Page 1

¸ÀA¥ÀÄl:5 ¸ÀAaPÉ:7 ¥ÀÄl:20 zÀgÀ: gÀÆ.5


ZÉÊ vÀæ gÀ ²ä

RNI KAR KAN/2006/19109 MAG(3)/NPP/272/2005-06

ZÉÊvÀægÀ²ä

¸ÀA¥ÀÄl:5 ¸ÀAaPÉ:7 ¸ÀA¥ÁzÀPÀ: gÁªÀÄZÀAzÀæ ºÉUÀqÉ ¹.J¸ï ¥ÀÄl 20 CHAITRARASHMI ¨É¯É: gÀÆ.5 Kannada Monthly

M¼À ¥ÀÄlUÀ¼À°è * ¨sÁªÀÅPÀvÉAiÀĵÉÖà §zÀÄPÀÄ ¨É¼É¸ÀĪÀÅ¢®è - gÁZÀA * PÀ£ÀßqÀzÀ ¹ÃªÉÄUÀ¼ÀÄ... - J¤éÃ.ªÉÊzÀåºÉUÁÎgï * ¤Ã° CAvÀzÉÃð² ©aÑlÖ £É£À¦£À UÀAlÄ - ªÉAPÀlæªÀÄt ¨sÀmï * ªÀÄgÀzÀ ºÀQ̪ÀÄj gÉPÉÌ ©Ã¹zÀgÉ... - eÉÆåÃw ²ÃUÉÃ¥Á¯ï * ªÀiÁUÉÆÃr£À CeÁÕvÀ d®¸ÀÄAzsÀjAiÀÄ §UÉÎ - ªÉÄÃzsÁ £ÁUÀgÁeï * ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ - AiÀÄĪÀPÀgÀ ZÉÊvÀ£Àå ¸ÉÆæÃvÀ _ªÀĺÁ§® ¨sÀmï * f.«. UÀgÀA!

UÁæ«ÄÃt fêÀ£ÀzÀ fêÀ£ÁrAiÀiÁVgÀĪÀ £À¢AiÀÄ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è ¸ÀAvÀ¸ÀzÀ PÀëÀtUÀ¼ÀÄ...

¨sÁªÀAiÀiÁ£ÀPÉÌ dvÉAiÀiÁV... ZÉÊvÀægÀ²äAiÀÄ°è §gÉAiÀÄĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ZÉÊvÀægÀ²äAiÀÄ£ÀÄß ºÀvÁÛgÀÄ d£ÀjUÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉƸÀ ¥Àæw¨sÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ ZÉÊvÀægÀ²äAiÀÄ ªÉâPÉUÉ PÀgÉvÀgÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ MAzÉgÀqÀÄ ¸ÀAaPÉUÉ ¤ªÀÄä ¥ÁæAiÉÆÃdPÀvÀé ¤ÃqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ... §¤ß... ¸ÀÈd£À²Ã®vÉAiÀÄ ºÀÄqÀÄPÁlzÀ°è ¤ªÀÄäzÀÆ MAzÀÄ ¥Á°gÀ°...

ºÀj«£À §¢...


3

¨sÁªÀÅPÀvÉAiÀĵÉÖà §zÀÄPÀÄ ¨É¼É¸ÀĪÀÅ¢®è...

ªÀÄ

ZÉÊ vÀæ gÀ ²ä

CA vÀ gÀA UÀ ¢A zÀ

vÉÆÛAzÀÄ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À ªÀÄÄV¢zÉ. F ¨Áj §ºÀĨsÁµÁ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ HgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è £ÀqÉ¢zÀÝjAzÀ MAzÀµÀÄÖ ºÉaÑ£À ¤jÃPÉëAiÉÄà EvÀÄÛ. ¥ÀĸÀÛPÀ ªÉÄüÀPÉÌ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉåAiÀÄ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß ©lÖgÉ ¸ÀªÉÄäüÀ£À JA¢£ÀAvÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ DV ªÀÄÄVzÀĺÉÆìÄvÀÄ. ªÀĺÁ£ÀUÀgÀzÀ°è £ÀªÉA§gï wAUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ GQÌ ºÀjAiÀÄÄwÛzÀÝ PÀ£ÀßqÀ C©üªÀiÁ£ÀzÀ ºÀÄZÀÄѺÉÆ¼É F ¨Áj ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀÄÄAavÀªÁVAiÉÄà ºÀj¢zÉ. ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ºÉ¸ÀgÀ°è PÀ£ÀßqÀPÁÌV PÉÊAiÉÄwÛ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ£ÀÄß PÀ®àªÀÈPÀë ªÀiÁrPÉÆAqÀªÀjUÀÆ PÉÆgÀvɬĮè. £ÁqÀÄ £ÀÄrAiÀÄ PÀÄjvÀ C©üªÀiÁ£À, ¦æÃw CPÀÌgÉ RArvÀ CªÀ±Àå. DzÀgÉ CzÀÄ PÉêÀ® C©üªÀiÁ£ÀzÀ ªÀiÁvÀµÉÖà DV PÁAiÀÄðgÀÆ¥ÀPÉÌ ¨ÁgÀzÉ EzÀÝgÉ CzÀPÉÌ K£ÀÆ CxÀð«®è. ¥Àæw ¨ÁjAiÀÄ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ ¤tðAiÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁjUÉ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÁUÀÄvÀÛzÉÆà UÉÆwÛ®è. £Ár£À C©üªÀÈ¢ÞUÉ, £ÀÄrAiÀÄ K½UÉUÉ, d£ÀvÉUÉ, PÉÆ£ÉUÉ PÀ¤µÀ× ¸Á»vÀåPÁÌzÀgÀÆ CzÀjAzÉãÁzÀgÀÆ QAavï ¸ÀºÁAiÀĪÁUÀ¢zÀÝgÉ CzÀÄ PÉêÀ® QèõÉAiÀÄ ªÀiÁvÁ¢ÃvÀÄ CµÉÖÃ. ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ dªÁ¨ÁÝj, vÀªÀPÀUÀ¼ÀÄ, vÀ®ètUÀ¼ÀÄ JA¨É®è «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ UÉÆö×AiÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀµÉÖà DUÀzÉ, d£ÀgÀ PÀµÀÖPÉÌ £ÉÆëUÉ ¥Àæw¸ÀàAzÀ£ÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ JA§ ¥Àæ±Éß ¥Àæw¨Áj PÁqÀÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÀÛzÉ. 50 PÉÆÃn ¸ÀÄjzÀÄ ¨sÀĪÀ£ÉñÀéj ¥ÀæwªÉÄ ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÁUÀ°, CzɵÉÆÖà PÉÆÃn ¸ÀÄjzÀÄ ¸ÀªÉÄäüÀ£À £É£À¦£À ¨sÀªÀ£À PÀlÄÖªÀÅzÁUÀ°Ã ¤dPÀÆÌ £ÁqÀÄ £ÀÄrAiÀÄ K½UÉAiÀÄ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß DVgÀzÉ PÉêÀ® AiÀiÁgÀzÉÆà eÉÃ§Ä vÀÄA©¸ÀĪÀ ºÀÄ£ÁßgÀ CAvÀ¤¸ÀzÉ EgÀĪÀÅ¢®è. £ÁqÀÄ £ÀÄrAiÀÄ §UÉV£À ¦æÃw, C©üªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉêÀ® ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À ZËPÀnÖ£À®èµÉÖà £ÉÆÃqÀzÉ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ®Æè AiÉÆÃa¸À¨ÉÃPÉãÉÆà CAvÀ¤ß¸ÀĪÀÅzÉà CzÀPÉÌ. ¤ÃªÀÇ F WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉýAiÉÄà EgÀÄwÛÃj. MªÉÄä PÀ£ÁðlPÀ ²°à, ¨sÁgÀvÀgÀvÀß ¸Àgï JA.«±ÉéñÀégÀAiÀÄå £ÀªÀgÀÄ eÉÆÃUÀ d®¥ÁvÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÝgÀAvÉ. dvÉVzÀݪÀgÉ®è C°è£À ¥ÀæPÀÈw ¸ËAzÀAiÀÄðPÉÌ ªÀiÁgÀĺÉÆÃzÀgÉ JA« AiÀĪÀgÀÄ E°è JµÉÆÖAzÀÄ ±ÀQÛ £ÀµÀÖªÁUÀÄwÛzÉAiÀÄ®è JAzÀÄ GzÀÎj¹zÀgÀAvÉ. WÀl£ÉAiÀÄ ¸ÀvÁå¸ÀvÀåvÉ K£Éà EgÀ°, CªÀgÀÄ ºÁUÉ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À ¸ÁªÀiÁædåzÀ ºÉÆgÀUÀÆ AiÉÆÃa¹zÀ ¥ÀjuÁªÀÄ C¯ÉÆèAzÀÄ «zÀÄåvï GvÁàzÀ£Á PÉÃAzÀæ DgÀA¨sÀUÉÆArvÀÄ. C¢AzÀÄ £Ár£À ¨É¼ÀQ£À fêÀ£ÁrAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÉ. ªÀiÁ£Àå r«fAiÀĪÀgÀAvÀÆ GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀªÀ£ÀÄß FV£À PÀ£ÁðlPÀzÀ°è ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß


4

ZÉÊ vÀæ gÀ ²ä

C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¸ÀPÁgÀt ¤Ãr «gÉÆâü¹zÀÝgÀÄ. £Á«ÃUÀ ªÁ¸ÀÛªÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁa PÉêÀ® ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀªÁVAiÀĵÉÖà AiÉÆÃa¹zÀ°è C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ºÁ¢AiÀÄ°è RArvÀ »AzÉ ©Ã¼ÀÄvÉÛÃªÉ JA¢zÀÝgÀÄ CªÀgÀÄ. EªÀvÀÄÛ DVgÀĪÀÅzÀÆ CzÉÃ. DzÀgÉ CªÀgÀ zÀÆgÀzÀȶÖAiÀÄ aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀîzÉ CªÀgÀ£ÀÄß KQÃPÀgÀt «gÉÆâü JAzÀÄ ©A©¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß EA¢UÀÆ £ÀqÉ¢zÉ. ªÉÆ£Éß ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ°è 50 PÉÆÃn ºÁQ vÁ¬Ä ¨sÀĪÀ£ÉñÀéjAiÀÄ ¥ÀæwªÉÄ ¸ÁÛ¦¸ÀÄvÉÛÃªÉ JA§ WÉÆõÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ (CzÀÄ §jà WÉÆõÀuÉ CAvÀ J®èjUÀÆ UÉÆvÀÄÛ ©r!) PÀ£ÀßqÁ©üªÀiÁ¤UÀ¼À ¸ÀAvÀ¸À ªÀÄÄV®Ä ªÀÄÄnÖvÀÄÛ. DzÀgÉ CzÉà ¢£À »jAiÀÄgÉƧâgÀÄ ‘¤ÃªÀÅ CzÉà 50 PÉÆÃnAiÀÄ°è d£ÀgÀ fêÀ£ÁrAiÀiÁVgÀĪÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ ²gÁr WÁmï gÀ¸ÉÛ AiÀÄ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¹zÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀPÁÌzÀgÀÆ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. vÁ¬Ä ¨sÀĪÀ£ÉñÀéjAiÀÄ ¹ÃgÉAiÉÄ®è ºÀjzÀÄ aA¢AiÀiÁVgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀ ¥ÀÄgÀĵÁxÀðPÉÌ ¥ÀæwªÉÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃj?’ JAzÀÄ PÉýzÀÄÝ ªÀiÁ«ÄðPÀªÁVvÀÄÛ. ¥ÀæwªÉÄ ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ «gÉÆâüUÀ¼À®è £ÁªÀÅ. RArvÀ ªÀiÁqÀ°. DzÀgÉ C©üªÀiÁ£À C°èUÉ ¤AvÀÄ ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ. CzÀgÀ dvÉUÉ £Ár£À ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀgÀ ¸ÀAPÀlPÉÌ, ¸ÀAPÀµÀÖPÉÌ ¸ÀàA¢¸ÀĪÀÅzÀÆ £ÁqÀÄ £ÀÄrAiÀÄ C©üªÀiÁ£ÀzÀ PÉ®¸ÀªÉà CAvÀ £ÀªÀÄUÉ C¤ß¸À¨ÉÃPÀÄ. PÀ£ÀßqÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÆ PÀÆqÁ ¥ÀæZÁgÀ, ¥Àæ¹¢Þ ºÁUÀÆ £ÀUÀgÀ PÉÃA¢ævÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ½AzÀ ºÉÆgÀ§AzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ £Ár£À EvÀgÀ HgÀÄUÀ¼À PÀ£ÀßrUÀgÀ ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À §UÉÎ UÀªÀÄ£À ºÀj¹zÀgÉ, ¸ÀàA¢¹zÀgÉ ¤dPÀÆÌ D C©üªÀiÁ£À E£ÀßµÀÄÖ CxÀð¥ÀÆtðªÁ¢ÃvÀÄ. E£ÀÄß ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀvÉAiÀÄ £ÉgÀ½AzÀ ºÉÆgÀ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÀgÉ £Ár£À, £ÀÄrAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ £ÀÆgÉAlÄ. CzÀgÀ°è MAzÀÄ UÀr£Ár£À PÀ£ÀßrUÀgÀ ºÁUÀÆ UÀr ±Á¯ÉUÀ¼À°è£À ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ §UÉÎ ¦æÃw EzÀÝgÀÆ PÀ£ÀßqÀ PÀ°¸À¯ÁUÀzÀ, PÀ°¸À¨ÉÃPÉAzÀgÀÆ AiÀiÁgÀ £ÉgÀªÀÅ ¹UÀzÀ «avÀæ ¥Àj¹Üw C°èzÉ. AiÀiÁgÁzÀgÀÆ £ÀªÀÄä MA¢AZÀÄ ¨sÀÆ«Ä CwPÀæ«Ä¹zÀgÀÆ PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛÃªÉ JA§ C©üªÀiÁ£À CwgÉÃPÀzÀ ªÀiÁvÁqÀĪÀ £ÁªÀÅ ¤dPÀÆÌ £Á®ÄÌ ¢£À UÀr£Ár£À ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV PÀ¼ÉAiÀĨÉÃPÀÄ. C°è£À ±Á¯ÉUÀ¼À ²PÀëPÀgÀ ¸ÀAPÀlªÀ£ÀÄß, C¸ÀºÁAiÀÄPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß MªÉÄä PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ. «avÀæ C¤ß¸ÀĪÀ DzÀgÉ ¤dPÀÆÌ ¨ÉøÀgÀ vÀj¸ÀĪÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ C°è UÀrUÀrUÉ ¹UÀÄvÀÛªÉ. F ¨Áj ZÉÊvÀægÀ²ä CAxÀºÀ PÉ®ªÀÅ UÀr£Ár£À ±Á¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ®ÄèªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÉ. EªÀÅ PÉêÀ® PÀ£ÁðlPÀzÀ ‘¹ÃªÉÄ’ UÀ¼À®è, PÀ£ÀßqÀzÀ, £ÁqÀÄ £ÀÄrAiÀÄ C©üªÀÈ¢ÞUÀÆ , K½UÉUÀÆ ¹ÃªÉÄUÀ¼Éà JA§ ¸ÀvÀå £ÀªÀÄUÉ CxÀðªÁzÀgÉ ¸ÁPÀÄ. £ÁqÀÄ £ÀÄrAiÀÄ C©üªÀiÁ£ÀzÉÆA¢UÉ CzÀgÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ, K½UÉAiÀÄ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀÇ dvÉUÀÆqÀĪÀ PÁ® ¨ÉÃUÀ §gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ D²¸ÉÆÃt. -- ¤ªÀÄäªÀ£ÀÄ gÁZÀA


5

ZÉÊ vÀæ gÀ ²ä

PÀ£ÀßqÀzÀ

¹Ã

¹ÃªÉÄUÀ¼ÀÄ...

- J¤éà ªÉÊzÀåºÉUÁÎgï

ªÉÄUÉ £Á£ÁxÀðUÀ¼ÀÄAlÄ. EzÀÄ «¸ÁÛgÀzÀ UÀÄgÀÄvÀÆ ºËzÀÄ, §A¢ü¹qÀĪÀ ¨ÉðAiÀÄÆ ºËzÀÄ. ¨sÁµÉAiÀÄ eÉÆvÉ C£ÀÄPÀÆ®UÀ½zÀÝAvÉ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÆ GAlÄ. CzÀgÀ®Æè wÃgÁ ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÁªÀÅ PÁtÄwÛgÀĪÀ, C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ ‘R£ÀßqÀ’ ¨sÁµÉUÀ½UÉ vÀĸÀÄ eÁ¹ÛAiÉÄà ¸ÀªÀĸÉåUÀ½zÀÝAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀgÀ°è AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀĪÀÇ E®èªÉ¤ß! EAxÀ ºÉÆwÛ£À°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¹ÃªÉÄUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¨sÁ¶PÀgÀ ºÉÆÃgÁl ¤dPÀÆÌ ªÀĺÁAiÀÄÄzÀÞzÀAvÉAiÀÄÆ, vÀ¥À¹ì£ÀAvÉAiÀÄÆ PÁtĪÀÅzÀgÀ°è Cw±ÀAiÀÄzÀ ¸ÉÆÃAPÀÄ £À£ÀUÀAvÀÆ PÁtÄwÛ®è. ªÀÄÄRåªÁV PÀ£ÀßqÀ £Ár£À°èAiÉÄà PÀ£ÀßqÀ C£ÁzÀgÀPÉÌ M¼ÀUÁVzÉ JA§ ªÀiÁvÀÄ ¢£Éà ¢£Éà J¯Áè ¨sÁµÉUÀ¼À ªÉâPÉAiÀÄ®Æè PÉüÀÄwÛzÉ. £Á®ÄÌ UÉÆÃqÉUÀ¼À ªÀÄzsÉå F ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß §UɺÀj¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV aAvÀ£À-ªÀÄAxÀ£À «ZÁgÀ UÉÆö×UÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. MA¢µÀÄÖ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ‘zÉÊAiÀÄå’ DºÁ餹PÉÆAqÀAvÉ ºÉÆÃgÁlªÀ£ÀÆß ªÀiÁqÀÄvÀÛ, zÉÆÃA©UÀ¼À£ÀÆß J©â¸ÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß EzÀÄ PÀ£ÀßqÀ¥ÀgÀ ºÉÆÃgÁl JAzÀÄ £ÀA©¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðzÀ°è vÀ°èãÀªÁVªÉ. ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀUÀ¼ÀÄ GAqÀÄlÄÖ ªÀÄ®VzÀAvÉ ªÀÄÄVzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛªÉ. ¸ÀªÉÄäüÀ£ÁzsÀåPÀëgÀ ¨sÁµÀt, D±ÀAiÀÄ, DUÀæºÀUÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖzÀ¯Éèà ªÀÄÄVzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀðPÁ°PÀ «¥ÀAiÀiÁð¸À! EAw¥Àà PÁ®zÉƼï, £ÀªÀÄä PÀ£ÀßqÀ£ÁqÀ£ÀÄß ºÀAa w£Àß®Ä CvÀÛ ªÀĺÁgÁµÀÖçªÀÇ, UÉÆêÉAiÀÄÆ PÁzÀÄPÀĽwªÉ. PÉÃgÀ¼Á, DAzÀæ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄUÀ½UÀÆ F D¸É EzÉ. MAzÀxÀðzÀ°è EªÀgÀ D¸ÉUÀ¼ÀÄ CµÀÖµÉÖà FqÉÃjªÉ... EzÀgÀ ZÀºÀgÉUÀ¼ÀÄ UÉÆvÁÛUÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ, PÀ£ÀßqÀzÀ UÀr ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è MqÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä C°èAiÀÄ ±Á¯ÉUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. EwÛÃZÉUÉ, GvÀÛgÀPÀ£ÀßqÀ ºÁUÀÆ UÉÆêÁ ªÀĺÁgÁµÀÖgÀ UÀrUÀ½UÉ Cwà ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°ègÀĪÀ eÉÆìÄqÁzÀ J¯Áè ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ C°è PÀAqÀ ¥Àj¹Üw ªÀiÁvÀ aAvÁd£ÀPÀªÁVvÀÄÛ. CzÀgÀ®Æè zsÀÆzïªÀļÁ JA§ Cwà PÀÄUÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¥ËæqsÀ±Á¯É ªÀiÁvÀæ J®è CxÀðUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¹ÃªÉÄAiÀiÁV UÉÆÃZÀj¹vÀÄ. C°èUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÁPÁzÀgÉ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ 24 Q.«Ä. PÁr£À zÁj. ºÀ¼Àî ¢uÉÚUÀ¼À£ÉßÃgÀÄvÁÛ ¸ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀÆj£ÀÆßgÀÄ d£À¸ÀASÉå¬ÄgÀĪÀ C°è


6

ZÉÊ vÀæ gÀ ²ä

ªÀÄÆ® ¸ËPÀAiÀÄðUÀ½®è. ±Á¯É, ¥ËæqsÀ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ E°è£À ¨É¼ÀQ£ÀAvÉ PÀAqÀgÀÆ CzÁåªÀÅzÀÆ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ªÀÄAvÀæªÉ£ÀÄߪÀAvÉ E®è. C°è£À «zÁåyðUÀ½UÉ ºÉÆgÀdUÀwÛ£À ¸ÀA¥ÀPÀðªÉà E®è¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀ£ÀßqÀ £É®zÀ¯Éèà EzÀÝgÀÆ PÀ£ÀßqÀzÀ UÀAzsÀUÁ½¬Ä®è. AiÀiÁªÀ £É®zÀ°èzÀÝgÉãÀÄ? EzÉÝêÉ. CµÉÖÃ! J£ÀÄߪÀAvÁ ªÀÄ£ÀB¹ÜwAiÀÄ°è E°è£À d£ÀjgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨sÁµÉUÁUÀ°Ã, ¸ÁªÀiÁfPÀ ²ÃPÀët PÀ°PÉUÁUÀ°Ã ¥Á®PÀgÀ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ«®è. ªÀÄPÀ̽UÉ PÀ°PÉAiÀÄ D¸ÀQ۬Įè. ¨ÁAiÉÄÛgÉzÀgÉ ªÀÄgÁp ªÀiÁvÀÄ... E°èUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀAqÀ «zÁåyðUÀ¼À ªÀvÀð£É £ÀªÀÄä£ÀÄß ¨ÉaÑ ©Ã½¹vÀÄ. £ÉÆÃrzÁPÀët ¨ÉzÀjzÀ ºÉÆÃjUÀgÀÄ«£À xÀÀgÀ £ÉÆÃl ©ÃjzÀgÀÄ. ªÀiÁvÁr¹zÀgÉ D zÀ¤ vÀgÀAUÀUÀ½UÉ UÀAl®£ÀÄß zÁlĪÀ PÀ¸ÀĪÉà EgÀ°®è. D CªÀiÁAiÀÄPÀ PÀAUÀ¼À°è F PÀ°PÉUÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀ DzÀgÀªÀÇ EgÀ°®è, ±Á¯É ©lÖgÉ ¸ÁPÀÄ, ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è zÀÄrAiÀÄÄvÉÛãÉ, E®è¢gÉ, UÉÆêÉUÉÆÃ, ªÀĺÁgÁµÀÖçPÉÆÌà UÀļÉà ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JA§AvÁ DvÀÄgÀ. MAzÀxÀðzÀ°è EªÀjUÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ ²PÀët ¤Ãr ªÀÄÄRåªÁ»¤UÉ vÀgÀĪÀ vÀ¥À¸Àì£Éßà E°è£À ²PÀëPÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. ±ÀÄgÀÄ«AzÀ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß PÀ°¹PÉÆAqÉà ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ... ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀµÀðzÀ ªÉÆzÀ® ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ PÁUÀÄtÂvÀ ºÉýPÉÆqÀĪÀ¯Éèà ªÀÄÄVzÀĺÉÆÃzÀgÉ ¥ÀoÀåzÀ ¨ÉÆÃzsÀ£É AiÀiÁªÁUÀ JA§ÄzÀÄ C°èAiÀÄ ²PÀëPÀ ¥ÀæPÁ±ï ¥Àæ±Éß. ¤dPÀÆÌ EAvÀÀºÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ¥ÀoÀåzÀ ¨ÉÆÃzsÀ£É ¨ÉÃPÁ? PÀ£ÀßqÀzÀ PÀ°PÉ C°è£À «zÁåyðUÀ½UÀµÉÖà ¹Ã«ÄvÀªÁUÀ¨ÉÃPÁ?¸ÀªÀÄƺÀ ²PÀëtzÀ §UÉÎ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÉà E®èªÉÃ? EAxÀºÀ «±ÉõÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ¸ÀPÁðgÀ, ¤UÀªÀÄ, ªÀÄAqÀ½, ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ PÀ°PÉUÉ CªÀPÁ±À PÀ°à¸ÀĪÀvÀÛ AiÀiÁPÉ aAw¸À¨ÁgÀzÀÄ? AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀªÉÄäüÀ£À §AzÀgÉ. ®PÀëUÉlÖ¯É ºÀt ¸ÀÄjzÀÄ PÀmËmï ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄV¯ÉvÀÛgÀPÉÌ ¨É¼ÉzÉ JAzÀÄ ¨sÀæ«Ä¸ÀĪÀ ªÀÄÄvÀì¢ÞUÀ½UÉ CzÉ®èQÌAvÀ ºÉaÑ£ÀzÁV PÀ£ÀßqÀ ¥ÀgÀ ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÉA§ £ÀÄr ¸ÉʤPÀjUÉ E°è£À vÀ®ètUÀ¼ÀÄ CxÀðªÁUÀĪÀªÉÃ? PÀ£ÀßqÀªÉAzÀgÉ £ÀªÉA§gï wAUÀ¼À ¨sÁªÁªÉñÀ C®è. £Ár£À ¹ÃªÉÄUÀ¼À°è£À ±Á¯ÉUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀgÉ ¨sÁµÁ PÀ°PÉUÉ EgÀĪÀ vÉÆqÀPÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖUÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß PÀlÄÖªÀ ²PÀëPÀgÀ vÀ¥À¸ÀÄì AiÀiÁªÁUÀ ¥sÀ® PÉÆqÀÄvÀÛzÉÆà JA§ ¥Àæ±ÉßAiÉÆAzÀÄ «ÄAa EªÀwÛ£À PÀ£ÀßqÀ¥ÀgÀ ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÉA§ ¸ÉÆÃUÀ¯ÁrUÀ¼À UÀzÀÝ®zÀ¯Éè ªÀÄgÉAiÀiÁVvÀÛzÉ. zÀÆzsïªÀļÁ ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëPÀgÀÄ ¤dPÀÆÌ vÀ¥À¸Àì£Éßà ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. ªÀļÉUÁ®zÀ°è ¢éÃ¥ÀªÁV ªÀiÁ¥ÀðqÀĪÀ F ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ±Á¯ÉAiÀÄ SÉÆðAiÀįÉèà CrUÉ

17 £Éà ¥ÀÄlPÉÌ


©aÑlÖ

7

¤Ã° CAvÀzÉÃ𲠣ɣÀ¦£À UÀAlÄ...

£À

ZÉÊ vÀæ gÀ ²ä

- ªÉAPÀlæªÀÄt ¨sÀmï

ªÀÄä HgÉà ºÁUÉ ªÉÄÊ®ÄzÀÆgÀzÀ°è ¢éÃ¥ÀUÀ¼À ºÁUÉ MAnªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ,£ÀªÀÄä HgÀµÉÖà C®è ªÀįɣÁqÉA§ ªÀįɣÁr£À ¸ÉƧUÉà CzÀÄ. PÉ®ªÉÇAzÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀ®Ä¥À®Ä MA¢rà ºÉÆvÀÄÛ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ, ¨ÉÊPÀÄ ¸ÉÊPÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ J¯ÉèqÉ ºÉÆÃzÁªÉA§ ºÁV®è, ªÀļÉUÁ®ªÁzÀgÉ JA¢£À zÁjAiÉÄ®è ºÀ¼ÀîPÉƼÀîzÀ ¥Á¯ÁV vÀAzÀ ¸ÉÊPÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß DZÉAiÉÄà ¸ÀÄjªÀ ªÀļÉAiÀÄ°è M§âAnAiÀiÁV ©lÄÖ ºÉƸÀzÁjAiÀįÉè £ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. CAvÀ HgÀ°è ºÉÆgÀ Hj£ÉÆA¢UÉ ¨É¸ÀÄUÉAiÀÄ ¥ÀgÀªÀÄ ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ PÉÆArAiÉÄAzÀgÉ CAZÉPÀZÉÃj,EA¢£À mÉ°¥sÉÆãï AiÀÄÄUÀzÀ®Æè §ºÀ¼ÀPÀqÉ F ¹Üw ©ü£ÀߪÁUÉãÀÆ E®è.CAxÀ CAZÉ PÀZÉÃjAiÀÄ°è £À£ÀߥÀà ¥ÉÆøïÖ ªÀiÁ¸ÀÛgÀÄ, CªÀ¤UÀÆ - HgÀ d£ÀPÀÆÌ CzÀÄ PÉêÀ® £ËPÀjAiÀiÁVAiÀĵÉÖà G½¢®è, CªÀgÀ §zÀÄPÉA§ §zÀÄPÉà ¨É¸ÉzÀÄPÉÆArzÉ. JµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉAzÀgÉ ¥ÉÆøÁ֦øÉAzÀgÉ ¨sÀlÖgÉA§ ºÁUÉ CzÀÄ CªÀgÀ §zÀÄPÀ°è ºÁ¸ÀĺÉÆPÁÌVzÉ. CªÀ£À AiÀiÁªÀ ºÉƸÀ CAVUÀÆ ¥ÉÆù֣À ¹RÍzÀ «²µÀÖ PÀjªÀĹ ºÀwÛ®èªÉA§Ä¢®è. »AzÉ®è HgÀ ±Á¯ÉUÉ §gÀĪÀ ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ£Éßà ¥ÉÆøïÖªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ£ÁßV £ÉëĹ©qÀÄvÀÛ°zÀÝgÀÄ, CAw¥Àà ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀ ²µÀå£ÁzÀ C¥Àà¤UÉ ºÀÄqÀÄUÀ ºÀıÁj¬ÄzÁÝ£É JAzÀÄ D PÁ®zÀ°è MAzÀÄ ªÀÄnÖUÉ zÉÆqÀØzÉA§AxÀ F ¥ÉÆøÁ֦ù£À £ËPÀj ¹QÌ¢ÝvÀÄÛ. ¥ÉÆøÁÖ¦¹UÉ ¨ÉÃgÉ D¦üøÁUÀ°Ã ©°ØAUÁUÀ°Ã E®è, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀV£À MAzÀÄ ¸ÀtÚ SÉÆðAiÉÄà ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ PÀ¥ÁlÄ, læAPÀÄ, PÁå¯ÉAqÀgÀÄ, SÁQ aî,vÀPÀÌr-vÀÆPÀzÀ PÀ®Äè, oÀ¸ÉìAiÀÄ ¨ÁPÀÄì »ÃPÉ ¸ÀPÀ® C®APÁjPÀ ¸À®PÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß°è ºÀgÀrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ aPÀÌ PÉA§tÚzÀ ¨ÉÆÃqÀð£ÀÄß ºÉÆgÀUÉÆÃqÉUÉ vÀUÀÄ°ºÁQPÉÆAqÀÄ ¥ÉÆøÁ֦øÁV gÀÆ¥ÀÄUÉÆAqÀÄ©nÖvÀÄÛ. ºÁUÁV ¥ÉÆøÁ֦øÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C«¨sÁdå CAUÀªÀÇ DVvÀÄÛ. CAxÀ HgÀÄUÀ¼À°è F CAZÉAiÀÄtÚ£À PÉ®¸À §jà ¥ÀvÀæ ºÀAZÀĪÀÅzÀPÀ̵ÉÖà ¹Ã«ÄvÀªÁVgÀĪÀÅ¢®è. ºÉZÀÆÑPÀrªÉÄ J®è ªÀÄ£ÉUÀ½UÀÆ wgÀÄUÀĪÀªÀ£ÁzÀÝjAzÀ C¥Àà£À §½ Hj£À vÁeÁ ¸ÀÄ¢ÝUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. C¯Éè¯ÉÆèà ºÉƸÀzÁV mÁgÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ, zÉÆqÀتÀÄ£ÉAiÀÄ ²ªÀgÁªÀÄtÚ ¨ÉÆêÉð¯ïè ºÉÆqɸÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ, ±ÀAPÀgÀ¨sÁªÀ£À ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÃmÉAiÀÄ UÀAr£À PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä §AzÀ UÀÄnÖ£À ¸ÀĢݬÄAzÀ »rzÀÄ ªÉÄð£À §eɪÀÄ£É PÉgÉAiÀÄ°è ¹¢Ý ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ «ÄãÀÄ»rAiÀÄÄ


8

ZÉÊ vÀæ gÀ ²ä

wÛgÀĪÀÅzÀÄ, zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ DZÉV£À zÉÆqÀتÀÄgÀPÉÌ eÉãÀħA¢zÀÄÝ, MªÉÆäªÉÄä PÀ©â£À UÀzÉÝAiÀÄ PÀqÉ §AzÀ D£ÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀªÀgÉUÉ.AiÀiÁgÀAiÀiÁgÀªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁAiÀiÁðjUÉ NlĺÁPÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JA§ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄuÁªÀuÉUÉ ¤AvÀªÀgÀÄ PÉüÀĪÀ M¼À«ZÁgÀUÀ½AzÀ »rzÀÄ ‘J¯ÁèzÀgÀÆ M¼Éîà ºÉÆÃjªÀÄtPÀ PÉÆqÀĪÀ ¸ÀÄ¢Ý UÉÆvÁÛzÉæ ºÉüÉÆÃ’ J£ÀÄߪÀªÀgÀÆ EgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÀgÀzÉÝà «²µÀÖªÁzÀ SÁQ aîUÀ¼À°è ¢£ÀªÀÇ §gÀĪÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À®Æè §ºÀ¼À ªÉgÁ¬Än;zÉÆqÀØ d«ÄãÁÝgÀjUÀµÉÖà §gÀĪÀ ¨ÁåAQ£À CqsÁªÉ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÆ,¨ÉÃqÀªÉAzÀgÀÆ §gÀÄvÀÛ¯Éà EgÀĪÀ ¨ÁåAQ£À,J¯ïL¹AiÀÄ £ÉÆÃnøÀÄUÀ¼ÀÄ,¦æÃwAiÀÄ eÁ£Àí«UÉ ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è PÉ®¸ÀQÌgÀĪÀ ¥ÀæPÁ±À §gÉzÀ ¥ÉæêÀÄ¥ÀvÀæªÀÇ,qÉÃmï¨Ágï DzÀ E¤émÉõÀ£ïUÀ¼ÀÄ, ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ ºÀ¹gÀÄ,ºÀ¼À¢ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ,¸ÀgÀPÁj ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ ºÀ®ªÀÅ G¹j£À ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß, PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß vÀ£ÉÆßqÀ£É ºÉÆvÀÄÛvÀgÀÄvÀÛªÉ. £Á£ÀÄ zÀÆgÀzÀÆj£À PÁ¯ÉÃdÄ ¸ÉÃjzÀ DgÀA¨sÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄ£ÉUÉ ¥ÀvÀæ§gÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÆß, PÉ®ªÉǪÉÄä ºÁ¸ÉÖ°£À UɼÉAiÀÄjUÉ ¥ÉÆøïÖªÀiÁr JAzÀÄ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÁUÀ «avÀæ ºÁUÀÆ CZÀÑj JA§AvÉ £ÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¥Àæwà ¸À® ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ SÁ° CAvÀzÉÃð² ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀ®Ä ªÀÄgÉAiÀÄÄwÛgÀ°®è. £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ºÁUÀÆ CzÀÆ »ÃUÉÆAzÀÄ ºÀgÁdÄ EzÀÄ ¥ÀvÀæUÀ½AzÀ £À£ÀUÉ C°è£À ¥ÉÆøïÖ §Ä¢Ý ¨ÉÃPÉà §Ä¢Ý ? ªÀiÁ¸ÀÛgÀgÀÆ ¥ÀjZÀAiÀĪÁV¢ÝvÀÄÛ. CAvÀ ªÀiÁgÁlQÌzÉ. ¥ÀvÀæUÀ½UÉ PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ ¢£ÀUÀ½zÀݪÀÅ. £ÁªÀAvÀÆ Cw PÀrªÉĨɯÉUÉ, ¥ÀvÀæ§gÉAiÀÄĪÀ ºÉƸÀ«zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȹֹzÉݪÀÅ. §Ä¢Ý fëUÀ¼ÀzÀÄ. CzÉÆAxÀgÁ ¸Á¥ÁÛÛ»PÀ ¢£À¥ÀwæPÉAiÀÄAvÉ ªÀiÁ£À¨ÉÃQzÀÝgÉ ºÉà ½ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArgÀÄwÛvÀÄÛ. ºÀgÁfVzÉ £Á®ÄÌ PÁ¹UÉ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÉƨÉÊ®ÄUÀ¼ÀÄ PÉʹQÌ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀzÀÄ ¥ÀvÀæ §gÉAiÀÄĪÀÅzÉà ªÀÄgÉvÀÄ ºÉÆÃVzÉ. fêÀ ¨ÉÃQ£ÉßãÀÄ?...! ‘£Á£ÀÄ PÉëêÀÄ, ¤ªÀÄä PÉëêÀĸÀªÀiÁZÁgÀ w½¹’ EzÀPÉ ¨É¯É¬Ä®è. ¥À Å PÀ Ì n JAzÉ®è ºÉüÀĪÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ VUÁ¨ÉÊn£À ¹àÃr£À ªÀÄgÀzÀ gÉA¨É PÉÆA¨É U À ¼ À ° è J¯ÉPÁÖç£ï AiÀÄÄUÀzÀ°è ¨Á°±ÀªÁVAiÀÄÆ ®¨sÀå. ¸Á® wÃj¸À z À ºÀ ¼ À v ÁVAiÀ Ä Æ PÁtĪÀ Å zÀ Æ ºËzÀÄ. gÉÊvÀ£ÀzÀÄ ¥ÀlÄÖ©zÀÄÝ §gÉAiÀÄÄvÉÛãÉAzÀgÉ ºÀ¼É ¦æÃwAiÀÄ ¨ÉÃQzÀÝgÉ vÀégÉ ªÀiÁr £É£À¥À®èµÉÖà §zÀÄPÀÄwÛgÀĪÀ UÀAqÀºÉAqÀwAiÀÄ - «±Àé£ÁxÀ. J.ºÉUÀqÉ FV£À ¦æÃwAiÀÄAvÁV©qÀ§ºÀÄzÀµÉÖ. £ÀªÀÄäzÉà ¸ÀéAvÀ «¼Á¸ÀUÀ½®èzÀ F £ÀUÀjAiÀÄ°è £À£Àß ªÀÄƯɸÉÃjzÀ ¸ÀÆmïPÉù£À°è£À ¤Ã°§tÚzÀ CAvÀzÉÃð²AiÉÆAzÀÄ PÀAqÀÄ EzÀ£Éß®è ªÀÄvÉÛ £É£À¦¹vÀÄ. vÀ£ÀV®èzÀ «¼Á¸ÀzÀ°è£À £ÀÆgÀÄ avÀæ: ªÉAPÀlæªÀÄt ¨sÀmï


9

ZÉÊ vÀæ gÀ ²ä

ªÀÄÄRUÀ¼À ºÁUÉ PÀtÚ ªÀÄÄAzÉ C¥À£ à À zÉʤPÀzÀ PÉ® zÀȱÀåU¼ À ÄÀ £À£ßÀ ¥Á°£À J®èPÆ À Ì «ÄÃjzÀ fêÀ£¦ À Ãæ wAiÀÄ ZÀ°¸ÀĪÀ avÀU æ ¼ À AÀ vÉ ºÁzÀÄ ºÉÆÃzÀªÅÀ . C¥Àà ¨É¼A îÀ ¨É¼U À ÎÉ AiÉÄà vÀ£ßÀ £Éa£ Ñ À ¥ÉÆøÁ֦ù£À°è JA¢£À PÁAiÀÄPÀz° À è vÉÆqÀV¹PÉÆArzÁÝ£.É JzÀÄjUÉ oÀ¸A ìÉ iÀÄ qÀ§,â ¥ÀPÌÀz° À è CgÀV£À ¹Ã®ÄªÀiÁqÀ®Ä ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸ÀtÚ ¯ÁnãÀÄ ¢Ã¥À ºÀU® À ®Æè ¸ÀtU Ú É GjAiÀÄÄwÛz.É lPÀÌ-lPÀÌ lPÀ JA§ oÀ¸A ìÉ iÀÄ ¸ÀzÄÀ Ý ªÀiÁvÀæ ºÀ½A î iÀÄ D J®è ¥ÀvU æÀ ½ À UÉ ¥ÉÃmÉAiÀÄPÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀlPÖ q À AÉ iÀÄ ¥Àgª À Á¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁPÁgÀUÆ É ½¸ÀÄvÀÛ ªÉÄ®èUÉ PÀuÆ É q Ú AÉ iÀÄÄwÛgÄÀ ªÀ ¥Àgª À ÄÀ D®¹ ºÀU° À £À°è MAzÀÄ PÁAiÀÄPÀzÀ ¢ªÀåU½ À UÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀPz À AÀ vÉ ºÀgr À PÉƼÀÄv î ° ÛÀ zÉ. ‘CfÓÃ, ¤£ÀߪÀÄUÀ ºÀt PÀ¼ÄÀ »¹zÁÝ£’É J£ÀÄßvÀÛ ªÀĤDqÀðgï PÉÆqÀ§AzÀ ¥ÉÆøïÖ¨l Às g Ö À §½ ªÀÄUÀ ªÀÄvÉÃÛ £ÁzÀgÆ À §gÉ¢zÁÝ£AÉ iÉÄà JAzÀÄ UËgÀfÓ ¨ÉÆZÀĨ Ñ Á¬ÄAiÀÄ°è PÉýzÁݼ,É ªÀÄUÀ K£ÀÆ §gÉ¢®èªAÉ §ÄzÀÄ UÉÆwÛzÀÝ ¥ÉÆøïÖ¨sÀlÖgÀÄ «µÀAiÀÄ ªÀÄgɸÀ®Ä ¤£Àß ªÀÄAr£ÉÆêÀÅ ºÉÃVzÉ JAzÀÄ PÉüÀÄwÛzÁÝgÉ. ªÉÄvÀÛUÉ £ÀUÀÄvÁÛ CfÓ vÀ£Àß PÀªÀ¼ÀzÀ ¸ÀAa¬ÄAzÀ vÉUÉzÀ LzÀgÀ £Át媣 À ÄÀ ß ¨ÉÃqÀªA É zÀgÆ À ¨sl À ÖgÀ PÉÊ° »r¸ÀÄwÛzÁݼ.É ‘ºÉÆÃAiÀiï ±ÀAPÀd æ Ó ¤£ÀUÃÉ £ÉÆà ¥ÀvæÀ §A¢vÀA Û vÉ ¥ÉÆøïÖ¨l Às ÖgÄÀ ¤£Àß ºÀÄqÀÄPÀ̧A¢zÀÄ,æ ºÉÆÃV £ÉÆÃr ¨Á’ JAzÀ ªÀiÁ§è£À ªÀiÁwUÉ vÀ£ßÀ £ÀÄß ¥ÉÃmÉUÉ PÀg¬ É Ä¹PÉƼÀÄv î ÃÛÉ £ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀ ªÀÄUÀ£ÃÉ §gÉzÀ ¥Àv« æÀ gÀ¨ÃÉ PÀÄ JAzÀÄPÉÆAqÀÄ J°èAiÀÄzÉÆà MAzÀÄ D¥Àª Û ÁzÀ fêÀzÄÀ ¹j£À §ÄwÛAiÀÄAvÀ D¸ÉAiÀÄ°è ¥Àvª æÀ £ À ÄÀ ß ¨sl À Ög° À A è iÉÄà N¢¸ÀĪÁ J£ÀÄßvÁÛ ¥ÉÆøïÖ¨l Às ª æ ÄÀ £ÉUÃÉ §AzÀÄ §lªÁqÉUÉ ºÉÆÃzÀ ¨sl À ÖgÀ §gÀĪÀ£ßÉ Ã PÁAiÀÄÄwÛzÁÝ£.É ¥ÉÆøïÖ¨l Às ÖgÄÀ ªÀÄzsÁåºßÀ ªÁzÀgÆ À §gÀ¢zÁÝUÀ ‘CªÀ ºÉÆÃzÀ¯ÃèÉ ¨ÁQAiÀiÁVgÀ¨ÃÉ PÀÄ’ J£ÀÄßvÀÛ ¨sl À ÖgÀ CªÀÄä §r¹zÀ HlªÀiÁrzÀ ±ÀAPÀd æ Ó PÀÆvÀ°A è iÉÄà ªÀÄzsÁå£z íÀ À eÉÆÃA¥ÀÄ ¤zÉU æ É eÁjzÁÝ£.É ‘K£ÀÄ, PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ ªÀÄÄVzÀ£A À vÀgÀ vÀAzÀÄPÉÆqÀÄwÛÃgÀ®è F ¥Àvª æÀ £ À ÄÀ ß’ JAzÀÄ ¹r«ÄrUÀÄlÖ UÉÆÃ¥Á®tÚ¤UÉ CzÀÄ £ÀªÄÀ ä ¥ÉÆùÖUÆ À EAzÉà §AzÀzÄÀ Ý ªÀiÁgÁAiÀÄ JAzÀÄ ºÉüÀ®Æ DUÀzÃÉ C¥Àà ºÉÆgÀ§A¢zÁÝ£,É ±À¤ªÁgÀzÀ ±Á¯É ªÀÄÄV¹ §AzÀ PÀÄt©AiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ£Æ É §â zÀt¥ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ¤°è¹zÀÝ ¥ÉÆøïÖ¨l Às ÖgÀ ¸ÉÊPÀ°£ è À ¸ÁÖ÷åAqï vÉU¢ É zÁÝ£,É vÀ£ßÀ ¼ÀvV É AvÀ zÉÆqÀz Ø ÁzÀ ¸ÉÊPÀ®£ è ÄÀ ß »rzÀÄ ¤°è¹ ºÀwÛ ¥Éq¯ À ï vÀĽAiÀÄvÉÆqÀVzÁÝ£.É E£ÉÆßAzÉà gËAqÀÄ J£ÀÄßvÀÛ ªÀÄÆ£Áð®ÄÌ gËAqï ªÀÄÄV¹ gÉÆAiÉÄåAzÀÄ ¥ÀvæÀ PÉÆlÄÖ §AzÀ C¥À£ à À §½AiÉÄà vÀAzÀÄ ¤°¹zÁÝ£,É vÀĸÀÄ CAfPɬÄAzÀ PÀÆrzÀ CªÀ£À ªÀÄÄRzÀ°£ è À ¥ÀÄlÖ ªÀiÁAiÀÄzÀ £ÀUÄÀ ªÉÇAzÀÄ ¤ÃgÀªª À £ À ÄÀ ß zÁn ¤zsÁ£ÀªÁV C¥À£ à À ªÉÆÃgÉAiÀÄ£ÀÄß vÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀtU Ú É CgÀ¼v À Æ É qÀVzÉ. C¥Àà zÀÆgÀzÀ £ÁUÀgPÀ Á¤£À PÁr£À°g è ÄÀ ªÀ ¥ÀĤAiÀÄdÓ£À ¥Á°£À ¸ÀPÁðgÀzÀ PÀqÉV£À CwzÉÆqÀØ ¸ÀºÁAiÀĪÁzÀ ªÀÈzÁÞ¥Àå ªÉÃvÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ eÉÆÃgÀĪÀļÉAiÀÄ°è vÉÆAiÀÄÄݧA¢zÁÝ£É. CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÉÆAiÀÄÄå«PÉAiÀÄ£ÀÆß ªÀÄgÉvÀÄ eÉÆvÉUÉ M¬ÄÝzÀÝ G½zÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£Éß®è MAzÀÄjÃwAiÀÄ ¨sÀAiÀÄ¢AzÀ PÀÆrzÀ PÁ¼ÀfAiÀÄ°è MAzÉÆAzÀ£Éß ºÀgÀªÀÅwÛzÀÝgÉ,±Á¯É¬ÄAzÀ CªÀÄä£À eÉÆvÉ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀAeɪÀļÉUÉ CzsÀðA§zsÀð vÉÆAiÀÄÝ E£ÀÆß DqÀĪÀ ªÀÄÆr£À¯Éè EgÀĪÀ ¥ÀÄmÁtÂUÀ¼ÀAvÉ PÁtÄwÛªÉ D ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ.


£À¢ wÃgÀzÀ°èÃUÀ.. PÀ®ÄèUÀ¼Éà E®è... £À£ÀߪÀ¼À ¤jÃPÉëAiÀÄ°è, £Á£ÉÃ... ¤ÃgÀÄ ¥Á®Ä ªÀiÁrzÉ£À®è..

ZÉÊ vÀæ gÀ ²ä

C¥ÀgÁ¢ü ¨sÁªÀ, ¨ÉA©qÀzÉ PÁqÀÄwÛzÉAiÀįÁè...!! CªÀ¼À ¤jÃPÉëAiÀįÉè¸ÉzÀ.. D PÀ®Î¼ÉÃ... »ÃUÉ wgÀÄV ºÀUÉ ¸Á¢ü¸ÀÄwÛªÉAiÉÄÃ??... w½AiÀÄÄwÛ®èªÀ¯Áè..

PÀ®à£ÁgÀ²ä F avÀæªÀ£ÀÄß PÀAqÁUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£À¹£À°è ªÀÄÆrzÀ PÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß £ÀÆgÀÄ ¥ÀzÀUÀ½UÉ «ÄÃgÀzÀAvÉ £ÀªÀÄUÉ §gÉzÀÄ PÀ½¹

-ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÁ¼ÀUÀÄAzÀ

JzÉAiÀÄ°èÃUÀ... CªÀ¼ÀÄ CªÀ¼ÁVAiÉÄÃ.. G½¢¯Áè... ªÀÄ£ÀzÀ PÉƼÀzÀ°èÃUÀ... §jÃ... PÀ®ÄèU¼Éà vÀÄA©ªÉAiÀÄ®è..

-¨sÀªÀ

PÀgÀUÀÄwÛzÉ »ªÀÄ ºÉ§âAqÉ ¸ÀÆgÀå£À ¥ÀæRgÀvÉUÉ CzÀgÉÆqÀ®Ä PÀgÀV ¸ÉÆgÀV ¸ÁUÀgÀzÉÆqÀ°UÉ CzÀÄ PÀgÀVzÀgÉ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ Kj½vÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À PÉÆAr PÀ¼ÀazÀgÉ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀ£ÀªÉà PÉÆïÁºÀ® C¯ÉÆèî PÀ¯ÉÆèî

PÉÆAr

¥ÀæwÃPÁgÀ

10

ºÉÆvÀÄÛ PÀ¼ÉAiÀÄĪÀvÀ£ÀPÀ ...

£ÉÆAzÁ¬Ä¸À®Ä ªÀÄgÉAiÀĨÉÃqÀ F £À£Àß, ºÀÈzÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¤£Àß PÀuÉÆÚ¼ÀUÉ, PÁ¢gÀÄªÉ GavÀ ¥ÀæªÉñÀPÉÌ, MªÉÄä §gÀªÀiÁqÀÄ ¤£ÉÆß¼ÀUÉ... ¤£Àß ºÀÈzÀAiÀÄzÀ PÁvÉ AiÉƼÀUÉ EqÀ¯Éà £À£Àß PÀ£À¸À oÉêÀtÂAiÀÄ ¥ÁªÀw¸À¯Éà £É£À¥ÀÄUÀ¼À £ÀUÀzÀ£Àß? PÉÊUÀqÀ ¤ÃqÀÄ K ºÀÄqÀÄV ¤£Àß ¨ÉgÀ¼À £ÀÄtÄ¥À ªÀļÉAiÀÄPÁr£À°è £Á£ÉƪÉÄä »rzÀÄ £ÉqÉªÉ ¨É¼ÀPÀ »rzÀÄ C¼ÀvÉ ªÀiÁr ¥ÉÆÃt¸ÉÆÃt eÉÆvÉUÀÆr , PÀÆvÀÄ ªÀÄgÀzÀ PɼÀVAzÀÄ ºÉÆvÀÄÛ PÀ¼ÉAiÀÄĪÀvÀ£ÀPÀ... £Á£ÀÄ ... - gÁfêï PÁgɪÀÄ£É


11 ZÉÊ vÀæ gÀ ²ä

ªÀÄgÀzÀ ºÀQÌ ªÀÄj gÉPÉÌ ©Ã¹zÀg-eÉÉ...ÆåÃw ²ÃUÉÃ¥Á¯ï

“C

ªÀiÁä... ªÀÄ£ÀĵÀågÀ vÀg À º À À £ÀªÄÀ UÉÃPÉ PÉÊUÀ½®è?” UÀÆqÀÄ ºÉuAÉ iÀÄÄwÛgÄÀ ªÀ CªÀÄ䣣 À ÄÀ ß PÉývÀÄ ªÀÄj ºÀQÌ. vÁ¬Ä ºÀQÌUÉ ¢V¯Á¬ÄvÀÄ. ªÀÄj, ªÀÄ£ÀĵÀågÀ ºÁUÉ §AiÀÄPÉU¼ À À »AzÉ ©Ã¼ÀĪÀÅzÉãÉÆà JAzÀÄ. vÁ¬Ä ºÀQÌ ºÉývÀÄ, “ £ÀªÄÀ ä CUÀvåÀ U¼ À £ À ÄÀ ß ¥ÀÆgÉʹPÉƼÀ® î Ä K£ÉãÀÄ ¨ÉÃPÉÆà CzÀ£ßÀ ¤¸ÀUð À £ÀªÄÀ UÉ PÉÆnÖzÉ ªÀÄUÀÄ. E®èzÝÀ£ÄÀ ß §AiÀĸÀĪÀÅzÀÄ, E¢ÝzÝÀ£ÄÀ ß ªÀÄgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ PÀªÄÀ ð. CªÀgÀ §AiÀÄPÉU¼ À ÄÀ JA¢UÀÆ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀÅzÉà E®è. PÉÆlÖ PÉÊUÀ¼£ À ÄÀ ß CªÀgÄÀ GtÚ®Ä, zÀÄrAiÀÄ®Ä ªÀiÁvÀæ §¼À¸ÄÀ ªÀÅ¢®è, PÉÆ®è®Ä, PÀrAiÀÄ®Ä PÀÆqÀ §¼À¸ÄÀ vÁÛg.É CªÀgAÀ vÉ £ÁªÀÅ DUÀ¢gÀ¯AÉ zÀÄ zÉêÀgÄÀ £ÀªÄÀ UÉ PÉÊ PÉÆnÖ®.è ” DzÀgÆ À ªÀÄj ºÀQÌUÉ ¸ÀªiÀ ÁzsÁ£ÀªÁUÀ°®è. £ÀªÄÀ UÀÆ PÉÊ ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ J¤¹vÀÄ. £ÁªÀÅ CªÀgAÀ vÉ PÉlÖ GzÉÝñÀPÌÉ §¼À¸ÄÀ wÛg° À ®è J¤¹vÀÄ. ªÀÄjAiÀÄ ªÀÄÄRzÀ vÀÄA¨Á C¸ÀªiÀ ÁzsÁ£À. vÁ¬Ä ºÀQÌ UÀªÄÀ ¤¸À¢gÀ°®è. CzÀPÌÉ UÉÆvÀÄ,Û ¤¸ÀUð À vÀªÄÀ UÉ PÉÆlÖ CzÀÄãvÀ zÉúÀzÀ §UÉÎAiÀiÁUÀ°, ¸ËPÀAiÀÄðzÀ §UÉÎAiÀiÁUÀ°, C¸ÀAvÀÈ¦Û ªÀåPU ÛÀ Æ É AqÀgÉ «£Á±ÀPÁ® ºÀwg Û À §AzÀAvÉ JAzÀÄ. §Ä¢Þ ºÉ¼Æ É ÃtªÉAzÀgÉ CAxÀºÀ CvÀÈ¥ÀÛ ªÀÄ£À¸ÄÀ ì AiÀiÁgÀ §Ä¢ÞªÁzÀª£ À Æ À ß PÉý¹PÉƼÀĪ î À ¹ÜwAiÀÄ°ègÄÀ ªÀÅ¢®è JAzÀÄ PÀÆqÀ CzÀPÌÉ w½¢vÀÄ.Û DzÀgÆ À vÀ£ßÀ zÉà ªÀÄjAiÀÄ£ÀÄß wzÀÝ¢gÀ¯Á¢ÃvÉ? CAzÀÄ Erà gÁwæ ªÀÄjUÉ ¤zÉÝAiÉÄà E®è. ºÁUÉAiÉÄà C®èªÃÉ , §AiÀÄPÉAiÀÄ ºÀÄZÀÄÑ ºÀwz Û À ªÀÄ£À¸ÄÀ ì vÀ£U À É ¹QÌzÀ AiÀiÁªÀ ¸ÀÄRªÀ£Æ À ß ¥ÀjUÀt¸  ÄÀ ªÀÅzÉà E®è. ªÀÄjUÉ vÀ£ßÀ ªÉÄvÀ£ Û AÉ iÀÄ ºÁ¹UÉ, ¨ÉZ£ ÑÀ AÉ iÀÄ vÁAiÀÄär®Ä AiÀiÁªÀÅzÀ£Æ À ß C£ÀĨs« À ¸À¯ÁUÀ¯ÃÉ E®è CAzÀÄ gÁwæ. vÁ¬Ä ºÀQÌ £ÉÆÃqÀÄvÀ¯ Û ÃÉ EvÀÄ.Û ¸ÀªÄÀ AiÀÄ ¥ÀPª éÀ ÁUÀ¯AÉ zÀÄ PÁAiÀÄÄwÛvÄÀ .Û ¹UÀzÃÉ EgÀĪÀÅzÀ£ÄÀ ß §AiÀĸÀÄvÀÛ PÀ¼z É ÄÀ PÉÆAqÀ PÀt ë UÀ¼ÄÀ ªÀÄvÉÛ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀÅ¢®èªAÉ §ÄzÀ£ÄÀ ß vÁ¬Ä ºÀQÌ ªÀÄUÀÄ«UÉ w½¸À§AiÀĹvÀÄ.Û DzÀgÉ ªÀÄjUÉ vÁ¬ÄºÀQÌ ¥ÀAæ iÀÄvÀߥÀqz À É PÀĽvÀ ¸ÉÆêÀiÁjAiÀÄAvÉ PÁtÄwÛvÄÀ .Û ¸Àºd À ªÉà C®èªÃÉ ? ©¹ gÀPPÛÀ ÌÉ C£ÀĨsª À z À À ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÄÀ CxÀð»Ã£ÀªÁV PÁtĪÀÅzÀg° À è D±ÀAÑ iÀÄðªÉä®è. DzÀgÆ À CªÀÄäA¢gÀÄ ºÁUÉ®è ¸ÀÄ®¨sª À ÁV ©qÀĪÀÅ¢®èª® À !è vÁ¬Ä ºÀQÌ ¤zsð À j¹vÀÄ. ºÉÃUÁzÀgÆ À ªÀiÁr ªÀÄjUÉ §AiÀÄPÉ ªÀÄvÀÄÛ CUÀvåÀ PÌÉ EgÀĪÀ ªÀåvÁ帪 À £ À ÄÀ ß w½¸À¨ÃÉ PÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ±åÀ Pv À U É ¼ À ÄÀ ¥ÀÆgÉʹzÀ ªÉÄïÉ


12

ZÉÊ vÀæ gÀ ²ä

vÀ£ßÀ CAvÀgAÀ UÀzÀ PÀgU É É N UÉÆqÀ¨ÃÉ PÀÄ JAzÀÄ. CªÀÅUÀ¼£ À ßÉ Ã fêÀ£z À À UÀÄjAiÀiÁV¹PÉÆAqÀÄ »AzÉ ©zÀݪg À À §zÀÄPÀÄ ClÖ ºÀv® ÛÀ Ä ºÉÆÃV KtÂAiÀÄ ªÉÆúÀPÌÉ ©zÀݪ£ À AÀ vÁUÀÄvÀz Û É JAzÉ®è ºÉüÀ§AiÀĹvÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄ£À¸ÄÀ .ì DzÀgÉ vÀ£ßÀ ªÀiÁvÀ£ÄÀ ß CgÀV¹PÉƼÀĪ î À ±ÀQÛ E£ÀÆß §A¢®è ªÀÄjUÉ JA§ÄzÀgÀ Cj«vÀÄÛ vÁ¬Ä ºÀQÌU.É C¸ÀªÄÀ xÀðgÀ ªÀÄÄAzÉ DrzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÄÀ ªÀåxð À ªÁUÀĪÀªÅÀ , CxÀªÁ zÀÄgÀÄ ¥ÀAiÉÆÃUÀªÁUÀĪÀªÅÀ JA§ÄzÀÄ PÀÆqÀ UÉÆwÛvÄÀ Û ºÀQÌU!É ªÀÄgÀÄ¢£À PÀÆqÀ ªÀÄjAiÀÄ ªÀÄ£À¸ÄÀ ì K£À£Æ É ßà AiÉÆÃa¸ÀÄwÛvÄÀ .Û UÉÆAzÀ®zÀ°v è ÄÀ .Û ºÁgÀ®Ä PÀ°AiÀĨÉÃPÉA§ ºÀA§®ªÉà E®èzAÀ vÉ PÀĽwvÀÄÛ ªÀÄj. vÁ¬Ä ºÀQÌ ¦æÃw¬ÄAzÀ ºÀwg Û À §AzÀÄ, ªÀÄjAiÀÄ£ÀÄß vÀ©Pâ Æ É ArvÀÄ. ªÀÄjUÉ vÀqÉ »r¢zÀÝ zÀÄBRªÉ®è GªÀÄä½¹ §AzÀAvÁ¬ÄvÀÄ. ©QÌ ©QÌ C¼À¯ÁgÀA©ü¹vÀÄ ªÀÄj. vÁ¬Ä ºÀQÌ ¤zsÁ£ÀªÁV ªÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªiÀ ÁzsÁ£ÀUÆ É ½¸ÀÄvÀ,Û §Ä¢Þ ºÉüÀ¯ÁgÀA©ü¹vÀÄ. “£ÉÆÃqÀÄ ªÀÄjÃ..,¤£ÀUÉ PÉÊAiÀÄå §zÀ¯ÁV gÉPÌU É ½ À ®èªÃÉ ? E®èzÀ PÉÊUÀ¼À §UÉÎ AiÉÆÃa¸ÀÄvÀÛ ¸ÀªÄÀ AiÀÄ ªÀåAiÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄw î ÃÛ AiÉÄÃPÉ? ºÁgÀ¨ÃÉ PÉA§ §AiÀÄPÉ E®èªÃÉ ªÀÄ£À¹£ ì Á¼Àz° À ?è PÉÊ KPÉ ¤£ÀU?É ¤Ã£ÉãÀÄ, ªÀÄ£ÀĵÀågAÀ vÉ DºÁgÀ ¸ÀAUÀ» æ ¹ UÀÄqÉØ ºÁPÀ¨ÃÉ PÉ? D ¢£ÀzÀ PÀƼÀ£ÄÀ ß zÉêÀgÄÀ D ¢£ÀªÃÉ PÉÆqÀÄvÁÛ£AÉ § ¨sg À ª À ¸ À ¬ É Ä®èªÃÉ ¤£ÀU?É CªÀgAÀ vÉ UÀÄqÀz Ø µ À ÄÀ Ö zÉÆqÀØ ªÀÄgÀU¼ À £ À ÄÀ ß PÀrzÀÄ ªÀÄ£É PÀl¨ Ö ÃÉ PÉ? £ÁªÀÅ PÉÆQ̤AzÀ, PÁ°¤AzÀ PÀlÄÖªµ À ÄÀ Ö ZÉAzÀzÀ ªÀÄ£ÉU¼ À £ À ÄÀ ß PÉʬÄgÀĪÀ ªÀÄ£ÀĵÀågÄÀ vÀ¯É PɼU À ÁV ¤AvÀgÆ À PÀl¯ Ö ÁgÀgÄÀ . CªÀgµ É ÃÖÉ ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀgÆ À £ÀªÄÀ äAvÉ ¸ÀZ é AÑÀ zÀªÁV JA¢UÀÆ ºÁgÀ¯ÁgÀgÄÀ .” “¤¸ÀUð À zÀ zÀȶÖAiÀÄ°è J®ègÆ À MAzÉà ªÀÄUÀÆ, M§âjUÉ ºÉZÄÀ Ñ M§âjUÉ PÀ«Ää PÉÆqÀĪÀ UÀÄt ¤¸ÀUð À QÌ®.è MA¢¯ÉÆAè zÀÄ jÃwAiÀÄ°è ¸ÀȶÖAiÀÄ vÀPÌr À ¸ÀjzÀÆUÀ¯ÃÉ ¨ÉÃPÀÄ. E®èzÝÀPÌÉ PÉÆgÀU¨ À ÃÉ qÀ. CzÀPÌÉ §zÀ¯ÁV ¤£ÀUÉ E£ÉßãÉÆà ¹QÌgÄÀ vÀz Û .É ºÁgÀ¨ÃÉ PÉA§ÄzÀÄ ¤£Àß CAvÀgÁ¼ÀzÀ PÀg.É CzÀ£ÄÀ ß PÉý¹PÉÆÃ... CUÀvåÀ QÌAvÀ ºÉZÄÀ Ñ §AiÀĸÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ vÀ¥Æ É Ãà ºÁUÉà CªÀ±åÀ Pv À U É ½ À UÉà CAnPÉÆArgÀĪÀÅzÀÆ vÀ¥ÄÀ .à CwAiÀiÁzÀgÉ CªÀ±åÀ Pv À U É ¼ À ÃÉ §AiÀÄPÉU¼ À ÁV ºÉÆÃUÀÄvÀª Û .É ªÀÄ£ÀĵÀågAÀ vÉ ¤Ã£ÀÄ CªÀÅUÀ¼À »AzÉ ©Ã¼ÀÄwÛÃAiÀÄ... CUÀvåÀ ¥ÀÆgÉʹzÉÆqÀ£É ¤£Àß CAvÀgÁ¼ÀzÀ DUÀ¸z À ° À è UÀj ©ZÀ¯ Ñ ÃÉ ¨ÉPAÉ §ÄzÀ£Æ À ß ªÀÄgÉAiÀĨÁgÀzÄÀ ”. ªÀÄjUÉ ¸ÀvåÀ zÀ CjªÁV PÀtÄÚ vÀÄA© §AvÀÄ. vÁ¬ÄUÉ PÀÆqÀ... “ªÀÄgÀzÀ ºÀQÌ ªÀÄj gÉPÌÉ ©Ã¹zÀgÉ CzÀgÀ UÀjUÉ ªÀÄÄQÛ” PÉÆ£ÉUÆ À “ªÀÄgÀzÀ ºÀQÌ ªÀÄj gÉPÌÉ ©Ã¹vÀÄ, CzÀgÀ UÀj ªÀÄÄPÀª Û Á¬ÄvÀÄ” (eÉÆåÃwAiÀĪÀgÀ ¨ÁèUï ªÉÄÃ¯É PÀuÁÚr¸ÀÄwÛzÁÝUÀ PÀAqÀ D¥ÀÛ §gÀºÀ EzÀÄ ¤ªÀÄVµÀª Ö Á¢ÃvÀÄ)

ºÉƸÀvÀ£ÀªÉ ¨Á¼ÀÄ, ºÀ¼À¹PÉAiÉÄ®è ¸ÁªÀÅ ©qÀÄ | gÀ¸ÀªÀÅ £ÀªÀ£ÀªÀvɬÄAzÀ£ÀÄ¢£ÀªÀÅ ºÉÆ«Ää ºÀ¸À£ÉÆAzÀÄ £ÀÄrAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄ°è £ÉÆÃlzÀ° ¥À¸ÀgÀÄwgÉ ¨Á¼ï ZɮĪÀÅ - ªÀÄAPÀÄwªÀÄä ||


13

ªÀiÁUÉÆÃr£À CeÁÕvÀ d®¸ÀÄAzÀjAiÀÄ §UÉÎ...

- ªÉÄÃzsÁ £ÁUÀgÁeï

ZÉÊ vÀæ gÀ ²ä

AUÉ ²ªÀ£À ²gÀ KgÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß MAzÀÄ PÉÆÃjPÉ ªÀÄÄA¢lÖ¼ÀAvÉ: PÁAvÁ, ¤£Àß vÀ¯É©¹AiÉįÁè PÀrªÉĬÄzÀÝ ªÉüÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ ªÀįɣÁr£À°è ªÁ¹¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ CªÀÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÁV! F µÀgÀwÛUÉ ²ªÀ£À ªÉƺÀgÀÄ ©zÀݪÉÄïÉAiÉÄà UÀAUÉ DvÀ£À £ÉwÛ ºÀwÛzÀÄÝ... »ÃUÁVAiÉÄà EgÀ¨ÉÃPÀÄ, C¥Ààl ªÀįɣÁr£À ªÀÄr®Ä GvÀÛgÀPÀ£ÀßqÀzÀ°è J°è ºÉÆÃzÀgÀÆ ¸À¤ºÀzÀ¯Éèà d®¥ÁvÀzÀ ¸ÀzÀÄÝ PÉüÀĪÀÅzÀÄ. CzÀgÀ®Æè AiÀįÁè¥ÀÄgÀ vÁ®ÆQ£À°è vÀĸÀÄ ºÉZÉÑà d®¥ÁvÀUÀ½ªÉ. ¥ÀæSÁåvÀ ¸ÁvÉÆrØ, ªÀiÁUÉÆÃqÀÄ d®¥ÁvÀUÀ¼À ¸Á°£À°è CeÁÕvÀªÁVgÀĪÀ ²gÀ¯É, ¸ÀÄteÉÆÃUÀ, zÀ¨Éâ¸Á®Ä, PÀĽªÀiÁUÉÆÃqÀÄ, ªÀdæUÀÄAr ªÀÄÄAvÁzÀ zÀ§zÀ¨ÉUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀ vÀ½îUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉÃ, AiÀiÁgÀ ¸ÀRåªÀÇ E®èzÉà vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£ÀÄ ºÀjAiÀÄÄwÛªÉ. ¨ÉÉÃrÛ £À¢¬ÄAzÁzÀ ªÀiÁUÉÆÃqÀÄ d®¥ÁvÀ¢AzÀ PÉêÀ® LzÀÄ Q.«ÄÃ. zÀÆgÀzÀ°è PÁr£À ªÀÄzsÉå EgÀĪÀ PÀĽªÀiÁUÉÆÃqÀÄ d®¥ÁvÀ ªÀÄ£À¹UÉ DºÁèzÀ ¤ÃqÀĪÀ vÁt. MA¢rà ¢£À AiÀiÁªÀ, AiÀiÁgÀ ºÀAV®èzÉà PÀ¼ÉzÀÄ©qÉÆÃt C¤ß¹zÁPÀët vÉgÀ¼À®Ä EgÀĪÀ ¥Àæ±ÁAvÀ ¸ÀܼÀ. ¤ÃgÀ ¸À¢Ý£À°è AiÀiÁgÀ UÀzÀÝ®«®è. PÁr£À ¤ÃgÀªÀzÀ°è £ÀUÀgÀªÉA¨ÉÆà £ÀgÀPÀzÀ £É£À¦®è. ºÁAiÀiÁV C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀ ¥ÀæPÀÈw zsÁå£À... ºÉ¸ÀjUÉ vÀPÀ̺ÁUÉ EzÀÄ PÀĽªÀiÁUÉÆÃqÀÄ. ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀƪÀgÉ Q.«Ä. PÁ®ßrUÉAiÀÄ°è PÀt廃 zÁjAiÀÄ°è ¸ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. EzÉÆAzÀÄ ªÀÄzsÀÄgÀ PÀët. ¨ÉùUÉAiÀįÁèzÀgÉ, ©zÀÝ vÀgÀUɯÉUÀ¼À UÀgÀ§gÀ ¸À¢Ý£À eÉÆvÉ PÉý§gÀĪÀ PÁqÀÄfgÀ¼ÉAiÀÄ PÀÆUÀÄ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß zsÁå£À¸ÀÜ ¹ÜwUÉ PÉÆAqÉÆAiÀÄåzÉà EgÀzÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÄPÁÌ®Ä UÀAmÉAiÀÄ F AiÀiÁ£ÀzÀ°è £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÀÄwÛPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ C£ÉÃPÀ. £ÁªÀÅ E½AiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃzÀAvÉ ªÉÄîPÉÌÃgÀĪÀAvÉ


14

ZÉÊ vÀæ gÀ ²ä

¨sÁ¸ÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀ §ÈºÀvï ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ, ªÀÄgÀzÀµÉÖà zÉÆqÀØ UÁvÀæzÀ §½îUÀ¼ÀÄ ºÉƸÀ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è £Á«zÉÝêɣÀÄߪÀ ¨sÀæªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄnÖ¸ÀĪÀÅzÀÄ D PÀëtzÀ ¥ÀļÀPÀªÀµÉÖà C®è. ªÀÄÄAzÉ ¢rüÃgï ¥ÀævÀåPÀëªÁV©qÀĪÀ d®zsÁgÉ... CeÁÕvÀ d®¸ÀÄAzÀj! ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £À®ªÀvÉÛöÊzÀÄ Cr JvÀÛgÀ¢AzÀ zsÀĪÀÄÄPÀĪÀ ¤Ãj£ÀrAiÀÄ°è ¤AvÀÄ DrzÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà C¥ÁAiÀÄ«®è. vÀÄA¨Á D¼ÀªÁzÀ UÀÄArUÀ½®è, ¨Áå¯É£ïì ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ºÉÆÃzÀµÀÄÖ eÁjPÉAiÀÄÆ E®è... ºÁUÀAvÀ vÀÄA¨Á ªÉÄʪÀÄgÉvÀgÉ DUÀĪÀ C¥ÁAiÀÄ ªÉÆzÀ¯Éà H»¸À¯ÁUÀzÀÄ. DgÁªÀiÁV §AqÉUÀ¼À£ÉßÃgÀ§ºÀÄzÀÄ. JgÀqÀÆ ¢QÌ£À°è PÁtĪÀ JvÀÛgÀzÀ UÀÄqÀØUÀ¼À ºÀ¹j£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆAiÀÄð£À £ÉgÀ¼ÀÄ - ¨É¼ÀQ£À ¯Á¸ÀåªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀÅzÉà ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ. zÁjUÀÄAl £É°èPÁ¬Ä PÀjªÀÄļÀîtÄÚ (PÀ§½), ªÀÄfÓUÉ PÁ¼ÀÄ, dĪÀÄä£À PÁ¬Ä... K¦æ¯ï, ªÉÄà wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À°è «²µÀÖ ¸ÁézÀzÀ ©½ªÀÄļÉîà ºÀtÄÚ F AiÀiÁ£ÀzÀ ¨ÉÆãÀ¸ï. ªÀļÉUÁ®zÀ°è E°èUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ vÀÄA¨Á PÀµÀÖ. fUÀuÉUÀ½ªÉ JZÀÑgÀ C£ÀÄßvÁÛgÉ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¹¢Þ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ. PÉ®ªÉqÉ £ÁªÀÅ £ÀqÉzÀzÉÝà zÁj. J°èAiÀÄÆ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÁªÀÄ¥sÀ®PÀUÀ½®è. C¥ÀgÀÆ¥ÀPÉÌ D ªÀiÁUÀðªÁV NqÁqÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß PÉý ªÀÄÄAzÀPÉÌ ¸ÁUÀĪÀÅzÉÆAzÉà £ÀªÀÄVgÀĪÀ C£ÀÄPÀÆ®. HlPÉÆÌArµÀÄÖ PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÉ ¸ÀAeÉAiÀĪÀgÉUÀÆ ºÁAiÀiÁV EzÀÄÝ §gÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÀAeÉAiÀÄ ªÉÃ¼É WÀlÖ ºÀwÛ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ Q.«ÄÃ. PÀæ«Ä¹zÀgÉ eÉãÀÄPÀ®Äè UÀÄqÀØPÉÌ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀÄ. C°è PÁtĪÀ ¸ÀÆAiÀiÁð¸ÀÛ, PÀtÄÚ ºÁ¬Ä¹zÀµÀÆÖ zÀÆgÀ PÁtĪÀ C¥ÀƪÀð ªÀ£À¹j ¨ÉgÀUÀÄ ªÀÄÆr¸ÀÄvÀÛzÉ. vÁ®ÆPÀÄ PÉÃAzÀæ AiÀįÁè¥ÀÄgÀ¢AzÀ 28 Q.«Äà zÀÆgÀzÀ°è F ¥ÀæzÉñÀ«zÉ. DzsÀĤPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ ¸ÉÆÃAQ¤AzÀ §ºÀ¼Éà zÀÆgÀ«gÀĪÀ PÀĽªÀiÁUÉÆÃqÀÄ d®¥ÁvÀ vÀ£Àß ¤gÀÄ¢éWÀßvɬÄAzÀ D¥ÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀµÀðzÀ J¯Áè ¢£ÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ fêÀAwPɬÄAzÀ PÀ®PÀ°¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæSÁåvÀ ªÀiÁUÉÆÃqÀÄ d®¥ÁvÀ, PÀªÀrPÉgÉAiÀÄ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ¸ÀgÉÆêÀgÀ, ZÀAzÀUÀĽAiÀÄ UÀAmÉ «£ÁAiÀÄPÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À, gÉrØPÉgÉ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ E°èAzÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°èAiÉÄà EzÉ. §gÀÄ«gÀ®èªÉÃ?


15

ZÉÊ vÀæ gÀ ²ä

¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ AiÀÄĪÀPÀgÀ ZÉÊvÀ£Àå¸ÉÆæÃvÀ

¨sÀ

- ªÀĺÁ§® ¨sÀmï

UÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁgÀ§AzÁUÀ¯É®è ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀÄ £É£À¥ÁUÀÄvÁÛgÉ. “¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ 60£ÀÄß zÁnzÀªÀgÀ PÁ®PÉëÃ¥ÀUÀæAxÀªÉAzÀÄ w½zÀÄ ¤ªÀÈwÛAiÀÄ £ÀAvÀgÀ D UÀæAxÀªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀgÉ ªÉÆzÀ¯Éà N¢zÀÝgÉ fêÀ£ÀzÀ°è K£À£ÁßzÀgÀÆ ªÀiÁqÀ§ºÀÄ¢vÀÛ®è JAzÀÄ ¥À±ÁÑvÁÛ¥ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.” ºËzÀÄ. ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ ªÀÄÄzÀÄPÀgÀÄ NzÀ¨ÉÃPÁzÀ UÉÆqÀÄØ UÀæAxÀªÀ®è. CzÀgÀ°è £ÀªÀÄä AiÀÄĪÀ ¦Ã½UÉ N¢ C£ÀĸÀj¸À¨ÃÉ PÁzÀ CzÉµÆ É Öà CA±ÀU½ À ªÉ. ªÉÆÃPÀ¥ ë Áæ¦A Û iÉÄà ¨sU À ª À ¢ À ÎÃvÉAiÀÄ ®PÀ÷ë åªÁzÀgÆ À PÀªÄÀ ðAiÉÆÃUÀzÀ GzÀÎçAxÀ CzÀÄ. ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è £ÁªÀÅ ¥ÀæxÀªÀĪÁV UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ CA±À CAzÀgÉ CzÀ£ÀÄß ¨ÉÆâü¹zÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀ¥ÉÆèsÀÆ«ÄAiÀÄ®è®è; SÁqÁSÁr AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ gÀtgÀAUÀªÉA§ PÀªÀÄð¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ CA±À EzÀ£ÀÄß ¨ÉÆâü¹zÀªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà IĶAiÀÄ®è; ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁªÀðPÁ°PÀ gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄÄvÀì¢Þ ²æÃPÀȵÀÚ. ªÀÄÆgÀ£ÉAiÀÄ CA±À EzÀ£ÀÄß ¨ÉÆâü¹zÀÄÝ ¸Á«£ÀAa£À°ègÀĪÀ ªÀÈzÀÞ¤UÉÆÃ, ªÀÄÆUÀÄ ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ vÀ¥À¸Àì£ÁßZÀj¸ÀĪÀ vÀ¥À¹éUÉÆà C®è; CdÄð£À JA§ ©¹gÀPÀÛzÀ «ÃgÀAiÉÆÃzsÀ¤UÉ. ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ GzÉÝñÀ ªÉÆÃPÀë¥Áæ¦ÛAiÀÄ®è; PÀvÀðªÀå «ªÀÄÄR£ÁzÀªÀ£À£ÀÄß PÁAiÀÄð¸ÀªÀÄÄäTAiÀiÁV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. E¶ÖzÀÆÝ £ÁªÀÅ EA¢UÀÆ ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÈzÀÞgÀ PÁ®PÉëÃ¥À UÀæAxÀ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÉÛêÉ. dUÀwÛ£À CvÀåAvÀ §Ä¢ÞªÀAvÀ ªÀåQÛAiÉÄAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À®àlÖ D®âmïð L£ï¸ÉÖöÊ£ï ¨sÁgÀwÃAiÀÄ£ÉƧâ¤UÉ »ÃUÉ cêÀiÁj ºÁQzÀÝgÀÄ. “”You hail from India in the name of Hindu philosophy, yet you have not cared to learn Sanskrit. Come along; see my library which treasures classics from Sanskrit, the Geeta and other treasures on Hindu Philosophy. They are the main source of inspirations and guidelines for the purpose of scientific investigations and formulation of theories”. PÀÄgÀÄPÉëÃvÀæzÀ°è CdÄð£À¤UÉ §A¢zÀÄÝ zsÀªÀÄð¸ÀAPÀl. CªÀ£À ªÀÄÄAzÉ zsÀªÀÄð ºÁUÀÆ CzsÀªÀÄðUÀ¼À°è MAzÀ£ÀÄß Dj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÀªÀĸÉå¬ÄgÀ°®è.


16

ZÉÊ vÀæ gÀ ²ä

JgÀqÀÄ zsÀªÀÄðUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ ±ÉæõÀ× JA§ÄzÀÄ CªÀ£À ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁVvÀÄÛ. MAzÉqÉ ‘C»A¸Á ¥ÀgÀªÉÆà zsÀªÀÄð:’ JA§ DµÀð ªÁPÀå. E£ÉÆßAzÉqÉ ‘PÀëwæAiÀÄzsÀªÀÄð’. D PÁ®PÉÌ D ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁªÀ zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß D±Àæ¬Ä¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ DvÀ£À ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁVvÀÄÛ. DvÀ£ÉãÀÆ ¤gÀPÀëjAiÀÄ®è. ªÉÃzÀ ªÉÃzÁAUÀUÀ¼À®Æè ±À¸ÀÛç«zÉåAiÀÄ®Æè ¥ÁgÀAUÀvÀ£ÁV ¸ÉÆð®èzÀ ¸ÀgÀzÁgÀ J¤¹PÉÆAqÀªÀ. CAxÀªÀ£Éà PËgÀªÀ¸ÉãÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¢YÆäqsÀ£ÁUÀ¨ÉÃPÁ¬ÄvÀÄ. £ÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ®Æè £ÁªÉ®è CdÄð£ÀgÉÃ. EAzÀÄ £ÁªÀÅ C£ÉÃPÀ ¥ÀzÀ«UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀÆ CzÀ£ÀÄß ¸ÀA¢UÀÞ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉƼÀî¯ÁUÀzÉ PÀvÀðªÀå¨sÀæµÀÖgÁUÀÄvÉÛêÉ. F ªÀÄ£ÉÆêÁå¢ü §Ä¢ÞªÀAvÀgɤ¹PÉÆAqÀªÀgÀ¯Éèà ºÉZÀÄÑ. EAzÀÄ ¢£ÀPÉÆÌAzÀgÀAvÉ vÀ¯É JvÀÄÛwÛgÀĪÀ PË£Éì°AUï ¸ÉAlgïUÀ¼Éà CzÀPÉÌ ¸ÁQë. “AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁqÀ¯ÁgÉ; ªÀ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV vÀ¥À¸ÀÄì ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀ ºÉÃr CdÄð£À£ÀAvÉ PÀµÀÖªÀ£ÀÄß JzÀÄj¸À¯ÁgÀzÉ DvÀäºÀvÉåUÉ ±ÀgÀuÁUÀÄwÛzÉ EA¢£À AiÀÄĪÀ ¸ÀªÀiÁd. “PÉèöʧåA ªÀiÁ ¸Àä UÀªÀÄ: ¥ÁxÀð!”(CdÄð£À £À¥ÀÄA¸ÀPÀ£ÁUÀ¨ÉÃqÀ!) JA§ ZÁªÀnAiÉÄÃlÄ £ÀªÀÄä ¨É¤ßUÉà ©¢ÝzÉAiÉÄAzÀÄ w½AiÀĨÉÃPÀÄ. EAzÀÄ d£À¦æAiÀĪÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÉÖç¸ï ªÀiÁå£ÉÃeïªÉÄAmï ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ PÀƸÀÄ. MAzÉqÉ AiÀÄÄzÀÞ ªÀiÁqÀĪÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉ, E£ÉÆßAzÉqÉ §°AiÀÄ ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¤AwgÀĪÀ §AzsÀÄ-§¼ÀUÀ. F zÀéAzÀézÀ°è ¹®ÄQgÀĪÀ CdÄð£À £ÀªÉÄä®ègÀ ¥Àæw¤¢ü. vÁ¬Ä-ºÉAqÀw, GzÉÆåÃUÀ-«zÁå¨sÁå¸À, ªÀå¶Ö-¸ÀªÀĶÖ, PÀÄlÄA§-gÁµÀÖç F zÀéAzÀéUÀ¼À°è ¹®ÄQzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ vÀ£Àß ¸À«ÄÃ¥À PÀȵÀÚ¤®èzÉ vÉƼÀ¯ÁqÀÄwÛzÁÝ£É. EAvÀºÀ ªÀÄ£ÉÆêÁå¢üUÉ CªÀÄÈv˵ÀzsÀªÁUÀ§®èzÀÄ ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ. ¸ÀAvÉÆõÀzÀ°è CwAiÀiÁV »VÎzÀgÉ ªÀiÁvÀæ zÀÄ:RzÀ°è PÀÄUÀÄÎAlÄ. AiÀıÀ¹éAiÀiÁzÁUÀ CºÀAPÁjAiÀiÁzÀgÉ ªÀiÁvÀæ C¸À¥sÀ®£ÁzÁUÀ zÀÄ:R¥ÀqÀ¨ÉÃPÁUÀĪÀÅzÀÄ. F ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ ¥ÀjºÁgÀPÉÌ ©ÃdªÀÄAvÀæ “¸ÀªÀÄvÀéA AiÉÆÃUÀ GZÀåvÉÔ. eÉÆÃgÁV UÁ½©Ã¸ÀzÀ ¸ÀܼÀzÀ°ègÀĪÀ ¢Ã¥ÀzÀAvÉ ªÀÄ£À¸ÀÄì ¹ÜgÀªÁVzÀÝgÉ §zÀÄPÀÄ ¥ÀæPÁ±ÀªÀiÁ£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ ºÉÆAiÀiÁÝqÀĪÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì §zÀÄPÀ£ÀÄß C¹ÜgÀUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀ£ÀÄ dAiÀÄ-C¥ÀdAiÀÄUÀ¼À°è, ¯Á¨sÀ£ÀµÀÖUÀ¼À°è, ¸ÀÄRzÀÄ:RUÀ¼À°è MAzÉà ªÀÄ£ÉÆùÜwAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉƼÀè£ÉÆà CªÀ£ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è AiÀıÀ¸Àì£ÀÄß PÁtÄvÁÛ£É. ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ §UÉÎ EµÉÖ®è w½zÀ ªÉÄÃ®Æ ¤ÃªÀÅ ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ EgÀĪÀÅzÀÄ ªÀzÀÞjUÁV J£ÀÄßwÛÃgÁ? PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð C®ºÁ¨Ázï GZÀÑ£ÁåAiÀÄ®AiÀÄ ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉAiÀÄ£ÀÄß gÁ¶ÖçÃAiÀÄ zsÀªÀÄðUÀæAxÀªÉAzÀÄ GzÉÆÏö¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ¸À®ºÉ ªÀiÁrvÀÄÛ. ¸ÀgÀPÁgÀ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁgÀzÀÄ; £ÁªÁzÀgÀÆ ªÀiÁqÉÆÃtªÉ?


17

ZÉÊ vÀæ gÀ ²ä

6 £Éà ¥ÀÄl¢AzÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄvÁÛgÉ. ¥sÉÆÃ£ï ¸ÀA¥ÀPÀð ¨ÉÃPÉAzÀgÉ £Á®ÄÌ Q«Ä zÀÆgÀzÀ UÀÄqÀØzÀ £ÉwÛ ºÀvÀÛ¨ÉÃPÀÄ. E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀÄvÉÆÛïÉUÀ¼ÀÄ, ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ CAZÉ PÀZÉÃjAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ Q,«Ä ¸ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. wAUÀ½UÉÆà ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ½UÉÆà MªÉÄä ªÀÄ£É ªÀÄA¢AiÀÄ£ÀÄß PÁtĪÀ ¨sÁUÀå... MA§vÀÄÛ d£À «zÁåyðUÀ½gÀĪÀ F ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è DgÀÄ d£À ²PÀëPÀjzÁÝgÉ! D ¸ÀAUÀw ºÁVgÀ°, ¨sÁµÁªÁgÀÄ ¥ÁæAvÀæ gÀZÀ£ÉAiÀiÁzÁUÀ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèAiÀÄ ¨sÁUÀªÁVzÀÝ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃrUÀgÀ ¥Àj¹Üw E£ÀÆß aAvÁd£ÀPÀªÁVvÀÄÛ. EA¢UÀÆ D £ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ C°èªÉ. 1956 gÀ°è EzÀÝQÌzÀÝAvÉ ¸ÀPÁðgÀ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀ£ÀÄß PÉÃgÀ¼À gÁdåPÉÌ ¸ÉÃj¹vÀÄ. d£ÀgÀ AiÀiÁªÀ ºÉÆÃgÁlPÀÆÌ Q«UÉÆqÀzÉà ¸ÀPÁðgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ F ¤zsÁðgÀ¢AzÁV E°è£À «zÁåyðUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À ¥ÉlÄÖ wAzÀgÀÄ. EzÀĪÀgÉUÉ PÀ°AiÀÄÄwÛzÀÝ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉUÉ §zÀ¯ÁV ªÀįÉAiÀiÁ¼ÀA ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃgÀ¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀjAzÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ C£ÀĨsÀ«¹zÀ £ÉÆêÀÅ ªÀiÁvÀæ AiÀiÁjUÀÆ CxÀðªÉà DUÀ°®è. C°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀįÉAiÀiÁ½UÀ¼ÀÆ PÀÆqÀ PÀ£ÀßqÀªÀ£Éßà PÀ°vÀÄ, PÀ£ÀßqÀzÀ°èAiÉÄà ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ fêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀݪÀgÀÄ, ªÀÄvÉÛ ªÀįÉAiÀiÁ®AUÉ ¥ÀPÁÌzÀgÀÄ. F vÀ®èt PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß PÀAUÁ®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀļÀî®è. EªÀvÀÆÛ ¸ÀºÀ F ‘¹ÃªÉÄ’ UÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ, PÀ£ÀßrUÀgÀÄ §A¢üAiÀiÁVzÁÝgÉ. F ¨ÁjAiÀÄ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ®Æè ªÀÄvÉÛ EzÉà PÀÆUÀÄ PÉýzÉ, ¤dªÁV PÀ£ÀßqÀ£ÁqÀÄ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆArzÉ. PÀ£ÀßrUÀgÀÄ PÉÃgÀ¼ÀzÉÆqÀ£É ¸ÉßúÀ¢A¢zÀÄÝ PÁ¸ÀgÀUÉÆÃr£À «ZÁgÀªÁV ¤zsÁ£ÀªÁV D¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä £Ár£À-PÀ£ÁðlPÀzÀ MAzÀÄ ªÀÄÄRå¨sÁUÀªÁV ªÀÈ¢Þ ºÉÆAzÀÄwÛgÀĪÀ f¯ÉèUÀ¼À£ÀÄß vÁ®ÆèPÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ§½¸ÀĪÀ EAxÀ GUÀæjAzÀ UÀr£Ár£À°è C¹ÜgÀvÉ vÀ¯ÉzÉÆÃgÀÄwÛzÉ. EAxÀ ºÉýPÉUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ wêÀæªÁV «gÉÆâü¸À¨ÉÃPÀÄ! ¨ÉÃQzÀÝgÉ PÁzÀÄ £ÉÆÃr, E£ÀÄß ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðzÀ vÀgÀĪÁAiÀĪÀÇ EAvÀºÀÄzÉà ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀĪÀ PÀªÀÄð £ÀªÀÄäzÁUÀ°zÉ. C½zÀĽzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ £É®zÀ°è PÀĽvÀÄ £ÁªÀÅ F UÀAl®ªÉÄð£À ªÀiÁvÀÄUÀ½UÉ Q«AiÀiÁUÀ¨ÉÃQzÉ. EªÀvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀPÀ°PÀeɬÄAzÀ zÀÆgÀ ¸ÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß PÉýzÀgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀ°vÀgÉ GzÉÆåÃUÀ PÉÆqÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉà £ÀªÉA§gï wAUÀ¼À ¨sÁªÁªÉñÀzÀAvÉ vÉÆÃjPÉAiÀÄ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ §UÉUÉ d£ÀgÀ°è ¹¤PÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÆr¹zÀÝAvÀÆ ¤d. PÀ£ÀßrUÀgÀ ¤gÀ©üªÀiÁ£À DªÀvÉÛà UÉÆwÛvÀÄÛ! £ÀªÉÆä¼ÀUÉ ¨sÁµÉAiÀÄ §UÉÎ, £ÀªÀÄä vÁAiÉÄß®zÀ §UÉÎ ¤gÀ©üªÀiÁ£ÀzÀ ºÀÄvÀÛ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛzÉ JA§ ¸ÀvÀå FUÀ®è, ºÀ®ªÀÅ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉAiÉÄà eÁ»ÃgÁVvÀÄÛ. ²gÀ¹AiÀÄ°è £ÀqÉzÀ 55 £Éà CT®¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÀzÀ CzsÀåPÀëgÁVzÀÝ qÁ. UÉÆÃgÀÆgÀÄ gÁªÀĸÁé«Ä CAiÀÄåAUÁgï F §UÉÎ PÀlÄ C¸ÀªÀÄzsÁ£À ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀÝgÀÄ. ²PÀëtzÀ°è, DqsÀ½vÀzÀ°è GzÉÆåÃUÀ ¤ÃqÀĪÁUÀ »ÃUÉ ««zsÀ ºÀAvÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ªÉÄlÄÖªÀ PÉ®¸À £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. EzÀÄ vÀ¦àzÀ «£ÀB §zÀ¯ÁªÀuÉ ¸ÁzsÀå«®è JA¢zÀÝgÀÄ. 77 £Éà CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå


18

ZÉÊ vÀæ gÀ ²ä

¸ÀªÉÄäüÀ£À CzÀÆÞjAiÀiÁV £ÀqÉ¢zÉ. PÉÆÃnUÉlÖ¯É ºÀt RZÁðVzÉ. EªÀwÛ£À CzsÀåPÀëgÀÆ CzÉà aéAUÀªÀiï dV¢zÁÝgÉ! d£ÀgÀ°è ¨sÁµÁ©üªÀiÁ£À ªÀÄÆr¸ÀĪÀ°è E°èªÀgÉUÉ §AzÀ J®è ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÆ «¥sÀ®ªÁVªÉ. «zÁéA¸ÀgÀÄ, ¸Á»wUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀåxÀð¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄvÀÛ¯Éà EzÀÝgÉ, CzÀgÉzÀÄgÀ¯Éèà £ÀPÀëvÀæPÀ£À ªÀA±ÀzÀ ¸ÀÄ¢Ý ªÁ»¤UÀ¼ÀÄ, SÁ¸ÀV ¸ÁéªÀÄåzÀ DPÁ±ÀªÁtÂUÀ¼ÀÄ dvÉUÉ eÁUÀwÃPÀgÀt, EAVèõÀ£Éßà §AiÀĸÀĪÀ OzÉÆåÃVPÀ gÀAUÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÀ¸ÀÄ©£À°è ¥ÁgÀªÀÄå ªÉÄgÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. F «¥ÀAiÀiÁð¸ÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ £ÀªÀÄä£Áß¼ÀĪÀ ¸ÀPÁðgÀ ¥ÀæwªÉÄ ¸ÁÜ¥À£ÉUÉ PÉÆÃn ªÀå¬Ä¸ÀĪÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÉ. J¯ÉÆèà ªÀÄƯÉAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀzÀ §UÉÎ £ÀqÉzÀ ºÉÆÃgÁlUÀ¼ÀÄ, F vÁAiÀiÁãµÉAiÀÄ C¤ªÁAiÀÄðvÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄAr¹zÀ ªÀgÀ¢, PÉÆÃjPÉ, ªÀÄ£À«, ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉUÀ½UÉ UÉzÀÝ®Ä »rAiÀÄÄwÛªÉ. £ÁªÁzÀÆæ AiÉÄÃ£ï ªÀiÁqÁuÁ ¸Á«ÄÃ, EzÁ£À ¸ËzsÀ ºÉÆÃV zÀªÀÄäAiÀÄå ºÁPÁPÉ DUÀªÀ®ÄÝ JA§ d£À ¸ÁªÀiÁ£Àå£À C¸ÀºÁAiÀÄPÀvÉ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ C¸ÀºÁAiÀÄPÀvÉAiÀÄAvÉ PÁtĪÀÅ¢®èªÉÃ? £ÀUÀgÀzÀ ªÁåªÉÆúÀPÉÌ ©zÀÝ ªÀÄUÀ ºÉvÀÛ¨ÉâAiÀÄ£ÀÄß ªÀÈzÁÞ±ÀæªÀÄPÉÌ PÀ½¹zÀAvÉ £ÁªÀÅ PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß zÀÆgÀ ¸Àj¸ÀÄwÛzÉÝêÉ. EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ CzÉ°èUÉ §AzÀÄ ¤®ÄèªÀÅzÉÆÃ? ºÉƸÀ ¨sÀgÀªÀ¸ÉUÁV PÁAiÀÄĪÀÅzÀµÉÖà £ÀªÀÄVgÀĪÀ PÉ®¸À!

²PÀët E¯ÁSÉ «gÀÄzÀÞ f« UÀgÀA!

PÀ£ÀßqÀ£Ár£À ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ §UÉÎ £À£ÀßzÀÄ wêÀæ DPÉëÃ¥ÀuÉ EzÉ. CzÀgÀ°ègÀĪÀ PÉ®ªÀÅ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ §UÉÎ ¤®ðPÀë÷å¢AzÀ EzÁÝgÉ. MAzÉgÀqÀÄ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÉÛãÉ; UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. PÀ¼ÉzÀ r¸ÉA§gï 18gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ¥Àæ¨sÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ¨sÁj ªÀvÀðªÀiÁ£À ¥ÀæPÀlªÁVvÀÄÛ. £ÀUÀgÀzÀ MAzÀÄ DAUÀè ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ ªÀÄÆV£À PɼÀUÉà PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ DAzsÀæzÀ ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÆâü¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. £ÀªÀÄä £ÁqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ¥Àæ±Éß. GvÀÛgÀ: DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ. £ÀªÀÄä gÁdzsÁ¤ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? ¥Àæ±Éß. GvÀÛgÀ: ºÉÊzÀgÁ¨Ázï. D ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ ªÀÄÄSÁåzsÁå¥ÀPÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¥Àæ²ß¹zÀgÉ CªÀgÀÄ `£ÁªÀÅ ¨ÉÆâü¸ÀĪÀÅzÉà »ÃUÉ. ¤ªÀÄUÉ ¨ÉÃqÀ¢zÀÝgÉ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃj¹’ JAzÀÄ ºÉý UÀzÀj¹zÀgÀAvÉ. DAzsÀæzÀ ¥ÀoÀåUÀ¼À£ÀÄß PÉƼÀî®Ä ¥ÀæwAiÉƧ⠪ÀÄUÀÄ«¤AzÀ 1800 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁrzÀÝgÀAvÉ. CªÉ®è CºÀªÀÄzÁ¨Á¢£À°è ¥ÀæPÀn¹zÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ. F ªÀvÀðªÀiÁ£À §AzÀªÉÄÃ¯É ²PÀët E¯ÁSÉ K£ÀÄ ªÀiÁrvÉA§ÄzÀgÀ §UÉÎ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÆqÀ¯Éà w½¸À¨ÉÃPÀÄ. ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ°è «µÀAiÀÄ ¥ÀjÃPÀëPÀgÀÄUÀ¼ÉA§ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÉãÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ? E£ÀÄß JµÀÄÖ EAxÀ ±Á¯ÉUÀ½ªÉAiÉÆà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è? EzÀ£ÀÄß OzÁ¹Ã£Àå¢AzÀ PÁtĪÀ E¯ÁSÉUÉ £Ár£À ¨sÁµÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦æÃw EzÉ J£ÀߧºÀÄzÉ? CAxÀ C¢üPÁjUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀPÁgÀ KPÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹®è? D ±Á¯ÉAiÀÄ DqÀ½vÀ ªÀUÀð EzÀĪÀgÉUÉ PÀ£ÀßrUÀgÀ PÀëªÉÄ AiÀiÁPÉ AiÀiÁa¹®è?


19

ZÉÊ vÀæ gÀ ²ä

£ÀªÀÄä ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀgÀ¨ÉÃPÁVzÉ. £ÀªÀÄä ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ËæqsÀ²PÀët ±Á¯ÉUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ CºÀðgÁzÀ ²PÀëPÀgÀÄ zÉÆgÀPÀÄwÛ®è. »AzÉ PÀ£ÀßqÀ CxÀªÁ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è MAzÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÆâü¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ vÀgÀ¨ÉÃw ±Á¯ÉUÀ¼À°è «²µÀÖªÁzÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀ ²PÀëPÀjgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀjAzÀ PÀ£ÀßqÀ CxÀªÁ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀªÀ£ÀÄß PÀ°vÀgÉ CAxÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ, PÁUÀÄtÂvÀzÀ°è MAzÀÆ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁqÀÄwÛgÀ°®è. ªÁZÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV PÀ°AiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. PÁªÁå¸ÁézÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄRªÀ£ÀÆß C£ÀĨsÀ«¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. FUÀ¯ÁzÀgÀÆ £ÀªÀÄä°ègÀĪÀ PÀ£ÀßqÀ ²PÀëPÀgÀ°è CºÀðgÁzÀªÀgÀ£ÀÄß Dj¹ PÀ£ÀßqÀ ¨ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß PÀ°¸ÀĪÀ ²©gÀUÀ¼À£ÀÄß £Àqɹ ¥ÀæwªÀµÀðªÀÇ PÉÆ£ÉAiÀÄ¥ÀPÀë 1000 ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß ¹zÀÞUÉƽ¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÀÄ £ÀqÉAiÀÄzÉ EzÀÝgÉ PÀ£ÀßqÀzÀ §UÉÎ ¨Á®PÀgÀ°è ¦æÃw GAmÁUÀĪÀÅ¢®è. ¦æÃwAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀ ²PÀëPÀgÀ ¸ÀASÉå ¨É¼ÉAiÀĨÉÃPÀÄ. PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß LaÒPÀªÁV, D¼ÀªÁV C¨sÁå¸À ªÀiÁrzÀªÀgÉà PÀ£ÀßqÀ ²PÀëPÀgÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÀªÀÄä £Ár£À ²PÀët E¯ÁSÉUÉ F §UÉÎ JZÀÑjPÉAiÀÄ£ÀÄß £Ár£À ±Á¸ÀPÀgÀÄ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ---PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ FUÀ ¤dªÁV PÀµÀÖPÉÌ ¹QÌzÉ. CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É EAV趣ÀAxÀ PÉƯÉUÀqÀÄPÀ ¨sÁµÉAiÀÄ PÀtÄÚ ©¢ÝzÉ. eÁUÀwÃPÀgÀtzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ J®è ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ EAVèµï £ÀÄUÀÄÎvÀÛ EzÉ. £ÀªÀÄä ²PÀët E¯ÁSÉ PÀtÄÚªÀÄÄaÑ PÀĽwzÉ. ¥ÀgÀzÉñÀUÀ¼À ¨ÉÆÃzsÀ£À ¥ÀzÀÞwUÀ¼À£ÀÄß DªÀÄzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÀéAwPÉAiÀÄ£ÀÄß ²PÀëPÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. ²PÀëtzÀ°è PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß G½¹PÉƼÀî¯ÁgÀzÉ ºÉÆÃzÀgÉ C¥ÁAiÀÄ vÀ¦àzÀÝ®è. EzÀ£ÀÄß JµÀÄÖ MwÛ ºÉýzÀgÀÆ ¸Á®zÁVzÉ. F DPÀæªÀÄt²Ã®¢AzÀ £ÀUÀgÀ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀÄvÁÛ EzÉ. F ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ d£ÁAzÉÆüÀ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀ£ÀßqÀªÀÅ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ vÀ¼Àî®àqÀĪÀ C¥ÁAiÀÄ«zÉ. EAVèµï ¨sÁµÉAiÉÄà ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ J®è zÉñÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ F ºÉzÀjPÉ EzÉ. PÉ£ÀqÁ zÉñÀzÀ°è ¥sÉæAZï ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉAiÀiÁzÀgÀÆ EAVèµï ¨sÁµÉ¬ÄAzÀ CzÀPÉÌ ºÉzÀjPÉ EzÉ. EzÀ£ÀÄß D zÉñÀzÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀªÀĸÉå JAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹zÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀ ¸ÁAiÀÄĪÀÅ¢®è JA§ÄzÀÄ ¤d. DzÀgÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è CzÀÄ vÀ£Àß ¥ÀæxÀªÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß JAzÀÆ PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀî¨ÁgÀzÀÄ. PÀ£ÁðlPÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀªÉà ¸ÁªÀð¨s˪ÀÄ ¨sÁµÉ. CzÀ£ÀÄß ¹ÜgÀªÁV G½¸À¨ÉÃPÀÄ. PÀ£ÀßqÀ £Ár£À J®ègÀÆ F ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß wêÀæªÁV UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀwæPÁPÀvÀðgÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄRåªÁV ¹¤ªÀiÁ¯ÉÆÃPÀ EzÀ£ÀÄß vÀªÀÄä PÀvÀðªÀåUÀ¼À°è MAzÁV ¥ÀjUÀt¸À¨ÉÃPÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ J®è ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÆ MmÁÖV PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÀÄ. - ¥ÉÆæ. f. ªÉAPÀl¸ÀħâAiÀÄå 77£Éà CT® ¨sÁgÀvÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÁzsÀåPÀë


ZÉÊ vÀæ gÀ ²ä Editor, Printer, Publisher and owned by RAMACHANADRA HEGADE C.S., No.53, 2nd floor, shamsingh complex, gandhi bazaar, Banglore - 04. printed at: xpress printzone tyagaraj nagara, Banglore

E¢ÃUÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è... ZÉÊvÀægÀ²ä K¥Àðr¹zÀÝ gÁdåªÀÄlÖzÀ PÀxÁ ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ ºÀvÀÄÛ PÀxÉUÀ¼À ¸ÀAPÀ®£À “PÀ£Àßr ©A§zÀ £ÉgÀ¼ÀÄ”

«¼Á¸À

gÁªÀÄZÀAzÀæ ºÉUÀqÉ.¹.J¸ï. £ÀA.33,(172/3) ªÀÄÆgÀ£Éà ¹ CqÀØ gÀ¸ÉÛ, PÀwæUÀÄ¥Áà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ - 85

zÀÆgÀªÁt : 9986372503

Email : chaitrarashmi@yahoo.com CAvÀeÁð® : www.chaitrarashmi.com

Chaitra Rashmi Magzine Vol 5 Issue 7  

Chaitra Rashmi Magzine Vol 5 Issue 7