Page 1


EASY ENGLISH READY STEADY GO...... A Few Experiments in English Language Teaching and Learning

EAVèµï ¨sÁµÁ ¨ÉÆÃzs£ À É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÉAiÀÄ°è£À PÉ®ªÀÅ ¥ÀAæ iÉÆÃUÀU¼ À ÄÀ

BEDRE MANJUNATHA

Bedre Foundation Non-Formal Education, Research and Training Institute Samskrithi Nagar, Teachers’ Colony, Chitradurga


EASY ENGLISH READY STEADY GO...........              

EAVèµï PÀ°PÉAiÀÄ°è£À PÉ®ªÀÅ ¥ÀA æ iÉÆÃUÀU¼ À ÄÀ ... ºÀ¯Æ É Ã mÁQAUï mÁªÀiï ! ... ªÉƨÉʯï Då¥ïì §¼À¹ ¸ÀÄ®¨sÀ EAVèµï PÀ°¹ ... PÉÆïÁl - néAPÀ¯ï néAPÀ¯ï °mïè ¸ÁÖgï ... ªÁí ! ªÁímï J ±Ámï ! ... FnAUï EAVèµï ! ... DlUÀ¼° À è EAVèµï ¥Àz¸ À A À ¥ÀvÄÀ Û ... N¢ - gÉPÁqïð ªÀiÁr - PÉý - PÀ°¬Äj ... ¹A¥À¯ï EAVèµï - F¹ EAVèµï ! ... dUÀ¼À Dr, ªÁUÁézÀ ªÀiÁr, EAVèµï ªÀiÁvÁr ! ... avÀæ gÀZ£ À É - EAVèµï PÁA¥ÉÇùµÀ£ï ... ºÀvÄÀ Û gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÆÃlÄ - EAVèµï PÁA¥ÉÇùµÀ£ï ... MAzÀÄ ¤«ÄµÀ - 100 ªÁPÀåUÀ¼ÄÀ ... NjUÁ«Ä - ¸ÉÆàÃPÀ£ï EAVèµï ªÀÄvÀÄÛ PÁA¥ÉÇùµÀ£ï ... PÉʨÉg¼ À À avÀU æ ½ À AzÀ PÁA¥ÉÇùµÀ£ï ¥ÁoÀ ... ¥Àzª À ÃÉ ¨ÉÃgÉ - CxÀðªÉà ¨ÉÃgÉ ! ... ¥ÀzÀ ¥ÀzÀ ¥ÀzÀ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀ ¥ÀzPÀ Æ É Ã±ÀU¼ À ÄÀ ... ¥É£ÄÀ ß EAVèµï NzÀÄvÉÛ ! CxÀð ºÉüÀÄvÉÛ ! ... PÁlÆð£ï - PÁ«ÄPïì - ªÀÄPÀ̼À PÀxU É ½ À AzÀ EAVèµï ... AiÀÄÄ lÆå¨ï - ¸ÉÆàÃPÀ£ï EAVèµï ... EAVèµï C®èzÉ DvÀ䫱Á鸪 À £ À Æ À ß PÀ°¸ÀÄvÀÛªÉ F G¥À£Áå¸ÀU¼ À ÄÀ V½¥ÁoÀzÁZÉUÆ À PÀ°PÉ ¸ÁzsåÀ ... n.¦.Dgï. ZÀlĪÀnPɬÄAzÀ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ PÀ°PÉ ... ¢£ÀPÌÉ E¥ÀàvÄÀ Û ¥ÀzÀ PÀ°¬Äj - EAVèµï ¥Àz¸ À A À ¥ÀvÄÀ Û UÀ½¹j EAVèµï ¥Àz¸ À A À ¥ÀvÄÀ Û 250,00,00,000 ! ... EAVèµï CAzÉæ EµÉÖãÉÃ?! ... EAVèµï - dªÀÄð¤Pï PÀÄlÄA§ ! ¯Áån£ï CPÀëgU À ¼ À ÄÀ ! ... EAVèµï - ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉU¼ À ¯ À Æ É èAzÀÄ ! ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

05 11 17 19 22 24 27 29 31 36 38 42 46 49 52 55 58 60 62 65 66 72 73 74 76 80 84 86


       

EArAiÀÄ£ï + EAVèµï = EArèµï ! CªÉÄjPÀ£ï EAVèµï v/s ©ænµï EAVèµï J¸ï.JA.J¸ï. EAVèµï ¸Éà°èAUï ºÉýzÉæ ºÉ¸g À ÄÀ , ºÀt J®èªÇÀ ¤ªÀÄäzÃÉ ! EAVèµï vÀvìÀªÄÀ -vÀzãÀ ªÀ ¥Àz¯ À Á¸Àå ªÀA±ÀªÈÀ PÀë gÀa¹ - EAVèµï£À°è ªÀiÁvÁr ¸ÉÆàÃPÀ£ï EAVèµï JA§ ªÉÆúÀPÀ «ÄxÉå M£ï «Ä¤mï EAVèµï PÀgÁªÀÄvÀÄÛ EAVèµï UÁæªÄÀ gï UÁèªÄÀ gï ! EAVèµï ¨sÁµÁ ¥ÀA æ iÉÆÃUÀ±Á¯É ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EAVèµï GZÁÑgÀ - zséÀ¤ ¸ÀÄzsÁj¸ÀĪÀ lAUï-né¸ÖÀgïì EAVèµï - CvÀÄå¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀŸÀÛP,À ¹.r., ªÉ¨ï¸ÉÊmïUÀ¼ÄÀ ¨Ár ¯ÁAUÉéeï - ªÀåQÛvéÀPÌÉ ªÉÄgÀUÄÀ ªÀåQÛvéÀ «PÁ¸ÀzÀ ¥ÀŸÀÛPU À ½ À AzÀ EAVèµï PÀ°PÉ ¨sÁµÁ DlUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ EAVèµï PÀ°PÉ

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

88 90 94 96 98 100 101 106 110 122 126 129 133 138 141

¤ªÉÃzÀ£É F ¥ÀŸÀÛPÀzÀ°è §¼À¹PÉƼÀî¯ÁVgÀĪÀ ªÀiÁ»w, ««zsÀ PÀA¥À¤UÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ, ªÉ¨ï¸ÉÊmï ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁèUïUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ, ¥ÀwPæ ÉUÀ¼À°è ¥ÀPæ ÀlªÁVgÀĪÀ avÀU æ À¼ÀÄ, ¹.r.AiÀÄ ªÀÄÄRavÀU æ ¼ À ÄÀ , ¥ÀŸÀÛPU À ¼ À À ªÀÄÄR¥ÀÅlUÀ¼ÄÀ , DnPÉU¼ À À AiÀÄxÁ £ÀP® À ÄUÀ¼ÄÀ EvÁå¢UÀ¼£ À ÄÀ ß DAiÀiÁAiÀÄ PÀA¥À¤AiÀĪÀgÄÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁ®vÁtzÀªg À ÄÀ MzÀV¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀ ¸ÉêÉU¼ À £ À ÄÀ ß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ / CzsåÀ AiÀÄ£ÀzÀ ¸À®ÄªÁV G¯ÉÃè T¹gÀĪÀAxÀªÁVªÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ ªÁtÂdå GzÉÝñÀUÀ½UÁV §¼ÀPÉAiÀiÁV®è. PÉ®ªÀÅ PÀA¥À¤UÀ½UÉ ºÁUÀÆ ¥ÀwPæ U É ½ À UÉ ¸Àzj À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀÄw î g Û ÄÀ ªÀ §UÉÎ ¥Àvª æÀ ÄÀ ÄSÉãÀ w½¸À¯ÁVzÉ. ±ÉÊPÀëtÂPÀ GzÉÝñÀPÁÌV ¥ÀZ æ ÁgÀ ¸ÁªÀÄVæ §¼À¹PÉƼÀî®Ä C£ÀĪÀÄw ¤ÃrgÀĪÀ D J¯Áè ¥ÀwPæ ÉUÀ½UÀÆ, PÀA¥À¤UÀ½UÀÆ F PÀÈwAiÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPæ Á±ÀPÀgÀÄ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß ¸À°è¹zÁÝgÉ. E°è ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¤UÀ¢vÀ PÁ®«ÄwAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ DAiÀiÁAiÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è GPÀÛªÁVgÀĪÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ªÉAiÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ EzÉà CAwªÀÄ JAzÀÄ ¨sÁ«¸À¨ÁgÀzÄÀ . ¤ÃªÀÅ ªÉ¨ï ¨Ëæ¸ï ªÀiÁqÀĪÀ ªÉüÉUÉ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÀĺÁ¥ÀÇgÀªÉà ºÀjzÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ AiÀÄxÉÃZÀÒªÁVªÉ. http://bedrefoundation.blogspot.in http://bedrebhashe.blogspot.in http://navakarnataka.blogspot.in

http://bedrebrains.blogspot.in http://bedrebaraha.blogspot.in http://bedrebaraha.blogspot.in


EAVèµï PÀ°PÉAiÀÄ°è£À PÉ®ªÀÅ ¥ÀAæ iÉÆÃUÀU¼ À ÄÀ ‘F PÀA¥ÀÇålgï, ªÉƨÉʯï, mÁå¨m èÉ ïUÀ¼ÄÀ §AzÁV¤AzÀ ªÀÄPÀ̼¯ É Áè NzÀĪÀ PÀqÉ D¸ÀQA Û iÉÄà ªÀ»¸ÀÄwÛ®,è ’ JA§ zÀÆgÀÄ PÉý§gÀÄwÛgÄÀ ªÀ »£É߯ÉAiÀÄ°èAiÉÄà D ¸Ázs£ À U À ¼ À £ À ßÉ Ã §¼À¹ PÀ°AiÀÄĪÀ ºÀ®ªÀÅ ¥ÀA æ iÉÆÃUÀU¼ À ÄÀ £ÀqA É iÀÄÄvÀ¯ Û ÃÉ EªÉ. EAVèµï ¨ÉÆÃzs£ À É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è F ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ mÁå¨ÉèmïUÀ¼ÄÀ «zÁåyðUÀ½UÉ ¹QÌgÄÀ ªÀ ºÉƸÀ ‘V¥sïÖ’ CAvÀ KPÉ ¨sÁ«¸À¨ÁgÀzÄÀ ? EzÀÄ ¸ÀÆ¥Àgï¥sÁ¸ïÖ AiÀÄÄUÀ. ¥Àw æ AiÉÆAzÀPÆ À Ì zsÁªÀAvÀ¢AzÀ NqÀÄwÛgÄÀ ªÀ F ¢£ÀU¼ À ° À è ¨sÁµÉAiÉÆAzÀ£ÄÀ ß ªÀ媹 À Üvª À ÁV PÀ°AiÀÄ®Ä ¥ÀÅgÀĸÉÆvÁÛzg À Æ À J°èzÉ ? K£ÉÆà MAzÀµÄÀ Ö G¥ÀAiÉÆÃUÀPÌÉ §gÀĪÀ EAVèµï §AzÀgÉ ¸ÁPÉà ¸ÁPÀÄ ! »A¢AiÀÄÆ C®à ¸Àé®à UÉÆvÁÛzg À É ¨ÉÃPÁzÀµÁÖAiÀÄÄÛ. PÀ£ßÀ qÀ ºÉÃUÀÆ £ÀªÄÀ äzÃÉ ¨sÁµÉAiÀÄ®èªÃÉ ? CzÀ£ÄÀ ß PÀ°AiÀÄ°PÉÌ ±Àª æ ÄÀ KPÉ ? ºÉÃUÀÆ £ÁªÀÅ ªÀiÁvÁrÛë, N¢Ûë, §jÃwë vÁ£ÉÃ? CzÀ£ßÉ Ã£ÀÄ ¥Àv æ åÉ ÃPÀªÁV PÀ°AiÀĨÉÃPÀÄ? §ºÀıÀB £ÀªÄÀ ä°è §ºÀÄvÉÃPÀg° À è EAvÀºÀ ¥À± æ ßÉ UÀ¼ÄÀ DUÁUÉÎ PÉüÀÄwÛgÄÀ ªÀÅzÀ£ÄÀ ß UÀªÄÀ ¤¸À§ºÀÄzÀÄ. MAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ°AiÀÄ®Ä EAvÀºÀ ¢ªÀ央ðPÀöë å AiÀiÁPÉ ? PÀ°AiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ K£É¯Áè G¥ÀAiÉÆÃUÀ UÀ½ªÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄÀ UÉÆvÁÛzg À É vÁªÁVAiÉÄà PÀ°AiÀÄ®Ä ªÀÄÄAzɧgÀÄvÁÛg.É 1984-85jAzÀ®Æ ¨ÉÃzÉæ ¥Àw æ µÁ×£À - C£Ë¥ÀZÁjPÀ ²PÀët, ¸ÀA±ÉÆÃzs£ À É ªÀÄvÀÄÛ vÀg¨ À ÃÉ w ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ¨sÁµÁ ¥ÀAæ iÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀw¬ÄAzÀ DAiÉÆÃf¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀ EAVèµï PÀ°PÉAiÀÄ ¥ÀA æ iÉÆÃUÀU¼ À £ À ÄÀ ß £Àq¹ É PÉÆAqÀÄ §gÀ¯ÁUÀÄwÛz.É vÀAvÀe æ ÁÕ£À PÉëÃvÀz æ À CUÁzsÀ ¨É¼ª À t À U  ¬ É ÄAzÁV PÀ°PÉ E£ÀßµÀÄÖ ¸Àg¼ À ª À ÁUÀÄwÛzÄÀ Ý ªÀiÁgÀÄPÀmA ÖÉ iÀÄ°è zÉÆgÉAiÀÄÄwÛgÄÀ ªÀ ªÉƨÉʯï, mÁå¨m èÉ ï ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¸Ázs£ À U À ¼ À £ À ÄÀ ß §¼À¹PÉÆAqÀÄ EAVèµï PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß

Easy English/5


ºÀ¯Æ É Ã mÁQAUï mÁªÀiï ! Hello Friends! Welcome to this new experiment.

This is a mobile hand-set Language Lab to learn English.

I am your friend Talking Tom. I help you to speak English fluently.

“Good afternoon, Sir ! K£ï ¸Àgï, ¤ÃªÀÇ ªÀÄPÀ̼À vÀgº À À ªÉƨÉʯï£À°è Talking Tom eÉÆvÉ Dl DqÁÛ E¢ÝÃgÁ ? MAzï ¸ÀjÛ £ÀªÄÀ ä PÉÊUÉ CzÀ£ßÀ PÉÆr, D Talking Tom UÀw K£ÁUÀÄvÉÛ CAvÀ £ÉÆÃrÛÃgÀAvÉ,” CAvÀ ¸ÀªÄÀ xÀð ºÉýzÀ. “PÉÆr ¸Àgï, ¦èøï ! £ÁªÀÇ ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ CzÀgÀ eÉÆvÉ Dr PÉÆrÛë,” CAvÀ CªÀ£À ¥sA æÉ qï UÀÆ¥ æ ï MPÉÆÌg° À ¤AzÀ PÀÆVvÀÄ. “N.PÉ., N.PÉ., vÀUÆ É ½î PÉÆqÉÃÛ £É. CzÀgÀ eÉÆvÉ CzÉãÉÃ£ï ªÀiÁrÛÃgÉÆà CzÀ£ßÀ £À£U À Æ À vÉÆÃj¸À¨ÃÉ PÀÄ, DAiÀiÁÛ,” CAvÀ ºÉý ¥ÉÇ|æ | bÁAiÀiÁ¥Àw ¸ÀªÄÀ xÀð£À PÉÊUÉ vÀªÄÀ ä ºÉƸÀ DAqÁæAiÀiïØ ¥sÇÉ Ã£ï PÉÆlÄÖ, CªÀg® É è ¸ÉÃj K£ÉãÀÄ ªÀiÁqÀ°zÁÝgÉ C£ÀÄߪÀÅzÀ£ÄÀ ß £ÉÆÃqÀ°PÉÌ ¹zÀÞgÁzÀgÄÀ . “J°è, AiÀiÁgÁzÀÆæ EzÀPÌÉ ¸Àé®à vÀªiÀ ÁµÉAiÀiÁV ¨ÉʬÄj £ÉÆÃqÉÆÃt,” CAvÀ ºÉý ¥Àd æ é¯ï ªÉƨÉʯï£À°z è ÝÀ Talking Tom C£ÀÄß DQÖªÃÉ mï ªÀiÁrzÀ. “You, Idiot!”, CAvÀ ±ÉÆévï ¨ÉÊAiÀÄÝ. “You, Idiot!”, CAvÀ vÀPt ëÀ ªÉà Talking Tom wgÀÄV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ©nÖvÄÀ ! Easy English/11


ªÉƨÉʯï Då¥ïì §¼À¹ ¸ÀÄ®¨sÀ EAVèµï PÀ°¹

‘vÀgU À w À UÀ¼° À è E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÇÉ Ã£ïUÀ¼£ À ÄÀ ß §¼À¸ÄÀ ªÀAw®è’ JA§ §Ä¢ÞªÁzÀ J¯Éq è É PÉý§gÀÄwÛzÝÀ gÆ À CªÀÅUÀ¼À §¼ÀPÉ ¤Aw®è. CzÉà ªÉƨÉÊ®£ÀÄß ¥ÁoÉÆÃ¥ÀPg À t À ªÀ£ÁßV¹ vÀgU À w À AiÀÄ£ÀÄß D¸ÀQPÛ g À U À Æ É ½¹zÀ GzÁºÀgu À U É ½ À ªÉ. avÀz æ ÄÀ UÀðzÀ ¨sÆ É Ã« PÁ®¤AiÀÄ ¸ÀPÁðj »jAiÀÄ ¥Áæx« À ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¸ÀA¥À£Æ À ä® ²PÀëPg À ÁVzÀÝ ¦. ZÀAzÀ± æ ÃÉ RgÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀºÆ É ÃzÉÆåÃVUÀ¼ÄÀ vÀªÄÀ ä ªÉƨÉʯï£À°g è ÄÀ ªÀ zséÀ¤ªÀÄÄzÀt æ ¸Ë®¨såÀ §¼À¹, ªÀÄPÀ̼ÄÀ ºÉýzÀ ²±ÀÄVÃvÉ, EAVèµï gÉʪÀiïì zséÀ¤ ªÀÄÄ¢æ¹PÉÆAqÀÄ, CªÀjUÉà PÉý¹, vÀ¥ÅÀ à GZÁÑgU À ¼ À £ À ÄÀ ß w¢ÝzÁÝg.É PÁåªÉÄgÁ §¼À¹ ªÀÄPÀ̼ÄÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨sA À VUÀ¼£ À ÄÀ ß ¸Ég» É rzÀÄ CzÀ£ÄÀ ß CªÀjUÉ vÉÆÃj¹ £Àqª À ½ À PÉ ¸ÀÄzsÁj¸À®Ä AiÀÄwß¹zÁÝg.É UÀĬįÁ¼ÀÄ UÁæªÄÀ zÀ ²æà dªÀ½ ºÀ£ÄÀ ªÀÄ¥Àà UÁæªiÀ ÁAvÀgÀ ¥Ëæq± Às Á¯ÉAiÀÄ «eÁÕ£À ²PÀPë À ²æà JA. Dgï. zÁ¸ÉÃUËqÀgÄÀ ¥ÁoÀzÀ £ÀqÄÀ ªÉ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉa£ Ñ À ªÀiÁ»wUÁV ¸ÀA§Azs¥ À l À Ö ¸ÀA¥À£Æ À ä® ªÀåQU Û ¼ À £ À ÄÀ ß ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA¥ÀQð¹, CªÀgÄÀ ¤ÃrzÀ «ªÀgu À A É iÀÄ£ÀÄß ¹àÃPÀgï ¥sÇÉ Ã£ï ªÀÄÆ®PÀ £ÉÃgÀªÁV ªÀÄPÀ̽UÉ PÉý¹zÁÝg,É PÀ«, ¸Á»w, ¯ÉÃRPÀgÄÀ ªÀÄvÀÄÛ «eÁÕ¤UÀ¼Æ É A¢UÉ £ÉÃgÀªÁV ªÀiÁvÀ£Ár¹, ¥À± æ ßÉ UÀ½UÉ GvÀg Û À zÉÆgÀQ¹zÁÝg,É PÉ®ªÀÅ ¥ÀA æ iÉÆÃUÀU¼ À À ¥ÁævåÀ QPë A É iÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÁÝg.É ¸ÀAzÀ¨Æ És ÃðavÀ Easy English/17


PÉÆïÁl - néAPÀ¯ï néAPÀ¯ï °mïè ¸ÁÖgï TWINKLE, TWINKLE TWINKLE, TWINKLE, LITTLE STAR HOW I WONDER WHAT YOU ARE UP ABOVE THE WORLD SO HIGH LIKE A DIAMOND IN THE SKY.

‘‘¸Àgï, «ÄgÁ¸Á©ºÀ½îAiÀÄAvÀºÀ ¥ÀÅlÖ ºÀ½îAiÀÄ°è ¤ÃªÀÅ ªÉÄõÁÖçVzÁÝUÀ D ºÀ½î ªÀÄPÀ̽UÉ EAVèµï£À°è ªÀiÁvÁqÉÆÃzÀ£ßÀ , ¸Àg¼ À ª À ÁV N¢ §gÉAiÉÆÃzÀ£ßÀ ºÉý PÉÆnÖ¢Ýj CAvÀ DUÀ ¤ªÀÄä ºÀwg Û À PÀ°vÀªg À Æ É §âgÄÀ ºÉýzÀÄ.æ CzÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÁzsåÀ DAiÀÄÄÛ CAvÀ ºÉýÛÃgÁ, ¸Àgï ?’’ CAvÀ ¥ÉÇ¥ æ ¸ És g À ï bÁAiÀiÁ¥ÀwAiÀĪÀgÄÀ gÁµÀÖ祱 æÀ ¹ À Û ¥ÀÅgÀ¸ÌÀ øvÀ ¨É¼U À g É É PÀȵÀ± Ú Á¹Ûç CªÀg£ À ßÀ PÉýzÀgÄÀ . vÉÆA§vÀÄÛ zÁnzÀÝgÆ À PÀĽvÀ°A è zÀ vÀlPÀÌ£ÃÉ JzÀÄÝ, ªÀÄÄRzÀ vÀÄA¨Á £ÀUÄÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ, C©ü£A À iÀÄ¥ÀǪÀðPÀªÁV ¥ÁoÀ ºÉüÀ®Ä ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrAiÉÄélÖgÄÀ ±Á¹ÛçU¼ À ÄÀ ! CzÉAvÀºÀ GvÁìº,À vÀ£äÀ AiÀÄvÉ, PÀ°¸ÀĪÀ ºÀĪÀÄä¸ÄÀ ì F ªÀAiÀĹ죮 À Æè ! ‘‘£ÉÆÃr, DUÀ £ÀªÄÀ ä zÉñÀPÌÉ ¸ÁévA À vÀöæ å §AzÀ ºÉƸÀvÄÀ . ZÀ¼îPÀ g É É vÁ®ÆèQ£À «ÄgÁ¸Á©ºÀ½A î iÀÄ°è ªÀÄPÀ̽AzÀ¯ÃÉ £ÁlPÀ ªÀiÁr¹, ±Àª æ ÄÀ zÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ±Á¯É PÀn,Ö ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ® ºÀ½îU¼ À ¯ À è¯ É Áè ±Á¯ÉU¼ À £ À ÄÀ ß vÉgA É iÀÄĪÀAvÉ ¥ÉÇÃæ vÁ컹, eÉÆvÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ G¥ÁzsÁåAiÀÄgÀ£ÄÀ ß ºÀÄjzÀÄA©¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨ð Às CzÁVvÀÄ.Û J®èjUÀÆ K£ÉÆà MAzÀÄ PÀ°AiÀÄĪÀ, PÀ°¸ÀĪÀ GªÉÄÃzÀÄ. EAVèµï ¥ÁoÀ, UÁæªÄÀ gï CAzÉæ AiÀiÁgÀÆ ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¸Àé®à »AzÉÃlÄ ºÁQÛzÄÀ .æ DUÀ ºÉqïªÀiÁ¸ÀÄÖç £À£ßÀ £ÀÄß PÀgz É ÄÀ EAVèµï ºÉýPÉÆqÀ®Ä w½¹zÀgÄÀ . £ÀAUÀÆ ºÀĪÀÄä¹v ì ÄÀ .Û ºÀÄqÀÄUÀjUÉ ¥ÁoÀ ºÉüÉÆÃPÉ £À£ßÀ zÉà «zsÁ£ÀU¼ À £ À ßÀ §¼À¹ ºÉýPÉÆqÁÛ EzÉÝ,’’ CAvÀ ¤gÀgÎÀ¼ª À ÁV ºÉüÀvÆ É qÀVzÀgÄÀ . ‘‘¤ªÀÄäzÃÉ «zsÁ£À ºÉÃUÉ gÀƦ¹¢æ, ¸Àgï ?’’ bÁAiÀiÁ¥Àw PÉýzÀgÄÀ . ‘‘CzÀ£ßÉ Ã ºÉüÁÛ EzÉÝ. D ºÀ½î ªÀÄPÀ̼ÄÀ PÀµÖÀ¥l À ÄÖ zÀÄrAiÉÆà ªÀÄPÀ̼ÄÀ . ¨É¼U À ÎÉ ±Á¯ÉUÉ §gÉÆÃPÉ ªÀÄÄAZÉ ªÀÄ£É, PÉÆnÖUÉ PÉ®¸À J¯Áè ªÀiÁrlÄÖ §gÉÆÃgÀÄ. PÀ°AiÀÄĪÀ RĶAiÀÄ°è EgÉÆÃgÀÄ. CªÀjUÉ Dl CAzÉæ ¥Áæt. ºÀ½A î iÀÄ ºÁqÀÄUÀ¼£ À ÄÀ ß ºÉüÉÆÃzÀÄ, £ÁlPÀ ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ, «ÃgÀUÁ¸É, PÉÆïÁl ºÁPÉÆÃzÀÄ CAzÉæ J°è®z è À GvÁìº.À CªÀgÀ F ºÀªÁ帪 À £ À ßÉ Ã £À£ßÀ ¥ÁoÀPÌÉ §¼À¹PÉÆAqÉ. Dl DqÁÛ DqÁÛ CªÀgÄÀ ¥ÁoÀ Easy English/19


FnAUï EAVèµï !

‘‘K£ÀªÁé CzÀÄ ªÁ®UÀ ? K£ÀAvÉ ¤£Àß ªÀÄÄzÀÄݪÄÀ UÀ¼z À ÄÀ Ý Rn¦n ? K£ÀÄ ¨ÉÃPÀAvÉ CªÀ½UÉ ?’’ C£ÀÄßvÀ¯ Û ÃÉ UÉÃlÄ vÉgz É ÄÀ M¼ÀUÉ §AzÀgÄÀ ZÀAzÀÆ £ÉÃPÁgÀ. ‘‘§jæà PÁPÁ. CzɵÄÀ Ö ªÀµÁðvÀÄ CAwä ¤ªÀÄä£ßÀ £ÉÆÃr. §jæ, §jæ,’’ JAzÀÄ DzÀg¢ À AzÀ §gÀªiÀ ÁrPÉÆAqÀ¼ÄÀ ªÀ¤vÁ, ‘‘ºÉÆÃAªÀPïð ªÀiÁr ªÀÄÄV¹zÉæ wAr PÉÆrÛä CAzÉ,æ wAr wAzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃAªÀPïð ªÀiÁrÛä CAvÀ ¦n¦n ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁqÁå¼Á £ÉÆÃræ ªÀÄvÁÛ’’ JAzÀÄ ªÀg¢ À M¦à¹zÀ¼ÄÀ . ‘‘C®èªÁé, ªÀÄVÃUÉ w£ÉÆßÃPÉ K£ÁgÀ PÉÆlÄÖ, RĶ ªÀiÁrzÉæ ºÉÆÃAªÀPïð ªÀiÁqÉÆâ¯Áè CAvÁ¼ÉãÀÄ ? ªÉÆzÀÄè w¤èPÌÉ MAZÀÆgÀÄ PÉÆqÀÄ DQÃUÉ. EPÁ, F ¥ÁQÃmï£À°è ©¹Ìmï CzÁªÀÅ, CzÉßà PÉÆqÀÄ. C£ÀÄ, E¯ï ¨Á ¥ÀÅmÁÖ. CªÁé ©¹Ìmï PÉÆqÁÛ¼,É w£ÉÆßêÀAvÉ,’’ JAzÀÄ ¸ÀªiÀ ÁzsÁ£À ºÉýzÀgÄÀ ZÀAzÀÆ PÁPÀ. CªÀgÄÀ PÉÊPÁ®Ä vÉƼÉzÄÀ PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀµÖÀg° À è MAzÀÄ vÀmÖÉAiÀÄ°è ©¹ÌmïUÀ¼£ À ÄÀ ß ElÄÖ C£ÀÄ, £ÉúÁ E§âjUÀÆ PÉÆnÖzÝÀ ¼ÄÀ ªÀ¤vÁ. ªÀÄPÀ̼ÄÀ RĶ¬ÄAzÀ MAzÉÆAzÉà ©¹Ìmï Dj¹PÉÆAqÀÄ ¨Á¬ÄUÉ ºÁQPÉƼÀÄw î z Û ÝÀ gÄÀ . HjAzÀ ºÉÆgÀqÄÀ ªÁUÀ ªÀÄUÀ½UÉà CAvÀ ºÀÆ, ºÀtÄÚ, wAr CAUÀrAiÀÄ°è ¥sÃÉ qÉà PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ, MAzÀÄ ©¹Ìmï ¥ÁQÃmï »qÉÆÌAqÀÄ §A¢zÀÝgÄÀ ZÀAzÀÆ PÁPÀ. ªÀ¤vÁ ªÀiÁrPÉÆlÖ ©¹©¹ ZÁ »ÃgÀÄvÁÛ ªÀÄPÀÌ¼Æ É A¢UÉ PÀĽvÀ ZÀAzÀÆ PÁPÀ vÀmÖÉAiÀÄ°èzÝÀ ©¹ÌmïUÀ¼À PÀqÉ £ÉÆÃrzÀgÄÀ . aPÀÌ aPÀÌ ©¸ÀÌvïUÀ¼ÄÀ . MAzÉÆAzÀÆ MAzÉÆAzÀÄ DPÁgÀz° À z è .É PÉ®ªÀÅ ¥Áæt, ¥ÀQU ë ¼ À À DPÁgÀz° À z è ÝÀ gÉ ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀÅ EAVèµï CPÀg ë U À ¼ À À DPÁgÀz° À è ! J.©.¹.r. ªÀÄÄAvÁzÀ MAzÉÆAzÉà CPÀg ë U À ¼ À £ À ÄÀ ß C£ÀÄ DAiÀÄÄÝ w£ÀÄߪÀ ªÉÆzÀ®Ä CzÀ£ÄÀ ß UÀÄgÀÄw¹, GZÀj Ñ ¹, CPÀÌ £ÉúÁUÉ vÉÆÃj¹ ¨Á¬ÄUÉ ºÁQPÉƼÀÄîwz Û ÝÀ ¼ÄÀ . £ÉúÁ MAzÉÆAzÉà ¥Áæt E®èªÃÉ ¥ÀQA ë iÀÄ£ÀÄß ºÉ¸j À ¹ w£ÀÄßwÛzÝÀ ¼ÄÀ . J¯ï.PÉ.f.AiÀÄ ¥ÀÅmÁt C£ÀÄ ºÉÆÃAªÀPïð£À°è J.©.¹.r. §gÉAiÉÆ®è 24/Easy English


¹A¥À¯ï EAVèµï - F¹ EAVèµï !

‘‘PÉ®ªÉà ¥ÀzU À ¼ À £ À ÄÀ ß §¼À¹ ªÀÄPÀ̽UÉ ¹A¥À¯ÁèV EAVèµï PÀ°¸ÉÆÃzÀPÌÉ ¸ÁzsåÀ E¯ÉéÃ, ¸Àgï?’’ JAzÀÄ PÉýzÀgÄÀ ±ÉéÃvÁ «Ä¸ï EAVèµï vÀg¨ À ÃÉ w PÁAiÀiÁðUÁgÀz° À .è ‘‘RArvÁ ¸ÁzsåÀ , «Ä¸ï. ªÀÄPÀ̼À eÉÆvÉ Dl DqÁÛ EzÉæ CªÀgÀ ¥Àz¸ À A À ¥ÀvÄÀ Û JµÀÄÖ EzÉ C£ÉÆßÃzÀÄ UÉÆvÁÛUÄÀ vÉ.Û D ¥ÀzU À ¼ À £ À ßÉ Ã §¼À¹PÉÆAqÀÄ ¸Àg¼ À ª À ÁzÀ Sentence Structure UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ Substitution Table UÀ¼£ À ÄÀ ß §¼À¹ Simple DV EAVèµï PÀ°¸À§ºÀÄzÀÄ,’’ JAzÀgÄÀ ¥ÉÇ¥ æ ¸ És g À ï bÁAiÀiÁ¥Àw. ‘‘¸Àé®à GzÁºÀgu À É ¸À»vÀ «ªÀj¹ÛÃgÁ, ¸Àgï ?’’ JAzÀgÄÀ ªÀĪÀÄvÁ «Ä¸ï. ‘‘£ÉÆÃr, ªÀÄPÀ̽UÉ ZÁmïðUÀ¼£ À ÄÀ ß vÉÆÃj¹ zÉúÀzÀ CAUÀU¼ À ÄÀ , ¢£À§¼ÀPAÉ iÀÄ ªÀ¸ÄÀ Û UÀ¼£ À ÄÀ ß UÀÄgÀÄw¸À®Ä ºÉýPÉÆrÛÃj, C¯ÉÃé ? D ZÁmïðUÀ¼À §zÀ°UÉ ªÀÄPÀ̼£ À ßÉ Ã ¤°è¹, CªÀjAzÀ¯ÃÉ CªÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ ºÉý¹zÀgÉ ºÉÃVgÀÄvÉÛ ? ºÁUÉ ºÉý¸ÀĪÁUÀ Subject+ Be + Subject Complement / Subject + Be + Adjective F Structure UÀ¼£ À ÄÀ ß §¼À¸¨ À ÃÉ PÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzU À ¼ À £ À ÄÀ ß Substitute ªÀiÁqÀ¨ÃÉ PÀÄ,’’ JAzÀgÄÀ ¥ÉÇ¥ æ ¸ És g À ï. Sub. + Be + Sub. Complement

This

is

my

These are my

head. face. nose. fingers. hands.

Subject + Be + Sub. Complement

That

is

his/her head. face. nose. These are his/her fingers. hands. Easy English/31


dUÀ¼À Dr, ªÁUÁézÀ ªÀiÁr, EAVèµï ªÀiÁvÁr !

‘‘ºÀĵÁgï, £À£ï vÀAmÉUÉ §AzÉ.æ I will kill you. You scoundrel!’’ CAvÀ QgÀÄZÁqÀÄwÛzÝÀ ²æäªÁ¸À PÉÆÃ¥ÀzÀ ¨sg À z À ° À è. `‘Shut up ! K£ï zÉÆqï ¸ÀvåÀ ºj À ±ÀA Ñ zÀ£ æ ï vÀÄAqÀÄ ¤Ã£ÀÄ. ºÀ®Äè GzÀÄj¹ ©rÛä ªÀÄvÉÛ G¹gÀÄ vÉUz É É CAzÉ,æ ’’ CAvÀ ¨sz À ÃæÉ ² ¨sÄÀ ¸ÀÄUÀÄqÀÄwÛzÝÀ . `‘What do you do man? Tell me. Come on. Quick. Come now. CzÉãÁärÛÃAiÉÆà ªÀiÁqÀĨÁgÉÆÃ,’’ ²æäªÁ¸À£À QgÀÄZÁl ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄwÛvÄÀ Û. `‘Cool down, cool down. CzÁåPÉ dUÀ¼À DrÛ¢ÝÃgÉÆà ? ¸ÀĪÀÄä¤gÀA æ iÀÄå. M¼Éîà Gentlemen CAvÀ ºÉ¸g À ÄÀ ªÀiÁqÀݪÅÀ æ FUÀ £Á¬Ä-£Àj xÀgÀ PÀZÁÑqÁÛ E¢ÝÃgÀ¯Áè. £ÁaPÉ DUÉÆïÉé ¤ªÀÄUÉ ? Shame on you! Keep quiet now.’’ CAvÀ ¸ÀªiÀ ÁzsÁ£À ¥Àr¸À®Ä AiÀÄwß¹zÀgÄÀ ºÁ¯ÉÃ±ï ªÉÄõÀÄÖç. ‘‘£ÉÆÃr ¸Àgï, F ¨s¢ À æ EzÁÝ£¯ À Áè, EªÀ¤UÉ JµÀÄÖ ¸ÀjÛ ºÉý¢Ýä. £À£ßÀ vÀAmÉUÉ §gÀ¨ÃÉ qÀ CAvÀ. DzÀÆæ §gÁÛ£.É ¸ÁPÁV ºÉÆÃVzÉ £ÀAUÉ,’’ CAvÀ ªÀg¢ À M¦à¹zÀ ²æäªÁ¸À. `‘He is telling lies, Sir. I have not done anything. He is just complaining. Please, tell him, Sir, not to shout like that. I shall not come in his way,’’ JAzÀÄ ¸ÀªÄÀ eÁ¬Ä¶ ¤ÃqÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀ ¨sz À ÃæÉ ±ï.

¥Àg¸ À àÀgÀ zÉÆõÁgÉÆÃ¥ÀuÉ ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄvÀÛ¯ÃÉ EvÀÄÛ. ºÁ¯ÉÃ±ï ªÉÄõÀÄÖç ªÀÄzsåÀ ¹ÜPÉ ªÀ»¹zÀÝjAzÀ PÉÆ£ÉUÉ J®èªÇÀ ¸ÀĸÀÆvÀª æ ÁV §Uɺj À ¬ÄvÀÄ. E§âgÆ À Sorry PÉý, ªÉÄõÀÖç£ÄÀ ß PÀgz É ÄÀ PÉÆAqÉà PÁ¦ü PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ºÉÆÃzÀgÄÀ ! ªÁzÀ, «ªÁzÀ, ªÁUÁéz,À ¸ÀAªÁzÀ J®èªPÀ Æ À Ì ¨sÁµÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »rvÀ EzÀÄÝ vÁ¼Éä EzÀÝgÉ ªÀiÁvÀæ AiÀıÀ¸ÄÀ ì ¹UÀĪÀÅzÀÄ. CgɧgÉ w¼ÀĪÀ½PÉ PÉêÀ® dUÀ¼z À ° À è ¥Àj¸ÀªiÀ Á¦ÛAiÀiÁUÀĪÀÅzÉà ºÉÆgÀvÄÀ ¤²ÑvÀ UÀÄj ¸Á¢ü¸® À Ä ¸ÁzsåÀ ªÁUÀ¯ÁgÀzÄÀ . 36/Easy English


avÀæ gÀZ£ À É - EAVèµï PÁA¥ÉÇùµÀ£ï What? Where? When?

Why

Who?

How many years ? Which?

Whom? How many workers?

For what?

For whom?

To Whom?

Hello! Do you know me? Don’t you recognize the emperor who built this beautiful “Taj Mahal”?

“What am I doing?” “You are drawing a picture, Sir.” “What am I doing?” “You are drawing a circle.” “What am I doing?” “You are drawing the legs.” “What am I doing?” “You are drawing two eyes.” “What am I doing?” “You are drawing two ears.” “What am I doing?” “You are drawing a mouth.” “What am I doing?” “You are drawing the whiskers.” “What am I doing?” “You are drawing a cat, Sir!” “Now, look at this cat and tell me something about the cat,” CAvÀ

ºÉý vÀg¨ À ÃÉ vÁyðUÀ½UÉ ªÀiÁvÁqÀ®Ä w½¹zÀgÄÀ ¥ÉÇ|æ | ªÀÄÆqÀA§rvÁÛAiÀÄ vÀªÄÀ ä ²PÀPë g À À vÀg¨ À ÃÉ w PÁAiÀiÁðUÁgÀz° À .è MAzÀÄ avÀæ §gÉAiÀÄĪÀ ¥ÀQæ A æ iÉÄAiÀÄ°è, §gÉAiÀÄĪÀ ºÀAvÀU¼ À ÄÀ zÀÝPÆ À Ì ¥À± æ ßÉ PÉüÀÄvÀ¯ Û ÃÉ ªÀÄPÀ̽AzÀ GvÀg Û À ºÉÆgÀr¸ÀÄvÁÛ MAzÉÆAzÀÄ jÃwAiÀÄ mÉ£¸ ìÀ ï ¥ÁoÀªiÀ ÁqÀĪÀ «²µÀÖ ¥ÀzÞÀ wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉÇ|æ | ªÀÄÆqÀA§rvÁÛAiÀÄ CªÀgÄÀ gÀƦ¹zÁÝg.É ªÉÄð£À ¸ÀA¨sÁµÀuÉ AiÀÄ°è ªÀÄÆr§A¢gÀĪÀÅzÀÄ Present Continuous Tense. ¤ªÀÄUÉ EµÀÖªÁUÀĪÀ ¥Áæt, ¥ÀQë, VqÀ, ªÀÄgÀ, ¥ÀPæ ÈÀ w, ªÀ¸ÄÀ ÛU¼ À ÄÀ , zÀȱÀåUÀ¼ÄÀ »ÃUÉ K£É®èª£ À Æ À ß ¨ÉÆÃrð£À ªÉÄÃ¯É §gÉzÄÀ , CzÀ£ÄÀ ß PÀÄjvÀAvÉ ¥À± æ ßÉ UÀ¼£ À ÄÀ ß PÉý, GvÀg Û À ºÉÆgÀr¹, CªÉ®ª è £ À Æ À ß MAzÉqÉ §gÉ¢lÖgÉ CzÉà PÁA¥ÉÇùµÀ£ï DUÀÄvÀz Û .É ZÉAzÀzÀ avÀª æ ÃÉ DUÀ¨ÃÉ PÉAzÉãÀÆ E®è. ¨ÉAQPÀrØ avÀU æ ¼ À ÄÀ (Match-Stick Drawing), PÀZÁÑ avÀU æ ¼ À ÄÀ , ¯ÉÊ£ï qÁæ¬ÄAUïì, vÉÆÃazÀAvÉ VÃazÀ avÀU æ ¼ À Æ À E°è ¸ÀºÁAiÀÄPÉÌ §gÀÄvÀª Û .É 38/Easy English


ºÀvÄÀ Û gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÆÃlÄ - EAVèµï PÁA¥ÉÇùµÀ£ï

‘‘¸Àgï, EAVèµï ªÁPÀåU¼ À £ À ÄÀ ß ¸À°Ã¸ÁV gÀa¹ §¼À¸ÄÀ ªÀÅzÀPÌÉ Ã DUÀÄwÛ®ª è ® À .è K£ÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ F ¥Áæ§A è ¸Á¯ïé DUÀÄvÉÛ ?’’ CAvÀ PÉýzÀ ¥Àgª À ÄÉ Ã±À. ‘‘eÉé£À°è zÀÄqÉØãÁzÀÆæ EzÉAiÉÄäæÃ, ¥Àgª À ÄÉ Ã±ï ?’’ CAvÀ ªÀÄgÀ½ ¥À± æ ßÉ ºÁQzÀgÄÀ ¥ÉÇ|æ | ±ÁåªÀĸÀÄAzÀgï. ‘‘AiÀiÁPï ¸Àgï, zÀÄrØ£À CUÀvåÀ EzÉAiÉÄà ¸Ágï ¤ªÀÄUÉ ?’’ CAvÀ UÁ§j¬ÄAzÀ ¥À² æ ß¹zÀ ¥Àgª À ÄÉ Ã±À. vÀ£ßÀ ºÀwg Û À JµÀÄÖ EzÉAiÉÆà CµÀÖ£ÁßzÀgÆ À PÉÆqÉÆÃt CAvÀ eÉéUÉ PÉÊ ºÁQ, £ÉÆÃlÄUÀ¼£ À ÄÀ ß vÉUz É ÄÀ Jt¸v À Æ É qÀVzÀ. ‘‘F ºÀvÄÀ Û gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÆÃlÄ ¸ÁPÀÄ £ÉÆÃr’’, CAvÀ CªÀ£À PÉʬÄAzÀ ºÀvÄÀ Û gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃl£ÀÄß vÉUz É ÄÀ PÉÆAqÀgÄÀ ±ÁåªiÀ ï. ‘‘PÁ¦ü PÀÄrðPÉÌãÀÄ ¸Ágï ?’’ ªÀÄvÉÛ PÉýzÀ ¥Àgª À ÄÉ Ã±À. ‘‘PÁ¦üãÀÆ PÀÄrAiÉÆÃtAvÉ DªÉÄïÉ. CzÀQÌAvÀ ªÉÆzÀ®Ä CzÉãÉÆà ¥À± æ ßÉ PÉýzÀ® æ è ¤ÃªÀÅ, EAVèµï ªÁPÀå gÀa¸ÉÆÃPÉ DUÀÄwÛ®è CAvÀ. CzÀPÌÉ ¥ÀjºÁgÀ PÀAqÀÄ»rAiÉÆÃtAvÉ, DAiÀiÁÛ ?’’ CAvÀ ºÉý D ºÀvÄÀ Û gÀÆ¥Á¬Ä 42/Easy English


MAzÀÄ ¤«ÄµÀ - 100 ªÁPÀåUÀ¼ÄÀ ! I go. I tell. I give. I take. I sing. I bring.

I shall go. I shall tell. I shall give. I shall take I shall sing. I shall bring.

I can go. I can tell. I can give. I can take. I can sing. I can bring.

I went. I told. I gave. I took. I sang. I brought.

Why don’t you use the Verb List? It is easy to construct 100 sentences in a minute. Try it.

‘‘MAzÀÄ ¤«ÄµÀz° À è 100 ªÁPÀåUÀ¼£ À ÄÀ ß ºÉý¸ÀĪÀÅzÀÄ, CzÀÆ F ºÀ½îAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À PÉÊAiÀÄ°è, EA¥Á¹§¯ï!’’ CAvÀ GzÁÎgÀ vÉUz É g À ÄÀ ¥ÁæuÃÉ ±ï ªÉÄõÀÄÖç. ‘‘¤ªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽AzÀ¯ÃÉ ºÉý¸ÉÃÛ £É, DUÀ§ºÀÄzÉà ?’’ CAvÀ vÀg¨ À ÃÉ w ¤ÃqÀÄwÛzÝÀ ¥ÉÇ¥ æ ¸ És g À ï ºÁ®¥Àà bÁ¯ÉAeï ¹éÃPÀj¹zÀgÄÀ . ‘‘¥Àgª À ÁV®è ¸Àgï, ªÉÄxÀqï ºÉýPÉÆmÉæ £ÁªÀÇ £ÀªÄÀ ä ±Á¯ÉU¼ À ° À è eÁjUÉ vÀg® À Ä ¸ÁzsåÀ ªÁUÀÄvÉÛ,’’ CAvÀ zÀ¤UÀÆr¹zÀgÄÀ EvÀgÉ ²PÀëPg À ÄÀ . ‘‘£ÉÆÃr, CzÉãÀÄ CAvÀºÀ PÀµÖÀzÀ PÉ®¸À C®è. MAzÀÄ aPÀÌ ¥ÀǪÀð vÀAiÀiÁj ªÀiÁrPÉÆAqÀg,É ¸ÀgÁUÀªÁV EAVèµï ¥ÀzU À ¼ À £ À ÄÀ ß NzÀĪÀ P˱À® EzÀÝgÉ MAzÀÄ ¤«ÄµÀPÌÉ £ÀÆgÀPÆ À Ì ºÉZÄÀ Ñ ªÁPÀåUÀ¼£ À ÄÀ ß ºÉý¸À§ºÀÄzÀÄ,’’ JAzÀgÄÀ ¥ÉÇ|æ | ºÁ®¥Àà. ‘‘¤dPÀÆÌ EzÀÄ ¸ÁzsåÀ ªÃÉ , ¸Àgï ?’’ JAzÀÄ ²PÀQë gÉÃSÁ ¥À² æ ß¹zÀgÄÀ . ‘‘FUÀ MAzÀÄ ªÁPÀåzÀ ªÀÄÄRåªÁzÀ ¨sÁUÀ CAzÉæ QæAiÉÄ ªÀÄvÀÄÛ D QæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ PÀvÈÀ ð. MAzÀÄ ªÀÄÄRå QæAiÀiÁ¥ÀzPÀ ÌÉ LzÀÄ gÀÆ¥ÀU½ À zÀÄÝ ªÉÆzÀ® JgÀqÄÀ gÀÆ¥ÀU¼ À £ À ÄÀ ß §¼À¹PÉÆAqÀÄ Simple Present Tense ªÀÄvÀÄÛ Simple Past Tense ªÁPÀåU¼ À £ À ÄÀ ß gÀa¸À§ºÀÄzÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà G½zÀ gÀÆ¥ÀU¼ À £ À ÄÀ ß §¼À¹ EvÀgÉ PÁ®UÀ¼À ªÁPÀåUÀ¼£ À ÄÀ ß gÀa¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨s.À E°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ QæAiÀiÁ¥ÀzU À ¼ À £ À ÄÀ ß PÀvÈÀ ð¥Àzz À À eÉÆvÉ ¸ÀÆPÀª Û ÁV ¸ÀjºÉÆA¢¹zÀgÉ D¬ÄvÀÄ. EzÀPÁÌV S + V + O £ÀAvÀºÀ PÉ®ªÀÅ ªÁPÀå ¸ÀÆvÀU æ ¼ À £ À ÄÀ ß ªÀÄvÀÄÛ ªÁåPÀgt À gÀZ£ À Á ¸ÀÆvÀU æ ¼ À £ À ÄÀ ß §¼À¸¨ À ÃÉ PÀÄ,’’ JAzÀgÄÀ . (Sentence StructureUÀ½UÁV EzÉà ¥ÀŸÀPÛ z À À 116£Éà ¥ÀÅl £ÉÆÃr.) GzÁºÀgu À U É É: 46/Easy English


PÉʨÉg¼ À À avÀU æ ½ À AzÀ PÁA¥ÉÇùµÀ£ï ¥ÁoÀ

‘‘«Ä¸ï, «Ä¸ï, £Á£ÀÄ avÀæ §jÃwä «Ä¸ï. F ¨Ég¼ À £ À ßÀ D Væãï EAPï ¥Áåqï£À°è C¢Ý¢Ýä. F JPÀg ì ï¸Éʸï£À°è ¦æAmï ºÁPÁè «Ä¸ï ?’’ ¥ÀÅmÁt gÀdvï ªÀÄÄzÀÄݪÄÀ ÄzÁÝV PÉýzÀ. ‘‘DAiÀÄÄÛ ¥Á¥ÀÅ, E°è F xÀA¨ï EA¥Éµ æ £ À ï ºÁPÀÄ. ºÀ¹gÀÄ ¥Áåqï£À°è C¢Ý¢ÝÃAiÀįÁè, EzÀPÌÉ ¨ÉÃPÁzÉæ PÉA¥ÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã° ¥ÁåqïUÀ¼° À è C¢ÝzÀ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¨Ég¼ À ÄÀ UÀ¼À ¦æAmï PÀÆqÀ ºÁPÀÄ. M¼Éîà avÀæ DUÀÄvÉ.Û J°è, ¨Ég¼ À ÄÀ PÉÆqÀÄ E°è,’’ CAvÀ ºÉý CªÀ£À «Ä¸ï ®vÁ D ¥ÀÅlÖ ¥ÀÅlÖ ¨Ég¼ À ÄÀ UÀ¼À ¦æAmï vÉUz É ÄÀ , CªÀÅUÀ½UÉ ¥É¤ß¤AzÀ vÀ¯,É ¨Á®, PÀtÄÚ, Q« §gÉzÄÀ avÀæ «avÀæ ¥ÁætU  ¼ À £ À ÄÀ ß ¸ÀȶֹzÀgÄÀ ! ‘‘What is this?’’ ‘‘What is this?’’ ‘‘What is this?’’ ‘‘What is this?’’ ‘‘What is this?’’ ‘‘What is this?’’ ‘‘What is this?’’ ‘‘What is this?’’

‘‘That is a frog.’’ ‘‘That is a dog.’’ ‘‘It is a cat.’’ ‘‘It is a frog.’’ ‘‘It is a spider.’’ ‘‘It is a fish.’’ ‘‘It is a mango.’’ ‘‘It is a candy.’’

‘‘It is beautiful.’’ ‘‘That is cute.’’ ‘‘It has got a long tail.’’ ‘‘It has got four legs.’’ ‘‘It has got eight legs.’’ ‘‘It is swimming.’’ ‘‘It is green in colour.’’ ‘‘It is colourful.’’

²ªÀªÆ É UÀÎzÀ gÀ«ÃAzÀ£ æ U À g À z À ° À g è ÄÀ ªÀ ªÀĺÁ®¸Á a®Øç£ï ¥ÉÃè ºÉÆÃA£À°è PÉÊ ¨Ég¼ À ÄÀ UÀ¼À ¨Ég¼ À a À ¤ Ñ AzÀ ««zsÀ DPÀÈwUÀ¼£ À ÄÀ ß ºÁ¼ÉAiÀÄ°è ªÀÄÆr¹, PÁUÀz¢ À AzÀ DnPÉU¼ À £ À ÄÀ ß gÀa¹ DlzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÁoÀ PÀ°¹PÉÆqÀ¯ÁUÀÄwÛz.É ªÀÄPÀ̼¯ É Áè PÀA¥ÀÇålgï, ªÉƨÉʯï, ¯Áå¨ï, DnPÉU¼ À £ À ÄÀ ß §¼À¹, ºÁr, zs¤ éÀ ªÀÄÄ¢æ¹, ºÁªÀ¨Ás ªÀU¼ À £ À ÄÀ ß ªÉ¨ï PÁåªÄÉ gÁzÀ°è ¸Ég» É rzÀÄ £ÉÆÃr, ªÁgÀPÆ É ÌAzÀÄ ªÀÄPÀ̼À ¹¤ªÀiÁ vÉÆÃj¹, C£Ë¥ÀZÁjPÀ §ºÀĪÀiÁzsåÀ ªÄÀ «zsÁ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ EAVèµ£ À ÄÀ ß ¸Àg¼ À ª À ÁV PÀ°¹PÉÆqÀ¯ÁUÀÄwÛz.É 52/Easy English


¥É£ÄÀ ß EAVèµï NzÀÄvÉÛ ! CxÀð ºÉüÀÄvÉÛ !

EzÉÆÃ, E¯ÉÆèAzÀÄ ¥É£ï EAVèµï ¥ÀzU À ¼ À £ À ÄÀ ß NzÀÄvÉÛ! ¥ÀzU À ¼ À À CxÀðUÀ¼£ À ÄÀ ß w½¸ÀÄvÉÛ. ªÁPÀåUÀ¼£ À ÄÀ ß PÀÆqÀ NzÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. Nºï! JµÉÆÖAzÀÄ ZÉ£ÁßVgÀÄvÉÛ, CAwÃgÁ? ºËzÀÄ. £ÀÆåf¯ ó AÉ r£À I.T. Education Company New Zealand Limited PÀA¥É¤ QéPïë£Àj - II (Quicktionary II) JA§ ¥ÀÅlÖ ¥É¤ß£ÀAvÀºÀ «zÀÄå£Áä£À ¥ÀzPÀ Æ É Ã±À ªÀÄvÀÄÛ NzÀĪÀ ¥É£ßÀ £ÀÄß (Reading Pen) ªÀiÁgÀÄPÀmÖÉUÉ vÀA¢zÉ. QéPïë£Àj (QéPï + rPÀë£Àj - Quick + Dictionary = Quicktionary) PÀtÄÚ «ÄlÄQ¸ÀĪÀÅzÀgÆ É ¼ÀUÁV £ÀªÄÀ UÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¥Àzz À À CxÀðªÀ£ÄÀ ß, ¥ÀÇgÀPÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ ¥ÀÅlÖ «zÀÄå£Áä£À G¥ÀPg À t À ªÁVzÉ. MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÇÉ Ã¤£ÀAvÀºÀ F G¥ÀPg À t À zÀ ¥É¤ß£ÀAvÀºÀ zÀ¥àÀ£A É iÀÄ vÀÄ¢AiÀÄ°è ¥ÀzÀ / ªÁPÀåUÀ¼£ À ÄÀ ß NzÀĪÀAvÀºÀ ¸ÁÌöå£g À ï EgÀÄvÀz Û .É £ÁªÀÅ ¥ÀzÀ CxÀªÁ ªÁPÀåªÇÉ AzÀgÀ ªÉÄÃ¯É F ¥É£ßÀ £ÀÄß ElÄÖ UÉgÉ J¼ÉzA À vÉ J¼Éz° À è D ¥ÀzÀ CxÀªÁ ªÁPÀå QéPïë£ÀjAiÀÄ ¥Àgz À A É iÀÄ°è ªÀÄÆqÀÄvÀÛz.É CzÀg° À ègÄÀ ªÀ UÀÄArUÀ¼£ À ÄÀ ß MwÛ D ¥Àzª À £ À ÄÀ ß NzÀĪÀÅzÉÆÃ, CxÀð ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÉÆà E®èªÃÉ CzÀ£ÄÀ ß ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¨sÁµÉUÉ ¨sÁµÁAvÀj¸ÀĪÀÅzÉÆà ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. PÉêÀ® MAzÀÄ UÀÄAr MvÀÄÛªÅÀ zÀjAzÀ EzÉ®èªÇÀ ¸ÁzsåÀ ! EzÀg° À è CqÀPª À ÁVgÀĪÀ Text – to – Speech JA§ vÀAvÁæA±ÀzÀ £Ég« À ¤AzÀ EzÀÄ ¸ÁzsåÀ ªÁVzÉ. EAVèµï ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sª À ÁV N¢ ºÉüÀĪÀ F NzÀÄAiÀÄAvÀæ ¸ÀzåÀ zÀ°èAiÉÄà ¥sA æÉ Zï, dªÀÄð£ï, ¯Áån£ï, ¸Áàö夵ï, ¥ÉÇÃZÀÄðVøï, qÉäµï, »Ã§Ææ, aäÃ, d¥Á¤Ã ¨sÁµÉU¼ À ° À A è iÀÄÆ ®¨såÀ ªÁUÀĪÀÅzÀAvÉ. §ºÀÄvÉÃPÀ F J¯Áè G¥ÀPg À t À UÀ¼° À è DAiÀiÁ ¨sÁµÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ EAVèµï PÀÆqÀ EzÀÄÝ ¢é-¨sÁµÁ NzÀÄAiÀÄAvÀU æ ¼ À ÁUÀĪÀ ¸ÁzsåÀ vÉU½ À ªÉ. PÀ£ßÀ qÀPÌÉ EAvÀºÀ ¨sÁUÀå §gÀĪÀ ¸ÁzsåÀ vÉU½ À ªÉ. §AqÀªÁ¼À ¨ÉÃPÀµÖÉà ! 60/Easy English


PÁlÆð£ï-PÁ«ÄPïì-ªÀÄPÀ̼À PÀxU É ½ À AzÀ EAVèµï

‘‘aPÀÌ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀÄ®¨sª À ÁV CxÀðªÁUÀĪÀAvÉ EAVèµï ºÉÃUÉ ºÉýPÉÆqÉâÃQæÃ, ¸Àgï ?’’ CAvÀ ²PÀQë ªÀ¤vÁ ¥À± æ ßÉ PÉýzÀgÄÀ ²PÀPë g À À vÀg¨ À ÃÉ w PÁAiÀiÁðUÁgÀz° À .è FUÀ MAzÀ£ÃÉ vÀgU À w À ¬ÄAzÀ¯ÃÉ MAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀiÁV EAVèµï PÀ°¸À¨ÃÉ QgÀĪÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ²PÀPë j À UÉ EAVèµï ¨sÁµÁ ¨ÉÆÃzs£ À Á PÁAiÀiÁðUÁgÀU¼ À ÄÀ JqÉ©qÀzÃÉ gÁdåzÀ J®è PÀqÉ £ÀqA É iÀÄÄvÀ¯ Û ÃÉ EªÉ. zÀÆgÀ¸A À ¥ÀPð À zÀ ªÀÄÆ®PÀ ©ænµï Pˤì¯ï ¸ÀºA À iÉÆÃUÀz° À è qÀAiÀÄmïUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ £ÉÃgÀ ¸ÀAªÁzÀ vÀgU À w À UÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀ¨ÉÃw ¤Ãr ºÉƸÀ ¸ÀªÁ®£ÀÄß JzÀÄj¸À®Ä CªÀgÀ£ÀÄß ¹zÀÞUÉƽ¹zÉ ²PÀët E¯ÁSÉ. PÀ¼ÉzÀ £Á¯ÉÌöÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Æ F ¥ÀæQæAiÉÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EzÉ. ¥ÀjuÁªÀÄPÁj PÀ°PÉAiÀÄvÀÛ ºÉeÓÉ EmÁÖVzÉ. ªÀiËTPÀ (DgÀ¯ï-NgÀ¯ï) ¥ÀzÞÀ w §¼À¹ PÀxU É ¼ À ÄÀ , ²±ÀÄVÃvÉU¼ À ÄÀ (gÉʪÀiïì), ¨sÁµÁ DlUÀ¼ÄÀ , ¸ÀA¨sÁµÀuÁ ¥ÁoÀU¼ À ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁævåÀ QëPU É ¼ À À ªÀÄÆ®PÀ EAVèµï PÀ°¹PÉÆqÀ®Ä ‘‘My Book of Pictures’’, ‘‘English Activity Book’’, ‘‘ABC of English’’ JA§ avÀª æ ÄÀ AiÀÄ ¥ÀoåÀ ¥ÀŸÀÛPU À ¼ À £ À ÄÀ ß PÉÆqÀ¯ÁVzÉ. EªÉ®èªÇÀ ¥Àx æ ª À ÄÀ ¨sÁµÉAiÀiÁV EAVèµï PÀ°¸ÀĪÀªj À UÉ £Égª À ÁUÀĪÀAwzÀÄÝ £ÁªÀÅ PÀ°¸ÀÄwÛgÄÀ ªÀÅzÀÄ ¢éwÃAiÀÄ ¨sÁµÉ EAVèµï JA§ÄzÀ£ßÉ Ã ªÀÄgÉvA À wzÉ ! EAVèµï ¨sÁµÉAiÀÄÆ £ÀªÄÀ ä ªÀiÁvÀȨsÁµÉAiÀĵÉÖà ¸ÀÄ®¨sª À ÁzÀ, ¸Àg¼ À ª À ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃUÀ£ÃÉ »rvÀPÌÉ ¹UÀĪÀ ¨sÁµÉ JAzÀÄPÉÆAqÁUÀ CzÀÄ CAUÉʣɰèAiÀiÁUÀÄvÀÛz.É EAVèµï PÀ°AiÀÄ®Ä £ÁªÀÅ F ªÀÄPÀ̼À «zsÁ£Àª£ À ßÉ Ã C£ÀĸÀj¸À§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄPÀ̽UÁV §gÉAiÀÄĪÀªg À À ¸ÀASÉå EAVèµï£À°è AiÀÄxÉÃZÀÒªÁVzÀÝgÆ À xÀmï CAvÀ PÉýzÀgÉ vÀÄA¨Á 62/Easy English


AiÀÄÄ-lÆå¨ï - ¸ÉÆàÃPÀ£ï EAVèµï

EzÀÄ ¸ÉÆöAiÀÄ¯ï £ÉmïªÀQðAUï PÁ®. ¥sÃÉ ¸ï§ÄPï, DPÀÄðmï, §eóï, ¨ÁèU ï, nélgï JAzÀÄ £Énd£ïUÀ¼ÄÀ (£Émï+¹nd£ï) ªÉ¨ï eÁ¯ÁqÀÄvÁÛg.É PÀ°PÉAiÀÄ CªÀPÁ±À UÀ½UÉ vÉgz É À ªÀÄ£É, ªÀÄ£À EgÀĪÀ F £ÉmïªÀPïð£À°è AiÀiÁªÀ «µÀAiÀÄ PÀ°AiÀÄ®Ä D¸ÀQÛ EzÉAiÉÆà CzÀgÀ PÀÄjvÀÄ ZÀZð É DgÀA©ü¹ CxÀªÁ ªÀiÁ»w ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ PÉýzÀgÉ ¸ÁPÀÄ AiÀÄxÉÃZÀÒªÁV ¸À®ºÉU¼ À ÄÀ , ªÀiÁ»w, ªÉ¨ï «ªÀgÀ J®èªÇÀ C°è ®¨såÀ . ¸ÉÆàÃPÀ£ï EAVèµï ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÄÀ gï §UÉÎ ®PÁëAvÀgÀ vÁtUÀ¼° À è ªÀiÁUÀðzÀ±ð À £À EzÉ. CvÀåAvÀ d£À¦A æ iÀÄ «rAiÉÆà vÁt AiÀÄÄ-lÆå¨ï£À°è §ºÀĪÀiÁzsåÀ ªÄÀ G¥À£Áå¸U À ¼ À À ªÀĺÁ¥ÀÇgÀªÃÉ EzÉ. D¸ÀPg ÛÀ ÄÀ ºÉa£ Ñ À «ªÀgU À ½ À UÉ AiÀÄÄ-lÆå¨ï vÁtªÀ£ÄÀ ß ¨sÃÉ n ªÀiÁr CzÀg° À £ è À ¸ÀZïð «AqÉÆÃzÀ°è (ºÀÄqÀÄPÀÄ QlQ!) Spoken English JAzÀÄ £ÀªÄÀ Æ¢¹ ºÀÄqÀÄQ £ÉÆÃrzÀgÉ G¥À£Áå¸U À ¼ À À ªÀĺÁ¥ÀÇgÀªÃÉ C°ègÄÀ vÀz Û .É £ÉÆÃr :

http://in.youtube.com http://youtube.com http://www.youtube.com/watch?v=d6qlBVP4TuE www.youtube.comwatch?v=0M5QZmxzL7c&feature=related www.youtube.com/watch?v=MCC3PFY1jDY&feature=channel www.youtube.com/watch?v=ymBzNj0ybPw? www.youtube.com/watch?v=rni0XRs9xuU? www.youtube.com/watch?v=tU3lRm5W3oQ? www.youtube.com/watch?v=z4mPlYAf-Bc? www.youtube.com/watch?v=meqRhKXmKuU? www.youtube.com/watch?v=2VnVrqvzcok

Easy English/65


n.¦.Dgï. ZÀlĪÀnPɬÄAzÀ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ PÀ°PÉ “Touch your

h-e-a-d. Come here, please. e-y-e-s. Stand up, n-o-se. Sit down, Go there, ch-ee-k. ch-i-n . Take it, l-i-p-s . Get it, e-a-r-s. Clap your hands, c-h-e-s-t. Put it, k-n-ee Throw it, f-oo-t Eat it, t-oe-s Open your mouth,

1970gÀ zÀ±PÀ z À À PÉÆ£ÉAiÀÄ°è CµÀgï JA§ ¨sÁµÁ «eÁÕ¤ Total Physical Response JA§ ¢éwÃAiÀÄ ¨sÁµÁ PÀ°PÉAiÀÄ ¸Àg¼ À À «zsÁ£Àª£ À ÄÀ ß ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀgÄÀ . ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ°¹PÉÆqÀĪÁUÀ GZÀj Ñ ¸À¯ÁUÀĪÀ ¥ÀzU À ½ À UÉ vÀPÌÀAvÉ zÉúÀzÀ CAUÁAUÀU¼ À À ZÀ®£É, £Àl£É C£ÀĸÀj¸ÀĪÀ F Total Physical Response «zsÁ£Àz° À è DeÁÕzsÁgÀPÀ ªÁPÀåUÀ¼ÄÀ (Imperative Sentences) §¼ÀPA É iÀiÁUÀÄvÀª Û .É GzÁºÀgu À U É :É Open the door. Close the door. Sit on the bench. Go out of the class. Bring the duster. Clean the board.

Open the window. Close the window. Stand on the bench. Sit down. Touch the table. Throw the ball.

Sit on the chair. Stand up. Run to the door. Sit on the floor. Clean the table. etc.

Easy English/73


EAVèµï CAzÉæ EµÉÃÖ £Éà ?! EAVèµï CAzÉæ ¸Á»vÀå EAVèµï CAzÉæ AiÀıÀ¸ÀÄì, ªÀZÀð¸ÀÄì

EAVèµï CAzÉæ ¨sÁµÉ

?

EAVèµï CAzÉæ ªÀåQÛvéÀ «PÁ¸À

?

120 PÉÆÃn ªÉ¨ï¸ÉÊmï£À°è£À ºÀÆgÀt

EAVèµï CAzÉæ CqÀÄUÉ, Hl, gÀÄa, wAr EAVèµï CAzÉæ ºÀt

EAVèµï CAzÉæ ªÁåPÀgÀt

«zÁå¨sÁå¸À, PÀA¥ÀÇålgï, EAlgï£Émï EAVèµï CAzÉæ ¥sÁå±À£ï

EAVèµï CAzÉæ QæPm É ï

EAVèµï CAzÉæ ¦ü®A¸ï EAVèµï CAzÉæ §Ä幣ɸï, ¸ÀPÀì¸ï! EAVèµï CAzÉæ «zÉñÀ AiÀiÁvÉ,æ PÀA¥À¤ eÁvÉæ EAVèµï CAzÉæ n.«.

‘‘K£Áìgï ¤ÃªÀÅ, EAVèµï CAzÉæ vÀÄA¨Á UÉÃæ mï, zÉÆqÀz Ø ÄÀ , PÀ°AiÉÆÃzÀÄ PÀµÖÀ ºÁUÉ, »ÃUÉ CAvÀ ºÉý, ¸Àé®à ºÉzj À ¹, ¸ÉÆÌÃ¥ï vÀUÆ É AqÀÄ, M¼Éîà ¦üà PÀ¯PÉ ïÖ ªÀiÁqÉÆÃt CAvÀ CAzÉÆÌArzÉ,æ ¤ÃªÀÅ §AzÀÄ CzÉãÀÄ PÀµÖÀ C®è. ¸ÀÄ®¨s.À AiÀiÁgÀÄ ¨ÉÃPÁzÀÆæ PÀ°Ã§ºÀÄzÀÄ. Emï F¸ï F¹ CAwÃgÁ,’’ CAvÀ ¸ÉÆàÃPÀ£ï EAVèµï E¤ì÷ÖlÆån£À ¸ÉAlgï ºÉqï gɺª À iÀ Á£ï UÉÆtVzÀ. ‘‘ºÁAVzÉ,æ EAVèµï CAzÉæ K£ÀÄ CAvÀ ºÉýæ, £ÉÆÃqÁt’’, CAvÀ CªÀ£À C¹¸ÉÖAmï £ÁgÀt¥Àà ªÉÄð£ÀªÄÀ ¤ bÁ¯ÉAeï ªÀiÁrzÀ. ‘‘EAVèµï CAzÉæ EAVèµï CµÉÖà ! K¤æÃ, EµÀÄÖ ¥ÉzÄÀ Ý ¥ÉzÁÝV PÉýÛÃgÀ¯Áè, EAVèµï UÉÆwÛ¯Áé ? EAVèµï CAzÉæ MAzÀÄ ¨sÁµÉ. 26 CPÀg ë U À ½ À gÀĪÀ, «±ÀézÁzÀåAvÀ d£À §¼À¸ÁÛ EgÉÆà ¨sÁµÉ EzÀÄ. EAlgï£Émï d£ÀgÀ ºÀwg Û PÀ ÌÉ §A¢gÉÆÃzÉà EAVèµï¤AzÀ, UÉÆvÁÛ ?’’ CAvÀ ¥ÉzÄÀ Ý ¥ÉzÁÝV ºÉýzÀ ±ÀAPÀgª À ÄÀ Æwð. ‘‘vÁ½, vÁ½, ¸À® é à vÁ½. CµÉÆA Ö zÀÄ JªÉÆõÀ£¯ À ï DUÀ¨ÃÉ r. ¤ªÀÄä PÀA¥ÀÇålgï£À°è EAlgï£Émï£À Google ¸ÀZïð EAf£ï£À°è What is English ? CAvÀ ºÀÄqÀÄPÀ®Ä PÉÆlÄÖ £ÉÆÃr. PÉêÀ® 0.26 ¸ÉPA É r£À°è 120,00,00,000 vÁtUÀ½ªÉ C£ÀÄߪÀ ªÀiÁ»w eÉÆvÉ mÁ¥ï 10 ¥ÀnÖ PÀA¥ÀÇålgï ¥Àgz À AÉ iÀÄ ªÉÄðgÀÄvÉÛ ! £ÉÆÃr £ÉÆÃr’’ CAvÀ ºÉý ¥ÉÇ¥ æ ¸ És g À ï bÁAiÀiÁ¥Àw ¸ÀZïð EAf£ï ZÁ®Æ ªÀiÁr ºÀÄqÀÄPÀĪÀ UÀÄAr MwÛzg À ÄÀ . 80/Easy English


ªÀA±ÀªÈÀ PÀë gÀa¹ - EAVèµï£À°è ªÀiÁvÁr ¤ªÀÄä ºÉ¸g À ÄÀ , vÀAzÉ-vÁ¬Ä, CtÚ-vÀªÄÀ ä, CPÀÌ-vÀAV, aPÀÌ¥àÀ-aPÀ̪ÄÀ ä, CvÉ-Û ªÀiÁªÀ, CdÓ-CfÓ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªg À À ºÉ¸g À ÄÀ ¤ªÀÄUÉ xÀmï CAvÀ ¨Á¬ÄUÉ §gÀÄvÀª Û ,É C®èªÃÉ ? D ªÀA±ÀªÈÀ PÀz ë À «ªÀgU À ½ À UÉ ¥À± æ ßÉ -GvÀg Û À gÀÆ¥À ¤ÃrzÁUÀ C¯ÉÆA è zÀÄ ¸ÀA¨sÁµÀuA É iÉÄà dgÀÄVzÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄvÀz Û .É ºÁUÉAiÉÄà ¤ªÀÄä §AiÉÆÃqÉÃmÁ CxÀªÁ ¸Àé-«ªÀgz À À ¥ÀnÖ»rzÀÄ EAVèµï ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨s.À E°è ¤ÃrgÀĪÀ ¥ÀnÖAiÀÄ°è£À ©lÖ¸ÜÀ ¼U À ¼ À £ À ÄÀ ß vÀÄA©¹ ¸ÀĪÀÄä£ÃÉ MªÉÄä N¢. ¤ªÀÄä£ßÉ Ã ¤ÃªÀÅ ¥ÀjZÀ¬Ä¹PÉÆAqÀAvÁUÀÄvÀz Û ,É C®èªÃÉ ? EzÉÆAzÀÄ vÀgº À À ¸É¯ïá EAmÉÆq æ PÀ £ ëÀ ï ! O WH E R A U? YO

Good Morning! I would like to introduce my family to you. Here we are!

My great grandfather is.. My great grandmother is.. £À£ßÀ ªÀÄÄvÀd Û Ó................... £À£ßÀ ªÀÄÄvÀf Û Ó................... My grandfather is....... My grandmother is...... £À£ßÀ CdÓ...................... £À£ßÀ CfÓ...................... My nephew is.............. My niece is................ £À£ßÀ CtÚ/vÀªÄÀ ä£À ªÀÄUÀ.......... £À£ßÀ CtÚ/vÀªÄÀ ä£À ªÀÄUÀ¼ÄÀ ...... My cousin is................ My cousin is................ £À£ßÀ aPÀÌ¥àÀ/zÉÆqÀØ¥àÀ£À ªÀÄUÀ.... £À£ßÀ aPÀÌ¥àÀ/zÉÆqÀØ¥àÀ£À ªÀÄUÀ¼ÄÀ .. My uncle is.................. My aunt is................... £À£ßÀ aPÀÌ¥àÀ / zÉÆqÀØ¥àÀ......... £À£ßÀ aPÀ̪ÄÀ ä/zÉÆqÀتÄÀ ä.......... My father is................ My mother is.............. £À£ßÀ C¥Àà.................... £À£ßÀ CªÀÄä.................... My brother is............... My sister is................. £À£ßÀ CtÚ/vÀªÄÀ ä................ £À£ßÀ CPÀÌ/vÀAV............... I am (£Á£ÀÄ).................................. MY FAM I LY T R E E 100/Easy English


¸ÉÆàÃPÀ£ï EAVèµï JA§ ªÉÆúÀPÀ «ÄxÉå

£Á«ÃUÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÇÉ Ã£ïUÀ¼£ À ÄÀ ß Q«UÉ CAn¹PÉÆAqÉà EgÀĪÀ AiÀÄÄUÀz° À z è ÝÉ ÃªÉ. 3-f vÀAvÀe æ ÁÕ£¢ À AzÀ CAvÀge À Á®zÀ ¸ÀªÄÀ ¸ÀÛ ªÀiÁ»wAiÀÄÆ CAUÉÊAiÀÄ°èAiÉÄà PÁt¸ÄÀ ªÀAvÁVzÉ. EzÉ®è ¸ÀzåÀ ¹UÀÄwÛgÄÀ ªÀÅzÀÄ EAVèµï£À°è J£ÀÄߪÀÅzÀÄ £É£¦ À gÀ°. ºÁUÁV EAVèµï PÀ°PÉAiÀÄ MAzÀÄ ¸Àg¼ À ,À ¸ÀÄ®¨sÀ ¥ÀA æ iÀÄvÀß J¯Éq è É £ÀqA É iÀÄÄwÛz.É DzsÄÀ ¤PÀ dUÀw£ Û À CUÀvåÀ U¼ À ¯ À Æ É A è zÁzÀ EAVèµï ¸ÀA¨sÁµÀuÁ PÀ¯É w½¸ÀĪÀ ºÉƸÀ ¥ÀŸÀPÛ ,À «rAiÉÆÃ, DrAiÉÆÃ, CAvÀge À Á® vÁtUÀ¼ÄÀ CvÀåAvÀ d£À¦A æ iÀĪÁVªÉ. ¸ÁA¥Àz æ Á¬ÄPÀ «zsÁ£ÀU½ À AzÀ EAVèµï PÀ°¸ÀĪÀ PÁ® »AzÀPÌÉ ¸ÀjzÀÄ §ºÀĪÀiÁzsåÀ ªÀÄ vÀAvÀe æ ÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁvÀȨsÁµÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àg¼ À ª À ÁV PÀ°¸ÀĪÀ ªÉÊeÁÕ¤PÀ «zsÁ£À ZÁ°ÛUÉ §A¢zÉ. n.«. £ÉÆÃqÀĪÁUÀ, gÉÃrAiÉÆà PÉüÀĪÁUÀ, CAvÀge À Á®zÀ°è «ºÀj¸ÀĪÁUÀ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ««zsÀ C£ÀĨsª À U À ¼ À £ À ÄÀ ß EAVèµï PÀ°AiÀÄ®Ä §¼À¹PÉƼÀÄîªÀ eÁuÉä £ÀªÄÀ äzÁUÀ¨ÃÉ QzÉ. ¸ÀA¨sÁµÀuÁ PÀ¯É ¸ÀAªÀº£ À z À À ¥Àª æ ÄÀ ÄR CAUÀªÁVzÀÄÝ £ÀªÄÀ ä ªÀåQÛvéÀzÀ ¨sÁUÀªÃÉ DVzÉ. «zÉåAiÀÄ PÀ°AiÀÄÄ«PÉ PÁ®PÀª æ ÄÉ Ãt DUÀÄvÀz Û .É £ÁªÀÅ §¼À¸ÄÀ ªÀ ¨sÁµÉ, ¥ÀzU À ¼ À À ªÉÊ«zsåÀ , UÁzÉ, £ÀÄrUÀlÄÖ , ¥Àq£ É ÄÀ rUÀ¼À §¼ÀPA É iÀÄ eÉÆvÉUÉ zséÀ¤AiÀÄ ªÀÄÈzÀÄvÀé, ªÉÃUÀ, NWÀ J®èªÇÀ EvÀgg À À ªÉÄÃ¯É ºÉZÄÀ Ñ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄvÀz Û .É ºÁUÁV EAVèµï Easy English/101


¨sÁµÁ DlUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ EAVèµï PÀ°PÉ

£ÉÆÃr w½ - ªÀiÁr PÀ° - Dr £À° JA§ ¸ÀAvÀ¸À PÀ°PÉAiÀÄ ¸ÀÆvÀ檣 À ÄÀ ß EAVèµï ¨sÁµÁ ¨ÉÆÃzs£ À É ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÉUÉ C¼Àªr À ¸À®Ä ºÀ®ªÀÅ ¨sÁµÁ vÀdÕgÄÀ ±À« æ ĸÀÄvÀÛ¯ÃÉ EzÁÝg.É ¨ÉÃzÉæ ¥Àw æ µÁ×£z À À ¨sÁµÁ ¥ÀA æ iÉÆÃUÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è, ««zsÀ ²©gÀU¼ À ° À ,è PÁAiÀiÁðUÁgÀU¼ À ° À è £Àq¸ É ¯ À ÁzÀ EAVèµï ¨sÁµÁ ¨ÉÆÃzs£ À Á ¥ÀA æ iÉÆÃUÀU¼ À ÄÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁævåÀ QëPU É ¼ À £ À ÄÀ ß Dzsj À ¹zÀ Play and Learn English Through Language Games (EAVèµï ¨sÁµÁ DlUÀ¼ÄÀ ) PÀÈw E¢ÃUÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÖÉ ¥Àª æ ÃÉ ²¹zÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1800 ²±ÀÄ¥Áæ¸U À ½ À gÀĪÀ ªÀÄzÀgï UÀƸï gÉʪÀiïì ¸ÀAPÀ®£À¢AzÀ DAiÀÄÝ 101 ¥ÀzåÀ UÀ¼À Rhymes Rhymes Here Again PÉʦrAiÀÄ£ÀÄß F ¨sÁµÁ DlUÀ¼ÄÀ PÀÈwAiÉÆA¢UÉ PÉÆqÀÄUÉAiÀiÁV ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. ªÀÄPÀ̽UÀµÖÉà C®èzÉ ¥ÉÇõÀPj À UÉ, ²PÀëPj À UÉ, G¥À£Áå¸ÀPj À UÉ, r.Er./©.Er./ JA.Er. ¥À² æ PÁëyðUÀ½UÉ £ÀªPÀ £ À ÁðlPÀ ¥ÀPæ Á±À£À ¥ÀPæ n À ¹gÀĪÀ F PÀÈw CvÀÄå¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁVzÉ. (JgÀq£ À ÃÉ ªÀÄÄzÀt æ , ¥ÀÅlUÀ¼ÄÀ : 356 ¨É¯É gÀÆ. 300-00) ¨sÁµÁ Dl JAzÀgÃÉ £ÀÄ? (What is a Language Game?), ¨ÁAiÀÄÝgÉ DlUÀ¼ÄÀ (Oral Games), ºÀ®UÉ §¼À¥z À À DlUÀ¼ÄÀ (Paper and Pencil Games), ªÀ¸ÄÀ Û DzsÁjvÀ DlUÀ¼ÄÀ (Games Played with Playthings), ¤ÃªÉà ªÀiÁr - Dr £ÉÆÃr (Do it Yourself and Play it), ªÁåPÀgt À zÀ DlUÀ¼ÄÀ (Grammar Games), ¸ÀAgÀZ£ À AÉ iÀÄ DlUÀ¼ÄÀ (Composition Games), PÀA¥ÀÇålgï, EAlgï£Émï ªÀÄvÀÄÛ «ÃrAiÉÆà DlUÀ¼ÄÀ (Computer, Internet and Video Games) ªÀÄvÀÄÛ Easy English/141


Profile for Manjunath BEDRE

Easy english ready steady go sample copy  

Easy English - Ready, Steady, Go - A Few Experiments in English Language Teaching and Learning - English and Kannada Bi-Lingual Edition - by...

Easy english ready steady go sample copy  

Easy English - Ready, Steady, Go - A Few Experiments in English Language Teaching and Learning - English and Kannada Bi-Lingual Edition - by...

Advertisement