Page 1

1

bedo vol2__1.indd 1

2/4/2561 BE 17:17


สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)

นิตยสารเบโด

F U T U R E

O F

T H E

O R I G I N

M A G A Z I N E

สร้างมูลค่า จากคุณค่า....ป่าครอบครัว

BIODIVERSITY

BIOECONOMY FOCUS

INTERVIEW

ไผ พืชมหัศจรรย

บานกื้ดชาง สรางมูลคาจากการทองเที่ยว

ประพัฒน ปญญาชาติรักษ ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ

VOL.2 ปที่ 5 ฉบับที่ 2 มีนาคม- เมษายน 2561 www.bedo.or.th ISSN 2351-0269

T

2

bedo vol2__2-3.indd 2

4/4/2561 BE 15:19


3

bedo vol2__2-3.indd 3

4/4/2561 BE 15:19


จึงเป็นสาเหตุที่ท�ำให้คนนิยมปลูกไผ่

4

bedo vol2__4-5.indd 4

4/4/2561 BE 15:25


5

bedo vol2__4-5.indd 5

4/4/2561 BE 15:25


BEDO ACTION

6

bedo vol2__6-7.indd 6

4/4/2561 BE 15:39


2

3

มันส�ำปะหลัง ควรแบ่งที่ดินบางส่วนตั้งแต่ 1 ไร่

7

bedo vol2__6-7.indd 7

4/4/2561 BE 15:39


8

bedo vol2__8-9.indd 8

4/4/2561 BE 15:45


DID YOU KNOW?

ต้นรางจืดเป็นพันธุ์ไม้ที่มักขึ้นอยู่ตามป่าและ เพือ่ ไม่ให้มกี ารรุกผืนป่า ชาวบ้านจะเพาะพันธุแ์ ละ ปลูกต้นรางจืดตามพื้นที่หัวไร่ปลายนา เด็ดใบที่ ก�ำลังดีคอื ไม่ออ่ นและไม่แก่จนเกินไป น�ำมาล้างน�ำ้ ให้สะอาดก่อนจะน�ำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆผสมกับใบ เตยเพื่อช่วยเพิ่มความหอมให้กับชาก่อนจะน�ำไป อบให้แห้งใส่บรรจุภัณฑ์กลายเป็นชารางจืด จาก ผลิตภัณฑ์ชารางจืดก็ได้มีการพัฒนาไปเป็นเครื่อง ส�ำอางท�ำเป็นครีมมาร์กหน้าดูดสารพิษจากรางจืด ช่วยให้ผวิ สะอาด ปราศจากสิง่ ตกค้าง ขจัดเซลล์ผวิ ที่เสื่อมสภาพแล้ว โดยไม่ท�ำลายผิวชั้นนอก และ ท�ำให้ผิวดูแข็งแรง นุ่มชุ่มชื่น และดูอ่อนเยาว์ขึ้น รวมไปถึงสเปรย์ระงับกลิ่นปากหญ้าดอกขาว มี สรรพคุณช่วยระงับกลิ่นปาก ท�ำให้ลมหายใจหอม สดชื่น และช่วยลดการอยากสูบบุหรี่ได้อีกด้วย

9

bedo vol2__8-9.indd 9

4/4/2561 BE 15:45


จะดีสักแค่ไหนหากคุณได้หยุดเวลาเพียงหนึ่งถึงสองวันไว้ในพื้นที่แห่งธรรมชาติ ที่เหมือนโดนโอบกอดไป

10

bedo vol2__10-11.indd 10

4/4/2561 BE 15:54


ท่องเทีย่ วของนายทุน แต่เป็นการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ ที่ชาวบ้านต่างเอื้อซึ่งกันและกัน ในลักษณะของ โฮม สเตย์ มีการศึกษาดูงานจากทีห่ นึง่ ไปยังอีกที่ หนึง่ เพือ่ ทีจ่ ะมาช่วยให้ชมุ ชนอยูร่ อด และหนึง่ ใน นัน้ ก็ คือ “ไร่ออ้ มกอดภูเขา” สถานทีศ่ กึ ษาเรียนรู้ การใช้ชีวิตแบบธรรมชาติ ที่คุณเสถียรตั้งใจให้ ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับชีวิตแบบธรรมชาติ เรียนรู้ และอยูอ่ ย่างไรกับธรรมชาติให้เป็นสุข ได้รจู้ กั กับ ทรัพยากรธรรมชาติใกล้ตัวทั้งที่เป็นพืชและสัตว์ โดยเฉพาะช้าง สัตว์ใหญ่ทเี่ ป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ ที่ส�ำคัญของบ้านกื้ดช้าง ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และรักษาไว้เพือ่ ส่งต่อยังลูกหลาน วันนีบ้ า้ นกืด้ ช้างเป็นหนึง่ ในจุดหมายปลายทาง ของนักท่องเทีย่ วทีห่ ลงใหลในเสน่หแ์ ห่งธรรมชาติ ลองพาตัวเองหลีกหนีจากความวุน่ วายมาอยูท่ ี่ ไร่ อ้อมกอดภูเขา ดูทวี า่ ชีวติ ของคุณจะเปลีย่ นไปและ มีความหมายมากยิง่ ขึน้

11

bedo vol2__10-11.indd 11

4/4/2561 BE 15:54


Payment for Ecosystem Services หรือ PES คือ การตอบแทนคุ ณ ระบบนิ เ วศ เป็ น แนวคิ ด ในการ ส่งเสริมให้ ผูใ้ ช้ หรือได้รบ ั ประโยชน์จาก บริการระบบ นิเวศ ท�ำการ จ่าย หรือ ซือ ้ หรือ ตอบแทน ต่อสิง ่ ทีใ่ ช้ ไป ให้กบ ั ผูท ้ ำ� หน้าทีด ่ แู ล รักษา อนุรก ั ษ์ และ ฟืน ้ ฟูระบบ นิเวศนัน ้ ๆ เพือ ่ ให้คงไว้ซง ึ่ บริการหรือประโยชน์ทไี่ ด้รบ ั จากระบบนิเวศอย่างยั่งยืน และในขณะเดียวกันก็ ท�ำให้ผู้ที่ดูแลรักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูระบบนิเวศมี ขวัญและก�ำลังใจในการด�ำเนินงาน มีศก ั ยภาพการ ด�ำเนินงานทีส ่ ง ู ขึน ้ และมีรายได้เสริม นีค ่ อ ื ค�ำจ�ำกัด ความของ PES อย่างชัดเจนทีส ่ ด ุ ซึง ่ ต้องยอมรับว่า PES ยังเป็นเรือ ่ งใหม่ของเมืองไทย และยังไม่มห ี น่วย งานใดทีส ่ ามารถด�ำเนินการตามหลักการ PES ได้ สมบูรณ์แบบ แต่หากไม่มก ี ารเริม ่ ต้นก็คงจะไม่พบกับ ปลายทาง

12

bedo vol2__12-13.indd 12

4/4/2561 BE 16:00


13

bedo vol2__12-13.indd 13

4/4/2561 BE 16:00


14

bedo vol2__14-15.indd 14

4/4/2561 BE 16:06


เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และในขณะเดียวกันการ เก็บรักษาพันธุ์พืชในสภาพแปลงปลูกอาจได้รับ ผลกระทบจากความเครี ย ดจากสิ่ ง มี ชี วิ ต และ ความเครียดจากสิง่ ไม่มชี วี ติ

15

bedo vol2__14-15.indd 15

4/4/2561 BE 20:23


16

bedo vol2__16-19.indd 16

4/4/2561 BE 16:17


จะมีสถาบันวิจัยไผ่แห่งชาติ ประกาศให้

17

bedo vol2__16-19.indd 17

4/4/2561 BE 20:32


18

bedo vol2__16-19.indd 18

4/4/2561 BE 16:17


เมื่อผมเห็นว่าไผ่ช่วยชีวิตได้ ก็อยากให้เกษตรกรอื่นๆ เป็นเหมือนผม ผมรอดแล้ว ท�ำไมคนอื่นๆ ไม่เลียนแบบผม

คุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรก ั ษ์

19

bedo vol2__16-19.indd 19

4/4/2561 BE 16:17


20

bedo vol2__20-21.indd 20

2/4/2561 BE 17:13


เราต้องเพิ่มมูลค่าให้กับ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ พื้นบ้านที่ดูธรรมดานํามา ต่อยอดให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีขึ้น สร้างงานให้กับคนในชุมชน สร้างงานให้กับช่างฝีมือรุ่นเก่า และสร้างช่างรุ่นใหม่

21

bedo vol2__20-21.indd 21

2/4/2561 BE 17:13


22

bedo vol2__22-23.indd 22

4/4/2561 BE 16:32


ภูมิศาสตร์ GIS จัดระบบอบต.ให้เป็นศูนย์ข้อมูล เอาข้อบัญญัตริ บั รองคณะกรรมการป่า 115 ทีถ่ กู แต่งตัง้ จากชาวบ้าน”

23

bedo vol2__22-23.indd 23

4/4/2561 BE 16:32


24

bedo vol2__24-25.indd 24

4/4/2561 BE 16:36


“เราสองคนอยากให้ทนี่ เี่ ป็นทีท่ อี่ ดุ มสมบูรณ์ เป็น ทีร่ วมความรักระหว่างคนในชุมชนละแวกใกล้เคียง ร้านของเรา และวัดอรัญญาวาสบ้านปง ซึง่ เป็นทีม่ า ของชือ่ สะพาน ฮอมฮัก ซึง่ มีความหมายว่า รวมความ รัก สะพานไม้ไผ่ทที่ อดยาวจากปากทางเข้า ผ่านทีน่ า ไปสูต่ วั ร้าน” คุณเป๊ก เปรมณัช กล่าวถึงสะพานฮอมฮักที่ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของ Brandnew field good ที่ทุกคนที่มาต้องใช้เวลาชั่วอึดใจในการละเลียด บรรยากาศธรรมชาติ ทอดสายตามองความเขียวจาก พืชพรรณทีผ่ ลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันไปตามช่วงเวลา เช่น ข้าว ถัว่ ปอเทือง ทานตะวัน ซึง่ คุณเป๊กว่าท�ำให้ เขาได้มองเห็นความหลากหลายทางธรรมชาติของ พืน้ ที่ ทีม่ คี วามสมบูรณ์ไม่แพ้ทไี่ หนๆ และยังได้รว่ ม สร้างสรรค์กจิ กรรมดีๆร่วมกับชุมชน โดยใช้ชอื่ งานว่า “เกีย่ วกันไม๊” งานบุญเกีย่ วข้าวทีส่ ามารถชักชวนเพือ่ น พ้องให้มาร่วมลงแรงเกีย่ วข้าว ทีค่ นในชุมชนร่วมกัน กับทางวัดคิดแนวคิดทีม่ คี วามหมายดีๆว่า หว่านวัน แม่ เกีย่ ววันพ่อ พอตกกลางคืนหลังจากการเกีย่ วข้าว ก็มอี าหารรสเยีย่ ม และดนตรีสบายๆ เคล้าบรรยากาศ

ให้เก็บเป็นความประทับใจกลับบ้าน “การได้มาใช้ชวี ติ ติดนาท�ำให้ผมและนิวเห็นความ ส�ำคัญของอาชีพชาวนา ท�ำให้รวู้ า่ ชาวนาก็สามารถ เป็นเจ้าของร้านอาหารได้ เป็นข้าราชการได้ เป็นอาชีพ อืน่ ๆได้อกี เพียงแต่การท�ำนาคืออาชีพทีต่ ดิ ตัวมา ตัง้ แต่รนุ่ ปู่ ย่า ตา ยาย เราเห็นแล้วเรารูส้ กึ อิม่ ใจ อยาก ใช้ชวี ติ เรียบง่าย ติดดิน ติดนา คอนเซ็ปต์รา้ นของเรา ก็คือความเรียบง่าย มีเมนูอร่อยๆแบบพื้นบ้านที่ ผสานเข้ากับความเป็นอาหารสไตล์ฟวิ ชัน่ ทีข่ ายดีขนึ้ ชือ่ ในขณะนีค้ อื ย�ำส้มโอปลาแห้ง ทีใ่ ห้รสชาติปลา แห้งแท้ๆ กลมกล่อมมากๆ ปลาต้นน�ำ้ ทอดราดซอส น�ำ้ ปลา ทีไ่ ด้ปลาตัวโตๆ สดๆ หรือจะเป็นเมนู ไก่ตม้ ขมิน้ สูตรลับผัดไทย และยังมีเมนูพเิ ศษทีจ่ ะมาเสริม สร้างความอร่อย อาทิ แกงฟัก อ่องปู ฮังเล ผักกาด จอ ซึง่ เราได้ทานฝีมอื ชาวนา ชาวบ้าน แถบนัน้ ซึง่ เรา เรียกว่า เชฟวัด เพราะเป็นคนทีค่ อยท�ำอาหารเลีย้ งผู้ ทีม่ าปฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั เราทานแล้วรูส้ กึ ติดใจในความ อร่อยก็อยากจะให้คนทีม่ าทีร่ า้ นได้รบั ประทานด้วย เช่นกัน ซึง่ เราพยายามจะท�ำสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ให้กบั ลูกค้า ได้รบั ความประทับใจกลับไป” 25

bedo vol2__24-25.indd 25

4/4/2561 BE 16:36


26

bedo vol2__26-27.indd 26

4/4/2561 BE 16:37


BEDO MAGAZINE | 27

27

bedo vol2__26-27.indd 27

4/4/2561 BE 16:37


28

bedo vol2__28.indd 28

2/4/2561 BE 17:12

Bedo Magazine 2018 Issue 2  

นิตยสารรายสองเดือนของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)” เรียกโดยย่อว่า “สพภ.”และใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Biodiversity-based...

Bedo Magazine 2018 Issue 2  

นิตยสารรายสองเดือนของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)” เรียกโดยย่อว่า “สพภ.”และใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Biodiversity-based...

Advertisement