Intercom maart 2020

Page 1

Maart 2020 | Jaargang 20 - Nummer 1

8 10

LTO Noordoostpolder kijkt in de toekomst

13

Nico van Staveren en Peter Ton over 25 jaar StEP

Suplacon ontvangt ondernemersprijs tijdens nieuwjaarsbijeenkomst


Info

2

Adverteren in de volgende INTERCOM?

BV Noordoostpolder zet zich in voor álle ondernemers in de Noordoostpolder.

Column

Column Nieuwe kansen

Bel of mail naar: 0527-274600 info@bvnoordoostpolder.nl

De tijd vliegt, dat horen we maar al te vaak. En dat is maar goed ook. Het is vaak een teken dat er veel gebeurt, en dat willen we graag. Na veel inspanningen van de fusieadviescommissie en de besturen van de OVG en BAN is de fusie een feit. Daar zijn we bijzonder trots op met elkaar. Twee jaar lang is er intensief overlegd en vergaderd door de fusieadviescommissie om ervoor te zorgen dat er een ondernemersvereniging staat waar alle ondernemers van de Noordoostpolder zich thuis kunnen voelen. De BV Noordoostpolder is uit de fusie van beide verenigingen (OVG en BAN) ontstaan. Samen bestaan we uit een kleine 800 leden. Het is volgens mij terecht om de leden van de fusieadviescommissie een keer te noemen, namelijk: Arianne de Groene Wondergem, Heidi Rijpkema, Carole Vroegop, Willem van Tilburg, Vincent Corjanus, Bauke Wielenga, Han van Wegen en de secretariële ondersteuning van Sherida en Simone. Allemaal enorm bedankt voor jullie tijd en inzet.

UW

SLEUTEL TOT VEILIGHEID

Advertentieruimte 1/2 pagina 190x130 mm

& BESLAG SLEUTELS CILINDERS ONTROLE TOEGANGSC G BEVEILIGIN G HE TOEGAN ELEKTRISC EZICHT CAMERA TO MONTAGE

Een nieuwe vereniging betekent ook een nieuw bestuur. Anders dan gewend, maar na een paar keer voelt dat al snel vertrouwd. En het is niet zo dat nu alles op regel is. We zijn een vereniging in beweging, die zijn nieuwe vorm nog moet gaan krijgen. Om twee verenigingen samen verder te laten gaan, dat kost tijd. Er komen nieuwe dingen naar voren waar we iets van moeten weten of vinden en waar we actie op zullen ondernemen. Gelukkig zitten er in het nieuwe bestuur een flink aantal mensen met bestuurlijke ervaring. Dat komt uiteraard goed van pas. Op dit moment zijn we bezig met de invulling van de diverse commissies. Het doel is om uit het hele gebied mensen erin te laten plaatsnemen die affiniteit hebben met een bepaald onderwerp of zich graag willen inzetten voor een sterker ondernemersklimaat. We willen

Kees van der Sar Voorzitter BVN graag een sterk team zijn. Wij, als bestuur, moeten erop toezien dat er van alle kanten en disciplines een gemêleerd gezelschap ontstaat. Om een stip op de horizon te zetten, lijkt het mij goed dat voor de zomervakantie alle commissies compleet en werkend zijn. Wilt u deelnemen aan een van de commissies, laat het ons weten. U kunt dit eenvoudig doen door een mail te sturen naar ons secretariaat of door één van de bestuursleden aan te spreken. Door het jaar heen zullen er diverse activiteiten worden georganiseerd door de commissie Activiteiten en Netwerken. Wanneer deze Intercom uitkomt, zal onlangs de bijeenkomst bij Kwekerij Bernhard in Luttelgeest zijn geweest. Er wordt in april weer een running business event gepland, in mei staat de Alv gepland met een bezoek aan de Ondernemer van het jaar en in juli zal het Zomerfeest volgen. Leuke activiteiten waar we u graag ontmoeten. Ons verenigingsblad, het blad dat voor u ligt, is tevens in een nieuw jasje gestoken. Het logo van BV Noordoostpolder en de kleuren zijn opvallend en fris. Het valt 3 x per jaar bij iedere ondernemer in de Noordoostpolder op de deurmat en is een veelgelezen blad. We proberen hierin onderwerpen aan bod te laten komen die in onze regio spelen en we willen u als ondernemer op de hoogte stellen van de mogelijkheden en kansen die we hier in de Noordoostpolder hebben. Heeft u tips/ vragen/opmerkingen? Geef het aan via mail, bel of spreek ons aan op een van de bijeenkomsten. We horen graag wat er bij u speelt en hoe we u hierin kunnen helpen. Rest mij, als voorzitter van de BV Noordoostpolder, om u een goed en ondernemend vervolg van 2020 toe te wensen.

Colofon INTERCOM is een uitgave van BV Noordoostpolder (BVN) Adresgegevens BVN Noordzijde 6a 8302 GL Emmeloord Postbus 29 8300 AA Emmeloord  0527 - 27 46 00  info@bvnoordoostpolder.nl  bvnoordoostpolder.nl

Redactie Huib van der Wal (tekstschrijver) Jannette Weultjes (tekstschrijver) Jet van der Veen (tekstschrijver) Simone Schuitemaker Jelle de Jong Coördinatie en redactiesecretariaat Simone Schuitemaker

Advertentieacquisitie Simone Schuitemaker

Foto voorpagina Sjors Evers

Ontwerp en opmaak ComSi BV  comsi.nl

Oplage 2.750

Deze uitgave wordt verspreid onder de ondernemers in de Noordoostpolder. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

3


4

Info

BV Noordoostpolder zet zich actief in voor een goed ondernemersklimaat binnen de gemeente Noordoostpolder.

5

Wie gaat de BV Noordoostpolder-kar trekken en wie gaan hem helpen? Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 8 januari werd de fusie tussen BAN en OVG gepresenteerd. Het bleef nog even spannend of Henk Pals of Kees van der Sar de voorzittershamer van BV Noordoostpolder zou aannemen, maar uiteindelijk werd het Kees. Henk blijft zich ook inzetten. We stellen het voltallige bestuur van BV Noordoostpolder aan u voor:

Han van Wegen, commissie Communicatie ‘BV Noordoostpolder behartigt de belangen van ondernemers, daarom willen we ondernemers stimuleren om solidair te zijn: word individueel lid van BV Noordoostpolder en kijk niet alleen of je je lidmaatschap eruit haalt. Gevoelsmatig zijn er door de fusie veranderingen, maar eigenlijk zijn we allemaal nog steeds lid van dezelfde club. Vroeger zijn we vanuit allerlei windstreken naar de polder gekomen. We hebben leren samenwerken. Dan moet het met BV Noordoostpolder zeker lukken!’

Henk Pals

Jelle de Jong, commissie Communicatie ‘Na tien jaar activiteitencommissie BAN en ruim 5 ½ jaar in ’t bestuur, was het mijn bedoeling plaats te maken voor nieuwe mensen. In het belang van de voortgang blijf ik toch nog even. Natuurlijk willen we graag nieuwe mensen met een frisse blik maar het is voor nu belangrijk dat er ook ervaren bestuursleden zijn. We hebben een professionele organisatie opgebouwd en willen die goed overdragen aan onze opvolgers. Samen met Han pak ik de communicatie op.’

Han van Wegen

Portretfoto’s: Pim van der Maden. Foto BVN logo: Sjors Evers. Tekst: Jannette Weultjes en Jet van der Veen

Arianne de Groene, commissie Onderwijs & Bedrijfsleven ‘Han van Wegen en ik zaten allebei in de fusieadviescommissie. Met de commissie hebben we op hoofdlijnen een toekomstplan gemaakt. Toen we op zoek gingen naar bestuursleden, besloten we onszelf aan te bieden, zodat het plan wordt geborgd. Ik ga me inzetten voor Onderwijs & Bedrijfsleven. Het is belangrijk dat de connectie tussen het bedrijfsleven en onderwijs goed is. Voor bedrijven is talentbehoud belangrijk en voor scholen contextrijk onderwijs. Daar draag ik graag aan bij.’

Jelle de Jong

Peter Weevers, commissie Leefbaarheid ‘De fusie tussen OVG en BAN vind ik super. Ik heb altijd al geroepen dat ze samen moeten gaan. Ik ben ondernemer en inwoner van Marknesse en ga me binnen BV Noordoostpolder bezighouden met leefbaarheid. In de hele polder vervullen ondernemers daar al een rol in. Ook ga ik me sterk maken voor de betrokkenheid van de dorpen bij BV Noordoostpolder. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk ondernemers, ook uit de dorpen, zich individueel aansluiten.’

Arianne de Groene

Eveline van Hees, commissie Activiteiten en Netwerken ‘Met een juridische achtergrond, raakvlakken met de ondernemerswereld van huis uit en enige bestuurservaring bij Dorpsbelang Ens, heeft Kees van der Sar mij gevraagd als kandidaat voor het bestuur van BV Noordoostpolder. Ik wil me vanuit deze rol inzetten om een sterk en inclusief netwerk te faciliteren voor alle ondernemers in de hele Noordoostpolder. Vanuit de BV Noordoostpolder ben ik dan ook het lijntje naar de commissie Activiteiten en Netwerken. Op persoonlijk vlak zal ik zeker een vrolijke noot toevoegen aan het bestuurswerk.’

Peter Weevers

Vincent Corjanus Vincent Corjanus, penningmeester ‘Via StEP, waar ik ook penningmeester was, ben ik in het bestuur van de BAN terechtgekomen. Namens het bestuur zat ik in de fusieadviescommissie voor de fusie OVG en BAN. Nu dat werk is gestopt, ben ik penningmeester van de BV Noordoostpolder. Samenwerking met maximale krachten- en kennisbundeling, zie ik als ons doel. Bij de ondernemers in de gemeenschappen, laten we het onderscheid tussen Emmeloord en de dorpen nu niet meer maken, zit heel veel kennis. We gaan onszelf neerzetten als dé ondernemersvereniging van de Noordoostpolder.’

Eveline van Hees

Kees van der Sar Kees van der Sar, voorzitter ‘Een nieuwe vereniging een goede start geven, kan lastig zijn met een voorzitter die blanco begint. Daarom vonden Henk Pals en ik dat een van ons de kar moest trekken. Dat ben ik geworden. Met BV Noordoostpolder is het niet langer de dorpen versus Emmeloord of andersom. We trekken nu samen op en dat is een goede zaak. Naast het bestuur werken we met commissies en projectgroepen. We hopen dat dit mooie kruisbestuivingen oplevert.’

Henk Pals, commissie Netwerk Extern ‘Toen ik voorzitter van de BAN werd, wist ik al dat ik dat niet heel lang zou doen. Bij mijn aantreden had ik mezelf de fusie tussen BAN en OVG ten doel gesteld. Mission accomplished. Voor de continuïteit is het van belang dat mensen met bestuurlijke ervaring aanblijven tot er geschikte opvolgers zijn gevonden. Ik ga de contacten onderhouden en samenwerking stimuleren met andere voor ons belangrijke organisaties zoals bijvoorbeeld de andere regionale bedrijfskringen. En natuurlijk blijf ik me met hart en ziel inzetten voor de Lelylijn.’

Het bestuur vergadert elke eerste donderdag van de maand. Via info@bvnoordoostpolder.nl kunt u onderwerpen aandragen.


ADVERTORIAL 7

Primeur voor ROC Friese Poort en Suplacon plaatbewerking in Flevoland

Praktijkleren met praktijkverklaring in het mbo Een ander perspectief op werk! Op donderdag 6 februari ondertekende de Emmeloorder David Kalashjan uit Armenië de allereerste Praktijkverklaring in Flevoland van ROC Friese Poort Emmeloord/ Urk bij zijn werkgever Suplacon plaatbewerking in Emmeloord. Een uniek moment, want het betreft een primeur voor de pilot praktijkleren met de praktijkverklaring in het mbo. Deze leerweg biedt kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en draagt bij aan maatschappelijke participatie en economische groei. De pilot wordt uitgevoerd in een intensief samenwerkingsverband met ROC Friese Poort en ROC van Flevoland, werkgevers, gemeente Noordoostpolder, gemeente Urk, UWV, WerkCorporatie en biedt betere kansen voor kwetsbare groepen werkzoekenden.

ARCHITECTUUR INTERIEUR BOUWKUNDIG ADVIES ENERGIE ADVIES

Professionele levensverhalen Content management Jubileumboeken Redigeren Speciale uitgaven

Telefoon: 06 51 310 319 | www.huibvanderwal.nl

Praktijkverklaring David Kalashjan is een geschikte kandidaat voor de pilot. Wegens het nog niet volledig beheersen van de Nederlandse taal en de technische vaktermen voor plaatbewerker, was de kans op een diploma voor een BBL opleiding nog niet haalbaar. De ‘wil en de motivatie’ om te leren, was er daarentegen wel. Juist op dit punt is een innovatieve samenwerking met het bedrijfsleven ontwikkeld. Durk Bijma, vestigingsdirecteur ROC Friese Poort Emmeloord/Urk: ‘Als ROC Friese Poort bieden we een praktijkleerroute op maat en betrekken hier meerdere bedrijven uit de polder bij. Zij tonen de gunfactor voor deze doelgroep en willen investeren in goed personeel. Voor deze praktijkverklaring leren de kandidaten werkprocessen uit een kwalificatie op de werkvloer en behalen hiermee een erkende ‘waardering’ waarmee de kans op een baan vergroot wordt. Ook kan de kandidaat op een later moment alsnog een diploma halen. De praktijkverklaring is een komma, geen punt.’

Suplacon Dankzij het vertrouwen van werkgever Suplacon heeft David in een jaar tijd ruim 1000 ervaringsuren kunnen opbouwen met de werkprocessen en competenties voor plaatwerker. Peter Grutter, Voorman zetterij, is al jaren praktijkbegeleider binnen Suplacon: ‘Op deze manier helpen we mensen de kansen op een baan te vergroten. De praktijkverklaring toont herkenbare basis werkprocessen, die bepalend zijn voor de keuze van een werkgever om iemand wel of niet aan te nemen. Wij vinden het super om een positieve bijdrage aan de maakindustrie te leveren.’

Primeur De pilot is een primeur in Flevoland en ook in nauwe samenwerking met de WerkCorporatie en gemeente Noordoostpolder. De eerste uitgegeven mbo praktijkverklaring tussen ROC Friese Poort en Suplacon is nu een feit. Alle partijen zijn enthousiast. Op de verklaring staat aangegeven, welke werkprocessen de kandidaat heeft behaald binnen het leerbedrijf. Er was een nauwe samenwerking met ROC Friese Poort, de kandidaat, de werkgever en de praktijkbegeleiders. Een waardevol document, omdat de kracht van slagen in de verbinding zit. Wanneer de werknemer of werkzoekende deze verklaring kan laten zien, toont dit ambitie en onderscheid hij/ zij zich. Werkgevers worden dan ook opgeroepen om kandidaten met een dergelijke verklaring op de CV uit te nodigen voor een gesprek. Het uiteindelijke doel is een duurzame plaatsing van de kandidaat op de arbeidsmarkt.

Foto’s en tekst ROC Friese Poort


8

Info

Suplacon levert elke week meer dan 900 verschillende producten aan ruim 400 klanten door heel Nederland.

Info

De Promotieprijs Noordoostpolder wordt om de twee jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die een buitengewoon positieve bijdrage levert aan de promotie van de Noordoostpolder.

Nieuwjaarsbijeenkomst 8 januari 2020

Beste Leerbedrijf 2020 MCM Marknesse ging tijdens de nieuwjaarsreceptie naar huis met de prijs voor Beste Leerbedrijf 2020. Elk jaar kiest ROC Friese Poort uit Emmeloord/Urk een bedrijf dat verbinding maakt tussen school en praktijk. ROC-directieadviseur Anneke Oosterhuis benadrukt dat die samenwerking heel belangrijk is, omdat het verkrijgen en houden van personeel momenteel een van de grootste uitdagingen is voor bedrijven. Machine Constructies Marknesse (MCM) wint de prijs, omdat het jongeren enthousiast probeert te maken voor het metaalvak en studenten van verschillende opleidingen en niveaus inzet binnen het bedrijf. De studenten krijgen er de kans om te leren van hun fouten. Oosterhuis roemde de betrokkenheid van de begeleiders en de studenten. MCM-eigenaren Cor van Vilsteren en Marc Hilderink ontvingen een bos bloemen en een plaquette. De plaquette krijgt een mooie plek aan het nieuwe bedrijfspand in Marknesse dat nu nog in aanbouw is.

Tijdens een goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst, georganiseerd door de gemeente Noordoostpolder, LTO, BAN en OVG werden drie prijzen uitgereikt aan ondernemers uit onze gemeente. Ook werd de nieuwe ondernemersvereniging BV Noordoostpolder gepresenteerd, ontstaan uit een fusie tussen de Ondernemers Vereniging Groendorpen en Bedrijven Actief Noordoostpolder.

Suplacon onderneming van het jaar 2019 Het 40-jarige familiebedrijf Suplacon mag zich onderneming van het jaar 2019 noemen. Het bedrijf neemt daarmee het stokje over van Hotel Restaurant Grandcafé ’t Voorhuys dat vorig jaar als winnaar uit de bus kwam. Suplacon is al meer dan 40 jaar gespecialiseerd in de toelevering van plaatwerkproducten en metaalconstructies. Vanuit Emmeloord levert een team van ruim 80 medewerkers elke week meer dan 900 verschillende producten aan ruim 400 klanten door heel Nederland. Wethouder Hans Wijnants reikte de onderscheiding uit aan directeur Jellard Koers en zijn medewerkers. Suplacon wordt door de jury geroemd vanwege de continue inzet op de ontwikkeling van haar medewerkers, een vergaande samenwerking tussen bedrijfsleven en techniekonderwijs en de klanttevredenheid. Jellard Koers, directeur Innovatie, is bestuurslid bij VNO-NCW Midden en houdt zich bezig met onderwerpen die van belang zijn voor heel ondernemend Flevoland. Hij zet zich in voor de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven, de openstelling van Lelystad Airport en het verbeteren van het openbaar vervoer in de Noordoostpolder. Suplacon moedigt jonge mensen aan zich te ontwikkelen. Zo keken ICT-studenten van ROC Friese Poort

Foto’s: Sjors Evers. Tekst: Jet van der Veen

mee op de ICT-afdeling om te zien hoe het bedrijf de processen verder optimaliseert. Mooi voorbeeld daarvan is de door Suplacon bedachte online webshop www.plaatwerk365.nl. Suplacon is een erkend leer-werkbedrijf en werkt onder meer samen met ROC Friese Poort in Emmeloord en het Deltion College in Zwolle. Stagemogelijkheden zijn er zowel in de productie als bij het bedrijfsbureau, administratie, commercie en ICT. Het bedrijf is creatief in het aantrekken en opleiden van nieuw personeel. Mensen met de juiste competenties

en motivatie worden binnen Suplacon opgeleid/omgeschoold om een bijdrage te kunnen leveren. Binnen Suplacon hanteert men ‘0527’ als het gebied waarin je elkaar van dienst kunt zijn. Mensen die extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een passende baan worden met open armen ontvangen. Suplacon staat van begin af aan als ‘Buitengewoon Werkgever’ open voor nieuwe initiatieven die inmiddels in heel Flevoland navolging krijgen. Kortom: een onderneming die het predikaat ‘Onderneming van het jaar 2019’ dubbel en dwars verdient. Gefeliciteerd!

Promotieprijs Noordoostpolder 2019 De Promotieprijs Noordoostpolder 2019 is gewonnen door Netl de Wildste Tuin. De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die een buitengewoon positieve bijdrage levert aan de promotie van de Noordoostpolder. De inwoners van de polder kunnen deelnemers aandragen en een jury kiest hieruit de winnaar. Netl de Wildste Tuin verdient de prijs, omdat het de polder op de kaart zet. Dankzij de camping, het strand en de horeca weten veel mensen de Noordoostpolder nu te vinden. Het afgelopen jaar hebben bedrijvendagen, yogasessies, een obstacle run en diverse bruiloften, waaronder die van Katja Schuurman, plaatsgevonden op het Netl-terrein. En in februari was er de Netl NK Cross, een uitdagende recreatieloop op verschillende ondergronden. Behalve de titel mochten Nienke Feddes en Robin Crebas een bos bloemen, een cheque van € 1000,- en een beeldje van het monument bij de Ketelbrug, het Ketelhuisje, in ontvangst nemen. Foto’s: Sjors Evers. Tekst: Jannette Weultjes

BV Noordoostpolder Naast drie mooie prijzen was er ook ruimte om de nieuwe ondernemersverenging BV Noordoostpolder (BVN) te presenteren. BV Noordoostpolder is ontstaan uit een fusie tussen Ondernemers Vereniging Groendorpen (OVG) en Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN). Middels een animatiefilm werd kort uiteengezet wat de nieuwe vereniging voor u als ondernemer kan betekenen. Tevens werden de hamers van de beide voorzitters OVG en BAN ingenomen en werd deze weer uitgereikt aan de nieuwe voorzitter van BV Noordoostpolder, Kees van der Sar.

9


10

Info

LTO Noord is de vereniging van en voor agrarische ondernemers in de 9 provincies boven de Maas. Een actieve vereniging die mee ontwikkelt en innoveert met de agrarische ondernemers.

Info

Een goed functionerende brandweer redt mensenlevens en voorkomt grote materiële schades.

De brandweer helpt ons

Help de brandweer

LTO Noordoostpolder werpt een blik op de toekomst van Noordoostpolder

LTO Noordoostpolder kijkt in de toekomst Als belangenbehartiger heeft BV Noordoostpolder steeds meer contact met LTO Noordoostpolder. We organiseren samen een aantal feestelijke bijeenkomsten en zoeken steeds meer samenwerking, want we hebben veel gedeelde belangen. Uit de Toekomstvisie die LTO Noordoostpolder heeft geschreven, wordt duidelijk dat er ook belangen zijn waar LTO zich specifiek mee bezighoudt. Van elkaar leren Marien Verhage, voorzitter LTO Noordoostpolder, vertelt over de Toekomstvisie. ‘Als organisatie is het goed om je sterke en je verbeterpunten te weten. Bovendien is het belangrijk om vooruit te kijken. In de agrarische sector zien we dat er enerzijds minder, maar wel grotere bedrijven zijn en aan de andere kant zien we kleinere bedrijven die juist een niche opzoeken. Globaal genomen, komen biologisch en gangbaar steeds dichter bij elkaar. Ondernemers leren van elkaar en passen die zaken toe die hen aanspreken.’

Foto: Sjors Evers. Tekst: Jannette Weultjes

Langjarige contracten Per jaar stopt 2 tot 3 procent van de agrarische ondernemers in de Noordoostpolder. LTO ziet het liefst dat op de vrijkomende boerderijen agrarische activiteiten blijven plaatsvinden. ‘Dat past het best bij het karakter van het gebied. De grond wordt vaak verkocht of verpacht aan andere bedrijven. We signaleren dat er meer behoefte is aan langjarige pachtcontracten. Een agrarisch ondernemer moet voor het behoud van kwaliteit en vruchtbaarheid investeren in zijn grond. Toch moet hij ook economisch kijken naar haalbaarheid en rendement. Kortlopende contracten bieden hem dan niet genoeg zekerheid.’ Beste praktijkopleider LTO Noordoostpolder heeft zitting in het bestuur van het Agrofoodcluster. ‘Het Agrofoodcluster betekent veel op het gebied van onderwijs. Aeres MBO Emmeloord wordt al jaren gezien als een van de beste praktijkopleiders van Nederland. Grof gezegd, loopt het onderwijs eigenlijk altijd een stap achter,

‘LTO wil bij leerlingen graag het enthousiasme-zaadje voor de agrarische sector planten’

maar mede dankzij het Agrofoodcluster en deelnemende bedrijven krijgen leerlingen de nieuwste ontwikkelingen mee. Als LTO juichen we dat toe. Verder stimuleren we dat alle basisschoolleerlingen een keer in hun basisschoolcarrière een bedrijf in de agrarische sector bezoeken. LTO heeft voor middelbare scholen lesmateriaal ontwikkeld en benadert opleidingen en klassen gericht. Wij willen bij leerlingen graag het enthousiasme-zaadje voor de agrarische sector planten. Daar plukken we in de toekomst met z’n allen de vruchten van.’

Het bezoek van Bedrijven Actief in november aan de brandweerkazerne in Emmeloord was een groot succes. Onze lokale veiligheidsorganisatie presenteerde zich aan zeer geïnteresseerde ondernemers met een goed verhaal en een paar spectaculaire demonstraties. De Brandweer is van groot belang voor onze samenleving. Denk aan het redden van mensenlevens, na een brand, hartstilstand of een ongeluk op het land, maar ook aan het voorkomen van grote materiële schades. Misschien kan het bedrijfsleven nog iets meer doen om de Brandweer te versterken? Het grote plaatje Hendrik Kramer is de coördinator van de Brandweerzorg in onze regio. Hij schetst eerst het grote plaatje: ‘Na een aantal grote rampen zoals de Bijlmerramp en de vuurwerkramp in Enschede vond Nederland dat de hulpverlening meer doelmatig en efficiënter moest worden georganiseerd. Er kwamen veiligheidsregio’s, waarin GGD, brandweer, gemeenten en politie samenwerken. Brandweer Flevoland maakt deel uit van de Veiligheidsregio Flevoland. In de Noordoostpolder en Urk werken we vanuit de twee grotere kazernes in Emmeloord en Urk, maar hebben we ook posten met bluswagens in Nagele, Ens, Rutten, Creil en Marknesse. In totaal zijn we in de polder met zo’n honderd vrijwilligers. Daarmee kunnen we de diensten rondkrijgen. Het liefst zouden we comfortabeler in ons jasje willen zitten en meer vrijwilligers hebben.’

Het bijzondere van de brandweer is dat vrijwilligers eigenlijk parttimeprofessionals zijn.

Foto: Jeffrey Korte Media. Tekst: Huib van der Wal

De mythe van de vrijwilliger Het bijzondere van de Brandweer is dat vrijwilligers eigenlijk allemaal parttime professionals zijn. Elke vrijwilliger volgt een tweejarige opleiding, net als de beroepskracht. De verantwoordelijkheid van de vrijwilliger tijdens een reddingsactie is ook net zo groot als die van de beroepskracht. Voor de vrijwilligers is er geen salaris, maar zijn er wel vergoedingen om hun gemaakte kosten te dekken. Betrokken ondernemers De brandweer kan niet zonder betrokken ondernemers die het mogelijk maken dat hun medewerker alles uit zijn handen kan laten vallen als de brandweer moet uitrukken. Hendrik Kramer constateert tot zijn genoegen dat die betrokken ondernemers er zijn. Maar ziet dat aantal uiteraard graag groeien. ‘Bedrijven laten dan zien dat ze een maatschappelijk betrokken onderneming zijn, dat ze een

bijdrage leveren aan de veiligheid in de regio. Extra praktisch voordeel is dat de vrijwilliger meteen een goed opgeleide BHV’er in je onderneming is.’ Help ons Hendrik Kramer zou graag meer in contact met ondernemers willen komen. ‘Alleen al het bieden van oefenlocaties kan ons allemaal helpen. Als wij kunnen oefenen bij een bedrijf, zien we meteen wat er tijdens een echte brand nodig is voor een goede hulpverlening. Wat brandt er, hoe groot is dat, zijn er potentiële slachtoffers en wat zijn de bijzondere risico’s? Vaak zien BHV’ers en het bedrijf direct vanuit zo’n oefening waar het nog beter kan. Dat heeft weer direct invloed op de veiligheidscultuur in het bedrijf.’ Voor meer info kunt u contact opnemen met Hendrik Kramer:  h.kramer@brandweerflevoland.nl  06 - 30 28 16 12

11


12

Info

Info

Via de website van KUNSTBLOC kunt u ook een cadeaubon bestellen.

Het samengaan van de BAN en OVG in BV Noordoostpolder sluit naadloos aan bij de ambities van StEP.

13

Nico van Staveren en Peter Ton over 25 jaar StEP

‘StEP is er voor de gehele Noordoostpolder’ Met de komst van haar splinternieuwe zakelijke folder en haar recente lidmaatschap van de BV Noordoostpolder laat houtskoolkunstenares Anca Blok zien dat ze volop in beeld is bij het bedrijfsleven. Gaat Anca, naast haar particuliere klanten, uitbreiden naar de zakelijke markt?

‘Het samengaan van de BAN en OVG in BV Noordoostpolder sluit naadloos aan bij de ambities van StEP Noordoostpolder. Een van onze speerpunten is dat we nog nadrukkelijker een evenementenorganisatie willen zijn voor de gehele Noordoostpolder. In ons vernieuwde logo is dit ook goed te zien.’ Dat zegt Peter Ton, sinds november 2019 voorzitter van de Stichting Evenementen en Promotie Noordoostpolder.

Starter in beeld

Anca Blok van KUNSTBLOC ‘Omdat ik steeds vaker het verzoek krijg om kantoren en bedrijven te voorzien van kunst, ben ik me naast mijn particuliere klanten ook gaan richten op de zakelijke markt. Dit biedt ook weer uitdaging’, aldus Anca, die net terug is van de opnames voor ‘Weer verliefd op je huis’ van VTwonen. ‘Ik doe eigenlijk altijd wat ik leuk vind en dan komen er vanzelf mooie dingen op mijn pad. Recent hingen mijn kunstwerken nog in de woning van StartBlock op de beurs Gevel 2020 in Rotterdam.’ ‘Ik merk een toenemende belangstelling voor mijn houtskoolschilderijen in de zakelijke markt. Een pas opgeleverd pand wordt meteen meer ‘eigen’ als er een groot doek hangt met een houtskooltekening die wat vertelt over het bedrijf. Over de missie en visie, de

Foto: Daisy Ranoe. Tekst: Jet van der Veen

geschiedenis van de onderneming of de medewerkers. Wat de klant maar wil. Ik denk graag mee over de invulling en de plek waar het doek komt te hangen.’

En vorig jaar had ik mijn debuut in het Rijksmuseum. Mijn versie van Rembrandt hing daar gewoon en is door duizenden mensen bekeken. Echt een bijzonder leuke ervaring.’

‘Kunst binnen een bedrijf is niet alleen mooi maar brengt ook nog allerlei voordelen met zich mee. Het zorgt voor inspiratie en verbinding bij medewerkers en relaties. Ook is gebleken dat kunst op kantoor zorgt voor een ontspannen werksfeer en een vermindering van stress.’

Wilt u ook een op maat gemaakt schilderij binnen uw bedrijf? Of wilt u de medewerker die na vele jaren trouwe dienst uw bedrijf verlaat, extra waarderen met een mooie houtskooltekening? De mogelijkheden zijn onuitputtelijk. Anca gaat graag met u in gesprek om tot een kunstwerk te komen dat feilloos aansluit bij het unieke en exclusieve karakter van uw bedrijf.

‘Waar ik verder nog druk mee ben? Met de theaterproductie Razzia voor De Meenthe in Steenwijk. Samen met onder andere cineast Klaas Eissens maak ik deel uit van het creatieve team van die productie.

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van deze organisatie kijkt hij samen met Nico van Staveren, de eerste voorzitter van StEP, terug én vooruit.

Nico van Staveren en Peter Ton lezen in het boek Veerkracht en Volharding over de geschiedenis van StEP.

Ruim een kwart eeuw geleden had onze polder nog een ondernemersvereniging (vooral voor de winkeliers in Emmeloord-Centrum) en de Commerciële Club (vooral voor de wat grotere ondernemers). Zij zochten samenwerking, voor een betere belangenbehartiging, maar ook om Emmeloord-Centrum levendig te houden. Nico van Staveren: ‘Polderbewoners organiseerden elke vijf jaar een evenement om de drooglegging van de Noordoostpolder in 1942 te vieren. Toen we voor een extra groot evenement in 1997 ondersteuning vroegen, dat werd uiteindelijk het Pieperfestival,

Foto: Pim van der Maden. Tekst: Huib van der Wal

,,Het gaat om het bevorderen van saamhorigheid en leefbaarheid.’’

adviseerde de provincie ons om een stichting op te richten. Om meer structuur en continuïteit te realiseren. Dat was een heel goed idee. Aan de doelstelling van StEP is daarna ook nooit meer getornd. Het gaat om het bevorderen van saamhorigheid en leefbaarheid.’

Nico van Staveren werd voorzitter van het eerste bestuur, waarin ook plaats namen: Johan Visser, Henk Pals, Hans Veenhuis, Harm van Wieren, Henk Meijering, Annelies Roebers en Grietje Nijboer. Op de achtergrond verrichtten Bauke Jaap Hoekstra en Andries van Daalen het nodige trek- en duwwerk.

Lees verder op pagina 14


14

Info

Het Tulpenfestival vindt plaats van zaterdag 11 april tot en met dinsdag 5 mei.

Tulpenfestival StEP organiseerde aanvankelijk alleen het Pieperfestival, maar al gauw volgden er meer evenementen. Nico van Staveren: ‘Met het Tulpenfestival hadden we in het voorjaar én najaar een groot evenement. Jan Hermsen, toen dorpsvoorzitter van Tollebeek, speelde een belangrijke rol in het ontstaan van het Tulpenfestival. Hij vervulde altijd een stabiele brugfunctie tussen Emmeloord en de dorpen.’ Peter Ton: ‘Het Tulpenfestival promoot de Noordoostpolder nu tot ver over de landsgrenzen.’ Waar de eerste bestuurders altijd hard voor hebben geknokt is om van StEP een vrijwilligersorganisatie te maken, mét bescheiden professionele ondersteuning. Lange tijd vormde Margot Maljaars in haar eentje het bedrijfsbureau.

StEP is nog steeds een vrijwilligersorganisatie, benadrukt Peter Ton. Het is een van de andere speerpunten om die ruim driehonderd (!) vrijwilligers tevreden te houden en te binden. Nico en Peter zijn ervan overtuigd dat dit gaat lukken. ‘Die gemeenschapszin is hier nog.’ De evenementen van StEP betekenen ook veel voor Peter Ton zelf. ‘Ik kwam met mijn vrouw Jolanda begin jaren negentig vanuit Noord-Holland naar de Noordoostpolder. Het samen bouwen aan evenementen en de gezelligheid en sociale contacten van de evenementen zelf, hebben mede geholpen ons thuis te voelen in de Noordoostpolder.’ De organisatie staat Grote veranderingen ziet Peter Ton de komende jaren niet plaatsvinden. ‘De organisatie staat gewoon heel goed. StEP heeft een professioneel bedrijfsbureau met drie vaste krachten. We hechten veel waarde aan een evenwichtige verdeling in de financiering door de gemeente, bezoekers en bedrijfsleven in de vorm van sponsoring. Hierdoor kunnen we continu investeren in de vernieuwing van onze evenementen.’

Naast een inmiddels indrukwekkende rij evenementen zal StEP het jubileumjaar glans geven met een speciaal evenement voor de vrijwilligers en de ondernemers die StEP door de jaren heen hebben ondersteund. ‘Ik kan daar op dit moment niet veel over vertellen. Maar het zal duidelijk worden dat wij onze vrijwilligers en sponsors koesteren. Zonder hen is er geen StEP,’ aldus Peter Ton tot slot. De evenementen van StEP: • Nieuwjaarsfestival • Tulpenfestival • Nacht van Oranje • Uit-jeTent • MTH Groendag • Pieperfestival • Sinterklaas • Kerstmarkt Zie ook  stepnop.nl

15


16

Info

De Orchideeën Hoeve is een familiebedrijf waarvoor de basis al in 1919 werd gelegd door overgrootvader Jacobus Maarssen. In 1984 werd het bedrijf officieel opengesteld voor publiek.

Info

Tijdens Uit-je Tent kunt u overnachten op verschillende unieke en bestaande plekken in de Noordoostpolder. Of u nu van luxe of van basic kamperen houdt, er is keus genoeg.

Noordoostpolder bruist van de activiteiten Wist u dat u in de Noordoostpolder van alles kunt doen en beleven? Een greep uit de mogelijkheden:

Bloemen en water De Orchideeën Hoeve is onlangs weer uitgeroepen tot leukste uitje van Flevoland. Combineer een bezoek met een van de andere activiteiten op deze pagina, zoals het Waterloopbos met het indrukwekkende Deltawerk-monument en de andere waterwerken en doe een kopje koffie of lunch bij Paviljoen Het Proeflab//.

90.000 bezoekers op Tulpenfestival Van 10 april tot en met 5 mei worden er 90.000 bezoekers verwacht tijdens het Tulpenfestival. Het thema is ‘Water: Tulp-en-Zee’. Of u nou graag met de auto op pad gaat, lekker wilt fietsen of liever wandelt, er zijn meerdere routes uitgezet om onze bloeiende tulpen te bewonderen. De diverse routes komen ook langs het Tulpeninformatiecentrum en het Tulpenbelevingsveld waar u heel veel leuke activiteiten kunt doen. Nieuw zijn de belevingspunten op kruisingen van fiets- en autoroutes. Hier kunt u iets eten, drinken of een activiteit doen. Deze belevingspunten staan op de routekaarten aangegeven.

Kamperen en fietsen Uit-je Tent bestaat 10 jaar! Van 12 tot en met 14 juni kunt u kamperen in het Kuinderbos, de Wellerwaard en op het grasveld bij Hotel Van Saaze in Kraggenburg. Daarnaast is het dit weekend mogelijk op heel veel buitengewone plekken in de Noordoostpolder te kamperen; op bestaande accommodaties, maar ook op speciaal voor dit festival opengestelde plekken. Of u nou van luxe of van basic kamperen houdt, er is keus genoeg. Kom met vrienden en/of familie en geniet van de gastvrijheid van de Noordoostpolder en van de activiteiten die op de drie festivalterreinen worden georganiseerd. Doe overdag een fietstocht, bijvoorbeeld Route 8317. Die is 25 kilometer en voert door het Waterloopbos, langs Netl en Oud Kraggenburg. Bij diverse ondernemers langs de route is iets te doen of te beleven. Op Schokland kunt u het museum bekijken, wandelen en genieten in het museumrestaurant. Overigens doet Schokland op 25 en 26 april mee aan het museumweekend en op 9 en 10 mei organiseert het wederom een Scandinaviëmarkt.

Nagele toen en nu 11 BEAUFORT in Nagele vertelt het verhaal over windenergie. Combineer een bezoek aan het wind-experience center met een van de vele arrangementen. In plattedakendorp Nagele heeft Stichting Hendrick de Keyser aan de Karwijhof 32 woningen aangekocht, omdat ze belangrijk zijn voor de geschiedenis van Nederland. Eén van de woningen is nu museumwoning, inclusief kolenkachel en Bruynzeelkeuken. Het huis ernaast is een Bed & Breakfast, ingericht met meubels uit de jaren 70. Meer over de geschiedenis van Nagele kunt u vinden in Museum Nagele, waar bovendien vaak exposities zijn. Kortom, u hoeft de polder niet uit voor leuke activiteiten en bezienswaardigheden!

Foto waterwerken: Sjors Evers. Tekst: Jannette Weultjes. Bron: Peter Meurs namens RoNop en StEP.

17


18

Info

Info

@BVNoordoostpolder

#datdoetBVNook Nieuws? Een primeur? Of iets anders dat de BVN leden niet mogen missen? Meld het ons dan zijn wij erbij om op de diverse kanalen verslag te doen!

Kansen voor uw onderneming tijdens de Floriade Almere 2022 Op 28 januari vond in Marknesse de eerste Roadshow Floriade plaats. Provincie Flevoland organiseert, samen met de Flevolandse gemeenten en de Floriade Almere 2022 B.V., deze roadshows om met ondernemers en organisaties in gesprek te gaan over de kansen die Floriade Expo 2022 hen kan bieden. Bijna 50 ondernemers en vertegenwoordigers van verschillende organisaties waren aanwezig in het ProefLab// in het Waterloopbos. In drie verschillende workshops gingen de aanwezigen in gesprek over mogelijkheden en kansen op Floriade. Ook om te zien hoe we in de gemeente Noordoostpolder activiteiten kunnen organiseren op een of meer van de Floriade thema’s. Centraal stond de vraag hoe de Floriade bezoekers kan interesseren om meer van Flevoland te zien. En hoe ondernemers en instellingen kunnen profiteren van de kansen van de Floriade. De ambitie is dat er met de Floriade een positief en duidelijk beeld ontstaat van de hele provincie. Zodat de Expo een springplank is naar het “growing green” achterland van de Floriade en een blijvend economisch effect heeft.

Verslagen zijn ook terug te vinden op onze Facebook pagina

19

Bijeenkomst gebiedsmarketing Noordoostpolder

Suplacon - winnaar Flevopenning Toponderneming

Op 11 februari vond de tweede stakeholdersbijeenkomst over de gebiedsmarketing van Noordoostpolder plaats. Het eerste deel ging over de positionering van Noordoostpolder en de gezamenlijke ambitie. Er werd een terugblik geworpen op de vorige bijeenkomst en de resultaten van het associatie- en imago-onderzoek. Vervolgens gingen we in kleine groepen in gesprek met elkaar: Wat is het verhaal van Noordoostpolder? Het tweede deel werd er in groepen gesproken over de organisatie. Van wie is het? En wie heeft er een rol in de verdere ontwikkeling en uitvoering. Vragen waar geen eenduidig antwoord op te geven is, maar door met elkaar in gesprek te gaan komen we tot ideeën waar we verder mee kunnen gaan.

Suplacon heeft, naast de Ondernemersprijs in Noordoostpolder, ook de Flevopenning Toponderneming 2020 gewonnen. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman van de provincie Flevoland reikte samen met MKB Nederland-voorzitter Jacco Vonhof op vrijdag 21 februari de begeerde Flevolandse onderscheiding uit. Dat gebeurde tijdens een zeer drukbezocht ondernemersgala van de stichting Flevopenningen in de nieuwe passagiersterminal van Lelystad Airport.

Gemeente Noordoostpolder wil dat het een nieuwe impuls gaat geven op de drie gebieden “Wonen, Werken en Bezoeken”. Een integrale aanpak en het plan dienen gedragen te worden door ons allemaal. Dit is het streven. Tot nu toe is er veel ruimte voor inbreng vanuit alle hoeken.

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman zei over Suplacon Plaatbewerking dat de jury vooral onder de indruk was van het personeelsmanagement van Suplacon, waarbij onder meer vitaliteit en scholing als strategie ingezet worden voor duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. “Plaatbewerking lijkt op het eerste gezicht een traditionele sector, maar achter de voorgevel ontvouwt zich een onderneming die zich onderscheidt door toepassing van duurzame en innovatieve processen”, zei Jan-Nico Appelman. Jacco Vonhof voegde daaraan toe dat hij bewondering heeft voor de wijze waarop Suplacon bijdraagt aan de groei in de regio. Via het onlangs opgerichte innovatiecluster zoekt Suplacon verbinding met spelers uit de eigen sector, onderwijs en overheid.

Wilt u zelf ook meedenken en/of participeren in dit proces, geef dit aan via ondernemen@noordoostpolder.nl.

Heeft u de Roadshow gemist maar wilt u er wel graag nog aan deelnemen? De komende maanden staan er Roadshows gepland in verschillende gemeenten in Flevoland. Kijk voor de agenda en hoe u deel kunt nemen aan de Roadshow op  floriade.com

BVN Agenda

Een prachtige dochter erbij voor Sherida!

April Running business event Mei Jaarvergadering Juni Zomerfeest

Emi met kleine zusje Loa

In december mochten wij weer ouders worden van nog een prachtige en gezonde dochter: Loa. Grote zus Emi is trots en blij met haar kleine zusje! Op dit moment geniet ik van mijn bevallingsverlof. In maart zal ik mijn werkzaamheden als verenigingscoördinator bij BV Noordoostpolder weer oppakken. De afgelopen maanden is er veel werk verzet om als BAN en OVG samen te gaan als één ondernemersvereniging in de polder. Ik zie er naar uit mij weer in te gaan zetten voor een optimaal ondernemersklimaat in Emmeloord, de dorpen en het buitengebied. Hartelijke groet, Sherida

Foto: Fotostudio Wierd

Denktank Onderwijs & Bedrijfsleven Ruim een jaar geleden is de Denktank Onderwijs & Bedrijfsleven ontstaan vanuit de behoefte om onderwijs en bedrijfsleven meer samen te brengen. Om de twee maanden wordt er overleg gevoerd met een vaste club onderwijsinstellingen en bedrijven. ‘SOS werkt’ is kartrekker van de Denktank. Alle partijen hebben de wens om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en meer de samenwerking op te zoeken.. Heeft u opleidingsvragen of wensen in uw bedrijf of een ander opleidingsvraagstuk? Meld dit via info@bvnoordoostpolder.nl


20

Info

Er worden zes sectortafels samengesteld: Agro & Food, Maakindustrie, Toerisme & Recreatie, Zorg & Welzijn, Logistiek en Onderzoek & Innovatie.

Info

Ruim 70% van de werknemers van bedrijven in Noordoostpolder woont ook in Noordoostpolder.

21

Wethouder Hans Wijnants: via sectortafels economische raderen laten draaien

Speerpunten gemeente vrijwel dezelfde als die van BV Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder wil samen met de ondernemers de economische ontwikkeling in ons gebied stimuleren. Als onderdeel van het, in december aangenomen, nieuwe economische beleid 2020-2024 gaan ondernemers aan zogeheten sectortafels beleidsuitgangspunten concreet proberen te maken. De oprichting van BV Noordoostpolder sluit volgens wethouder Hans Wijnants naadloos aan bij dit vernieuwde beleid. ‘We hebben vrijwel dezelfde speerpunten. Het kan niet anders dan dat we in een harmonieuze samenwerking tot goede economische resultaten gaan komen.’

Raderen in beweging, is de naam van het nieuwe sociaal economisch beleid van gemeente Noordoostpolder.

Raderen in beweging, is de naam van het nieuwe sociaal economisch beleid van gemeente Noordoostpolder. Mede samengesteld op basis van gesprekken met ondernemers. Hans Wijnants, zelf ook ondernemer, weet heel goed dat ondernemers vooral zélf bepalend zijn of hun onderneming succesvol is of niet. ‘De gemeente is vooral faciliterend bezig om het economische raderwerk in beweging te houden. Dat doen we door goed te luisteren naar onze ondernemers.’

Foto: Gemeente Noordoostpolder. Tekst: Huib van der Wal

Uit de gesprekken met ondernemers in de afgelopen periode kwamen vijf vragen/uitdagingen naar voren: • Hoe zorgen we dat de Noordoostpolder wordt gezien als een aantrekkelijke plaats om te wonen, werken en recreëren? • Hoe spelen we in op veranderingen in de arbeidsmarkt? • Hoe zorgen we dat onze werknemers op een goede manier huisvesting vinden? • Hoe verbeteren we de bereikbaarheid? • Hoe kunnen we door samenwerking het economisch klimaat verbeteren? Tijdens de gesprekken in de sectortafels gaan overheid, onderwijs en ondernemers samen op zoek naar passende antwoorden op de vijf vragen. Ook duurzaam ondernemen en een arbeidsmarkt waarop iedereen kan meedoen zijn belangrijke onderwerpen voor de tafels. De eerste gesprekken zullen dit voorjaar plaats vinden. Er worden zes sectortafels samengesteld: Agro & Food, Maakindustrie, Toerisme & Recreatie, Zorg & Welzijn, Logistiek en Onderzoek & Innovatie. Budget Tijd en inzet wordt gevraagd van alle deelnemers. Daar staat geen vergoeding tegenover. Er is voor de periode 2020-2024 wél 300.000 euro beschikbaar als werkbudget voor de tafels en procesgeld (alleen als ook anderen meebetalen). Vanuit het coalitieakkoord was voor de uitvoering van de sociaal economische agenda

Wethouder Hans Wijnants

overigens al 50.000 euro beschikbaar voor het agrarisch onderzoeksbudget smart farming en 75.000 euro voor de clustervorming maakindustrie. Hans Wijnants vindt het laatste project, dat nu Innovatiecluster Noordoostpolder heet, een mooi voorbeeld van wat uit de sectortafels naar voren zou kunnen komen. ‘De focus zou nog meer moeten liggen op wat ons bindt. Van daaruit kunnen mooie initiatieven ontstaan. Ik hoop en verwacht dat onze ondernemers een creatieve en krachtige inbreng hebben in de sectortafels. Samen houden we de raderen in beweging.’

Feiten en cijfers uit het Sociaal Economisch Beleid 2020-2024 Noordoostpolder heeft een sterke economische structuur. Gemeente Noordoostpolder wil ruimte bieden aan groei, ondernemerschap en innovatie. Daarbij is een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt van groot belang. Ruim 70% van de werknemers van bedrijven in Noordoostpolder woont ook in Noordoostpolder. Het aantal banen per 100 personen van de beroepsbevolking (iedereen van 15-75 jaar die werkt of wil werken) in Noordoostpolder is 106. Landelijk ligt dat aantal op 94. Noordoostpolder is daarmee te typeren als een werkgemeente. In absolute aantallen: eind 2018 waren er 26.098 banen bij bedrijven binnen de gemeentegrenzen. De gemeente kent relatief veel arbeidsmigratie vanuit Midden- en Oost-Europa. Dit hangt voor een deel samen met de seizoensgebonden werkgelegenheid in de landbouw, maar arbeidsmigranten werken ook in andere sectoren. In het huidige economische tij krijgen bedrijven in Noordoostpolder ook te maken met krapte op de arbeidsmarkt. In oktober 2018 hadden bedrijven in Noordoostpolder samen 737 openstaande vacatures (bron: UWV), voor het overgrote deel in de techniek, bouw en logistiek. Tegenover deze cijfers staan ongeveer 1400 mensen met een WW- of bijstandsuitkering. Bron: Vestigingenregister Flevoland, www.lisa.nl, uwv en CBS.

Dat betekent niet dat de gemeente geen invloed heeft op het economisch klimaat, of dat gemeentelijk economisch beleid geen effect zou hebben. De uitdagingen die ondernemers in Noordoostpolder zien, zijn direct te verbinden aan de raderen voor groei.

Raderen in beweging Het economisch klimaat in Noordoostpolder is, ook door de sterke internationale oriëntatie van bedrijven, sterk afhankelijk van factoren die buiten de invloed van een gemeentelijke overheid liggen. Demografische ontwikkelingen, veranderingen in het klimaat, handelsconflicten: deze ontwikkelingen hebben hun weerslag op de economie in Noordoostpolder.

Dat geldt ook voor de specifieke opgaven die de gemeentelijke overheid vanuit haar verantwoordelijkheid aanvullend heeft geformuleerd: het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt en de duurzaamheid op alle terreinen, zoals verwoord in de Duurzaamheidsvisie 2030, met als speerpunten Energie (Noordoostpolder Energieneutraal in 2030) en het stimuleren van een circulaire economie.

De acht raderen voor groei

Hans Wijnants: ‘Het werken met sectortafels, samen doelen formuleren en vooral: het raderwerk in beweging houden: het is een nieuwe manier van werken voor alle partijen. Gaandeweg ontdekken we welke aanpak werkt en welke aanpak juist niet. De voortgang is te volgen via de online sociaal economische agenda. Zeker is dat we samen aan de slag gaan voor een economisch gezonde Noordoostpolder.’

Voor meer informatie over het Sociaal Economisch beleid 2020-2024:  economischeagenda.nl


22

Info

Deze bedrijven zijn onlangs lid geworden van BVN en stellen we graag voor.

Info

Een overzicht van de leden is te zien op bvnoordoostpolder.nl

23

Nieuwe leden Jannette Weultjes

Keuken Emmeloord

Heftruckcentrum Post

Berdi

‘Je communicatie goed geregeld…’ is de slogan van mijn bedrijf Jannette Weultjes Tekst & Communicatie. Met mijn communicatiebureau schrijf ik teksten voor onder andere jouw website, folders, persberichten, advertenties, social media, magazines en (jubileum)boeken. Ook kan ik jouw zelfgeschreven teksten redigeren. Vraag jij je af hoe je een onderwerp het best onder de aandacht kunt brengen, dan denk ik graag met je mee. Met een communicatieplan kan ik bijvoorbeeld inzichtelijk maken hoe we jouw onderwerp goed kunnen promoten en welke middelen we daarbij kunnen inzetten. Met Jannette Weultjes Tekst & Communicatie heb jij je communicatie goed geregeld!  jannetteweultjes.nl

Ik ben Nico Blok, uw keukenspecialist in Emmeloord. Sinds 2008 werk ik met veel plezier in de Noordoostpolder. Mijn passie… alles wat met keukens te maken heeft. Vroeger werkte ik in de keuken, nu adviseer ik over keukens. Vanwege deze ervaring weet ik dat het belangrijk is dat, naast dat een keuken er mooi uitziet, deze ook praktisch moet zijn. Hierover geef ik u dan ook graag advies tijdens het ontwerpen van uw keuken. Ik sta voor persoonlijk advies, één vast aanspreekpunt, topkwaliteit voor een betaalbare keuken. Geen aparte afdeling voor al uw vragen, u bent tenslotte geen nummer. Ik werk transparant en prijsbewust, elke klant krijgt de beste prijs, zonder handjeklap! Loop vrijblijvend binnen of maak een afspraak. Onder het genot van een kopje koffie of thee gaan we alle wensen inventariseren en uitwerken tot een persoonlijk plan voor uw droomkeuken. Tevens kunt u bij ons terecht voor advies over interieurstyling. Informeer gerust eens naar de mogelijkheden.  keukenemmeloord.nl

De basis van Heftruckcentrum Post is gelegd in 1957, en na ruim 60 jaar verhuisd naar een prachtig pand langs de A6 in Emmeloord. Na vele jaren als Landbouwmechanisatiebedrijf te hebben gewerkt, is in 2002 definitief gekozen voor specialisatie. Dit alles onder de noemer van een bedrijf dat zich bezighoudt met alle soorten van intern transportmaterialen. We leveren, onderhouden en keuren bijv. stapelaars, reachtrucks, pallettrucks en niet te vergeten alle soorten Yale heftrucks. Stefan Davids en Kees van der Sar zijn beiden eigenaar, samen met hun 25 medewerkers wijden ze zich aan hun passie. De doelgroep is heel variërend. Van landbouw tot banketbakkers en van scheepswerven tot aan handelaren in tuinhout of medicijnen. Al met al een brede klantenkring waar veel werk wordt verzet. Het lidmaatschap van de BV Noordoostpolder is voor ons van belang om samen op te trekken en sterk te staan. En er voor te zorgen dat de belangen van de ondernemers op veel plaatsen wordt vertegenwoordigd.  heftruckcentrumpost.nl

Berdi, actief sinds 1992 en gevestigd te Nagele biedt een compleet en veelzijdig dienstenpakket. Direct en persoonlijk contact met onze opdrachtgevers en er samen wat moois van maken, daar staat ons familiebedrijf voor! Elk project, groot of klein, iedere keer weer! Ons dienstenpakket bestaat onder andere uit groenvoorziening, integraal wijkonderhoud, gladheidsbestrijding, aanleg & onderhoud van bedrijfstuinen, berm- en slootonderhoud en natuurbeheer.

LevelOne

Exult

ALL design

KUNSTBLOC

Uw personeel is onze zorg. Met dit motto geven wij, sinds onze oprichting in 2000, aan dat wij ondernemen vanuit een sociaal bewogen gevoel. We zijn een middelgroot uitzendbureau met de focus binnen de Noordoostpolder en Urk, maar opereren over de hele Flevopolder, Friesland, IJsselmeer polders, Overijssel en de kop van Noord-Holland. In de afgelopen jaren heeft Level One Uitzendbureau zich ontwikkeld tot een solide bedrijf dat inmiddels vele bedrijven voorziet van gemotiveerd personeel en daardoor een behoorlijke bijdrage levert aan het productieproces. We staan voor betrouwbaarheid en een zorgvuldige omgang met relaties en personeel. Als uitzendorganisatie zijn we gespecialiseerd in het uitzenden van personeel uit de EU-landen. Met een eigen wervingskantoor in Polen en diverse wervingskanalen in andere EU-landen beschikt Level One Uitzendbureau over een breed scala aan functies en direct inzetbaar personeel. Omdat het huisvesten van onze uitzendkrachten een grote uitdaging is, hebben wij een aantal unieke huisvestigingsprojecten gerealiseerd. Wij zijn lid geworden van de BVN, enerzijds voor informatievoorziening en anderzijds voor communicatie en netwerken met instanties en bedrijven wat een belangrijk onderdeel is van de doelstelling van BVN.  level1.nl

Exult is een internationaal opererend creatief ontwerp- en productiebureau op het gebied van interieurarchitectuur, beursstands en event-containers. Gevestigd in Emmeloord werken wij met ons team van 12 mensen dagelijks aan de mooiste projecten voor kleine en grote opdrachtgevers. Met veel lef, gedrevenheid, en jarenlange kennis en ervaring worden er dagelijks de mooiste interieurs en stands in binnen- en buitenland gerealiseerd.

Mijn naam is Laurent Louws, eigenaar van ALL design. ALL design adviseert in duurzame LED verlichting en IOT/EMS systemen, ontwikkelt semi-permanente huisvesting en realiseert Retail projecten. Wij leveren en installeren verlichting in scholen, kantoren, fabrieken, overslagbedrijven, sporthallen en -velden. Daarnaast adviseert ALL design in het Enlighted IOT systeem. Dit is een Energie Management Systeem (EMS) waarmee een totaal gebouwbeheersysteem (GBS) kan worden gerealiseerd. Het systeem geeft u inzicht in hoe het gebouw wordt gebruikt door met slimme sensoren (gepatenteerd) data te verzamelen over energieverbruik, bezettingsgraad, logistieke bewegingen, temperatuur, het lezen van RFID en meer. Bij het ontwikkelen van semipermanente huisvesting nemen wij modulair bouwen heel letterlijk. Een zeer interessant ontwerp in samenwerking met meerdere bedrijven uit de Noordoostpolder. Wellicht een nieuwe betekenis voor het poldermodel! Dit plan is onderdeel van ons thema “Gezond leven, Gezond werken”. ALL design realiseert tevens projecten van kledingwinkels tot grote kringloopwinkel ketens in heel Nederland. Zeer leuke en creatieve projecten waar improvisatietalenten tot hun recht komen.  alldesign.nu

Met KUNSTBLOC maakt Anca Blok houtskooltekeningen in opdracht voor zowel particulieren als bedrijven. Laverend tussen de wensen en eisen van de opdrachtgevers en haar persoonlijke artistieke visie en vrijheid, biedt Anca met KUNSTBLOC de mogelijkheid om de belangrijke waarden van een bedrijf of persoon op bijzondere wijze vast te leggen. Het is van grote toegevoegde waarde om een houtskooltekening in uw bedrijf te hebben hangen die het verhaal van uw bedrijf in één oogopslag vertelt of om een houtskooltekening te schenken aan een trouwe medewerker ter waardering.

Tekst & Communicatie

Exult ontzorgt opdrachtgevers volledig door het inzetten van meerdere disciplines. Onze groep trouwe klanten waar we heel trots op zijn, is het bewijs dat onze brede portfolio zijn vruchten afwerpt. Niets is ons te gek, vanuit onze betrokkenheid zijn wij erop gebrand om ieder project tot een succes te maken. Samen kwalitatief hoogwaardige projecten maken is onze passie! Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?  exult.nl

Een betaalbare prijs en kwaliteit staan hoog in het vaandel van de Berdi bedrijven. Hierbij blijft altijd de wens van de klant centraal staan; wat willen we samen bereiken? Met een team van 40 enthousiaste medewerkers en met een uitgebreid, modern en ingenieus machinepark kunnen wij u ook van dienst zijn!  berdi.nl

Het werk van Anca wordt erg gewaardeerd. Niet alleen krijgt ze prachtige recensies in diverse media als VTwonen, Libelle en social media. Ook hing haar kunstwerk ‘De Oude Man’ in 2019 in het Rijksmuseum en won Anca in 2018 de aanmoedigingsprijs tijdens de Freelancer of the Year Awards.  kunstbloc.com


branding your business

BRANDING

ONTWERP

WEBSITE

FOTOGRAFIE

COMMUNICATIE

SIGNING

TEKSTSCHRIJVEN

MAGAZINE

Wat kunnen we voor u doen... idésýn is een creatief en veelzijdig reclamebureau. Van branding your business tot het verzorgen van de juiste reclame materialen. Bij idésýn bent u aan het juiste adres.

www.idesyn.nl the branding company