukrywam, że moje serce skradła polska kuchnia, która bardzo mi posmakowała.

Jak się Pan czuje w Polsce, w Będzinie, w Zagłębiu Dąbrowskim, jak ocenia Pan mentalność Polaków? Polska jest moim drugim domem, w którym czuję się bardzo dobrze. Powoli uczę się Waszego języka, choć nie ukrywam, że nie należy on do najłatwiejszych. Polubiłem Polaków, to uśmiechnięci i uprzejmi ludzie. Na pewno pobyt w Będzinie pozwolił mi docenić tutejszą kulturę i historię. Ogromne wrażenie wywiera na mnie zamek wraz

Pański syn, Jason gra w Jastrzębskim Węglu. Z pewnością serce zabije Panu mocniej, gdy dojdzie do kolejnej konfrontacji MKS-u z drużyną z Jastrzębia-Zdroju? Zawsze bardzo się cieszę, gdy widzę Jasona i to nie tylko na boisku. Jestem bardzo dumny z tego, jak dorastał i rozwijał się siatkarsko. Na pewno każdy mecz po przeciwnych stronach siatki jest i dla niego, i dla mnie szczególnym wydarzeniem, którego żaden z nas nie chce przegrać.

Dla Jakuba Peszko to była trzecia z rzędu prezentacja w trakcie jego gry w Będzinie. – Ta trzecia była najlepsza. W nowym sezonie chciałbym grać więcej, zaś z drużyną osiągnąć jeszcze lepszy wynik. Przy okazji chciałbym swojej dziewczynie Paulinie życzyć równie dobrego sezonu w barwach Sokoła Katowice, gdzie będzie teraz występować – mówił przyjmujący. Z kolei Michał Potera porównał prezentację MKS-u z poprzednimi, które przeżył w innych klubach. – To była fajna zabawa wspólnie z kibicami. Były fajerwerki, śpiewy naszych fanów, ogólnie było bardzo przyjemnie. Kibice bardzo nam pomagają w trakcie sezonu

i należą im się wielkie podziękowania. Razem będzie łatwiej osiągnąć dobry wynik sportowy. Gdy grałem w Olsztynie to mieliśmy prezentację w galerii handlowej, która była sponsorem zespołu. Z kolei za czasów mojej gry w Politechnice Warszawskiej, nie było takich prezentacji jak teraz – przyznał libero będzińskiego zespołu. Gdy siatkarze schodzili ze sceny towarzyszył im pokaz fajerwerków, które rozbłysły na niebie. To był czas dla łowców autografów i miłośników selfie. Zawodnicy rozdali mnóstwo podpisów, otoczeni wianuszkiem wiernych kibiców. Teraz, liczą na ich wsparcie z trybun.

MKS Będzin zaprezentowany To była wystrzałowa prezentacja będzińskich siatkarzy. W ramach „Zakończenia Lata”, które miało miejsce w parku na Syberce, zawodnicy MKS-u Będzin zostali przedstawieni swoim kibicom. – Witam Was, dobry wieczór Będzin! – tak w języku polskim powitał fanów drużyny Stelio DeRocco. Kanadyjski szkoleniowiec będzinian otrzymał mnóstwo braw, zwłaszcza od przedstawicieli Klubu Kibica, którzy licznie przybyli na prezentację. – Mam nadzieję widzieć Was w hali w Sosnowcu. Damy z siebie wszystko! – zapewniał trener. Na scenie w Parku na Syberce przemawiał nie tylko trener, ale także kapi-

tan zespołu. – Wszystkie gardła kibiców są nam potrzebne. W nowym sezonie chcemy osiągnąć jeszcze lepszy wynik

spor towy. Damy wam drodzy kibice wiele powodów do dumy – powiedział Artur Ratajczak.

Wysiłek zaprocentuje w trakcie sezonu Wojciech Borkowski

OD 30 SIERPNIA SZTAB TRENERSKI NASZEGO ZESPOŁU DYSPONUJE CZTERNASTOMA ZAWODNIKAMI. JAKO PRZEDOSTATNI W BĘDZINIE POJAWIŁ SIĘ RAFAEL ARAUJO, MAJĄCY ZA SOBĄ OWOCNY SEZON REPREZENTACYJNY. – TO BYŁ DOBRY CZAS, CHOĆ MAM NADZIEJĘ, ŻE W KLUBIE BĘDZIE JESZCZE LEPSZY – PRZYZNAŁ ATAKUJĄCY MKS-U

Rafael Araujo w mieście nad Czarną Przemszą zameldował się w ostatnią środęsierpnia, a już dwa dni później wyjechał z drużyną do Lubina na sparingowy dwumecz z miejscowym Cuprum. W piątek (1 września) atakujący dostał jeszcze wolne, ale w sobotę pojawił się w wyjściowym składzie zagłębiowskiej drużyny. – Wszyscy zawodnicy w naszej ekipie mają ten sam cel – ciężko trenować i osiągać coraz lepsze wyniki. Chcemy, aby nadchodzący sezon był efektywniejszy od poprzedniego i z taką też myślą przygotowujemy się do rozgrywek – mówił skrzydłowy. – Mamy duży potencjał, a przy tej pracy, którą wykonujemy zajdziemy wysoko. W zespole widać zmęczenie, ale właśnie taki ma być okres przygotowawczy. Trenerzy nam nie od-

puszczają, ponieważ wiedzą, że ten wysiłek zaprocentuje – dodał 26-latek. W tym roku skrzydłowy MKS-u nie miał zbyt wiele wolnego. Po udanym sezonie klubowym

otrzymał powołanie do brazylijskiej kadry, z którą przygotowywał się m.in. do Ligi Światowej, trenując u boku takich gwiazd jak: Bruno Rezende, Ricardo Lucarelli czy Bruno Wallace. – Miałem przyjemność doskonalić swój warsztat przy siatkarzach światowego formatu. Myślę, że dużo się od nich nauczyłem, a zdobyte doświadczenie będzie widoczne w sezonie klubowym. Dla mnie bycie częścią jednej z najsilniejszych reprezentacji na świecie jest ogromnym zaszczytem – podkreślił zawodnik. W poprzednim sezonie Rafael Araujo miał duży wpływ grę MKS-u. W klasyfikacji najlepiej punktujących i atakujących PlusLigi zajął czwarte miejsce, z kolei w gronie najlepiej zagrywających uplasował się na szóstej pozycji. – Progres o którym marzę, o którym marzy cały zespół to nie tylko umiejętności. To także zachowanie, boiskowa inteligencja i agresja, dzięki którym będziemy w stanie wyjść zwycięsko z trudnych sytuacji. Mamy duży potencjał, wierzę w nasz zespół – zakończył Brazylijczyk. Jako ostatni do MKS-u dołączy Jonah Seif, który w Będzinie pojawi się w połowie września.

Kadra rezerw ogłoszona Znamy już kadrę rezerw będzińskiego MKS-u na sezon 2017/2018. Ostatecznie znalazło się w niej siedemnastu zawodników, w tym kilku wychowanków naszego klubu. W nadchodzących rozgrywkach trener Bartłomiej Chmiel będzie dysponował trzema rozgrywającymi, trzema atakującymi, czterema środkowymi, pięcioma przyjmującymi i dwo-

ma libero. Będzinianie zainaugurowali okres przygotowawczy 7 sierpnia, natomiast sezon rozpoczną wyjazdowym spotkaniem w Jaworznie 30 września. Kadra MKS-u II Będzin na sezon 2017/2018: Rozgrywający: Mateusz Wikło (poprzednio MKS Będzin – Młoda Liga), Karol Smętek

(Ikar Legnica), Szymon Janus (MKS Będzin – kadeci) Atakujący: Wojciech Karoń (UKS Trójka Mikołów), Robert Kuc (AZS Politechnika Śląska Gliwice), Dawid Jonda (MKS Będzin – juniorzy) Środkowi: Wojciech Biadacz i Piotr Gwóźdź (UKS Triumf Nakło Śląskie), Radosław Metrycki (MKS Będzin – Młoda Liga), Grzegorz Łata (TKS Tychy)

Przyjmujący: Mateusz Król (UKS Triumf Nakło Śląskie), Mikołaj Grobelny i Daniel Zych (bez przynależności klubowej w poprzednim sezonie), Szymon Karoń (Exact Systems Norwid Częstochowa), Dawid Rak (MKS Będzin – kadeci) Libero: Jakub Macura (MKS MTS Winner Czechowice-Dziedzice), Bartosz Ziomek (AZS Rafako Racibórz) Trener: Bartłomiej Chmiel

Sarmacja Będzin liderem! Piłkarze Krzysztofa Kielba w znakomity stylu rozpoczęli rozgrywki ligowe w IV lidze I gr. śląskiej. Z czterech spotkań wygrali aż trzy i z dorobkiem dziewięciu punktów plasują się na pozycji lidera. Będzinianie rozpoczęli sezon 2017/2018 od falstartu, przegrywając u siebie z Przemszą Siewierz 1:2, jednak z kolejnych trzech starć wychodzili już zwycięsko, gromiąc przed własną publicznością Wartę Zawiercie 4:0, wygrywając w Lipinach ze Śląskiem Świętochłowice 2:1 i pewnie pokonując przy Sportowej Spartę Lubliniec 3:0. W następnej kolejce Sarmacja uda się do Poraja, gdzie zagra z tamtejszą Polonią (9 sierpnia, godz. 16.00) Czwarte miejsce w tej samej klasie rozgrywkowej, z dwupunktową stratą do lokalnego rywala, zajmuje RKS Grodziec. Zespół z dzielnicy miasta w dotychczasowych grach uległ w Częstochowie wzmocnionym rezerwom Rakowa 1:2, wygrał na własnym obiekcie z Przemszą Siewierz 2:0 i Szombierki Bytom 3:0 oraz zremisował w bytomskim Stroszku z Ruchem Radzionków 2:2. Kolejnym rywalem RKS-u przy Kijowskiej będzie MKS Myszków (9 sierpnia, godz. 16.00). Aż do czwartej kolejki IV gr. katowickiej ligi okręgowej na komplet punktów musieli czekać piłkarze SKS-u Łagisza, którzy z początkiem września pokonali w Błędowie tamtejszą Tęczę 2:1. We wcześniejszych pojedynkach będzinianie ulegli Górnikowi Wojkowice 0:4, Orłowi Nakło Śląskie 2:3 i Orłowi Miedary 0:4. Po czterech seriach gier drużyna z Łagiszy plasuje się na dwunastej lokacie w tabeli. 9 sierpnia SKS podejmie na będzińskim stadionie Odrę Miasteczko Śląskie (godz. 16.00).


KULTURA SPORT AKTUALNOŚCI BĘDZIŃSKIE

www.bedzin.pl

wrzesień nr 9

15

HARMONOGRAM WRZESIEŃ 2017

2.09. 11:00-16:00 Piknik MOPS, boiska OSiR 9.09. 9:00 Spacer Nordic Walking, tereny Będzina 16.09. 9:00 Spacer Nordic Walking, tereny Będzina

16.09. 10:00 Młode Piłkarskie Talenty. Międzynarodowy turniej piłki nożnej, boiska OSiR 17.09. 10:00 Młode Piłkarskie Talenty. Międzynarodowy turniej piłki nożnej, boiska OSiR 20.09. 14:00-16:00 Młodzieżowa Akademia Pływania, basen OSiR 21.09. 14:00-16:00 Młodzieżowa Akademia Pływania, basen OSiR

22.09. 14:00-16:00 Młodzieżowa Akademia Pływania, basen OSiR 23.09. 11:00 Młodzieżowa Akademia Ratownictwa, basen OSiR 23.09. 9:00 Spacer Nordic Walking, tereny Będzina 27.09. 14:00-16:00 Młodzieżowa Akademia Pływania, basen OSiR

Wakacje ze sportem i rekreacją

28.09. 14:00-16:00 Młodzieżowa Akademia Pływania, basen OSiR 29.09. 14:00-16:00 Młodzieżowa Akademia Pływania, basen OSiR 30.09. 11:00 Młodzieżowa Akademia Ratownictwa, basen OSiR 30.09. 09:00 Spacer Nordic Walking, tereny Będzina

REKLAMA NA TERENIE OBIEKTÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ORAZ WYNAJEM SAL NA TERENIE CSK SPORTOWA DOLINA Jeśli poszukujecie Państwo skutecznej formy promocji firmy, zapraszamy do skorzystania z atrakcyjnej oferty wynajęcia powierzchni reklamowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie, zlokalizowanym przy ul. Sportowej 4a. W celu uzyskania bliższych informacji oraz ustalenia szczegółów dotyczących dzierżawy prosimy o kontakt pod numerem telefonu 505 533 414 Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy poszukujące profesjonalnych i sprawdzonych rozwiązań przy organizacji wykładu, szkolenia, prezentacji lub kameralnego spotkania biznesowego w jednej z naszych trzech sal konferencyjnych. Posiadamy atrakcyjny cennik, dzięki któremu możecie Państwo wynająć salę już od 15 zł brutto za godzinę. Skontaktuj się z nami: tel. 32 267 59 50, recepcja@csksportowadolina.pl, www.csksportowadolina.pl

Sportowa Dzielnica zaprasza

Tegoroczne wakacje w Będzinie upłynęły pod znakiem aktywnego wypoczynku. Mieszkańcy chętnie korzystali z bogatej oferty zaproponowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. W lipcu w harmonogramie imprez znalazł się wyjazd do Rogoźnika, podczas którego grano w podchody i pieczono kiełbaski. Z kolei w centrum miasta, odbywały się gry i zabawy z nagrodami, a na kortach funkcjonowała Letnia

Akademia Tenisa Ziemnego. Na sympatyków górskich wędrówek czekała wyprawa z Olą Dzik. W sierpniu mieszkańcy Będzina uczestniczyli m.in. w całodniowej wycieczce do malowniczego zamku w Mosznej (woj. opolskie), kolejnej górskiej wędrówce z Olą Dzik, pikniku rodzinnym w parku na Warpiu oraz zajęciach tanecznych organizowanych w Dance4You na Syberce.

Podczas wakacji w będzińskich przedszkolach były prowadzone zajęcia sportowe z inicjatywy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego i Ośrodka Sportu i Rekreacji. Z myślą o miłośnikach sztuk walki przygotowano Letnią Akademię Karate Kyokushin, działającą przy ul. Koszelew. Dla spacerowiczów w sobotnie poranki organizowano spacery Nordic Walking.

TERMINARZ ZAJĘĆ Z DYSCYPLIN ZESPOŁOWYCH: SYBERKA: Szkoła Podstawowa nr 13 (ul. Rewolucjonistów 18): Zagraj w kosza (od 5 września): Wtorki i czwartki: 20.00-22.00 Zagraj w piłę (od 9 września): Piątki: 18.30-20.30

WARPIE: Szkoła Podstawowa nr 8 (ul. Orla 4): Zagraj w kosza (od 5 października): Czwartki: 18.30-20.30 ZAMKOWE: Szkoła Podstawowa nr 2 (ul. Wolności 51): Zagraj w kosza (od 19 września): Wtorki: 18.00-20.00


Aktualności Będzińskie - wrzesień 2017  

www.bedzin.pl

Aktualności Będzińskie - wrzesień 2017  

www.bedzin.pl

Advertisement